Indholdsfortegnelse--

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse--"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse--!Beskrivelse!af!DSI!NETTET!II! side!2! Organisering!! side!3 Fysiske!rammer side!4!den!recovery>orienterede!rehabiliterende!indsats!side!5! Faglige!redskaber!! side!6! Personaledækning side!7 Kulturen!i!husene! side!7! Faglige!Ilbud!Il!medarbejderne side!9 VisitaIon! side!9! Beboerstatus!og!udflytninger! side!9! Begivenheder!og!ændringer! side!10!vidensdage!og!arrangementer! side!10!evaluering!af!mål!for!2014 side!12! Mål!for!2015!! side!14! KontakInformaIon!!! side!16! OrganisaIonsplan!2015! bilag!1

3 Beskrivelse-af-DSI-NETTET-II- Formålet-med!opholdet!i!NETTET!II!er,!at!beboerne!gennemgår!en!recoveryorienteret!udviklingsproces,! således!at!de!bliver!i!stand!il!at!klare!en!så!selvstændig!ilværelse!som!mulig.!i!samarbejde!med!aktuelle! samarbejdspartnere!i!hjemkommunen!søges!etablering!af!uddannelse,!beskævigelse!og!fremidige!bolig.!vi! tager!udgangspunkt!i!den!enkeltes!!141!handleplan.!gennem!en!velstruktureret!hverdag!og!tydelige! rammer,!fokuseres!på!den!enkelte!beboer!og!de!sociale!relaioner!som!helhed.! Målgruppen! Tilbuddet!henvender!sig!Il!unge!i!alderen!mellem!18>35!år!med!nedsat!funkIonsniveau!på!grund!af!en! psykisk!sårbarhed/sygdom!og!le[ere!fysisk!og!social!problemsilling.!der!kan!være!mistrivsel!eller! funkionsnedsæ[else!som!adfærds>!og!indlæringsmæssige!problemaikker!eller!ilknytnings>!og! kontak\orstyrrelser.!personen!har!enten!hav!svært!ved!at!klare!en!selvstændig!boligform!eller!skal!måske! først!il!at!fly[e!hjemmefra!og!har!brug!for!en!a]laring!af!behov!for!boform!og!stø[e.!der!kan!være!et! mindre!misbrug,!men!det!kan!ikke!være!hovedproblemaikken.!der!kan!være!behov!for!særlig!stø[e!il! gennemførelse!af!stu>forløb!eller!andre!akiviteter,!som!det!har!vist!sig!vanskeligt!for!den!unge!at! fastholde.! Tilbud! Et!ophold!i!NETTET!II!kan!have!2!forskellige!forløb:! Stabiliserende-udviklingsforløb-! ABlaringsforløb-- Fælles!for!de!to!ovennævnte!forløb!er!at!begge!tager!udgangspunkt!i!!141!handleplan.!Desuden!også!at! samarbejdet!med!den!enkelte!borger!ilre[elægges!i!et!recoveryorienteret!forløb!i!en!personlig! udviklingsplan. På!begge!ovenstående!forløb!indsamles!der!løbende!feedback!fra!den!enkelte!i!form!af!FIT>!skema.!De[e!er! et!evidensbaseret!måleredskab,!der!har!il!hensigt!at!få!den!unges!egne!tanker!og!ideer!i!spil!for!en!fælles! refleksion!omkring!forløbet!(se!afsni[et!med!faglige!redskaber). Stabiliserende-udviklingsforløb- I!det!stabiliserende!udviklingsforløb!arbejdes!der!med!den!unges!ønsker,!drømme,!ressourcer,!udfordringer! og!moivaion!over!en!længere!periode.!der!arbejdes!på!alle!områder!af!beboernes!liv!såsom:!uddannelse,! akiviteter,!netværk,!beskævigelse,!bolig!og!mestring!af!symptomer,!moion,!kost!mv.! Målet!er,!at!beboeren!Ilegner!sig!færdigheder!Il!at!opnå!en!så!selvstændig!Ilværelse!som!muligt!og!at! disse!færdigheder!får!karakter!af!at!være!stabile!og!bliver!en!integreret!del!af!den!unges!liv.!disse!forløb! varer!erfaringsmæssigt!2,5!>!3!år,!men!kan!vare!op!il!5!år. ABlaringsforløb- A]laringsforløbet!er!Iltænkt!borgere!der!befinder!sig!i!en!akut>præget!livssituaIon,!hvor!der!er!et! umiddelbart!behov!for!hurig!a]laring!af!denne!og/eller!af!graden!af!stø[ebehov.!der!søges!a]laring!af! den!unges!ressourcer!og!behov!samt!at!få!den!unges!tanker!og!ideer!i!spil!og!sammen!finde!den!videre! retning!for!den!unges!liv. A]laringsforløbet!varer!oVe!mellem!3>12!måneder!og!kan!udvides!Il!et!mere!stabiliserende! udviklingsforløb. 2!

4 Rammer-og-driDsgrundlaget-i-henhold-El-lovbestemmelserne- Den!Selvejende!InsItuIon!NETTET!II!består!af!2!boIlbud. BoIlbuddene!er!beliggende!på!henholdsvis!Ingersvej-i!Glostrup!og!Jyllingevej-i!Rødovre.! Der!er!plads!Il!5!beboere!i!hvert!hus.!Begge!boIlbud!fungerer!eVer!Servicelovens!!107!med!Ilsynsførende! myndighed. ADale-med-hjemkommune! Forud!for!indflytning!skal!hjemkommunen:!! Give!Ilsagn!om!opholdsbetalingen!eVer!Servicelovens!!107! Give!Ilsagn!om!at!kommunen!hjælper!med!at!finde!en!bolig!eVer!opholdet!i!boIlbuddet! Økonomi- Opholdsprisen!er!på!kr.!31.179!pr.!måned!(2015).!Hjemkommunen!beregner!selv!beboerens!eventuelle! egenbetaling.!hver!beboer!betaler!et!beløb!il!kost!og!fællesudgiver.!beløbet!er!for!iden!kr.!1.400!pr.! måned!(2015). Organisering- Bestyrelsen-pr ! Bestyrelsesformand!Halina!Goldstein,!overlæge,!Distriktspsykiatrisk!Center,!Glostrup Bertel!Rüdinger,!farmaceut! Rikke!Nørregaard,!cand.scient.soc.,!medarbejderrepræsentant! Bestyrelsen!er!selvsupplerende!og!vælges!for!2!år!ad!gangen. Personale--! Ledelse&og&administra/on&! Lars!Sveistrup!Hansen,!leder! Per!Bagge,!personale>!og!økonomikonsulent Ingersvej&! Lise!Bachmann!Nielsen,!ergoterapeut,!>32!Imer/ugtl. Fie!Moore>Kofod,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! Jyllingevej&! Rikke!Nørregaard,!socialfaglig!medarbejder!(cand.scient.soc.)!!32!Imer/ugtl. Anne!Damkjær,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! NETTET!II!samarbejder!om!og!understø[er!det!fælles!værdigrundlag,!menneskesyn,! personalepoliikker!samt!undervisning!under!dsi!nettet.! 3!

5 BoIlbuddet!på!Ingersvej!er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Glostrup!StaIon!og!Glostrup Centret.&Huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!9!!16!m 2.!Huset!råder!i! stueplan!over!et!rummeligt!køkken,!lys!stue!med!udgang!il!terrasse,!1!beboerværelse,! medarbejderkontor,!samt!en!hyggelig!have!med!frug[ræer.!på!1.sal!er!der!et!badeværelse!og!4! beboerværelser.!villaens!kælder!rummer!mindre!bad/toilet,!vaske/tørrerum,!personale> samtalerum,!et!større!opholdsrum!samt!fyr/opmagasineringsrum.! BoIlbuddet!på!Jyllingevej-er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Rødovre!Centret!samt! offentlig!transportmiddel.!huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!11!! 19!m 2.!Huset!råder!i!stueplan!over!et!lyst!køkken>alrum!med!udgang!Il!terrasse!og!have,!2! beboerværelser!samt!badeværelse.!på!1.sal!er!der!3!beboerværelser.!villaens!kælder! rummer!toilet/badeværelse,!vaske/tørre/fyrrum,!personalerum,!samtale/opholdsrum!og!et! opmagasineringsrum. De-fysiske-rammer- Værdigrundlag- NETTET s-vision--! At!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!er!inkluderede!og!ligeværdige!deltagere!i! samfundslivet NETTET s-mission-! At!give!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!mulighed!for!at!komme!sig!og!skabe!et! ligeværdigt,!selvstændigt!og!meningsfuldt!liv NETTET!II!bygger!på!4!værdier!!nærvær,&respekt,&faglighed&og&ansvarlighed&!og!udgør!Ilsammen! de!holdninger!der!ligger!il!grund!for,!hvordan!opgaverne!løses!og!samarbejdet!ilre[elægges.!! Nærvær-betyder,!at!vi!i!kontakten!og!i!relaIonen!er!ly[ende,!åbne!og!givende.!Vi!yder!en! oprigig,!engageret!og!tydelig!indsats.! Respekt&betyder,!at!tage!hinanden!alvorligt!på!en!ligeværdig!måde.!Respekt!er!at!være! tolerant,!imødekommende!og!at!acceptere!det!enkelte!menneskes!ret!il!at!udvikle!sig! selvstændigt.!vi!yder!en!åben,!pålidelig!og!stabil!indsats!og!søger!at!nå!frem!il!løsninger,! som!alle!parter!kan!acceptere!og!har!evner!og!mulighed!for!at!tage!del!i.! Faglighed&betyder,!at!arbejde!professionelt!og!skabe!rammer!og!beIngelser,!der!giver! muligheder!for!udvikling,!læring!og!vækst.!med!faglighed!opnår!vi!udvikling!og!resultater.! Ansvarlighed&betyder,!at!vi!løser!de!opgaver!vi!har,!på!fleksibel!og!samvipghedsfuld!vis.!Vi! forpligter!os!il!fagligt!og!personligt!med!de!forskellige!opgaver!og!roller!vi!har,!at!yde!en! grundig!og!kvalitetsbevidst!indsats,!hvor!vi!overholder!avaler,!står!ved!det!vi!siger!og!gør,! samt!tager!vare!på!hinanden. 4!

6 Den-recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats- Vores!recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats!tager!udgangspunkt!i!en!forståelse!af! mennesket!som!værende!et!selvstændigt!og!socialt!individ,!der!søger!at!skabe!mening!med!eget!liv.! Vi!tror!på,!at!mennesker!som!har!det!svært!kan!komme!sig,!og!en!sådan!forandring!og!udvikling! skabes!gennem!akivitet!og!deltagelse!i!det!omgivende!samfund.! Vi!tror!på,!at!den!enkelte!har!en!unik!indsigt!i!sine!egne!ønsker!og!behov!og!den!rehabiliterende! indsats!ilre[elægges!derfor!i!tæt!samarbejde!med!den!enkelte!borger.!med!fokus!på!en!stø[ende,! moiverende!og!coachende!relaion!søger!vi!at!ilpasse!og!løbende!opkvalificere!vores!faglige! Ilgange!og!metoder,!således!at!indsatsen!Ilpasses!den!enkeltes!recoveryforløb.! Den!rehabiliterende!indsats!effekt!og!kvalitet!søges!sikret!ved!brug!af!FIT>skemaer!(se!faglige! redskaber) Stø[eindsatsen!planlægges!i!samarbejde!med!beboeren!ved!udviklingsplan/samarbejdsa2ale,-FIT6 skema,8statusmøder,8frem<dsmøder8(koordinerende8samarbejdsmøde)-og-fraflytningsbrev.- Udviklingsplaner/samarbejdsaValer,!FIT>skema!og!fremIdsmøder!fungerer!som!løbende! dokumentaion!og!evaluering!af!beboerens!udvikling.!fraflytningsbrev!er!en!beskrivelse!og! evaluering!af!forløbet!samt!en!videreformidling!af!beboerens!situaion!il!fremidige! samarbejdspartnere.-! -! Udviklingsplan/SamarbejdsaDale ! I!samarbejde!med!beboeren!udarbejdes!en!udviklingsplan/samarbejdsa2ale.!Denne!indeholder!mål! og!skal!sikre!koninuitet!i!arbejdet!med!den!enkeltes!udviklingsproces.!derved!tydeliggøres! beboerens!ejerskab!over!sin!udviklingsproces.!udviklingsplanen/samarbejdsavalen!fungerer!som!et! redskab!i!relaionsarbejdet!og!evalueres!løbende. FITUskema,-Feedback!Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering.!FIT! består!af!to!enkle!og!le\orståelige!skemaer,!som!sigter!mod!borgerinddragelse,!idet!den! professionelle!og!borgeren!ved!hvert!møde,!måler!direkte!på!effekt!og!samarbejde. Det!ene!skema!er!et!effektmålingsskema,!som!forsøger!at!indfange!borgerens!oplevelse!af!den! forgangne!uge!ud!fra!fire!parametre.!foruden!en!status!er!det!med!il!at!give!et!billede!af!om! borgeren!oplever!forandringer!i!den!retning!det!ønskes. Det!andet!skema!er!et!samarbejdsskema.!Her!skal!borgeren!igen!score!ud!fra!fire!parametre,!men! udelukkende!i!relaion!il!det!samarbejde!der!har!været!mellem!den!professionelle/den!samlede! indsats!og!borgeren.!dialogen!omkring!scoringerne!er!med!il!at!opfange!indsatser!der!ikke!er! frugtbare!og!sikre!bedst!muligt!samarbejde. Scoringer!fra!begge!skemaer!indplaceres!i!en!graf,!som!med!Iden!viser!en!kurve,!der!er!med!Il!at! indikere!om!der!finder!udvikling!sted!eller!ej.!det!er!dog!dialogen!om!scoren!ved!hver!samtale,!der! er!den!vigigste. FIT!er!udviklet!af!psykologerne!Sco[!D.!Miller!og!Barry!L.!Duncan,!og!oversat!Il!dansk!af!psykolog! Susanne!Bargmann.! FIT!er!senest!blevet!godkendt!som!evidensbaseret!intervenIon!af!det!amerikanske!SAMSHA. FremEdsmøder-! For!at!sikre!en!koordineret!indsats!mellem!beboeren,!kontaktperson/!personale,!pårørende!og! samarbejdspartnere,!aqoldes!der!årligt!et!frem<dsmøde8(kooordinerende8samarbejdsmøde).!på! mødet!evalueres!det!forgange!år!og!der!sæ[es!mål!for!det!kommende!års!indsats.-! 5!

7 Fraflytning-! Inden!fraflytning!aqoldes!et!møde!for!at!koordinere!og!planlægge!udslusningsforløbet!samt! fremidige!stø[ebehov.!ever!fraflytningen!kan!boilbuddets!medarbejdere!yde!stø[e!i!de! everfølgende!2!måneder!med!mulighed!for!forlængelse!ever!avale!med!hjemkommunen. Fraflytningsbrev--(forløbsbeskrivelse) ! Ved!fraflytning!udarbejdes!et!fraflytningsbrev,!en!dokumentaIon!og!evaluering!af!den! udviklingsproces,!som!beboeren!har!gennemgået!under!opholdet!samt!personaleindsatsen. Beboeren!godkender!fraflytningsbrevet.!Fraflytningsbrevet!understø[er!konInuiteten!i!overgangen! Il!den!fremIdige!Ilværelse. Der!kan!yderligere!eVerfølgende!etableres!eVerværn!samt!mentorstø[e!eVer!fraflytning.! Faglige-redskaber-og-Elgange- Eksempler!på!faglige!redskaber!og!Ilgange:! NarraEve-metoder,-ideer-og-praksisser.-NarraIv!ideer!trækker!på!systemisk!teori!og!tager! udgangspunkt!i!socialkonstrukionismen.!virkeligheden!betragtes!som!en!social! konstrukion,!hvor!sproget!er!den!konstruerende!faktor.!individets!problemer!betragtes!som! noget,!der!opstår!i!relaioner!mellem!mennesker!frem!for!indeni!individet!selv.!således!ligger! den!narraive!teori!godt!i!tråd!med!vores!faglige!forståelsesramme!og!i!vores!daglige! arbejde,!inspireres!vi!derfor!af!denne!ilgang.! KogniEve-metoder.-Den!kogniIve!metode!tager!udgangspunkt!i!sammenhængen!mellem! tanker,!følelser,!adfærd!og!krop.!der!arbejdes!ud!fra!ideen!om!at!mennesket!er!bygget!op!af! disse!fire!dele!og!at!disse!fire!dele!hænger!sammen.!den!kogniive!diamant!anvendes!ove! som!et!skema!il!anskueliggørelse!af!denne!sammenhæng.!ifølge!kogniiv!teori!er!det! gennem!ændring!af!tanken!man!kan!regulere!de!andre!tre!dele!og!dermed!også!ændre!en! eventuel!uhensigtsmæssig!adfærd.!den!kogniive!metode!udbyder!en!bred!vive!af! arbejdsskemaer,!eksempelvis!bruges!nat>skemaet!(negaive!automaiske!tanker),!ove!i! vores!huse.!! KriseU-og-varselsskema.-OVe!kan!man!forebygge!udviklingen!af!nye!kriser!og! sygehusindlæggelse!ved!at!følge!en!plan,!avalt!mellem!beboer!og!kontaktperson!og!med! udgangspunkt!i!beboerens!egne!erfaringer!om!varselssignaler.!eksempelvis!en! samarbejdsavale!omkring!et!krise!skema!som!kan!tydeliggøre!hvilke!stress>!og! sårbarhedsfaktorer!man!er!særligt!følsom!overfor.!! COPM!(Canadian!OccupaIonal!Performance!Measure).!Undersøgelsesredskab!som! klarlægger!beboerens!akivitetsproblemaikker!og!måler!fremgang!over!id.!redskabet!kan! bruges!som!udgangspunkt!for!beboerens!udviklingsplan!og!målfastsæ[else.--! Konflikthåndtering.-Personalet!i!NETTET!II!læner!sig!op!af!Center!for!Konfliktløsnings!syn!på! konflikter,!nemlig!at!de!er!en!del!af!livets!udfordringer!il!os,!uundgåelige!og!dynamiske.!vi! skal!anerkende,!at!vi!har!konflikter,!at!menneskers!meninger!støder!sammen.!de!hører!med! Il!enhver!forandring.!De!kan!føre!Il!social!udvikling!og!Il!mere!ærlighed!og!forståelse 6!

8 !mellem!mennesker.!men!de!kan!også!føre!il!rendskab!og!stagnaion.!det!kommer!an!på,! hvordan!konflikterne!håndteres!og!gennemleves.!vi!skal!anerkende!hinanden!så!meget,!at!vi! ly[er!il!andres!meninger.!vi!bliver!nødt!il!at!forholde!os!bevidst!il!de!måder,!vi!er!sammen! på,!og!vi!er!nødt!il!at!tale!sammen!og!blive!enige!om,!hvordan!vi!er!sammen!i!relaionerne! med!hinanden.!vi!vil!gerne!give!beboerne!i!boilbuddene!en!mulighed!for!at!få!drøvet,! udviklet!og!avalt,!hvordan!vi!kan!håndtere!vores!konflikter!!i!et!trygt!forum,!hvor!vi!kan! træne!en!mere!direkte,!bevidst!og!åben!kommunikaion.!vi!er!bevidste!om,!at!det!ikke!er!os,! der!løser!andre!menneskers!problemer!>!det!gør!de!selv.!men!vi!kan!hjælpe!beboerne!il!at! få!overblik,!ro,!struktur!og!metoder,!så!de!selv!kan!arbejde!videre.!vi!kan!hjælpe!dem!med!at! gøre!dem!opmærksomme!på!deres!personlige!konfliktmønster.!men!det!er!dem!selv,!der! beslu[er,!om!de!vil!forandre!mønstrene.!det!er!dem!selv,!der!gør!nye!erfaringer,!træner!og! ændrer!deres!egen!hverdag.!! NADA-(øreakupunktur)-samt-SI-(sanseintegraEon/sansesEmulaEon).-Vi!bruger!vores!viden! omkring!nada!og!si!i!det!daglige!il!at!dæmpe!angst,!uro,!rastløshed,!søvnproblemer!med! mere.! Vi!evaluerer!løbende!vores!indsats!i!samarbejde!med!beboeren!ved!brug!af!FITUskemaer-(Feedback! Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering). -! NETTET!II!har!en!metodemappe-på-intrane^et,!hvori!de!anvendte!metoder!er!beskrevet. Der!sker!løbende-en-Elpasning!af!personaledækningen!i!forhold!Il!beboergruppens!behov.!Der!kan! laves!individuelle!avaler!med!beboerne,!hvis!der!forekommer!ledsagefunkioner!uden!for!den!faste! personaledækning!eller!hvis!der!i!perioder!er!behov!for!yderligere!stø[e.!i!nogle!ilfælde!kan!en! Illægsbevilling!fra!kommunen!blive!nødvendig. Mobiltelefon-- Hver!medarbejder!har!en!mobiltelefon!som!de!kan!kontaktes!på!hele!døgnet,!hvis!en!beboer!har! akut!behov!for!hjælp.!telefonordningen!kan!imidlerid!ikke!betragtes!som!en!rådighedsvagt. Muligheden!for!at!få!fat!på!en!medarbejder!er!stor,!da!der!er!fem!medarbejdere!at!kontakte.! Ordningens!formål!er,!at!det!oVe!kan!være!en!god!stø[e!at!tale!med!en!kendt!medarbejder,!så!man!i! mindre!grad!har!behov!for!at!kontakte!psykiatrisk!skadestue!og!på!den!måde!kan!øve!sig!i!at!tackle! svære!situaioner!hjemme.!personalet!har!ikke!pligt!il!at!handle!på!sms!beskeder!udenfor! arbejdsiden,!da!de[e!ikke!anses!som!et!akut!opkald.-! Personaledækning- Kulturen-i-husene- Brugerinddragelse-! Der!lægges!vægt!på!at!beboerne!inddrages!i!dagligdagen!i!husene.!På!husmøderne!har!beboerne! mulighed!for!indflydelse!på!daglige!akiviteter!såsom!udflugter,!nyanskaffelser!og!andre!iltag.! Endvidere!inddrages!beboerne!ved!ansæ[else!af!nye!medarbejdere. 7!

9 Husregler-- Hvert!hus!har!et!sæt!husregler!som!beskriver!husets!struktur,!gøremål!og!forbud.!Husreglerne!skal! følges,!men!kan!ændres!i!fællesskab!på!et!husmøde,!dog!kan!forbuddene!ikke!ændres. -! Husmøde-- Én!gang!ugentligt!aqoldes!der!husmøde.!På!mødet!planlægges!og!struktureres8de!ugentlige! akiviteter!i!huset,!herunder!rengøring,!madlavning,!tøjvask!og!udflugt.!der!er!mødepligt!og!det! vægtes!at!aqolde!en!trivselsrunde!for!at!skabe!forståelse,!rummelighed!og!de!bedste!beingelser!for! opholdet!og!i!dagligdagen!beboerne!imellem. PrakEske-arbejdsdage-- I!løbet!af!året!er!der!arbejdsdage,!hvor!beboere!og!personale!ordner!mindre!opgaver!i!hus!og!have.! Det!Ilstræbes!at!alle!beboere!deltager.! Metodemappe-- I!hvert!hus!forefindes!en!mappe!!metodemappe,!som!indeholder!alle!de!Iltag!!procedure!! skemaer,!som!husene!arbejder!med.!én!mappe!forefindes!i!fællesstuen!og!én!i!personalerummet. Metodemappen!kan!ligeledes!findes!på!DSI!NETTETs!intranet.! Netværket-- Der!lægges!stor!vægt!på!at!inddrage!netværket!i!beboerarbejdet,!da!vores!erfaring!er,!at! sandsynligheden!for!ilbagefald!mindskes!væsentligt!herved.!netværket!inddrages!via!forskellige! Iltag:!! Udlevering!af!informaIonsmappe!! Introduk<onsmøde:!Første!møde!mellem!beboer,!dennes!netværk!og!medarbejdere,!holdes!ca.! tre!måneder!ever!indflytning.!! Kaffemøde :!Mødet!aqoldes!ca.!1!gang!årligt!eller!eVer!behov!mellem!beboer,!netværk!og! medarbejdere.!indholdet!fastlægges!ud!fra!beboerens!ønsker!og!behov.!! Temaa2ener!for!beboerne!og!deres!netværk!tre!gange!årligt.!Emnerne!vælges!af!medarbejderne! og!beboerne!>!eventuelt!i!samarbejde!med!beboernes!netværk.netværket!er!i!fokus!og! temaerne!spænder!vidt!fra!foredrag,!personlige!fortællinger!og!forskellige!former!for! psykoedukaion.! Øvrige-fællesarrangementer-- Der!er!søndagsakIviteter!for!husene,!hver!2.søndag,!hvis!behovet!for!akIviteten!er!Ilstede. Fælles!for!NETTET!II!&!NETTET!I s!boilbud!aqoldes!årligt!en!fælles!heldagsudflugt!samt!en!grillaven.! Desuden!bliver!der!aqoldt!sommerfest,8vidensdage,!netværksarrangementer,!eVerårsfest,!Nytårskur! m.m.!fælles!for!alle!beboere!og!brugere!af!nettet!i!og!nettet!ii.!-! 8!

10 Medarbejderne!deltager!løbende!i!forskellige!Ilbud!hvis!formål!er!udvikling,!refleksion!og! inspiraion:! Supervision!med!psykolog,!8>10!gange!om!året.!! Faglig8vejledning!i!forhold!Il!særlige!opgaver!og!udfordringer.!For!eksempel! specialsupervision/coach!ved!håndtering!af!beboere!med!vanskelige!problemsillinger! Kollegial8supervision!i!boIlbuddene!mellem!medarbejdere!og!leder! Vidensdage.8Fælles!faglig!undervisning!for!medarbejderne!under!DSI!NETTET.!Aqoldes!10! gange!om!året. Interesserede!samarbejdspartnere!tager!kontakt!Il!leder!af!NETTET!II!om!aktuelle!borgere.!HereVer! Ilre[elægges!visitaIonsprocessen!ud!fra!den!interesserede!borgers!behov!og!problemsIllinger.! VisitaIonen!foregår!i!samarbejde!med!kommunen,!borgeren!og!evt.!netværk!samt!behandlingssted.! DSI!NETTET!II!indhenter!oplysninger!om!borger!fra!kommune!og!behandlingssted.!Evt.!ledige! værelser!opslås!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk Beboerne-på-Ingersvej-d :! Kvinde!19!år,!Albertslund!Kommune!siden! ! Kvinde!27!år,!Vallensbæk!Kommune!siden! ! Kvinde!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Mand!19!år,!Glostrup!Kommune!siden! ! Mand!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Faglige-Elbud-El-medarbejderne- VisitaEon- Beboerstatus-og-udflytninger-for Udflytninger-fra-Ingersvej-i-løbet-af-2014:- Kvinde!36!år,!( > )!fly[et!i!egen!lejlighed.! Mand!22!år( > )!fly[et!videre!i!døgnbemandet!boIlbud.! Kvinde!35!år,!ekstern!stø[e!i!egen!bolig!med!eVerværn!og!mentorstø[e.! Beboere-på-Jyllingevej-d !årig!kvinde,!Rødovre!kommune,!siden!d.! ! 25!årig!mand,!Vejen!kommune,!siden!d.! ! 18!årig!mand,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! Mand!22!år,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! 9!

11 Udflytninger-fra-Jyllingevej Mand!27!år,!(d.! !!d.! )!fly[et!videre!Il!døgnbemandet!Ilbud Kvinde!20!år!(d !>!d.! )!fly[et!videre!Il!opgangsbofællesskab! Mand!32!år!(d! !>!d.! )!fly[et!i!egen!lejlighed! Belægningsprocenten!for!2014!var!89!%.! Begivenheder-og-ændringer- Der!har!været!beboerarrangementer!fælles!for!husene,!såsom!grillaVen,!julehygge!og!middage. Personaleforhold--! En!medarbejder!er!gået!på!pension!i! Studerende-! NETTET!II!har!ergoterapeutstuderende!fra!Ergoterapeutuddannelsen!i!København.!I!2014!har!vi!haV! 2!studerende!på!Jyllingevej!og!studerende!på!Ingersvej.!Beboerne!gået!akIvt!ind!i!at!deltage!i! introdukion,!undervisning!samt!afprøvning!af!undersøgelsesredskaber. Vi!indgår!desuden!nu!som!prakIksted!for!MB>forløbet.!MB!står!for! Medarbejder!med! Brugererfaring!(www.mbforløbet.dk).! Arbejdsmiljø-! Der!er!senest!blevet!udarbejdet!APV!i!september!2013.!APV en!er!uploadet!på!intranet!på! Tilsynsmyndigheder-! I!november!2014!var!Det!Sociale!Tilsyn!på!et!driVsorienteret!besøg!og!havde!fokus!på!Metoder,8Mål8 og8resultater!i!boilbuddene.!tilsynsrapporten!ligger!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk. Vidensdage-og-arrangementer Faglige-kurser-og-Vidensdage- Mentorarbejde!og!de!nye!arbejdsmarkedsreformer!ved!ChrisIna!Hedlund.! Opfølgningskurser!i!NarraIve!metoder!ved!Psykolog!Susanne!Bargmann.! Undervisning!i!FIT.!IntrodukIon,!ressourcegruppe!samt!anvendelse.! ADHD!ved!Jenny!Bohr.! AGD/NADA>kursus!ved!Manja!Jurkowsky.! 10!

12 Fællesudflugter/arrangementer-for-begge-huse:- >! Go>kart!og!middag!på! Rub!&!Stub! >! Julearrangement! >! Grill>aVen!på!Danmarksvej! >! Brandkursus! NetværksaDener- >! OPUS>panel!!Fortællinger!om!personlig!recoveryproces! >! Foredrag!om! Kost!og!psyke!ved!Anne!Abild! >! Musik!og!fortælling!om!spiseforstyrrelse!ved!Mathilde!Falch! 11!

13 Evaluering-af-mål-for Mål-A-! At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderen.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Evaluering! Der!blev!lagt!en!plan!for!at!højne!medarbejdernes!faglighed!i!narraIve!metoder.!De[e!skulle!ske!via! fire!fælles!vidensdage!med!dsi!nettet!i!samt!intern!undervisning!i! narraive!ideer!og!praksis!for!dsi! NETTET!II.!Sidstnævnte!blev!aqoldt!én!gang,!hvor!alle!medarbejdere!forinden!havde!læst!bogen! narraiver!samtaler!samt!forskellige!arikler!med!narraivt!fokus.!på!de[e!møde!blev!de!forskellige! faglige!vinkler!bragt!i!spil!i!forhold!il!dagligdags!praksis.!udby[et!af!denne!undervisning!og!sparring! har!været!stort!og!ilfredssillende.!da!der!kun!er!aqoldt!ét!møde!ønskes!de[e!fortsat!for! På!interne!personalemøder!i!husene!sparres!der!om!dagligdagspraksis!og!her!tydeliggøres!det!at!de! narraive!metoder!anvendes!i!dagligdagen,!men!samidig!også!at!de[e!sker!på!et!mindre!bevidst!plan! og!der!ønskes!tydeligere!brug!af!de!narraive!begreber. Årsagen!Il!at!de[e!ikke!sker!Ilstrækkeligt!skyldes!at!nye!medarbejdere,!som!udgør!størstedelen!af! personalegruppen,!ikke!har!hav!det!grundlæggende!narraive!kursus!og!derfor!ikke!har!ilstrækkeligt! grundlag!for!at!bringe!de!narraive!metoder!i!spil.! Det!opleves,!at!der!er!behov!for!vedvarende!italesæ[else!og!brug!for!at!bevidstgøre!den!enkelte! medarbejder!om!disse!metoder. Målet!er!således!delvist!nået.!De! narraive!ideer!og!praksisser!er!stadig!ikke!naturlige!i!dagligdagen! for!hele!medarbejdergruppen.!der!ønskes!en!grundlæggende!introdukion!og!opkvalificering!af!de!nye! medarbejdere!i!et!internt!forum!for!dsi!nettet!ii!eventuelt!i!form!af!to!undervisningsdage!med! supervisor.! 12!

14 Mål-B-! Lære!at!formidle!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!Il!samarbejdspartnere Formål--! At!vi!øger!kvaliteten!af!vores!professionelle!indsats!via!dokumentaIon.! Succeskriterium-- At!vores!samarbejdspartnere!oplever!et!øget!fokus!på!dokumentaIonen!af!beboernes! udviklingsprocesser!ved!inddragelse!af!fit!på!status>!og!handleplansmøder! At!vi!kan!fagligt!kan!oversæ[e!de!forskellige!udsving!i!FIT!overfor!vores!samarbejdspartnere! Evaluering- Medarbejdergruppen!har!modtaget!undervisning!samt!sparring!fra!FIT!konsulent!vedrørende!brugen! af!fit>skemaer,!samarbejdsavale!samt!udviklingsdokument.!desuden!har!samme!konsulent!også! introduceret!begge!huses!beboere!il!fit>skemaer.! Medarbejderne!anvender!FIT!og!desuden!også!i!forbindelse!med!handleplansmøder.!Målet!er!således! nået. SamarbejdsaValen!og!udviklingsdokument!er!iværksat!i!slutningen!af!2014!er!og!i!sin!spæde!start.!Der! ønskes!fortsat!at!videreudvikle!brugen!af!fit!samarbejdsavale!og!udviklingsdokument.! Mål-C-! At!få!kvalificeret!de!erfaringer!vi!har!gjort!ved!at!have!udslusningsforløb!i!organisaIonen! Formål--! At!få!samlet!viden!og!erfaringer!sammen!omkring!udslusningsforløbene!med!henblik!på!at! opkvalificere!indsatsen! Succeskriterium-- At!vi!får!justeret!udslusningsforløbene!Il!vores!rammer!og!praksis!anno!2014/15! At!vi!får!idenIficeret!hvilke!kompetencer!vi!skal!have!for!at!kunne!håndtere!udslusningsforløbene!anno! 2014/15! Evaluering! Der!er!ikke!arbejdet!med!MÅL!C!i!2014.!Det!konkluderes,!at!målet!har!været!for!utydeligt!beskrevet!og! derfor!har!mistet!sin!relevans!i!løbet!af!året.!der!har!ikke!været!behov!for!at!aqolde!intern!temadag! omkring!udslusningsforløbene.!desuden!er!det!i!årets!løb!blevet!tydeligt,!at!de!kompetencer!der! kræves!for!at!håndtere!udslusningsforløbene!(som!nu!hedder!a]laringsforløbene)!il!svarer!de! kompetencer!der!anvendes!på!de!stabiliserende!udviklingsforløb.det!er!derimod!blevet!tydeligt!for! os,!at!beboergruppen!ændres!i!krav!af,!at!beboerne!er!indskrevet!på!forskellige!forløb.!de[e!har! tydeliggjort,!at!vi!har!behov!for!en!opkvalificering!på!vores!indsats!omkring,!hvordan!man!skaber!trivsel! og!rummelighed!samt!mulighed!for!at!arbejde!med!de!sociale!aspekter!blandt!så!forskelligartede! beboere. 13!

15 Mål-A-! At!den!systemiske!tankegang!bliver!en!del!af!vores!referenceramme.! Formål--! Den!systemiske!reference!er!en!del!af!DSI!NETTET!II s!pale[e!og!de!nye!medarbejdere!skal!indføres!i! den!systemiske!metode!og!reference.!vi!har!derfor!valgt!at!det!kommende!år!skal!have!fokus!på!en! opdatere!medarbejderens!viden!om!systemisk!metode.! Succeskriterium-! At!alle!medarbejdere!bliver!opdateret!i!den!systemiske!metode!og!reference. Handleplan Angiv-Deadline-- - Angiv-ansvarlig-for-udførelse-- Mål-for Der-laves-en-intern-læringsUgruppe-for-alle-medarbejdere Uge Leder/medarbejdergruppen- Dato-for-1.-evaluering Uge Leder-er-ansvarlig-for-evaluering--! Dato-for-2.-evaluering-!! Uge-52!!! Leder-er-ansvarlig-for-evaluering-! Mål-B- Formål! At!den!forskelligartede!beboergruppe!kan!indgå!mere!smidigt!med!hinanden!internt!i!dagligdagen.! Succeskriterium! At!beboerne!deltager!i!husmødet. At!alle!beboerne!siger!noget!på!den!ugentlige!trivselsrunde!samt!at!der!ly[es!på!medbeboeres!udsagn.! Handleplan ! Der!aqoldes!et!ugentlig!husmøde At!medarbejderne!vægter!husmødet!samt!pointerer!mødepligt!for!beboerne- Medarbejderne!sikrer,!at!der!gennemføres!trivselsrunde!på!husmødet! 14!

16 Mål-C- At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderne.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes!og!anvendes!i!hverdagen.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Handleplan! Medarbejderne!får!internt!kursus!i!de!narraIve!metoder!eventuelt!via!supervisor! Der!indkøbes! fra!terapi!il!pædagogik!af!ane[e!holmgren!og!denne!gennemgås!på!de! narraive! møder!og!sparringsrunder! Mål-D- At!udvikle!en!bredere!dokumentaIonspraksis!i!forhold!Il!akIvitets>!og!recoveryprocesser! Formål- Vi!har!gennem!længere!Id!arbejdet!med!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!i!praksis!på!ønsker!at!udvikle! en!bredere!dokumentaionspraksis!i!forhold!il!akivitets>!og!recoveryprocesser!i!den!rehabiliterende! indsats. Succeskriterium! At!vi!finder!et!supplerende!dokumentaIonsredskab!Il!FIT.! Handleplan! Vi!undersøger!nærmere!omkring!balancehjulet!og!recoverystjernen!og!afprøver!disse!i!praksis!i! samarbejde!med!mindst!to!beboere.! 15!

17 !!!!!!!!!-Mail Telefon!! KontakEnformaEon- Ledelse:- Leder!Lars!Sveistrup!Hansen!!!! 29!71!35!83!! Jyllingevej:- BoIlbuddet Jyllingevej! !Rødovre! Personale:- Socialfaglig!medarbejder!Rikke!Nørregaard!! 23!98!00!76! (Cand.!scient!soc.)! Ergoterapeut!Anne!Damkjær!!!!! 22!56!44!97! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! Ingersvej: BoIlbuddet! Ingersvej! !Glostrup! Personale:! Ergoterapeut!Lise!Bachmann!Nielsen!! 22!59!58!56! Ergoterapeut!Fie!Moore>Kofod!!!! 29!84!79!60! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! AdministraEon:- Jægersborgvej!19!!!!! 45!87!35!19! 2800!Kgs.!Lyngby! 16

18

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010. DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år

Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år 1 Anmeldt tilsyn den 29. og 30. maj 2013 Platangårdens Ungdomscenter et specialiseret socialpsykiatrisk behandlingstilbud til unge mellem 14 og 25 år Indhold 1. Om tilsynet og tilsynsbesøget 2. Om tilbuddet

Læs mere

Veje til reelt medborgerskab

Veje til reelt medborgerskab Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Bilag 33 Offentligt Veje til reelt medborgerskab En kortlægning af udviklingshæmmedes vilkår for selvbestemmelse og brugerinddragelse Resumé Henriette Holmskov

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014

Virksomhedsbeskrivelse for. SUF Nord Enggården. September 2014 Virksomhedsbeskrivelse for SUF Nord Enggården September 2014 Udarbejdet af Enggårdens leder Dorthe Drivsholm i samarbejde med Enggårdens personalegruppe Indledning Denne virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ

HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Holbæk den 20. august 2014 Notat med HANDLEPLAN FOR BOSTEDET TORNHØJ Indhold INDLEDNING... 2 KONKLUSION... 3 KOMPETENCER... 4 MÅLGRUPPE OG FAGLIGHED... 5 KOMMUNIKATION... 6 INDLEDNING Bostedet Tornhøj

Læs mere

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013

Tilsynsrapport. Botilbuddet Parkvej 12. Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynsrapport Botilbuddet Parkvej 12 Anmeldt tilsyn 16. april 2013 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse og personale Det faglige niveau og personalets kompetencer vurderes som udmærket. Organiseringen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE

Cirkelines Æske. en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 52 Offentligt Cirkelines Æske en genbrugsbutik PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger Ansøger er Kontaktcenter Klippen på Vesterbro i København. Vi henvender os til Jer, fordi

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune

Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Tilsynsrapport for det anmeldte generelle tilsyn på døgninstitutioner og private opholdssteder for børn og unge beliggende i Roskilde Kommune Dato Anbringelsesstedets navn: Tilstede: NB Tilsynsrapporten

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedsassistentelever. Ikast-Brande Kommune Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedsassistentelever Ikast-Brande Kommune Indledning Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedsassistenter.

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center

Anmeldt ledelsestilsyn 2013. Socialpsykiatrisk Center Sagsbehandler Mette Andersen - Udviklingskonsulent Direkte telefon 99 74 15 68 E-post m.andersen@rksk.dk Dato 29. august 2013 Sagsnummer 2012040016EB Anmeldt ledelsestilsyn 2013 Socialpsykiatrisk Center

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej

2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej DSI NETTET I Jægersborgvej 19. 1, 2800 Kgs. Lyngby., telefon 4587 3583 www.nettetlyngby.dk 2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej Adresse Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 39 B, st th, 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Birkerød Parkvej. (Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter) Maj 2011.

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Birkerød Parkvej. (Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter) Maj 2011. Ydelseskatalog Bofællesskabet Birkerød Parkvej (Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Dias 1 Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program 11.30-11.40 Velkomst 11.40-12.30 Introduktion til Standardprogrammet

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Herberget Alberta Anmeldt tilsyn Den 14. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia...3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Go Morgenmøde Onboarding

Go Morgenmøde Onboarding Go Morgenmøde Onboarding Dagens program Velkommen hvorfor disse morgenmøder Tanker om dagens tema Fra nyansat til kompetent bidragyder Pause Inspiration til det videre arbejde i egen organisation Opsamling

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010

Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet. Vejforum 8. december 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Vejforum 8. december 2010 Agenda Forslag til kvalitetsmål Hvorfor cykelsuperstier? Proces og samarbejde hvad har vi lært? Hvad er en cykelsupersti Første pilotrute

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE

RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE RAPPORT FOR DET ANMELDTE TILSYN 2012 VED GULDBORGSUND KOMMUNE Tilbud: Nielstrup Dato for tilsynsbesøg: 20.11.2012 Dato for forrige tilsynsbesøg: 24.05.2012 Forstander: Pernille Espensen Tilsynsbesøget

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen. Direktør Charlotte Fuglsang Arbejdsmiljø og sundhedsfremme i dagligdagen Direktør Charlotte Fuglsang Sundhedsfremme (hovedformål 3) Fremover er det primært projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen, som kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Botilbuddet Solutio. Egebjerg Hovedgade 15. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Botilbuddet Solutio Egebjerg Hovedgade 15 4500 Nykøbing Sjælland Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 6. marts 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen

SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen SMTTE-modellen for Solvang - Ældrepuljen Projekttitel: Projekt Ældre Milliard. Projektleder: Ruth Siersbæk. Projektgruppe: Puljepigerne. Læsevejledning: SMTTE modellen er oprindeligt udviklet i Norge,

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud

Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud version 4 Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Retningslinjer for godkendelse af private alkoholbehandlingstilbud Indledning Ifølge Sundhedsloven er ansvaret for forebyggelse,

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats.

Formålet er at se på sammenhænge mellem visiterede ydelser, metoder og indsats. Tilsyn Uanmeldt tilsyn 29. oktober 2014 Bostøtte korpset Leder Mette Raabjerg Tilsynsførende Mia Gry Mortensen Tilsynsførende Hanne Vesterbæk Fogdal Tilsynsførende Pia Bjerring Strandbygaard Tilsynet 2014

Læs mere

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012

Bornholms Regionskommune tilsyn 2012. Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Tilsynsrapport Løvstikken 2012 Børne- og Skolesekretariatet 2012 1 Indholdsfortegnelse: Formålet med tilsynet:... 2 Tilsynets vurdering:... 3 Bemærkninger til vurderingen:... 3 Anbefalinger til vurderingen:...

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...2

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Tingager Plejecenter Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Tingager Plejecenter 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...3 5.0 Den administrative

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling

Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Guide til arbejdet med strategier til ledelsesudvikling Ledelsesudviklingsstrategier skal medvirke til at gøre kommunernes ledere endnu bedre. Ved at have en strategi for ledelsesudvikling sikres det,

Læs mere

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015

Skovsneglen. Virksomhedsplan 2015 Skovsneglen Virksomhedsplan 2015 Indhold Indhold 2 Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver Organisation 4 4 Personale Sygefravær Økonomi 5 5 5 Indsatsområder Direktionens indsatsområder egne indsatsområder

Læs mere

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om:

Blandt de centrale indholdselementer vil være information og vejledning om: Baggrund Medborgerskab handler om, at den enkelte borger har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og samfundets tilbud. Desuden handler det om, at den

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge.

Tilsynets art Den driftorienterede anmeldte tilsyn jf. SEL 148. ledere, personale og unge. Tilsynsrapport for Helheden Feilbjergvej St. Darum Formålet med tilsynet: At påse at borgeren får den hjælp, som de har ret efter loven og efter de beslutninger, kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6

Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige organisationer mv. Vejledning nr. 7 til serviceloven V E J L E D N I N G 2 0 0 6 Vejledning om kvalitet, tilsyn, tilskud til frivillige sociale organisationer

Læs mere

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv

Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Vi vil hjælpe mennesker til at tage ansvar og ændre deres liv Få husly og find vejen tilbage til et bedre liv Blå Kors Pensionat tilbyder en midlertidig bolig til dig, der har problemer med hjemløshed.

Læs mere