Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012"

Transkript

1 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde vurderet ansøgningen på baggrund af ordningens støttekriterier og havde prioriteret inden for de midler, som udvalget havde til rådighed. 29. oktober 2012 Forvaltningsret Forfatteren, der ikke mente, at han havde fået en forklaring på, hvorfor han fik afslag, klagede til ombudsmanden. Under sagen forklarede Litteraturudvalget nærmere, hvad udvalget lagde vægt på ved bedømmelsen af ansøgningerne. Det fremgik, at udvalget traf afgørelse på baggrund af en vurdering af den litterære kvalitet af en indsendt tekstprøve. Udvalget uddybede også, hvad der var bestemmende for, hvornår en tekst ansås for at have den fornødne litterære kvalitet. På baggrund af udvalgets uddybende forklaringer udtalte ombudsmanden, at han ikke havde tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der ikke var sket en fyldestgørende inddragelse af saglige og relevante kriterier. Han kunne derfor ikke kritisere indholdet af udvalgets afgørelse. Ombudsmanden kritiserede imidlertid Litteraturudvalgets oprindelige udformning af afslaget, navnlig da det overhovedet ikke indeholdt nogen angivelse af, hvilke hensyn der var lagt vægt på. Han henstillede på den baggrund til Litteraturudvalget at indrette sin fremtidige praksis på en sådan måde, at begrundelserne for afslag levede op til kravene i forvaltningsloven. (J.nr. 12/00179) Ombudsmandens udtalelse Sagen drejer sig om afslaget af 26. maj 2010 fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg (Litteraturudvalget) på din ansøgning om støtte i form af et arbejdslegat fra børnelitteraturpuljen, herunder den begrundelse, der blev givet for afgørelsen. Du har også klaget over, at der ikke er mulighed for at klage over

2 afgørelser truffet af Litteraturudvalget. Du har i dit brev af 16. april 2011 bemærket, at dette ikke er i overensstemmelse med forvaltningsloven. Nedenfor tager jeg først stilling til spørgsmålet om klageadgang og herefter til afgørelsen og den begrundelse, der blev givet for den. 1. Manglende klageadgang Hovedreglen inden for den almindelige statslige forvaltning er, at enhver forvaltningsafgørelse kan påklages til højere forvaltningsmyndighed, medmindre klageadgangen udtrykkeligt er afskåret ved lov eller med hjemmel i lov. Lovbestemte undtagelser til denne hovedregel forekommer i betydeligt omfang, bl.a. i forhold til afgørelser truffet af nævn og råd. Afgørelser fra disse myndigheder kan således normalt ikke påklages til anden administrativ myndighed. Se f.eks. Jens Garde mfl., Forvaltningsret Almindelige emner, 5. udgave (2009), s. 304 f, og Karsten Loiborg mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 956 f. Lov om Statens Kunstråd (lovbekendtgørelse nr. 79 af 14. januar 2011) indeholder i 4 denne bestemmelse: 4. Statens Kunstråd træffer endelige administrative afgørelser med hensyn til fordelingen af støtte til de formål, der er nævnt i 1. Stk. 2. Statens Kunstråd kan delegere kompetence til sine fagudvalg samt til udvalget for dansk billedkunst i udlandet til at foretage endelig afgørelse i sager på fagudvalgets sagsområde, jf. 6. I forarbejderne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende , tillæg A, s. 2904, er der bl.a. anført følgende: Bestemmelsen fastslår, at Kunstrådet har den endelige kompetence i afgørelser om tildeling af støtte til kunsten i Danmark og dansk kunst i udlandet, der ikke er omfattet af anden lovgivning. Der er således ikke mulighed for at påklage rådets afgørelser til kulturministeren eller anden administrativ myndighed. Bestemmelsen giver Kunstrådet mulighed for at delegere kompetence til at foretage endelige afgørelser inden for bestemte sagsområder til sine fagudvalg. 2/13

3 I tilfælde, hvor den endelige afgørelse er delegeret til fagudvalget, er der ikke mulighed for efterfølgende at påklage fagudvalgets afgørelse til Kunstrådet, kulturministeren eller anden myndighed. Delegationsbeføjelsen skal anvendes til at sikre den fornødne faglighed i afgørelserne. Det er hensigten at sager, der alene vedrører et fagudvalgs område, delegeres til det pågældende fagudvalg, medmindre der foreligger særlige grunde til, at sagen bør behandles i Kunstrådet. Det følger således af lovgivningen, at Litteraturudvalgets afgørelser ikke kan påklages. Jeg har derfor ikke mulighed for at hjælpe dig på dette punkt. 2. Afgørelsens indhold 2.1. Reglerne om litteraturstøtte Efter 3, stk. 1, nr. 1, i lov om Statens Kunstråd (lovbekendtgørelse nr. 79 af 14. januar 2011) er rådets opgave at yde støtte til kunstneriske formål, herunder de formål, der er nævnt i litteraturlovens 4. 4 i litteraturloven lyder sådan (lovbekendtgørelse nr af 29. november 2003): 4. Kunstrådet yder inden for de fastsatte bevillingsrammer støtte til frembringelse og udbredelse af litteratur. Rådet kan herunder støtte forfatteres litterære projekter, udgivelser, uddannelse og formidling af litteratur samt andre aktiviteter, der kan fremme lovens formål. Støtten gives som tilskud, garanti eller lån. Statens Kunstråd har forskellige puljer, der finansieres via finanslovsmidler, og som der kan søges støtte fra, bl.a. børnelitteraturpuljen. Fra denne pulje kan forfattere af børnelitteratur søge arbejdslegater og rejselegater. I overensstemmelse med bestemmelsen i 4, stk. 2, i lov om Statens Kunstråd (citeret ovenfor) har rådet delegeret kompetencen til at træffe afgørelser om støtte fra børnelitteraturpuljen til Litteraturudvalget Hvilke hensyn skal der lægges vægt på ved afgørelser om tildeling af støtte? Da bestemmelsen i litteraturlovens 4 ikke fastsætter, hvilke hensyn der skal lægges til grund ved afgørelsen af, om der skal ydes støtte, må Statens Kunstfond i nødvendigt omfang supplere lovens beskrivelse og tage stilling til, hvad der nærmere skal lægges vægt på. Ellers kan afgørelse ikke træffes, se Bent Christensen, Forvaltningsret: Opgaver, Hjemmel, Organisation, 2. udgave (1997), s. 135 ff. 3/13

4 Den supplerende virksomhed er ikke ubundet, idet der gælder ulovbestemte retsregler om udøvelse af forvaltningsretligt skøn. Se bl.a. Bent Christensen, Forvaltningsret: Opgaver, Hjemmel, Organisation, 2. udgave (1997), s. 194 ff, og Jens Garde mfl., Forvaltningsret, Almindelige Emner, 5. udgave (2009), s. 271 f. Vejledning til fastlæggelse af de lovlige hensyn kan bl.a. findes i lovens forarbejder. Om Litteraturudvalgets tildeling af støtte til arbejdslegater fremgår følgende af forarbejderne til litteraturloven, jf. Folketingstidende , tillæg A, s. 4940: Litteraturlovens virkeområde Afgørende for rådets støttemulighed skal også på dette område være et litterært kvalitetsbegreb. Forholdet til Statens Kunstfonds litterære udvalg Det er derimod et afgørende kriterium for at tildele støtte, at der er tale om litterær kvalitet. Det er på det grundlag Litteraturrådets opgave at vurdere om et konkret projekt, det være sig udarbejdelse af manuskript, research eller udgivelser, har den tilstrækkelige kvalitet. Litteraturloven er siden blevet ændret, bl.a. således at Statens Kunstråd har overtaget opgaver fra Litteraturrådet med hensyn til fordeling af midler til støtte af kunsten i Danmark. Se lov nr. 230 af 2. april Det fremgår af forarbejderne til loven, jf. Folketingstidende , tillæg A, s. 2894, at den udelukkende vedrører strukturen på den statslige kunststøtte, og at den skal stå på skuldrene af bl.a. litteraturloven. Der blev ikke med loven tilsigtet nogen ændring i de kriterier, der skulle lægges til grund for at tildele støtte. Af Statens Kunstråds hjemmeside fremgår bl.a. følgende om, hvilke kriterier Litteraturudvalget kan lægge vægt på ved tildeling af arbejdslegater fra børnelitteraturpuljen: Arbejdslegater fra puljen tildeles efter en kvalitetsvurdering af en tekstprøve/illustrationsprøve og en synopsis, som skal indsendes med den enkelte ansøgning. 4/13

5 Legaterne gives til færdiggørelse af et konkret projekt. Det er derfor væsentligt, at tekstprøve/illustrationsprøve og synopsis kan give udvalget indtryk af, hvor langt ansøger er kommet med arbejdet. Bemærk at særligt tekstprøvens/illustrationernes litterære kvalitet er afgørende for udvalgets vurdering, og at synopsis skal give et klart indtryk af idéen bag det værk/projekt, der søges støtte til, og af arbejdets forventede omfang. Udvalget lægger vægt på det nyskabende, og giver kun undtagelsesvis støtte til Læs let bøger eller serier. Ved ansøgninger, hvori der indgår både tekst og illustrationer, lægger udvalget vægt på sammenhængen og en overensstemmende kvalitet. Det fremgår således, at det afgørende kriterium i forbindelse med vurderingen af en ansøgning er den indsendte teksts kvalitet. Da begrebet kvalitet imidlertid ikke i sig selv er særlig præcist, vil det for at der i de enkelte sager kan træffes en afgørelse være nødvendigt nærmere at fastlægge, hvilke kriterier kvalitetsvurderingen skal bygge på Den konkrete sag I vurderingen af din sag er bl.a. indgået fagkyndige bedømmelser af den indsendte teksts litterære kvalitet. Jeg kan kun i begrænset omfang tage stilling til skønsmæssige afgørelser, som bygger på en sådan særlig fagkyndig viden. Det skyldes, at jeg som ombudsmand ikke har den fagkundskab, som er nødvendig for at kontrollere, om myndighedernes fagkyndige vurderinger er rigtige. Jeg kan derfor kun kritisere Litteraturudvalgets afgørelse, hvis der er særlige omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis der foreligger en utilstrækkelig inddragelse af relevante saglige hensyn, eller hvis den begrundelse, der er givet for afslaget, ikke opfylder forvaltningslovens krav. I den konkrete sag har Litteraturudvalget i afgørelsen af 26. maj 2010 og i den uddybende begrundelse af 13. oktober 2010 alene anført over for dig ud over at fremhæve, at der er behov for prioritering af de midler, der er til rådighed at der ikke var den fornødne kvalitet til stede. Det er således ikke i afgørelsen oplyst, hvad denne kvalitetsvurdering nærmere bygger på (herunder f.eks. om din tekstprøve ikke var tilstrækkeligt nyskabende, jf. det ovenfor anførte fra Statens Kunstråds hjemmeside). Du har i din klage til mig også anført, at du efter den uddybende begrundelse ikke er blevet det mindste klogere på, hvor præcist det er det halter med den litterære kvalitet. Du efterlyser med andre ord en nærmere forklaring på eller 5/13

6 en uddybning af, hvad det mere præcist er, der gør, at den indsendte tekstprøve ikke har tilstrækkelig høj kvalitet. I Litteraturudvalgets udtalelse af 26. juni 2012 har udvalget over for mig uddybet, hvad der er bestemmende for, hvornår en tekst anses for at have den fornødne litterære kvalitet. Af udtalelsen fremgår bl.a.: Det litterære udvalg under Statens Kunstråd er skiftet siden (A) klagede, men nuværende formand for Statens Kunstråds Litteraturudvalg, ( ), svarer på udvalgets vegne følgende på spørgsmålet om litterær kvalitet: Det litterære udvalg tager stilling til ansøgningerne ud fra en synopsis og en tekstprøve. Synopsis omfatter en skitse til handlingen og beskriver tekstens hensigt, evt. også et samarbejde med andre om illustration, musik eller andet. Udvalget lægger stor vægt på selve tekstprøven, idet den bør vise, om ansøgeren besidder den nødvendige litterære kvalitet. Udvalget lægger vægt på, at ansøgerens sproglige udtryk er personligt og originalt. Videre er det udvalgets opfattelse, at ansøgeren må beherske en litterær form inden for den valgte genre. Bag tekstprøven bør ligge en faglig kunnen, uanset hvilket kunstsyn ansøgeren måtte have. Udvalget lægger desuden vægt på nyskabende elementer i teksten og forventer, at ansøgeren arbejder med at afsøge sprogets muligheder og virkemidler. Det litterære udvalg består af fem forfattere med forskellig baggrund inden for skønlitteratur, faglitteratur, børnelitteratur og nye genrer. I afgørelserne er der en høj grad af konsensus, og i spørgsmål om kvalitet er udvalgets medlemmer enige om at stille præcise sproglige krav, uanset genre. Udvalget tager stilling til tekstprøverne ud fra et bredt ansøgerfelt, der giver fin mulighed for at sammenligne teksterne, der vil således altid indgå en prioritering og graduering i den afsluttende bedømmelse. For Statens Kunstråds Litteraturudvalg er der således følgende kriterier, som udvalget vægter særligt, når de bedømmer en teksts litterære kvalitet: - Et sprogligt kriterium, hvor udvalget prioriterer ansøgere, der udviser sproglig originalitet og har et personligt udtryk - Et genrekriterium, hvor tekstprøven viser, at ansøger behersker den litterære genre, som vedkommende skriver sig ind i - Et krav om at ansøger i tekstprøven skal dokumentere nogle grundlæggende og håndværksmæssige skriveteknikker, der viser faglig kunnen i håndteringen af sproget og dets virkemidler - Et krav om nyskabende elementer i tekstens form eller indhold. 6/13

7 Kulturstyrelsen kan til dette bemærke, at disse kriterier ikke adskiller sig væsentligt fra de forudgående udvalgs kriterier ved bedømmelse af ansøgninger om arbejdslegater. Jeg må på baggrund af det, som Litteraturudvalget har anført om bedømmelsesgrundlaget for det tidligere Litteraturudvalg, lægge til grund, at kvaliteten af den tekstprøve, som du sendte ind, i alt væsentligt blev bedømt ud fra de kriterier, som er beskrevet i Litteraturudvalgets supplerende udtalelse af 26. juni På den baggrund har jeg ikke tilstrækkeligt grundlag for at antage, at der ikke er sket en fyldestgørende inddragelse af saglige og relevante kriterier, således at der kunne træffes en lovlig afgørelse. Jeg kan derfor ikke kritisere indholdet af Litteraturudvalgets afgørelse af 26. maj 2010 som uddybet den 13. oktober Begrundelsen for afgørelsen 3.1. Reglerne om begrundelse Det følger af forvaltningslovens 22, at skriftlige afgørelser, der ikke giver parten fuldt ud medhold, skal ledsages af en begrundelse. Kravene til en begrundelses indhold fremgår af forvaltningslovens 24, der lyder sådan: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk , stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, gælder ikke i de sager, der er nævnt i 9, stk. 4. Begrundelsens indhold kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til private eller offentlige interesser, jf Henvisning til retsregler Henvisningen til de anvendte retsregler skal være klar og specifik. Det vil sige, at henvisningen skal omtale retsreglerne, så de uden videre kan identificeres af den pågældende, ved angivelse af lovens eller bekendtgørelsens nummer og dato samt ved en præcis angivelse af de relevante bestemmelser. Se nærmere herom Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 556 ff, og Jens Garde mfl., Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s /13

8 I afslaget af 26. maj 2010 er der alene henvist til lov om Statens Kunstråd uden nærmere angivelse af relevante bestemmelser, og det er desuden angivet, at [d]et er Statens Kunstråds Litteraturudvalg, der træffer den endelige afgørelse med hensyn til fordelingen af tilskud til Børnelitteraturpuljen. Disse henvisninger opfylder ikke betingelserne i forvaltningslovens 24, stk. 1, 1. pkt. En fyldestgørende begrundelse på dette punkt skulle have indeholdt en henvisning til bestemmelserne i 3, stk. 1, nr. 1, og 4, stk. 1 og 2, i lov om Statens Kunstråd og til 4 i litteraturloven, for begge loves vedkommende med præcis henvisning til nummer og dato. Desuden skulle der have været indeholdt en oplysning om, at Kunstrådets kompetence til at yde støtte var delegeret til Litteraturudvalget Angivelse af hovedhensyn Litteraturudvalgets afslag beror på et administrativt skøn, og 24, stk. 1, 2. pkt., indebærer derfor, at begrundelsen skal angive, hvilke hovedhensyn der har været bestemmende for afslaget. I begrundelsen for afgørelsen af 26. maj 2010 skrev Litteraturudvalget følgende om de hensyn, der lå bag afgørelsen: Statens Kunstråds Litteraturudvalg har vurderet ansøgningen på baggrund af ordningens støttekriterier og har prioriteret inden for de midler, som udvalget har til rådighed. Litteraturudvalget har vurderet din ansøgning i forhold til det aktuelle felt af ansøgninger. Vurderingen har resulteret i, at denne ansøgning desværre ikke kan imødekommes. Litteraturudvalget uddybede den 13. oktober 2010 begrundelsen for afslaget. Udvalget angav, at udvalget tillægger det afgørende betydning, om ansøgningsmaterialet viser, at arbejdet opfylder kvalitetskriteriet. Litteraturudvalget forklarede videre, at man i den sammenhæng vurderede, at den fornødne kvalitet ikke var til stede, hvorfor der blev meddelt afslag. Det afgørende kriterium i forbindelse med afslaget var således den indsendte teksts kvalitet. I sin udtalelse til mig af 30. marts 2011 har Litteraturudvalget anført, at grunden til, at det ikke bliver nævnt i begrundelsen, at det er kvaliteten, der er afgørende, er, at det er udvalgenes erfaring, at det er voldsomt for en ansøger at få et direkte afslag begrundet med manglende kvalitet, og at dette også afspejles i kunstner(organisationernes) tilbagemelding. Derfor bruger udvalget ofte den mere skånsomme og præcise formidling af afslag med prioritering i forhold til den samlede ansøgningsbunke. 8/13

9 Jeg har noteret mig det, som Litteraturudvalget har anført. Hertil skal jeg imidlertid bemærke, at hensyn til skånsomhed over for en ansøger ikke som sådan kan begrunde en fravigelse af begrundelseskravet i forvaltningslovens 24. En begrænsning af begrundelsen kan kun ske i det meget begrænsede omfang, der er beskrevet i forvaltningslovens 24, stk. 3. En sådan situation foreligger ikke her. Jeg forstår i øvrigt på Litteraturudvalgets udtalelse til mig, at begrundelsen var en standardbegrundelse, som gives til alle ansøgere, der får afslag. Anvendelse af standardbegrundelser er ikke i strid med forvaltningslovens 24, men kravene i denne bestemmelse gælder også for standardbegrundelser. Et standardbrev helt uden begrundelse er således ikke tilstrækkeligt. Se bl.a. de sager, der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1996, s. 335 ff*, og for 1997, s. 316 ff*. I visse afgørelsestyper, f.eks. ved besættelse af stillinger i den offentlige forvaltning, vil det efter omstændighederne være vanskeligt at meddele en mere indgående begrundelse til det ofte store antal ansøgere, der får afslag. Det er i sådanne sager antaget, at man i almindelighed kan nøjes med i standardiseret form at beskrive de hovedhensyn, som er blevet tillagt vægt, og i fornødent omfang de faktiske omstændigheder, uden i det enkelte tilfælde at gå nærmere ind på skønsafvejningen. Se f.eks. de to ombudsmandsudtalelser, som er nævnt umiddelbart ovenfor, og sagen gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, s. 117 ff*. Jeg henviser også til Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 559 f, og Jens Garde mfl., Forvaltningsret Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 353 ff. Disse betragtninger må efter min opfattelse også anses for at gælde i forhold til afgørelser som i den foreliggende sag, hvor der er tale om fordeling af støtte på baggrund af et større antal ansøgere ud fra en skønsmæssig vurdering af kvaliteten af de projekter, der ansøges om støtte til. Jeg er således enig med udvalget i, at det ikke følger af forvaltningslovens 24, at udvalget skal afgive deciderede konsulentudtalelser i forhold til de enkelte ansøgere. Dette ændrer imidlertid ikke ved, at der under alle omstændigheder skal gives en vis begrundelse, jf. det, der er anført ovenfor. På den baggrund er det efter min opfattelse meget beklageligt, at den oprindelige afgørelse af 26. maj 2010 slet ikke indeholdt nogen angivelse af, hvilke hensyn der var blevet lagt vægt på. Af den efterfølgende uddybende begrundelse af 13. oktober 2010 fremgik det, at der ved afgørelsen var lagt afgørende vægt på den indsendte teksts kvalitet. Efter min opfattelse var heller ikke denne begrundelse tilstrækkelig. Det 9/13

10 burde således nærmere være fremgået, hvilke yderligere kriterier Litteraturudvalget lagde vægt på ved vurderingen af, at din tekst ikke levede op til kravet om litterær kvalitet, jf. herved Litteraturudvalgets udtalelse af 26. juni På den måde ville begrundelsen have givet en bedre forklaring på, hvorfor sagen fik det givne udfald, og derved også have levet op til kravene i forvaltningslovens 24. Samlet set mener jeg således ikke, at Litteraturudvalgets begrundelse for afgørelsen levede op til kravene i forvaltningslovens 22, jf. 24. Jeg har gjort Litteraturudvalget bekendt med min opfattelse. Da du gennem min behandling af sagen har fået en yderligere begrundelse for, hvilke kriterier der blev lagt vægt på ved bedømmelsen af, at din indsendte tekst ikke havde tilstrækkelig litterær kvalitet, foretager jeg mig ikke mere i din sag. Jeg har imidlertid henstillet til Litteraturudvalget at indrette sin fremtidige praksis på en sådan måde, at begrundelserne for afslag lever op til kravene i forvaltningsloven. Jeg har også skrevet til Litteraturudvalget, at det efter min opfattelse kunne være hensigtsmæssigt, at den del af Statens Kunstråds hjemmeside, der drejer sig om Litteraturudvalgets virksomhed, blev ændret sådan, at det kommer til at fremgå, hvilke kriterier udvalget vægter særligt, når det bedømmer en teksts litterære kvalitet. Jeg henviser i den forbindelse til udtalelserne, som er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 2008, s. 92 ff* og s. 238 ff*. Der vil blive lagt en nyhed om sagen på min hjemmeside, sammen med en anonymiseret version af dette brev. Sagsfremstilling A søgte den 15. marts 2010 Litteraturudvalget om et arbejdslegat fra børnelitteraturpuljen. I ansøgningen oplyste han, at det projekt, som han søgte om støtte til, var en fortsættelse af en børnebog, som han havde fået udgivet i A vedlagde en tekstprøve. Den 26. maj 2010 gav Litteraturudvalget A afslag på ansøgningen. Udvalget skrev bl.a. følgende: Statens Kunstråds Litteraturudvalg har vurderet ansøgningen på baggrund af ordningens støttekriterier og har prioriteret inden for de midler, som udvalget har til rådighed. 10/13

11 Litteraturudvalget har vurderet din ansøgning i forhold til det aktuelle felt af ansøgninger. Vurderingen har resulteret i, at denne ansøgning desværre ikke kan imødekommes. A klagede herefter til mig over afslaget, som efter hans opfattelse bl.a. ikke indeholdt en tilstrækkelig begrundelse for afslaget. Jeg sendte den 8. oktober 2010 A s klage videre til Litteraturudvalget som en anmodning fra ham om, at udvalget over for ham uddybede begrundelsen. Den 13. oktober 2010 skrev Litteraturudvalget således til A: ( ) Vi skal i Statens Kunstråds Litteraturudvalg tage stilling til den konkrete ansøgning og det materiale, der præsenteres i den, ud fra et kvalitetskriterium. Det betyder, at en ansøgning om støtte til arbejdet med bind to i en serie af bøger, hvor bind et er udkommet med gode anmeldelser, ikke kan imødekommes med mindre ansøgningsmaterialet viser, at arbejdet opfylder kvalitetskriteriet. På grundlag af det materiale, du havde indsendt, fandt vi ikke, at der var den fornødne kvalitet til stede, og da vi samtidig må prioritere i forhold til de midler vi har til rådighed, besluttede vi at give afslag på ansøgningen. Der fulgte herefter en korrespondance mellem A og Kunststyrelsen via . A klagede på ny til mig den 26. december 2010, og den 18. marts 2011 bad jeg Litteraturudvalget om en udtalelse i sagen. Her anmodede jeg udvalget om særligt at forholde sig til, om udvalgets begrundelse i afgørelsen af 26. maj 2010 og i den uddybende begrundelse af 13. oktober 2010 opfyldte kravene i forvaltningslovens 22 og 24. I sin udtalelse af 30. marts 2011 skrev Litteraturudvalget bl.a. således: Udvalget mener, at man overholder forvaltningsloven med sine svar. Børnelitteraturpuljen uddeles ud fra en kunstfaglig kvalitativ prioritering af ansøgninger modtaget ved den halvårlige ansøgningsfrist. Når udvalget skal bedømme en ansøgning, tager udvalget, når de mere formelle krav til ansøgningen er opfyldt, stilling til en konkret tekstprøve, og det er denne tekstprøve alene, udvalget vurderer, jvf. ansøgningsvejledningen. Udvalget skal som regel prioritere, da man ikke har midler til at imødekomme alle ansøgninger. Det er udvalgenes erfaring, at det er voldsomt for ansøger at få et direkte afslag begrundet med manglende kvalitet, og 11/13

12 dette afspejles også i kunstner(organisationernes) tilbagemelding. Derfor bruger udvalget ofte den mere skånsomme og upræcise formidling af afslag med prioritering i forhold til den samlede ansøgningsbunke. Ansøgere, der ønsker en uddybning af afslag, får en sådan. I (A) s tilfælde meddeler udvalget således, at udvalget ikke finder den fornødne kvalitet i den medsendte tekstprøve. Det er udvalgets opgave at foretage et kunstnerisk kvalitetsskøn af det ansøgte projekt, men udvalget har, på grund af mængden af ansøgninger, som er årligt, ikke mulighed for at tilbyde en decideret konsulentudtalelse i de enkelte tilfælde. Udvalget forholder sig i det uddybende svar endvidere til et af (A) s klagepunkter vedrørende første binds gode anmeldelser i dagspressen. Udvalget redegør for, at det alene forholder sig til den medsendte tekstprøve i den konkrete ansøgning, som et enigt udvalg altså ikke anser for, at have den kunstneriske kvalitet, der er kriteriet for tildeling af arbejdslegater fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg. Udvalget mener derfor, at man med besvarelsen overholder forvaltningslovens krav om begrundede afgørelser. Den 15. april 2011 sendte jeg A en kopi af udtalelsen, og den 16. april 2011 sendte han sine bemærkninger til sagen. A fastholdt bl.a. sin klage over Litteraturudvalgets begrundelse, som efter hans opfattelse ikke overholdt forvaltningslovens krav. Han klagede også over den manglende mulighed for at påklage Litteraturudvalgets afgørelser, og han fandt det desuden kritisabelt, at udvalgets afgørelser begrundes med kvalitetsbegrebet. Afslutningsvis opfordrede han mig til at indlede en generel undersøgelse af Kunstrådets uddeling af arbejdslegater. Den 4. maj 2011 sendte jeg en kopi af A s brev af 16. april 2011 til Litteraturudvalget, som i et brev modtaget af mig den 18. maj 2011 meddelte, at udvalget ikke havde yderligere kommentarer til sagen. Den 3. april 2012 bad jeg Litteraturudvalget om en supplerende udtalelse om, hvilke kriterier der efter praksis lægges vægt på ved bedømmelsen af, om en tekst har tilstrækkelig litterær kvalitet (og som derfor vil kunne indgå i begrundelser efter forvaltningsloven). Litteraturudvalget svarede den 26. juni Svaret er citeret ovenfor under afsnittet Ombudsmandens udtalelse. 12/13

13 I en af 18. juli 2012 fremkom A med sine bemærkninger. Han gjorde bl.a. opmærksom på, at hans børnebog ( ) havde fået positiv omtale i lokalavis B. NOTER: (*) FOB 1996, s. 335, FOB 1997, s. 316, FOB 2007, s. 117, og FOB 2008, s. 92 og s /13

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen.

+ bilag. A-inspektion A/S; Deres j.nr. 17796/dj. Jeg har nu færdigbehandlet sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Advokat Kim Håkonsson Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Dato: 13. marts 2008

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015

2015-62. Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer. 22. december 2015 2015-62 Genoptagelse på ulovbestemt grundlag af beskæftigelsesgraden efter lov om skattenedslag for seniorer 22. december 2015 En borger klagede til ombudsmanden over, at ATP og Ankenævnet for ATP m.m.

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel

Udtalelse. Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Udtalelse Skatteankestyrelsens sagsbehandlingstid på 41 måneder var kritisabel Resumé 22. oktober 2018 En borger klagede til Skatteankestyrelsen over det daværende SKATs værdiansættelse af borgerens motorcykel

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1).

Jeg henviser til at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse (ombudsmandslovens 16, stk. 1). 2010 14-2 Sikkerhed i postforsendelsen, klagefrist og dispensation fra fristen En borger klagede over at det sociale nævn havde afvist at behandle hans klage med den begrundelse at klagefristen på 4 uger

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. Advokatfirma Bruun & Hjejle Att.: advokat Poul Heidmann Nørregade 21 1165 København K Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Opsigelse af kirkeværge

Opsigelse af kirkeværge Opsigelse af kirkeværge Et menighedsråd opsagde før funktionstidens udløb en kirkeværge der ikke var medlem af menighedsrådet. Kirkeværgen klagede til biskoppen og Kirkeministeriet der godkendte at menighedsrådet

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009

2009 4-2. Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag. Ombudsmandens udtalelse. 19. januar 2009 2009 4-2 Statsforvaltningens afvisning af klage i byggesag To borgere klagede til et statsamt i en byggesag. Sagen overgik til en statsforvaltning som afviste at behandle klagen. Statsforvaltningen henviste

Læs mere

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne.

Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen i folkeskolerne. 2010 18-1 Folkeskoler kan ikke kræve at elever bruger egen computer i undervisningen Ombudsmanden rejste en sag af egen drift over for Undervisningsministeriet om elevers brug af egen computer i undervisningen

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb.

Jeg henstiller at sagens afslutning fremskyndes mest muligt, og jeg beder kommunen underrette mig om det videre forløb. Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a.

Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S over Haderslev Kommune af 25. oktober 2007 godkendelse af projektforslag for Haderslev Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse

Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse 20-1. Forvaltningsret 1133.2 114.3 12.1 2.2. Ændring af ansættelsesform. Annullation. Partshøring. Begrundelse Et amt ansatte en arbejdstager på tjenestemandsvilkår efter lov om tjenestemænd i folkeskolen

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik

Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 118 Offentligt Oplæg til retsudvalget om god forvaltningsskik Efter ombudsmandsloven skal ombudsmanden udover gældende ret også efterprøve om forvaltningsmyndighederne

Læs mere

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR

Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR - 1 Anmodning om udlevering af kontoudskrifter - SKM2012.335.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/3 2012, at SKAT s anmodning til en dansker bosat

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning.

Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. FOB 05.434 Nedsættelse af kontanthjælp. Begrundelse og klagevejledning. Dispensation fra klagefrist En kvinde klagede over at kommunen og det sociale nævn havde nedsat hendes kontanthjælp fordi hun havde

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at

Svar på 37 spørgsmål nr. 206 om hvorvidt det er Naalakkersuisuts opfattelse, at Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen Inuit

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013

2013-12. Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning. 30. maj 2013 2013-12 Ugyldig dispensation fra deltagelse i dagrenovationsordning Et ægtepar klagede til ombudsmanden over, at deres kommune havde meddelt dem, at en dispensation fra deltagelse i (og betaling til) den

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 2. juni 2008 hedder det: Kendelse af 27. marts 2009 (J.nr. 2008-0017069) Ikke meddelt dispensation til at intern revisionschef må udføre revisionsopgaver uden for den finansielle koncern. Lov om finansiel virksomhed 199, stk.

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg

Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Tilbagekaldelse af bevilget personligt tillæg Fundet, at et socialt udvalg ikke havde været berettiget til at tilbagekalde et bevilget personligt tillæg (varmehjælp) til en folkepensionist. Grunden til,

Læs mere