Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014"

Transkript

1 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens Mandrup, Flemming Pless, Birthe Tandrup (referent) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet blev godkendt. 3. Meddelelser Meddelelser fra rektor: se bilag 1, efter referatet. TA tilføjede at Operation Dagsværk havde indsamlet kr. på OD-dagen i november, og at næsten alle elever på CG havde deltaget i indsamlingen. Derudover havde TA d deltaget i en offentlig høring på Christianshavns Skole, der har fået 190 mio. kr. stillet til rådighed til renovering og udvidelse af skolen. Der er pt. overvejelser om at bygge ny skole i nærheden af Hal C. 4. Byggeri og finansiering heraf Troels orienterede om sommerens ombygninger samt om udbygningen af Fabrikkens tagetage, der er i fuld gang og forventes færdig til næste skoleårs start i august se bilag 2, efter referatet 5. Regnskabsprognose for 2013 samt budget 2014 Regnskabsprognosen for 2013: tre kvartaler er gjort op, det 4. mangler. Prognosen ligner den fra sidste bestyrelsesmøde efter 2. kvartal, hvor der var tale om et positivt resultat. Vi forventer at resultatet bliver 1 mio. kr. større end opstillet i budgettet for et år siden altså omkring 2,2 mio. kr. Hovedgrundene er løn til lærere og teknisk personale (3/4 + 0,15 mio. kr.) samt afskrivning og renteudgifter (0,5 mio. kr.). Lønafvigelsen fra budgettet skyldes at overtidsforpligtigelsen som effekt af OK13 forventeligt er ½ mio. mindre end skønnet, at der er mere lønrefusion end forventet (0,4 mio. kr.), at der er færre lønstigninger end forventet, og at lønudgift til Irene Kaufmann, der stoppede forår 2013, i budgettet var sat på til hele året. Afskrivning og renteudgifter er blevet lavere især pga. senere låntagning til byggeriet på fabrikken. Finanslovens dispositionsbegrænsning koster formodentlig skolen 0,15 mio. kr., ligesom censorudgiften er 0,1 mio. kr. større end forventet. Personaleomkostninger samt udgifter til 1

2 bygningsdrift er blevet lidt dyrere end forventet, mens IT-anskaffelser er blevet tilsvarende lavere (overvejende store anskaffelser, der afskrives). Kommentarer: Bestyrelsen udtrykte generel tilfredshed med regnskabsprognosen. Eik og Jonathan kommenterede at overskud i sektoren ikke er hensigtsmæssigt politisk set, og Torben refererede til en diskussion i PR om holdstørrelser. Budget 2014: Hovedtræk: Tilskuddet bliver større pga. den sidste 9. klasse (elevtal dog kun indregnet med 5/12). Lærerløn stiger pga. OK13 og pga. 2,2 nye årsværk til den ekstra klasse, og desuden er der lagt ½ % lønstigning ind (april). Regnskabspraksis er ændret, således at alle kendte refusioner nu bliver indregnet i budgettet. Kontoen til undervisningsmidler er nedsat, fordi bussen til idræt er taget ud (1/4 mio.), dog er der taget en lille ekstrapulje ud til idrætsanskaffelser i hal C. Til gengæld kommer der udgifter til husleje til hal C (under ejendomsdrift). Ejendomsdrift er ca. som hidtil, dog er udgiften til varme sat op pga. prisstigninger og den ekstra etage på Fabrikken. Der er for sidste gang afsat en udviklingspulje (0,15 mio.) til indsatsområdet faggruppeture. Elevrådsudgifter er fordoblet, bl.a. fordi CG-eleverne er yderst aktive på centralt placerede poster i OD og DGS i disse år. Der er afsat penge til IT-hjælp (Marcus) i op til 20 t/uge og til elever der kommer til CG fra andre skoler midt i gymnasieforløbet, og skal tage ekstra fag på VUC. Afskrivninger er sat op pga. nye anlæg i 2013 og Til gengæld ser det ud til at stabilisere sig fra udgangen af Finansielle udgifter ser ud til at stige i 2014 og 2015 for så at stabilisere sig. Dog vil der inden for en kortere årrække nok komme udgifter til nyt tag på hovedbygningen. Det samlede resultat for 2014 er et overskud på 0,4 mio. kr., MEN da 2%-omstillingspuljen blev opgivet i november 13, vindes ca. 1 mio. kr. ind, og overskuddet forventes derfor alt i alt at ligge på ca. 1,4 mio. kr. Til gengæld kan vi forvente socialt taxameter i 2015, der vil medføre en intern omfordeling i sektoren og dermed besparelser på CG. De forventede anlægsudgifter for 2014 er ca. 20 mio. kr. for byggeri samt inventar. På ITfronten er planen pr. sommer 14 at skifte bærbare pc ere ud med ultrabooks samt dockingstationer og så fjerne alle stationære computere. Der er også afsat penge til et stort lærred i pigesalen og maskinel (i alt. ca. 1 mio. kr.). I 2015 er der afsat 3 mio. kr. til to større projekter - facaderenovering på Fabrikken samt kloakprojekt. Kommentarer: FP spurgte hvor CG stod ift. at afprøve div. IT, fx papirløs skole. TA svarede at IT-grej opgraderes generelt (jf. budget 2014), og at hverken ledelse eller lærergruppe tænker at gå helt væk fra bøger. 2

3 August kommenterede at der stadig ikke er fundet løsning på at skaffe strøm i lokalerne til elev-pc erne. Jonathan ønskede en større pulje til elevrådet til det elevdemokratiske arbejde og foreslog at beløbet blev hævet til kr. Bestyrelsen bakkede op om dette ønske, og den overordnede aftale blev at puljen ikke automatisk fremskrives, men at elevrådet aflægger regnskab til rektor om et år, dvs Eik bemærkede at skolen i sandsynligvis får flere udgifter til pædagogikum end i (to pædagogikumkandidater). Af diverse grunde (orlov, nedsat tid, frikøb, barsel, sygdom) er der i særligt mange årsvikarer, og dette antal ønskes nedbragt. Vi slår derfor også stillinger op så tidligt som muligt i foråret 14. På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at nye 1.g-klassers udgifter til introture i starten af gymnasieforløbet skulle diskuteres mhp. evt. nedsættelse af udgiften. TA bemærkede at der arbejdes med og på sagen. 6. Bestyrelsesvalg og forslag om vedtægtsændringer Bestyrelsesvalg: Den nuværende bestyrelse afløses 1. maj 2014 af en ny bestyrelse. Benny Dylander, Flemming Pless, Anette Vistesen og Jens Mandrup forlader bestyrelsen. Eleverne har valgt elevrepræsentanterne August Lohse 3.k og Jonathan Tümmler 2.e, CG s personale vælger medarbejderrepræsentanter d , Arkitektskolen har udpeget René Kural til den kommende bestyrelsesperiode, og Københavns Kommune er i gang med at udpege et politisk valgt medlem. Derudover skal to selvsupplerende pladser besættes under hensyntagen til de krav der er til en bestyrelses samlede kompetencer, jf. Institutionslovens 16: De øvrige udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. I bestyrelserne for institutioner for uddannelsen til studentereksamen skal der være udefrakommende medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Det blev aftalt at bestyrelsesmedlemmerne kunne komme med forslag til kandidater til TA. Vedtægtsændringer: Bestyrelsen tilsluttede sig og underskrev de forslåede vedtægtsændringer: a) at 4, stk. 2, punkt 1 ændres til 1 medlem med grundskoleledererfaring fra lokalområdet udpeges af Skolelederne Københavns Kommune (SKK) 3

4 b) at 6, stk. 2 ( Ingen kan udpeges til bestyrelsen efter det fyldte 70. år. ) udgår af vedtægten. Derudover er der et antal konsekvensændringer som følge af ændring i skabelonen for vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (jf. gældende bekendtgørelser på området - Standardvedtægtsbekendtgørelse nr. 750 af og Vejledning nr af om vedtægter for institutioner for almengymnasiale uddannelser). 7. Ligestillingspolitik Bestyrelsen bad TA lave et udkast til en ligestillingspolitik og rundsende. 8. Reception for den afgående bestyrelse Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at deltage i en reception i forlængelse af mødet i Pædagogisk Råd onsdag d kl. ca Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om at afslutte næste bestyrelsesmøde, som finder sted onsdag d. 26. marts kl med en efterfølgende middag. 10. Evt. Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Jens Mandrup René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen August Lohse Jonathan Tümmler bt/feb

5 Bilag 1: Meddelelser fra rektor a) Vedrørende regler for optagelse af elever: Optagelsesbekendtgørelsen har været drøftet på møder i ministeriet og i vores fordelingsudvalg, og det ligger klart, at den nye optagelsesbekendtgørelse skal tolkes således, at transportkriteriet skal respekteres på skoleniveau (fremfor på studieretningsniveau). Dette konsekvenser for studieretninger, som ikke udbydes/oprettes på så mange gymnasier, og som ikke søges af så mange elever. Disse studieretninger kan få sværere ved at blive oprettet. b) Ændringer i stx-bekendtgørelsen: Matematik på B-niveau er kommer med som et fag, der kan vælges som naturvidenskabeligt B-niveau fag. Dette kan få markante virkninger på oprettelsen de andre naturvidenskabelige fag på B-niveau. Ændringen vil også påvirke skolens skemastruktur og evt. udbud af valgfag. I forlængelse heraf har ledelsen har i samarbejde med skolens skemalægger fremlagt et forslag, som kan sikre eleverne et rimeligt skema fremadrettet samt give en afbalanceret struktur med både muligheder for fremtidige naturvidenskabelige hold på B-niveau samt for nye valgfagsmuligheder. En del af planen går ud på, at udbyde psykologi og design som valgfag på B-niveau (for elever på nuværende 1.g årgang og fremefter) for elever på nogle af skolens studieretninger. Denne ændring vil samtidig være med til at styrke den faglige fordybelse på studieretningerne med henholdsvis design og psykologi. Pædagogisk Råd bakkede op om dette forslag og efterfølgende har vi haft eleverne til at vælge valgfag og naturvidenskabeligt fag (eller Matematik) på B-niveau. Der blev oprettet et ekstra matematik B-hold sammenlignet med tidligere og 2 færre Naturgeografi B-hold sammenlignet med sidste år. Man kan fra andre skoler høre om lignende udvikling. c) Elevrådet har i samarbejde med lærer- og ledelsesrepræsentanter i FU afholdt en demokratieftermiddag for alle skolens elever og kort tid efter en fællestime med et valgpanel af lokalpolitikere. Senere kom kommunen forbi og opsatte stemmebokse, så elever med stemmeret kunne afgive deres stemme på skolen. 107 elever valgte at stemme på skolen. d) I starten af november fra der Operation Dagsværk (OD), hvor næsten alle skolens elever udførte et dagsværk. 15 elever valgte dog i stedet at modtage undervisning på dagen. Lærerne brugte i øvrigt OD-dagen på at drøfte, muligheder for at arbejde med innovation i (AT)undervisningen. e) Sidste ombygning fra sommeren fugtsikring af L41 samt opdeling af klassetrinsauditoriet (L41) i to almindelige klasselokaler blev afsluttet i efterårsferien og ibrugtaget umiddelbart herefter. Inden byggeriet på Fabrikkens tagetage går rigtig i gang flyttes billedkunstfaglokalet midlertidigt ned i et af de to ombyggede klasselokaler. f) Vi arbejder på at flytte skriftlig eksamen ud i den nye Hal C, for at modvirke konflikter mellem ombygningen på Fabrikken og den skriftlige eksamen med dens krav til rolige arbejdsforhold. g) En længe planlagt indretning af fire smålokaler, som kun i ganske ringe grad anvendes for nuværende, sættes i gang i den kommende måneds tid. Herved får skolen indrettet 14 nye lærerarbejdspladser samt etableret muligheder for alternativt at anvende rummene til mindre møder for elever og ansatte, herunder også vejledningsmøder. h) Et længe planlagt projekt omkring at lave en mere tydelig skiltning i hovedbygningen sættes ligeledes i gang i løbet af de næste par måneder. Projektet er en udløber af indretning af en række kontorer og klasselokaler i hovedbygningen. i) Der er kommet nye mails fra ministeriet. Den ene fra Kvalitets og tilsynsstyrelsen d om generelle kommentarer til gymnasiernes regnskabsaflæggelser. Vi har set på indholdet og mener at CG er på fuld højde med de ønskede krav af regnskabsaflæggelse. 5

6 Den anden mail kom den fra Undervisningsministeriets Lov- og Kommunikationsafdeling og beretter om nye krav til ligestillingstiltag mailen indgår ovenfor i dagsordenens pkt. Desuden er der kommet en tredje mail fra Undervisningsministeriets Lov- og Kommunikationsafdeling den , hvor Regionrådenes rolle i koordineringen af den samlede uddannelsesindsats i regionerne præciseres. Bilag 2: Rektors orientering om byggeri og finansiering heraf a) Sommerens fire ombygninger er afsluttet tilfredsstillende uden økonomiske overraskelser. b) Udbygningen af Fabrikkens tagetage: i. Kbh. Kommune har givet CG byggetilladelse, dog med en række (over 50!) kravspecifikationer til byggeriet. En del af disse krav har været fordyrende for byggeriet herunder krav om brandsikring og tilgængelighedskrav om at føre elevatoren helt på tagterrassen. ii. CG har haft byggeriet i udbud hos 5 entreprenører, hvoraf fire endte med at afgive tilbud på entreprenøropgaverne. Beløbene lå på henholdsvis 21,3 mio. kr., 20,3 mio. kr mio. kr. og 16,6 mio. kr. (ex. moms). Oven i disse beløb kommer bl.a. forudsete variable udgifter, uforudsete udgifter, inventar, rådgiverydelser, og forskellige mindre udgifter. Udbudsforløbet har været planlagt sådan, at der har været muligheder for at holde møder med firmaer, som havde afgivet det for skolen mest attraktive tilbud. Efterfølgende har disse firmaer haft mulighed for at genfremsende deres tilbud. I den videre proces har entreprenøren Curacon (afgiver af det billigste bud på 16,6 mio. kr.) haft mulighed for at komme med forslag til arbejdsgange og konstruktioner, som kunne billiggøre byggeriet yderligere. På den baggrund er vi endt op med at skrive kontrakt på 14,3 mio. kr. for entreprenørydelsen. iii. Byggeriet er i fuld gang og byggeriet forløber godt: Tagetagen er revet ned. Der er ved at blive sat stålskelet op. Tømrerne er gået i gang med at lægge de nedre dele af gulvet. Elevatorskakten er revet ned. En del af kantineloftet har været taget ned, så man kunne komme til installationer, der skal lukkes af eller føres op til den nye tagetage. Vi har fået lov til at nøjes med at bygge videre på den brandtrappe, der går bag på bygningen ind mod børnehaven. Den skal føres op til tagetagen. Trappen i bunden af Fabrikkens gård bliver snart revet ned og en midlertidig trappe opføres i gården indtil den nye trappe er bygget og klar til brug. iv. Vi har i ledelsen lavet en plan omkring flytning af undervisning fra de lokaler, der ligger nærmest byggeområdet. Det går dog indtil videre ikke helt så slemt med støjgenerne, som kunne frygte. v. Nykredit har været til møde på skolen og har fået en gennemgang af vores bygningsforbedringer og at vores kommende planer for ombygningen. De har præsenteret os for at lånetilbud på det fastforrentede lån på omk. 12 mio. kr., som vi tidligere har fået tilsagn om. Der kommer lånetilbud til underskrift i løbet af sidste del af marts. Lige fortiden kan 3,5 % annuitetslån indhentes til en kurs 98,65, hvilket med en bidragssats på 0,6 % giver en effektiv ydelse på omkring 4,3 %. Nykredit har yderligere sagt god for en overtræksmulighed i starten af skoleåret på et mindre millionbeløb, som kan dække evt. kortvarig likviditetsmangel på få måneder i efteråret 2014 indtil vi modtager de sidste 3,5 mio. kr. i ombygningsstøtte fra staten. Nykredit følger byggesagen og vil sikre sig, at pengene rent faktisk bruges på ombygningen. vi. Undervisningsministeriet er blevet opdateret omkring byggeriet og har ikke bedt om yderligere informationer i relation til deres støtte til kapacitetsudvidelsen. 6

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck

Der er ikke modtaget indvendinger mod de anførte beslutninger, hvorfor disse er vedtaget. 01,.06.2015 / Per Beck Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev Tlf. 96 50 51 00, e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk Til Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse, dagsordenen for det ordinære bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015 kl. 15.15 17.45

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling.

Referent Thim Nørgaard Andersen påtog sig rollen som referent for årets generalforsamling. REFERAT Ordinær generalforsamling 2014 for Køge Lille Skole Onsdag den 23. april 2014 Organisatorisk 1. Valg af dirigent og referent Dirigent Nikolai Wacher Hansen meldte sig som dirigent til aftens slag.

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere