Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om social service 85. Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte. Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149 kælderen, 2820 Gentofte Administration, Ericavej 149, 2820 Gentofte, tlf Hjemmeside: Ekstern individuel støtte til borgere med nedsat psykisk funktionsevne Modtagere/målgruppe Borgere i Gentofte Kommune over 18 år, med særligt behov for socialpædagogisk vejledning i eget hjem, primært på grund af nedsat psykisk funktionsevne, lettere ADHD eller lettere autisme/asperger syndrom. Der er en del variation i borgernes behov for støtte, men de fleste har brug for let vejledning og verbal støtte til at få struktureret deres tilværelse, støtte til økonomistyring og budgetlægning, kontakt til myndigheder og specialister, støtte til at kontakte sociale netværk og fritidsaktiviteter m.m. Hjemmevejledernes primære kompetencer befinder sig derfor indenfor dette opgavefelt. Alle borgere bor i deres egen bolig i Gentofte Kommune og støtten foregår i Gentofte Kommune. Kapacitet Formål og faglig referenceramme Støtten igangsættes inden for 14 dage efter visitation. Venteliste kan forekomme Ydelserne gives med udgangspunkt i Hjemmevejlederteamets tre værdier: Det er en værdi at udvikle selvstændige mennesker Det er en værdi at udforske og skabe rum til forskellighed Det er en værdi at indgå i fællesskaber Formålet er at støtte borgeren i at leve et liv så selvstændigt og med så høj livskvalitet som muligt. Borgerne anses for at være voksne og myndige mennesker med et særligt behov for pædagogisk støtte. Ydelserne gives sammen med borgeren

2 ikke for borgeren. Dialogen med borgeren er en central metode. En væsentlig del af støtten er motivationsarbejde. Der er særlig fokus på, at motivere borgeren til at modtage de ydelser, som fagligt vurderes at den enkelte vil profitere af. Den væsentligste faglige referenceramme er en generel viden om udviklingshæmmede menneskers særlige forudsætninger samt borgere med Autismespektrumsforstyrrelser, ADHD, erhvervet hjerneskade o.lign. Relationsarbejdet udgør kernen i støtten og de ydelser som gives. Der er stor bevidsthed om, at man som medarbejder indgår i en professionel relation med borgeren, og at kommunikationen med den enkelte skal opleves som værdig og anerkendende. Der er særlig fokus på etikken i arbejdet, og de dilemmaer, der kan være forbundet med dette, drøftes løbende. Med afsæt i viden om målgruppens særlige forudsætninger og neuropædagogik tilpasses støtten individuelt, så den retter sig mod borgerens ressourcer - ikke mod borgerens problemstillinger. Der lægges vægt på den enkeltes ret til selvbestemmelse og der arbejdes med indflydelse/valg på store og små områder, samt afprøvning af borgerens egne ønsker og mål. Der arbejdes både formelt og uformelt med brugerindflydelse og demokrati. De formelle fora for brugerindflydelse er f.eks. handleplansarbejde, borgermøder og brugerbestyrelsen. Generelt om ydelsen Hjemmevejlederteamet yder individuel socialpædagogisk støtte og vejledning efter servicelovens 85 til voksne borgere over 18 år, der bor i eget hjem uden for bofællesskab. Serviceydelser efter 85 omfatter hjælp, omsorg og støtte, samt hjælp og støtte til at udvikle og fastholde færdigheder. Rammerne for indsatsen på alle niveauer udstikkes af den bestilte ydelse, handleplanen, hvis en sådan foreligger og den pædagogiske plan. De danner det grundlæggende udgangspunkt for den praktiske tilrettelæggelse af støtten, der finder sted i dialog mellem borger og hjemmevejleder. Støtten til borgere der modtager 85-vejledning i eget hjem fra Hjemmevejlederteamet er opdelt i en centerpakke og 4 øvrige pakker. Se nærmere under Ydelser i pakker. Pakkerne angiver omfanget af ydelserne. Beskrivelsen under ydelsernes indhold er eksempler på hvad borgeren kan få hjælp til. Det er den konkrete bevilling, der afgør hvad borgeren faktisk får, både i forhold til omfanget og indholdet i ydelsen. 85-støtten til borgere, der modtager ekstern, individuel støtte er generelt Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 2 af 8

3 karakteriseret som vejledning. Vejledningsbegrebet beskriver det niveau af støtte, hvor borgeren kan klare alle funktioner selvstændigt med let verbal vejledning fra hjemmevejlederen. Vejledningen behøver ikke at finde sted i den konkrete situation og borgeren kan gennemføre flere af hinanden uafhængige aktiviteter, hvor vejledningen er givet samlet. Opstartsmøde Når borgeren er visiteret til støtte, afholdes opstartssamtale med deltagelse af sagsbehandleren, brugeren og den kommende hjemmevejleder. Formålet med mødet er at præsentere borgeren og hjemmevejlederen for hinanden samt lave foreløbige aftaler for det kommende samarbejde. Efter 3 måneder bliver indsatsen evalueret. Såfremt behovet for hjemmevejledning ændres, og indsatsen over en periode afviger væsentligt fra de aftalte pædagogiske mål samt omfanget af de bevilgede ydelser, skal sagen revurderes jf kvalitetsstandard for 85, med henblik på fornyet stillingtagen til, hvorvidt borgeren får det rette tilbud. Se kvalitetsstandard for 85 på Ydelsens indhold Herunder er oplistet 5 hovedydelsesgrupper, som er opdelt i 14 underydelsesgrupper. Ydelsesgrupperne beskriver alle de mulige ydelser, som så fordeles i de enkelte pakker. Det er således bestillingen/bevillingen, der afgør, hvilke konkret ydelser, den enkelte pakke indeholder. Se ydelserne i de enkelte pakker længere fremme. 1. Støtte til almindelig daglig levevis, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder 1. Støtte til almindelig daglig levevis, herunder Støtte til at udvikle og fastholde færdigheder, - f.eks. Vejledning i personlig pleje og hygiejne, motivere til regelmæssig bad, hensigtsmæssig påklædning, guide borgeren i forbindelse med indlæring af nye ruter m.v. Kost og forplejning, herunder Støtte til indkøb, valg af mad, madlavning/tilberedning, spisning mv., - f.eks. Vejledning i forbindelse med sund kost, indkøb og madlavning, skrive indkøbsseddel, motivere til en sund livsstil. Praktisk daglige gøremål, herunder Støtte til rengøring i egen bolig, oprydning i egen bolig, vask af tøj, betjening af tekniske apparater, - f.eks. Vejledning ifm. rengøring, oprydning og vask af tøj, tørre støv af, støvsuge, vaske gulv, rydde op, lægge tøjet i vaskemaskinen, lægge vasketøjet i tørretumbleren, lægge tøjet sammen og på plads Eksterne kontakter, herunder Støtte til at deltage i dag- og fritidstilbud, indkøb, kontakt til familie, venner, kontakt til læge, tandlæge, fysioterapeut, diverse øvrige specialister, offentlige myn- Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 3 af 8

4 digheder og brug af en eventuel ledsageordning, - f.eks. Vejledning i forbindelse med deltagelse i beskæftigelses- og klub/fritidstilbud, kontakt til familie og venner, kontakt til myndigheder og specialister, i at strukturere dagen/ugen så der skabes overblik over de planlagte aktiviteter/gøremål, benytte klub/fritidstilbud, overholde aftaler med myndigheder, specialister o.a. Helbred og medicin, herunder Støtte til at tage korrekt medicin, behov for diæt, f.eks. Vejledning til borgerens selvadministration af medicin, sund livsstil m.v. Administrative forpligtigelser, herunder Støtte til styring og administration af egen økonomi, til forståelse af penges værdi, håndtering af post, - f.eks. Vejledning til varetagelse af egen økonomi, personlige papirer og post, til udarbejdelse af budget, hæve/sætte penge i banken, netbank og læsning af breve mv. Bolig, herunder Støtte til indretning af egen bolig, vedligeholdelse og fornyelse af egen bolig, eller ændring af boligsituation, - f.eks. Vejledning til indretning af egen bolig samt ændring af boligsituation, til indkøb af møbler, bestille håndværkere og flyttefolk og lettere montage i boligen mv. 2. Støtte til intellektuelle og sociale færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder 2. Færdigheder i forbindelse med indflydelse på eget liv, herunder Støtte til orientering i egne personlige forhold, til at udvikle og fastholde færdigheder i forbindelse med at have størst mulig indflydelse på eget liv, - f.eks. Vejledning til at blive forstået og hørt og have maksimal indflydelse på eget liv, at vælge selvstændigt på store og små områder, deltage aktivt i demokratiske processer, borgermøder, brugerbestyrelse, tage ordet og lytte til andre, mulighed for at afprøve egne ønsker/mål m.v. Sociale færdigheder Støtte til at udvikle og fastholde sociale færdigheder, indgå og engagere sig i sociale sammenhænge og til at fastholde og opbygge netværk, - f.eks. Vejledning til opbyggelse og fastholdelse af netværk, til at deltage i klub/fritidsaktiviteter, invitere familie/venner, deltage i kulturelle arrangementer og ferieture, mestre konflikthåndtering, deltage i lokalmiljøets aktiviteter Uddannelse og undervisning Støtte og individuel hjælp til den enkelte borger / borgers ønske om uddannelse og undervisning, - f.eks. Vejledning til at afdække ønsker og muligheder for relevante undervisningsforløb, f.eks. via hjemmesider og videreformidling af hjemmevejlederens kendskab til relevante uddannelsesmuligheder, besøg på undervisningssteder, til forhold omkring den enkeltes ønske om uddannelse og undervisning, f.eks. kontakt SUKA og andre aftenskoler og kompenserende specialundervisningstilbud. Beskæftigelse og/eller aktivitets- og samværstilbud, herunder - Støtte og individuel hjælp til at afdække ønsker og behov til beskæftigelses og aktivi- Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 4 af 8

5 tets- og samværstilbud, ønske om at passe sit beskæftigelses eller aktivitetstilbud, ønske om ændring af dagtilbud, og at have størst mulig indflydelse på indhold samt omfang og mødetider mv. i forhold til beskæftigelses og aktivitetstilbud, - f.eks. Vejledning til at afdække ønsker om medlemskab af Klub Kildebakken eller andre fritidstilbud, skift af aktivitets- og dagtilbud, at udtrykke ønsker og interesser i forhold til uddannelses- eller beskæftigelsestilbuddet eller ved opståede problemstillinger mellem uddannelses- eller beskæftigelsestilbuddet og borgeren m.v. Intellektuelle og kommunikative færdigheder, herunder Støtte til at udvikle og fastholde færdigheder i forbindelse med koncentrations - og indlæringsevnen, til at udvikle og fastholde evnen til at kommunikere, og til at anvende relevante kommunikationsredskaber i dagligdagen, - f.eks. Vejledning til at fastholde færdigheder i forbindelse med at kunne koncentrere sig om en opgave, være i stand til at kommunikere om egne ønsker og problemstillinger, til forståelse af referater og mødeindkaldelser m.v. 3. Støtte til adfærdsmæssige færdigheder, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder 4. Støtte til fritidsliv, herunder støtte til at udvikle og fastholde færdigheder 3. Følelsesmæssige og adfærdsmæssige færdigheder, herunder Støtte til at udvikle og fastholde acceptable adfærdsmønstre, kontakte andre, og til at fastholde acceptable omgangs- og kontaktformer, kunne klare udfordringer i forbindelse med følelsesmæssige og adfærdsmæssige udsving, - f.eks. Vejledning til alt der vedrører hensigtsmæssig social adfærd og indsigt i egne og andres følelser og reaktioner og deres konsekvenser, konflikthåndtering, formidling af egne følelser til andre, grænsesætning m.v. 4. Fritidsaktiviteter, herunder Støtte til at opfylde ønsker og behov i fritidslivet, til deltagelse i fritidsaktiviteter og ferieture mv., - f.eks. Vejledning til at deltage i klub og fritidsaktiviteter, ferieture, interessegrupper, til at melde sig til og huske at komme til klub- og fritidsaktiviteter, afdække nye behov for fritidsaktiviteter, opsøge aktiviteter i lokalmiljøet m.v. Øvrige ydelser og servicemeddelelser Ydelser i pakker Øvrige ydelser og servicemeddelelser Mulighed for medlemskab af Klub Kildebakken (forudsætter visitation hertil), deltagelse i Café Fitness, (Motions- og samværstilbud) Deltagelse i Hjemmevejlederteamets værdiaktiviteter, deltagelse i Hjemmevejlederteamets brugerrettede projekter m.v. Mulighed for at deltage i Vi unge-gruppen, som er for unge kvinder og mænd under 30 år. Grupperne ledes af pædagogerne på Øresundshøj. (Forudsætter visitation hertil). Samarbejde med relevante specialister, f.eks. psykologer og psykiatere. Personlig hjælp og pleje visiteres for Gentofte-borgere af Visitationen i Pleje & Sundhed, Adgang til hjemmesygepleje sker via Visitationen i Pleje & Sundhed, og kun efter lægeordination. Hjemmevejlederteamet tilbyder følgende ydelser: Centerpakke Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 5 af 8

6 Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Pakke 4 Centerpakken udgør den mindste grad af støtte og pakke 4 den største. Omfanget og indhold i ydelsen afhænger af bevillingen. Centerpakke Centertanken bygger på, at borgeren selv er i stand til at opsøge tilbuddet om 85-støtte i et center ude i byen i modsætning til de borgere, der har behov for, at hjemmevejlederen kommer på besøg i deres hjem. Det vil være muligt at kombinere centerpakken med én af de øvrige pakker, således at borgeren både kan få 85-støtte i centerregi og i eget hjem. Der vil således kunne købes både en pakke 1,2,3 eller 4 og en centerpakke. Centeret er åbent på faste tider. Der vil altid være en hjemmevejleder tilstede i åbningstiden. Borgeren kan både få telefonisk og personlig kontakt med hjemmevejlederen i åbningstiden. Ydelserne i centerregi vil overordnet omhandle den form for støtte, der kan gives udenfor borgerens eget hjem. Det kan f.eks. dreje sig om personlighedsstøttende samtaler, vejledning i at opsøge og vedligeholde socialt netværk, udarbejdelse af ugeplan/struktur, gennemgang af post, udarbejdelse af indkøbsliste, telefonisk kontakt til arbejdsplads, specialister, myndigheder o.a., vejledning i at finde relevante hjemmesider, vejledning i forbindelse med job- og boligskifte, vejledning i sund livsstil o.l. Det vil ikke være muligt i centerregi at yde 85-støtte til f.eks. rengøring, oprydning, vask, indkøb, madlavning, boligindretning og andre lignende opgaver, hvor ydelsen relaterer sig direkte til de fysiske rammer i borgerens eget hjem. Pakke 1 Pakke 1: Let støtte og vejledning Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på enkelte områder. Ydelserne gives i dagtimerne (8-16)på hverdage. Udgangspunktet er én ugentlig planlagt, personlig kontakt. Kontakten foregår i den enkeltes hjem eller telefonisk. Samarbejde med sagsbehandler m.fl. Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 6 af 8

7 Pakke 2 Pakke 2: Moderat støtte Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på flere områder. Ydelserne gives i dagtimerne (8-16)på hverdage. Udgangspunktet er 2-3 ugentlige planlagte, personlige kontakter. Ydelsen gives i den enkeltes hjem og/eller telefonisk. Samarbejde med sagsbehandler m.fl. Pakke 3 Pakke 3: Omfattende støtte Tilbud om støtte til at fastholde og vedligeholde færdigheder og kompetencer på de fleste områder. Ydelserne gives i dagtimerne (8-16)på hverdage og efter særlig aftale på andre tidspunkter Udgangspunktet er 3-4 ugentlige planlagte, personlige kontakter. Ydelsen gives i den enkeltes hjem og/eller telefonisk. Samarbejde med sagsbehandler m.fl. Pakke 4 Pakke 4: Massiv støtte Tilbud om støtte til at fastholde og udvikle færdigheder og kompetencer på de fleste områder samt reducere tab af færdigheder og kompetencer. Støtten vil ofte være en forudsætning for at borgeren kan opretholde en tilværelse i egen bolig. Ydelsen vil ofte blive givet af flere hjemmevejledere. Hjemmevejledningen erstatter ophold i døgntilbud. Der kan ydes støtte alle ugens hverdage og efter særlig aftale om aftenen og i weekenden. Støtten kan gives i form af hjemmebesøg og telefonisk kontakt. Støtten kan for nogle borgeres vedkommende i betydeligt omfang omfatte samtaler med sagsbehandlere, pårørende, specialister og andre samarbejdspartnere med henblik på at koordinere indsatsen. 141 handleplaner og pædagogiske planer - dokumentation og kvalitetssikring 141 handleplaner og pædagogiske planer I Gentofte Kommune arbejdes der systematisk med 141 handleplaner og pædagogiske planer for at sikre sammenhæng i den indsats, der ydes. 141 Handleplan 141 handleplanen tilbydes af borgerens sagsbehandler, første gang i Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 7 af 8

8 forbindelse med bestillingen til ekstern støtte. I 141 handleplanen beskrives det overordnede formål med indsatsen/støtten, og det er samtidig en skriftlig aftale om, hvad den enkelte skal have støtte til. 141 handleplanen udarbejdes på baggrund af borgerens behov, ønsker og mål og ud fra en funktionsvurdering samt kommunens konkrete bestilling. Den pædagogiske plan Den pædagogiske plan udarbejdes på baggrund af 141 handleplanen eller kommunens konkrete bestilling, og tilbydes borgeren minimum én gang årligt. Den pædagogiske plan udarbejdes af hjemmevejlederen, og har til formål, at beskrive og dokumentere hvordan indsatsen i 141 handleplanen konkretiseres og omsættes i praksis. Planen skal samtidig danne rammen om det konkrete samarbejde mellem borger og medarbejder om de ydelser som borgeren modtager. Se kvalitetsstandard for 85 på Tilsyn Den eksterne støtte til borgere i egen bolig er ikke omfattet af det lovpligtige driftstilsyn. Der foretages individuelt tilsyn, som varetages af borgerens sagsbehandler i forbindelse med handleplansmøderne eller ved anden opfølgning. Takst Egenbetaling Taksten fastsættes en gang om året. Borgeren betaler for egne udgifter i forbindelse med eventuelle aktiviteter sammen med hjemmevejlederen. Der henvises til Serviceniveau for brugerbetaling 2010 på Opfølgning og revision af ydelsesbeskrivelsen Ydelsesbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med serviceniveau for brugerbetaling og kvalitetsstandarderne i Gentofte Kommune. Ydelsesbeskrivelsen er vedtaget i Socialudvalget den 11. november Ydelsesbeskrivelsen revurderes og behandles politisk mindst én gang i hver valgperiode, eller efter behov. Ved revision af ydelsesbeskrivelsen skal tilbuddets bestyrelse og råd samt Handicapråd høres. Ydelsesbeskrivelse 85, Hjemmevejlederteamet, Social & Handicapdrift, Gentofte Kommune Side 8 af 8

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt

Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven

Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Ruthsvej under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Bofællesskabet Kastaniely under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven

Bofællesskabet Kastaniely under Hjemmevejlederteamet. Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven . Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Kastaniely under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 85 Bofællesskabet er opført efter almenboligloven Leverandør Gentofte Kommune Hjemmevejlederteamet,

Læs mere

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside:

Hjemmevejlederteamet, Ericavej 149, kld.,2820 Gentofte. Leder: Marianne Asp, mobil Hjemmeside: Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskaberne Hyldebo og Mosebuen under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i bofællesskab Lov om social service 85 Bofællesskaberne

Læs mere

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104

Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Ydelsesbeskrivelse Overskrift Klub Kildebakken Aktivitets- og samværstilbud under Hjemmevejlederteamet Lov om social service 104 Leverandør Gentofte Kommune Klub Kildebakken, Ericavej 149, kælderen, 2820

Læs mere

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte

Bofællesskabet er opført efter almenboligloven. Bofællesskabet Hvide og Gule Hus Mitchellsstræde 3 2820 Gentofte Ydelsesbeskrivelse Overskrift Psykiatrisk bofællesskab Hvide Hus og psykiatrisk opgangsbofællesskab Gule Hus Individuel og social bostøtte til borgere med sindslidelse der bor i botilbud. Lov om social

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse

GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAPDRIFT. Ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse Overskrift Øresundshøj, botræningstilbud under Hjemmevejlederteamet Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i midlertidigt botilbud Lov om social service 107 Leverandør

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER. Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENES BOSTEDER Bostøtte til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne dækker ydelsen? Overordnet formål med indsatsen: 85 og 107 i

Læs mere

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk

Hjemmeside: www.blomsterhusene.gentofte.dk E-mail: Blomsterhusene@gentofte.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Blomsterhusene Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 108 Leverandør Gentofte Kommune Botilbuddet Blomsterhusene

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET THORVALDSENSVEJ Thorvaldsensvej 12 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4628 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde.

Bofællesskabsydelsen kan ikke erstatte det individuelle målrettede arbejde. Beskrivelse af bofællesskabsydelser Bofællesskabsydelsen gives i Bofællesskaberne i Hvidovre, som tillæg til den individuelle indsats ifølge servicelovens 85. Bofællesskabsydelser beskriver en indsats,

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Bofællesskaberne Leverandør Frederikshavn Kommune Bofællesskabernes administration Gl. Skagens Vej 13 9900 Frederikshavn Leder: Anne Mette Mortensen Faglig leder: Lene Pix Faglig leder:

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85:

Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Vejledende kategorier for støtte efter servicelovens 85: Kategori 1 = Let støtte (let problem) Borgens forudsætninger handicapområdet: Funktionsniveauet er nedsat på få områder psykiatriområdet: Funktionsniveauet

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune

Josephine Schneider fonden, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Josephinehøj Individuel bostøtte til borgere med handicap, der bor i botilbud Lov om social service 85 Botilbuddet er et udlejningsbyggeri ejet af Josephine Schneider

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog

Ydelseskatalog Bocenter for Unge og Voksne med Særlige Behov Lov om Social Service 108. Ydelseskatalog Ydelseskatalog Boligerne på Skovstien 2-6 Lov om almene boliger 108 Indhold Indledning... 1... 2 Formål... 2 Målgruppe... 2 Døgntakst... 2 Visitering... 2 Bocentrets rammer... 3 Individuel plan... 3 Handleplansmøder...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ

SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ SERVICEDEKLARATION BOFÆLLESSKABET LUNDAGERVEJ Lundagervej 40-42 9330 Dronninglund Telefon: 9945 4482 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@9945454.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85.

Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Kvalitetsstandard for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85. Individuel socialpædagogisk støtte ydes til borgere over 18 år, der bor i selvstændig bolig og har betydelig nedsat fysisk

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER

YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER YDELSESBESKRIVELSE PALLESHAVE BO- OG AKTIVITETSCENTER Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenters er et institutionslignende tilbud. Den juridiske ramme udgør for botilbuddets vedkommende

Læs mere

Service deklaration Lindegården 2010 1

Service deklaration Lindegården 2010 1 Service deklaration Lindegården 2010 1 Værdigrundlag...3 Målgrupperne...4 Formål og målsætning...4 Visitation...4 Fysiske rammer...5 Personale...5 Pædagogik...6 Bruger og pårørende råd...6 Ledsagerordning...7

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107)

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 107) Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013 Acadre doc.: 150839-13

Læs mere

Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Callisensvej 32, 2900 Hellerup

Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Callisensvej 32, 2900 Hellerup Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Callisensvej Individuel botræning til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i midlertidigt bofællesskab. Lov om Social service 107 Bofællesskabet

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Tlf. 39 96 10 27 Hjemmeside: www.oesterled.dk E-mail: sh@oesterled.dk

Tlf. 39 96 10 27 Hjemmeside: www.oesterled.dk E-mail: sh@oesterled.dk Ydelsesbeskrivelse Overskrift Botilbuddet Østerled Individuel bostøtte til borgere med handicap der bor i botilbud Lov om social service 85 Botilbuddet drives på samme måde som boliger opført efter almenboligloven

Læs mere

Lov om Social service 85. Bofællesskabet Skelvej, Skelvej 1, 2900 Hellerup

Lov om Social service 85. Bofællesskabet Skelvej, Skelvej 1, 2900 Hellerup Ydelsesbeskrivelse Overskrift Bofællesskabet Skelvej Individuel bostøtte til borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser, der bor i bofællesskab. Lov om Social service 85 Bofællesskabet er opført og administreres

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet

Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for 108 botilbud på handicapog psykiatriområdet Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23.08.2012 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11.09.2012 Acadre

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold

Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for botilbud til længerevarende ophold (SEL 108) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Midlertidige botilbud

Midlertidige botilbud Midlertidige botilbud Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for midlertidige botilbud Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af det serviceniveau, som tilbydes i Sønderborg Kommune. Hvem kan få ophold i et

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014

Ydelseskatalog. Botilbud Ebberød. Boligerne Sophie Magdelenes vej 4. August 2014. August 2014 Ydelseskatalog Botilbud Ebberød Boligerne Sophie Magdelenes vej 4 August 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse Ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet ydelsesbeskrivelse...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Syd

Servicedeklaration Katrinehaven Syd Servicedeklaration Katrinehaven Syd Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Syd Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Konstitueret leder: Kim Ulrik Tranekjær Søgaard

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder

Kvalitetsstandard. for. 109 i Lov om Social Service om krisecentertilbud til kvinder VOKSEN OG SUNDHED Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax: 76 29 38 78 voksenogsundhed@horsens.dk www. horsens.dk Dato: 26. maj 2009 KL-emnenr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET NORDSTJERNEN Nordens Allé 72-74 9700 Brønderslev Telefon: 99 45 52 40 Afdelingsleder: Rikke Thomasberg E-mail: rikke.thomasberg@99454545.dk Præsentation af tilbuddet:

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Særlige sociale problemer Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Bostøtte på misbrugsområdet.3 Visitationsprocedure.5

Læs mere

Ydelseskatalog 2012. Voksne med særlige behov

Ydelseskatalog 2012. Voksne med særlige behov Ydelseskatalog 2012 Voksne med særlige behov Indhold Om ydelseskataloget... 3 AC Kellersvej - halvdagsplads... 5 AC Kellersvej - dagcenter... 10 AC Kellersvej - daghjem... 15 Cathrinegården... 19 Christianehøj...

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune

Servicedeklaration for. Bofællesskabet Røde Anes Vej. Thisted Kommune Servicedeklaration for Bofællesskabet Røde Anes Vej Thisted Kommune Adresse: Røde Anes Vej 34, Hundborg Leder: Bente Topp Hansen Telefon: 99173800 E-mail: rodeanes.bof@thisted.dk Fax: 97937576 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente

Kvalitetsstandard. Serviceloven 104. Daghjem for demente Kvalitetsstandard Serviceloven 104 Daghjem for demente Godkendt i Byrådet den 29. januar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk

Læs mere

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Serviceramme - Støtte i eget hjem og botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted

Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103. Gentofte Håndarbejdsværksted Ydelsesbeskrivelse Overskrift Gentofte Håndarbejdsværksted Beskyttet beskæftigelse for borgere med handicap Lov om social service 103 Leverandør Gentofte Kommune Selvejende beskæftigelsestilbud med driftsoverenskomst

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ

SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ SERVICEDEKLARATION BO- OG TRÆNINGSHUSET VIBEVEJ Vibevej 8 9330 Dronninglund Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Tlf: 4177 8491 Præsentation af tilbuddet: Botræningshuset Vibevej

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104

Kvalitetsstandard. Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma. Beskyttet beskæftigelse. Aktivitets- og samværstilbud. Lov om Social Service 103 og 104 Kvalitetsstandard Holbølls Minde Centret og Cafe Aroma Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Lov om Social Service 103 og 104 Marts 2011 1 Indhold Lovgrundlag 3 Holbølls Minde Centret de

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk

Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Kvalitetsstandarder for Støttecentret Hjørnehuset, Stationsvej 2, Ørbæk Støttecentret Hjørnehuset er et tilbud for 7 voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Hjørnehuset er beliggende på Stationsvej

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2016 1. UDGAVE, JANUAR 2016 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Certificeringen er sket for at imødekomme tilsynsreformens krav om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Erhvervet hjerneskade og kommunikation. jf. Lov om specialundervisning for voksne Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Erhvervet hjerneskade og kommunikation jf. Lov om specialundervisning for voksne Politisk godkendt januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration. Palleshave Bo- og Aktivitetscenter BILAG 3 Servicedeklaration Palleshave Bo- og Aktivitetscenter 1. Beskrivelse af tilbud Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en grund (ca. fem tdr. land) i skønne landlige omgivelser. På

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv.

Høreområdet For at modtage indsatser på høreområdet, skal borgeren være hørehæmmet og høreapparatsbruger eller døv. Kvalitetsstandard: Kommunikation Målgruppe Målgruppen for tilbuddet er borgere over 18 år bosiddende i Norddjurs Kommune, der har behov for rådgivning, vejledning, hjælpemidler eller undervisning for at

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA

SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA SERVICEDEKLARATION BO- OG HELHEDSTILBUDDET CASSIOPEIA Lundagerhaven 2 9330 Dronninglund Telefon: 9945 5470 Afdelingsleder: Dorte Lassen E-mail: dorte.lassen@99454545.dk Telefon: 4177 8491 Præsentation

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Juli 2015 Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011.

ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. ydelseskatalog Bofællesskabet Bregnerødvej 55 57 (Rudersdal Aktivitets- og støttecenter) Maj 2011. 1 Indholdsfortegnelse ydelseskatalog... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Forord... 3 2. Overordnet kvalitetsstandard...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej

Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Servicedeklaration for Limfjorden Bofællesskabet Auktionsvej Adresse: Auktionsvej 41, 7760 Hurup Leder: Lene Mouritsen Telefon: 99172666 E-mail: Limfjorden@thisted.dk Fax: 99172674 Indhold Hvad kan vi

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

STU Greve Målgrupper 2014

STU Greve Målgrupper 2014 STU Greve r 2014 r, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder er så omfattende, at de ikke

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune

Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Velkommen i praktik Skredsande Center for Handicap Holstebro Kommune Praktikbeskrivelse Skredsande, afd. A og hjerneskadeteamet Maj 2016 1 Hvad er Skredsande, Center for Handicap? Skredsande, Center for

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere