Indholdsfortegnelse--

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse--"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse--!Beskrivelse!af!DSI!NETTET!II! side!2! Organisering!! side!3 Fysiske!rammer side!4!den!recovery>orienterede!rehabiliterende!indsats!side!5! Faglige!redskaber!! side!6! Personaledækning side!7 Kulturen!i!husene! side!7! Faglige!Ilbud!Il!medarbejderne side!9 VisitaIon! side!9! Beboerstatus!og!udflytninger! side!9! Begivenheder!og!ændringer! side!10!vidensdage!og!arrangementer! side!10!evaluering!af!mål!for!2014 side!12! Mål!for!2015!! side!14! KontakInformaIon!!! side!16! OrganisaIonsplan!2015! bilag!1

3 Beskrivelse-af-DSI-NETTET-II- Formålet-med!opholdet!i!NETTET!II!er,!at!beboerne!gennemgår!en!recoveryorienteret!udviklingsproces,! således!at!de!bliver!i!stand!il!at!klare!en!så!selvstændig!ilværelse!som!mulig.!i!samarbejde!med!aktuelle! samarbejdspartnere!i!hjemkommunen!søges!etablering!af!uddannelse,!beskævigelse!og!fremidige!bolig.!vi! tager!udgangspunkt!i!den!enkeltes!!141!handleplan.!gennem!en!velstruktureret!hverdag!og!tydelige! rammer,!fokuseres!på!den!enkelte!beboer!og!de!sociale!relaioner!som!helhed.! Målgruppen! Tilbuddet!henvender!sig!Il!unge!i!alderen!mellem!18>35!år!med!nedsat!funkIonsniveau!på!grund!af!en! psykisk!sårbarhed/sygdom!og!le[ere!fysisk!og!social!problemsilling.!der!kan!være!mistrivsel!eller! funkionsnedsæ[else!som!adfærds>!og!indlæringsmæssige!problemaikker!eller!ilknytnings>!og! kontak\orstyrrelser.!personen!har!enten!hav!svært!ved!at!klare!en!selvstændig!boligform!eller!skal!måske! først!il!at!fly[e!hjemmefra!og!har!brug!for!en!a]laring!af!behov!for!boform!og!stø[e.!der!kan!være!et! mindre!misbrug,!men!det!kan!ikke!være!hovedproblemaikken.!der!kan!være!behov!for!særlig!stø[e!il! gennemførelse!af!stu>forløb!eller!andre!akiviteter,!som!det!har!vist!sig!vanskeligt!for!den!unge!at! fastholde.! Tilbud! Et!ophold!i!NETTET!II!kan!have!2!forskellige!forløb:! Stabiliserende-udviklingsforløb-! ABlaringsforløb-- Fælles!for!de!to!ovennævnte!forløb!er!at!begge!tager!udgangspunkt!i!!141!handleplan.!Desuden!også!at! samarbejdet!med!den!enkelte!borger!ilre[elægges!i!et!recoveryorienteret!forløb!i!en!personlig! udviklingsplan. På!begge!ovenstående!forløb!indsamles!der!løbende!feedback!fra!den!enkelte!i!form!af!FIT>!skema.!De[e!er! et!evidensbaseret!måleredskab,!der!har!il!hensigt!at!få!den!unges!egne!tanker!og!ideer!i!spil!for!en!fælles! refleksion!omkring!forløbet!(se!afsni[et!med!faglige!redskaber). Stabiliserende-udviklingsforløb- I!det!stabiliserende!udviklingsforløb!arbejdes!der!med!den!unges!ønsker,!drømme,!ressourcer,!udfordringer! og!moivaion!over!en!længere!periode.!der!arbejdes!på!alle!områder!af!beboernes!liv!såsom:!uddannelse,! akiviteter,!netværk,!beskævigelse,!bolig!og!mestring!af!symptomer,!moion,!kost!mv.! Målet!er,!at!beboeren!Ilegner!sig!færdigheder!Il!at!opnå!en!så!selvstændig!Ilværelse!som!muligt!og!at! disse!færdigheder!får!karakter!af!at!være!stabile!og!bliver!en!integreret!del!af!den!unges!liv.!disse!forløb! varer!erfaringsmæssigt!2,5!>!3!år,!men!kan!vare!op!il!5!år. ABlaringsforløb- A]laringsforløbet!er!Iltænkt!borgere!der!befinder!sig!i!en!akut>præget!livssituaIon,!hvor!der!er!et! umiddelbart!behov!for!hurig!a]laring!af!denne!og/eller!af!graden!af!stø[ebehov.!der!søges!a]laring!af! den!unges!ressourcer!og!behov!samt!at!få!den!unges!tanker!og!ideer!i!spil!og!sammen!finde!den!videre! retning!for!den!unges!liv. A]laringsforløbet!varer!oVe!mellem!3>12!måneder!og!kan!udvides!Il!et!mere!stabiliserende! udviklingsforløb. 2!

4 Rammer-og-driDsgrundlaget-i-henhold-El-lovbestemmelserne- Den!Selvejende!InsItuIon!NETTET!II!består!af!2!boIlbud. BoIlbuddene!er!beliggende!på!henholdsvis!Ingersvej-i!Glostrup!og!Jyllingevej-i!Rødovre.! Der!er!plads!Il!5!beboere!i!hvert!hus.!Begge!boIlbud!fungerer!eVer!Servicelovens!!107!med!Ilsynsførende! myndighed. ADale-med-hjemkommune! Forud!for!indflytning!skal!hjemkommunen:!! Give!Ilsagn!om!opholdsbetalingen!eVer!Servicelovens!!107! Give!Ilsagn!om!at!kommunen!hjælper!med!at!finde!en!bolig!eVer!opholdet!i!boIlbuddet! Økonomi- Opholdsprisen!er!på!kr.!31.179!pr.!måned!(2015).!Hjemkommunen!beregner!selv!beboerens!eventuelle! egenbetaling.!hver!beboer!betaler!et!beløb!il!kost!og!fællesudgiver.!beløbet!er!for!iden!kr.!1.400!pr.! måned!(2015). Organisering- Bestyrelsen-pr ! Bestyrelsesformand!Halina!Goldstein,!overlæge,!Distriktspsykiatrisk!Center,!Glostrup Bertel!Rüdinger,!farmaceut! Rikke!Nørregaard,!cand.scient.soc.,!medarbejderrepræsentant! Bestyrelsen!er!selvsupplerende!og!vælges!for!2!år!ad!gangen. Personale--! Ledelse&og&administra/on&! Lars!Sveistrup!Hansen,!leder! Per!Bagge,!personale>!og!økonomikonsulent Ingersvej&! Lise!Bachmann!Nielsen,!ergoterapeut,!>32!Imer/ugtl. Fie!Moore>Kofod,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! Jyllingevej&! Rikke!Nørregaard,!socialfaglig!medarbejder!(cand.scient.soc.)!!32!Imer/ugtl. Anne!Damkjær,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! NETTET!II!samarbejder!om!og!understø[er!det!fælles!værdigrundlag,!menneskesyn,! personalepoliikker!samt!undervisning!under!dsi!nettet.! 3!

5 BoIlbuddet!på!Ingersvej!er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Glostrup!StaIon!og!Glostrup Centret.&Huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!9!!16!m 2.!Huset!råder!i! stueplan!over!et!rummeligt!køkken,!lys!stue!med!udgang!il!terrasse,!1!beboerværelse,! medarbejderkontor,!samt!en!hyggelig!have!med!frug[ræer.!på!1.sal!er!der!et!badeværelse!og!4! beboerværelser.!villaens!kælder!rummer!mindre!bad/toilet,!vaske/tørrerum,!personale> samtalerum,!et!større!opholdsrum!samt!fyr/opmagasineringsrum.! BoIlbuddet!på!Jyllingevej-er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Rødovre!Centret!samt! offentlig!transportmiddel.!huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!11!! 19!m 2.!Huset!råder!i!stueplan!over!et!lyst!køkken>alrum!med!udgang!Il!terrasse!og!have,!2! beboerværelser!samt!badeværelse.!på!1.sal!er!der!3!beboerværelser.!villaens!kælder! rummer!toilet/badeværelse,!vaske/tørre/fyrrum,!personalerum,!samtale/opholdsrum!og!et! opmagasineringsrum. De-fysiske-rammer- Værdigrundlag- NETTET s-vision--! At!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!er!inkluderede!og!ligeværdige!deltagere!i! samfundslivet NETTET s-mission-! At!give!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!mulighed!for!at!komme!sig!og!skabe!et! ligeværdigt,!selvstændigt!og!meningsfuldt!liv NETTET!II!bygger!på!4!værdier!!nærvær,&respekt,&faglighed&og&ansvarlighed&!og!udgør!Ilsammen! de!holdninger!der!ligger!il!grund!for,!hvordan!opgaverne!løses!og!samarbejdet!ilre[elægges.!! Nærvær-betyder,!at!vi!i!kontakten!og!i!relaIonen!er!ly[ende,!åbne!og!givende.!Vi!yder!en! oprigig,!engageret!og!tydelig!indsats.! Respekt&betyder,!at!tage!hinanden!alvorligt!på!en!ligeværdig!måde.!Respekt!er!at!være! tolerant,!imødekommende!og!at!acceptere!det!enkelte!menneskes!ret!il!at!udvikle!sig! selvstændigt.!vi!yder!en!åben,!pålidelig!og!stabil!indsats!og!søger!at!nå!frem!il!løsninger,! som!alle!parter!kan!acceptere!og!har!evner!og!mulighed!for!at!tage!del!i.! Faglighed&betyder,!at!arbejde!professionelt!og!skabe!rammer!og!beIngelser,!der!giver! muligheder!for!udvikling,!læring!og!vækst.!med!faglighed!opnår!vi!udvikling!og!resultater.! Ansvarlighed&betyder,!at!vi!løser!de!opgaver!vi!har,!på!fleksibel!og!samvipghedsfuld!vis.!Vi! forpligter!os!il!fagligt!og!personligt!med!de!forskellige!opgaver!og!roller!vi!har,!at!yde!en! grundig!og!kvalitetsbevidst!indsats,!hvor!vi!overholder!avaler,!står!ved!det!vi!siger!og!gør,! samt!tager!vare!på!hinanden. 4!

6 Den-recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats- Vores!recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats!tager!udgangspunkt!i!en!forståelse!af! mennesket!som!værende!et!selvstændigt!og!socialt!individ,!der!søger!at!skabe!mening!med!eget!liv.! Vi!tror!på,!at!mennesker!som!har!det!svært!kan!komme!sig,!og!en!sådan!forandring!og!udvikling! skabes!gennem!akivitet!og!deltagelse!i!det!omgivende!samfund.! Vi!tror!på,!at!den!enkelte!har!en!unik!indsigt!i!sine!egne!ønsker!og!behov!og!den!rehabiliterende! indsats!ilre[elægges!derfor!i!tæt!samarbejde!med!den!enkelte!borger.!med!fokus!på!en!stø[ende,! moiverende!og!coachende!relaion!søger!vi!at!ilpasse!og!løbende!opkvalificere!vores!faglige! Ilgange!og!metoder,!således!at!indsatsen!Ilpasses!den!enkeltes!recoveryforløb.! Den!rehabiliterende!indsats!effekt!og!kvalitet!søges!sikret!ved!brug!af!FIT>skemaer!(se!faglige! redskaber) Stø[eindsatsen!planlægges!i!samarbejde!med!beboeren!ved!udviklingsplan/samarbejdsa2ale,-FIT6 skema,8statusmøder,8frem<dsmøder8(koordinerende8samarbejdsmøde)-og-fraflytningsbrev.- Udviklingsplaner/samarbejdsaValer,!FIT>skema!og!fremIdsmøder!fungerer!som!løbende! dokumentaion!og!evaluering!af!beboerens!udvikling.!fraflytningsbrev!er!en!beskrivelse!og! evaluering!af!forløbet!samt!en!videreformidling!af!beboerens!situaion!il!fremidige! samarbejdspartnere.-! -! Udviklingsplan/SamarbejdsaDale ! I!samarbejde!med!beboeren!udarbejdes!en!udviklingsplan/samarbejdsa2ale.!Denne!indeholder!mål! og!skal!sikre!koninuitet!i!arbejdet!med!den!enkeltes!udviklingsproces.!derved!tydeliggøres! beboerens!ejerskab!over!sin!udviklingsproces.!udviklingsplanen/samarbejdsavalen!fungerer!som!et! redskab!i!relaionsarbejdet!og!evalueres!løbende. FITUskema,-Feedback!Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering.!FIT! består!af!to!enkle!og!le\orståelige!skemaer,!som!sigter!mod!borgerinddragelse,!idet!den! professionelle!og!borgeren!ved!hvert!møde,!måler!direkte!på!effekt!og!samarbejde. Det!ene!skema!er!et!effektmålingsskema,!som!forsøger!at!indfange!borgerens!oplevelse!af!den! forgangne!uge!ud!fra!fire!parametre.!foruden!en!status!er!det!med!il!at!give!et!billede!af!om! borgeren!oplever!forandringer!i!den!retning!det!ønskes. Det!andet!skema!er!et!samarbejdsskema.!Her!skal!borgeren!igen!score!ud!fra!fire!parametre,!men! udelukkende!i!relaion!il!det!samarbejde!der!har!været!mellem!den!professionelle/den!samlede! indsats!og!borgeren.!dialogen!omkring!scoringerne!er!med!il!at!opfange!indsatser!der!ikke!er! frugtbare!og!sikre!bedst!muligt!samarbejde. Scoringer!fra!begge!skemaer!indplaceres!i!en!graf,!som!med!Iden!viser!en!kurve,!der!er!med!Il!at! indikere!om!der!finder!udvikling!sted!eller!ej.!det!er!dog!dialogen!om!scoren!ved!hver!samtale,!der! er!den!vigigste. FIT!er!udviklet!af!psykologerne!Sco[!D.!Miller!og!Barry!L.!Duncan,!og!oversat!Il!dansk!af!psykolog! Susanne!Bargmann.! FIT!er!senest!blevet!godkendt!som!evidensbaseret!intervenIon!af!det!amerikanske!SAMSHA. FremEdsmøder-! For!at!sikre!en!koordineret!indsats!mellem!beboeren,!kontaktperson/!personale,!pårørende!og! samarbejdspartnere,!aqoldes!der!årligt!et!frem<dsmøde8(kooordinerende8samarbejdsmøde).!på! mødet!evalueres!det!forgange!år!og!der!sæ[es!mål!for!det!kommende!års!indsats.-! 5!

7 Fraflytning-! Inden!fraflytning!aqoldes!et!møde!for!at!koordinere!og!planlægge!udslusningsforløbet!samt! fremidige!stø[ebehov.!ever!fraflytningen!kan!boilbuddets!medarbejdere!yde!stø[e!i!de! everfølgende!2!måneder!med!mulighed!for!forlængelse!ever!avale!med!hjemkommunen. Fraflytningsbrev--(forløbsbeskrivelse) ! Ved!fraflytning!udarbejdes!et!fraflytningsbrev,!en!dokumentaIon!og!evaluering!af!den! udviklingsproces,!som!beboeren!har!gennemgået!under!opholdet!samt!personaleindsatsen. Beboeren!godkender!fraflytningsbrevet.!Fraflytningsbrevet!understø[er!konInuiteten!i!overgangen! Il!den!fremIdige!Ilværelse. Der!kan!yderligere!eVerfølgende!etableres!eVerværn!samt!mentorstø[e!eVer!fraflytning.! Faglige-redskaber-og-Elgange- Eksempler!på!faglige!redskaber!og!Ilgange:! NarraEve-metoder,-ideer-og-praksisser.-NarraIv!ideer!trækker!på!systemisk!teori!og!tager! udgangspunkt!i!socialkonstrukionismen.!virkeligheden!betragtes!som!en!social! konstrukion,!hvor!sproget!er!den!konstruerende!faktor.!individets!problemer!betragtes!som! noget,!der!opstår!i!relaioner!mellem!mennesker!frem!for!indeni!individet!selv.!således!ligger! den!narraive!teori!godt!i!tråd!med!vores!faglige!forståelsesramme!og!i!vores!daglige! arbejde,!inspireres!vi!derfor!af!denne!ilgang.! KogniEve-metoder.-Den!kogniIve!metode!tager!udgangspunkt!i!sammenhængen!mellem! tanker,!følelser,!adfærd!og!krop.!der!arbejdes!ud!fra!ideen!om!at!mennesket!er!bygget!op!af! disse!fire!dele!og!at!disse!fire!dele!hænger!sammen.!den!kogniive!diamant!anvendes!ove! som!et!skema!il!anskueliggørelse!af!denne!sammenhæng.!ifølge!kogniiv!teori!er!det! gennem!ændring!af!tanken!man!kan!regulere!de!andre!tre!dele!og!dermed!også!ændre!en! eventuel!uhensigtsmæssig!adfærd.!den!kogniive!metode!udbyder!en!bred!vive!af! arbejdsskemaer,!eksempelvis!bruges!nat>skemaet!(negaive!automaiske!tanker),!ove!i! vores!huse.!! KriseU-og-varselsskema.-OVe!kan!man!forebygge!udviklingen!af!nye!kriser!og! sygehusindlæggelse!ved!at!følge!en!plan,!avalt!mellem!beboer!og!kontaktperson!og!med! udgangspunkt!i!beboerens!egne!erfaringer!om!varselssignaler.!eksempelvis!en! samarbejdsavale!omkring!et!krise!skema!som!kan!tydeliggøre!hvilke!stress>!og! sårbarhedsfaktorer!man!er!særligt!følsom!overfor.!! COPM!(Canadian!OccupaIonal!Performance!Measure).!Undersøgelsesredskab!som! klarlægger!beboerens!akivitetsproblemaikker!og!måler!fremgang!over!id.!redskabet!kan! bruges!som!udgangspunkt!for!beboerens!udviklingsplan!og!målfastsæ[else.--! Konflikthåndtering.-Personalet!i!NETTET!II!læner!sig!op!af!Center!for!Konfliktløsnings!syn!på! konflikter,!nemlig!at!de!er!en!del!af!livets!udfordringer!il!os,!uundgåelige!og!dynamiske.!vi! skal!anerkende,!at!vi!har!konflikter,!at!menneskers!meninger!støder!sammen.!de!hører!med! Il!enhver!forandring.!De!kan!føre!Il!social!udvikling!og!Il!mere!ærlighed!og!forståelse 6!

8 !mellem!mennesker.!men!de!kan!også!føre!il!rendskab!og!stagnaion.!det!kommer!an!på,! hvordan!konflikterne!håndteres!og!gennemleves.!vi!skal!anerkende!hinanden!så!meget,!at!vi! ly[er!il!andres!meninger.!vi!bliver!nødt!il!at!forholde!os!bevidst!il!de!måder,!vi!er!sammen! på,!og!vi!er!nødt!il!at!tale!sammen!og!blive!enige!om,!hvordan!vi!er!sammen!i!relaionerne! med!hinanden.!vi!vil!gerne!give!beboerne!i!boilbuddene!en!mulighed!for!at!få!drøvet,! udviklet!og!avalt,!hvordan!vi!kan!håndtere!vores!konflikter!!i!et!trygt!forum,!hvor!vi!kan! træne!en!mere!direkte,!bevidst!og!åben!kommunikaion.!vi!er!bevidste!om,!at!det!ikke!er!os,! der!løser!andre!menneskers!problemer!>!det!gør!de!selv.!men!vi!kan!hjælpe!beboerne!il!at! få!overblik,!ro,!struktur!og!metoder,!så!de!selv!kan!arbejde!videre.!vi!kan!hjælpe!dem!med!at! gøre!dem!opmærksomme!på!deres!personlige!konfliktmønster.!men!det!er!dem!selv,!der! beslu[er,!om!de!vil!forandre!mønstrene.!det!er!dem!selv,!der!gør!nye!erfaringer,!træner!og! ændrer!deres!egen!hverdag.!! NADA-(øreakupunktur)-samt-SI-(sanseintegraEon/sansesEmulaEon).-Vi!bruger!vores!viden! omkring!nada!og!si!i!det!daglige!il!at!dæmpe!angst,!uro,!rastløshed,!søvnproblemer!med! mere.! Vi!evaluerer!løbende!vores!indsats!i!samarbejde!med!beboeren!ved!brug!af!FITUskemaer-(Feedback! Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering). -! NETTET!II!har!en!metodemappe-på-intrane^et,!hvori!de!anvendte!metoder!er!beskrevet. Der!sker!løbende-en-Elpasning!af!personaledækningen!i!forhold!Il!beboergruppens!behov.!Der!kan! laves!individuelle!avaler!med!beboerne,!hvis!der!forekommer!ledsagefunkioner!uden!for!den!faste! personaledækning!eller!hvis!der!i!perioder!er!behov!for!yderligere!stø[e.!i!nogle!ilfælde!kan!en! Illægsbevilling!fra!kommunen!blive!nødvendig. Mobiltelefon-- Hver!medarbejder!har!en!mobiltelefon!som!de!kan!kontaktes!på!hele!døgnet,!hvis!en!beboer!har! akut!behov!for!hjælp.!telefonordningen!kan!imidlerid!ikke!betragtes!som!en!rådighedsvagt. Muligheden!for!at!få!fat!på!en!medarbejder!er!stor,!da!der!er!fem!medarbejdere!at!kontakte.! Ordningens!formål!er,!at!det!oVe!kan!være!en!god!stø[e!at!tale!med!en!kendt!medarbejder,!så!man!i! mindre!grad!har!behov!for!at!kontakte!psykiatrisk!skadestue!og!på!den!måde!kan!øve!sig!i!at!tackle! svære!situaioner!hjemme.!personalet!har!ikke!pligt!il!at!handle!på!sms!beskeder!udenfor! arbejdsiden,!da!de[e!ikke!anses!som!et!akut!opkald.-! Personaledækning- Kulturen-i-husene- Brugerinddragelse-! Der!lægges!vægt!på!at!beboerne!inddrages!i!dagligdagen!i!husene.!På!husmøderne!har!beboerne! mulighed!for!indflydelse!på!daglige!akiviteter!såsom!udflugter,!nyanskaffelser!og!andre!iltag.! Endvidere!inddrages!beboerne!ved!ansæ[else!af!nye!medarbejdere. 7!

9 Husregler-- Hvert!hus!har!et!sæt!husregler!som!beskriver!husets!struktur,!gøremål!og!forbud.!Husreglerne!skal! følges,!men!kan!ændres!i!fællesskab!på!et!husmøde,!dog!kan!forbuddene!ikke!ændres. -! Husmøde-- Én!gang!ugentligt!aqoldes!der!husmøde.!På!mødet!planlægges!og!struktureres8de!ugentlige! akiviteter!i!huset,!herunder!rengøring,!madlavning,!tøjvask!og!udflugt.!der!er!mødepligt!og!det! vægtes!at!aqolde!en!trivselsrunde!for!at!skabe!forståelse,!rummelighed!og!de!bedste!beingelser!for! opholdet!og!i!dagligdagen!beboerne!imellem. PrakEske-arbejdsdage-- I!løbet!af!året!er!der!arbejdsdage,!hvor!beboere!og!personale!ordner!mindre!opgaver!i!hus!og!have.! Det!Ilstræbes!at!alle!beboere!deltager.! Metodemappe-- I!hvert!hus!forefindes!en!mappe!!metodemappe,!som!indeholder!alle!de!Iltag!!procedure!! skemaer,!som!husene!arbejder!med.!én!mappe!forefindes!i!fællesstuen!og!én!i!personalerummet. Metodemappen!kan!ligeledes!findes!på!DSI!NETTETs!intranet.! Netværket-- Der!lægges!stor!vægt!på!at!inddrage!netværket!i!beboerarbejdet,!da!vores!erfaring!er,!at! sandsynligheden!for!ilbagefald!mindskes!væsentligt!herved.!netværket!inddrages!via!forskellige! Iltag:!! Udlevering!af!informaIonsmappe!! Introduk<onsmøde:!Første!møde!mellem!beboer,!dennes!netværk!og!medarbejdere,!holdes!ca.! tre!måneder!ever!indflytning.!! Kaffemøde :!Mødet!aqoldes!ca.!1!gang!årligt!eller!eVer!behov!mellem!beboer,!netværk!og! medarbejdere.!indholdet!fastlægges!ud!fra!beboerens!ønsker!og!behov.!! Temaa2ener!for!beboerne!og!deres!netværk!tre!gange!årligt.!Emnerne!vælges!af!medarbejderne! og!beboerne!>!eventuelt!i!samarbejde!med!beboernes!netværk.netværket!er!i!fokus!og! temaerne!spænder!vidt!fra!foredrag,!personlige!fortællinger!og!forskellige!former!for! psykoedukaion.! Øvrige-fællesarrangementer-- Der!er!søndagsakIviteter!for!husene,!hver!2.søndag,!hvis!behovet!for!akIviteten!er!Ilstede. Fælles!for!NETTET!II!&!NETTET!I s!boilbud!aqoldes!årligt!en!fælles!heldagsudflugt!samt!en!grillaven.! Desuden!bliver!der!aqoldt!sommerfest,8vidensdage,!netværksarrangementer,!eVerårsfest,!Nytårskur! m.m.!fælles!for!alle!beboere!og!brugere!af!nettet!i!og!nettet!ii.!-! 8!

10 Medarbejderne!deltager!løbende!i!forskellige!Ilbud!hvis!formål!er!udvikling,!refleksion!og! inspiraion:! Supervision!med!psykolog,!8>10!gange!om!året.!! Faglig8vejledning!i!forhold!Il!særlige!opgaver!og!udfordringer.!For!eksempel! specialsupervision/coach!ved!håndtering!af!beboere!med!vanskelige!problemsillinger! Kollegial8supervision!i!boIlbuddene!mellem!medarbejdere!og!leder! Vidensdage.8Fælles!faglig!undervisning!for!medarbejderne!under!DSI!NETTET.!Aqoldes!10! gange!om!året. Interesserede!samarbejdspartnere!tager!kontakt!Il!leder!af!NETTET!II!om!aktuelle!borgere.!HereVer! Ilre[elægges!visitaIonsprocessen!ud!fra!den!interesserede!borgers!behov!og!problemsIllinger.! VisitaIonen!foregår!i!samarbejde!med!kommunen,!borgeren!og!evt.!netværk!samt!behandlingssted.! DSI!NETTET!II!indhenter!oplysninger!om!borger!fra!kommune!og!behandlingssted.!Evt.!ledige! værelser!opslås!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk Beboerne-på-Ingersvej-d :! Kvinde!19!år,!Albertslund!Kommune!siden! ! Kvinde!27!år,!Vallensbæk!Kommune!siden! ! Kvinde!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Mand!19!år,!Glostrup!Kommune!siden! ! Mand!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Faglige-Elbud-El-medarbejderne- VisitaEon- Beboerstatus-og-udflytninger-for Udflytninger-fra-Ingersvej-i-løbet-af-2014:- Kvinde!36!år,!( > )!fly[et!i!egen!lejlighed.! Mand!22!år( > )!fly[et!videre!i!døgnbemandet!boIlbud.! Kvinde!35!år,!ekstern!stø[e!i!egen!bolig!med!eVerværn!og!mentorstø[e.! Beboere-på-Jyllingevej-d !årig!kvinde,!Rødovre!kommune,!siden!d.! ! 25!årig!mand,!Vejen!kommune,!siden!d.! ! 18!årig!mand,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! Mand!22!år,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! 9!

11 Udflytninger-fra-Jyllingevej Mand!27!år,!(d.! !!d.! )!fly[et!videre!Il!døgnbemandet!Ilbud Kvinde!20!år!(d !>!d.! )!fly[et!videre!Il!opgangsbofællesskab! Mand!32!år!(d! !>!d.! )!fly[et!i!egen!lejlighed! Belægningsprocenten!for!2014!var!89!%.! Begivenheder-og-ændringer- Der!har!været!beboerarrangementer!fælles!for!husene,!såsom!grillaVen,!julehygge!og!middage. Personaleforhold--! En!medarbejder!er!gået!på!pension!i! Studerende-! NETTET!II!har!ergoterapeutstuderende!fra!Ergoterapeutuddannelsen!i!København.!I!2014!har!vi!haV! 2!studerende!på!Jyllingevej!og!studerende!på!Ingersvej.!Beboerne!gået!akIvt!ind!i!at!deltage!i! introdukion,!undervisning!samt!afprøvning!af!undersøgelsesredskaber. Vi!indgår!desuden!nu!som!prakIksted!for!MB>forløbet.!MB!står!for! Medarbejder!med! Brugererfaring!(www.mbforløbet.dk).! Arbejdsmiljø-! Der!er!senest!blevet!udarbejdet!APV!i!september!2013.!APV en!er!uploadet!på!intranet!på! Tilsynsmyndigheder-! I!november!2014!var!Det!Sociale!Tilsyn!på!et!driVsorienteret!besøg!og!havde!fokus!på!Metoder,8Mål8 og8resultater!i!boilbuddene.!tilsynsrapporten!ligger!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk. Vidensdage-og-arrangementer Faglige-kurser-og-Vidensdage- Mentorarbejde!og!de!nye!arbejdsmarkedsreformer!ved!ChrisIna!Hedlund.! Opfølgningskurser!i!NarraIve!metoder!ved!Psykolog!Susanne!Bargmann.! Undervisning!i!FIT.!IntrodukIon,!ressourcegruppe!samt!anvendelse.! ADHD!ved!Jenny!Bohr.! AGD/NADA>kursus!ved!Manja!Jurkowsky.! 10!

12 Fællesudflugter/arrangementer-for-begge-huse:- >! Go>kart!og!middag!på! Rub!&!Stub! >! Julearrangement! >! Grill>aVen!på!Danmarksvej! >! Brandkursus! NetværksaDener- >! OPUS>panel!!Fortællinger!om!personlig!recoveryproces! >! Foredrag!om! Kost!og!psyke!ved!Anne!Abild! >! Musik!og!fortælling!om!spiseforstyrrelse!ved!Mathilde!Falch! 11!

13 Evaluering-af-mål-for Mål-A-! At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderen.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Evaluering! Der!blev!lagt!en!plan!for!at!højne!medarbejdernes!faglighed!i!narraIve!metoder.!De[e!skulle!ske!via! fire!fælles!vidensdage!med!dsi!nettet!i!samt!intern!undervisning!i! narraive!ideer!og!praksis!for!dsi! NETTET!II.!Sidstnævnte!blev!aqoldt!én!gang,!hvor!alle!medarbejdere!forinden!havde!læst!bogen! narraiver!samtaler!samt!forskellige!arikler!med!narraivt!fokus.!på!de[e!møde!blev!de!forskellige! faglige!vinkler!bragt!i!spil!i!forhold!il!dagligdags!praksis.!udby[et!af!denne!undervisning!og!sparring! har!været!stort!og!ilfredssillende.!da!der!kun!er!aqoldt!ét!møde!ønskes!de[e!fortsat!for! På!interne!personalemøder!i!husene!sparres!der!om!dagligdagspraksis!og!her!tydeliggøres!det!at!de! narraive!metoder!anvendes!i!dagligdagen,!men!samidig!også!at!de[e!sker!på!et!mindre!bevidst!plan! og!der!ønskes!tydeligere!brug!af!de!narraive!begreber. Årsagen!Il!at!de[e!ikke!sker!Ilstrækkeligt!skyldes!at!nye!medarbejdere,!som!udgør!størstedelen!af! personalegruppen,!ikke!har!hav!det!grundlæggende!narraive!kursus!og!derfor!ikke!har!ilstrækkeligt! grundlag!for!at!bringe!de!narraive!metoder!i!spil.! Det!opleves,!at!der!er!behov!for!vedvarende!italesæ[else!og!brug!for!at!bevidstgøre!den!enkelte! medarbejder!om!disse!metoder. Målet!er!således!delvist!nået.!De! narraive!ideer!og!praksisser!er!stadig!ikke!naturlige!i!dagligdagen! for!hele!medarbejdergruppen.!der!ønskes!en!grundlæggende!introdukion!og!opkvalificering!af!de!nye! medarbejdere!i!et!internt!forum!for!dsi!nettet!ii!eventuelt!i!form!af!to!undervisningsdage!med! supervisor.! 12!

14 Mål-B-! Lære!at!formidle!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!Il!samarbejdspartnere Formål--! At!vi!øger!kvaliteten!af!vores!professionelle!indsats!via!dokumentaIon.! Succeskriterium-- At!vores!samarbejdspartnere!oplever!et!øget!fokus!på!dokumentaIonen!af!beboernes! udviklingsprocesser!ved!inddragelse!af!fit!på!status>!og!handleplansmøder! At!vi!kan!fagligt!kan!oversæ[e!de!forskellige!udsving!i!FIT!overfor!vores!samarbejdspartnere! Evaluering- Medarbejdergruppen!har!modtaget!undervisning!samt!sparring!fra!FIT!konsulent!vedrørende!brugen! af!fit>skemaer,!samarbejdsavale!samt!udviklingsdokument.!desuden!har!samme!konsulent!også! introduceret!begge!huses!beboere!il!fit>skemaer.! Medarbejderne!anvender!FIT!og!desuden!også!i!forbindelse!med!handleplansmøder.!Målet!er!således! nået. SamarbejdsaValen!og!udviklingsdokument!er!iværksat!i!slutningen!af!2014!er!og!i!sin!spæde!start.!Der! ønskes!fortsat!at!videreudvikle!brugen!af!fit!samarbejdsavale!og!udviklingsdokument.! Mål-C-! At!få!kvalificeret!de!erfaringer!vi!har!gjort!ved!at!have!udslusningsforløb!i!organisaIonen! Formål--! At!få!samlet!viden!og!erfaringer!sammen!omkring!udslusningsforløbene!med!henblik!på!at! opkvalificere!indsatsen! Succeskriterium-- At!vi!får!justeret!udslusningsforløbene!Il!vores!rammer!og!praksis!anno!2014/15! At!vi!får!idenIficeret!hvilke!kompetencer!vi!skal!have!for!at!kunne!håndtere!udslusningsforløbene!anno! 2014/15! Evaluering! Der!er!ikke!arbejdet!med!MÅL!C!i!2014.!Det!konkluderes,!at!målet!har!været!for!utydeligt!beskrevet!og! derfor!har!mistet!sin!relevans!i!løbet!af!året.!der!har!ikke!været!behov!for!at!aqolde!intern!temadag! omkring!udslusningsforløbene.!desuden!er!det!i!årets!løb!blevet!tydeligt,!at!de!kompetencer!der! kræves!for!at!håndtere!udslusningsforløbene!(som!nu!hedder!a]laringsforløbene)!il!svarer!de! kompetencer!der!anvendes!på!de!stabiliserende!udviklingsforløb.det!er!derimod!blevet!tydeligt!for! os,!at!beboergruppen!ændres!i!krav!af,!at!beboerne!er!indskrevet!på!forskellige!forløb.!de[e!har! tydeliggjort,!at!vi!har!behov!for!en!opkvalificering!på!vores!indsats!omkring,!hvordan!man!skaber!trivsel! og!rummelighed!samt!mulighed!for!at!arbejde!med!de!sociale!aspekter!blandt!så!forskelligartede! beboere. 13!

15 Mål-A-! At!den!systemiske!tankegang!bliver!en!del!af!vores!referenceramme.! Formål--! Den!systemiske!reference!er!en!del!af!DSI!NETTET!II s!pale[e!og!de!nye!medarbejdere!skal!indføres!i! den!systemiske!metode!og!reference.!vi!har!derfor!valgt!at!det!kommende!år!skal!have!fokus!på!en! opdatere!medarbejderens!viden!om!systemisk!metode.! Succeskriterium-! At!alle!medarbejdere!bliver!opdateret!i!den!systemiske!metode!og!reference. Handleplan Angiv-Deadline-- - Angiv-ansvarlig-for-udførelse-- Mål-for Der-laves-en-intern-læringsUgruppe-for-alle-medarbejdere Uge Leder/medarbejdergruppen- Dato-for-1.-evaluering Uge Leder-er-ansvarlig-for-evaluering--! Dato-for-2.-evaluering-!! Uge-52!!! Leder-er-ansvarlig-for-evaluering-! Mål-B- Formål! At!den!forskelligartede!beboergruppe!kan!indgå!mere!smidigt!med!hinanden!internt!i!dagligdagen.! Succeskriterium! At!beboerne!deltager!i!husmødet. At!alle!beboerne!siger!noget!på!den!ugentlige!trivselsrunde!samt!at!der!ly[es!på!medbeboeres!udsagn.! Handleplan ! Der!aqoldes!et!ugentlig!husmøde At!medarbejderne!vægter!husmødet!samt!pointerer!mødepligt!for!beboerne- Medarbejderne!sikrer,!at!der!gennemføres!trivselsrunde!på!husmødet! 14!

16 Mål-C- At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderne.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes!og!anvendes!i!hverdagen.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Handleplan! Medarbejderne!får!internt!kursus!i!de!narraIve!metoder!eventuelt!via!supervisor! Der!indkøbes! fra!terapi!il!pædagogik!af!ane[e!holmgren!og!denne!gennemgås!på!de! narraive! møder!og!sparringsrunder! Mål-D- At!udvikle!en!bredere!dokumentaIonspraksis!i!forhold!Il!akIvitets>!og!recoveryprocesser! Formål- Vi!har!gennem!længere!Id!arbejdet!med!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!i!praksis!på!ønsker!at!udvikle! en!bredere!dokumentaionspraksis!i!forhold!il!akivitets>!og!recoveryprocesser!i!den!rehabiliterende! indsats. Succeskriterium! At!vi!finder!et!supplerende!dokumentaIonsredskab!Il!FIT.! Handleplan! Vi!undersøger!nærmere!omkring!balancehjulet!og!recoverystjernen!og!afprøver!disse!i!praksis!i! samarbejde!med!mindst!to!beboere.! 15!

17 !!!!!!!!!-Mail Telefon!! KontakEnformaEon- Ledelse:- Leder!Lars!Sveistrup!Hansen!!!! 29!71!35!83!! Jyllingevej:- BoIlbuddet Jyllingevej! !Rødovre! Personale:- Socialfaglig!medarbejder!Rikke!Nørregaard!! 23!98!00!76! (Cand.!scient!soc.)! Ergoterapeut!Anne!Damkjær!!!!! 22!56!44!97! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! Ingersvej: BoIlbuddet! Ingersvej! !Glostrup! Personale:! Ergoterapeut!Lise!Bachmann!Nielsen!! 22!59!58!56! Ergoterapeut!Fie!Moore>Kofod!!!! 29!84!79!60! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! AdministraEon:- Jægersborgvej!19!!!!! 45!87!35!19! 2800!Kgs.!Lyngby! 16

18

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan

Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan Praktikbeskrivelse og Uddannelsesplan INDHOLD Beskrivelse af praktikstedet....... side 2 Uddannelsesplan.. side 6 3. praktikperiode i Boafdelingen... side 9 3.praktikperiodes faglige kompetencemål....

Læs mere

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed

VÆNGE GÅRDEN. Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed VÆNGE GÅRDEN Stoffri døgnbehandling et lille sted med stor rummelighed 2 På behandlingscentret Vængegården sætter vi [ mennesket ] i fokus Vængegården er en behandlingsinstitution for stofmisbrugere, fortrinsvis

Læs mere

Østerled. Ny Løn 2006-2008.

Østerled. Ny Løn 2006-2008. Østerled. Ny Løn 2006-2008. Vi opfatter formålet internt med decentral løndannelse (tidligere Ny Løn) at give nye redskaber til at rekruttere og fastholde medarbejdere, samt at fremme omplacering og omstilling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen. Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 2006-03-27 Grønlænderafdelingen Vedr.: Døgnværested for hjemløse grønlændere i København Projektbeskrivelse Baggrund Opsøgende medarbejdere fra Kofoeds

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Lars Sveistrup Hansen, ergoterapeut, leder af DSI NETTET I, lsh@dsinettet.dk, se også www.dsinettet.dk. Casebeskrivelse: Ergoterapeutisk behandling af soldater på PTSD I et år har ergoterapeuterne i DSI NETTETs bofællesskab Danmarksvej i Kgs. Lyngby arbejdet med målrettet rehabilitering af en soldaterveteran

Læs mere