Varde Gymnasiums personalepolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Gymnasiums personalepolitik"

Transkript

1 Varde Gymnasiums personalepolitik Skolens overordnede målsætning og skolens personalepolitik Varde Gymnasium skal tilbyde undervisning af høj faglig og pædagogisk standard inden for rammerne af den gældende lovgivning. Varde Gymnasium skal sikre sine studerende en solid almendannende og studieforberedende uddannelse. Varde Gymnasium skal være et sted, hvor eleverne udvikler sig til selvstændige personer med et ansvar for fællesskabet og for det enkelte individ. Varde Gymnasiums personalepolitik skal bidrage til at understøtte disse overordnede mål ved at afspejle de generelle forventninger til medarbejdere og ledelse og ved at styrke opfattelsen af skolen som en helhed såvel indadtil som udadtil. Varde Gymnasiums personalepolitik skal medvirke til at synliggøre skolen som en attraktiv arbejdsplads. Målsætning for personalepolitikken Skolens personalepolitik er et redskab til i et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse at fremme omstilling, udvikling og dynamik på Varde Gymnasium og HF til gavn for den enkeltes arbejdssituation og til løsning af skolens opgaver. Medarbejdernes og ledelsens trivsel er snævert forbundet med skolens evne til at sikre effektivitet og kvalitet i det daglige arbejde. Vi ønsker at fastholde Varde Gymnasium som en arbejdsplads, hvor engagerede medarbejdere har fuld indsigt i deres arbejdssituation og betydelig indflydelse på deres arbejdsforhold. Det daglige arbejde skal være præget af ledelsens og medarbejdernes aktive indsats, så hver enkelt bidrager til at skabe et udviklende uddannelsesmiljø. Det er målet for både ledelsen og medarbejderne at synliggøre mål og resultater i forbindelse med de forskellige indsatsområder. Det fordrer af ledelsen og den enkelte medarbejder en parathed til at deltage konstruktivt i alle beslutningsprocesser vedrørende skolens arbejdsforhold og ressourcefordeling. Værdier På Varde Gymnasium og HF lægger vi vægt på, at vores elever og medarbejdere bidrager til at fastholde en skolekultur, der bygger på tolerance, gensidig respekt og en god omgangstone. Vi vil bevare den imødekommende og gode stemning på skolen, hvor der er tid og rum til både fællesskabet og til at være forskellige. 1

2 Eleverne har medindflydelse på og medansvar for undervisningen, og vi forventer, at de udnytter dette at de tager ansvar for deres egen uddannelse, yder en aktiv arbejdsindsats og viser hinanden respekt. Skolen er en arbejdsplads, hvor elever og ansatte skal have de bedste muligheder for personlig udvikling, gode oplevelser og arbejdsglæde. Skolen støtter initiativ og virkelyst og medindflydelse. Vi forventer at alle yder deres bidrag. På skolen vil vi lægge vægt på udvikling - den enkeltes og skolens - med respekt for skolens tradition. Vi vil prioritere faglighed og samtidig lægge vægt på, at eleverne oplever skolens undervisningstilbud og uddannelse som sammenhængende. Vi vil udvise åbenhed og tillid til den enkelte medarbejder og elev. Grundlaget for Varde Gymnasium baserer sig på vision, værdier, strategi og kultur. Samarbejde og dialog i hverdagen om udvikling, kvalitet og effektivitet skal sikre forståelse af det fælles ansvar for medarbejdere og ledelse. Personalepolitikken bygger på nogle grundlæggende værdier: Handlekraft Gode resultater forudsætter, at vi hele tiden udvikler os selv fagligt og personligt. For såvel medarbejdere som ledelse bliver udviklingsperspektivet understøttet både i det daglige arbejde og gennem efteruddannelse. Ledelsen skal understøtte det daglige arbejde ved at give størst muligt ansvar og kompetence til medarbejderne. Ledelsen skal give plads til personligt initiativ, så både medarbejdere og ledere skaber og udnytter udviklingsmuligheder. Engagement Skolen skal som arbejdsplads fremme de ansattes levende engagement og personlige initiativ både i det daglige arbejde og i udviklingsarbejdet, og alle skal have mulighed for at påvirke og udfordre udviklingen. Mangfoldighed På Varde Gymnasium er der plads til forskellighed i opgaveløsningen. Medarbejdere og ledelse arbejder bevidst på at udvikle deres arbejdsplads, så den matcher omverdenens foranderlige krav. Der er plads til, at den enkelte medarbejder kan udvikle sig og løse stadig mere komplekse opgaver. På tværs af faggrupper og kulturer værdsætter vi forskelligheden. Dialog Varde Gymnasium skal være kendetegnet ved stor åbenhed og et højt informationsniveau. Ledelsens anbefalinger og beslutninger bliver drøftet med medarbejderne og lagt frem på en klar og overskuelig måde. Medarbejdere og ledere betragter hinanden som værdifulde og værdige samarbejdspartnere. Alle viser vilje og evne til åben kommunikation, indlevelse og rummelighed. På alle niveauer bliver arbejdet tilrettelagt i dialog og åbenhed og med respekt for helheden. 2

3 Ledelse og samarbejdsformer På Varde Gymnasium finder vi det vigtigt at fastholde et arbejdsmiljø, der er præget af indflydelse og ansvar hos medarbejderne, både med hensyn til de daglige beslutninger og den langsigtede planlægning af skolens virksomhed. Den enkelte medarbejders indflydelse og ansvar sikres først og fremmest gennem nærvær og medleven i den daglige arbejdsproces. Medarbejdergruppens indflydelse og ansvar sikres yderligere ved drøftelser og beslutninger i skolens udvalg og råd. Et godt samarbejde fremmes gennem gensidig information og dialog mellem ledelse og medarbejdere såvel som mellem medarbejderne. Skolens organisation Skolens daglige ledelse varetages af rektor, der sammen med vicerektor og uddannelsesledere udgør et ledelsesteam. Alle ledere har selvstændige kompetencer og træffer afgørelser i overensstemmelse hermed. Rektor træffer afgørelse om, hvordan undervisning, pædagogisk-administrative opgaver samt andre opgaver fordeles mellem lærere og blandt de øvrige ansatte. Forud for fordeling af næste skoleårs opgaver har lærerne mulighed for at indgive ønsker om undervisning og andre opgaver. Varde Gymnasium og HF-kursus lægger vægt på, at medarbejderne er aktivt medvirkende i organisationen. Dette opnås bedst vha. medindflydelse, idet denne dels stimulerer engagement og virkelyst, dels fremmer følelsen af fællesskab. Derfor træffes beslutninger om væsentlige forhold for skolen først af skolens ledelse efter drøftelse med medarbejderne. For pædagogiske spørgsmål, der berører hele skolen, sker dette i Pædagogisk Råd, idet forretningsordenen for rådet følges. For andre spørgsmål sker drøftelsen med den eller de gruppe(r), beslutningen vedrører. Spørgsmål vedrørende skolens mål og strategi, kompetenceudvikling, skolens økonomi, beskæftigelse og arbejdsforhold på skolen drøftes i Samarbejdsudvalget, der består af lige mange ledelses- og medarbejderrepræsentanter og har rektor som formand og lærernes tillidsrepræsentant som næstformand. Med jævne mellemrum afholdes medarbejdersamtaler. Samtalen holdes med et medlem af skolens ledelsesteam. Medarbejdersamtalerne har som faste temaer medarbejderens opgaver, arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og ønsker til den kommende periode samt samarbejdet på skolen og med ledelsen. For hver grundforløbsklasse og for hver studieretningsklasse sammensætter rektor et lærerteam på to eller tre medlemmer. Information Skolens ledelse og hver enkelt medarbejder har ret og pligt til at give og modtage alle relevante informationer, så der i videst muligt omfang sikres åbenhed og gennemskuelighed på skolen. 3

4 Information er et vigtigt middel til at etablere en god dialog på arbejdspladsen, så alle relevante synspunkter og ideer høres. Den er samtidig med til at sikre medarbejdernes engagement og medansvar. Der udarbejdes hver uge et informationsbrev til alle medarbejdere. Skolen anvender skemaprogrammet Lectio. Alle væsentlige dokumenter lægges i Lectio. Alle skemaændringer m.v. skal fremgå af Lectio. Herudover bruges Lectio ved indkaldelse af og referater fra møder samt ved meddelelse om skemaændringer. Rekruttering og fastholdelse Der skal løbende arbejdes for, at Varde Gymnasium og HF er en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker nye medarbejdere og fastholder allerede ansatte. Skolens ledelse overvejer løbende det fremtidige behov for medarbejdere inden for alle kategorier. Overvejelserne skal bidrage til at sikre, at skolen til stadighed har ansatte på alle niveauer med de nødvendige kvalifikationer. For Varde Gymnasium er rekruttering og ansættelse en vigtig udviklingsproces. Varde Gymnasium skal være en mangfoldig organisation i forhold til etnisk tilhørsforhold og alder. For alle nyansatte medarbejdere fastlægges et introduktionsforløb. Alle nyansatte lærere får i det første skoleår tilknyttet en fagtutor med henblik på vejledning om undervisning og eksamen samt om skolens praksis. Ansættelse og besættelse af hverv I forbindelse med besættelse af stillinger (eksterne og interne) vil der være et åbent opslag. Ved besættelse af ledige stillinger vil der blive nedsat ansættelsesudvalg. Ved besættelse af faste lærerstillinger nedsættes ansættelsesudvalg bestående af rektor, vicerektor/uddannelsesledere, tillidsrepræsentanten, PR-formanden samt en eller to lærere med de relevante fag. Ved besættelse af andre faste stillinger består ansættelsesudvalget af rektor og relevante samarbejdspartnere blandt medarbejderne. Ved besættelse af midlertidige stillinger inddrager rektor andre medarbejdere efter behov. Skolens hverv som for eksempel uddannelsesledere og studievejledere besættes efter internt opslag og under medvirken af ansættelsesudvalg. Rektor sørger for, at der hvert år senest i april udarbejdes en oversigt over klasser, hold og timetal for det kommende skoleår, og denne oversigt danner udgangspunkt for lærernes indgivelse af ønsker til fag -og timefordelingen. Grundlaget for opslag af lærerstillinger fremlægges på et PRmøde. Rektor udarbejder forslag til time-fagfordeling, og medarbejderne holdes løbende informeret. 4

5 Fratræden Skolen lægger vægt på, at fratræden foregår på en personalepolitisk ordentlig og fair måde. Uansøgt afsked som følge af timemangel vil først kunne finde sted, efter at skolen har søgt at løse problemerne ved for eksempel rokeringer inden for skolens fag-og timefordeling. I sådanne tilfælde inddrages skolens GL-tillidsrepræsentant og Samarbejdsudvalget Arbejdstid og ferie Det årlige arbejdstimetal er 1680 ekskl. ferie. De fem ugers ferie er for lærerne placeret i juli og begyndelsen af august, mens det for det administrative personale er tre uger i juli samt efterårsferie og vinterferie (uge 42 og 7). De skemafrie perioder, der ikke er helligdage eller feriedage, er undervisningsfrie perioder. Alle fuldtidsansatte har ret til 37 feriefridagstimer. Der lægges to grundskemaer i løbet af skoleåret. Lærerne kan give ønsker hertil. Skolen vil søge at opfylde dem, så godt det er muligt. Når der skal prioriteres skemaønsker, vil hensyn til skolens og dermed elevernes samlede skema blive prioriteret højest. Det er skolens mål at fordele opgaver så jævnt som muligt hen over skoleåret. Imidlertid vil tilrettelæggelsen af den flerfaglige undervisning, herunder AT og NV, gøre, at der bliver forskel på antallet af undervisningstimer i de forskellige uger. Skolen vil søge at afbalancere hensyn til undervisning og hensyn til et rimeligt timetal til den enkelte lærer og drøfte det med den enkelte lærer og det relevante team, hvis der opstår vanskeligheder. Tjenestefrihed med løn gives på dagen til jubilæum, eget bryllup eller sølvbryllup, egen 50, 60 og 70 års fødselsdag. Ved ægtefælles/samlevers, børns, forældres eller bedsteforældres død og begravelse kan der opnås tjenestefrihed indtil to dage. Herudover vil man som regel kunne få fri, når det af private grunde er nødvendigt, hvis timerne læses på et andet tidspunkt. Løn Grundlaget for den samlede løn er den enkeltes arbejdsopgaver, kompetencer, ansvar og præstationer i forhold til de krav, skolen skal leve op til. Kriterier for løn skal være klare og synlige for alle. Lønpolitikken skal bidrage til kvalitet og effektivitet. Den skal understøtte den enkelte ansattes udvikling og samspil med skolen som helhed. Lønpolitikken skal også medvirke til at fastholde og tiltrække velkvalificerede medarbejdere. Løndannelsen skal derfor være så fleksibel, at den kan tilpasse sig ændrede behov og forhold på arbejdsmarkedet. 5

6 Alle personalegrupper er på Ny Løn. Det indebærer, at nogle tillæg og lønstigninger aftales centralt for alle eller enkelte grupper af medarbejdere, mens andre tillæg og lønstigninger forhandles og aftales på skolen for den enkelte medarbejder i henhold til overenskomst og lokalaftaler. For lærerne foregår lønfastsættelse, forhøjelse og tildeling af tillæg ved forhandling og aftale mellem rektor og tillidsrepræsentanten. Forhandlingen foregår ud fra en lokal forhåndslønaftale, hvor der er kriterier for tildeling af kvalifikationstillæg og funktionstillæg samt mulighed for at tildele tillæg for at fastholde og rekruttere medarbejdere. Tillæggene retter sig både mod undervisning og mod kvalificeret varetagelse af andre funktioner, der er nødvendige for skolens udvikling og drift. For det øvrige personales vedkommende aftales ny løn ved forhandling med henholdsvis HK og FOA. Skolens rektor er ansat på resultatlønskontrakt, hvor bestyrelsen fastsætter indsatsområder inden for de rammer, som Undervisningsministeriet meddeler. For alle grupper af ansatte vil skolen udmønte løn i overensstemmelse med de relevante aftaler og søge bedst muligt at leve op til intentionerne heri, så skolen fremstår som en god og attraktiv arbejdsplads. Kompetenceudvikling Efteruddannelse og personaleudvikling er en forudsætning for, at Varde Gymnasium kan løse sine nuværende og kommende opgaver. Efteruddannelse omfatter både faglige, pædagogiske og personligt udviklende kurser. Det er nødvendigt, at efteruddannelse for alle ansatte prioriteres højt, og det er rektors forpligtelse i samarbejde med medarbejderne at sikre en planlægning, der synliggør og tilgodeser såvel medarbejdernes som skolens udviklingsbehov. Skolen prioriterer kompetenceudvikling højt både for at opretholde fleksibilitet og evne til at påtage sig nye opgaver og for at tilbyde attraktive og individuelle udviklingsmuligheder. Skolen forventer, at alle deltager i de kurser, der er nødvendige som følge af for eksempel ændringer i indholdet i fag eller omlægninger af administrativ praksis. Kompetenceudvikling er et fast punkt i medarbejdersamtalen, så der bliver mulighed for at drøfte den enkeltes ønsker om og behov for efteruddannelse og anden kompetenceudvikling. For lærerne skal efteruddannelse bidrage til at fastholde det høje faglige niveau og sammenhængen med universitetsfagene. Det sker for eksempel ved de faglige foreningers kurser. Efteruddannelsen skal også bidrage til, at skolen er forberedt på at løse de opgaver, som ændringer i uddannelsernes struktur og undervisningens tilrettelæggelse giver. Det sker for eksempel ved huskurser for hele skolen eller for enkelte faggrupper. Det skal sikres, at der løbende sker en udvikling i medarbejdernes kompetencer, der medvirker til fremme skolens visioner, mål og værdier og den enkeltes behov. 6

7 Livslang læring og udviklingsmuligheder i jobbet er forudsætninger for, at medarbejdere og ledere kan opfylde de til stadighed skiftende og komplekse krav, som omverdenen stiller til skolen. En væsentlig del af læringen og udviklingen foregår i tæt forbindelse med det daglige arbejde. Arbejdsmiljø På Varde Gymnasium ønsker vi at skabe et sikkert, sundt og udviklende fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen har et særligt ansvar til at sikre rammer og vilkår, men alle medarbejdere har et ansvar og en forpligtelse til at spille en aktiv rolle for at forbedre sit eget og kollegernes arbejdsmiljø. Det konkrete arbejdsmiljøarbejde forankres i sikkerhedsgrupperne i overensstemmelse med gældende regler på området. Arbejdsliv og privatliv Der skal sikres en hensigtsmæssig balance mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv, og arbejdet skal tilrettelægges i overensstemmelse hermed. For alle aldersgrupper og på alle niveauer skal man tilstræbe at tage individuelle hensyn til de ansatte, f.eks. ved at imødekomme ønsker om nedsat timetal eller overgang til et mindre krævende arbejde i en kortere eller længere periode. Hvor det er muligt, bør der ved arbejdstilrettelæggelsen tages hensyn til medarbejdernes familiemæssige forhold. Arbejdet skal være præget af en fri debat og personalets aktive medleven, så flest muligt føler ejerskab til centrale beslutninger på skolen. Ansøgninger om hurtig fratræden skal i videst muligt omfang imødekommes under hensyntagen til arbejdsstedets muligheder for at løse sine opgaver. Hvis en medarbejder bliver afskediget på grund af egne forhold, skal ledelsen sikre, at afskedigelsen sker på en ordentlig måde, og at tillidsrepræsentanten altid inddrages. Omsorgspolitik Ved sygdom orienterer medarbejderen skolen hurtigst muligt og aftaler, hvordan den pågældende dags opgaver kan løses, hvis det er muligt. Ved gentagen eller ved længerevarende sygdom kan skolen kræve lægeattest samt indkalde til en statussamtale. Der er etableret faste procedurer for kontakt til medarbejdere i forbindelse med sygdom. 7

8 Under sygdomsfraværet vil skolen holde løbende kontakt både af omsorg for medarbejderen og for at lette dennes tilbagevenden til arbejdet samt for at drøfte løsningen af dennes opgaver under fraværet. Indtagelse af alkohol i skoletiden er ikke tilladt. Ved særlige lejligheder kan rektor dispensere fra alkoholforbuddet. Skolen er røgfri. Der må kun ryges uden for skolens bygninger. Varde Gymnasium, den 7. februar 2008 Finn Olsen formand for SU Jørgen Hegnsvad næstformand for SU 8

Varde Gymnasium. Definitioner. Virksomhedsgrundlag - et strategipapir. Den overordnede målsætning

Varde Gymnasium. Definitioner. Virksomhedsgrundlag - et strategipapir. Den overordnede målsætning Definitioner Varde Gymnasium Virksomhedsgrundlag - et strategipapir Virksomhedsgrundlaget Virksomhedsgrundlaget beskriver den overordnede målsætning, visioner, strategier og værdier, som danner udgangspunkt

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune

Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Forslag til Lønpolitik Vordingborg Kommune Lønpolitik Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF

Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Personalepolitik på Esbjerg Gymnasium & HF Indledning I det følgende beskrives de overordnede rammer og retningslinjer for personalepolitikken på Esbjerg Gymnasium. Personalepolitikken på skolen ligger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET

PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET poli Pers tik nale PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET 2 PERSONALEPOLITIK FOR AARHUS UNIVERSITET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PERSONALEPOLITIKKENS GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 2. NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV

Læs mere

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik.

Alle medarbejdere skal have et eksemplar af denne personalepolitik. Sprogcenter IAs personalepoltik revid. marts 2008 1. Grundlæggende holdninger og synspunkter 2. Ansættelsesforhold 3. Medarbejderudvikling samt videre- og efteruddannelse 4. Orlov og ferier Grundlæggende

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden.

Det handler både om hvordan ledelsen skal behandle medarbejderne, og hvordan medarbejderne skal behandle hinanden. personalepolitik på Fænøsund Friskole Personalepolitik Det er vores mål, at vores personalepolitik skal afspejle den kultur og de værdier, som vores skole og fritidsordning står for. Overordnet er det

Læs mere

Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015

Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015 1 Ribe Katedralskoles personalepolitik Udg. 24. marts 2015 Formålet med skolens personalepolitik er at beskrive de forventninger, der er til medarbejdere og ledelse samt til samspillet mellem disse på

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet

Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet - departementet og større institutioner under ministerområdet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 28. november 2003 Kontor: Sekr. J.nr.: 2003-030-12 Sagsbeh.: SIS Fil-navn: Ligestillingsrapport nov.2003.doc Ligestillingsrapport 2003 for Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK

REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK REGION SJÆLLANDS LIVSFASEPOLITIK PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Næstved Faxe OMSORG

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

Personalepolitik UCC Marts 2010

Personalepolitik UCC Marts 2010 HR Personalepolitik Marts 2010 Personalepolitikken hos UCC Personalepolitik UCC Marts 2010 Side 1 af 11 Indledning og personalepolitikkens opbygning Personalepolitikken ønsker at favne bredt og samtidig

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune

Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune Ligestillingspolitik i Lyngby-Taarbæk kommune 2013 HR og Personalejura 29-10-2013 Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har en lang tradition for at sætte ligestilling på dagsordenen. Gennem næsten 20 år havde

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Personalepolitik for Køge Kommune

Personalepolitik for Køge Kommune Personalepolitik for Køge Kommune Forord Vi vil være kendt for vores fokus på faglighed i opgaveløsningen samt et godt arbejdsmiljø præget af samarbejde, dialog og god ledelse. Det er en vigtig drivkraft

Læs mere

Personalepolitik 2010

Personalepolitik 2010 Personalepolitik 2010 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Teknologisk Institut. Personalepolitik

Teknologisk Institut. Personalepolitik Teknologisk Institut Personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning 3 Værdisæt det vi er 4 Brand Promise det vi lover vores kunder 5 Viden- og relationsopbygning 6 Læring og samarbejde 7 Rekruttering

Læs mere

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8

POLITIK. Personalepolitik UCC. HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010. Side 1 af 8 POLITIK Personalepolitik UCC HR Udvikling Vedtaget af HSU 18. marts 2010 Side 1 af 8 Indhold Indledning og personalepolitikkens opbygning... 3 Personalepolitikkens grundlag... 3 1. Faglighed... 4 POLITIK

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden

Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold. 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden Menighedsrådets planer: Nr. Planens betegnelse Planens indhold 1 Plan 1 af 5 Menighedsrådets forretningsorden 2 Plan 2 af 5 Menighedsrådets organisationsplan 3 Plan 3 af 5 Menighedsrådets personalepolitik

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk

Personalepolitik. Rebild Kommune. Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk. November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Foto: Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk November 2012 Tryk: Støvring Bogtryk Rebild Kommune Personalepolitik Forord Personalepolitikken er et

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF

Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Lønpolitik for den lokale løndannelse på Vesthimmerlands Gymnasium og HF Overordnet formål Målet med lønpolitikken er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Lønpolitikken

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi Indledning Kompetenceudviklingsstrategien er forbundet med skolens udviklingsstrategi og øvrige planer: Indsatser 2017 Udviklingsstrategi 2016-20: Udvikling af nye, effektive

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik

Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Velkommen til Ringsted Kommunes personalepolitik Med personalepolitikken ønsker vi at bidrage til at indfri byrådets vision for Ringsted Kommune. Visionen udpeger en række ambitiøse målsætninger for en

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005

KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 Godkendt af SU januar 2005 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2005 INDLEDNING...2 GRUNDLAG FOR KUNSTSTYRELSENS ARBEJDE MED PERSONALEPOLITIK...2 KUNSTSTYRELSENS PERSONALEPOLITIK 2004...3 1. MEDARBEJDERNE

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Forslag til PERSONALEPOLITIK FOR NORDFYNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse: INDLEDNING... 3 PERSONALEPOLITIKKEN... 3 ANSÆTTELSESPOLITIK... 5 UDDANNELSESPOLITIK... 6 POLITIK FOR MEDARBEJDERSAMTALER... 7 FRIHEDSPOLITIK...

Læs mere

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse

Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse Bilag 7e Retningsline for løntillæg på Viby Gymnasium og HF Formålet med retningslinjen er at konkretisere skolens lønpolitik, som vedtaget af bestyrelsen ved Viby Gymnasium og HF den 23. maj 2007. Løndannelsen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

Personalepolitiske holdninger og værdier

Personalepolitiske holdninger og værdier Personalepolitiske holdninger og værdier Århus Købmandsskole Aarhus Business College På Århus Købmandsskole lever vi af uddannelse og kompetenceudvikling af unge og voksne. Det er derfor vores mission

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune

Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune Overordnet Personalepolitik for Varde Kommune FORORD Dette er den første overordnede personalepolitik i Varde Kommune efter kommunalreformen den 1. januar

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler

Forord. Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler STYR PÅ AFTALERNE Forord Arbejdstidssystemet skal fungere på alle skoler Ifølge overenskomsten er der to modeller for, hvordan man på den enkelte skole kan vælge at opgøre gymnasielæreres arbejdstid: 1.

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark

Forretningsorden for. samarbejdsudvalget (SU) i. Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Forretningsorden for samarbejdsudvalget (SU) i Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark Side 0 af 11 sider 1. Målsætning for samarbejdet hos Esbjerg Idrætspark / Svømmestadion Danmark... 2 2. Information...

Læs mere