Erfagruppe Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014"

Transkript

1 Erfagruppe Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier giver landmænd mulighed for at accelerere erfaringsudvekslingen og skabe et tæt og mere dynamisk netværk og dermed øge udbyttet ved at være aktive i en erfagruppe med kollegaer. Konkurrencen skal være et incitament for de grupper og rådgivningscentre, der deltager i Erfagruppe 2.0 Matchen, til aktivt at bruge de sociale medier og nye digitale muligheder såvel internt i erfagruppen som til at udbrede mulighederne til andre eksisterende eller nye erfagrupper. Implicit i konkurrencen ligger en kampagne, der skal inspirere kommende og nuværende landmænd til at efterspørge at deltage i en Erfagruppe 2.0. Konkurrencen skal dermed bidrage til at Erfagruppe 2.0 bliver implementeret. En bred implementering af Erfagruppe 2.0 vil kunne betyde at rådgivere og projekter får mulighed for at få kontakt til og faglig viden bredt ud til mange landmænd hurtigt og effektivt, men ikke mindst at landmænd får mulighed for såvel at diskutere faglig viden og praksisnære udfordringer. Introduktion: Grundlaget for Erfagruppe 2.0 Matchen er de traditionelle Erfagrupper, hvor landmænd mødes for at udveksle erfaringer med hinanden, ofte sammen med en rådgiver eller facilitator. Møder sker ofte på skift på landmændenes bedrifter, hvor deltagerne ser på bedriften, og diskutere bedriftens resultater og den ønskede udvikling. Grupper mødes også for at søge inspiration via besøg på andre virksomheder eller for at diskutere med rådgivere eller eksperter med en viden gruppen har brug for. Erfagruppernes formål kan være såvel social som fagligt og der kan være større eller mindre grad af forpligtelser i forhold til at fremlægge resultater eller sparre med hinanden. Som medlem er man altid forpligtet til at være engageret og overholde gruppens spilleregler. Erfagruppens medlemmer kan forpligte sig til at motivere hinanden, aftale indsatser og følge op på det aftalte. Erfagruppe 2.0 supplerer de traditionelle Erfagrupper med netværksdannelse og erfaringsudveksling via et social medie og giver mulighed for at mødes i det virtuelle rum. Møder og erfaringsudvekslingen sker i Erfagrupper såvel i Reel Life som på sociale medier i et lukket forum og fortroligt rum. Grupperne bliver i konkurrencen målt på hvor aktive, effektive og målrettede de har været i at udnytte sociale medier og digitale muligheder til at nå det formål, de har sat op for netop deres Erfagruppe 2.0. og de aftaler de laver om, hvordan de vil udnytte de sociale medier til at indfri erfagruppens formål. Konkurrencen vil dermed forhåbentlig bidrag til at skabe øget værdi for den enkelte erfagruppe og dens medlemmer. I konkurrencen vil de sociale medier og internettet blive brugt til at skabe den ønskede opmærksomhed om Erfagruppe 2.0. Landmænd og deres rådgivere skal via såvel traditionelle medier som aktiviteter på sociale medier blive inspireret, når de læser om konkurrencen og ser billeder m.m. fra aktiviteterne i de deltagende Erfagrupper 2.0. De deltagende Erfagrupper og deres rådgivningscentre vil derfor i konkurrencen også blive målt på, hvor gode de er til at fortælle om hvad der sker i deres Erfagruppe 2.0. Den formidling kan ske på såvel private facebook-sider, på de medier centret har valgt at benytte i dialogen med landmændene, og på fa-

2 cebook-siden Erfagrupper 2.0 i landbruget som Vi&Di opretter for at opnå dialog og interaktion med målgrupper for Erfagrupper 2.0. Erfagruppe Matchen er skabt som en konkurrence mellem 4-6 erfagrupper af landmænd med fælles interesse og deres respektive rådgivningscentre. Erfagruppe Matchen er en konkurrence, hvor medlemmer er indstillet på at forpligtet sig til at deltage aktivt i erfagruppen og bidrage til at indfri det gruppens medlemmer er blevet enige om er formålet for erfagruppen. Via konkurrencen forpligter gruppen og rådgivningscentret sig til at fortælle om oplevelserne og udbyttet af deltagelse i Erfagruppe 2.0. Der skal tænkes anderledes for at udnytte de sociale medier såvel internt i gruppen som i formidlingen af resultaterne af at deltage i en Erfagruppe 2.0. Deltagerne bedømmes af et dommerpanel bestående af tre eksperter. Dommerne bedømmer gruppen og rådgivningscentrene efter kriterier som: Evne til at tænke nyt og se mulighederne i de sociale medier, når der skal skabes et fagligt netværk. Evne til at koble Erfagruppens formål med brug af sociale medier Evne til at være aktive på de sociale medier internt i gruppen Evne til at formidle aktiviteterne og udbyttet i deltagelse i Erfagruppen til andre Præmierne i konkurrence er 1. præmie er en middag for Erfagruppen og dens partner eller en inspirationstur for gruppen (værdi kr ) sponsoreret af Erfaland, samt en facilitering af gruppens aktiviteter på de sociale medier i (værdi kr til honorering af rådgiver) sponsoreret af Vi&Di. 2. præmien er en facilitering af gruppens aktiviteter på de sociale medier i (værdi kr.) sponsoreret af Vi&Di. Rådgivningscentrenes deltagelse i Erfagrupperne 2.0 honoreres af projekt Vi&Di efter nærmere aftale. Der er honorering for demonstration af de aktiviteter, der indgår i bedømmelserne i konkurrencen, herunder det ekstra arbejde det er at få oprettet de sociale medier, holdt aktiviteterne i gang på disse og få formidlet Erfagruppernes aktiviteter eksternt via traditionelle og sociale medier, samt få udarbejdet materialet til dommernes bedømmelse. Introduktion til deltagere: Erfagruppen skal i samarbejde med en rådgiver fra deres respektive rådgivningscenter aftale erfagruppens formål og regler samt brug af sociale medier og digitale muligheder. En facilitator fra Projekt Vi&Di er tilknyttet gruppen, for at sparre med og følge op på hvordan de sociale medier benyttes internt i gruppen. Erfagruppen beslutter selv, hvilket socialt medie de vil benytte og om et eller flere møder skal ske virtuellet (mini-webinar). Ved gruppens opstart estimeres forventningerne til aktiviteterne i de sociale medier såvel internt i gruppen som eksternt, både med hensyn til enkelt opslag/indlæg som antal af kommentarer/interaktion hertil, for det kommende kvartal. Den samme estimering gennemføres hvert kvartal, hvor der også bør ske en evaluering og tilpasning af brugen af de sociale medier. Det forventes at Erfagruppernes brug af det valgte social medier startes op i løbet af oktober Bedømmelser vil ske i januar, april, juli-august og afgørelsen falder i oktober 2014.

3 Metode: Med udgangspunkt i gruppens formål konkurrerer Erfagrupperne om at skabe et stærkt netværk, inspirerende diskussioner og en effektiv erfaringsudveksling via aktiviteter på sociale medier. Erfagrupperne og deres rådgivningscentre bliver i konkurrencen endvidere målt på at få skabt opmærksomhed om medlemmernes og rådgivningscentrets deltagelse i konkurrencen. Til bedømmelse af konkurrencen benyttes tre dommere: Dorte Marcussen, projektleder på Vi&Di, Kommunikationsmedarbejder i DLBR fra en center, Eva Glerup VFL, DLBR-akademiet. Ved den afsluttende bedømmelse i oktober 2014 forventes, at dommerkomiteen udvides med en ekstern specialist i sociale medier. Disse dommere bedømmer Erfagrupperne 2.0 s præstationer ved at vurdere: - om gruppen har skabt sammenhæng mellem gruppens formål og brug af sociale medier - aktiviteten på lukkede sociale medier internt i gruppen - formidling på traditionelle og åbne sociale medier om det at deltage i en Erfagruppe styrken af det sociale og faglige netværk i erfagruppen og indfrielse af erfagrupens formål. En detaljeret beskrivelse af pointstrukturen gives nedenfor. I den forbindelse er det vigtigt at nævne, at det eneste krav er, at Erfagruppes formål skal indeholde et fagligt element og skal benytte mindst et socialt medie i dialogen og interaktion mellem erfagruppens medlemmer og den tilknyttede rådgiver. Der er intet krav om antallet af møder på bedriften, alt kan i princippet ske på et socialt medie eller via virtuelle møder. Dommerne afvejer ambitionsniveauet i brugen af de sociale medier, hvorfor kreativ og inspirerende brug af de sociale medier og digital muligheder til den faglige formidling og erfaringsudveksling vil blive honoreret. Dommerne vil endvidere honorere form og indhold i opslag, samt om gruppen og dens rådgivere udnytter at sociale medier giver mulighed for korte beskeder, dialog og interaktion. Der vil være vurdering af om aktiviteterne tager fat i faglige udfordringer, engagement i medlemmernes dagligdag og udfordringer, samt at tonen i og respons på indlæggene giver grundlag for et givende netværk. Dommerne evaluerer Erfagrupperne 2.0 fire gange i løbet af 2013/14 for at høre, hvad status er på deres aktiviteter. Efter første bedømmelsesrunde udpeges en erfagruppe som vinder, efter hver af de efterfølgende runder udpeges såvel vinderen af runden (den prikkede trøje) som den samlede vinder (den gule trøje). Materiale skal indsendes til dommerne på adressen: Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N., att: Dorte Marcussen. Materiale skal være modtaget den: Den 1. november indledende materiale Den 5. januar bedømmelsesmateriale Den 5. april bedømmelsesmateriale Den 1. juli bedømmelsesmateriale Den 1. oktober bedømmelsesmateriale Justeringer af ovenstående deadlines kan forekomme og vil blive udmeldt i passende tid til handling.

4 Pointstruktur: Der kan maksimalt opnås 100 point i hver bedømmelsesrunde. Fordelt med følgende pointfordeling i de forskellige runder: Generel bedømmelsesskala - 20 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 25 % for aktiviteten på de sociale medier internt i gruppen - 15 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i Erfagruppen - 15 % for indfrielse af mål for brug af sociale medier og opnåelse af gruppens formål - 15 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier. Materialet indsendes til projektleder på Vi&Di Dorte Marcussen, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus. Hvorefter dommerkomiteen gennemgår materialet og uddeler point og trøjer. Det indsendte materiale i november 2013 skal indeholde: - En beskrivelse af gruppens medlemmer og deres brug af sociale medier privat gerne i form af links til disse - En beskrivelse af erfagruppens formål og dens interne regler - Plan for brug af sociale medier internt i erfagruppen Det indsendte materiale til de fire bedømmelsesrunder skal indeholde: - Skærmdump af de sociale medier fra aktiviteterne internt i erfagruppen efter aftale kan dette materiale udarbejdes af projektet. - En redegørelse for om planen for brug af sociale medier er fulgt i kvartalet og en beskrivelse af evt. ændringer i brug af de sociale medier. - Materiale der har formidlet erfagruppens forløb gerne i form af link og en vurdering af gennemslagskraften af disse. Om muligt oversigt over kommende formidlings aktiviteter. - En redegørelse for medlemmernes engagement i og udbytte af netværket i erfagruppen og evt. aktiviteter der kan styrke netværket og udbyttet yderligere. Det er vigtigt at pointere, at ovenstående ikke er tænkt som lange, forkromede redegørelser, men derimod et præcist værktøj, der hurtigt giver overblik over muligheder, metoder og målsætninger i erfagruppen. Materialet må gerne være visuelt og udnytte de sociale medier. Hvis deltagerne vil klage over dommernes afgørelser eller lignende, skal klagen sendes skriftligt til styregruppen for projekt Vi&Di på Videnscentret for Landbrug att.: Malene Høj Jabcke. Pointfordelingen pr. runde: 1. runde - Gruppens formål og plan i fokus - 50 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 20 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 10 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 5 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i Erfagruppen

5 2. runde Fokus på tilpasninger af brugen af de sociale medier internt - 30 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 20 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier - 20 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 10 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen 3. runde Fokus på forløb såvel internt som eksternt - 30 % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 20 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 10 % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen - 10 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier 4. runde Fokus på formidling og indfrielse af formål - 30 % for indfrielse af mål for brug af sociale medier og opnåelse af erfagruppens formål - 25 % for formidling af forløb og udbytte af Erfagrupper % for aktiviteten på de sociale medier internt i erfagruppen - 15 % for indtrykket af netværkets styrke i erfagruppen - 10 % for nytænkningen og tilpasningen i brug af de sociale medier - 0 % for at skabe sammenhæng mellem formål og brug af sociale medier Der uddeles den gule trøje til den gruppe, der har den samlede højeste pointscore. Der uddeles en prikket trøje til den gruppe, der har den største pointhøst i seneste periode. Vægtning: Dommerne skal lægge vægt på nedenstående forhold i deres bedømmelse: - Understøtter erfagruppens formål af brugen af de sociale medier? - Er planen for brugen af de sociale medier inspirerende og realistisk? - Er målsætningerne for brugen på de sociale medier ambitiøse? - Sker der fornuftige tilpasninger i planer for og brug af de sociale medier? - Hvordan er balance mellem faglig formidling og erfaringsudveksling/dialog? - Har erfagruppens medlemmer været i interaktion med hinanden? - Er erfagruppens medlemmer ligeværdige på de sociale medier? - Har formidlingen af konkurrencen forløb via centrenes medier afspejlet sig i dialog og kommentarer? - Udnytter erfagruppen/centret de sociale medier i den måde der skrives på? - Udnyttes der visuelle muligheder og app s på de sociale medier? Dommerne vil efter første pointuddeling komme med en kort udtalelse vedr. niveauet i første bedømmelsesrunde, samt en hensigtserklæring som deltagere kan bruge til at blive bevidste, om hvad dommerne søger i de næste bedømmelsesrunder. Derved bliver deltagerne yderligere bevidstgjort, om hvad der specifikt honoreres af dommerkomiteen.

Evaluering efter workshop i projekt Vi&Di

Evaluering efter workshop i projekt Vi&Di Evaluering efter workshop i projekt Vi&Di Workshop afholdt 23. april 2013 Begrundelse for dine svar og forslag til forbedringer: Rigtig gode indlæg først på dagen. Programmet om eftermiddagen, var for

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret.

Angiv din interesse for at deltage i samarbejde med projektet, hvor vi: Skala 5 til 1, hvor 5 er meget interesseret. Samarbejde Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. hvor 5 er meget interesseret.

Læs mere

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014)

VisitDenmark - Kulturmåling 2015 (VisitDenmark - Kulturmåling 2014) Performance : 4,10 (4,12) Importance : 4,25 (4,28) Respondenter : 91 (93) Organisation 3,87 (3,94) 5.0 Økonomi 4,06 (4,10) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,34 (4,18) 3.0 Interessenter 3,94 (3,97) Afdeling/enhed 4,39

Læs mere

Kommunikations- politik. December 2017

Kommunikations- politik. December 2017 Kommunikations- politik December 2017 Indhold En kommunikationspolitik for alle Fem principper for god kommunikation Målgrupper Kommunikationskanaler Det daglige kommunikationsansvar Ekstern kommunikation

Læs mere

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011

Konference for rådgivning af deltidslandmænd. Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Konference for rådgivning af deltidslandmænd Koldkærgård Konferencecenter Den 5. oktober 2011 Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

Erfagruppe 2.0 Matchen

Erfagruppe 2.0 Matchen Erfagruppe 2.0 Matchen I Erfagruppe 2.0 matchen har de fem Erfagrupper: Girls Go for Grynt and Gold, Cow Power Nord, Move Together, Plante Pionererne og Fremtiden Bønder demonstreret, hvordan de sociale

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype)

Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Rapport om pilotworkshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrust-redskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 Som et centralt led i udviklingen af en ny metode

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

LinkedIn for landmænd - Styrk dit netværk på LinkedIn

LinkedIn for landmænd - Styrk dit netværk på LinkedIn LinkedIn for landmænd - Styrk dit netværk på LinkedIn Indhold Opret profil Naviger rundt på LinkedIn Tilpas profil Forbind med din rådgiver og følg dit rådgivningscenter Deltag i grupper Hjælp 2 Opret

Læs mere

Danish Entrepreneurship Award

Danish Entrepreneurship Award Danish Entrepreneurship Award - Videopitchkonkurrencen Guide og bedømmelseskriterier Danish Entrepreneurship Award - Videopitchkonkurrencen Er jeres team med i Idékonkurrencen til Danish Entrepreneurship

Læs mere

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di

Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Spørgeundersøgelse blandt eksterne deltagere i projekt Vi&Di Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug af den digitale mulighed - privat og socialt Brug af sociale medier mv. - Facebook - Dit brug

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

3 KAMPAGNER. Hvilken er den rette for dig?

3 KAMPAGNER. Hvilken er den rette for dig? 3 KAMPAGNER Hvilken er den rette for dig? Forskning i programmering af kampagner for alternative fortællinger og modfortællinger peger på, at mange kampagner ikke er udformet på en måde, der inddrager

Læs mere

Promote your library! Co-creation med studerende ved VIA Biblioteker Campus Horsens

Promote your library! Co-creation med studerende ved VIA Biblioteker Campus Horsens Promote your library! Co-creation med studerende ved VIA Biblioteker Campus Horsens Formål: Producere animationsfilm til biblioteket. Samarbejdspartnere: Animationsskolen i Viborg samt studerende primært

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune

Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabsaftale mellem Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg og Social Esbjerg Kommune Partnerskabets ramme: Med denne aftale indgår Social, Esbjerg Kommune og Vindrosen De Frivilliges Hus i Esbjerg

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Udmøntning af den nye integrationspulje

Udmøntning af den nye integrationspulje Stab og Udvikling Dato: 27. september 2016 Tlf. dir.: 4477 6594 E-mail: nins@balk.dk Kontakt: Nina Birthe Sørensen Udmøntning af den nye integrationspulje Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

STRATEGIOPLÆG ESB Netværket 2016/17

STRATEGIOPLÆG ESB Netværket 2016/17 STRATEGIOPLÆG ESB Netværket 2016/17 Ideer og forslag til fremtidige aktiviteter Viderebearbejdning/ inspiration Inspiration til gennemførelse af undersøgelser og efterfølgende benchlearning-/ benchmarking

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret?

Beskriv baggrund for at implementer FlexRegnskab. Hvad skal implementeringen resultere i for kunden, de ansatte og rådgivningscentret? Tjekliste for udarbejdelse af minikampagner. Tjeklisten er en skabelon for implementering af FlexRegnskab på et lokalt rådgivningscenter. Tjeklisten er opbygget som et skema med tre kolonner: 1. Planlægningsprocessen.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Forpligtende Rådgivning

Forpligtende Rådgivning Forpligtende Rådgivning Norsk Landbruksrådgiving 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Tværfaglig rådgivning i praksis - baseret på erfaringer med

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger

Open Call. Sprint:Digital søger designpartnere til at facilitere designsprints. digitale løsninger Open Call søger designpartnere til at facilitere designsprints med fokus på digitale løsninger Open call Vil I hjælpe med at ruste danske virksomheder til en digital fremtid? Og har I erfaring med at facilitere

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab

En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af. som effektivt redskab En praktisk håndbog om tips til anvendelsen af som effektivt redskab SOCIALE MEDIER 2015 3.300.000 DANSKE BRUGERE PÅ FACEBOOK - svarende til 68% af den danske befolkning i aldersgruppen 13 år eller ældre.

Læs mere

Rådgivning af landmænd i grupper

Rådgivning af landmænd i grupper Rådgivning af landmænd i grupper Norsk Landbruksrådgivning 14. januar 2011 Solvejg Horst Petersen Udviklingskonsulent, Videncentret for Landbrug Danmark Traditionelle ERFA-grupper Fag-/produktions-specifikke

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

VORES PERSONALEPOLITIK. Guide BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND VORES PERSONALEPOLITIK Guide BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Introduktion En personalepolitik kan laves på mange måder, men den bedste personalepolitik skabes, når alle i institutionen bliver

Læs mere

Evaluering af Medieleg i dagtilbud

Evaluering af Medieleg i dagtilbud Januar 2017 Evaluering af Medieleg i dagtilbud sag.nr. 13/30037 lfb Projektet Medieleg startede i efteråret 2013, og evalueres afsluttende december 2016. Der er til projektet brugt 550,000 kr., primært

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer

Open Call. Sprint:Digital søger sprint-facilitatorer Open Call søger sprint-facilitatorer Open call Kan I hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres digitale udfordringer og facilitere design-sprint? Så er det jer, vi søger til at være sprint-facilitator

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Dynamisk Virksomhedsmentornetværk Projektperiode: 12 måneder startende

Læs mere

DCUM 2022 nye opgaver - ny strategi DCUM nye opgaver -ny strategi. revideret december 2018

DCUM 2022 nye opgaver - ny strategi DCUM nye opgaver -ny strategi. revideret december 2018 nye opgaver -ny strategi 6 revideret december 2018 1 02 Videnscenter Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, er et nationalt videnscenter under Undervisningsministeriet. Centret har fokus på den nationale

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013

Fastsat af dekanen den 30. januar 2013 efter høring i Samarbejdsudvalget den 30. januar 2013 og Akademisk Råd den 25. januar 2013 KØBENHAVNS UNIVERSITET DET JURIDISKE FAKULTET Retningslinjer for etablering, forlængelse og nedlæggelse af Forskningscentre og forskningsgrupper 1 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet Fastsat

Læs mere

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker!

KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS. Fyldt med medier, marked og mennesker! KOM IND I ET VILDT UNIVERS AARHUS Fyldt med medier, marked og mennesker! Brænder du for medier og marketing? IUM Aarhus søger to målrettede praktikanter, der brænder for medier og marketing, og som har

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

SAMMEN OM FAIR IDRÆT. Klare holdninger konkrete handlinger. Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene

SAMMEN OM FAIR IDRÆT. Klare holdninger konkrete handlinger. Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene SAMMEN OM FAIR IDRÆT Klare holdninger konkrete handlinger Vejledning til beskrivelse af politik og handlingsplaner i specialforbundene 1 Anti Doping Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN OG DA VINCI UNGDOMSUDDANNELSERNE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske,

Læs mere

Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR

Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR Kommentarer til Kanalstrategi som skal ende ud i HØRINGSSVAR Høringssvaret tager udgangspunkt i drøftelse på Handicaprådsmøde hvor vi havde mange spørgsmål og drøftelser til Kanalstrategien. Det overordnede

Læs mere

Teknologikonference 1. februar 2018 Forudsætninger for succes Cate H. Kristiansen og Anne Mette Have Rasmussen

Teknologikonference 1. februar 2018 Forudsætninger for succes Cate H. Kristiansen og Anne Mette Have Rasmussen Teknologikonference 1. februar 2018 Forudsætninger for succes Cate H. Kristiansen og Anne Mette Have Rasmussen 1 HPS strategi Forløsning af borgerens potentiale og derved sammen med borgeren understøtte

Læs mere

Fra demonstration til forretning Værditilvækst Én vej til vækst!

Fra demonstration til forretning Værditilvækst Én vej til vækst! Værktøjer Fra demonstration til forretning Værditilvækst Én vej til vækst! KONCEPT Tema / Målgruppe KUNDER Antal? Netværk Antal? Grupper Antal? Virksomheder Antal? FORRETNING Kontrakter med DLBR Forretningskoncept

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014 SÅDAN DELTAGER DU I IDÉKONKURRENCEN KORTE OG MELLEMLANGE UDDANNELSER SAMT KUNSTNERISKE DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende,

Læs mere

Tim Struck. high impact facilitation. Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering

Tim Struck. high impact facilitation. Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering Tim Struck high impact facilitation Kursus på 4 dage i effektfuld facilitering Dette kursus er drevet af ét eneste formål: at gøre det nemt for dig at skabe troværdige resultater gennem andre. Eller sagt

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Udgivet af Faxe Kommune 2013 For mere information, kontakt: Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Telefon: 5620 3000 Email: kulturogfritid@faxekommune.dk

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Værktøjer til engagement i undervisningen

Værktøjer til engagement i undervisningen Værktøjer til engagement i undervisningen Gør dine deltagere engageret og involveret - variér din undervisning! Du kender det måske du skal undervise dine kollegaer i en af virksomhedens systemer, som

Læs mere

Vejen til en troværdig virksomhedsprofil. Kontakt Bettina Skindstad Tlf: web:

Vejen til en troværdig virksomhedsprofil. Kontakt Bettina Skindstad Tlf: web: Vejen til en troværdig virksomhedsprofil GÅ FREMTIDEN TRYGT I MØDE MED EN TROVÆRIDG VIRKSOMHEDSPROFIL Mit navn er Bettina Skindstad, og jeg arbejder for, at kunderne har kendskab til og køber af de virksomheder,

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet

Projektbeskrivelse Daglejerprojektet Projektbeskrivelse Daglejerprojektet 7. oktober 2005 v. Mette Meilandt Projektet skal afprøve daglejerarbejde som et tilbud om arbejdsmarkedstilknytning for udsatte grønlændere. Da Daglejerprojektet er

Læs mere

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019

Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 Strategirammen for Frivillighed i Faxe Kommune 2019 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune har et stort fokus på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi

Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Kommunikationsplan for Projekt Velfærdsteknologi Sundhedsafdelingen, Lemvig Kommune, Maj 2018 Implementeringskonsulent, Anders Bagger Hvad er målet? Målene: - At få kommunikeret Lemvig Kommunes opfattelse

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet.

Titel Nr. Udgave dato Svendborg Kommunes overordnede kvalitetspolitik og mål for natur- og miljøområdet. Generelt Kvalitetsstyringssystemet beskriver kvalitetspolitik og - mål, ansvarsfordeling samt de procedurer, som dokumenterer, at Svendborg Kommune lever op til kravene i kvalitetsstyringsloven. Udover

Læs mere

Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af:

Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af: Videnformidling og dialog via nye kanaler 2014 Det nedenstående materiale er del af projekt Videnformidling og dialog via nye kanaler, som er finansieret af: Promilleafgiftsfonden for landbrug Se 'European

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt

Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Etablering af partnerskaber med University College Lillebælt Partnerskaber hvad er det? Indhold UCL og partnerskaber................................side 3 Etablering og vedligeholdelse..........................side

Læs mere

Find din rådgiver på Facebook. - og deltag i/følg fagrelevante diskussioner

Find din rådgiver på Facebook. - og deltag i/følg fagrelevante diskussioner Find din rådgiver på Facebook - og deltag i/følg fagrelevante diskussioner Indhold Opret Facebook-profil Tilpas Facebook-profil Følg din rådgiver og få Venner Synes godt om sider Opret side for bedrift

Læs mere

MinVej.dk OM PROJEKTET

MinVej.dk OM PROJEKTET MinVej.dk OM PROJEKTET Scenen sættes... Projektets formål MinVej.dk er en brugerstyret platform med det primære formål at engagere psykisk sårbare og syge i egen sundhed. Kommunikationen er tilpasset brugerens

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

Stærke børnefællesskaber om trivsel og læring for alle børn Workshop 8a:Elevers rolle i det inkluderende skolemiljø

Stærke børnefællesskaber om trivsel og læring for alle børn Workshop 8a:Elevers rolle i det inkluderende skolemiljø Stærke børnefællesskaber om trivsel og læring for alle børn Workshop 8a:Elevers rolle i det inkluderende skolemiljø Workshopvært: Kirsten Baggesgaard Seeberg, Cubion Oplæg: Berit Estornel, Ditte Christensen,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016

Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016 ERFA-MØDE: Erfaringsudveksling for budgetsæsonen 2015/2016 D. 28. januar inviterer SEGES til en dag med erfaringsudveksling om budgetsæsonen 2015/2016. Her får du viden og inspiration om arbejdet med budgetter,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT

SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT Notat SEGES P/S Koncern Digital Staldbørsen, platform til online opgavebørs Ansvarlig FLKJ/MLT Projekt: 7464, Digitale relationer, og datadreven informationsformidling Staldbørsen: Demonstration af virtuel

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Vejle Bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temadag om resultatdokumentation Socialtilsyn Øst, 16. januar 2016 Disposition for oplægget 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation

Læs mere

50 råd om udvikling, forankring, formidling, udmøntning og evaluering af relationsstrategien.

50 råd om udvikling, forankring, formidling, udmøntning og evaluering af relationsstrategien. CORPORATE RELATIONS 50 råd om udvikling, forankring, formidling, udmøntning og evaluering af relationsstrategien. Udviklingsprocessen Indsigt og analyse Kick off og planlægning Omverdens- og interessentanalyse

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere