Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012"

Transkript

1 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe Tandrup (referent) samt under pkt. 5 skolens revisor fra KPMG, Carsten Strunk og regnskabschef, Helle Buhr Pedersen Afbud fra Flemming Pless, Benjamin Lausten 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. 3. Meddelelser: Meddelelser fra rektor (se bilag 1, efter referatet) TA tilføjede at det endelige søgetal nu er prioritetsansøgere, hvilket er rekordhøjt (hidtidig rekord var 372 ansøgere i 2011). Der er 12 overliggere og 15 elever til optagelsesprøve. God fordeling på studieretningerne, som alle, undtagen tysk, oprettes. 4. Regnskab 2011 Det reelle overskud for 2011 blev 3,1 mio. kr., dvs. bedre end forventet, idet den foreløbige prognose efter 3. kvartal havde anslået et overskud på 2,3 mio. kr. Hovedgrundene til et større overskud end anslået efter 3. kvartal er et mindre forbrug på eksamenskontoen og på bygningskonti end forventet samt en mindre lønudgift til undervisere end forventet. Det sidste skyldes, at vi efter 3. kvartal kun anslog udgifter/indtægter omkring overtid, undertid, barsels- og langtidssygdomsrefusioner samt feriepengeforpligtigelse, og en konkret opgørelse efter 4. kvartal har vist sig at ende med en samlet set noget mindre udgift for skolen. 5. Årsrapport og revisorpåtegning for 2011 Helle redegjorde for 4 mindre ændringer ift. det udsendte materiale: I Årsrapport 2011: s. 18 under Pengestrøm fra driftsaktivitet for 2010 skal "Køb af materielle anlægsaktiver" stå med negativt tal; s. 20, Note 10: alle renteomkostninger er opdelt; s. 21, Note 13, Realkreditlån: lånene skal fordeles på 2 linjer I Revisionsprotokollatet 2011: s. 97, i afsnit om udbudsregler skal stå at "vand/varmeprojektet er licitation med 3 indbudte" Skolens revisor, Carsten Strunk, gennemgik kort årsrapport og protokollat: 1

2 Årsrapport 2011 er opstillet efter en anden skabelon end hidtil, udsendt af ministeriet, hvori en del nøgletal er faldet bort. Til gengæld er der nu krav om at ledelsesberetningen skal indeholde et antal nøgletal. Revisionspåtegningen er ændret lidt ift. sidste års regnskab, idet revisor ikke længere skal revidere årsberetningen og ikke længere påtegne forvaltningsrevision. Revisor kommenterede at ledelsesberetningen giver et fint indblik i skolens liv og virke. Der er særligt fokus på gennemførelsesprocent og undervisningstid i forhold til anvendte årsværk (s. 10). Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Overskuddet er 3,2 mio. kr. mod sidste år 2,9 mio., og skolens egenkapital er nu på 3,98 mio. kr., hvilket revisor betragter som en n fornuftig stødpude ift. skolens vedligeholdelsesefterslæb. De samlede aktiver (bygninger med udstyr, samt likvid beholdning) er 43 mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, og revisor har påtegnet årsregnskabet. Ang. revisionsprotokollatet: revisor giver en blank påtegning til revisionsprotokollatet og har ingen kommentarer. Revisor har i år udarbejdet en sammenligning med de 11 andre københavnske gymnasier KPMG reviderer. Konklusionen er at CG ligger fornuftigt og uden anledning til kommentarer. Årsrapport 2011 og Revisionsprotokollat blev underskrevet af bestyrelsen. 6. Budgetopfølgning som følge af bestyrelsens beslutning ved sidste bestyrelsesmøde i december 2011 om at udvide kapaciteten til ni 1.g klasser august 2012 (se bilag 2, efter referatet) Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om budgetopfølgning: At der afsættes en ekstrapulje på kr. til undervisningsmidler gældende for skoleåret At der afsættes kr. til ansættelse af ekstra lærerkræfter fra august 2012 At der indregnes kr. taxameterydelser fra 28 flere elever i de sidste 5 måneder af At der afsættes der et ekstrabeløb på kr. til undervisningsmidler 7. Kapacitetsudvidelse og ombygninger Skolen har ansøgt Ministeriet for Børn og Undervisning om støtte på ca. 5½ mio. kr. til kapacitetsudvidelse, men afgørelsen er forsinket. Vi afventer afgørelsen, før der træffes beslutning om varig kapacitetsudvidelse. 8. Krydsfeltet Flg. er blevet besluttet: Erik Møller Arkitekter laver skitseforslag til bygningen til brug for fondsansøgninger, fundraiser Birgitte Wistoft bistår med fondsansøgninger, repræsentanter fra CIK 2

3 og Lokaludvalget inviteres med i arbejdet, og advokat Løgstrup kontaktes ift. hjælp til formalia ved ejerskabet. 9. Kommende møde Der indkaldes til næste møde via mail, når der foreligger svar fra Ministeriet for Børn og Undervisning om evt. støtte til kapacitetsudvidelse. På dette møde kunne indsatsområder for skolen også diskuteres efter oplæg fra rektor og derefter indskrives i rektors resultatlønsrapport. 10. Evt.. René Kural inviterede til reception i Hellerup d kl. 16 i anledning af at hans bog, Out, udkommer. Jens Mandrup kommenterede at han ønskede regnskaber udsendt tidligere, om muligt. Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Jens Mandrup René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen August Lohse Benjamin Lausten bt/marts

4 Bilag 1 Meddelelser fra rektor - Elevoptaget til kommende 1.g klasser tegner med positivt. Vi har i år endnu en gang opnået det største ansøgertal i skolens historie, idet godt 400 unge har søgt ind på skolen som 1. prioritetsansøgere. Tallet er dog i skrivende stund endnu ikke renset for såkaldte overliggere, som skal studere på en udenlandsk skole i året mellem grundskole og gymnasium. Ejheller for elever, der ikke erklæres uddannelsesparate til gymnasiet. Forventningen ligger derfor på, at det endelige antal ansøgere kommer til at ligge omkring 10 elever højere end sidste års ansøgertal på 372 elever. Skolen har en kapacitet på 252 elever, hvilket betyder, at en hel del ansøgere henvises til andre skoler i området. En positiv ting i forbindelse med dette års ansøgninger er, at ansøgerne i højere grad end tidligere fordeler sig ligeligt ud på skolens 11 udbudte studieretninger. Forventningen er, at vi kan oprette 10 ud af 11 udbudte studieretninger. - Der er kommet en ny optagelsesbekendtgørelse. Optagelsesbekendtgørelsen indeholder mange af de samme elementer, som den forrige bekendtgørelse, dog er der kommet nogle præciseringer omkring muligheden for at blive profilgymnasium med ret til at optage elever efter andre principper end skolevalg, studieretningsvalg og transporttid til skolen. I vores fordelingsområde har tre gymnasier (Rysensteen, Ørestad og Sankt Annæ Gymnasier) søgt om at blive profilskole, men ministeriet har ikke svaret på ansøgningerne i skrivende stund. - CG har i perioden siden indførelsen af selvejet deltaget i CityGymnasierne et netværk af oprindeligt 5 københavnske skoler beliggende i Københavns centrum (Rysensteen Gymnasium, Zahles Gymnasium, Metropolitanskolen, Østreborgerdyd (de to sidstnævnte skoler er nu fusioneret til Gefion Gymnasium) og CG). I de forløbne fem år har netværket især været fælles om at afholde større elevarrangementer. I denne periode er flere af skolernes størrelse vokset kraftigt. Behov og muligheder for at etablere arrangementer på tværs af skolerne har ændret sig og samtidig har det i praksis ofte vist sig ret vanskeligt at planlægge på tværs af skolerne blandt lærere og elever, der ikke mødes i dagligdagen. Vi har derfor i skolernes rektorkreds besluttet at indstille et egentligt netværk og i stedet på et lavere og ad hoc-agtigt niveau fortsætte nogle få af de mest oplagte succeser fra samarbejdet. - Personale: Skolens regnskabsmedarbejder stopper med virkning fra udgangen af april. Fra 1. april 2012 har CG i stedet ansat Connie Ahn som regnskabsmedarbejder. Connie Ahn har en lang erfaring fra lignende stillinger i Miljøstyrelsen, på Arkitektskolen og kommer fra en stilling i Statens Administration. Der er slået 4-5 fast lærerstillinger op med virkning fra kommende skoleår. Der vil yderligere blive opslået et mindre antal årsvikarstillinger senere på foråret. Aday, skolens spanske udvekslingslærer, der har været på skolen siden starten af efteråret, afslutter med udgangen af marts måned sit arbejde på CG. Der har været stor tilfredshed med Adays deltagelse i spanskundervisningen på skolens 10 spanskhold. Vi har derfor søgt Cirius om støtte til at ansætte en udvekslingslærer fra Frankrig i næste skoleår og afventer afgørelsen i Cirius. 4

5 - Sommerens ombygninger nærmer sig, og planlægningen heraf forløber planmæssigt. Vi skal dels i gang med 2. fase af naturfagsombygningen (i kemi-fysik-etagen), dels i gang med 2. fase af udskiftningen af vand-varme-ventilation-sanitet i Hovedbygningen. I tilknytning hertil følger en mindre kontorombygning samt en ombygning af et IT-klasserum til klasseværelse (så vi får plads til den niende 1.g klasse). - Undervisningsministeriet har i marts måned meddelt landets gymnasier, at det ressourceregnskab, som man igennem flere år har arbejdet på at sætte fælles rammer for og opbygge et centralt IT-system for, bliver indstillet i alt fald i den form, man for nogle år tilbage havde tænkt. - I indeværende skoleår har en gruppe af lærere deltaget i et pilotprojekt omkring anvendelsen af Smartboards. Pilotgruppen har evalueret deres arbejde, og vi har efterfølgende drøftet sagen i Pædagogisk Råd. Der er generelt en stor interesse for at indføre Smartboards på skolen, således som der også er afsat rammer til i årets budget. Vi har nu udarbejdet et projekt, som både inddrager selve Smartboardindkøbet og afledte elinstallationer og inventar. Vi har endnu ikke fået tilbud på hele projektet. Men ud over selve Smartboardinstallationen tænker vi at inddrage elinstallationer, elpaneler til bærbare elevcomputere (afledt af nedlæggelse af et IT-lokale), skabe til AV i klasserne samt mørklægningsgardiner, som ikke endnu er blevet ophængt, i projektet, hvorved det nok runder 1 mio. kr. Bilag 2 Budgetopfølgning som følge af bestyrelsens beslutning december 2011 om at optage 9 spor i 1.g i skoleåret Der afsættes en ekstrapulje på kr. til undervisningsmidler gældende for skoleåret Pengene skal anvendes til deling mellem de fag, som har behov for indkøb af ekstra undervisningsmidler til det 9. spor. 2. Der afsættes kr. til ansættelse af ekstra lærerkræfter til undervisnings af 1 ekstra klasse i de sidste 5 måneder af Der indregnes kr. taxameterydelser fra 28 flere elever i de sidste 5 måneder af Da bygningstaxameter og fællestaxameter gives ud fra foregående års elevtal indregnes i dette beløb udelukkende indtægter fra undervisningstaxameter. Tilskuddet pr elev vil derfor vokse i Endelig afsættes der et ekstrabeløb på kr. til undervisningsmidler, hvorved der rådes bod på en misforståelse ved afslutningen af årsregnskabet, hvor et overskydende beløb på undervisningsmiddelkontoen ikke som normalt blev fordelt mellem skolens fag. 5

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard.

Regnskab gennemgået af statsautoriseret revisor Leif Mosegaard. Bestyrelsesmøde fredag d. 23. marts 2012 Til stede: Fraværende med afbud: John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Martin Kristensen, Katja Uth, Erling Gaasdal, Carsten Lausten, Kent Thomsen,

Læs mere

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00

mandag den 8. april 2013 kl. 16.00-18.00 27/03/13 JMP/ask Arne Sigtenbjerggaard Dan Caspersen Finn Dyhre Hansen Jens Mejer Pedersen Lars Linder Månsson Lone Engberg Thomsen Martin Rasmussen Peter John Andersen Peter Zinck Pia Nørregaard Pia Tørving

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 19. marts 2015 Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard (Bg), Dorte

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14

Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 1 Referat fra skolebestyrelsesmøde pa Odder Gymnasium, tirsdag d 25.3.14 Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Karsten Geertsen (KG), Lene Augusta Jørgensen (LEA), Uffe

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere