FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE"

Transkript

1 FORTSAT SYG - HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE VEJLEDNING OM REVALIDERING, FLEKSJOB OG FØRTIDSPENSION

2 2

3 VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår. I pjecen kan du læse om betingelser, regler og muligheder for revalidering, fleksjob og førtidspension. Alle ordningerne administreres af kommunen. Du kan også orientere dig om klageregler, forholdet til DSA og hjælpemuligheder i pensionskassen PKA. Socialrådgivningen i DSA kan vejlede dig telefonisk ud fra princippet om hjælptil-selvhjælp. Du kan også selv hente informationer på vores hjemmeside dsa.dk, hvor du finder Guide tilsyge. Pjecen indeholder også relevante oplysninger for selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller. Før du søger om hjælp i kommunen, bør du finde ud af, om dine arbejdsmæssige problemer kan løses på din nuværende arbejdsplads. Kontakt din faglige organisation for at høre om arbejdsfastholdelse. Har du spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold, herunder opsigelsesregler, skal du også kontakte din faglige organisation. 3

4 INDHOLDS- FORTEGNELSE Indledning Hent hjælp i kommunen Sagsbehandling i kommunen Revalidering Fleksjob Førtidspension og ressourceforløb Retssikkerhed Klagemuligheder Hjælpemuligheder i pensionskassen PKA

5 FLEKSJOB, REVALIDERING ELLER FØRTIDSPENSION Selv om din arbejdsevne er nedsat, er der forskellige muligheder for at fortsætte på arbejdsmarkedet. En af dem er revalidering. Det betyder, at du kan få hjælp til at blive eller komme tilbage på arbejdsmarkedet fx i form af virksomhedspraktik eller uddannelse. En anden mulighed er fleksjob. I et fleksjob er du ansat hos en arbejdsgiver på vilkår, der tager hensyn til din nedsatte arbejdsevne. Du har mulighed for at få fleksjob, når hverken behandling eller revalidering kan forbedre din arbejdsevne. Endelig er der mulighed for førtidspension. Det kræver, at din arbejdsevne er nedsat i en sådan grad, at du hverken kan revalideres eller varetage et fleksjob. Det er din bopælskommune, der behandler og bestemmer, om du har ret til revalidering, fleksjob og førtids pension. 5

6 HENT HJÆLP I KOMMUNEN Hvis du er sygemeldt og får løn under din sygdom, eller du får sygedagpenge, vil du sandsynligvis allerede være i kontakt med Jobcentret i kommunen. Du kan derfor aftale et møde med din sagsbehandler for at drøfte dine muligheder. Er du ikke i kontakt med kommunen, kan du få en aftale med en sagsbehandler. Du kan godt søge om revalidering og fleksjob, selv om du ikke er sygemeldt i dit arbejde. Kommunen er forpligtet til at vurdere din ansøgning om fx fleksjob i forhold til alle hjælpemuligheder. Vi anbefaler, at du tager dit cv med til mødet med kommunen og også gerne konkrete eksempler på, hvilke arbejdsopgaver du kan udføre, og hvilke du ikke magter. 6

7 SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNEN Efter din samtale med kommunen vil sagsbehandleren samle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. Det kan være oplysninger fra din praktiserende læge, din faglige organisation og a-kassen. Der kan også være behov for at holde en eller flere rundbordssamtaler. Det sker for at afklare, om du kan blive på din arbejdsplads. Deltagerne i en rundbordssamtale vil typisk være dig selv, din nærmeste leder, kommunens sagsbehandler og din faglige organisation, fx din tillidsrepræsentant. Formålet er at få udarbejdet en løsning, så du kan genoptage arbejdet, hvor job og helbred passer sammen. Har du behov for at kende jobmulighederne inden for dit fag, kan du kontakte DSA. Rehabiliteringsplan og arbejdsevne Alle kommuner har et tværfagligt rehabiliteringsteam, der skal behandle sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Hvem er i teamet? Rehabiliteringsteamet har tværfaglig sam mensætning med repræsentanter fra relevante dele af kommunen, herunder: beskæftigelsesområdet socialområdet, herunder socialpsykiatrien sundhedsområdet undervisningsområdet (skal kun være repræsenteret, hvis det er relevant). Derudover sidder en repræsentant fra regionen med i teamet, en såkaldt sundhedskoordinator, som fx kan være en socialmediciner. Hvis kommunen vurderer, at du skal tilbydes et revalideringsforløb, eller hvis kommunen ønsker rehabiliteringsteamets vurdering af, om du skal tilbydes et ressourceforløb, et fleksjob eller en førtidspension, skal kommunen udarbejde en rehabiliteringsplan. Denne består af en forberedende del og 7

8 revalidering Målet en indsatsdel. med revalidering er at fastholde dig på eller bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet Den forberedende og til del helt af rehabiliteringsplanen dig skal selv. udarbejdes i samarbejde eller delvist at forsørge med dig og med udgangspunkt i dit beskæftigelses- til revalidering og uddannelsesmål samt ret Retten med udgangspunkt til at få revalidering i dine ressourcer er knyttet og til din samlede arbejdsevne. situation. Arbejdsevnen skal være Din så praktiserende begrænset læges af helbredsmæssige vurdering af din eller helbredsmæssige sociale årsager, situation at revalidering skal ligeledes indgå. er nødvendig for, at du kan fastholde eller få et arbejde. Hvis konklusionen i rehabiliteringsplanen er, at din arbejdsevne er så Begrænsningen skal have en vis længde, begrænset, at du ikke kan varetage arbejde og arbejdsevnen på almindelige må vilkår, ikke er kunne næste genskabes skridt at finde gennem ud af, behandling om du har ret eller til revalidering, fleksjob, aktiviteter. ressourceforløb eller erhvervsrettede førtidspension. Du har ikke nødvendigvis ret til revalidering, fordi du ikke længere kan arbejde med det, du er uddannet til. Der skal foretages en bred vurdering af dine muligheder for at arbejde også uden for dit faglige område. 8 Hvis du har ret til revalidering, skal der laves en jobplan, der beskriver indhold og tidsramme for revalideringen. Den 8

9 REVALIDERING Målet med revalidering er at fastholde dig på eller bringe dig tilbage til arbejdsmarkedet og til helt eller delvist at forsørge dig selv. Ret til revalidering Retten til at få revalidering er knyttet til din arbejdsevne. Arbejdsevnen skal være så begrænset af helbredsmæssige eller sociale årsager, at revalidering er nødvendig for, at du kan fastholde eller få et arbejde. Arbejdsevnen må ikke kunne genskabes gennem behandling eller erhvervsrettede aktiviteter. Du har ikke nødvendigvis ret til revalidering, fordi du ikke længere kan arbejde med det, du er uddannet til. Der skal foretages en bred vurdering af dine muligheder for at arbejde også uden for dit faglige område. Hvis du har ret til revalidering, skal der udarbejdes en jobplan, der beskriver indhold og tidsramme for revalideringen. Den skal tage udgangspunkt i hvad, der realistisk og på kortest mulig tid kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Retten til revalidering er uafhængig af din egen og din ægtefælles/samlevers formueforhold. Revalideringens indhold Revalideringstilbuddet skal tilrettelægges sammen med dig og kan bestå af en eller flere af følgende aktiviteter: vejledning og opkvalificering virksomhedspraktik ansættelse med løntilskud hjælp til selvstændig virksomhed. Vejledning og opkvalificering Her er der tale om korte afklarings- og vejledningsforløb, særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb og almindelige uddannelser. Et uddannelsestilbud kan bestå af en kort, mellemlang eller længerevarende uddannelse. Hvilken afgøres ud fra en vurdering af, hvilket tilbud der hurtigst og realistisk kan bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. 9

10 REVALIDERING 10 Virksomhedspraktik Virksomhedspraktik bruges til at afklare om: du kan genoptage dit sædvanlige arbejdsområde du bør skifte til et andet fagområde. det er nødvendigt med yderligere revalidering, fx ansættelse med løntilskud eller uddannelse du skal have tilbud om fleksjob der skal rejses sag om førtidspension virksomhedspraktik kan også bruges til at opkvalificere dig inden for andet arbejdsområde. Når virksomhedspraktik indgår i jobplanen, fastsættes længden efter en vurdering af dit behov. Løntilskudsjob For at sikre, at du kan arbejde på almindelige vilkår, kan det være nødvendigt med en egentlig faglig oplæring eller genoptræning, eventuelt suppleret med kurser. En ansættelse med løntilskud kan også være relevant efter en virksomhedspraktik. Især hvis der er tale om et nyt område eller speciale inden for dit fag. Løntilskudsjob kan oprettes både hos offentlige og private arbejdsgivere. Selvstændig erhvervsdrivende For at få hjælp til at etablere en selvstændig virksomhed skal du have faglige og forretningsmæssige forudsætninger for at drive virksomheden. Det er også en betingelse, at denne form for revalidering, frem for andre, fører til, at du kan forsørge dig selv. Revalidering hvor længe Revalidering skal gennemføres på kortest mulig tid og som udgangspunkt i højst fem år. For nogle kan en kortvarig revalidering, eksempelvis en virksomhedspraktik, være tilstrækkelig til at komme tilbage på arbejdsmarkedet. For andre vil det være nødvendigt med et længere forløb med fx virksomhedspraktik, adgangsgivende kurser eller videreuddannelse. I særlige situationer kan kommunen dispensere for femårsgrænsen.

11 ØKONOMIEN UNDER REVALIDERING Ydelse forrevalidering Du bevarer din hidtidige forsørgelse, fx sygedagpenge, mens du er under forrevalidering. Forrevalidering er de afklarende aktiviteter, som du gennemfører forud for en jobplan. Ydelse revalidering Når din jobplan er fastlagt, starter du på den egentlige revalidering. Under revalideringen får du revalideringsydelse. For personer over 30 år svarer det til den højeste arbejdsløshedsdagpengesats. Ydelsen udbetales typisk månedsvis bagud. Se den aktuelle sats på dsa.dk. Ydelse løntilskudsjob Er du ansat med løntilskud, får du som minimum den mindste overenskomstmæssige løn (inkl. pensionsbidrag). Er du på nedsat tid, reduceres lønnen tilsvarende. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, som kommunen giver tilskud til. Ydelse selvstændig virksomhed Der gælder helt særlige regler for revalideringshjælp som selvstændig erhvervsdrivende. Du kan få oplysningerne i kommunen. Transport Overstiger den daglige transport 24 km, kan du få dækket transportudgifterne ud over de 24 km. Kommunen betaler hele transportudgiften, hvis udgiften er en følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Bøger og hjælpemidler Du kan få dækket nødvendige udgifter til bøger, kursusafgifter, undervisningsmaterialer m.m. Du kan desuden få hjælp til arbejdsredskaber, personlig assistance og mentorordning, hvis det er nødvendigt for, at du kan gennemføre revalideringen. Fradrag i revalideringsydelsen Du må som udgangspunkt ikke have andet arbejde, mens du er i gang med revalidering. Din kommune kan dog godkende, at du arbejder, hvis det pas- 11

12 REVALIDERING ser med jobplanen. Har du arbejde, skal du derfor oplyse det til jobcentret. Tjener du over kr. brutto pr. år trækkes det fra revalideringsydelsen. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger og løbende udbetalinger af erhvervsevnetabserstatning bliver trukket fra i revalideringsydelsen, hvis de sammen med ydelsen overstiger den løn, du havde, før du begyndte din revalidering. Feriepenge fra tidligere arbejde og overskydende skat berører ikke revalideringsydelsen. Opfølgning For at sikre at jobplanen følges og gennemføres, skal din kommune følge op på jobplanen hver tredje måned. Sygdom og barsel Du kan fortsætte med at få revalideringsydelse under afbrydelser som fx sygdom i op til seks måneder. Det er en betingelse, at afbrydelsen ikke betyder noget for jobplanens mål og indhold. Du bevarer revalideringsydelsen under graviditet, barsel og adoption, når du fastholder jobplanen. Revalideringsperioden og femårsfristen kan så forlænges med fraværsperioden. Ændringer i revalideringen Det kan være nødvendigt at ændre jobplanen eller afbryde den, hvis der sker ændringer i dine personlige forhold eller på arbejdsmarkedet. I så fald er det vigtigt, at du i god tid taler med din sagsbehandler, om hvad der så skal ske. Det er vigtigt, at ændringerne sker, mens du får revalideringsydelsen. Afbryder du revalideringen, kan kommunen standse udbetalingen. Hvis du må opgive jobplanen på grund af dårligt helbred, kan din eventuelle dagpengeret i DSA være eneste mulighed for at få sygedagpenge. Medlem af DSA Vi anbefaler, at du bevarer dit medlemskab af DSA, mens du er under revalidering. Medlemskabet kan være en fordel, hvis du flytter til anden a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. Hvis du melder dig ud, risikerer du at miste retten til dagpenge og efterløn. Du bør derfor kontakte DSA, inden du melder dig ud. 12

13 Arbejdsløshedsdagpenge efter revalidering Er du blevet ledig, efter du har afbrudt eller afsluttet din revalidering, kan du søge om arbejdsløshedsdagpenge, hvis du er medlem af DSA. For at have ret til arbejdsløshedsdagpenge skal du som fuldtidsforsikret have løntimer inden for de seneste tre år. For deltidsforsikrede er kravet løntimer. Timer i revalidering, fx i et løntilskudsjob, tæller ikke med. Treårsperioden kan forlænges med op til to år, hvis du har fået syge- eller barseldagpenge i treårsperioden. Revalidering kan som udgangspunkt ikke forlænge treårsperioden. Er revalideringen bevilget af helbredsmæssige årsager, kan revalideringsperioden tælle med. For at få dagpenge skal du også være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Er du fuldtidsforsikret medlem af DSA, skal du kunne og ville tage arbejde i 37 timer pr. uge. Som deltidsforsikret er kravet 30 timer pr. uge. Det er DSA, der vurderer, om du har ret til arbejdsløshedsdagpenge. Statens Voksen Uddannelsesstøtte SVU Er du i arbejde, kan et alternativ til revalidering være Statens Voksen Uddannelsesstøtte. Støtten gives til bestemte efteruddannelser og videreuddannelser. Læs mere på svu.dk Er du ledig efter revalideringsperioden, skal du opfylde beskæftigelseskravet for at kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Har du tidligere fået udbetalt dagpenge fra DSA, kan der gælde andre regler for at genoptjene dagpengeretten. 13

14 14

15 FLEKSJOB Et fleksjob er en særligt tilrettelagt stilling på en offentlig eller privat arbejdsplads, hvor der tages hensyn til dine begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan være, at du har behov for mindre belastende arbejdsopgaver, pauser eller færre arbejdstimer. Fleksjob kan også oprettes for selvstændige erhvervsdrivende, så man kan fastholdes i sin egen virksomhed. Ret til et fleksjob For at have ret til et fleksjob, skal din arbejdsevne af helbredsmæssige årsager være både varigt og væsentligt begrænset i forhold til alle erhverv. Det betyder, at du ikke kan udføre et arbejde på normale vilkår. Hvis fx lægebehandling eller revalidering kan medføre, at du kan klare et almindeligt lønnet arbejde, kan du ikke få fleksjob. Nedsættelsen af din arbejdsevne skal være dokumenteret i rehabiliteringsplanen og planen skal være behandlet i rehabiliteringsteamet. Overordnet bevilges fleksjob midlertidigt for en 5-årig periode. Hvis du er under 40 år, kan du kun bevilges et midlertidigt fleksjob for en periode på 5 år. Når de 5 år er gået, tages der stilling til, om du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob. Hvis du er over 40 år, bevilges du efter første midlertidige fleksjob på 5 år et permanent fleksjob, hvis du fortsat opfylder betingelserne for et fleksjob. Du skal søge job på samme måde som andre jobsøgende. Se mere om jobsøgning og ledige jobs på og Retten til at afvise behandling Der indføres en toårig forsøgsordning i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016, hvor du får mulighed for at afvise visse behandlingsformer uden, at det får betydning for vurderingen af din ret til fleksjob. Hvis du afviser at deltage i lægeligbehandling, der antages at kunne forbedre din arbejdsevne, skal kommunen indhente en vurdering fra regionens kliniske funktion om en anden behandling kan anbefales. Du får således ret til en ekstra lægefaglig vurdering af, om der findes en anden behandlingsmulighed. Når sagen har været forelagt klinisk funktion, kan kommunen i forsøgsperioden ikke træffe afgørelse om afslag på fleksjob som følge af, at du afviser at modtage lægebehandling. Ønsker du ikke at medvirke til, at din sag forelægges den kliniske funktion til vurdering, kan det få betydning for kommunens afgørelse om din ret til fleksjob. 15

16 FLEKSJOB Forsøget skal sikre, at du ikke skal føle dig tvunget til at deltage i lægebehandling, herunder lade dig operere eller modtage medicinsk behandling, som du ikke er tryg ved, eksempelvis operation for diskusprolaps, behandling med antidepressiv medicin og ECT-behandling. Du har fortsat pligt til at lade dig undersøge. Forsøget omfatter alene lægebehandling i snæver forstand, det vil eksempelvis sige behandlinger foretaget af en læge, operationer og behandling med lægeordineret medicin. Forsøget omfatter eksempelvis ikke genoptræning efter operation, eller behandling hos en fysioterapeut, uanset om det er en læge, der har anbefalet behandlingen, idet borgeren som hidtil skal bidrage til egen helbredelse. Endvidere omfatter forsøget ikke samtaleforløb og behandling hos psykolog, da disse behandlingstyper ikke betragtes som lægebehandling i snæver forstand. Fra job til fleksjob hos samme arbejdsgiver Du kan først blive ansat i et fleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Det betyder, at du i samarbejde med din arbejdsplads skal have forsøgt eksempelvis omplacering, nedsat arbejdstid, ændrede arbejdsfunktioner m.m. for at bevare den nuværende ansættelse. Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenlyst formålsløst, fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom. Fleksjobbevis Når du er godkendt til et fleksjob, skal kommunen udstede et fleksjobbevis, hvis du ønsker det. Løn og fleksløntilskud Du får løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension. Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til kroner (juli 2014) om måneden før skat. Når din månedsløn før skat overstiger kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af din løn. 16

17 17

18 FLEKSJOB Løn og fleksløntilskud kan kun tilsammen udgøre et beløb, der svarer til den løn, der udbetales for ansættelse på fuldtid i den pågældende stilling. På overenskomstdækkede områder fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår efter de kollektive overenskomster, herunder sociale kapitler, lokalaftaler m.v. samt bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for ansættelse og fastholdelse af personer i fleksjob. Hvis du udfører funktionærarbejde, skal du ansættes på funktionærlignende vilkår, selv om du ansættes på 8 timer eller derunder ugentligt. Løn og arbejdsvilkår skal aftales i samarbejde mellem dig og arbejdsgiver. Du kan oplyse din faglige organisation og jobcenteret om aftalen. Fastholdelsesredskaber Du kan få hjælp til fx personlig assistance, mentorordning, arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og kortvarige kurser, når: du skal ansættes eller er ansat i fleksjob arbejdsredskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for dine begrænsninger i arbejdsevnen. hjælpen har afgørende betydning for, at du kan fastholde eller blive ansat i et fleksjob. Opfølgning i fleksjobbet Kommunen skal sikre, at du udnytter din arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at dine skånebehov bliver tilgodeset. Kommunen skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2½ år i fleksjobbet og vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med dig, og din arbejdsgiver kan inddrages efter behov. Når der er gået 4½ år, skal der atter følges op med henblik på vurdering af, om du afhængig af alder skal visiteres til et nyt midlertidigt fleksjob eller et permanent. Rettigheder under sygdom og barsel Du har også ret til fleksløntilskuddet under sygdom, så længe du modtager løn. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom, ophører fleksløntilskuddet, og du overgår til ledighedsydelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Bliver du gravid eller skal adoptere, gælder de samme regler for barselsorlov som ved almindelig ansættelse. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel, ophører fleksløntilskuddet, og du overgår til barseldagpenge. 18

19 Ferie Du optjener ret til ferie med løn efter overenskomstens regler. Har du ikke optjent ferie med løn, kan du søge kommunen om ledighedsydelse under ferie. Hvis du under ferie modtager løn eller feriegodtgørelse, er du berettiget til fleksløntilskud under ferien, og dette kan udbetales under ferieophold i udlandet. Ledighedsydelse Hvis du ikke kan begynde i et fleksjob umiddelbart efter, at du er godkendt til et, har du mulighed for at få ledighedsydelse. Ledighedsydelsen svarer til 89 procent af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb, hvis du ved visitationen til fleksjob var berettiget til at modtage sygedagpenge eller barselsdagpenge. Du vil også have ret til ledighedsydelse svarende til 89 procent af arbejdsløshedsdagpengene, hvis du modtog sygedagpenge, var i revalidering efter en jobplan eller blev ledig efter ustøttet beskæftigelse. Hvis du ikke har ret til ledighedsydelse på 89 procent, kan du få ledighedsydelse, der svarer til forsørgerbeløbet på kontanthjælp eller ikke-forsørgerbeløbet på kontanthjælp. Har du indtægter, skal de modregnes i ledighedsydelsen. Ydelser fra PKAs bistandssordning modregnes ikke. Ledighedsydelse mellem fleksjob Du kan få ledighedsydelse, hvis du bliver ledig, efter du har været ansat i et fleksjob. Du skal fortsat opfylde betingelserne for at få et fleksjob, og du må ikke selv være skyld i, at du er ledig. Opfølgning ved ledighed Som ledig fleksjobber skal du være tilmeldt og være aktivt arbejdssøgende. Inden for de første 12 måneder har du ret til at uddanne dig i op til 6 uger. Kommunen kan oplyse dig om, hvilke uddannelser det gælder. Kommunen skal have en samtale med dig senest 3 måneder efter, at du har modtaget ledighedsydelse første gang og efterfølgende hver 3. måned. Formålet med denne opfølgning er at vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for at modtage hjælpen og at vurdere, om der er behov for at tilbyde anden hjælp. Derudover skal kommunen vurdere, om betingelserne for at få et fleksjob fortsat er opfyldt, når du har fået ledighedsydelse i 12 måneder inden for 18 måneder. Fleksydelse Fleksydelse er en efterlønslignende tilbagetrækningsydelse for personer, der er visiteret til fleksjob og kan udbetales fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen. Fleksydelsen udgør et beløb, der svarer til dagpengenes højeste beløb beregnet på årsbasis. Der er undtagelser, hvis du er født før den 1. januar Du kan få fleksydelse med 19

20 et beløb, der svarer til 91 procent af dagpengenes højeste beløb. Ligeledes er der undtagelse, hvis du er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni Du kan få fleksydelse med et beløb, der svarer til 91 procent af dagpengenes højeste beløb, men der er mulighed for at få fleksydelse svarende til 100 procent, hvis du udskyder overgangen til fleksydelse til højst 3 år før folkepensionsalderen. Du skal være opmærksom på, at dine pensionsordninger kan have indflydelse for fleksydelsen, og derfor skal kommunen vejlede dig om dette. Medlem af DSA Når du er godkendt til fleksjob, kan du ikke længere få arbejdsløshedsdagpenge eller efterløn fra DSA. Der er derfor ikke længere grund til at være medlem. fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen. Kommunen sender et skema, hvor du skal oplyse om din anciennitet i a-kasse(r) og efterlønsordningen. Du skal sende skemaet til DSA, som attesterer eller udfylder skemaet. Du skal samtidig vedlægge din skriftlige udmeldelse af DSA. Når du har fået den endelige tilmelding til fleksydelsesordningen fra kommunen, kan du sende en kopi af brevet til DSA. Herefter vil du blive meldt ud med virkning fra den dato, hvor vi har modtaget til din udmeldelse. Hvis du ikke ønsker at være med i fleksydelsesordningen, skal du sende din skriftlige udmeldelse til DSA, når du er godkendt til fleksjob. Du er først udmeldt den dag, vi modtager din skriftlige udmeldelse. Når kommunen har godkendt dig til 20

21 FØRTIDSPENSION OG RESSOURCEFORLØB For at få ret til førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i forhold til et hvert erhverv. Din arbejdsevne skal heller ikke kunne forbedres ved revalidering og behandling samt andre foranstaltninger. Du kan derfor ikke få førtidspension, hvis du kan varetage et fleksjob. Hovedreglen er, at ingen under 40 år vil kunne få tilkendt førtidspension. Du vil i stedet få et tilbud om ressourceforløb. Hvis det er nødvendigt med mere langvarig hjælp, kan den enkelte få tilbud om flere forløb. Hvis du er over 40 år og ikke tidligere har gennemført et ressourceforløb, skal du også igennem et ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. Hvis det er åbenlyst, at du ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension. Det gælder fx, hvis du er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem et ressourceforløb. Retten til at afvise behandling Der indføres en toårig forsøgsordning i perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2016, hvor du får mulighed for at afvise visse behandlingsformer uden, at det får betydning for vurderingen af din ret til førtidspension. Dette gælder både for ansøgninger om førtidspension og for gældende førtidspensioner. Læs mere herom under afsnittet om fleksjob Hvis du har fået behandlet en sag om førtidspension efter denne forsøgsordning, kan kommunen ikke inddrage førtidspension efter ordningens udløb, med mindre forholdene, der lå til grund for afgørelsen er ændrede. Inden din kommune kan træffe afgørelse om, du skal bevilges et ressourceforløb eller en førtidspension, skal et rehabiliteringsteam i kommunen vurdere din sag. Denne vurdering sker på baggrund af en rehabiliteringsplan, hvor du og din sagsbehandler har udfærdiget første del. Du skal sammen med din sagsbehandler deltage i mødet. Formålet med ressourceforløbene er, at du i samarbejde med kommunen lægger en langsigtet plan for, hvordan du får fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det skal ske ved, at der bliver skræddersyet et længerevarende forløb (1-5 år), der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet. Du får én gennemgående sagsbehandler i 21

22 FØRTIDSPENSION OG RES- SOURCEFORLØB kommunen, der har ansvaret for at koordinere indsatsen. Ressourceforløbsydelse I ressourceforløbet modtager du ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau for forsørgere og for ikke-forsørgere. Hvis du modtog sygedagpenge inden ressourceforløbet, vil du dog fortsætte med at få en ydelse, der beløbsmæssigt svarer til det, du modtog i sygedagpenge, men kun så længe, du opfylder betingelserne i sygedagpengeloven. Når du ikke længere opfylder disse, overgår du til at modtage ressourceforløbsydelse svarende til kontanthjælp. Hvis du modtog ledighedsydelse inden ressourceforløbet, vil du fortsætte med at få en ydelse, der beløbsmæssigt svarer til ledighedsydelsen gennem hele forløbet. Ydelsen i ressourceforløbet afhænger ikke af formue eller ægtefællens indkomst. Retten til at afvise behandling I en toårig forsøgs periode fra 1. juli 2014 til 30. juni 2016 kan du sige nej til visse behandlinger. Læs mere herom under afsnittet om fleksjob Når sagen har været forelagt klinisk funktion, kan kommunen i forsøgsperioden ikke træffe afgørelse om, at din ret til ressourceforløbsydelse bortfalder som følge af, at du afviser at modtage lægebehandling. Men ønsker du ikke at medvirke til, at din sag forelægges den kliniske funktion til vurdering, kan kommunen standse ressourceforløbsydelsen, når du får afgørelsen. Sagens start En førtidspensionssag starter den dag, hvor kommunen afgør, at der er tilstrækkelig med dokumentation for, at din arbejdsevne ikke kan forbedres. Det præcise tidspunkt skal fremgå af sagen, og du skal have besked om det. 22

23 Du kan også selv søge om førtidspension. Vær opmærksom på, at kommunen så træffer afgørelse ud fra de oplysninger, der allerede er i din sag sammen med oplysningerne i din ressourceprofil. Det vil sige, at kommunen ikke indhenter nye oplysninger hos fx læge eller sygehus. Det er vigtigt, at du får udførlig vejledning i kommunen om konsekvenserne af selv at søge førtidspension. Afgørelse Kommunen skal senest tre måneder efter, at sagen er startet, træffe en afgørelse om din ret til førtidspension. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen orientere dig om årsagen og om, hvornår du får afgørelsen. Er du enlig, svarer beløbet til de maksimale arbejdsløshedsdagpenge. Er du gift, er det 85 procent af dagpengeniveauet. Se aktuel sats på dsa.dk/satser Niveauet for førtidspensionen er afhængig af dine øvrige indtægter. Har du indtægter af en vis størrelse, reduceres pensionen. Er du gift eller samlevende, indgår både din og din ægtefælles / samlevers indtægt i beregningen. Du kan kontakte din kommune for at få konkret vejledning. Du kan også selv beregne pensionen på Hvor stor er førtidspensionen? Førtidspensionen består af én ydelse, som er skattepligtig. 23

24 FØRTIDSPENSION OG RES- SOURCEFORLØB Medlem af DSA Det er som udgangspunkt en god idé at være medlem af DSA, indtil kommunen har afgjort, om du kan få førtidspension. Får du bevilliget pensionen, kan du sende din udmeldelse til DSA med en vedlagt kopi af bevillingsskrivelsen. Hvis du får dagpenge eller efterløn fra DSA og samtidig søger om førtidspension, skal du huske at orientere DSA, fordi der så gælder særlige regler. Kontakt DSA for konkret vejledning. Kommunen skal orientere DSA, når en pensionssag begynder, og når den er afgjort. NYTTIGE OPLYSNINGER OM FØRTIDSPENSION Boligstøtte Du kan søge om boligstøtte til leje-, andels- og ejerboliger. Ejendomsskat Du kan låne i kommunen til at betale ejendomsskatterne. Udbetaling Førtidspension udbetales månedsvis bagud med virkning senest tre måneder efter, sagen er begyndt. Feriepenge Du kan få attesteret dit feriekort fra tidligere arbejdsgiver i kommunen. Feriepengene indgår som hovedregel ikke i beregningsgrundlaget for førtidspensionen. Lønmodtagernes Dyrtidsfond Du kan få dit indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond udbetalt, når du har fået bevilget førtidspension. Det gælder også, hvis du får tjenestemandspension. 24

25 ATP Kommunen indbetaler bidrag til ATP. Du betaler selv en tredjedel af bidraget. Du har desuden mulighed for at betale bidrag til den supplerende arbejdsmarkedspension. Arbejde og førtidspension Du må gerne arbejde nogle timer om ugen, selv om du får førtidspension. Det er vigtigt, at du rådfører dig med kommunen om omfanget og om indtægtens betydning for pensionen. Hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår, er der mulighed for, at kommunen kan tilbyde dig et job med løntilskud. Hør mere i din kommune. Størrelsen af den kvalificerede svagelighedspension fastsættes ud fra den pensionsalder, som du ville opnå, hvis du blev ved med at arbejde, indtil du normalt ville stoppe på grund af alder. Du kan kontakte din faglige organisation for nærmere oplysninger om tjenestemandspension. Tjenestemandspension For at få tilkendt kvalificeret svagelighedspension skal din erhvervsevne være nedsat med mindst to tredjedele. Pensionen er ikke betinget af, om du får førtidspension fra kommunen. 25

26 retssikkerhed RETSSIKKERHED Retssikkerhedsloven indeholder indeholder en en række regler regler om, om, hvordan hvordan myndighe- myndighederne skal skal behandle behandle din din sag. sag. Loven Loven skal bl.a. bl.a. sikre sikre dine dine rettigheder rettigheder og og indfly- indflydelse, mens mens din din sag sag bliver bliver behandlet behandlet i kommunen. Den Den skal skal også også sikre sikre en en tidlig og helhedsorienteret hjælp. hjælp. Senest to to uger uger før før en en erhvervsrettet foranstaltning stopper, fx fx sygedagpenge sygedagpenge eller eller revalidering, revalidering, skal skal kommunen kommunen tage stilling til, om du du har har brug brug for for an- anden hjælp. Inden kommunen afgør din din sag, sag, skal skal der være en partshøring. Det Det betyder, at du skal have mulighed for for at at kontrollere og kommentere de de oplysninger, som kommunen træffer afgørelsen ud ud fra. Det skal ske, inden inden kommunen træffer den endelige afgørelse. Hvis der ikke har været partshøring, kan en ankeinstans erklære afgørelsen for ugyldig. Du har altid mulighed for at at få få aktindsigt aktindsigt i din i sag din i sag kommunen. i kommunen

27 KLAGEMULIGHEDER Mener du, at kommunens afgørelse er forkert, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen. Du har ret til at få en skriftlig begrundelse for beslutningen. Inden du klager, kan det være hensigtsmæssigt at få aktindsigt. Klagefristen er 4 uger, fra du har modtaget afgørelsen. Du skal sende klagen til kommunen, der herefter revurderer sagen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelse er endelig. 27

28 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA VED SYGDOM Bidragsbetaling Hvis du bliver syg, og af den grund mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere bidrag til din pensionsordning. I den situation kan du søge PKA om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. Dermed bevarer du dine rettigheder i PKA. Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder. Som hovedregel kan du få bidragsbetaling i to år. Supplerende bidragsbetaling Får du nedsat din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge PKA om supplerende bidragsbetaling. På den måde fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet som udgangspunkt samlet gives i tre år. Bistandsfondsydelse Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hvor stor hjælpen er, afhænger af din økonomiske situation samt øvrige hjælpemuligheder. Bemærk! Hvilende medlemmer i PKA og medlemmer, der er med i en opsparingsordning, kan ikke få ovennævnte ydelser. Sum ved visse kritiske sygdomme Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en særlig sum. Udbetalingen er skattefri, og udbetalingen nedsætter din sum ved død med 25 procent. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdommene på pka.dk. Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved bestemte kritiske sygdomme to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser. Sum ved visse kritiske sygdomme udbetales ikke til hvilende medlemmer af PKA. 28

29 Ved revalidering PKA kan bevilge såvel bidragsbetaling som bistandsfondsydelse under revalideringsforløb. Ved fleksjob Hvis du får ledighedsydelse, kan du søge bidragsbetaling og bistandsfondsydelse i PKA, frem til dit fleksjob er etableret. 29

30 HJÆLPEMULIGHEDER I PENSIONSKASSEN PKA Bliver du ansat i et fleksjob hos en ny arbejdsgiver med en lavere løn, kan du søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Hvis fleksjobbet er inden for et andet fagområde og en anden pensionsordning, kan du vælge at forsætte med at indbetale til PKA. Dermed bevarer du din hidtidige pensionsordning. Hvis pensionsbidraget er mindre, kan du også søge om supplerende bidragsbetaling fra PKA, så længe du er ansat i fleksjobbet. Ved førtidspension Du kan få førtidspension fra PKA, hvis du: ikke modtager alderspension er under 65 år, når ansættelsen med bidragsindbetaling er ophørt har fået bevilget førtidspension i kommunen efter 1. juli 2005, eller har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge som følge af livstruende, uhelbredelig sygdom. Førtidspensionen fra PKA bevilges fra samme tidspunkt som førtidspensionen fra kommunen dog tidligst fra det tidspunkt, hvor du ikke længere får løn. Størrelsen kan du se på den årlige pensionsoversigt, du får fra PKA. Indtægten fra førtidspensionen fra PKA tæller med i indkomstopgørelsen, når den offentlige førtidspension beregnes. Sum ved førtidspension Får du førtidspension fra PKA, inden du fylder 60 år, kan du få udbetalt en sum. Summen nedsætter din sum ved død med 25 procent. Sum ved førtidspension kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af pensionskassen. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf.nr eller på pka.dk, hvor du også kan finde ansøgningsskemaer. 30

31 31

32 udgivelse juni 2013 DANSKE SUNDHEDSORGANISATIONERS ARBEJDSLØSHEDSKASSE SANKT ANNÆ PLADS 30 POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX dsa.dk

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

sikring og støtte ved sygdom

sikring og støtte ved sygdom sikring og støtte ved sygdom regler om sygedagpenge Sygedagpenge Tilmeld dig vores nyhedsbrev på dsa.dk og få spændende nyt om job og karriere I DSA arbejder vi under mottoet Din sikkerhed altid. Med det

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg

SYGEDAGPENGEREFORMEN. De nye sygedagpengeregler. Mandag den 8. december 2014. Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN De nye sygedagpengeregler Mandag den 8. december 2014 Underviser: Socialrådgiver Louise Flensborg SYGEDAGPENGEREFORMEN FAKTA TAL FØR REFORMEN 400.000 personer modtager hvert år sygedagpenge

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Efterløn eller ej? Magistrenes Arbejdsløshedskasse MA - Aalborg Østerågade 19, 3. sal 9000 Aalborg C Telefon 70 20 39 74 6 Efterløn eller ej? A-kassen for højtuddannede NOR DI MA - Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal 8000 Århus C Telefon 70 20 39 73 Tr y

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.)

UDKAST. Forslag. til. (Forlængelse af forsøg med ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl.

Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Til samtlige kommuner, a-kasser m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A DK-2300 København S T +45 72 14 20 00 E star@star.dk www.star.dk www.borger.dk 30. juni 2014 J.nr. 2014-0019696

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen

From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen From:Jane Knudsen To:Jane Knudsen Subject:VS: Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Fra: Ulla Christensen [mailto:uch@star.dk] På vegne af Beskæftigelsesregion Syddanmark Sendt: 5.

Læs mere

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013

Fleksjob. - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Fleksjob - regler om fleksjob efter 1. januar 2013 Indhold 3 Generel information 4 Fleksjob er midlertidige (5 år) Medlemmer under/over 40 år 5 Løn og øvrige arbejdsvilkår ved fleksjob 6 Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1

Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Handicaprådet Referat Møde 23. januar 2013 kl. 16:00 i mødelokale 1 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat 1 2 Indkommet post 1 3 Rapport med retningslinjer for omgang med beboernes penge 1 4 Status

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension

DINE SOCIALE RETTIGHEDER. Pension DINE SOCIALE RETTIGHEDER Pension Forord I denne pjece bliver førtids- og folkepensionen beskrevet. Førtidspensionsreglerne er delt op i to dele: Hvis du har fået tilkendt førtidspension før 2003 eller

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8 1 / 8 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn-

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

effektiv sikring af selvstændige

effektiv sikring af selvstændige effektiv sikring af selvstændige information om dagpenge og efterløn Forord Driver du, eller har du drevet selvstændig virksomhed, kan du godt få udbetalt ydelser fra DSA, men du skal være opmærksom på,

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen

Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Spørgsmål og svar om Tillægsforsikringen Nedenfor kan du finde "Spørgsmål og Svar" på mange af de områder, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at man kan komme i tvivl om forsikringsbetingelserne. 1 Tegning

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob

Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension og fleksjob Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 19 Offentligt O V E R S I G T Vejledningsmateriale (bekendtgørelser, vejledninger, orienteringsskrivelser mv.) udsendt vedrørende reformen af førtidspension

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge

DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge bringer dig videre DAGPENGE En guide til dig, der modtager dagpenge FORORD Denne pjece er din guide, mens du modtager dagpenge. Den handler om, hvilke overordnede krav der bliver stillet til dig, hvilke

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2016 EFTERLØN OG SKATTEFRI PRÆMIE FOA 3 Indhold Forord Forord 3 Efterløn og skattefri præmie 4 Økonomiske

Læs mere

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform

TT socialrådgivere. Odense den 15. september 2014. Opfølgning på kontanthjælpsreform TT socialrådgivere Odense den 15. september 2014 Sygedagpengereform L194 2013-14 Opfølgning på kontanthjælpsreform L193 2013-14, L183 2013-14, et par nye afgørelser og mulighed for realudligning på vej?

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til

Forslag. Fremsat den 27. april 2016 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) til 2015/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457 Fremsat den

Læs mere

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig

FLEKSJOB. Det betyder fleksjobreformen for dig FLEKSJOB Det betyder fleksjobreformen for dig 9 Fleksjobreformen, som trådte i kraft 1. januar 2013, ændrer ikke på kriterierne for fleksjob. Vil du i betragtning til et fleksjob, er det fortsat et krav,

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015

MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN 16. NOVEMBER 2015 MEDLEMSARRANGEMENT TRAFIK OG JERNBANE RÅDIGHEDSLØNSFORENINGEN DEN HVAD VIL VI FORTÆLLE JER SIDE: 2 / Hvilke betingelser skal der til for at få dagpenge og hvor længe. / Hvad må jeg mens jeg får dagpenge.

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie

Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Efterløn og skattefri præmie Januar 2014 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Efterløn og skattefri præmie Født 1. januar 1956 eller derefter? Læs vores folder Efterløn de nye regler pr. 1. januar 2012 Politisk ansvarlig:

Læs mere

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Maj 2013 F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne BEK nr 22 af 17/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering j.nr. 2012-2380 Senere

Læs mere

vær sygefra værd at vide om

vær sygefra værd at vide om sygefravær værd at vide om Når du bliver syg, kan der opstå mange spørgsmål: Hvordan ser min økonomi ud under min sygdom? Hvad gør jeg for at sikre, at jeg stadig har mit job, når jeg atter bliver rask?

Læs mere

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt.

Hvad gør kommunen? Kommunen har pligt til at give et tilbud om fleksjob på fuld tid. Ønsker man et fleksjob på deltid, er dette også muligt. 66 66 Fleksjob xx Fleksjob Fleksjob er stillinger på særlige vilkår. Der kan både oprettes fleksjob hos private og offentlige arbejdsgivere. Ønsker man mulighederne for et fleksjob undersøgt, skal man

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn

Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0. SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 0 SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED - samtidig med efterløn Selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Muligheder for selvstændig

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB

Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 0 VÆRD AT VIDE OM SENIORJOB Værd at vide om seniorjob Side 1 Indhold 1. Værd at vide om SENIORJOB... 2 1.1 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse udskyder seniorjobbet:... 2 1.2

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN

SIDE: 1 23. NOVEMBER 2015 HK PRÆSENTATION VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE OM DEN FLEKSIBLE EFTERLØN SIDE: 2 SIDE: 3 EFTERLØNSALDER EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONER ARBEJDE SAMTIDIG MED EFTERLØN FERIE OG ANDRE FRADRAG I EFTERLØN SKATTEFRI

Læs mere

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel

TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel TR Temakursus 2014 Sygefravær og socialt kapitel Fastholdelse af medarbejdere Overenskomsten: Socialt kapitel med hjemmel til at indgå særlige aftaler for at beskæftige medarbejdere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver

FLEKSJOB. Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver FLEKSJOB Vejledning og generelle oplysninger til arbejdsgiver Forord Jobcenter Esbjerg får mange henvendelser fra arbejdsgivere, der gerne vil høre nærmere om administration af fleksjob og løntilskud.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Udbetaling af uhævede feriepenge må ikke ske på baggrund af denne blanket, hvis blanketten er modtaget efter den 5. juli 2010. Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2008 for ferieåret 2009/2010) Du

Læs mere

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne?

Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Sygedagpengereformen - Hvad betyder den for virksomhederne? Anette Hansen, seniorkonsulent 11. November 2015 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Det kan du få

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere