Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 12. december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 12. december 2011"

Transkript

1 1 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 12. december 2011 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, Jens Mandrup, Flemming Pless, René Kural, August Lohse, Birthe Tandrup (referent) Afbud fra Benjamin Lausten 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat Referatet fra sidste møde blev godkendt. 3. Meddelelser. Meddelelser fra rektor (se bilag 1, efter referatet) Meddelelser fra formanden: BD meddelte at resultatlønnen nu er faldet på plads og fremover skal ses i forhold til bredere indsatsområder formuleret af skolen selv. EA foreslog at processen om resultatløn sættes i gang tidligere end hidtil, og bestyrelsen besluttede at tage punktet op i foråret. 4. Regnskabsprognose efter 3. kvartal TA fremlagde regnskabsprognose for 2011: Regnskabet til og med 3. kvartal samt 4. kvartal 2010 danner grundlag for prognosen for 4. kvartal Der forventes alt i alt et positivt resultat på 2,3 mio. Grundene er spredt over adskillige konti, men hovedgrundene er flg.: Større elevtaxametertilskud end ventet, hvilket skyldes flere elever på tælletidspunkterne. Lønninger var budgetteret 1% for højt, fordi resultatet af OK11 ikke var kendt på budgetteringstidspunktet i efteråret Fejl i afskrivninger Besparelser på el, varme og vand, IT og bygninger. Ejendoms- og bygningsdrift bliver fremover lagt sammen. Et biotektilskud var glemt i regnskabet fra sidste år og er nu lagt ekstra ind Der er forbrugt mindre end forventet under undervisningsrelaterede omkostninger, men mere under eksamen. Fremover kommer en udligningsordning for mundtlig eksamen. TA forklarede yderligere at: differencen mellem budget og forventet under "administrationsomkostninger" under Ledelse og administration skyldes udgift til KPMG-barselsvikar i regnskabsafdelingen. Denne udgift kunne dog også anføres under "lønninger", hvorved de to poster stort set ville gå op. ejendomsskatter er ca. ½ mio. dyrere end forventet, da skolen i 2011 skulle gå over til at betale dækningsbidrag frem for grundskyld. TA klagede til Skat og UVM over vurderingen. Sagen er endnu ikke afsluttet hos Skat, mens skolen har fået 2,2 mio. fra UVM.

2 CG fra 2012 går over til statens regnskabsregler, hvilket medfører to vigtige ændringer: ændrede afskrivningsregler samt at afskrivning fremover er fra kr. og opad mod før BD konkluderede at regnskabsprognose efter 3. kvartal overordnet ser godt ud. EA kommenterede at akkumulation af overskud ikke var klogt ift. den politiske dagsorden, og TM kommenterede at der er langt mellem bestyrelsesmøderne i efteråret (hhv. august og december) og fremsatte ønske om at kunne følge budgettet i perioden. TA svarede at CG s opsparing i snit er en lille ramme og en nødvendig opsparing, da CG har meget store ombygnings- og ejendomsefterslæbsudgifter, og at det pt. ikke er muligt arbejdstidsmæssigt for regnskabschefen at udarbejde løbende oversigter. Bestyrelsen besluttede at planlægge møderne fremover således at resultatsløn tages op i foråret og afgøres før sommerferien, og halvårsopfølgning på regnskab fremlægges på et møde i september. 5. Budget 2012 Forventet regnskab for 2011 samt yderligere forventede lønstigninger ligger til grund for budget Der er taget højde for 28-elevers klasseloftet. Det 9. spor er ikke lagt ind ift. div. ekstraudgifter, men CG har søgt tilskud til kapacitetsudvidelse hos UVM pga. deadline d Der er et forventet overskud i 2012 og 13, men store nedskæringer venter forude i 2014 og 15. To steder er der sat ekstra beløb af i 2012: 1. ADSL-ordningen udvides med et nyt tilbud om en Iphone eller smartphone til alle med fri telefoni, internet, mobilt bredbånd mv. 2. Udviklingspulje til efteruddannelse i 2012 og Derudover foreslås afsat penge til 3 nye kopimaskiner, ombygning i hovedbygningen, smartboards, ventilation, kloaker, facaderenovering, ombygning af lærerværelse. Bestyrelsen godkendte budget Planer for udvidelse af antallet af klasser a. Beslutningsforslag om at vi optager en 9. klasse til sommer (kræver kun små ombygninger) Dette kræver ombygning af IT-lokalerne. Region Hovedstaden skal have besked nu. Krav om nedlæggelse af ét IT-lokale samt opdeling af lokale 41. IT-situationen og det socialt skæve ift. kravet om at elever fra august 2012 selv skal sørge for en bærbar computer blev diskuteret. TA pointerede at belægningen på skolens IT-lokaler er faldende i takt med at flere og flere elever har bærbare computere, at bærbare allerede er et krav i alle skolens klasser med matematik på B-niveau (hvilket hidtil ikke har medført problemer), at bærbare erstatter dyre lommeregnere, at de fleste andre gymnasier nu fordrer bærbare, at skolen arbejder for gratis 2

3 programmer, ordbøger mv., og at CG ikke udnytter den elevbetaling til bl.a. kopiering og print som mange andre skoler har. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, dog med den bemærkning at der skal sørges for en socialt ansvarlig løsning ift. elever der ikke kan finde økonomisk rum til en bærbar computer. b. Drøftelse om at vi fastholder ansøgning til uvm om støtte på omkring 5½ mio. kr. til kapacitetsudvidelse, og at vi fortsætter med at optage en 9. klasse i både 2013 og 2014 (kræver udnyttelse af tagetager på sidefløjene af hovedbygningen samt overvejelser omkring placering af idrætsundervisning). Forslag om at fortsætte behandlingen af sagen på et ekstraordinært møde den 22. februar kl med henblik på at træffe beslutning på mødet. TA forklarede at arkitektvurderingen er at det vil koste 11,4 mio. at ombygge tagetager, herunder udskifte taget (som under alle omstændigheder skal udskiftes inden for få år). CG har søgt tilskud til kapacitetsudvidelse hos UVM pga. deadline d Pengene kan tilbagebetales hvis skolen ikke udvides, men evt. udbygning skal starte i TA's overordnede konklusion er at et 9. spor vil give en gevinst på 1,2 mio. årligt samt mindske det forventede årlige underskud i 2014 og fremover. Bestyrelsen diskuterede forslaget om kapacitetsudvidelse, og en række fordele og ulemper blev opridset i diskussionens løb. Fordele er bl.a. at det vil være samfundsmæssigt ansvarligt pga. den store manglende kapacitet på gymnasieområdet, at driftsbudgettet forbedres, at en ombygning med UVM-tilskud vil være fordelagtigt, at forventet fremtidigt underskud formindskes. Ulemper er bl.a. at flere mennesker vil give pres på skolen på en række områder, der vil være mindre social tæthed og pladsproblemer rundt omkring (lærerværelse, cykelparkering, toiletforhold, kantinen, gruppearbejdsfaciliteter). Punktet vil blive drøftet i SU og PR samt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i februar Bestyrelsen ønsker at ansatte skal føle sig trygge ved en evt. beslutning om kapacitetsudvidelse og. opfordrer til at man kommer med liste over problemfelter til bestyrelsen, som vil blive taget op på februarmødet. 7. Ventilationsprojektet og Kloakprojektet Ingeniør og arkitekt har set på et skrabet ventilations- og kloakprojekt. Vurderingen er at for 0.7 mio. kan de værste kloakproblemer udbedres, og for 2,6 mio de værste ventilationsproblemer. TA anbefalede at gå videre med projektet - ventilationsprojektet gerne sommer 2012, kloak sommer 2013, og bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen Mindre sager: a. Krydsfeltet og Multihallen på Holmen

4 TM og TA har været til møde om Multihallen, som planlægges klar til ibrugtagning okt Multihallen vil blive driftet af Københavns Kommune. Der er mange interessenter, så det er uklart hvor meget plads CG vil kunne få. Krydsfeltet: den fundraiser skolen samarbejder med om projektet, arbejder på forslag til fondsansøgninger, og TA anbefaler at arbejdet fortsættes. Der skal bruges 40 mio., heraf kan de 3 institutioner selv stå for 10 mio. Lokal- og Anlægsfonden giver evt. tilskud, hvis Krydsfeltet kan benyttes af lokale mindst halvdelen af tiden. b. Christiania aktie. Forslag om at købe en aktie for kr. til støtte for Christianias overtagelse af bygninger og grund. Bestyrelsen vedtog forslaget. c. TA orienterede om samtaler med borgmestrene Nina Thomasen og Anna Me Allerslev fra Københavns Rådhus samt rektorerne i kommunen omkring alkoholkultur og fordeling af tosprogede elever, herunder enighed blandt københavnske rektorer om at institutionerne underskriver kommunens charter til støtte for mangfoldighed (http://www.blanddigibyen.dk/mangfoldighedscharter/ ). CG har gjort forskellige tiltag, bl.a. haft oplægsholder om misbrug på et PR-møde samt planlagt et fællesarrangement med misbrugsekspert Henrik Rindom for 1.+2.g d. 20. dec. Ang. 2-sprogede: På CG var der 18 ansøgere at dømme efter navne, heraf blev 13 optaget, mens 3 blev afvist pga. geografiske kriterier, og 2 dumpede til optagelsesprøven. Der planlægges endnu et møde mellem kommunen og rektorerne om emnet. Bestyrelsen vedtog at TA underskriver støtte-charter på skolens vegne. 9. Evt. August ønskede på elevrådets vegne at en ny passus i Studieretningshæftet 2012 om computerkrav til kommende elever blev modificeret. Bestyrelsen besluttede at formuleringen skal overvejes. Ekstra bestyrelsesmøde med punktet " 9. spor?": TA udsender forslag om mødetidspunkt i februar efter PR-mødet d Næste ordinære bestyrelsesmøde er d kl. 16, med bespisning. EA foreslog at et punkt på bestyrelsesmødet i marts ( ud over revisorgennemgangen) skal være en diskussion af økonomisk råderum i vores likviditet. 4

5 Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Jens Mandrup René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen August Lohse Benjamin Lausten bt/december2011 5

6 Bilag 1 Meddelelser fra rektor 6 a) Elevtallet i 1.g klasserne er som forventet dalet frem imod jul. Der er i skrivende stund (den ) en klassekvotient på 28,75 i 1.g, mens klassekvotienten i 2.g er 28,1 og klassekvotienten i 3.g 27,1. På hele skolen er klassekvotienten 28,0 elever. b) Der har været en hel del diskussioner omkring det fleksible klasseloft på 28 elever, som undervisningsministeren har udmeldt. Der må på hver årgang max være en klassekvotient på 28. På CG havde vi i starten af året ved første taxameteroptælling mistet 23 elevers taxameterbidrag samt i foråret yderligere mistet omkring 3, hvis klasseloftet havde været gældende. Dette ville umiddelbart medføre en udgift på omkring 0,85 mio. kr. for skolen. Til gengæld vil regeringens ekstra kompenserende tilskud give omkring 0,5 mio. kr. i ekstra taxametertilskud. Alt i alt skønner jeg, at det for CG i 2012 (med udgangspunkt i elevtal fra 2011) koster omkring ¼ mio. kr. og lidt mere fremover, når udgifter og indtægter lægges sammen. Situationen er imidlertid meget forskellig på de enkelte gymnasier landet over, idet nogle gymnasier fx har væsentlig højere klassestørrelser end 28 på alle årgange. For de gymnasier kan der være tale om en indtægtsnedgang på fx over 5 mio. kr. pr år, når klasseloftet om tre år er implementeret på alle årgange. c) Som nævnt ved sidste bestyrelsesmøde var der vandindtrængen i muren på Fabrikken i den gavl, der vender ind i mod børnehaven. Vi havde håbet, at det kun var et lille område af muren, der skulle repareres, men desværre blev vi nødt til at fjerne al puds fra gavlen, tage en gammel skorsten ned og pudse gavlen op igen. I alt ligger omkostningerne lidt under 0,4 mio. kr. d) Vi har afsluttet 1. fase af naturfagsrenoveringen. Denne fase holdt sig økonomisk lidt under rådgiverens vurdering på 1,1 mio. kr. Der er generelt stor tilfredshed på skolen med ombygningen af biologifløjen. Vi har fået et nyt og moderne klasselokale i L32 samt ombygget flere små rum til to gode rum, der anvendes til henholdsvis laboratorium og opmagasinering. e) Vi har afsluttet 1. fase af renovering af vand, varme og sanitet i hovedbygningen. Det betyder, at vi i sidefløjene har fået skiftet alle vand- og varmerør, faldstammer samt udskiftet nogle af vores toiletter og vaske. Der er desuden lavet forsatsvinduer, hvor disse manglede. Rådgivernes budget er trods forhandlinger med entreprenøren endt lidt højere end budgetsat af rådgiverne. Dette skyldes ikke mindst udgifter til asbestsaneringen i de to fløje, som er blevet noget dyrere end påregnet. Et område som rådgiverne også tog et vist forbehold for i forårets budgetsætning. Vi er i gang med at forsøge at få nogle nye tilbud på asbestsaneringen i hovedfløjen af hovedbygningen, hvor der til sommeren 2012 skal nedtages endnu større mængder asbest. Byggeriet er i øvrigt forløbet tilfredsstillende. f) Næste ordinære bestyrelsesmøde er planlagt til mandag den 26. marts 2012 kl. 16. herud over evt. ekstraordinært møde 22. februar kl

Tirsdag d. 31. august 2010

Tirsdag d. 31. august 2010 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012

Referat af CG-bestyrelsesmøde. Mandag d. 26. marts 2012 Referat af CG-bestyrelsesmøde Mandag d. 26. marts 2012 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Torben Monefeldt, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Jens Mandrup, August Lohse, Birthe

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. mandag d. 15. december 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde mandag d. 15. december 2014 Til stede: Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Niels Ploug, Troels Vang Andersen, Lise Ammitzbøll, René Kural, Katja Munch Thorsen, Agnes Schou 2.a,

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19

Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Referat fra Bestyrelsesmøde Th. Langs HF & VUC den 13. december kl. 17 19 Deltagere: Fraværende: Referent: Peter Lykke-Olesen, Palle Elholm, Leif Lund, Birgitte Lunddal (supplant for Stine Mortensen) Knud

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 30. september 2014 Til stede: Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden.

Det ønskes, at der tilføjes et punkt: Aflønning af fungerende vicerektor og rektor. Punktet tilføjes under punktet: Nyt fra bestyrelsesformanden. Bestyrelsesmøde fredag den 24. marts 2014 Til stede: Leif Mosegaard, John Clausen, Hans Østergaard, Hans Henrik Danielsen, Maja Johansen, Mette Roesgaard, Erling Gaasdal, Lars Bøttern, Kent Thomsen, Katja

Læs mere

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole

INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET. Notat om svømmeundervisningens. den danske folkeskole INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK, SYDDANSK UNIVERSITET Notat om svømmeundervisningens vilkår i den danske folkeskole Casper Due Nielsen og Tobias Marling 08-04-2011 Indhold Indledning... 3 Fremgangsmåde...

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14

Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 Aftale om planlægning af lærernes arbejdstid for skoleåret 2013-14 TR-gruppen (AF og Jø) og ledelsen (CA og AT) har ved en række møder drøftet hvordan de nye bestemmelser om arbejdstid i OK-13 bedst kan

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14.

Referat fra informationsmøde for forældre den 27/1-14. Efter velkomst og en kort præsentation af bestyrelsens medlemmer, orienterede Steen om skolens økonomi. Steen forklarede søjlediagrammet, hvor hele søjlen viser udgiften pr. elev i folkeskolen. 120 100

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014

Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Referat af møde i Gefion Gymnasiums bestyrelse tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede Tidl. universitetsrektor Hans Peter Jensen Direktør i Danske Regioner Gitte Bengtsson Ressourcedirektør i Københavns Kommune,

Læs mere