Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år."

Transkript

1 Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam samt en handleguide med beskrevne retningslinjer for, hvordan mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år skal håndteres. Formål: Formålet med beredskabet er, at fagfolk bliver skærpet i at håndtere disse ofte meget svære sager ved at bruge de nedskrevne retningsliner og ved at henvende sig til specialistteamet, når de får mistanke eller viden om, at der sker seksuelle overgreb eller anden fysisk eller psykisk vold mod et barn eller en ung. Beredskabet retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Kerteminde kommune, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge. Beredskabet kan også bruges af frivillige i foreningslivet. Handleguiden har til formål at beskrive, hvordan man skal reagerer, når der er mistanke om seksuelt overgreb eller vold begået mod et barn eller en ung. Specialistteamet har til formål at holde fokus på barnet eller den unge samt at vejlede medarbejdere og ledere, der har bekymring for, mistanke om eller viden om, at et barn eller en unge har været udsat for et overgreb. Med beredskabet ønsker Kerteminde kommune en tidlig opsporing og kvalificeret håndtering af sager, hvor børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb. Målet med beredskabet er, at kommunes fagpersoner får viden om seksuelle overgreb og vold mod børn og unge, således de præcis ved, hvordan der skal handles og hvilken indsats, der skal gives til barnet/den unge og forældrene, når skaden er sket. Beredskabet skal opleves som enkelt, klart og overskueligt på trods af en kompleks lovgivning og mange tværfaglige og tværsektorielle aktører ved disse sager. Ligeledes er formålet at beredskabet skal være med til, at forebygge seksuelle overgreb og vold mod børn og unge ved udbredelse af viden om seksuelle overgreb og vold mod børn og unge samt at der evt. udarbejdes forebyggelsespolitikker i dagtilbud, skoler, fritidsordninger ect. med henblik på forebyggelse og tidlig opsporing. 1

2 Lovgivning: Beredskabet skal ses som supplement til bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen efter Lov om Social Service jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september Underretningspligt: Servicelovens 153 Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1. at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11, 2. at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 3. at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. Der henvises til Sådan gør vi fra Kerteminde kommune, som er en samarbejdsmodel og handlevejledning, der skal være med til, at sikre en opsporing af børn i udsatte positioner og har fokus på en systematisk og sammenhængende tværfaglig indsats. Metoden er et redskab, der kan benyttes i hverdagen i forhold til arbejdet med børn og unge, som ikke trives optimalt. Sådan gør vi tager udgangspunkt i Kerteminde kommunes sammenhængende børnepolitik, og de formulerede værdier for arbejdet med udsatte børn og unge og kan findes på følgende link: Tavshedspligten kan være en barriere for samarbejdet omkring barnet/den unge. Det er derfor vigtigt, at holde sig for øje, at tavshedspligten ikke er pligt til at tie, men pligt til at opnå tilladelse til at tale. Tavshedspligt Forvaltningsloven 27 Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Servicelovens 49 a lemper din tavshedspligt, når udvekslingen af oplysninger er nødvendig, som led, i det tidlige eller forebyggende samarbejde om udsatte børn og unge. I sager med mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge er tavshedspligten underlagt underretningspligten. Det vil sige der er pligt til at underrette. 2

3 Bekymring, mistanke eller konkret viden: Når vi støder på sager med mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år, kan vi inddele dem i tre forskellige niveauer: 1. Bekymring: En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er signaler på mistrivsel hos et barn/ung eller i dets familie. Her er ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af en bestemt person. Her er heller ikke tale om bestyrket mistanke. Bekymringen alene skal derfor i første omgang føre til skærpet observation af barnet/den unge i en periode og evt. samtale med forældrene (med mindre bekymringen går på, om forældrene begår overgreb). Disse sager skal drøftes med nærmeste leder, som efterfølgende har mulighed for at drøfte sagen med specialistteamet. I forhold til bekymringen og handlemuligheder henvises der til Sådan gør vi 2. Mistanke: Mistanke forstås som mere end blot bekymring. Mistanken handler f.eks. om, at barnet/den unge har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn/en ung. Mistanken kan formuleres f. eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets eget udsagn om hændelser der har fundet sted eller oplysninger man har fået på anden vis. Disse sager skal drøftes med nærmeste leder, som efterfølgende har mulighed for at drøfte sagen med specialistteamet i forhold til afklaring af, om der skal underrettes til Børn og Ungeforvaltningen. 3. Konkret viden: Konkret viden om at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling eller overgreb begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner. Disse sager skal man altid drøfte med sin leder, som efterfølgende har mulighed for at drøfte sagen med specialistteamet. Nærmeste leder skal underrette Børn og Ungeforvaltningen. Det er vigtigt, at få vurderet om barnet skal omkring OUH til en retsmedicinsk undersøgelse. Det er politiet som rekvirerer en sådan undersøgelse, da den er til brug for bevismateriale i sagen. 3

4 Til brug for mere viden om tegn og signaler - henvises der til bogen Den professionelle tvivl, som kan findes på SISO s hjemmeside Specialistteamet. Specialisttemaet er tværfagligt sammensat med myndighedssocialrådgivere, sundhedsplejerske, PPR-psykolog, fagspecialist samt familiebehandler fra familiehuset. Kontaktliste: Socialrådgiver Mette Hansen kontaktperson Teamleder Christian Reventlow Kontaktperson Konsulent Rikke Holme Kontaktperson Socialrådgiver Simone L. Hansen Sundhedsplejerske Helle Petersen Sundhedsplejerske Lene Blaabjerg Sørensen Fysioterapeut Dorte Skriver Psykolog (familiehuset) Birgitte Basstrup Psykolog (PPR) Hanne Ernst Formålet med teamet er at opkvalificere viden om seksuelle overgreb og vold, som skal sikre at børn og unge, hvor der er mistanke eller viden om, har været udsat for seksuelle overgreb eller vold, får den hjælp og støtte de har behov for. Teamet skal yde rådgivning og guide interne/eksterne samarbejdspartnere, som i deres arbejde får kendskab til børn/unge med mistanke eller viden om, har været udsat for seksuelle overgreb eller vold. Specialistteamets funktion og opgaver: Give klare anvisninger på handling, kompetencer og kommandoveje. Give sikkerhed for, at alt huskes og intet glemmes i den ofte komplekse sagshåndtering. Sikre at socialsagen ikke forsvinder i skyggen af en evt. politisag. Sikre at fokus holdes på barnet/den unge. Sikre at der sættes ind med den nødvendige hjælp på kort sigt. Være bevidst om medierne, pressens interesse for disse sager. 4

5 Handleguide. Have viden om hvilke foranstaltninger der skal/ kan iværksættes for barnet/den unge og familien. Evaluering af ethvert forløb med henblik på at justere specialistteamet og for at sikre at vigtig viden og læring bringes med ind i næste sagsforløb. Løbende opdatere og holde sig ajour, således specialistteamet forsat kan bestå, som levende og anvendeligt. Enhver sag der involverer mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung under 18 år kræver handling. For barnet er det vigtigste, at overgrebene stopper med det samme og ikke gentages. Det er vigtigt, at man i disse sager skynder sig langsomt. Det vil sige, at der skal gribe ind hurtigst muligt, men sagsforløbet skal selvfølgelig foregå på en faglig forsvarlig måde. 1. Når der opstår mistanke eller viden om seksuelt overgreb eller vold mod børn og unge begået af forældrene. Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at kontakte Kerteminde kommunes specialistteam, for at vurdere mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at underrette Børn og Ungeforvaltningen. Pligt til at underrette/ personlig ansvarlig. Det er vigtigt at påpege, at den enkelte medarbejder har skærpet underretningspligt jf. SEL 153. NB - Det er vigtigt at forældrene ikke bliver inddraget. Specialistteamets opgave: Lederen fra institutionen kontakter en af kontaktpersonerne fra Specialistteamet, som giver den akutte rådgivning/vejledning i sager, som ikke kan afvente 3. arbejdsdage. Ved ikke akutte henvendelser indkalder kontaktperson teamet til et møde med lederen, pædagog, lærer mm. indenfor 3 arbejdsdage. 5

6 Teamet skal altid være repræsenteret tværfagligt. På mødet drøftes sagen, og der vejledes omkring det videre forløb. Specialistteamet skal ikke gå videre med sagen til Børn og Ungeforvaltningen, det er lederens ansvar. Børn og Ungeforvaltningens opgave: Børn og Ungeforvaltningen fremsender en kvittering for modtagelsen af underretningen indenfor 6 hverdage. Børn og Ungeforvaltningen tager stilling til om underretningen giver anledning til en politianmeldelse. Politianmeldes sagen gives der en tilbagemelding til lederen omkring støtte til barnet, og hvordan institutionen skal forholde sig i situationen og i forhold til forældrene. Børn og Ungeforvaltningen har fokus på barnet/den unge og vurderer, om barnet kan forblive hos forældrene, (afværgerpligten jf. straffeloven 141), imens sagen efterforskes hos politiet, eller om der er behov for andre foranstaltninger, f. eks. krisehjælp til barnet eller nærmeste omsorgspersoner. Opmærksom på at barnet/den unge via politiet bliver undersøgt på OUH bevismateriale. 2. Når der opstår mistanke eller viden om seksuelt overgreb eller vold mod børn og unge, hvor mistanken ikke er rettet mod forældrene: Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at kontakte Kerteminde kommunes specialistteam, for at vurdere mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at inddrage forældrene og sammen underrette Børn og Ungeforvaltningen. Såfremt forældrene ikke samtykker til underretningen henvises til den skærpede underretningspligt hvor underretningen sendes uden underskrift fra forældrene. Pligt til at underrette/ personlig ansvarlig. Det er vigtigt at påpege, at den enkelte medarbejder har skærpet underretningspligt jf. SEL

7 Specialistteamets opgave: Lederen fra institutionen kontakter en af kontaktpersonerne fra Specialistteamet, som giver den akutte rådgivning/vejledning i sager, som ikke kan afvente 3. arbejdsdage. Ved ikke akutte henvendelser indkalder kontaktperson teamet til et møde med lederen, pædagog, lærer mm. indenfor 3 arbejdsdage. Teamet skal altid være repræsenteret tværfagligt. På mødet drøftes sagen, og der vejledes omkring det videre forløb. Specialistteamet skal ikke gå videre med sagen til Børn og Ungeforvaltningen, det er lederens ansvar. Børn og Ungeforvaltningens opgave: Børn og Ungeforvaltningen fremsender en kvittering for modtagelsen af underretningen indenfor 6 hverdage. Børn og Ungeforvaltningen tager stilling til, om underretningen giver anledning til en politianmeldelse. Børn og Ungeforvaltningen orienterer forældrene om politianmeldelsen og tager stilling til, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse jf. SEL 50. Politianmeldes sagen gives der en tilbagemelding til lederen omkring det kommende forløb og lederens rolle heri Børn og Ungeforvaltningen har fokus på barnet/den unge og forældrene og tager stilling til om der er behov for at foranstalte f. eks krisehjælp til barnet og nærmeste omsorgspersoner, mens sagen efterforskes ved politiet. 3. Når der opstår mistanke eller viden om seksuelt overgreb eller vold mod børn og unge, hvor krænkeren er under 14 år. Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken. Nærmeste leder har ansvaret for at kontakte Kerteminde kommunes specialistteam, for at vurdere mistanken. Lederen har ansvaret for at inddrage forældrene og sammen med forældrene at underrette Børn og Ungeforvaltningen. Såfremt forældrene ikke samtykker til underretningen henvises til den skærpede underretningspligt hvor underretningen sendes uden underskrift fra forældrene. 7

8 Pligt til at underrette/ personlig ansvarlig. Det er vigtigt at påpege, at den enkelte medarbejder har skærpet underretningspligt jf. SEL 153. Lederen er opmærksom på, at der skal støttes op omkring både det barn/ung, som er blevet krænket og det barn/ung, som har krænket samt deres forældre. Specialistteamets opgave: Lederen fra institutionen kontakter en af kontaktpersonerne fra Specialistteamet, som giver den akutte rådgivning/vejledning i sager, som ikke kan afvente 3. arbejdsdage. Ved ikke akutte henvendelser indkalder kontaktperson teamet til et møde med lederen, pædagog, lærer mm. indenfor 3 arbejdsdage. Teamet skal altid være repræsenteret tværfagligt. På mødet drøftes sagen, og der vejledes omkring det videre forløb. Specialistteamet skal ikke gå videre med sagen til Børn og Ungeforvaltningen, det er lederens ansvar. Børn og Ungeforvaltningens opgave: Børn og Ungeforvaltningen fremsender en kvittering for modtagelsen af underretningen indenfor 6 hverdage. Sagen skal som udgangspunkt politianmeldes, selv om krænkeren ikke kan straffes. Sagen skal ses som en socialsag og ikke kun en politisag. Anmeldelsen skal ses som signalværdien samt i forhold til et evt. forsikringsspørgsmål. Børn og Ungeforvaltningen orienterer forældrene om underretningen og tager stilling til, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse jf. SEL 50. Børn og Ungeforvaltningen har fokus på barnet/den unge og forældrene og dermed sikre at familiens behov for at foranstalte f.eks. krisehjælp til barnet og nærmeste omsorgspersoner. Børn og Ungeforvaltningen har fokus på krænkerens og krænkerens forældres behov for støtte. (Der kan hentes sparring fra Projekt Janus i forhold til børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd.) 8

9 4. Når der opstår mistanke eller viden om seksuelt overgreb eller vold begået af en offentlig ansat. ( f.eks. en pædagog, en lærer, en plejeforældre). Institutionens opgave: Medarbejderen har ansvaret for at kontakte nærmeste leder og orientere om mistanken (hvis mistanken er rettet mod nærmeste leder, skal medarbejderen henvende sig direkte til Direktør for Børn og Ungeforvaltningen. Nærmeste leder har ansvaret for at underrette Direktør for Børn og Ungeforvaltningen. Pligt til at underrette/ personlig ansvarlig. Det er vigtigt at påpege, at den enkelte medarbejder har skærpet underretningspligt jf. SEL 153. Specialistteamets opgave: Nærmeste leder (medarbejder) har mulighed for at kontakte specialistteamet i forhold til råd/vejledning til personalet i forhold til at kunne holdes fokus på barnet/den unge. Direktørens opgave: Hvis mistanken findes ubegrundet udarbejder direktøren et internt notat, og gør de involverede opmærksom på retten til at få indsigt i dokumentet. Findes mistanken begrundet, anmelder direktøren sagen til politiet. Direktøren kan trække på bistand fra specialistteamet eller søge anonym vejledning hos politiet. Der kan trækkes på konsulentbistand fra SISO - telefon Ved politianmeldelse: Direktøren tager stilling til hvornår og hvordan den ansatte skal orienteres. Direktøren er opmærksom på pressens bevågenhed og kan rådføre sig med SISO i forhold til en pressestrategi. Børn og Ungeforvaltningens opgave: Børn og Ungeforvaltningen har fokus på barnet/den unge samt forældrene, og tager stilling til om der er behov for at foranstalte f.eks. krisehjælp til barnet og nærmeste omsorgspersoner, mens sagen efterforskes ved politiet. Børn og Ungeforvaltningen har kontakt til politiet under politisagens behandling (afhøring af barnet/den unge). 9

10 Forebyggelse. 4 skridt der forebygger: 1. Den enkelte institution, skole og sundheds- og dagplejen lærer barnet om dets rettigheder, om kroppen og egne grænser. Det kan f. eks. ske ved at arbejde med sociale kompetencer i den personlige kontakt ( der henvises pjece seksuelle overgreb nej tak 2. Den enkelte institution og skole sikrer, hvordan man løbende skærper opmærksomheden og viden hos medarbejderne (Henvises til folder Den professionelle tvivl tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge (link: ). 3. Det indskærpes løbende, at medarbejdere er forpligtet til at være opmærksomme på forhold der bekymrer dem og give disse bekymringer videre til drøftelse med den nærmeste leder. 4. Den enkelte institution og skole mv. udarbejder en seksualpolitik med spilleregler for omgangformen mellem voksne og børn brug af internettet mm. Rådgivning: Telefonrådgivning SISO Der er mulighed for at søge gratis vejledning og rådgivning hos SISO, som yder rådgivning i problemstillinger om seksuelle overgreb og vold. Du kan læse mere om SISO her: Temadage/undervisning: I håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge er uddannelse og viden inden for området vigtigt. Dette kan ses i forhold til tre niveauer, som er vigtige at tænke ind i forhold til at forebygge disse sager: Det faglige niveau: For at få viden på området er det vigtigt med undervisning og faglig sparring. Derudover vil det være vigtigt at kende til de tegn og signaler, som barnet/den unge udviser. Det personlige niveau: Personlig barriere (brug for undervisning, supervision og faglig sparring). Det organisatoriske niveau: Forebyggelsespolitikker ansættelsespolitik børneattester mm. 10

11 Evaluering: Det er besluttet at der skal være en evaluering af forløb med henblik på at justere beredskabet og for at sikre, at vigtig viden og læring bringes med ind i næste generation af sagsforløb og medarbejdergruppe. Kendetegnende for det gode beredskab er, at det er i konstant bevægelse og udvikling. En illustration som er cirkulær og uden egentlig afslutning. Viden og læring fra et forløb bringes med ind i næste forløb og kvalificerer beredskabet for eftertiden. Statistik: Der vil blive udarbejdet et skema i forhold til at føre statistik over hvor mange børn/unge og familier, som har været omkring specialistteamet samt hvor mange sager, der er blevet politianmeldt. Kvantitativ måling: Tallene fra statistikken vil blive sammenholdt år for år for at se, om der er en stigning eller et fald i sager. Kvalitativ - Måling på kvalitet: Det er besluttet, at der skal laves en brugertilfredshedsundersøgelse, hvor der vil blive rettet henvendelse til de familier, som har været omkring specialistteamet. Der vil blive spurgt ind til: Hvad har været hjælpsomt? Hvad kunne I ønske Jer der havde været anderledes? 11

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2

Indholdsfortegnelse: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. bekymring mistanke - viden. Indledning... s. 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke eller konkret viden.. s. 3 Baggrundsteamet... s. 4 Handleguide... s. 5 bekymring mistanke - viden Pjecen er udgivet af Skive Kommune Torvegade

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb

Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Beredskab til forebyggelse af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Målsætning Børn og unge i Køge Kommune skal opleve en tryg barn- og ungdom uden vold og seksuelle overgreb Børneudvalget og Skoleudvalget

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING

HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING HANDLEGUIDE - FRA BEKYMRING TIL HANDLING DRAGØR KOMMUNE Juni 2018 1 Indhold Indledning... 3 Læsevejledning... 4 Om overgreb... 4 Forebyggende indsatser... 5 Første skridt Vær opmærksom og ansvarsbevidst...

Læs mere

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge.

Beredskabsplan. for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Beredskabsplan for Herlev Kommune, når der er mistanke om vold eller seksuelle overgreb på børn eller unge. Procedurer i forvaltningen 1. Underretningen drøftes altid med Socialfaglig konsulent eller Socialfaglig

Læs mere

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger

PÆDAGOGISK. Værd at vide. Om underretninger PÆDAGOGISK Værd at vide Om underretninger Indhold Hvorfor denne guide? 3 7 gode råd 4 Du har skærpet underretningspligt 6 Det siger loven 7 Opfølgning på underretningen 8 Direkte underretning til Ankestyrelsen

Læs mere

U N D E R R ET NINGER

U N D E R R ET NINGER U N D E R R ET NINGER Louise Jensen Skolesocialrådgiver Supervisor Lars Jonasson Kriminolog Psykoterapeut Glostrup Kommune HVAD SKAL VI TALE OM I DAG: Præsentation af os og programmet Stoledans Tip en

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne

Underretningsguide. For fagpersoner. Center for Børn og Voksne Underretningsguide For fagpersoner Center for Børn og Voksne November 2018 1 Denne underretningsguide henvender sig til dig, der arbejder med børn og unge i Hørsholm Kommune. I Underretningsguiden kan

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er

Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er Pjece til medarbejdere på skoler og SFO er ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

HANDLEGUIDE VED OVERGREB

HANDLEGUIDE VED OVERGREB HANDLEGUIDE VED OVERGREB Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Indhold Indledning... 2 Definition på overgreb... 3 Er du i tvivl?... 4 Tavshedspligt... 4 Overgreb begået af forældrene... 5 Overgreb

Læs mere

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold.

Dialogspørgsmålene er inddelt i to temaer: seksuelle overgreb og vold. Dialog DAGTILBUD Dialogspørgsmålene er velegnede til at sætte temaet Overgreb på dagsordenen i en personalegruppe i forhold til, hvordan I bør handle, når der opstår viden eller mistanke om overgreb. De

Læs mere

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune

Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Håndtering af underretninger i Furesø Kommune Problemstilling Underretninger fra professionelle samarbejdspartnere og almindelige borgere er en af de vigtigste kilder til at påbegynde en god og effektiv

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning

Beredskabsplan og handlevejledning Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt KOLDING KOMMUNE 2014 KOV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med

Læs mere

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri

Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Til medarbejdere i behandlings- og socialpsykiatri Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s.

Forord s. 3. Familien i Centrum en samarbejdsmodel s. 4. 1. Mål og værdier i Familien i Centrum s. 5. 2. Forløbet i Familien i Centrum s. Indholdsfortegnelse: Forord s. 3 en samarbejdsmodel s. 4 1. Mål og værdier i s. 5 2. Forløbet i s. 7 3. Om møderne i Familieteamfasen s. 10 4. Indkaldelse og referater s. 10 5. Barnet flytter s. 10 6.

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn

Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Beredskabsplan i Faaborg Midtfyn Kommune overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat i Faaborg-Midtfyn Kommune,

Læs mere

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk

Underretningsguide. for institutioner, skoler og andre fagfolk Underretningsguide for institutioner, skoler og andre fagfolk Hvad skal du gøre før du underretter Børn og unge kan reagere forskelligt, når de har vanskeligheder. De samme trivsels- eller udviklingsproblemer

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Kapitel 27. Børnehuse

Kapitel 27. Børnehuse Kapitel 27 Børnehuse Der skal i hver region etableres et børnehus til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb eller ved mistanke herom, jf.

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Refleksionsspørgsmål

Refleksionsspørgsmål Refleksion Refleksionsspørgsmålene sætter fokus på, hvad I ved om forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb, hvordan I forholder jer til emnet, hvordan I taler om det, og hvad I gør ved det. Nogle arbejdspladser

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb

Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb Beredskabsplan Handleguide om hjælp til børn og unge, der er udsat for overgreb 1 Indhold Formål Beredskabsplanen skal sikre forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

HANDLEGUIDE. - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge HANDLEGUIDE - til brug ved mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge En guide til medarbejdere og ledere med klare anvisninger på handling, kompetence og kommandoveje KØGE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen

Læs mere

SSP. samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger

SSP. samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger SSP samarbejdet og videregivelse af personlige oplysninger SSP-teamet Vejle, 2012 Indholdsfortegnelse Indledning................................................................. 5 SSP-Lokaludvalgenes opgaver.......................................

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn APRIL 2017 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Bekymring,

Læs mere

HANDLEVEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF OVERGREB

HANDLEVEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF OVERGREB HANDLEVEJLEDNING FOR HÅNDTERING AF OVERGREB til pædagogisk personale på døgn- og dagbehandlingsinstitutioner i BCH ved mistanke eller viden om overgreb af seksuel eller voldelig karakter fra andre unge/forældre/

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

Samværspolitik. Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Samværspolitik Del I - retningslinier til forebyggelse af fysiske og psykiske overgreb på børn og unge i Ungdommens Røde Kors Del II - retningslinier til forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.

Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk. Adresse: Henrik Pontoppidans Vej 8, 2200 Københavns N/Milnersvej 35b, 3400 Hillerød Telefon: 33 17 30 30 Mail: boernehushovedstaden@sof.kk.dk Hjemmeside: www.boernehuse.dk/hovedstaden Leder Pernille P.

Læs mere

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1

1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt fokus på underretninger... 1 GLADSAXE KOMMUNE Skole og Familie Bilag 1: Notat vedrørende KL's 12 opmærksomhedspunkter NOTAT Dato: 2. august 2012 Af: Rikke Schønning KL s 12 opmærksomhedspunkter 1. Nødvendigt med politisk og ledelsesmæssigt

Læs mere

UNDERRETNING UNDERRETNING

UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING UNDERRETNING Vejledning til underretning Beskriv bekymringen Nogle tror, at det er et omfattende arbejde at skrive en underretning, men der er ingen krav til længde og ordvalg. Det vigtigste

Læs mere

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale.

Samtaler i dagplejen/vuggestuen Ved barnets 2V års alderen tilbydes alle forældre en forældresamtale. Sammenhængskraft mellem dagpleje eller vuggestue og børnehave i overgangen Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt. Samtaler

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg

UNDERRETNING. - et udtryk for oms0rg UNDERRETNING - et udtryk for oms0rg Fagfolk der arbejder med børn og unge, har et særlig ansvar for at sikre, at børn der viser tegn på mistrivsel, får den rette hjælp. Denne pjece skal give forældre indblik

Læs mere

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn

Viden eller mistanke om. overgreb mod et barn Viden eller mistanke om overgreb mod et barn Beredskab og handlevejledning til ansatte i Viborg Kommune, der er i direkte kontakt med børn under 18 år Børn & Unge 2018 Indhold Sådan underretter du.........................................................4

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen

Inddragelse af barn, ung og forældremyndighedsindehaver under hele indsatsen Standarder for sagbehandling Del II- den Sammenhængende Børn og Unge Politik Overordnet målsætning Forældrene spiller en central rolle for barnet og den unges trivsel og udvikling, og forældrene har altid

Læs mere

Næstved Kommune. Team Holsted

Næstved Kommune. Team Holsted Næstved Kommune Team Holsted Om arbejdet i Team Holsted Teamet er et konsultativt forum, der med sparring, rådgivning og vejledning hjælper med at anvise mulighederne for yderligere hjælp i forhold til

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år

Rammer og struktur for Distriktssamarbejdet i Skanderborg Kommune Børn og unge 6 17 år Alle børn og unge i Skanderborg har ret til et godt børne - unge liv, hvor børn/unge overvejende har oplevelsen af glæde, tryghed, engagement, begejstring og robusthed i forhold til livets udfordringer.

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Hvad er gråzoneprostitution?

Hvad er gråzoneprostitution? Hvad er gråzoneprostitution? Når man bytter med seksuelle handlinger for at opnå popularitet, opmærksomhed, anerkendelse, tryghed, kærlighed, omsorg, bekræftelse, kontakt, venskab, social prestige, materielle

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Sagsnummer 15/25331 11111111111515 Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til samarbejdsmodellen Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor udsatte

Læs mere