Indholdsfortegnelse--

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse--"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse--!Beskrivelse!af!DSI!NETTET!II! side!2! Organisering!! side!3 Fysiske!rammer side!4!den!recovery>orienterede!rehabiliterende!indsats!side!5! Faglige!redskaber!! side!6! Personaledækning side!7 Kulturen!i!husene! side!7! Faglige!Ilbud!Il!medarbejderne side!9 VisitaIon! side!9! Beboerstatus!og!udflytninger! side!9! Begivenheder!og!ændringer! side!10!vidensdage!og!arrangementer! side!10!evaluering!af!mål!for!2014 side!12! Mål!for!2015!! side!14! KontakInformaIon!!! side!16! OrganisaIonsplan!2015! bilag!1

3 Beskrivelse-af-DSI-NETTET-II- Formålet-med!opholdet!i!NETTET!II!er,!at!beboerne!gennemgår!en!recoveryorienteret!udviklingsproces,! således!at!de!bliver!i!stand!il!at!klare!en!så!selvstændig!ilværelse!som!mulig.!i!samarbejde!med!aktuelle! samarbejdspartnere!i!hjemkommunen!søges!etablering!af!uddannelse,!beskævigelse!og!fremidige!bolig.!vi! tager!udgangspunkt!i!den!enkeltes!!141!handleplan.!gennem!en!velstruktureret!hverdag!og!tydelige! rammer,!fokuseres!på!den!enkelte!beboer!og!de!sociale!relaioner!som!helhed.! Målgruppen! Tilbuddet!henvender!sig!Il!unge!i!alderen!mellem!18>35!år!med!nedsat!funkIonsniveau!på!grund!af!en! psykisk!sårbarhed/sygdom!og!le[ere!fysisk!og!social!problemsilling.!der!kan!være!mistrivsel!eller! funkionsnedsæ[else!som!adfærds>!og!indlæringsmæssige!problemaikker!eller!ilknytnings>!og! kontak\orstyrrelser.!personen!har!enten!hav!svært!ved!at!klare!en!selvstændig!boligform!eller!skal!måske! først!il!at!fly[e!hjemmefra!og!har!brug!for!en!a]laring!af!behov!for!boform!og!stø[e.!der!kan!være!et! mindre!misbrug,!men!det!kan!ikke!være!hovedproblemaikken.!der!kan!være!behov!for!særlig!stø[e!il! gennemførelse!af!stu>forløb!eller!andre!akiviteter,!som!det!har!vist!sig!vanskeligt!for!den!unge!at! fastholde.! Tilbud! Et!ophold!i!NETTET!II!kan!have!2!forskellige!forløb:! Stabiliserende-udviklingsforløb-! ABlaringsforløb-- Fælles!for!de!to!ovennævnte!forløb!er!at!begge!tager!udgangspunkt!i!!141!handleplan.!Desuden!også!at! samarbejdet!med!den!enkelte!borger!ilre[elægges!i!et!recoveryorienteret!forløb!i!en!personlig! udviklingsplan. På!begge!ovenstående!forløb!indsamles!der!løbende!feedback!fra!den!enkelte!i!form!af!FIT>!skema.!De[e!er! et!evidensbaseret!måleredskab,!der!har!il!hensigt!at!få!den!unges!egne!tanker!og!ideer!i!spil!for!en!fælles! refleksion!omkring!forløbet!(se!afsni[et!med!faglige!redskaber). Stabiliserende-udviklingsforløb- I!det!stabiliserende!udviklingsforløb!arbejdes!der!med!den!unges!ønsker,!drømme,!ressourcer,!udfordringer! og!moivaion!over!en!længere!periode.!der!arbejdes!på!alle!områder!af!beboernes!liv!såsom:!uddannelse,! akiviteter,!netværk,!beskævigelse,!bolig!og!mestring!af!symptomer,!moion,!kost!mv.! Målet!er,!at!beboeren!Ilegner!sig!færdigheder!Il!at!opnå!en!så!selvstændig!Ilværelse!som!muligt!og!at! disse!færdigheder!får!karakter!af!at!være!stabile!og!bliver!en!integreret!del!af!den!unges!liv.!disse!forløb! varer!erfaringsmæssigt!2,5!>!3!år,!men!kan!vare!op!il!5!år. ABlaringsforløb- A]laringsforløbet!er!Iltænkt!borgere!der!befinder!sig!i!en!akut>præget!livssituaIon,!hvor!der!er!et! umiddelbart!behov!for!hurig!a]laring!af!denne!og/eller!af!graden!af!stø[ebehov.!der!søges!a]laring!af! den!unges!ressourcer!og!behov!samt!at!få!den!unges!tanker!og!ideer!i!spil!og!sammen!finde!den!videre! retning!for!den!unges!liv. A]laringsforløbet!varer!oVe!mellem!3>12!måneder!og!kan!udvides!Il!et!mere!stabiliserende! udviklingsforløb. 2!

4 Rammer-og-driDsgrundlaget-i-henhold-El-lovbestemmelserne- Den!Selvejende!InsItuIon!NETTET!II!består!af!2!boIlbud. BoIlbuddene!er!beliggende!på!henholdsvis!Ingersvej-i!Glostrup!og!Jyllingevej-i!Rødovre.! Der!er!plads!Il!5!beboere!i!hvert!hus.!Begge!boIlbud!fungerer!eVer!Servicelovens!!107!med!Ilsynsførende! myndighed. ADale-med-hjemkommune! Forud!for!indflytning!skal!hjemkommunen:!! Give!Ilsagn!om!opholdsbetalingen!eVer!Servicelovens!!107! Give!Ilsagn!om!at!kommunen!hjælper!med!at!finde!en!bolig!eVer!opholdet!i!boIlbuddet! Økonomi- Opholdsprisen!er!på!kr.!31.179!pr.!måned!(2015).!Hjemkommunen!beregner!selv!beboerens!eventuelle! egenbetaling.!hver!beboer!betaler!et!beløb!il!kost!og!fællesudgiver.!beløbet!er!for!iden!kr.!1.400!pr.! måned!(2015). Organisering- Bestyrelsen-pr ! Bestyrelsesformand!Halina!Goldstein,!overlæge,!Distriktspsykiatrisk!Center,!Glostrup Bertel!Rüdinger,!farmaceut! Rikke!Nørregaard,!cand.scient.soc.,!medarbejderrepræsentant! Bestyrelsen!er!selvsupplerende!og!vælges!for!2!år!ad!gangen. Personale--! Ledelse&og&administra/on&! Lars!Sveistrup!Hansen,!leder! Per!Bagge,!personale>!og!økonomikonsulent Ingersvej&! Lise!Bachmann!Nielsen,!ergoterapeut,!>32!Imer/ugtl. Fie!Moore>Kofod,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! Jyllingevej&! Rikke!Nørregaard,!socialfaglig!medarbejder!(cand.scient.soc.)!!32!Imer/ugtl. Anne!Damkjær,!ergoterapeut!!30!Imer/ugtl. Anna>Sophie!Pedersen,!socialpædagog/MB er/ springer!ml.!de!to!huse!>!30!imer/ugtl.! NETTET!II!samarbejder!om!og!understø[er!det!fælles!værdigrundlag,!menneskesyn,! personalepoliikker!samt!undervisning!under!dsi!nettet.! 3!

5 BoIlbuddet!på!Ingersvej!er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Glostrup!StaIon!og!Glostrup Centret.&Huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!9!!16!m 2.!Huset!råder!i! stueplan!over!et!rummeligt!køkken,!lys!stue!med!udgang!il!terrasse,!1!beboerværelse,! medarbejderkontor,!samt!en!hyggelig!have!med!frug[ræer.!på!1.sal!er!der!et!badeværelse!og!4! beboerværelser.!villaens!kælder!rummer!mindre!bad/toilet,!vaske/tørrerum,!personale> samtalerum,!et!større!opholdsrum!samt!fyr/opmagasineringsrum.! BoIlbuddet!på!Jyllingevej-er!beliggende!i!en!ældre!villa!i!gåafstand!fra!Rødovre!Centret!samt! offentlig!transportmiddel.!huset!har!5!beboerværelser,!hvis!størrelse!varierer!mellem!11!! 19!m 2.!Huset!råder!i!stueplan!over!et!lyst!køkken>alrum!med!udgang!Il!terrasse!og!have,!2! beboerværelser!samt!badeværelse.!på!1.sal!er!der!3!beboerværelser.!villaens!kælder! rummer!toilet/badeværelse,!vaske/tørre/fyrrum,!personalerum,!samtale/opholdsrum!og!et! opmagasineringsrum. De-fysiske-rammer- Værdigrundlag- NETTET s-vision--! At!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!er!inkluderede!og!ligeværdige!deltagere!i! samfundslivet NETTET s-mission-! At!give!mennesker!med!psykisk!sygdom!&!sårbarhed!mulighed!for!at!komme!sig!og!skabe!et! ligeværdigt,!selvstændigt!og!meningsfuldt!liv NETTET!II!bygger!på!4!værdier!!nærvær,&respekt,&faglighed&og&ansvarlighed&!og!udgør!Ilsammen! de!holdninger!der!ligger!il!grund!for,!hvordan!opgaverne!løses!og!samarbejdet!ilre[elægges.!! Nærvær-betyder,!at!vi!i!kontakten!og!i!relaIonen!er!ly[ende,!åbne!og!givende.!Vi!yder!en! oprigig,!engageret!og!tydelig!indsats.! Respekt&betyder,!at!tage!hinanden!alvorligt!på!en!ligeværdig!måde.!Respekt!er!at!være! tolerant,!imødekommende!og!at!acceptere!det!enkelte!menneskes!ret!il!at!udvikle!sig! selvstændigt.!vi!yder!en!åben,!pålidelig!og!stabil!indsats!og!søger!at!nå!frem!il!løsninger,! som!alle!parter!kan!acceptere!og!har!evner!og!mulighed!for!at!tage!del!i.! Faglighed&betyder,!at!arbejde!professionelt!og!skabe!rammer!og!beIngelser,!der!giver! muligheder!for!udvikling,!læring!og!vækst.!med!faglighed!opnår!vi!udvikling!og!resultater.! Ansvarlighed&betyder,!at!vi!løser!de!opgaver!vi!har,!på!fleksibel!og!samvipghedsfuld!vis.!Vi! forpligter!os!il!fagligt!og!personligt!med!de!forskellige!opgaver!og!roller!vi!har,!at!yde!en! grundig!og!kvalitetsbevidst!indsats,!hvor!vi!overholder!avaler,!står!ved!det!vi!siger!og!gør,! samt!tager!vare!på!hinanden. 4!

6 Den-recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats- Vores!recoveryUorienterede-rehabiliterende-indsats!tager!udgangspunkt!i!en!forståelse!af! mennesket!som!værende!et!selvstændigt!og!socialt!individ,!der!søger!at!skabe!mening!med!eget!liv.! Vi!tror!på,!at!mennesker!som!har!det!svært!kan!komme!sig,!og!en!sådan!forandring!og!udvikling! skabes!gennem!akivitet!og!deltagelse!i!det!omgivende!samfund.! Vi!tror!på,!at!den!enkelte!har!en!unik!indsigt!i!sine!egne!ønsker!og!behov!og!den!rehabiliterende! indsats!ilre[elægges!derfor!i!tæt!samarbejde!med!den!enkelte!borger.!med!fokus!på!en!stø[ende,! moiverende!og!coachende!relaion!søger!vi!at!ilpasse!og!løbende!opkvalificere!vores!faglige! Ilgange!og!metoder,!således!at!indsatsen!Ilpasses!den!enkeltes!recoveryforløb.! Den!rehabiliterende!indsats!effekt!og!kvalitet!søges!sikret!ved!brug!af!FIT>skemaer!(se!faglige! redskaber) Stø[eindsatsen!planlægges!i!samarbejde!med!beboeren!ved!udviklingsplan/samarbejdsa2ale,-FIT6 skema,8statusmøder,8frem<dsmøder8(koordinerende8samarbejdsmøde)-og-fraflytningsbrev.- Udviklingsplaner/samarbejdsaValer,!FIT>skema!og!fremIdsmøder!fungerer!som!løbende! dokumentaion!og!evaluering!af!beboerens!udvikling.!fraflytningsbrev!er!en!beskrivelse!og! evaluering!af!forløbet!samt!en!videreformidling!af!beboerens!situaion!il!fremidige! samarbejdspartnere.-! -! Udviklingsplan/SamarbejdsaDale ! I!samarbejde!med!beboeren!udarbejdes!en!udviklingsplan/samarbejdsa2ale.!Denne!indeholder!mål! og!skal!sikre!koninuitet!i!arbejdet!med!den!enkeltes!udviklingsproces.!derved!tydeliggøres! beboerens!ejerskab!over!sin!udviklingsproces.!udviklingsplanen/samarbejdsavalen!fungerer!som!et! redskab!i!relaionsarbejdet!og!evalueres!løbende. FITUskema,-Feedback!Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering.!FIT! består!af!to!enkle!og!le\orståelige!skemaer,!som!sigter!mod!borgerinddragelse,!idet!den! professionelle!og!borgeren!ved!hvert!møde,!måler!direkte!på!effekt!og!samarbejde. Det!ene!skema!er!et!effektmålingsskema,!som!forsøger!at!indfange!borgerens!oplevelse!af!den! forgangne!uge!ud!fra!fire!parametre.!foruden!en!status!er!det!med!il!at!give!et!billede!af!om! borgeren!oplever!forandringer!i!den!retning!det!ønskes. Det!andet!skema!er!et!samarbejdsskema.!Her!skal!borgeren!igen!score!ud!fra!fire!parametre,!men! udelukkende!i!relaion!il!det!samarbejde!der!har!været!mellem!den!professionelle/den!samlede! indsats!og!borgeren.!dialogen!omkring!scoringerne!er!med!il!at!opfange!indsatser!der!ikke!er! frugtbare!og!sikre!bedst!muligt!samarbejde. Scoringer!fra!begge!skemaer!indplaceres!i!en!graf,!som!med!Iden!viser!en!kurve,!der!er!med!Il!at! indikere!om!der!finder!udvikling!sted!eller!ej.!det!er!dog!dialogen!om!scoren!ved!hver!samtale,!der! er!den!vigigste. FIT!er!udviklet!af!psykologerne!Sco[!D.!Miller!og!Barry!L.!Duncan,!og!oversat!Il!dansk!af!psykolog! Susanne!Bargmann.! FIT!er!senest!blevet!godkendt!som!evidensbaseret!intervenIon!af!det!amerikanske!SAMSHA. FremEdsmøder-! For!at!sikre!en!koordineret!indsats!mellem!beboeren,!kontaktperson/!personale,!pårørende!og! samarbejdspartnere,!aqoldes!der!årligt!et!frem<dsmøde8(kooordinerende8samarbejdsmøde).!på! mødet!evalueres!det!forgange!år!og!der!sæ[es!mål!for!det!kommende!års!indsats.-! 5!

7 Fraflytning-! Inden!fraflytning!aqoldes!et!møde!for!at!koordinere!og!planlægge!udslusningsforløbet!samt! fremidige!stø[ebehov.!ever!fraflytningen!kan!boilbuddets!medarbejdere!yde!stø[e!i!de! everfølgende!2!måneder!med!mulighed!for!forlængelse!ever!avale!med!hjemkommunen. Fraflytningsbrev--(forløbsbeskrivelse) ! Ved!fraflytning!udarbejdes!et!fraflytningsbrev,!en!dokumentaIon!og!evaluering!af!den! udviklingsproces,!som!beboeren!har!gennemgået!under!opholdet!samt!personaleindsatsen. Beboeren!godkender!fraflytningsbrevet.!Fraflytningsbrevet!understø[er!konInuiteten!i!overgangen! Il!den!fremIdige!Ilværelse. Der!kan!yderligere!eVerfølgende!etableres!eVerværn!samt!mentorstø[e!eVer!fraflytning.! Faglige-redskaber-og-Elgange- Eksempler!på!faglige!redskaber!og!Ilgange:! NarraEve-metoder,-ideer-og-praksisser.-NarraIv!ideer!trækker!på!systemisk!teori!og!tager! udgangspunkt!i!socialkonstrukionismen.!virkeligheden!betragtes!som!en!social! konstrukion,!hvor!sproget!er!den!konstruerende!faktor.!individets!problemer!betragtes!som! noget,!der!opstår!i!relaioner!mellem!mennesker!frem!for!indeni!individet!selv.!således!ligger! den!narraive!teori!godt!i!tråd!med!vores!faglige!forståelsesramme!og!i!vores!daglige! arbejde,!inspireres!vi!derfor!af!denne!ilgang.! KogniEve-metoder.-Den!kogniIve!metode!tager!udgangspunkt!i!sammenhængen!mellem! tanker,!følelser,!adfærd!og!krop.!der!arbejdes!ud!fra!ideen!om!at!mennesket!er!bygget!op!af! disse!fire!dele!og!at!disse!fire!dele!hænger!sammen.!den!kogniive!diamant!anvendes!ove! som!et!skema!il!anskueliggørelse!af!denne!sammenhæng.!ifølge!kogniiv!teori!er!det! gennem!ændring!af!tanken!man!kan!regulere!de!andre!tre!dele!og!dermed!også!ændre!en! eventuel!uhensigtsmæssig!adfærd.!den!kogniive!metode!udbyder!en!bred!vive!af! arbejdsskemaer,!eksempelvis!bruges!nat>skemaet!(negaive!automaiske!tanker),!ove!i! vores!huse.!! KriseU-og-varselsskema.-OVe!kan!man!forebygge!udviklingen!af!nye!kriser!og! sygehusindlæggelse!ved!at!følge!en!plan,!avalt!mellem!beboer!og!kontaktperson!og!med! udgangspunkt!i!beboerens!egne!erfaringer!om!varselssignaler.!eksempelvis!en! samarbejdsavale!omkring!et!krise!skema!som!kan!tydeliggøre!hvilke!stress>!og! sårbarhedsfaktorer!man!er!særligt!følsom!overfor.!! COPM!(Canadian!OccupaIonal!Performance!Measure).!Undersøgelsesredskab!som! klarlægger!beboerens!akivitetsproblemaikker!og!måler!fremgang!over!id.!redskabet!kan! bruges!som!udgangspunkt!for!beboerens!udviklingsplan!og!målfastsæ[else.--! Konflikthåndtering.-Personalet!i!NETTET!II!læner!sig!op!af!Center!for!Konfliktløsnings!syn!på! konflikter,!nemlig!at!de!er!en!del!af!livets!udfordringer!il!os,!uundgåelige!og!dynamiske.!vi! skal!anerkende,!at!vi!har!konflikter,!at!menneskers!meninger!støder!sammen.!de!hører!med! Il!enhver!forandring.!De!kan!føre!Il!social!udvikling!og!Il!mere!ærlighed!og!forståelse 6!

8 !mellem!mennesker.!men!de!kan!også!føre!il!rendskab!og!stagnaion.!det!kommer!an!på,! hvordan!konflikterne!håndteres!og!gennemleves.!vi!skal!anerkende!hinanden!så!meget,!at!vi! ly[er!il!andres!meninger.!vi!bliver!nødt!il!at!forholde!os!bevidst!il!de!måder,!vi!er!sammen! på,!og!vi!er!nødt!il!at!tale!sammen!og!blive!enige!om,!hvordan!vi!er!sammen!i!relaionerne! med!hinanden.!vi!vil!gerne!give!beboerne!i!boilbuddene!en!mulighed!for!at!få!drøvet,! udviklet!og!avalt,!hvordan!vi!kan!håndtere!vores!konflikter!!i!et!trygt!forum,!hvor!vi!kan! træne!en!mere!direkte,!bevidst!og!åben!kommunikaion.!vi!er!bevidste!om,!at!det!ikke!er!os,! der!løser!andre!menneskers!problemer!>!det!gør!de!selv.!men!vi!kan!hjælpe!beboerne!il!at! få!overblik,!ro,!struktur!og!metoder,!så!de!selv!kan!arbejde!videre.!vi!kan!hjælpe!dem!med!at! gøre!dem!opmærksomme!på!deres!personlige!konfliktmønster.!men!det!er!dem!selv,!der! beslu[er,!om!de!vil!forandre!mønstrene.!det!er!dem!selv,!der!gør!nye!erfaringer,!træner!og! ændrer!deres!egen!hverdag.!! NADA-(øreakupunktur)-samt-SI-(sanseintegraEon/sansesEmulaEon).-Vi!bruger!vores!viden! omkring!nada!og!si!i!det!daglige!il!at!dæmpe!angst,!uro,!rastløshed,!søvnproblemer!med! mere.! Vi!evaluerer!løbende!vores!indsats!i!samarbejde!med!beboeren!ved!brug!af!FITUskemaer-(Feedback! Informed!Treatment!!eller!på!dansk!Borger!Styret!Evaluering). -! NETTET!II!har!en!metodemappe-på-intrane^et,!hvori!de!anvendte!metoder!er!beskrevet. Der!sker!løbende-en-Elpasning!af!personaledækningen!i!forhold!Il!beboergruppens!behov.!Der!kan! laves!individuelle!avaler!med!beboerne,!hvis!der!forekommer!ledsagefunkioner!uden!for!den!faste! personaledækning!eller!hvis!der!i!perioder!er!behov!for!yderligere!stø[e.!i!nogle!ilfælde!kan!en! Illægsbevilling!fra!kommunen!blive!nødvendig. Mobiltelefon-- Hver!medarbejder!har!en!mobiltelefon!som!de!kan!kontaktes!på!hele!døgnet,!hvis!en!beboer!har! akut!behov!for!hjælp.!telefonordningen!kan!imidlerid!ikke!betragtes!som!en!rådighedsvagt. Muligheden!for!at!få!fat!på!en!medarbejder!er!stor,!da!der!er!fem!medarbejdere!at!kontakte.! Ordningens!formål!er,!at!det!oVe!kan!være!en!god!stø[e!at!tale!med!en!kendt!medarbejder,!så!man!i! mindre!grad!har!behov!for!at!kontakte!psykiatrisk!skadestue!og!på!den!måde!kan!øve!sig!i!at!tackle! svære!situaioner!hjemme.!personalet!har!ikke!pligt!il!at!handle!på!sms!beskeder!udenfor! arbejdsiden,!da!de[e!ikke!anses!som!et!akut!opkald.-! Personaledækning- Kulturen-i-husene- Brugerinddragelse-! Der!lægges!vægt!på!at!beboerne!inddrages!i!dagligdagen!i!husene.!På!husmøderne!har!beboerne! mulighed!for!indflydelse!på!daglige!akiviteter!såsom!udflugter,!nyanskaffelser!og!andre!iltag.! Endvidere!inddrages!beboerne!ved!ansæ[else!af!nye!medarbejdere. 7!

9 Husregler-- Hvert!hus!har!et!sæt!husregler!som!beskriver!husets!struktur,!gøremål!og!forbud.!Husreglerne!skal! følges,!men!kan!ændres!i!fællesskab!på!et!husmøde,!dog!kan!forbuddene!ikke!ændres. -! Husmøde-- Én!gang!ugentligt!aqoldes!der!husmøde.!På!mødet!planlægges!og!struktureres8de!ugentlige! akiviteter!i!huset,!herunder!rengøring,!madlavning,!tøjvask!og!udflugt.!der!er!mødepligt!og!det! vægtes!at!aqolde!en!trivselsrunde!for!at!skabe!forståelse,!rummelighed!og!de!bedste!beingelser!for! opholdet!og!i!dagligdagen!beboerne!imellem. PrakEske-arbejdsdage-- I!løbet!af!året!er!der!arbejdsdage,!hvor!beboere!og!personale!ordner!mindre!opgaver!i!hus!og!have.! Det!Ilstræbes!at!alle!beboere!deltager.! Metodemappe-- I!hvert!hus!forefindes!en!mappe!!metodemappe,!som!indeholder!alle!de!Iltag!!procedure!! skemaer,!som!husene!arbejder!med.!én!mappe!forefindes!i!fællesstuen!og!én!i!personalerummet. Metodemappen!kan!ligeledes!findes!på!DSI!NETTETs!intranet.! Netværket-- Der!lægges!stor!vægt!på!at!inddrage!netværket!i!beboerarbejdet,!da!vores!erfaring!er,!at! sandsynligheden!for!ilbagefald!mindskes!væsentligt!herved.!netværket!inddrages!via!forskellige! Iltag:!! Udlevering!af!informaIonsmappe!! Introduk<onsmøde:!Første!møde!mellem!beboer,!dennes!netværk!og!medarbejdere,!holdes!ca.! tre!måneder!ever!indflytning.!! Kaffemøde :!Mødet!aqoldes!ca.!1!gang!årligt!eller!eVer!behov!mellem!beboer,!netværk!og! medarbejdere.!indholdet!fastlægges!ud!fra!beboerens!ønsker!og!behov.!! Temaa2ener!for!beboerne!og!deres!netværk!tre!gange!årligt.!Emnerne!vælges!af!medarbejderne! og!beboerne!>!eventuelt!i!samarbejde!med!beboernes!netværk.netværket!er!i!fokus!og! temaerne!spænder!vidt!fra!foredrag,!personlige!fortællinger!og!forskellige!former!for! psykoedukaion.! Øvrige-fællesarrangementer-- Der!er!søndagsakIviteter!for!husene,!hver!2.søndag,!hvis!behovet!for!akIviteten!er!Ilstede. Fælles!for!NETTET!II!&!NETTET!I s!boilbud!aqoldes!årligt!en!fælles!heldagsudflugt!samt!en!grillaven.! Desuden!bliver!der!aqoldt!sommerfest,8vidensdage,!netværksarrangementer,!eVerårsfest,!Nytårskur! m.m.!fælles!for!alle!beboere!og!brugere!af!nettet!i!og!nettet!ii.!-! 8!

10 Medarbejderne!deltager!løbende!i!forskellige!Ilbud!hvis!formål!er!udvikling,!refleksion!og! inspiraion:! Supervision!med!psykolog,!8>10!gange!om!året.!! Faglig8vejledning!i!forhold!Il!særlige!opgaver!og!udfordringer.!For!eksempel! specialsupervision/coach!ved!håndtering!af!beboere!med!vanskelige!problemsillinger! Kollegial8supervision!i!boIlbuddene!mellem!medarbejdere!og!leder! Vidensdage.8Fælles!faglig!undervisning!for!medarbejderne!under!DSI!NETTET.!Aqoldes!10! gange!om!året. Interesserede!samarbejdspartnere!tager!kontakt!Il!leder!af!NETTET!II!om!aktuelle!borgere.!HereVer! Ilre[elægges!visitaIonsprocessen!ud!fra!den!interesserede!borgers!behov!og!problemsIllinger.! VisitaIonen!foregår!i!samarbejde!med!kommunen,!borgeren!og!evt.!netværk!samt!behandlingssted.! DSI!NETTET!II!indhenter!oplysninger!om!borger!fra!kommune!og!behandlingssted.!Evt.!ledige! værelser!opslås!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk Beboerne-på-Ingersvej-d :! Kvinde!19!år,!Albertslund!Kommune!siden! ! Kvinde!27!år,!Vallensbæk!Kommune!siden! ! Kvinde!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Mand!19!år,!Glostrup!Kommune!siden! ! Mand!24!år,!Hvidovre!Kommune!siden! ! Faglige-Elbud-El-medarbejderne- VisitaEon- Beboerstatus-og-udflytninger-for Udflytninger-fra-Ingersvej-i-løbet-af-2014:- Kvinde!36!år,!( > )!fly[et!i!egen!lejlighed.! Mand!22!år( > )!fly[et!videre!i!døgnbemandet!boIlbud.! Kvinde!35!år,!ekstern!stø[e!i!egen!bolig!med!eVerværn!og!mentorstø[e.! Beboere-på-Jyllingevej-d !årig!kvinde,!Rødovre!kommune,!siden!d.! ! 25!årig!mand,!Vejen!kommune,!siden!d.! ! 18!årig!mand,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! Mand!22!år,!Glostrup!kommune,!siden!d.! ! 9!

11 Udflytninger-fra-Jyllingevej Mand!27!år,!(d.! !!d.! )!fly[et!videre!Il!døgnbemandet!Ilbud Kvinde!20!år!(d !>!d.! )!fly[et!videre!Il!opgangsbofællesskab! Mand!32!år!(d! !>!d.! )!fly[et!i!egen!lejlighed! Belægningsprocenten!for!2014!var!89!%.! Begivenheder-og-ændringer- Der!har!været!beboerarrangementer!fælles!for!husene,!såsom!grillaVen,!julehygge!og!middage. Personaleforhold--! En!medarbejder!er!gået!på!pension!i! Studerende-! NETTET!II!har!ergoterapeutstuderende!fra!Ergoterapeutuddannelsen!i!København.!I!2014!har!vi!haV! 2!studerende!på!Jyllingevej!og!studerende!på!Ingersvej.!Beboerne!gået!akIvt!ind!i!at!deltage!i! introdukion,!undervisning!samt!afprøvning!af!undersøgelsesredskaber. Vi!indgår!desuden!nu!som!prakIksted!for!MB>forløbet.!MB!står!for! Medarbejder!med! Brugererfaring!(www.mbforløbet.dk).! Arbejdsmiljø-! Der!er!senest!blevet!udarbejdet!APV!i!september!2013.!APV en!er!uploadet!på!intranet!på! Tilsynsmyndigheder-! I!november!2014!var!Det!Sociale!Tilsyn!på!et!driVsorienteret!besøg!og!havde!fokus!på!Metoder,8Mål8 og8resultater!i!boilbuddene.!tilsynsrapporten!ligger!på!hjemmesiden!www.dsine[et.dk. Vidensdage-og-arrangementer Faglige-kurser-og-Vidensdage- Mentorarbejde!og!de!nye!arbejdsmarkedsreformer!ved!ChrisIna!Hedlund.! Opfølgningskurser!i!NarraIve!metoder!ved!Psykolog!Susanne!Bargmann.! Undervisning!i!FIT.!IntrodukIon,!ressourcegruppe!samt!anvendelse.! ADHD!ved!Jenny!Bohr.! AGD/NADA>kursus!ved!Manja!Jurkowsky.! 10!

12 Fællesudflugter/arrangementer-for-begge-huse:- >! Go>kart!og!middag!på! Rub!&!Stub! >! Julearrangement! >! Grill>aVen!på!Danmarksvej! >! Brandkursus! NetværksaDener- >! OPUS>panel!!Fortællinger!om!personlig!recoveryproces! >! Foredrag!om! Kost!og!psyke!ved!Anne!Abild! >! Musik!og!fortælling!om!spiseforstyrrelse!ved!Mathilde!Falch! 11!

13 Evaluering-af-mål-for Mål-A-! At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderen.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Evaluering! Der!blev!lagt!en!plan!for!at!højne!medarbejdernes!faglighed!i!narraIve!metoder.!De[e!skulle!ske!via! fire!fælles!vidensdage!med!dsi!nettet!i!samt!intern!undervisning!i! narraive!ideer!og!praksis!for!dsi! NETTET!II.!Sidstnævnte!blev!aqoldt!én!gang,!hvor!alle!medarbejdere!forinden!havde!læst!bogen! narraiver!samtaler!samt!forskellige!arikler!med!narraivt!fokus.!på!de[e!møde!blev!de!forskellige! faglige!vinkler!bragt!i!spil!i!forhold!il!dagligdags!praksis.!udby[et!af!denne!undervisning!og!sparring! har!været!stort!og!ilfredssillende.!da!der!kun!er!aqoldt!ét!møde!ønskes!de[e!fortsat!for! På!interne!personalemøder!i!husene!sparres!der!om!dagligdagspraksis!og!her!tydeliggøres!det!at!de! narraive!metoder!anvendes!i!dagligdagen,!men!samidig!også!at!de[e!sker!på!et!mindre!bevidst!plan! og!der!ønskes!tydeligere!brug!af!de!narraive!begreber. Årsagen!Il!at!de[e!ikke!sker!Ilstrækkeligt!skyldes!at!nye!medarbejdere,!som!udgør!størstedelen!af! personalegruppen,!ikke!har!hav!det!grundlæggende!narraive!kursus!og!derfor!ikke!har!ilstrækkeligt! grundlag!for!at!bringe!de!narraive!metoder!i!spil.! Det!opleves,!at!der!er!behov!for!vedvarende!italesæ[else!og!brug!for!at!bevidstgøre!den!enkelte! medarbejder!om!disse!metoder. Målet!er!således!delvist!nået.!De! narraive!ideer!og!praksisser!er!stadig!ikke!naturlige!i!dagligdagen! for!hele!medarbejdergruppen.!der!ønskes!en!grundlæggende!introdukion!og!opkvalificering!af!de!nye! medarbejdere!i!et!internt!forum!for!dsi!nettet!ii!eventuelt!i!form!af!to!undervisningsdage!med! supervisor.! 12!

14 Mål-B-! Lære!at!formidle!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!Il!samarbejdspartnere Formål--! At!vi!øger!kvaliteten!af!vores!professionelle!indsats!via!dokumentaIon.! Succeskriterium-- At!vores!samarbejdspartnere!oplever!et!øget!fokus!på!dokumentaIonen!af!beboernes! udviklingsprocesser!ved!inddragelse!af!fit!på!status>!og!handleplansmøder! At!vi!kan!fagligt!kan!oversæ[e!de!forskellige!udsving!i!FIT!overfor!vores!samarbejdspartnere! Evaluering- Medarbejdergruppen!har!modtaget!undervisning!samt!sparring!fra!FIT!konsulent!vedrørende!brugen! af!fit>skemaer,!samarbejdsavale!samt!udviklingsdokument.!desuden!har!samme!konsulent!også! introduceret!begge!huses!beboere!il!fit>skemaer.! Medarbejderne!anvender!FIT!og!desuden!også!i!forbindelse!med!handleplansmøder.!Målet!er!således! nået. SamarbejdsaValen!og!udviklingsdokument!er!iværksat!i!slutningen!af!2014!er!og!i!sin!spæde!start.!Der! ønskes!fortsat!at!videreudvikle!brugen!af!fit!samarbejdsavale!og!udviklingsdokument.! Mål-C-! At!få!kvalificeret!de!erfaringer!vi!har!gjort!ved!at!have!udslusningsforløb!i!organisaIonen! Formål--! At!få!samlet!viden!og!erfaringer!sammen!omkring!udslusningsforløbene!med!henblik!på!at! opkvalificere!indsatsen! Succeskriterium-- At!vi!får!justeret!udslusningsforløbene!Il!vores!rammer!og!praksis!anno!2014/15! At!vi!får!idenIficeret!hvilke!kompetencer!vi!skal!have!for!at!kunne!håndtere!udslusningsforløbene!anno! 2014/15! Evaluering! Der!er!ikke!arbejdet!med!MÅL!C!i!2014.!Det!konkluderes,!at!målet!har!været!for!utydeligt!beskrevet!og! derfor!har!mistet!sin!relevans!i!løbet!af!året.!der!har!ikke!været!behov!for!at!aqolde!intern!temadag! omkring!udslusningsforløbene.!desuden!er!det!i!årets!løb!blevet!tydeligt,!at!de!kompetencer!der! kræves!for!at!håndtere!udslusningsforløbene!(som!nu!hedder!a]laringsforløbene)!il!svarer!de! kompetencer!der!anvendes!på!de!stabiliserende!udviklingsforløb.det!er!derimod!blevet!tydeligt!for! os,!at!beboergruppen!ændres!i!krav!af,!at!beboerne!er!indskrevet!på!forskellige!forløb.!de[e!har! tydeliggjort,!at!vi!har!behov!for!en!opkvalificering!på!vores!indsats!omkring,!hvordan!man!skaber!trivsel! og!rummelighed!samt!mulighed!for!at!arbejde!med!de!sociale!aspekter!blandt!så!forskelligartede! beboere. 13!

15 Mål-A-! At!den!systemiske!tankegang!bliver!en!del!af!vores!referenceramme.! Formål--! Den!systemiske!reference!er!en!del!af!DSI!NETTET!II s!pale[e!og!de!nye!medarbejdere!skal!indføres!i! den!systemiske!metode!og!reference.!vi!har!derfor!valgt!at!det!kommende!år!skal!have!fokus!på!en! opdatere!medarbejderens!viden!om!systemisk!metode.! Succeskriterium-! At!alle!medarbejdere!bliver!opdateret!i!den!systemiske!metode!og!reference. Handleplan Angiv-Deadline-- - Angiv-ansvarlig-for-udførelse-- Mål-for Der-laves-en-intern-læringsUgruppe-for-alle-medarbejdere Uge Leder/medarbejdergruppen- Dato-for-1.-evaluering Uge Leder-er-ansvarlig-for-evaluering--! Dato-for-2.-evaluering-!! Uge-52!!! Leder-er-ansvarlig-for-evaluering-! Mål-B- Formål! At!den!forskelligartede!beboergruppe!kan!indgå!mere!smidigt!med!hinanden!internt!i!dagligdagen.! Succeskriterium! At!beboerne!deltager!i!husmødet. At!alle!beboerne!siger!noget!på!den!ugentlige!trivselsrunde!samt!at!der!ly[es!på!medbeboeres!udsagn.! Handleplan ! Der!aqoldes!et!ugentlig!husmøde At!medarbejderne!vægter!husmødet!samt!pointerer!mødepligt!for!beboerne- Medarbejderne!sikrer,!at!der!gennemføres!trivselsrunde!på!husmødet! 14!

16 Mål-C- At!anvendelsen!af!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!bliver!en!naturlig!metode!for!medarbejderne.! Formål--! At!fagligheden!for!den!enkelte!medarbejder!højnes!og!anvendes!i!hverdagen.! Succeskriterium-- At!de!narraIve!ideer!introduceres!Il!nye!medarbejdere! At!de!NarraIve!ideer!og!praksisser!optræder!på!lige!med!de!andre!anvendte!faglige!værktøjer! Handleplan! Medarbejderne!får!internt!kursus!i!de!narraIve!metoder!eventuelt!via!supervisor! Der!indkøbes! fra!terapi!il!pædagogik!af!ane[e!holmgren!og!denne!gennemgås!på!de! narraive! møder!og!sparringsrunder! Mål-D- At!udvikle!en!bredere!dokumentaIonspraksis!i!forhold!Il!akIvitets>!og!recoveryprocesser! Formål- Vi!har!gennem!længere!Id!arbejdet!med!FIT!(Feedback!Informed!Treatment)!i!praksis!på!ønsker!at!udvikle! en!bredere!dokumentaionspraksis!i!forhold!il!akivitets>!og!recoveryprocesser!i!den!rehabiliterende! indsats. Succeskriterium! At!vi!finder!et!supplerende!dokumentaIonsredskab!Il!FIT.! Handleplan! Vi!undersøger!nærmere!omkring!balancehjulet!og!recoverystjernen!og!afprøver!disse!i!praksis!i! samarbejde!med!mindst!to!beboere.! 15!

17 !!!!!!!!!-Mail Telefon!! KontakEnformaEon- Ledelse:- Leder!Lars!Sveistrup!Hansen!!!! 29!71!35!83!! Jyllingevej:- BoIlbuddet Jyllingevej! !Rødovre! Personale:- Socialfaglig!medarbejder!Rikke!Nørregaard!! 23!98!00!76! (Cand.!scient!soc.)! Ergoterapeut!Anne!Damkjær!!!!! 22!56!44!97! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! Ingersvej: BoIlbuddet! Ingersvej! !Glostrup! Personale:! Ergoterapeut!Lise!Bachmann!Nielsen!! 22!59!58!56! Ergoterapeut!Fie!Moore>Kofod!!!! 29!84!79!60! Socialpædagog!Anna>Sophie!Pedersen!!! 23!98!06!44! (arbejder!i!begge!huse)!! AdministraEon:- Jægersborgvej!19!!!!! 45!87!35!19! 2800!Kgs.!Lyngby! 16

18

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Fysiske rammer side 4. Faglige redskaber side 6. Personaledækning side 7. Faglige Ilbud Il medarbejderne side 9. Beboerstatus og udflytninger side 9

Fysiske rammer side 4. Faglige redskaber side 6. Personaledækning side 7. Faglige Ilbud Il medarbejderne side 9. Beboerstatus og udflytninger side 9 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af DSI NETTET II side 2 Organisering side 3 Fysiske rammer side 4 Den recovery-orienterede rehabiliterende indsats side 5 Faglige redskaber side 6 Personaledækning side

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2013 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2013 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Konst. leder Lars

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.3 ledelse Den Danske Kvalitetsmodel

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE

Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Socialrådgiverdage 2013 ADK20.13 KVALITETSMODEL FOR SOCIALT ARBEJDE Fonden for Kvalitetsudvikling Viden og Dokumentation Fonden arbejder for At forbedre vilkårene for udsatte børn, unge og voksne At kvalificere

Læs mere

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12

Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Botilbuddet Hjortholmsvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål (2011) Mål A Vi har i 2011 ønsket at udvikle vores praksis i forhold til at styrke fællesskabet. en har været relevant og det er lykkedes

Læs mere

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12

Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Botilbuddet Danmarksvej 2011/12 Evaluering af sidste års mål Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i august 2011 og i januar 2012. De overordnede mål i 2011 var følgende: Mål A:

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej

Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Årsberetning for Botilbuddet Hjortholmsvej Evaluering af sidste års mål (2014) Mål A: Vi har i løbet af 2014 arbejdet videre med et mål, om at få implementeret de narrative metoder i praksis. Handleplan:

Læs mere

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010

Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Rapport fra Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010 Indledning Nærværende rapport omhandler Glostrup Kommunes tilsyn med DSI NETTET II i 2010. DSI NETTET II består af to fysiske huse beliggende

Læs mere

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap

Brugerinddragelse og Medborgerskab I Voksenhandicap I Voksenhandicap Indhold Indledning.... 4... 5 Værdierne... 5 Lokalt... 6 Definition af inddragelse... 6 Faktorer der har indflydelse på brugerinddragelsen... 7 Hvordan gør vi?... 8 Afdækning af den enkeltes

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever

FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT Praktiksteds-beskrivelse Social- og sundhedshjælperelever FJORDGLIMT, Sennelsvej 65, 7700 Thisted, tlf: 99 173860, fax: 97 986110, e-mail: fjordglimt@thisted.dk 1. Præsentation af plejen på

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Asperger-støttecenter Grenen

Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne. Asperger-støttecenter Grenen Årsrapport for tilsyn 2012 / handicapområdet voksne Asperger-støttecenter Grenen Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Asperger-støttecenter Grenen, Ndr. Ringvej 6 st., 6000 Kolding Tlf.: 79 79 71

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud

BRUGER INDFLYDELSE DK. Mål Forandringerne. Spørgeskema til personale på botilbud Mål Forandringerne Spørgeskema til personale på 1. BEVIDSTHED OM BEHOV 1.1 Beboerne synes ofte, der er ting, der kunne være anderledes her på stedet 1.2 Beboerne henvender sig til personale eller ledelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted

Kvalitetsstandard for Bofællesskabet Grønningen. Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Bofællesskabet Grønningen Grønningen 12a 7700 Thisted Skema 1 1. Målgruppe Personer med en psykiatrisk diagnose af en karakter, der bevirker at den pågældende har brug for et døgndækket botilbud. Aldersgruppen

Læs mere

OPHOLDSSTEDET BROAGER

OPHOLDSSTEDET BROAGER OPHOLDSSTEDET BROAGER VELKOMMEN TIL BROAGER Det kræver mange års erfaring at arbejde professionelt med børn og unge med autisme - det har vi. Vores personale er alle uddannede socialpædagoger med specifikke

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO

Kærlighed ved andet blik. Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Kærlighed ved andet blik Jes Jessen Udviklings- og kvalitetskonsulent Cand.rer.soc. & MEVO Disposition 1. Generelle betragtninger om kvalitet og meningsfuldhed 2. Hvad skal der overordnet til for at arbejde

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept.

Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering Praktikstedsbeskrivelse. Praktikstedsbeskrivelse og koncept. Navn, adresse og telefon Kontakt Præstøvej 86 Center for Socialpsykiatrisk Rehabilitering.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012

frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 frivillig politik frivillighedspolitik for det sociale område godkendt i byrådet den 23. august 2012 1 2 Frivilligpolitik for det sociale område Definition Den frivillige sociale indsats er en samlet betegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2012-2013 Evaluering af mål A: Fokus på brugerindflydelse På Hjortens årlige seminar på Sølyst tilbage i 2011 var der generel enighed om, at der er

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården

Fredensborg Kommune Ældre og handicap. Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården Fredensborg Kommune Ældre og handicap Kvalitetsstandard for 108 botilbud Lindegården 2009 Værdigrundlag Lindegården arbejder ud fra Fredensborg kommunes værdigrundlag. Vi er fokuserede og udadrettede.

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres

2. Målgruppe: Fysisk/psykisk voldsramte kvinder og deres Kvalitetsstandard 2007 1. Grundoplysninger: Institutionstype: Horsens Krisecenter, Sundvej 34A, 8700 Horsens, tlf. nr. 75 618199 Fax nr. 75 61 84 51 E-mail adresse: horsens-krisecentermail1.stofanet.dk

Læs mere

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud.

Mødestedet er en del af Socialpsykiatrisk center i Silkeborg kommune. Mødestedet er et dagtilbud. Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Mødestedet Estrupsgade 4 8600 Silkeborg Tlf. 2151 5001 http://socialpsykiatriskcenter.silkeborgkommun e.dk/

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.3 individuelle planer

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007

Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Rapport for tilsynsbesøg på Kollegiet Rømersvej 1. november 2007 Tilsynet er foretaget af konsulenterne Bettina Sørensen og Jette V. Pedersen Region Syddanmark. Tilsynet er anmeldt og aftalt. Sammenfatning

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Møllebo Markedsgade 120 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Afd.leder Britta Magnussen Tilsynsrapport af

Læs mere

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået:

Der var inden tilsynsbesøget fremsendt dagsorden til mødet hvor følgende punkter blev gennemgået: Børn og Undervisning Bakkelyfonden Næsørevej 17 7960 Karby Tilsynsrapport/referat fra anmeldt tilsyn den 26. juni 2012 Dato: 11-09-2012 Sagsnr.: 773-2012-830 Navn: Mai-Britt Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970

Læs mere

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011

Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Godkendt af HSU den 31. oktober 2011 Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Dette MUS-skema anvendes af både dig og din leder ved forberedelsen til din MUS-samtale. Formålet med MUS er: - at give den enkelte

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation (ordbog): at fastslå ved hjælp af (især) skriftlige beviser Dokumentation i daglig tale: statistik, rapporter, redegørelser, forskning,

Læs mere

Projektbog og læringsbarometer. Navn: Klasse:

Projektbog og læringsbarometer. Navn: Klasse: Navn: Klasse: 1 Indholdsfortegnelse Idésamling 3 INTRO 4 Opgave 1 4 KAPITEL 1 - EN GOD START 5 Opgave 2 5 Opgave 3 6 Opgave 4 7 Opgave 5 8 Opgave 6 9 LÆRINGSBAROMETER - KAPITEL 1 10 LÆRINGSBAROMETER -

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015

Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk. Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Midtvejsevaluering af Røde Kors familienetværk Læringsseminar & julefrokost 28. november 2015 Disposition Kort om Oxford Research Formål, metode og datagrundlag Hovedresultater Anbefalinger Oxford Research

Læs mere

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen

Ydelseskatalog. Bo-støttecenter Reberbanen Ydelseskatalog Bo-støttecenter Reberbanen November 2013 Forord Bo-støttecenter Reberbanen er et bosted for voksne borgere, der på forskellig vis er præget af et nedsat funktionsniveau, grundet forskellige

Læs mere

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside:

INDLEDNING. Hvis du vil læse mere om vores arbejde og fokusområder, kan du læse centerstrategien. Den er på vores hjemmeside: OM CSP INDLEDNING Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP) er et centerfællesskab under Københavns Kommunes Socialforvaltning (SOF). Centret rummer Københavns Kommunes specialiserede tilbud til børn

Læs mere

Checkliste vedrørende tilsyn

Checkliste vedrørende tilsyn Checkliste vedrørende tilsyn Der kan skrives direkte i nedenstående skema Det anmeldte tilsyn: 1. Om tilbuddet Navn, adresse, telefon, leders navn mv. Afdelingsopdeling og antal pladser DSI NETTET II,

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation

Bilag 1. Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den nuværende organisering af 2 2.1 Kundens overordnede organisering 2 2.2 2 2.3 Kvalitetsstandarder 3 2.4

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr.

Glostrup Kommune. Mødeaktivitet for 48 lærere (6 møder á 1 time) (team med opstart i år 1): 288 timer á 256 kr. Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rådhusparken 1 2600 Glostrup Tlf.: 43 23 64 93 Fax: 43 23 65 39 Ansøgningsskema vedr. udviklings- og forsøgsarbejder på skoleområdet (hovedansøgningsfrist

Læs mere

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Projektfor mål, organisering, faser, aktiviteter mm. fra udviklingsforløbet Understøttelse og udvikling af samarbejde og samskabelse i Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere

TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse

TEORI METODE PRAKSIS. Målgruppe. Mål. Varighed Forberedelse Ressourcer Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS Ressourcer KONTAKT Ressourcer Målgruppe Mål Varighed Forberedelse Proces Opfølgning OBS Ressourcer KONTAKT Ressourcer Målgruppe Mål

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune. Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kernehusene, Københavns Kommune Onsdag den 21. december 2011 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kernehusene. Formålet

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden

Løven Novus. Rapport over tilsyn 2013. Tilsynsenheden Løven Novus Rapport over tilsyn 2013 Tilsynsenheden 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2013. Opholdsstedets navn: Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 15 til 17 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Hans Flink, samt 2 medarbejdere

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus

kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategisk kompetenceudvikling Århus Universitetshospital Århus Sygehus 2007 Hvorfor strategisk kompetenceudvikling? Århus Universitetshospital,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom.

Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Kollegiet Vestergade Et botilbud I forbindelse med Midtfyns Gymnasiums STX uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Tilbuddet er en udvidelse af Ringe Kostskoles eksisterende kollegietilbud og fungerer

Læs mere

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009

Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 Statusrapport Kultur Akademiet (ID NR 111) 2. periode 2009 1. Indledning Dette er projektets statusrapport, som projekterne under det Fælles Ansvar II udfylder halvårligt. Statusrapporten vedrører projektets

Læs mere

Institutionsprofil for Lænkepensionatet

Institutionsprofil for Lænkepensionatet Institutionsprofil for Lænkepensionatet Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Lænkepensionatet...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...6 0. Indledning

Læs mere

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde

Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 2017/0003326 Dato: 1. marts 2017 Titel: Rammer for brugerindflydelse og inddragelse, det specialiserede voksenområde Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Specialkonsulent Indledning Ifølge

Læs mere

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress

Glostrup Kommune. Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommune Retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress Glostrup Kommunes retningslinier vedrørende arbejdsbetinget stress er godkendt i MED-Hovedudvalg den 16. april 2008 hvorefter de er gældende

Læs mere

Auditorrapport jvf. Akkreditering Danmarks akkrediteringsstandarder af 2010.

Auditorrapport jvf. Akkreditering Danmarks akkrediteringsstandarder af 2010. Auditorrapport jvf. Akkreditering Danmarks akkrediteringsstandarder af 2010. Audit sker som led i ansøgerstedets ansøgning om at blive akkrediteret efter Akkreditering Danmarks akkrediteringsstandarder.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere