Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt."

Transkript

1 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt. Der blev ikke nævnt navne, stednavne eller tidsperioder ved samtalen i bussen. I bussen sad også en pige som kendte støttepædagogen fordi hun havde været støttepædagog for pigens lillebror. Hun kunne høre samtalen og var sikker på at det var hendes lillebror der blev omtalt. 2. december 2009 Forvaltningsret Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. Ombudsmanden var uenig i kommunens opfattelse af reglerne om tavshedspligt. Han mente ikke støttepædagogen brød sin tavshedspligt ved i anonyme vendinger at omtale et konkret barn i et offentligt forum. Han lagde vægt på at det kun var dem der i forvejen kendte barnet og de konkrete omstændigheder der blev omtalt, der ville vide hvem barnet var. Ombudsmanden henstillede til kommunen at genoptage sagen og overveje om der var grundlag for påtalen. Kommunen skrev den 21. januar 2010 til mig at kommunen i den konkrete sag ville efterkomme henstillingen i min udtalelse, og at kommunen på den baggrund ville trække påtalen tilbage. (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse 1. Sagens tema Der er i forbindelse med min behandling af sagen rejst spørgsmål om hvorvidt påtalen (også) var begrundet i at (A) havde talt om sit arbejde i negative vendinger i det offentlige rum. Jeg henviser til kommunens udtalelse af 23. december 2008 og fagforbundet (X) s bemærkninger hertil i brevet af 8. januar Dette er et emne der primært knytter sig til forholdet mellem offentligt ansattes ytringsfrihed og loyalitetspligten.

2 Kommunen har dog i udtalelsen af 5. marts 2009 præciseret at påtalen blev givet fordi kommunen mente at (A) havde brudt tavshedspligten ved at omtale et konkret barn i bussen. Jeg har derfor ikke foretaget mig noget på baggrund af det (X) og kommunen har skrevet om hvorvidt (A) s negative omtale af sit arbejde kunne begrunde eller var en del af begrundelsen for påtalen. Kommunen har i øvrigt i sin udtalelse af 23. december 2008 præciseret at det var kommunens opfattelse at (A) havde brudt den almindelige tavshedspligt, og at der ikke kunne pålægges hende en videregående tavshedspligt. Jeg har på den baggrund udelukkende beskæftiget mig med spørgsmålet om hvorvidt det var berettiget at kommunen gav (A) en påtale for brud på den almindelige tavshedspligt for offentligt ansatte. 2. Blev tavshedspligten brudt? Ifølge påtalen af 13. august 2008 lagde kommunen til grund at (A) havde overtrådt sin tavshedspligt fordi hun havde omtalt et bestemt barn i det offentlige rum. Efter min gennemgang af sagen er jeg ikke enig med kommunen i dens opfattelse af reglerne om tavshedspligt. Jeg mener ikke der er grundlag for at antage at (A) brød sin tavshedspligt ved samtalen i bussen. Her følger en nærmere begrundelse for min vurdering af sagen: Oplysningerne om barnet som (A) var støttepædagog for, var oplysninger der var underlagt tavshedspligt af hensyn til en persons interesse i at beskytte oplysninger om personlige forhold. Jeg henviser til straffelovens 152, stk. 3, og forvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 6. Der er ikke uenighed om dette forhold. Den nævnte regel i forvaltningsloven har følgende ordlyd: 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 2/10

3 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold,. Det er en forudsætning for at anvende bestemmelsen i 27, stk. 1, nr. 6, at oplysningerne angår bestemte personer, virksomheder eller foreninger mv. Videregivelse af oplysninger om f.eks. rent private forhold vil derfor ikke indebære et brud på tavshedspligten hvis videregivelsen sker i helt anonymiseret form, jf. f.eks. min udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 699 ff*. Unavngivne personer kan dog også være genstand for en strafbar krænkelse af tavshedspligten. Det afgørende må her være om en lidt videre kreds af mennesker kan genkende de pågældende oplysninger og ved at oplysningerne drejer sig om en bestemt persons privatliv. Se f.eks. dommen i Ugeskrift for Retsvæsen, 1960, s. 382, der anså betegnelsen en overretssagfører, der tidligere har spillet en vis rolle i det kommunale liv i for at være tilstrækkelig præcis til at der var tale om fortrolige oplysninger. Det er dog næppe nok at vedkommende kan genkende sig selv. Jeg henviser til betænkning nr. 998/1984 om tavshedspligt, s. 75, og John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s Jeg henviser desuden til min udtalelse i Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 170 f*. Det fremgår af oplysningerne i sagen at der var tale om en almindelig samtale med en tidligere kollega. (A) omtalte nogle vanskeligheder og uhensigtsmæssigheder der primært vedrørte den måde hendes arbejde i en tidligere periode havde været organiseret på. Disse forhold var sammenfaldende med den periode hvor (A) havde været støttepædagog for det omhandlede barn, og de var til dels knyttet til hendes arbejde med dette barn. Der er ikke uenighed om at (A) konkret fortalte at det pågældende barn var et vanskeligt barn der slog og sparkede, og at barnet havde knækket (A) s briller. Der blev ikke nævnt navne eller bestemte perioder for forløbet. Omfanget af oplysningerne og de konkrete omstændigheder i sagen gjorde at det kun var dem der hørte samtalen, og som i forvejen kendte de involverede personer og de konkrete omstændigheder, der ville kunne identificere barnet. Jeg har på den baggrund vanskeligt ved at se at (A) s samtale i bussen kunne føre til at offentligheden ( en videre kreds, se ovenfor) kunne identificere barnet og dermed få kendskab til tavshedsbelagte oplysninger om barnet. 3/10

4 Det understreges af at det efterfølgende viste sig at samtalen ikke drejede sig om det barn som tilhøreren troede at hun genkendte via samtalen i bussen. Hvis tilhøreren rent faktisk havde identificeret sin lillebror ud fra samtalen, ville dette dog normalt heller ikke have været ensbetydende med at en videre kreds af mennesker ville have vidst hvilket barn der blev talt om. Selv om tilhøreren havde haft ret i at det var hendes bror der blev omtalt i bussen, ville dette altså heller ikke i sig selv have ført til at (A) havde brudt tavshedspligten. Jeg mener derfor ikke der er grundlag for at antage at (A) brød sin tavshedspligt ved i anonyme vendinger at fortælle om et konkret barn i et offentligt forum. Under pkt. 3 og 4 har jeg redegjort for nogle særlige spørgsmål som jeg har overvejet i forbindelse med min behandling af sagen. 3. Samtalen var med en (tidligere) kollega Oplysninger der umiddelbart virker anonyme, kan miste deres anonymitet hvis den der modtager oplysningerne, har et kendskab til den eller de personer oplysningerne drejer sig om, eller til andre oplysninger der gør en identifikation mulig. Jeg har tidligere beskæftiget mig med denne problemstilling, bl.a. i udtalelsen i Folketingets Ombudsmands beretning for 2002, s. 182 f*. I sagen havde et ægtepar der skulle adoptere en kinesisk pige, fået et andet barn end det de var blevet godkendt til at adoptere. Adoptionssamrådets sekretariat videregav oplysninger om ægteparret til en tv-station der ville bringe en udsendelse om bl.a. dette ægtepar. Oplysningerne var delvist anonymiserede idet navnene var slettet. Ombudsmanden udtalte at det må kræves at der er stor sikkerhed for at den som får oplysningerne udleveret, ikke i forvejen har kendskab til den pågældendes identitet, ligesom det må kræves at oplysningerne ikke i sig selv indeholder sådanne kendetegn at en identifikation er mulig. Ombudsmanden udtalte endvidere at det i denne henseende ikke var nok at nogle navne var blevet slettet, og at oplysningerne havde mistet deres karakter af at være anonyme allerede fordi tv-stationen i forvejen kendte ægteparrets identitet. Jeg har på den baggrund overvejet hvilken betydning det havde at (A) talte med en tidligere kollega i bussen. Han eller hun kunne muligvis identificere det pågældende barn på grund af sit kendskab til kommunen også selv om barnets navn eller lignende oplysninger ikke blev nævnt. Ud fra de oplysninger jeg har fået, er der ikke noget der tyder på at (A) ikke havde tilstrækkelig sikkerhed for at kollegaen ikke vidste eller kunne regne 4/10

5 ud hvem det var (A) havde omtalt ved samtalen. Dette forhold kan derfor ikke ændre min opfattelse af at (A) ikke brød tavshedspligten ved samtalen med kollegaen. 4. Sanktionens karakter Kommunen har bl.a. i udtalelsen af 23. december 2008 fremhævet at der kun blev meddelt (A) en tilrettevisning eller en påtale, og at der ikke var tale om en alvorligere sanktion hvilket ellers kunne have været resultatet af et brud på tavshedspligten. Det fremgår dog klart af både sagen og af kommunens tilkendegivelser at påtalen har karakter af en sanktion, og at den er meddelt med henblik på at undgå gentagelser. Uanset at der kun blev givet (A) en påtale, mener jeg derfor der er grundlag for at kommunen ser på sagen igen. 5. Konklusion Efter min gennemgang af sagen er jeg ikke enig med kommunen i at det kan lægges til grund at (A) brød tavshedspligten ved samtalen i bussen. Jeg mener derfor det var kritisabelt at hun fik en påtale for dette forhold. Jeg har meddelt kommunen min opfattelse. Jeg har samtidig henstillet til kommunen at genoptage sagen og i lyset af det jeg har anført overveje om der er grundlag for påtalen. Jeg har bedt kommunen om at underrette mig om sagens videre forløb. Som udgangspunkt foretager jeg mig dog ikke mere i sagen, medmindre jeg hører fra foreningen eller (A) igen. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Kommunen skrev den 21. januar 2010 til mig at kommunen i den konkrete sag ville efterkomme henstillingen i min udtalelse, og at kommunen på den baggrund ville trække påtalen tilbage. Jeg skrev derfor til kommunen at jeg ikke foretog mig mere i sagen. Sagsfremstilling 5/10

6 Jeg har gennemgået sagen på baggrund af fagforbundet (X) s klage, korrespondancen i sagen og de akter jeg har fået fra kommunen. Der er slettet en række oplysninger i de akter jeg har modtaget fra kommunen, og det er mit indtryk at kommunen har anset det for at være nødvendigt at anonymisere akterne før de blev sendt via til mig. Det har ikke haft betydning for min gennemgang af sagen, og forholdet har derfor ikke givet mig grundlag for at foretage mig noget eller indhente yderligere oplysninger. Det fremgår af kommunens notat af 4. august 2008 at kommunen blev kontaktet af en mor til en dreng som A havde været støttepædagog for. Moren fortalte at hendes datter havde kørt i bus med A som hun genkendte som lillebrorens støttepædagog. Søsteren havde siddet bag ved A, og hun havde ikke kunnet undgå at høre A s samtale med sin sidemand. A fortalte at hun 2½ år tidligere havde været rigtig træt af sit job, og at det mest skyldtes en dreng som ikke var til at styre, og som det var en pestilens at være sammen med. Alle i institutionen havde syntes at han var rigtig træls, og han havde også smadret A s briller. Storesøsteren hørte ikke brorens navn nævnt, men ud fra oplysningerne kunne det kun være hendes bror. Ifølge kommunens notat mente storesøsteren at det virkede som om det var en kollega A talte med. Moren nævnte desuden at hendes søn og støttepædagogen ikke havde et godt forhold til hinanden. Samtalen med moren førte til en tjenstlig samtale ved hvilken A blev meddelt en påtale. Referatet af samtalen, dateret 13. august 2008, beskriver grundlaget for påtalen. Kommunen har under referatets pkt. 4 fremhævet følgende forhold som uacceptable: At (A) bryder sin tavshedspligt ved i et offentligt rum at omtale et barn, som muligt kan genkendes. Et barn hvis navn ikke nævnes, men som søster opfatter som værende egen bror. Dette er et brud på (A) s tavshedspligt som offentlig ansat, idet hun uberettiget har videregivet oplysninger omkring sit arbejdsforhold der vedrører børn. Sagen tilspidses yderligere, idet barnet omtales i negative vendinger. A s bemærkninger fremgår af mødereferatets pkt. 5: Det kan ikke have været ( ), der var tale om. (A) tænker ikke tilbage på nogen særlige episoder derfra. ( ) var i ( ), men har overhovedet ikke haft en opførsel, som er omtalt i sagen... (A) kan selv genkende ( ) fra historien. Han har også fyldt meget for (A). Det er således også ( ) som har ødelagt brillerne og ikke ( ). 6/10

7 Datteren har tydeligvis identificeret den forkerte, hvilket underbygger, at det ikke har været muligt at identificere omtalte person. Dermed er der ikke sket brud på tavshedspligten. Oplysningerne er givet videre gennem flere led. (A)>datter>mor>forvaltningen, hvorved oplysningerne kan være fordrejet flere gange. (A) bruger ikke ord som pestilens. Alligevel vælger forvaltningen at tro på moderen, i stedet for at tro på (A), som har 35 års erfaring. Tvivlen bør forvaltningen lade (A) komme til gode. Kommunen traf herefter afgørelse om at meddele A en påtale. I mødereferatet af 13. august 2008 er afgørelsen begrundet på følgende måde (under pkt. 6): Vi vælger at tro på (A) s fortolkning i forhold til, hvilket barn der er tale om idet der kan være usikkerhed omkring identificeringen. (A) har alligevel overtrådt sin tavshedspligt, idet hun har omtalt et bestemt barn i offentligt regi. Ledelsen har på baggrund af ovenstående, samt de modtagne bemærkninger truffet afgørelse om at meddele (A) en påtale. Samtidig skal (A) også fremadrettet sørge for at efterleve forvaltningens værdigrundlag herunder at fremme et positivt omdømme for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Mødereferatet og dermed påtalen er underskrevet af en repræsentant for kommunen, A og hendes bisidder fra fagforbundet X. Der var efterfølgende en række drøftelser mellem fagforbundet og kommunen der viste at der ikke var enighed om hvorvidt tavshedspligten var blevet brudt. Kommunen meddelte dog i en af 24. september 2008 at ledelsen i kommunen havde besluttet at fastholde påtalen. Af en fremgik det at kommunen lagde vægt på at A havde talt om sit arbejde i andres påhør, at A havde talt om konkrete hændelser, og at A havde talt om disse forhold med nogen der ikke var part i sagen. Kommunen nævnte i en også at A havde indrømmet at hun havde talt om et barn, og at kommunen ikke kunne acceptere denne adfærd. Endelig fremhævede kommunen at der kun var givet en påtale og ikke en advarsel. Af fagforbundets af 24. september 2008 til kommunen fremgik det at forbundet og kommunen efterfølgende havde et møde med en generel drøftelse af kommunens praksis vedrørende de ansattes tavshedspligt. Kommunen har påført en af 24. september 2008 en håndskrevet bemærkning 7/10

8 om at parterne ved et møde den 31. oktober 2008 blev enige om ikke at tage et referat af mødet. Jeg modtog den 11. november 2008 fagforbundets klage af 3. november I klagen redegjorde forbundet for at foreningen ikke mente at der var sket et brud på tavshedspligten. Forbundet henviste bl.a. til at der ikke blev nævnt navne eller perioder, hvilket ville have muliggjort en identifikation af barnet, og at barnets personlige interesser ikke var blevet krænket fordi barnet ikke var blevet identificeret. I et brev af 12. november 2008 bad jeg om kommunens eventuelle bemærkninger til klagen og om at låne sagens akter. Kommunen skrev den 23. december 2008 bl.a. følgende: I den forbindelse skal Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen bemærke, at det er forvaltningens opfattelse, at (A) i forbindelse med hændelsen i bussen har handlet uhensigtsmæssigt (brudt sin tavshedspligt) og udvist en upassende og ikke anstændig opførsel i situationen, hvorfor forvaltningen har fundet det nødvendigt at tilrettevise (A) for at undgå en gentagelse i fremtiden. Det er ligeledes forvaltningens opfattelse at ansatte i den offentlige forvaltning i almindelighed gerne må tale om de opgaver og funktioner som de varetager i det daglige, men at der imidlertid er grænser for, i hvilket omfang de ansatte må videregive oplysninger, som de har fået til kendskab i forbindelse med deres funktion, og hvorfor der ikke er fri adgang til at videregive oplysninger om enkeltpersoner, hvis sager ansatte, har været part i. Faktuelt har (A) omtalt sit arbejde i andres påhør i det offentlige rum. (A) omtaler konkrete negative hændelser med en tredjeperson som ikke er direkte part i sagen og ej heller er ansat på den samme arbejdsplads som (A). (A) erkender, at hun har omtalt et barn fra sit arbejde og ikke blot børn i almindelighed, hvilket er en adfærd forvaltning ikke kan acceptere. Forvaltningens holdning er, at offentlige ansatte har tavshedspligt bl.a. når en oplysning er nødvendigt at hemmeligholde for at varetage væsentlige hensyn til bl.a. private interesser, herunder hensyn til enkeltpersoners personlige og interne forhold. Fagforbundet (X) er af den opfattelse, at der ved udtalelserne i sagen ikke er sket brud på tavshedspligten, da der ikke er personlige interesser for det pågældende barn, som er blevet krænket ved samtalen i bussen. 8/10

9 En opfattelse der ikke deles af forvaltningen der derimod mener, at barnet og dennes personlige interesser netop bliver udstillet og krænket ved udtalelserne. Forvaltningen har forståelse for, at ansatte til tider kan have brug for at læsse af, men er af den opfattelse, at dette ikke skal ske i det offentlige rum (en bus), men at dette i stedet bør finde sted på arbejdspladsen og over for enten en kollega eller den daglige ledelse. Fagforbundet (X) giver i deres henvendelse til ombudsmanden udtryk for, at forvaltningen har udvidet fortolkningen af tavshedspligten. Denne opfattelse deles ikke af forvaltningen eftersom der ikke kan pålægges den ansatte en videre tavshedspligt. Brud på tavshedspligten anses for en alvorlig tjenesteforseelse, der kan udløse forskellige sanktioner afhængig af grovheden af bruddet. Det fremgår af (X) henvendelsen at forvaltningen ikke har opfyldt proportionalitetsprincippet, hvilket forvaltningen ikke er enige i. Forvaltningen meddeler alene (A) en tilrettevisning/påtale i sagen for at undgå en gentagelse i fremtiden samtidig med at tavshedspligten indskærpes. Det skal bemærkes at forvaltningen er af den opfattelse, at (A) anciennitet ikke på nogen måde kan tale for, at der ikke skal ske en tilrettevisning. Tværtimod taler (A) s anciennitet for, at hun burde vide bedre, ligesom det heller ikke er en undskyldende omstændighed, at (A) aldrig tidligere har modtaget en sanktion i sit ansættelsesforhold. Fagforbundet kommenterede i et brev af 8. januar 2009 kommunens udtalelse. Forbundet skrev i brevet bl.a. at det var dets opfattelse at påtalen var givet for brud på tavshedspligten og ikke fordi A havde opført sig upassende eller uhensigtsmæssigt sådan som kommunen skrev i udtalelsen af 23. december Foreningen præciserede også at A s samtale i bussen foregik med en støttepædagog der stadig var ansat i kommunen. På baggrund af forbundets brev af 8. januar 2009 kom kommunen med uddybende bemærkninger til sagen i et brev af 5. marts Kommunen skrev i den forbindelse bl.a. følgende: I forhold til (X) s indledende bemærkninger synes det at fremgå, at forvaltningen har udvidet påstand i sagen. Dette kan forvaltningen imidlertid ikke genkende. Forvaltningen fastholder at (A) har fået en påtale for brud på tavshedspligten. 9/10

10 Det skal oplyses, at det ikke på noget tidspunkt i den tjenstlige samtale kommer frem, at der er tale om en kollega, men alene at (A) taler med en anden person. Det er først i (X) s skrivelse til ombudsmanden af , at det fremgår at (A) omtaler en tidligere kollega. Af (X) s henvendelse til ombudsmanden den fremgår det at der er tale om en kollega. Hvorvidt der er tale om en tidligere eller nuværende kollega har forvaltningen ikke mulighed for at kommentere, da forvaltningen ikke kender pågældendes navn. (X) har ikke før sagen blev forelagt Folketingets Ombudsmand fremført dette, hvorfor det ikke har været en del af grundlaget i sagen. Forvaltningen er midlertidig af den opfattelse, at selvom det måtte være tilfældet at (A) taler med en kollega/tidligere kollega ændrer det ikke på at hun omtaler sit arbejde i andres påhør i offentligt rum. Forvaltningen har forståelse for, at kollegaer har brug for at tale sammen om jobbet og de hændelser der finder sted i dagligdagen, men dette må bare ikke ske i det offentlige rum på en måde som i denne sag, hvor drengen og hans personlige interesser bliver udstillet og krænket ved de udtalelser (A) fremkommer med i samtalen. Forvaltningen er ikke enig i (X) s opfattelse, at (A) ikke omtaler et bestemt barn. Det fremgår af sagens akter (referat af tjenstlig samtale af tiltrådt af både (A) og af (X)) at (A) har omtalt et bestemt barn i offentligt rum (en bus), hvilket som nævnt i forvaltningens brev af adresseret til Folketingets Ombudsmand er en adfærd forvaltningen ikke kan acceptere. Fagforbundet skrev den 24. marts 2009 til mig at foreningen ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. NOTER: (*) FOB 2002, s. 182, FOB 2003, s. 699, og FOB 2005, s /10

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem

Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem 2011 20-1. Kommunes krav om tilbagebetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til kommunalbestyrelsesmedlem En del af vederlaget til et medlem af en kommunalbestyrelse var blevet udbetalt efter

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag FOU nr 2010.2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2010 20-13. Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Resumé Et forbund klagede

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte

2015-58. Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte 2015-58 Kommunes retningslinjer om politianmeldelse af vold og chikane mod kommunens ansatte Efter at have behandlet en konkret sag, hvor en kommunal specialskole havde anmeldt en 10-årig elev til politiet

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13.

Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først. 13. 2018-12 Advarsel for Facebook-opslag var i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed. Kritik skulle ikke fremsættes internt først 13. april 2018 En medarbejder ved den kommunale hjemmepleje kritiserede

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen.

Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Lærer inhabil ved karaktergivning grundet nabostrid. Manglende stillingtagen. Substitution En gymnasielærer var nabo til en af sine elever. Mellem læreren og elevens familie var der en nabostrid som bl.a.

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3

2016-11. 16. marts 2016. Forvaltningsret 115.1 115.3 2016-11 Ankestyrelsen kunne ikke konkludere, at kommunen havde overholdt sin vejledningspligt over for en kvinde, der trak sin ansøgning om førtidspension tilbage 16. marts 2016 En mor klagede på vegne

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9

maj Ansættelses- og arbejdsret 1.9 2018-20 Betjents udtalelser til avis fremstod som fremsat på politiets vegne. Indkaldelse til tjenstlig samtale var ikke i strid med offentligt ansattes ytringsfrihed En lokal politibetjent udtalte sig

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital

Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital FOB 05.170 Afslag på indsigt i oplysning om indberettende hospital ved bivirkning af lægemiddel En journalist fik hos Lægemiddelstyrelsen indsigt i styrelsens bivirkningsindberetningssystem om bivirkninger

Læs mere

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne.

Ombudsmanden bad overlægen og Ankestyrelsen om at redegøre for grundlaget for afgørelserne samt uddybe begrundelserne. 2012-17 Afslag på behandling med kunstig befrugtning til handicappet par. Begrundelse Et par, der begge var spastisk lammede og kørestolsbrugere, havde af en overlæge på en fertilitetsklinik fået afslag

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018

Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken. August 2018 Tavshedspligt og ytringsfrihed - vejledning til personalepolitikken August 2018 Tavshedspligt 2 Indledning Ansatte i den offentlige forvaltning må i almindelighed gerne fortælle andre om de opgaver og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven

Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven 2015-54 Praksis for brug af undervisere, der ikke opfylder folkeskolelovens kvalifikationskrav, fremgik ikke af loven Et forældrepar klagede til ombudsmanden over, at deres søn blev undervist i en folkeskole

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 30. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kristian Lützau Strandvejen 347 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur

Inhabilitet i forbindelse med ny skolestruktur Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der ikke er grundlag for at antage, at Næstved Byråd har handlet i uoverensstemmelse med reglerne om inhabilitet ved at erklære to kommunalbestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Familieplejernes samarbejde med kommunerne

Familieplejernes samarbejde med kommunerne Familieplejernes samarbejde med kommunerne Undersøgelse af Familieplejeområdet Spørgeskemaundersøgelse Juni 2013 1 Undersøgelsen er udarbejdet af SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND, Fag & socialpolitik ved

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen.

Da manden henvendte sig til ombudsmanden, var der gået 1 år og 5 måneder uden at kommunen havde foretaget sig noget i sagen. 2009 20-8 Kommunens sagsbehandlingstid i en sag om boligsikring En mand klagede over at kommunen ikke havde efterlevet en afgørelse fra det sociale nævn i en sag om boligsikring. Det sociale nævn havde

Læs mere

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen

Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen Naturklagenævnet / Klage af 22 jan.2012- Palle Flebo-Hansen januar 22 2012 Påstandsdokument 1 Naturklagenævnet har adskille afgørelser som siger; at kommunernes afgørelser er truffet i strid med de forvaltningsretlige

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere