Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121"

Transkript

1 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Valg af kasser På valg er Joy Hansen, som modtager genvalg. 7. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Niels Sloth, som modtager genvalg. 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af i revisor. På valg er Henrik Rasmussen, som modtager genvalg Valget er for en toårig periode. 10. Valg af revisorsuppleant. Valget er for en etårig periode. 11. Eventuelt. 1

2 Formanden bød de fremmødte velkommen, og håbede på at vi ville få en interessant aften. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Rasmussen Broksøvej 23 og generalforsamlingen var enig, så Henrik Rasmussen påtog sig hvervet. Dirigenten fik ordet og kunne konstatere, at indkaldelsen var rettidig udsendt til medlemmerne. Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Bestyrelsen har haft et år, med mange forskellige opgaver. Vi vil ikke fortælle om de sædvanlige ting omkring rottebekæmpelse i Vallensbæk, vilde katte og løse hunde, samt forhold der er personrelevante. Store træer er meget smukke ude i skoven, men har ingen berigtigelse på vores små grunde. Vi får mange henvendelser om dette problem, men må bede folk om at løse det med deres nabo. Bestyrelsen holdning til dette problem er meget klar, træer, buske og hække, som er til gene for andre, bør fældes, skæres ned eller klippes ind, til stor glæde for os alle. Vores grundejeravis er kommet op os stå, og vi er glade for de positive reaktioner på den. Avisen er ikke kun ment som en information fra bestyrelsen til medlemmerne, men også gode ideer m.m. fra medlem til medlem. Vi har også den glæde, at der kommer flere og flere unge familier til vores område. Dette bevirkede at der var en kvik grundejer, som fik stablet en fastelavns fest med tøndeslagning op og stå. Sådan et arrangement for børn, blev naturligvis støttet af bestyrelsen. Der var også nogle kvikke hoveder der straks omtalte vejfest og støtte, bestyrelsen ser meget positivt på vej fester, men vi yder ingen økonomisk hjælp. Man skal lige huske hvis man går med disse tanker, at kontakte politiet for at få en tilladelse. Med hensyn til biler, må vi desværre konstatere, at der stadigvæk er bilejere som ikke har forstået, at parkering ikke er tilladt på vores fortove. Bilen skal stå med alle 4 hjul på vejen, så de personer som bruger fortovet frit kan passere. Omkring vores samarbejde med andre grundejerforeninger, har vi desværre måtte udsætte dette projekt, da der ikke var nok opbakning fra de andre foreninger. I stedet for er vi kommet med i Agenda 21. Dette er et samarbejde mellem foreninger, kommune og andre offentlige myndigheder. På sigt skulle det gerne udmunde i en grønnere kommune for Vallensbæk 's borgere. Dette år har vi også oplevet, at kommunen har indført grønne genbrugscontainere til papir hos alle husstande. Man må sige, at det har hjulpet, for der er nu ikke nær så meget papir som går til forbrænding men til genanvendelse til glæde for os alle. Nu går vi snart sommertiden i møde, mange tager i sommerhus/ferie men husk nu på!!!! Tal med din nabo om opsyn med huset, tømning af postkassen, skal græsset slåes m.m. Har man ikke folderen "Nabohjælp" med gode råd, kan man kontakte bestyrelsen, som så vil sende en til dig. Det var meningen, at vi skulle havde været ude og se vinmarkerne i Avedøre og smage lidt på druerne, men denne tur blev desværre aflyst, p.g.a.ombygning. Herfra skal vi fortælle, at vi forventer, at turen løber af stablen i august mdr. i år. Vores pragtfulde tur til Sofiero i Sverige, vil jeg ikke komme nærmere ind på her, for også den er blevet nærmere omtalt i vores husavis. 60 år og hvad så! Ja det grå guld har mange navne, men her er det ikke en person vi tænker på, men vores alle sammen forening. Vi har tænkt på, at fejre dagen med en tur ud i det blå. Nærmere information om dette, vil blive udsendt senere. Jeg vil hermed slutte min beretning, men inden jeg overgiver den til generalforsamlingens fremmødte, vil jeg sige stor tak til den øvrige bestyrelse, for det udmærkede arbejde, de alle har ydet. Er der kommentarer til denne, eller punkter man ønsker belyst, står den samlede bestyrelse til generalforsamlingens disposition. Med disse ord, overlader jeg ordet til dirigenten. Beretningen blev godkendt. 2

3 Pkt.3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Da kassereren var syg, fremlage Preben Lindekron dette. Der var ingen der havde spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev godkendt. Pkt. 4. Behandling af rettidige indkomne forslag. Der var indkommet et forslag fra Bennedicte Due, Højstrupvej 9 Jeg vil gerne stille forslag om, at der etableres stillebump el. andre trafikchikaner op på Højstrupvej Der er desværre mange bilister, der kører meget stærkt på denne vej, da den også kan kan bruges som forbindelsesvej. Der bor mange børn i området, skolevej m.m. så dette er et meget stort problem. Vi har desværre også problemer med unge mennesker, der kører alt for stærkt, sent om aften. Kunne vi ikke plante nogle træer ude på vejen de ville så virke trafikdæmpende samt være et kønt syn. Brevet er forkortet af referenten, men oplæst på generalforsamlingen i sin helhed. Svar Dette er desværre ikke noget nyt for bestyrelsen. Der køres alt for stærkt, i næsten hele vort område. Vi har før taget kontakt til, både politi og Vallensbæk kommune vedr. disse problemer. Og vi vil igen skrive til dem og forespørge, hvor langt de er kommet i deres overvejelser vedr. trafikchikaner m.m. Det har dog aldrig været kommunens indstilling, at man skulle sætte trafikchikaner op på vores veje, hverken træer; skildpadder eller blomsterkasser i cement men ting kan jo ændres hen af vejen. Torben Thestrup, Vemmetoftevej 18: Hvad med ensrettede veje? Svar: Ja det var jo en mulighed, men dette har jo også et minus. De parceller som ligger i starten af vejen, får desværre dobbelt så meget trafik som før. Pkt. 5. Budget og kontingent. Bestyrelsen foreslog forhøjelse af kontingent til 125 kr. Dette gav anledning til en del kommentarer. Thielsen, Svenstrupvej 1B: Kan man ikke bare tage af formuen? Svar: Dette har vi tænkt på, hvis man ser på budgettet, og de tanker bestyrelsen har for fremtiden, er vi nødt til en lille kontingent forhøjelse. Man skal her tænke på, at det er ca. 12 år siden vi gik fra 50 kr. til 75 kr. Charlotte, Svanholmvej 22: Dette kan I ikke være bekendt. En normal pris for et medlemskab i en forening med avis, hjemmeside samt en masse aktiviteter ud af huset, denne dejlige aften hvor man kan få belyst en masse spørgsmål, samt et traktement bagefter. Dette burde ikke være nødvendigt at diskutere, men bare fastsættes af bestyrelsen, for vi har en billig og god forening føler jeg, selv om vi er nye her i området. Svar: Bestyrelsen og mange andre, honorerede dette indlæg med bifald. Poul Jørgensen, Skærsøvej 19 Har vi så fred, de næste 12 år Svar: Ja, hvis ikke priserne stiger alt for meget. Da ikke flere ønskede ordet, kom bestyrelsens forslag til afstemning og ingen af de fremmødte stemte imod. Kontingent er så 125 kr. fra år Budget for år 2004 taget til efterretning. 3

4 Pkt. 6. Valg af Kasserer Joy Hansen blev genvalgt Pkt. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Niels Sloth blev genvalgt. Pkt.8. Valg af 2 suppleanter Lise Østergård, Svenstrupvej 2b blev valgt. Som 2 suppleant blev valgt Jan Lambertsen, Egholmvej 7 Pkt.9. Valg af revisor for en 2-årig periode. Henrik Rasmussen, Broksøvej 22 blev genvalgt. Pkt. 10. Valg af en revisorsuppleant for en 1-årig periode Per Seeberg, Svenstrupvej 8A blev genvalgt. Pkt. 11. Eventuelt. Preben Rasmussen, Gavnøvej 3: Er det ikke muligt at få udskiftet de store mål i parken med de gamle (noget mindre)mål, da man nogle gange skulle tro, at det var en fodboldbane, man er nabo til. Der kommer desværre mange unge som ikke hører til i området og bruger banen. Svar: Bestyrelsen har ikke været taget med på råd da man udskiftede disse mål. Det var nogle af vores unge mennesker, der skrev et brev til borgmesteren, så det blev klaret den vej rundt. Det er klart, at parken ikke skal være en ny fodboldbane, men kun er beregnet til de mindre børn. Ønsker man at spille fodbold i en større stil, må vi anmode om, at man bruger de udmærkede baner på vores skoler. Nørgård, Frydensdalsvej: Der er masser af plads på egholmskolen Svar: Ja det er rigtigt, men der er måske også den mulighed, at vi får flyttet målene lidt, ellers må vi jo alle tage hensyn til hinanden. Vi skal jo alle sammen være her. Nørgård, Frydensdalsvej 14: Letbanen. Hvad kan man gøre ved denne? Der er tale om at starten på denne skal gå fra Brøndby til Ishøj. Senere skal den måske gå via Glostrup til Lyngby. Man mener at ca personer vil benytte denne bane, når (hvis) den kommer. Dette har stor betydning for de husejere, som kommer til at være nabo til denne. Man må også formode, at mange mennesker så får fornøjelsen af, at andre kan sidde og kigge ind i de huse, som nu bliver naboer. Det man kalder privatliv, ja - det må være når banen ikke kører. Hvad med larm og støj, hvis banen kommer samt under byggeriet. Hvad kan vi i foreningen gøre, for at dette ikke bliver vedtaget? Kokkedalsvej: Jeg syntes dette er en politisk afgørelse, og vi skal i denne forening ikke tale politik. Kommer letbanen må foreningen være helt fremme i front og få det bedste ud af situationen, til glæde/sorg for de mennesker der bliver berørt. Svar: Bestyrelsen vil selvfølgelig følge denne sag meget nøje, men der hvor vi nok har den største slagkraft, er når vi taler støj, afskærmning og øvrige gener. Vi må ikke glemme, at der også er andre, der er glade for, hvis (når) banen kommer. Det er også klart, at vi vil medvirke til, at der kommer en miljøvurdering, hvilken betydning den har på området. Der skal også en dialog i gang med amtet samt kommunen, når vi ved mere. 4

5 Jørgen Fischer Skærsøvej 25 De renovations folk, der hentede vore sække, glemte næsten altid at sætte den nye fast i stativet. Jeg klagede til teknisk forvaltning, og fik det svar, at det skulle de gøre. En dag fik jeg besøg af en mand fra forvaltningen (han kom på motorcykel) for at se på sagen. Dette er nu klaret, så også her en tak til kommunen. Elgo Regner Juul, Svanholmvej 15 Vi har fået nye naboer. Da vor tidlige naboer solgte, blev grunden udstykket til 2 parceller. Der er nu bygget et hus, som tager al vor sol fra kl. 15 om eftermiddagen. Samtidig er der kommet vinduer i gavlen så vore nye naboer kan sidde og kigge lige ind til os. Disse vinduer vil vi meget gerne havde fjernet, så man kan få lidt privatliv. Vi har klaget over dette, da der var nabohøring, men det hjalp desværre ikke spor. Det er klart, at når man bygger sådan kræver det en dispensation fra kommunens side og den har de fået. Borgmesteren har været nede og set på huset, og han gav os delvis ret i, at dette ikke var særligt smart, men lovligt. Det ser ud til, at vi gamle i kommunen, hvis vi har en nabo med en pæn grund, kan blive sorteper i et spil, hvor det kun drejer sig om skattekroner, og ikke om velfærd Svar: Ja vi har været nede og se på sagen, indkørslen er så lang og smal, at en postkasse ikke kan stå normalt. Vi vil på vort næste møde i bestyrelsen, se på denne sag. Ole Tjagvad, Gavnøvej 26 Det var med stor glæde, at jeg læste husavisen vedr. parkering på fortove m.m. Det er jo en hver bilist ansvar, at kende færdselsloven, også vedrørende parkering og standsning. Det har aldrig været tilladt at parkere sin bil på fortov/cykelsti, med mindre det er angivet på et skilt. Hvis vi alle holder med vores biler, som vi skal, får vi automatisk farten ned på vores smalle veje. Brug bilen til at genere andre biler med. Vedr. larm fra parken må man undersøge, hvem der larmer, bor de her i området, og hvor gamle er de. Til Regner Juul kan jeg kun sige, kommunen bør tænke anderledes, i stedet for kun at tænke på penge. Denne sag må vi ikke glemme, for er der noget vores politikere kan bruge, så er det vores stemme, den dag det gælder. Til sidst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for det store arbejde, de gør trods visse sure miner. Svar. Bestyrelsen er enig, og siger tak for den pæne omtale. Thielsen, Svenstrupvej 1b Jeg syntes bestyrelsen går i for små sko når den hænger folk ud i husavisen. Svar: Vi hænger ikke folk ud i vores husavis. Det billede som der her tales om, kan ingen se, hvor er taget henne. Det er ment som et eksempel på, hvad vi helst ikke ser, så alle kan forstå, hvad der skrives om. Fortovet er til fodgængere og ikke til parkerede biler, jord og grusbunker m.m. Vi forlanger jo ikke bunken fjernet samme dag, som man f.eks. modtager et læs grus, men næste dag skal fortovet være frit. Man må ikke glemme, har man noget liggende på vejen, (og dette er ikke tilladt) skal dette afmærkes med reflekser/lys. Thielsen, Svenstrupvej 1b. Hvorfor glemmer kommunen altid os på det lille stykke af Svenstrupvej, når der skal ryddes sne. Vi har kun fået ryddet sne 1 gang. Svar: Vi tager kontakt til kommunen, så det bliver bedre næste år. Har man problemer med f.eks. snerydning så kontakt kommunen straks eller giv bestyrelsen et ring. Vi skal da for god orden skyld, henvise til 6 i foreningens love. Medlemmerne er iflg. politivedtægten ansvarlig for renholdelse af fortove og vejareal til midten af vejen ud for egen parcel, uanset eventuel hel eller delvis kollektiv renholdelse, snerydning samt grusning m.m. 5

6 Henrik Rasmussen, Broksøvej 23 Jeg vil gerne rette en stor tak til bestyrelsen idet de har sørget for, at der er blevet fældet nogle træer på fællesarealet, således der er mange der igen har fået sol på deres terrasser. Svar: Det kan jo ikke komme bag på nogen, at bestyrelsen mener, at store træer er pænest ude i skoven. Det skal også her nævnes, at mange andre der har høje/brede træer i deres haver, måske skulle tage en lille snak med naboen for at høre om disse er meget generende. Bestyrelsen får desværre alt for mange henvendelser om dette. Da talerækken var slut takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen. Formanden takkede for en god aften og alle de nye ideer folk var kommet med så bestyrelsen har noget at arbejde med. Det er dejligt for en bestyrelse at se så mange af medlemmerne der møder op til generalforsamlingen, men vi har da stadig ledige pladser til næste år. Til slut bød foreningen på et dejligt traktement, og det slog sidste år, med mange længder. Samtalen gik fra bord til bord og det sociale samvær kom rigtig til sin ret her. Til stede på generalforsamlingen var 56 personer hvoraf de 39 var stemmeberettigede. Dirigent Henrik Rasmussen Sekretær Frank Hansen 6

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere