MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ"

Transkript

1 MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej Odense NØ Telefon: Fax: Indhold 1. INDLEDNING PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE MÅL REKRUTTERING PLANLÆGNING FOR GL-PERSONALE KOMPETENCEUDVIKLING SENIORPOLITIK FAMILIEPOLITIK ALKOHOL OG RUSPOLITIK RYGNING SYGDOM FRIHED I SÆRLIGE SITUATIONER, ORLOV FERIE MV GRATIALER OG GAVER BEHANDLING AF KLAGER MEDARBEJDSUDVIKLINGSSAMTALER (MUS) HANDLINGSPLAN VEDRØRENDE SOCIALE KLAUSULER SORGPOLITIK... 6 Bilag 1. Lærere på aldersreduktion... 7 Bilag 2. Sygdomspolitik... 8 Bilag 3. Tjenestefrihed Bilag 4. Ansættelsesudvalg lærere Bilag 5. Ansættelsesudvalg-TAP Bilag 6. Kostpolitik Bilag 7. Sorgpolitik Procedure ved elevdødsfald Ved meddelelse om elevdødsfald Orientering/mindehøjtidelighed i samlingssalen Efter orienteringen/mindehøjtideligheden I den afdødes klasse I andre klasser Dagene efter dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen Tiden efter begravelsen/bisættelsen Procedure i forbindelse med øvrige dødsfald, selvmordforsøg og livstruende sygdom Hvis en elev mister forældre eller søskende Forhold, der kræver særlig indsats Hvis en af skolens medarbejdere dør Ved livstruende sygdom Tillæg om krisebehandling Samtalen med klassen INDLEDNING Personalepolitikken på Mulernes Legatskole udfylder de overordnede rammer der er fastlagt i statens personalepolitik og gælder for alle personalegrupper. Statens personale og ledelsespolitik udgøres af fire fokusområder: Opgaven i centrum, gode medarbejdere, mangfoldighed samt professionel ledelse. For uddybning heraf henvises til fælles vision 'Statens personale- og ledelsespolitik', jf. Moderniseringsstyrelsen: menupunktet Arbejdspladsen Personalepolitik. 1

2 På hjemmesiden er der under menupunktet Forventninger til den lokale personale- og ledelsespolitik angivet de forventninger, der er til det lokale personale- og ledelsesarbejde. Forventninger er udbygget med nedenstående krav fastlagt bl.a. i aftaler med de faglige organisationer: Samarbejdsudvalget skal fastlægge en strategi for kompetenceudviklingsindsatsen og ved den årlige medarbejderudviklingssamtale skal der opstilles og følges op på individuelle mål for udvikling. Der skal gennemføres trivselsmålinger mindst hvert 3. år Indsatsen for at fastholde seniorer skal fremgå at personalepolitikken og ældre medarbejdere skal i forbindelse med medarbejderudviklingssamtalen have tilbud om en seniorsamtale 2. PERSONALEPOLITIKKENS OVERORDNEDE MÅL Personalepolitikken på Mulernes Legatskole skal bidrage til at udvikle skolen og medarbejderne, til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og skal samtidigt understøtte skolens værdigrundlag, mål og strategi. Mulernes Legatskole ønsker at fremtræde som en attraktiv arbejdsplads, der kan tjene som eksempel for alle, der kommer på skolen og dermed tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Skolen lægger vægt på at fastholde og fortsat udvikle et godt arbejdsmiljø for alle ansatte. Endvidere ønsker vi at fremme såvel faglige som personlige udviklingsmuligheder under gode og ordnede forhold. Herunder hører også at sikre god trivsel for alle ansatte. 3. REKRUTTERING Skolens værdigrundlag lægger vægt på faglige og personlige udfordringer, der er til glæde for den enkelte medarbejder og skolen. Skolen ønsker at tiltrække dygtige og ambitiøse personer, som værdsætter at arbejde med unge mennesker. Skolen ønsker at tiltrække medarbejdere ved at give maksimal indflydelse til den enkelte på arbejdssituationen. Arbejdspladsen præges af uddelegering og medbestemmelse. Det forventes, at nye kolleger er indstillet på at indgå aktivt i teamsamarbejde på forskellige niveauer. Skolen har et fleksibelt skema, hvilket indebærer, at der kan tages både pædagogiske og personlige hensyn i tilrettelæggelsen af arbejdet i de enkelte uger. Der er også givet mulighed for at den enkelte kan spare timer op gennem den fleksible tilrettelæggelse, som så kan anvendes til ferieperioder i det almindelige skoleår. I enkelte flexperioder kan der forekomme større undervisningsmæssig belastning. Det tilstræbes dog at ingen har mere end 28 undervisningstimer i disse enkeltuger. Skolens løbende udvidelse og renovering skaber personalevenlige rammer, der er én af forudsætningerne for en god arbejdsplads. Der lægges vægt på, at de nødvendige faciliteter er til stede, og at skolen fremtræder indbydende. Ansatte har mulighed for vederlagsfrit at låne skolens faciliteter (motionsrum, idrætssal, lærerværelse mv.) til private arrangementer. Ansættelser af nye kolleger foregår i et tæt samarbejde mellem de ansatte og ledelsen. På GLområdet og TAP-området er der udarbejdet en procedure for ansættelser (jf. bilag 4 og 5). Der findes en række introduktionstiltag for nye kolleger i uddannelsesstillinger tager kursusledere og vejledere sig af introduktionen. Andre får knyttet en tutor til at hjælpe med introduktionen. Skolen lægger i sin ansættelsespolitik vægt på ligestilling, aldersspredning og forskellighed i kulturel baggrund. 2

3 4. PLANLÆGNING FOR GL-PERSONALE Det årlige timetal udgør 1680 ekskl. ferie og fridage. Lærerens arbejdstid planlægges med mellem 1530 og 1830 timer årligt, med mindre andet aftales med den enkelte lærer. Så vidt muligt planlægges alle opgaver. Der kan i løbet af året komme løse timer, eksempelvis vikartimer, uventet mange store skriftlige opgaver o.l. Dette kræver ikke særskilt aftale. Selvom skolen tilstræber en jævn arbejdsbelastning hen over året (herunder skæv timetildeling på holdene mellem de to semestre), må det bemærkes, at dette ikke altid kan realiseres, jf. fx Grundforløbets kurser NV og AP og hold der først starter i 2. semester. Dertil kan komme vikariater af kortere eller længere varighed. Ledelse og TR formulerer i fællesskab retningslinjer for de overordnede principper for time- /fagfordeling og den drøftes i time- og fagfordelingsudvalget, som består af TR, suppl. For TR, formand for PR, skemalægger vicerektor og rektor. Der kan enten anvendes en akkord indgået af ledelsen og TR, eller tiden til opgaveløsningen (en timeramme) kan fastsættes af ledelsen gennem en løbende dialog mellem ledelsen og den enkelte lærer. Retningslinjerne evalueres hvert år i forbindelse med arbejdstidsaftalerne. Tidsplan for time- og fagfordelingen: Ledelsen udarbejder en tidsplan for time- og fagfordelingen som forelægges SU i december. Timeog fagfordelingsudvalget indkaldes på relevante tidspunkter i forbindelse med time- og fagfordelingen. Den konkrete inddragelse af faggrupper og de enkelte lærere drøftes i time- og fagfordelingsudvalget. Det sikres, at de enkelte lærere får mulighed for at afgive ønsker vedrørende time- og fagfordelingsudvalget i såvel planlægningsfasen, som når 1.udkast foreligger. 5. KOMPETENCEUDVIKLING Skolens organisation bygger på demokrati, medbestemmelse og uddelegering, som forudsætter et højt informationsniveau og ansvarlighed fra alle medarbejdere. Skolen lægger derudover vægt på at være udviklingsorienteret, båret frem af engagerede medarbejdere, som det er centralt for skolen at fastholde og udvikle. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder får et medejerskab til skolen. Det sker bedst ved, at den enkelte føler sig respekteret og værdsat på arbejdspladsen, og at omgangstonen er befordrende for såvel gensidig ros som konstruktiv kritik. Det kræver at medarbejderne på alle niveauer har de fornødne kompetencer, så de både fagligt og personligt er rustet til det forventede engagement i skolens arbejde. Det sikres gennem en målrettet efteruddannelsespolitik udarbejdet i Samarbejdsudvalget, som medvirker til, at alle medarbejdergrupper løbende får tilbud om en relevant efteruddannelse. Samarbejdsudvalget skal desuden sikre den størst mulige udvikling for de efteruddannelsesmidler skolen råder over, det gælder både midler fra skolens eget budget og midler der kommer udefra, eksempelvis fra Kompetencefonden. Kompetenceudviklingen sikres over en bred front, på interne og eksterne kurser, ved faggruppe møder, individuelt såvel som i samarbejde med andre medarbejdere. Hvert år evalueres skolens kompetenceudviklingsplan i samarbejdsudvalget. 3

4 6. SENIORPOLITIK Det er på dette område skolens politik, at den enkelte medarbejder har mulighed for at tilrettelægge de sidste erhvervsaktive år på en hensigtsmæssig måde. Målsætningen er at skabe en høj grad af fleksibilitet, så der er reelle valgmuligheder for den medarbejder, der nærmer sig pensionsalderen. Ved arbejdstilrettelæggelsen bør der tages hensyn til de ældre medarbejdere i forbindelse med fysisk belastende arbejde. Kan de ældre medarbejdere ikke fuldstændig fritages for den type arbejde, bør der forefindes korrekte hjælpemidler, således at arbejdsbelastningen minimeres. Se desuden bilag FAMILIEPOLITIK For skolen er det væsentligt at tage hensyn til medarbejdere med småbørn. Derfor vil skolen f.eks. i forbindelse med omsorgsdage og orlov i så vid udstrækning som muligt imødekomme medarbejdernes ønsker. Skolen er også åben overfor nedsat tid i længere eller kortere perioder. Skolen har et fleksibelt skema, hvilket indebærer, at der kan tages både pædagogiske og personlige hensyn i tilrettelæggelsen af arbejdet i de enkelte uger. Der er også givet mulighed for at den enkelte kan spare timer op gennem den fleksible tilrettelæggelse, som så kan anvendes til ferieperioder i det almindelige skoleår. 8. ALKOHOL OG RUSPOLITIK Indtagelse af alkohol er normalt ikke foreneligt med arbejde på Mulernes Legatskole. Dog er der plads til fejring af særlige mærkedage og traditioner. Skolen arbejder generelt for, at der ikke opstår situationer, der kan tilskynde til misbrug. Det er ledelsens og kollegernes ansvar at være opmærksomme på symptomer på misbrug og på at sikre den pågældende medarbejder nødvendig hjælp (det lokale netværk, kriserådgivning). Fortsætter misbruget, og afviser medarbejderen at modtage den tilbudte professionelle hjælp, vil det medføre afskedigelse eller bortvisning. 9. RYGNING Rygning på skolens område er ikke tilladt. Forbuddet omfatter også elektroniske cigaretter. Overtrædelse af dette forbud kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet. 10. SYGDOM Mulernes Legatskole ønsker at være en arbejdsplads uden arbejdsbetinget sygefravær. En fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere skal bidrage til dette. Såfremt en medarbejder kommer i et længerevarende sygdomsforløb, ønsker skolen at give vedkommende en fleksibel og medmenneskelig behandling under nødvendig hensyntagen til organisationens øvrige forpligtelser i forhold til at være en attraktiv og funktionsduelig arbejdsplads. Ledelsen skal give ansatte, der bliver ramt af alvorlig sygdom, en fair behandling. Det er i nogle sammenhænge vigtigt at skabe dialog mellem ledelsen og medarbejderen med henblik på at afdække de årsager til sygefraværet, som arbejdspladsen kan være med til at fjerne, og eventuelt i forlængelse heraf at indgå aftaler om tiltag for at nedbringe sygefraværet. I øvrigt henvises til bilag 2. 4

5 11. FRIHED I SÆRLIGE SITUATIONER, ORLOV FERIE MV. Skolen har et fleksibelt skema, hvilket indebærer, at der kan tages både pædagogiske og personlige hensyn i tilrettelæggelsen af arbejdet i de enkelte uger. Der er også givet mulighed for at den enkelte kan spare timer op gennem den fleksible tilrettelæggelse, som så kan anvendes til ferieperioder i det almindelige skoleår. Såfremt en medarbejder søger orlov med henblik på anden beskæftigelse, er det skolens politik, at dette kan bevilges såfremt det vurderes, at medarbejderen gennem sin orlov erhverver sig kompetencer, som vil styrke medarbejderen i sit job den dag vedkommende vender tilbage. Orlov med henblik på anden beskæftigelse kan tidligst bevilges efter 5 års anciennitet som fastansat og vil i første omgang blive bevilget i et år. Desuden henvises til bilag GRATIALER OG GAVER Runde fødselsdage: Der gives gave ved 50 og 60 år. Ansøgt afsked: Der gives gave efter henholdsvis 10 års og 15 års ansættelse. Jubilæum: 25 og 40 år Ifølge statens cirkulære. Festarrangementer i forbindelse med jubilæer: Der ydes et tilskud på 35 kr. pr deltager ved afholdelse af reception på skolen (max 3000 kr.). 13. BEHANDLING AF KLAGER I forbindelse med indbyrdes klager på arbejdspladsen er det afgørende, at alle parter høres, og at alle synspunkter fremlægges, inden der træffes en afgørelse. Normalt løses konflikter på ML ved dialog mellem de involverede parter, evt. med inddragelse af kammerater, kolleger eller vejledere. Hvis denne dialog ikke er tilstrækkelig, og elever ønsker at klage til ledelsen, er den normale procedure, at den enkelte elev eller enkelte elevgruppe henvender sig til den relevante uddannelsesleder. Hvis situationen er akut, og den relevante uddannelsesleder ikke er til rådighed, kan eleven klage til rektor. Hvis der ikke opnås en tilfredsstillende løsning gennem ovennævnte dialog, kan eleven klage til rektor. Medarbejder eller uddannelsesleder kan ligeledes forelægge sagen for rektor. Rektor vil altid så hurtigt som muligt drøfte en konkret klage med den medarbejder, som klagen vedrører. Medarbejderen har ret til at have en bisidder med, når en klage skal drøftes. 14. MEDARBEJDSUDVIKLINGSSAMTALER (MUS) Det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere med regelmæssighed afholder samtaler om forskellige emneområder, der er relevante for ansættelsesforholdet. Dette sker på ledelsens initiativ i faggruppesamtaler, fagfamiliesamtaler og medarbejderudviklingssamtaler (MUS). I forlængelse af samtalerne har parterne pligt til at følge op på samtalens indhold, såfremt noget sådant fremgår af samtalereferat som værende aftalt. 15. HANDLINGSPLAN VEDRØRENDE SOCIALE KLAUSULER Med henblik på at fremme lov om aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats på Mulernes Legatskole har skolen følgende handlingsplan: 5

6 1. Der sker en årlig drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på at undersøge mulighederne for at integrere grupper, der har vanskeligt ved at få en placering på arbejdsmarkedet, blandt andet ved brug af de social- og arbejdsmarkedspolitiske ordninger. 2. Skolen er åben overfor at kunne ansætte folk i fleksjob, skånejob, job på særlige vilkår, jobtræning osv., både ved besættelse af vakante stillinger men også hvis skolens ansatte har behov for at overgå til et sådant job. Skolen tilstræber, at 3,5 % af de ansatte er beskæftigede på særlige vilkår. 3. Skolen har indgået en Partnerskabsaftale med Odense Kommune og har jævnligt kontakt med kommunens jobcenter for derigennem at være opmærksom på mulighederne for at ansætte folk på særlige vilkår. 16. SORGPOLITIK Ansatte og elever i sorg samt deres familie skal opleve, at der er et netværk omkring dem. Man skal være opmærksom på, at der ikke er to sorgsituationer, der er ens. Generelt bør alle bruge deres sunde fornuft og reagere herefter. I øvrigt henvises til bilag 7. Personalepolitikken med bilag er godkendt i Samarbejdsudvalget den / Vedtaget i Bestyrelsen den og justeret den

7 Bilag 1. Lærere på aldersreduktion I henhold til voldgiftsdom pr. 21. august 2008 er det klart, at der ikke kan ske udbetaling af en opsparet timebank. Hvert år i time- og fagfordelingen tilstræbes det, at lærere på aldersreduktion får afspadseret deres timebank og søges planlagt med under 1680 timer incl. evt. afspadsering. En lærer på aldersreduktion kan nægte at blive planlagt med mere end 1680 timer i time- og fagfordelingen. Ledelsen skal herefter ændre time- og fagfordelingen, så timetallet kommer under 1680 timer. Senere vikariater, som måtte bringe timetallet over 1680 timer, kan også kun aftales med lærers accept. Hvis en lærer, i forbindelse med ophør, har en positiv timebank betyder det blot, at man forbliver ansat og får løn i en periode efter det faktiske ophør. På tilsvarende måde skal en positiv timebank i forbindelse med uansøgt afsked behandles dvs. en forlænget lønperiode ud over det i funktionærloven fastsatte afskedigelsesvarsel. 7

8 Bilag 2. Sygdomspolitik I det følgende beskrives, hvad ledelsen og medarbejderen skal og kan gøre i forbindelse med sygefravær og sygdom: Sygemelding m.v. Det er medarbejderens ansvar at give skolen meddelelse om sygdom. Medarbejderen skal give besked til skolens kontor/skolesekretæren så tidligt som muligt og normalt inden kl Dette er af hensyn til skolens arbejdstilrettelæggelse, herunder muligheden for at skaffe vikar. Medarbejderen skal så vidt muligt oplyse om sygefraværets forventede varighed. Medarbejderen har ikke pligt til at oplyse om sygdommens art. Når arbejdet er genoptaget, skal medarbejderen snarest skrive under på en tro og love-erklæring om uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolens kontor sørger for, at blanket herom udleveres til medarbejderen. Hvis medarbejderen må forlade skolen i arbejdstiden på grund af sygdom, orienteres skolens kontor herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom. Lægeerklæring Skolen kan, hvis det skønnes nødvendigt, forlange en lægeerklæring af medarbejderen. Skolen vil ud fra en konkret vurdering af sagen enten bede om en såkaldt friattest eller en mulighedserklæring, jfr. reglerne om mulighedserklæring i 36 a i lov om sygedagpenge. For det administrative personale, der er omfattet af reglerne i funktionærloven, kan skolen endvidere anmode om en varighedserklæring, hvis sygefraværet varer mere end 14 dage. Udgifter til lægeerklæringer, som skolen forlanger, betales af skolen. Hyppigt sygefravær Såfremt en medarbejder ofte er fraværende på grund af sygdom og har et samlet set stort sygefravær, tager rektor/medarbejderens nærmeste leder initiativ til en sygefraværssamtale med medarbejderen med henblik på at klarlægge, hvorvidt årsagen til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget og drøfte eventuelle mulige initiativer til at afhjælpe situationen. Det er rektor/medarbejderens nærmeste leder, der ud fra en helt konkret vurdering beslutter, hvorvidt en medarbejder skal indkaldes til en sådan samtale. Udgangspunktet er dog, at rektor/medarbejderens nærmeste leder kan tage initiativ til samtale med medarbejdere der har haft mere end sammenlagt 15 sygedage inden for de seneste 12 måneder. Medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen og gøres samtidig bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Indkaldelsen til samtalen skal vedlægges en udskrift af medarbejderens sygedagsliste. Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have udleveret kopi heraf. Længerevarende sygdom Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der på grund af langvarig sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste arbejdet. 8

9 Ved længerevarende sygdom vil rektor/medarbejderens nærmeste leder derfor gå i dialog med medarbejderen om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet. Spørgsmålet om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet vil bl.a. blive vurderet på baggrund af disse samtaler og i lyset af de modtagne lægelige oplysninger om medarbejderen. Ved samtalerne med rektor/medarbejderens nærmeste leder har medarbejderen ikke pligt til at oplyse om sygdommens art. Ved længerevarende sygefravær holder rektor/medarbejderens nærmeste leder som udgangspunkt løbende kontakt med den sygemeldte medarbejder efter nedenstående retningslinier. Rektor/medarbejderens nærmeste leder kan i særlige situationer undlade at følge disse retningslinier for kontakt med sygemeldte medarbejdere. Se nærmere herom nedenfor under afsnittet Særlige situationer. Senest efter 2 ugers sygefravær kontakter rektor/medarbejderens nærmeste leder telefonisk eller pr. mail den sygemeldte medarbejder for at høre, hvordan det går og om udsigten til raskmelding. Rektor/lederen laver en notits om, at samtalen har fundet sted, og notitsen lægges på medarbejderens personalesag. Alternativt lægges kopi af mailkorrespondancen med medarbejderen på personalesagen. Senest 4 uger efter første sygedag afholder rektor/medarbejderens nærmeste leder en sygefraværssamtale med medarbejderen. Den sygemeldte medarbejder indkaldes skriftligt hertil med et rimeligt varsel, og medarbejderen gøres i indkaldelsen bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Som udgangspunkt skal samtalen afholdes på skolen. Hvis medarbejderen på grund af sygdom er forhindret i at møde op, kan samtalen foregå pr. telefon. Formålet med sygefraværssamtalen er at få afklaret, hvornår og hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Ved sygefraværssamtalen kan medarbejderen og rektor/lederen eventuelt samtidig udfylde første del af den såkaldte mulighedserklæring, jfr. 36 a i lov om sygedagpenge. Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have en kopi heraf. Herudover orienterer skolen medarbejderens bopælskommune om følgende: datoen for afholdelse af samtalen, om fraværet forventes at vare over eller under 8 uger, og om det er muligt, at medarbejderen genoptager arbejdet delvist i sygdomsperioden, jfr. 7 a i lov om sygedagpenge. Efter yderligere 6 ugers fravær efter sygefraværssamtalen vurderer rektor/medarbejderens nærmeste leder, om der er behov for en opfølgende sygefraværssamtale. Såfremt rektor/lederen finder, at der er behov for endnu en samtale, følges ovennævnte procedure vedr. indkaldelse, bisidder og notat m.v. Såfremt det skønnes relevant kan pågældendes egen læge, en repræsentant for medarbejderens bopælskommune eller andre deltage i samtalen. Formålet med denne samtale er belyse mulighederne for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet evt. som delvist sygemeldt efter reglerne herom i sygedagpengeloven. På mødet kan man endvidere drøfte mulighederne for eventuelle ændringer i arbejdsvilkårene. Særlige situationer Hvis den sygemeldte medarbejder er i opsagt stilling, og medarbejderen skal fratræde inden 8 uger efter den første sygedag, kan rektor/medarbejderens nærmeste leder undlade at indkalde medarbejderen til sygefraværssamtale, jfr. 7, a, stk. 3, i lov om sygedagpenge. Rektor/lederen vil endvidere efter en konkret vurdering kunne vælge at holde sygefraværssamtale på et tidligere tidspunkt end efter 4 ugers fravær f.eks. med nyansatte medarbejdere, hvor der kan opstå spørgsmål om afskedigelse på grund af sygdom kort tid efter ansættelsen. Afskedigelse på grund af sygdom 9

10 Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af hyppigheden og omfanget af sygefraværet eller hvis medarbejderen er syg, og der ikke er udsigt til, at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet. Opsigelse som følge af sygefravær kan således ske, hvis opsigelsen efter en konkret vurdering er rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold. Der kan her bl.a. lægges vægt på, hvor belastende sygefraværet er for skolens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet og længden af fraværet sammenholdt med den ansattes anciennitet. Af betydning kan også være sygdomsmønsteret og oplysninger om mulighederne for snarlig genoptagelse af arbejdet, risiko for tilbagefald osv. Drøftet i Samarbejdsudvalget den Vedtaget i Bestyrelsen den

11 Bilag 3. Tjenestefrihed Ansøgning om tjenestefrihed skal så vidt muligt indgives betids af hensyn til arbejdsplanlægningen. I situationer, hvor dette ikke kan lade sig gøre (f.eks. alvorlig sygdom, dødsfald og begravelse/bisættelse) handles efter konduite. A: Sygdom. Medarbejdere med mindre børn og medarbejdere med syge familiemedlemmer tilgodeses ved arbejdstilrettelæggelsen i videst muligt omfang, så der sikres gode rammer for familie- og privatlivet. Tilrettelæggelsen aftales med ledelsen under hensyntagen til medarbejderens behov og den forsvarlige varetagelse af arbejdet. I forbindelse med sygdom og barnets første/anden sygedag henvises til overenskomsten. Herudover kan der i begrænset omfang bevilges tjenestefrihed uden løn, f.eks. i forbindelse med et barns indlæggelse på sygehus. B: Nedskrivning af årsnorm. I forbindelse med følgende begivenheder kan medarbejderen efter eget ønske få nedskrevet årsnormen: 1. Sølv-, guldbryllup m.v. (eget, forældres, svigerforældres, bedsteforældres og oldeforældres) A. Eget sølvbryllup. Der bevilges tjenestefrihed på sølvbryllupsdagen og den efterfølgende dag. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis dagen falder på en ikke-arbejdsdag. B. Øvriges sølv- og guldbryllup m.v. Der bevilges tjenestefrihed på sølv- og guldbryllupsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis dagen falder på en ikke-arbejdsdag. 2. Egen 50 og 60 års fødselsdag. Der bevilges tjenestefrihed på fødselsdagen. Der ydes ikke erstatningsfrihed, hvis fødselsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. 3. Eget 25 og 40-års jubilæum. Der bevilges tjenestefrihed på jubilæumsdagen. Der ydes erstatningsfrihed, såfremt jubilæumsdagen falder på en ikke-arbejdsdag. 4. Alvorlig sygdom, dødsfald eller begravelse/bisættelse. Nærmeste familie (ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, forældre, søskende, svigerforældre, bedsteforældre og oldeforældre). Der kan bevilges tjenestefrihed i fornødent omfang. C: Egen eksamen. Hvis den enkelte medarbejder videreuddanner sig efter aftale med rektor, kan der bevilges tjenestefrihed på eksamensdagen og eventuelt en eller flere dage inden eksamen. 11

12 Bilag 4. Ansættelsesudvalg lærere (i det følgende: AS-udvalg, vedrører eksternt opslåede stillinger for undervisningspersonale) A. Medlemmer: AS-udvalgets (faste) permanente medlemmer er 1) rektor (ansvarshavende/leder af udvalget) 2) vicerektor 3) formanden for PR 4) GL-tillidsrepræsentanten Vedr. ansættelse af lærere med pædagogikum: AS-udvalget suppleres i forbindelse med konkrete ansættelsessager med følgende (faste) faggrupperelevante, fakultative medlemmer, som kun kan rekrutteres blandt fastansatte: 5) Fra hver af de ansættelsesrelevante faggrupper: fagreferenten eller en i faggruppen specielt udpeget kollega, som i ansættelsesudvalget repræsenterer den pågældende faggruppes synspunkter vedr. ansøger(ne). Hvis fagene dækkes af enten PR-formand eller GL-tillidsrepræsentanten indkaldes fagrepræsentanten ikke. Vedr. ansættelse af lærere uden pædagogikum: AS-udvalget suppleres med en kursusleder. Besættelse af særlige stillinger (vicerektor, uddannelsesledere) efter eksternt opslag: Ved udvælgelse af ansøgere til samtale samt deltagelse i ansættelsessamtaler deltager de 4 repræsentanter i det faste ansættelsesudvalg. B. Tavshedspligt: Alle medlemmer af ansættelsesudvalget har ubetinget tavshedspligt vedrørende samtlige ansøgeres data med undtagelse af fagkombination. C. Kompetence: Beslutningskompetencen vedr. de faktuelle ansættelser er alene rektors. De øvrige medlemmer af AS-udvalget har alene rådgivende funktion. D. Honorering: Medlemskab af AS-udvalget er uhonoreret. E. Procedure: Den skitserede normale procedure indebærer, at rektor altid gør forsøg på at indkalde samtlige relevante personer til udvalgets møder/aktiviteter. Er nogen pga. eksamen, censur eller ferie forhindret i at give møde, er det de(n) pågældendes ansvar at sørge for erstatning, så vidt det er muligt. UDVÆLGELSE AF ANSØGNINGER 1) Umiddelbart efter, at fristen for indlevering af ansøgninger er udløbet, foretager AS-udvalgets permanente medlemmer (rektor, vicerektor, PR-formand og tillidsrepræsentant) i forbindelse med en vurdering af samtlige ansøgninger en fælles udvælgelse af et antal relevante ansøgere, som dækker de i stillingsopslaget nævnte kernefagskombinationer og eventuelle de facto resulterende supplerende kombinationer. 12

13 SAMTALER MED ANSØGERE 2) I hver enkelt af de planlagte samtaler deltager fast de permanente AS-medlemmer samt i relevant sammenhæng de fakultative AS-medlemmer, som har faggruppe-relevans for de(n) pågældende ansøger(e)s fagkombination. Samtalerne finder tidsmæssigt sted efter aftale mellem rektor som leder/koordinator af AS-udvalgets aktiviteter og de pågældende ansøgere. Rektor forbeholder sig ret til evt. at supplere en given samtale. ANSÆTTELSE OG ORIENTERING OM BAGGRUND 3) Rektor træffer under inddragelse af AS-udvalgets indstilling den endelige beslutning om ansættelse og orienterer AS-udvalget kort om baggrunden for den trufne beslutning. 13

14 Bilag 5. Ansættelsesudvalg-TAP Regler for ansættelsesudvalg (i det følgende TAP-AS) A. Medlemmer TAP-AS-udvalgets permanente medlemmer er: 1. Rektor (ansvarshavende/leder af udvalget) ved faste stillinger 2. Vicerektor eller pædagogisk leder 3. En eller to repræsentanter fra TAP-gruppen B. Tavshedspligt Alle medlemmer af TAP-AS har ubetinget tavshedspligt vedrørende samtlige ansøgeres data C. Kompetence Beslutningskompetencen vedr. ansættelser er alene rektors. De øvrige medlemmer af TAP-AS har alene rådgivende funktion D. Honorering Medlemskab af TAP-AS er uhonoreret E. Procedure Følgende procedure indebærer, at rektor altid gør forsøg på at indkalde samtlige relevante personer til udvalgets møder. Er nogen forhindret i at give møde, er det de(n) pågældendes ansvar at sørge for erstatning, så vidt det er muligt. Udvælgelse af ansøgninger Umiddelbart efter fristen for indlevering af ansøgninger er udløbet, foretager TAP-AS-udvalgets medlemmer i forbindelse med en vurdering af samtlige ansøgninger en fælles udvælgelse af et antal relevante ansøgere, som dækker de i stillingsopslaget stillede krav til jobbet. Udvalgets medlemmer træffer i samarbejde med rektor beslutning om, hvilke ansøgere der skal indkaldes til samtale. Samtaler med ansøgere I hver enkelt af de planlagte samtaler deltager TAP-AS-medlemmerne. Samtalerne finder tidsmæssigt sted efter aftale mellem rektor som leder af udvalget og de pågældende ansøgere. Rektor forbeholder sig ret til evt. at supplere en given samtale. Indstilling af ansøgere Over for rektor indstiller TAP-AS-medlemmer skriftligt på baggrund af ansøgningerne og de gennemførte samtaler (om muligt i prioriteret rækkefølge) de(n) foretrukne ansøger(e) til ansættelse. Ansættelse og orientering om baggrund Rektor træffer under inddragelse af TAP-AS-udvalgets indstilling den endelige beslutning om ansættelse og orienterer TAP-AS-udvalget kort om baggrunden for den trufne beslutning. 14

15 Bilag 6. Kostpolitik Kantinen er bortforpagtet. Den betjener alle skoledage et stort antal elever og lærere, samt leverer mad til møder, gæster, særlige arrangementer mv. Kantinens kostfaglige personale bestræber sig på at udbyde et varieret og sundt sortiment af fødevarer. Det tilstræbes, at kunderne motiveres til at vælge de sunde fødevarer ved eksempelvis at placere frugt, grønt og groft brød på en fremtrædende plads på disken. Kantinen bruger også økologiske varer, der indgår i fremstillingen af maden. Kantinen er certificeret til udelukkende at bruge økologisk bæredygtige produkter til fremstilling af kaffe og varm kakao. Skolen har en frugtordning for personalet, hvor der tilbydes frisk frugt i hverdagen. Kantinen leverer p.t. frugten til denne ordning. Kantinen afholder løbende sunde uger, hvor der er ekstraordinært fokus på at reducere salget af usunde varer og øge salget af sunde varer. Kantinen og kantineudvalget samarbejder i relation til varesortimentet i disse uger. Målet er, at den mad der udbydes lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger for sund mad. - Fedtfattige produkter er prioriteret højt. - Alle brødtyper er bagt med højst muligt indhold af kostfibre. - Der er mulighed for at købe frisk salat hver dag. - Salt-indholdet i de udbudte madvarer begrænses så meget som muligt. - Kød indeholder ikke mere end maks. 10 % fedt. - Der tilbydes grove sandwichboller m/ magert pålæg, salat og fedtfattig smørelse. - Det tilstræbes, at energiindholdet i dagens ret ikke overstiger en samlet energiprocent på maks. 30 % af anbefalet daglig tilførsel. Kantines udbud drøftes i kantineudvalget med repræsentanter fra skolens elevråd, ledelse og personale. Behandlet i Samarbejdsudvalget den Link: Fødevarestyrelsens side Alt om kost : 15

16 Bilag 7. Sorgpolitik Ansatte og elever i sorg samt deres familie skal opleve, at der er et netværk omkring dem. Man skal være opmærksom på, at der ikke er to sorgsituationer, der er ens. Generelt bør alle bruge deres sunde fornuft og reagere herefter. Procedure ved elevdødsfald Ved meddelelse om elevdødsfald Ved meddelelse om dødsfaldet til skolen, orienteres rektor, ledelsesrepræsentanten, studievejleder og klassens team, der i fællesskab planlægger det videre forløb. I det videre forløb vil det være ledelsens opgave, at orientere alle skolens lærere og kontorpersonale fastsætte tidspunktet for meddelelse om dødsfaldet til hele skolen kontakte servicechefen om flagsænkning, klargøring af samlingssal o. l. udarbejde et brev til forældrene i den berørte klasse, hvor der forklares, hvad der er sket. Studievejlederen, ledelsesrepræsentanten og teamet (så vidt muligt flere) orienterer klassen om dødsfaldet, bliver hos dem og indleder evt. en krisesamtale (se senere om krisebehandling) Orientering/mindehøjtidelighed i samlingssalen Når skolen er samlet i samlingssalen, giver rektor/stedfortræder meddelelse om dødsfaldet. Efter omstændighederne kan meddelelsen følges af korte mindeord, hvorefter alle rejser sig og mindes den, der er død. Efter en passende pause beder rektor eleverne gå tilbage til deres klasser. Efter orienteringen/mindehøjtideligheden I den afdødes klasse Studievejleder og en lærer fra teamet samles straks efter mindehøjtideligheden med den afdødes klasse og evt. andre berørte. Der afklares, om den afdøde havde nære venner i andre klasser, som skal hentes. Det skal afklares med klassen, hvordan resten af (skole-) dagen skal tilbringes, men det anbefales at klassen forbliver sammen. Ledelsen sørger for den fornødne orientering af de klasser og lærere, der berøres af evt. ændringer i dagens normale forløb. I andre klasser Den pågældende faglærer sørger for, at der gives rimelig tid til at tale om det, der er sket, inden man går videre med det planlagte program. Læreren er opmærksom på, om der i klassen er enkelte elever, der ser ud til at have behov for særlig støtte. Er disse elever tæt knyttet til den afdøde, kan de tilbydes at være sammen med den afdødes klasse. Dagene efter dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen I løbet af de første dage efter dødsfaldet aflægger rektor /ledelsesrepræsentant normalt besøg i hjemmet for at afklare skolens evt. deltagelse i begravelsen/bisættelsen. 16

17 Lærerne er opmærksomme på, om der kan være behov for fortsatte eller gentagne krisesamtaler i klasserne. De orienterer studievejleder og ledelsesrepræsentanten om, hvad de selv gør, eller stiller forslag om, hvad skolen kan gøre i forhold til enkelte klasser eller elever. Medmindre der er tale om begravelse/bisættelse i stilhed, har de elever og medarbejdere, der ønsker det, fri til at deltage i begravelsen/bisættelsen. Ledelsen melder ud til p-vagter, hvordan timer/fravær føres. Der flages på skolens flagstang efter de for begravelsesdage gældende regler. Skolen sender en officiel bårebuket. Tiden efter begravelsen/bisættelsen Team, ledelsesrepræsentant og studievejleder lægger en langsigtet plan for sorgarbejdet i klassen og orienterer klassens lærere og rektor herom. Skolens procedure evalueres og revideres herefter. Procedure i forbindelse med øvrige dødsfald, selvmordforsøg og livstruende sygdom Hvis en elev mister forældre eller søskende Når det kommer til skolens kendskab, at en elev har mistet en forælder eller søskende, aftaler rektor eller ledelsesrepræsentanten evt. med familien, hvorledes elevens kammerater orienteres om dødsfaldet. Klassens studievejleder og lærerne orienteres. Den lærer, der tilfældigvis underviser klassen, når rektor/ledelsesrepræsentanten afleverer beskeden, afbryder derfor undervisningen og giver rum for de allerførste reaktioner (se nedenstående tillæg om krisebehandling). Sammen med klassen på et tidspunkt hvor eleven ikke er til stede aftales det videre forløb med en teamlærer eller studievejleder eller begge (begravelsen/bisættelsen, hvordan man bedst støtter eleven i sorgperioden m. v.). Rektor/ledelsesrepræsentant/studievejleder tager kontakt til eleven. Ca. 1 uge efter dødsfaldet kaldes eleven, der har mistet et nært familiemedlem til studievejleder, der taler med eleven om det skete, og hvordan det går (boligsituation, økonomi, forhold til kammerater og studiesituation). Studievejlederen orienterer øvrige lærere om evt. aftaler om særbehandling i det omfang, det skønnes nødvendigt/hensigtsmæssigt, men støtter i øvrigt eleven i at genoptage studierne. Efterfølgende holder studievejlederen øje med, at en normalsituation indtræder, fører samtaler med eleven efter behov og sørger for en evt. henvisning til gymnasiepsykolog. Forhold, der kræver særlig indsats Ved selvmordsforsøg og dødsfald, der skyldes selvmord eller en forbrydelse, eller tilfælde, hvor flere elever omkommer samtidig i en ulykke er det nødvendigt at iværksætte særlige kriseforanstaltninger i et samarbejde mellem skolen, de berørte familier, politiet, Falck, sygehuset og evt. præst(er), der er involveret. ML har i kraft af GymFyn samarbejdet et fælles Falck-abonnement med mulighed for psykologhjælp. Kontakt hertil sker gennem skolens ledelse. Hvis en af skolens medarbejdere dør I tilfælde af dødsfald blandt skolens medarbejdere vil skolens ydre handlingsmønster være det samme, som når det drejer sig om dødsfald blandt eleverne. Det vil føles naturligt, at lærerne i de første timer efter at dødsfaldet er blevet kendt, taler med eleverne om det, der er sket, om den, der er død, og evt. om, hvordan eleverne skal agere i forbindelse med begravelsen/bisættelsen. Ledelsen er opmærksom på, at der kan være kolleger til den afdøde, som ikke kan gennemføre deres timer umiddelbart efter, at dødsfaldet er blevet kendt. 17

18 Også her aflægger rektor normalt besøg i hjemmet for at afklare skolens evt. deltagelse i begravelsen/bisættelsen. ML har i kraft af GymFyn samarbejdet et fælles Falck-abonnement med mulighed for psykologhjælp. Kontakt hertil sker gennem skolens ledelse. Ved livstruende sygdom Når en af skolens elever rammes af en livstruende sygdom orienteres studievejlederen, der har til opgave at følge eleven og give relevant information til klassens lærere og elever efter elevens og familiens ønsker. Tillæg om krisebehandling Det kan ved dødsfald være hensigtsmæssigt at afvige fra det normale skema, således at der skabes det optimale rum for krisesamtaler. Det er som udgangspunkt ikke en god idé at give eleverne fri for at arbejde med deres sorg hver for sig. I sådanne situationer sørger ledelsen i samråd med studievejleder og klassens team for evt. skemaog lokaleændringer og melder ud, hvordan fraværet føres i de berørte klasser. Samtalen med klassen Studievejlederen/teamlæreren indleder med at forklare, hvad tanken er med samtalen: Et dødsfald medfører mange indtryk og reaktioner, som det er vigtigt at snakke om Der skal tid til at snakke, fordi det hjælper én til at fatte det, der er sket. Når nogen dør, fyldes vi med følelser og tanker, som gør os kede af det eller bange Ved at tale om det, der er sket, forstår vi bedre andres følelser og kan støtte hinanden Vejlederen/læreren forbereder eleverne på, at det kan gøre ondt at tale om det, der er sket, men at det vil betyde, at det på længere sigt vil hjælpe til, at det gør mindre ondt Der gælder nogle regler for samtalen: Ingen fortæller nogen uden for klassen, hvad de har hørt andre sige, de har tænkt eller følt Ingen må bagefter blive kritiseret for, hvad de har sagt, eller hvordan de har reageret Det er helt i orden, at nogen græder eller giver udtryk for vrede over det, der er sket Hver enkelt skal kun tale for sig selv, og det er helt i orden kun at lytte For at komme i gang med samtalen, kan vejleder/lærer stille meget konkrete spørgsmål for at stykke den enkeltes oplevelse sammen til en fælles platform for forståelse for, hvad der er sket. F. eks. Hvor var du, da du hørte om dødsfaldet? Hvornår fik du det at vide? Hvordan fik du det at vide? Hvordan reagerede du? Det kan være værdifuldt at tage en runde, hvor hver enkelt elev får lejlighed til at fortælle sin egen historie. Vejlederen/læreren kan lægge op til små indlæg, der f. eks. begynder sådan: Det første jeg tænkte på, da jeg hørte det, var Det er værste ved det, der er sket, er Jeg er mest ked af det, når jeg tænker på Når man er kommet igennem runden med tanker og reaktioner, er det en god idé, hvis vejleder/lærer 18

19 samler op på de fælles træk, der er i elevernes historier. påpeger, at det er normalt at opleve og reagere forskelligt. understreger vigtigheden af at få sat ord på deres angst eller vrede eller på de problemer, eleverne måtte have haft i forholdet med den afdøde (selvbebrejdelser over det, man gjorde eller ikke fik gjort). Det er godt at give eleverne råd om, hvordan de kan bearbejde deres egen sorg, f. eks. ved at tale med forældre, søskende og kammerater om det, der er sket, og den, der er død. besøge ulykkestedet (i fællesskab) ved ulykke. deltage i begravelsen/bisættelsen og senere at besøge gravstedet besøge den dødes familie og tale om den døde, se billeder m. m. skrive dagbog, breve, digte osv. læse om sorgforløb m. m. (se litteraturlisten) diskutere, hvordan man kan tale med søskende, kæreste etc. til den døde Inden samtalen i klassen slutter, kan man f. eks. drøfte klassens rolle ved begravelsen/bisættelsen: samle penge ind til buket til pårørende, skrive kort, bestilling af buketten tale om, hvem der i klassen tager kontakt til de pårørende, hvornår og hvordan, og om der skal skrives en fælles hilsen tale om klassens deltagelse i begravelsen/bisættelsen At tale om praktiske ting som klassens rolle ved begravelsen/bisættelsen kan i visse tilfælde også være forløsende og med til at åbne op for krisesamtalen. Det kan være hensigtsmæssigt at følge op på samtalen på et senere tidspunkt, da det kan tage tid at bearbejde et elevdødsfald i en klasse, og der kan komme nye reaktioner på et senere tidspunkt. Der kan hentes yderligere inspiration i litteratur om sorg på studievejledernes kontor. Drøftet i SU den Vedtaget i Bestyrelsen den

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten.

April 2012. Det er vigtigt, at man som medarbejder føler sig tryg i et sådant forløb, og dette sikres ved at inddrage de rette aktører fra starten. April 2012 Trivsels- og arbejdsfastholdelsespolitikken: Sydvestjysk Sygehus skal være en rummelig arbejdsplads, hvor der også er plads til ansatte med nedsat arbejdsevne. Fastholdelsesindsatsen skal iværksættes

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen

Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Fraværspolitik i Børnehaven Solstrålen Anmelde sygdom samt raskmelde sig: Anmelde: Så tidligt som muligt og inden kl. 7:00, så der er mulighed for at skaffe vikar, eller ringe til en kollega og ændre mødetid.

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær

Nedbringelse af sygefravær GODE RÅD OM Nedbringelse af sygefravær 2008 GODE RÅD OM NEDBRINGELSE AF SYGEFRAVÆR Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Indledning 3 Virksomhedens fokus på sygefravær 4 Analyse af virksomhedens

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget

Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget Personalepolitik for personalet i Børnehaven Kornvænget En god personalepolitik fremmer interessen og lysten til at udvikle gode arbejdsforhold og fagligt gode rutiner. Det skaber selvstændige medarbejdere,

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik.

Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Fjelstervang og Vorgod menighedsråds personalepolitik. Menighedsrådets personalepolitiske mål Det er menighedsrådets mål at skabe en sundheds- og sikkerhedsmæssig god arbejdsplads med vægt på dialog, samarbejde

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012

IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 IA Sprogs personalepoltik revid. marts 2012 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier 5. Arbejdsmiljø 6.

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Løn - og arbejdsvilkår

Løn - og arbejdsvilkår Løn - og arbejdsvilkår Jubilæumsregler ved 25, 40 og 50 års ansættelse Jubilæumsregler gældende fra 1. januar 2007 Hillerød Kommune markerer medarbejdernes 25, 40 og 50 års ansættelsesjubilæum efter nedenstående

Læs mere

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje

Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Håndtering af sygefravær Personalepolitisk retningslinje Som et led i at arbejde med trivsel og sikre kvaliteten i opgaveløsningen skal der lokalt arbejdes med at forebygge og håndtere sygefravær. Retningslinjen

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Samarbejdsaftaler Område 5

Samarbejdsaftaler Område 5 Samarbejdsaftaler Område 5 Hjemmeplejen Udarbejdet for område 5 Ringkøbing-Skjern Kommune Revideret jan. 2013 Skjern By Ældrecentret Enghaven Fremmødeprofil Det antal medarbejdertimer der må bruges hvert

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti

Personalehåndbog. Vejlø Sogn. Vejlø Menighedsråd. Næstved Provsti Personalehåndbog Vejlø Sogn Vejlø Menighedsråd Næstved Provsti 1 Emne Sidenummer Alkohol og stoffer 4 Arbejdsmiljø, fysisk og psykisk 4 Arbejdstid 5 Arbejdstøj 5 Bibeskæftigelse 6 Borgerligt ombud 6 Børneattest

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte

Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøvetidsbedømmelse af tjenestemandslignende ansatte Prøveansatte lærere, vejledning og bedømmelsesskemaer. Dansk Teknisk Lærerforening og Teknisk Skoleforening har i 1987 - på baggrund af et udvalgsarbejde

Læs mere

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10:

Kapitel 3 Personale. 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Kapitel 3 Personale Indeksnr. 300 3.0 Tjenestefri med løn til private formål Personaleadministrative retningslinier - Index nr.: 9.10: Overordnet beskrivelse Tjenestemænd, reglements- og funktionæransatte

Læs mere

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger

Læs mere

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Sygefravær. Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Sygefravær Sæt fokus på sygefraværet det betaler sig! Udgivet af Dansk Handel & Service Sygefravær 2006 Gode Råd om Sygefravær Det betaler sig at stille skarpt på medarbejderens sygefravær.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM

PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM - 1 - PERSONALEPOLITIK FOR TORNBJERG GYMNASIUM Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 28. maj 2009 og rettet 12. juni 2012 Visionen for Tornbjerg Gymnasium er at være et udviklingsorienteret gymnasium og en rummelig

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Drejebog for håndtering af sygefravær

Drejebog for håndtering af sygefravær Drejebog for håndtering af sygefravær I Gribskov kommune er arbejdsmiljø herunder trivsel, sundhed og arbejdsglæde et fælles anliggende, som ledere og medarbejdere i det daglige arbejder sammen om. Denne

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland

Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland Regionshuset Viborg HR Skottenborg 26 Retningslinjer ved omplacering og afskedigelse af ansatte i forbindelse med strukturændringer og besparelser i Region Midtjylland DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5500

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning

FORORD. De øvrige folder omhandler emnerne: Fastholdelse af medarbejderne Personalehåndbog Medarbejderudviklingssamtalen Uddannelsesplanlægning FORORD Denne lille guide om rekruttering er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HR-området. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration til at arbejde struktureret

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK

VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK VORDINGBORG GYMNASIUM & HF s PERSONALEPOLITIK Vordingborg Gymnasium & HF s personalepolitik vil fastholde og udvikle rammerne for en personaleudvikling, der er baseret på det værdigrundlag og de aktuelle

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008

Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Roskilde Kirkegårde Seniorpolitik ved Roskilde Kirkegårde Roskilde september 2008 Indledning I løbet af få år står vi over for en ny ansættelsessituation ved vore kirkegårde. Tidligere var en del af de

Læs mere