28. april Præsentation aftalebaseret regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "28. april Præsentation aftalebaseret regulering"

Transkript

1 28. april 2021 Præsentation aftalebaseret regulering

2 Indledning Indhold Den danske forsyningssektor Overblik Formålet med økonomisk regulering Formålet med aftalebaseret regulering Typer af aftalebaseret regulering Konkrete eksempler på aftalebaseret regulering Muligheder ved aftalebaseret regulering Begrænsninger ved aftalebaseret regulering Muligt beslutningstræ for anvendelse af aftalebaseret regulering Implementering Juridiske perspektiver Fremgangsmåde ved indførsel af aftalebaseret regulering Konklusion Baggrund og formål Det fremgår af stemmeaftalen Økonomisk regulering af elnetvirksomhederne af 4. november 2016, at med henblik på at understøtte effektiv teknologiudvikling skal der tilvejebringes et grundlag for en drøftelse om, hvorvidt der er potentiale for at arbejde hen imod aftalebaseret regulering i bl.a. elsektoren. 29. april 2021 Side 2

3 Den danske forsyningssektor Overblik Den danske forsyningssektor består af en lang række selskaber, der forsyner forbrugerne med el, gas, varme og vand samt håndterer spildevand og affald. Forsyningssektoren omfatter også eksempelvis post, tele og togdrift, som dog ikke behandles nærmere i analysen. Forsyningsselskaberne varierer både med hensyn til størrelse og ejerskab inden for og på tværs af forsyningsarter. Forskellen er dog typisk størst på tværs af forsyningsarter. Eksempelvis er hovedparten af elnetvirksomhederne og drikkevandsselskaberne forbrugerejede, mens alle spildevandsselskaber er under kommunalt ejerskab. El Gas Varme Vand Spildevand Produktion (konkurrenceudsat) Kraftværker, vindmøller, solceller etc. 5 nordsøoperatører 33 biogasanlæg Lagring (konkurrenceudsat) Fx batterier (ingen nævneværdige) 2 gaslagre (Energinet) Net/transport (monopol) Energinet og 40 netvirksomheder Energinet og Evida Enkelte rene produktionsselskaber (Ørsted). Mange integrerede net- og varmeproduktionsselskaber Handel (konkurrenceudsat) Ca. 60 handelsselskaber 13 handelsselskaber Ca drikkevandsselskaber (hovedparten er forbrugerejede). Alle er integrerede netog vandproduktionsselskaber. 111 kommunale spildevandsselskaber. Alle er integrerede net- og spildevandsselskaber. Affald 23 affaldsforbrændingsanlæg og ca. 350 genanvendelsesanlæg Private og kommunale affaldsindsamlingsvirksomheder 29. april 2021 Side 3

4 Formålet med økonomisk regulering Hvorfor regulering? Virksomheder, der agerer på et konkurrenceudsat marked, er udsat for et konkurrencepres, der nødvendiggør omkostningseffektivitet og dermed holdes priserne nede. For monopolselskaber vil fraværet af konkurrence fjerne det eksterne pres for en omkostningseffektiv drift og samtidig muliggøre overnormal profit eller høje priser på bekostning af forbrugerne. Derfor er der behov for regulering af monopoler. Regulering af forsyningsvirksomheder har som formål at sikre den rette balance mellem mulighederne for at investere i grøn omstilling og forsyningssikkerhed samtidig med, at det sker til en rimelig pris for forbrugerne og det øvrige erhvervsliv. Teknologiudvikling kan påvirke strukturerne i forsyningssektorerne. Elektrificering og sektorkobling kan medføre, at hvad der tidligere var naturlige monopoler på sigt potentielt vil kunne agere på et konkurrencemarked, og dermed give forbrugerne reelle alternativer. Den økonomiske regulering af de respektive dele af forsyningssektoren har derfor tilsvarende ændret sig over tid. Fjernvarmesektoren er fortsat dækket af hvile-i-sig-selvregulering, som har været udgangspunktet for regulering i forbindelse med etablering af forsyningsnettene. For el, vand, spildevand og Energinet, er der indført indtægtsrammereguleringen, der skal sikre incitamenter til effektivisering og udvikling. Hvis reguleringen bedst muligt skal imitere konkurrencepresset på et konkurrenceudsat marked, skal reguleringen afspejle selskabernes rammevilkår. Derfor er det relevant at forholde sig til reguleringen, når sektoren ligeledes ændrer sig. I den forbindelse har regeringen igangsat analyser om justeret økonomisk regulering på vand og fremtidssikret elnet, der skal analysere muligheder for at tilpasse reguleringen til fremtidens ændrede forudsætninger. 29. april 2021 Side 4

5 Formålet med aftalebaseret regulering Definitionen af aftalebaseret regulering som en reguleringsmetode er, hvor hele eller dele af selskabernes rammer for økonomi, service, kvalitet osv. fastsættes i en aftale på baggrund af en forhandling mellem to parter i form af selskab og kunder. Tilsynsmyndighed træffer endelig afgørelse om rammerne og/eller råder over anden form for indgrebsmulighed. Aftalen mellem aftaleparterne er juridisk underlagt de forvaltningsretlige rammer, herunder den pågældende sektorlovgivning. Aftalebaseret regulering kan være fremadskuende, incitamentsbaseret og fleksibel, men disse egenskaber er ikke unikke for aftalebaseret regulering. Lignende egenskaber kan opnås ved yderligere tilpasning af indtægtsrammereguleringen, som allerede i dag indeholder fremadskuende elementer i form af, f.eks. automatiske indikatorer. Aftalebaseret regulering kan derfor også fungere som en tilføjelse til den allerede eksisterende indtægtsrammeregulering, som så vil indeholde aftalebaserede elementer. Et forsyningsselskab, der gennem dialog med regulator, får mulighed for at igangsætte innovative projekter, eller får undtaget visse særlige omkostninger fra benchmarking, findes allerede i reguleringen i dag. Dialogen med regulator baseres dog på forsyningsselskabets egne ønsker og sker igennem en ansøgningsproces, hvorfor fleksibilitet gennem dialog med regulator ikke udelukkende kan betegnes som unikt for aftalebaseret regulering, men som en del af indtægtsrammereguleringen. Aftalebaseret regulering kræver således involvering af flere parter end blot selskab og regulator. I en situation, hvor parterne ikke er i stand til at nå en aftale, er der behov for et alternativt sæt af rammer og regler, som det regulerede selskab skal indrette sig efter. Dette kaldes en fallback-løsning, der typisk vil være en form for indtægtsrammeregulering. 29. april 2021 Side 5

6 Aftalebaseret regulering vs. Indtægtsrammeregulering Det bærende element i aftalebaseret regulering er selve aftalen, som indgås mellem et selskab og dets kunder, typisk med en myndighed som mægler eller facilitator. Tilgangen er væsentlig forskellige fra indtægtsrammeregulering, som i sin grundform lader regulator agere på kundernes vegne og sikrer den rette balance mellem investeringer, leveringskvalitet, effektiv drift og lave priser. Ved aftalebaseret regulering, vil det ikke længere udelukkende være tilsynsmyndigheder, der repræsenterer kunder og forbrugere, men i stedet en anden form for repræsentation. Repræsentationen kan ske på forskellige måder og er således ikke fast defineret i aftalebaseret regulering. Det regulerede selskab vil ved aftalebaseret regulering ofte repræsentere sig selv, hvorimod regulator og kunder spiller en varierende rolle afhængig af hvilken type af aftalebaserede regulering der anvendes. Fælles for de kendte typer aftalebaseret regulering gælder, at kunderne med en begrænset forhandlingsstyrke i højere grad har behov for en stærk regulator, som kan varetage kundernes interesser i forhandlingen. Ved kunder med en meget svag forhandlingsstyrke, eksempelvis forbrugere uden stærk samlet repræsentation, som det overvejende er tilfældet i forsyningssektoren, vil det være hensigtsmæssigt at overlade varetagelse af forbrugernes interesserer til en regulator. Lige som det er tilfældet under eksisterende indtægtsrammeregulering. Med mulighed for stærkere repræsentation, kan regulators rolle træde mere i baggrund og ved tilstedeværelse af udelukkende professionelle, kommercielle kunder, kan regulators rolle begrænses. Det ses eksempelvis med Københavns lufthavn, der har en relativt stærk og homogen kundegruppe, men ikke for eksempelvis forsyningssektoren, der er præget af mange små forbrugere. 29. april 2021 Side 6

7 Typer af aftalebaseret regulering Betingelser Model 1 Direkte kundeforhandlet regulering Model 2 Direkte kundeinddragelse Overordnet proces 1. Betingelse: Tilsynsmyndighed og forhandlingsparterne, bestående af selskabet og dets kunder, bidrager med data til forhandlingsgrundlaget for reguleringen 2. Betingelse: Parterne, typisk professionelle og kommercielle, deltager i en forhandlingsproces om reguleringens udmøntning i form af priser og ydelser. 3. Betingelse: Tilsynsmyndigheden modtager et forhandlet forslag til en økonomisk ramme og træffer afgørelse om godkendelse af resultatet. 1. Betingelse: Kunde-/forbrugerrepræsentant gennemfører forbrugeranalyser uden om forsyningsvirksomheden. 2. Betingelse: Forsyningsselskab er i dialog med forbrugerrepræsentant om resultaterne af forbrugeranalyserne og resultaternes indarbejdelse i en forretningsplan 3. Betingelse: Forsyningsvirksomheden indsender forretningsplanen til tilsynsmyndighed med udtalelse fra forbrugerrepræsentant 4. Betingelse: Tilsynsmyndighed træffer afgørelse om godkendelse af forretningsplan Note: En gennemgang af litteraturen på området viser, at aftaleelementet er strukturerende for aftalebaseret regulering. På den baggrund er der identificeret to generiske typer af aftalebaseret regulering. Modellerne udgør ikke en udtømmende liste, da den mest hensigtsmæssige model afhænger af den konkrete kontekst. 29. april 2021 Side 7

8 Konkrete eksempler på aftalebaseret regulering Direkte kundeforhandlet regulering - Københavns Lufthavn Direkte kundeinddragelse - Scottish Water Anvendes som prisregulering af Københavns Lufthavs takster for flyselskabernes anvendelse af lufthavnen. Anvendes for at regulere statsejede Scottish Water (SW), som er det eneste vandselskab i Skotland. Overordnet proces Lufthavnen (forsyningsselskab) og flyselskaberne (kunder) forhandler direkte om taksterne, hvor Trafikstyrelsen er mægler. Alle parter bidrager med data som grundlag til forhandlingen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen træffer efter endt forhandling afgørelse om godkendelse af forhandlingsudkastet Som fallback-løsning, i tilfælde af at der ikke kan nås enighed, fastsætter Trafikstyrelsen taksterne. Den skotske regering udmelder som ejere nogle prisfastsættelsesprincipper og overordnede målsætninger for SW. Customer Forum (CF), som er forbrugerorganisationen i Skotland gennemfører forbrugeranalyser. SW er i dialog med CF om udformning af forretningsplan og indsender planen med en udtalelse fra CF til godkendelse hos regulator. 29. april 2021 Side 8

9 Konkrete eksempler på aftalebaseret regulering Direkte kundeforhandlet regulering (Københavns Lufthavne A/S) Direkte kundeinddragelse (Scottish Water) Regulator Regulator Kunder Aftale Godkendelse af aftale Forsyningsselskab Forsyningsselskab Aftale Godkendelse af aftale Forbrugerrepræsentant Inputs Kunder 29. april 2021 Side 9

10 Muligheder ved aftalebaseret regulering Aftalebaseret regulering medfører en række muligheder, der dog ikke nødvendigvis er unikke for aftalebaseret regulering. Nogle af disse muligheder kan ligeledes opnås ved tilpasning af indtægtsrammereguleringen. Skræddersyet regulering Aftalebaseret regulering kan være en blandt flere metoder, f.eks. undtagelsesmodeller til at håndtere særlige forhold hos selskaberne. Reguleringen indeholder en grad af fleksibilitet i forhold til de tekniske og økonomiske rammer og kan således sikre selskaberne yderligere individuel tilpasning af reguleringen, ved, at selskaberne kan indgå aftaler skræddersyet til deres forhold, eksempelvis få store forbrugere eller en særlig type net. Håndtering af forbrugerpræferencer Den aftalebaserede regulering indeholder en potentiel mulighed for at tilpasse rammerne for de enkelte selskaber efter de tillknyttede forbrugeres særlige præferencer. Graden af fleksibilitet vil dog afhænge af modellen, der anvendes, begrænsninger fra anden lovgivning og forbrugerbeskyttelseshensyn mv. Hvor indtægtsrammeregulering i udgangspunktet fastsættes af regulator, som dermed vil have ansvar for at afdække og inddrage forbrugerpræferencer, kan aftalebaseret regulering give mulighed for at tage mere direkte hensyn til forbrugerpræferencer for individuelle selskaber og efterkomme kundeønsker gennem aftaleelementet. Der kan således uafhængigt af regulator potentielt aftales differentierede ydelser til en pris, der er tilpasset kundernes præferencer og betalingsvillighed. 29. april 2021 Side 10

11 Begrænsninger ved aftalebaseret regulering Afdækning af forbrugerpræferencer Samfundsøkonomisk vil det være fornuftigt at skabe en kobling mellem forbrugerpræferencerne kombinationerne af pris, mængde og kvalitet og den ydelse, som forsyningsvirksomhederne leverer. Dette vil aftalebaseret regulering i teorien kunne forbedre, særligt ved direkte kundeforhandlet regulering (model 1), hvor præferencerne synliggøres gennem direkte forhandling. Det er dog ikke entydigt, at aftalebaseret regulering kan levere på sine muligheder for forsyningssektorerne, da præferencerne kan være vanskelige at afdække af navnlig to årsager: Spørgeskemaundersøgelser er de primære metoder til at afdække forbrugeres betalingsvillighed og præferencer. Et af de primære problemer med spørgeskemaundersøgelser er, at spørgeskemadesignet i høj grad kan påvirke svarene, særligt hvis respondenterne har dårligt kendskab eller forståelse for området. Det er derfor ikke ligegyldigt, hvem der varetager opgaven med at afdække forbrugerpræferencerne. Inden for adfærdsøkonomien bruges betegnelsen begrænset rationalitet bl.a. til at beskrive forbrugernes manglende evne til at gennemskue konsekvenserne af deres egne handlinger. Der er således risiko for, at forbrugerne giver udtryk for præferencer, der er imod deres egen interesse, når konsekvenserne materialiserer sig, fx ved højere priser end forventet. Stærk forbrugerrepræsentant En stærk forbrugerepræsentant er en nødvendig forudsætning for at indgå i en direkte forhandlingsproces. Der findes på forsyningsområdet i dag ikke, ud over tilsynene, forbrugerrepræsentanter, der i tilstrækkelig grad har kapaciteten eller incitamenterne til at kunne forhandle på forbrugernes vegne og være en ligeværdig modpart til forsyningsselskaberne i en forhandlingssituation, hvilket er en klar forudsætning for anvendelse af alle typer aftalebaseret regulering. Fordelingsmæssige konsekvenser På forsyningsområdet er det oftest ikke muligt at tilbyde individuelt differentierede produkter til kunderne, hvilket betyder, at en aftale om nye tiltag vil komme alle kunder til gode og ligeledes vil alle skulle deltage i betalingen. For nogle kunder vil effekten af tiltaget overstige deres betalingsvillighed, mens det for andre kunder er omvendt, hvilket betyder, at der sker en omfordeling af velfærd mellem de to kundegrupper. Under aftalebaseret regulering er der en risiko for, at det i forhandlingsrummet er stærke interesser, der kommer til at styre afgørelserne og hermed påføre mindre stærke interesser omkostninger, hvilket nødvendiggør en tilnærmelsesvis homogen forbrugersammensætning. 29. april 2021 Side 11

12 Begrænsninger ved aftalebaseret regulering Asymmetrisk information Asymmetrisk information vedr. bl.a. tilfælde, hvor det regulerede selskab har mere information om selskabets tilstand, omkostninger, begrænsninger og muligheder end regulator. Det er en grundlæggende udfordring ved al økonomisk regulering og således også ved aftalebaseret regulering. Med aftalebaseret regulering er der dog en forøget risiko for, at selskaberne udnytter den asymmetriske information både overfor kunder og regulator: Udnyttelse af asymmetrisk information - Et selskab kan tilbageholde viden om egne omkostninger eller risiko for at opnå en mindre krævende økonomisk ramme end ellers. Høje afdækningsomkostninger - Asymmetrisk information er omkostningsfuldt at afdække, da det kræver, at regulator og kunder har en tilstrækkelig verificeret indsigt i selskabet. Fordelingsmæssige begrænsninger - Asymmetrisk information kan medføre fordelingspolitiske problemer, f.eks. at en gevinst ved aftalen primært tilfalder selskaberne og ikke forbrugerne. Administrationsomkostninger Aftalebaseret regulering forventes at øge de administrative omkostninger, hvilket fører til højere forbrugerpriser: Transaktionsomkostninger Forhandling af aftalen vil være forbundet med øgede omkostninger pga. manglende standardiseret sagsbehandling, såsom proces, fremskaffelse af oplysninger, konsulentydelser mv. Omkostninger til kompetenceudvikling Regulator og forbrugerrepræsentanter vil have behov for at opbygge nye kompetencer for at kunne indgå i en forhandling, herunder tekniske og forretningsmæssige kompetencer. Fallback-løsning Aftalebaseret regulering vil kræve en fallback-løsning, der anvendes i tilfælde af manglende forbrugerbeskyttelse, manglende enighed mellem parter eller hvis aftalen har negative økonomiske eller tekniske konsekvenser andre steder i forsyningsnettet. Udarbejdelse af fallbackløsningen, der vil minde om indtægtsrammeregulering, vil være forbundet med administrationsomkostninger. Forøget kompleksitet Aftalebaseret regulering forventes at medføre en forøget kompleksitet i reguleringen af forsyningssektoren: Ændret opgaveportefølje aftaleelementet vil tillade en større grad af forskellighed i opgaveporteføljen på tværs af selskaber, både hvad angår opgavetyper og kvalitets- og serviceniveauer, hvilket gør sammenligning af selskaber mindre gennemskuelig. Forbrugernes betalingsvillighed eksisterende reguleringsformer fokuserer på, at selskaberne har dækning for nødvendige eller effektive omkostninger til at varetage forsyningsopgaven. Aftalebaseret regulering vil med aftaleelementet introducere forbrugernes betalingsvillighed for ydelserne som et ekstra lag i reguleringen, hvilket dermed flytter fokus fra, hvad ydelser bør/kan koste til, hvilken værdi ydelserne har for forbrugerne. De nye dimensioner vil gøre reguleringens formål mere kompleks, hvilket gør det sværere for myndigheder at gennemskue reguleringens effektivitet og varetage sin forbrugerbeskyttende rolle. 29. april 2021 Side 12

13 Muligt beslutningstræ for anvendelse af aftalebaseret regulering En kvalificeret anvendelse af aftalebaseret regulering kunne følge dette beslutningstræ. 1) Begrænsningen kan ikke løses ved tilpasning af indtægtsrammen Indtægtsrammereguleringens fordele kan ikke bibeholdes ved at tilpasse reguleringen. 2) Forbrugerpræferencer kan i tilstrækkelig grad afdækkes Der kan være et ønske om at adressere forbrugerpræferencer, men for at aftalebaseret regulering kan finde anvendelse, skal præferencerne i tilstrækkelig grad kunne afdækkes, enten ved direkte kundeforhandling (Model 1), som typisk vil kræve professionelle kommercielle kunder eller ved stærke forbrugerrepræsentanter (Model 2). 3) Anvendelse af aftalebaseret regulering er mere omkostningseffektivt Såfremt processen ved den aftalebaserede regulering vil være så omkostningstung, at det ikke opvejer de eventuelle fordele ved at indføre den, anbefales det, at aftalebaseret regulering ikke indføres. Såfremt en aftalepart besidder asymmetrisk information, der ikke i tilstrækkelig grad kan afdækkes, eller kun kan afdækkes ved ikke-proportionelle omkostninger til følge, vil det gøre aftalebaseret regulering uhensigtsmæssig, da aftaleparten vil kunne udnytte den asymmetriske information til at opnå en overnormal profit på bekostning af forbrugerne. 29. april 2021 Side 13

14 Implementering Forsyningsselskaberne i Danmark er og vil fortsat være offentligretligt reguleret for at sikre forbruger-, samfunds- og miljøhensyn, sammenhængende infrastruktur mv. Aftalebaseret regulering er et samspil mellem den offentligretlige overordnede regulering og den privatretlige aftale mellem selskab og kunder. Aftalen vil som udgangspunkt først være gyldig når den godkendes af regulator, selvom der er opnået enighed mellem aftalepartnerne. Der vil, uanset omfanget af aftalebaseret regulering, være en lang række forhold forsyningsselskaber ikke kan aftale sig ud af, eksempelvis tekniske forskrifter. Såfremt det findes hensigtsmæssigt at anvende aftalebaseret regulering, fx til håndtering af forbrugerpræferencer, vil den praktiske implementering kræve en ændret tilgang til den økonomiske regulering i sektorlovgivningen. Omfanget af ændringerne i sektorlovgivningen vil naturligvis være afhængig af omfanget af det aftalebaserede element. Der er således forskel på, om en mindre del af selskabets aktiviteter undtages fra indtægtsramme og fastsættes ved aftalebaseret regulering eller, at hele den økonomiske regulering erstattes. Der vil fortsat være behov for lovgivningsmæssigt at fastsætte en overordnet ramme for den aftalebaserede regulering, som kan variere fra sektor til sektor, da rammerne for aftalebaseret regulering helt naturligt vil skulle tilpasses til de enkelte sektorers karakteristika samt eventuelle forskellige politiske ønsker. Regulator vil ved aftalebaseret regulering få større indflydelse på udformningen af selskabernes regulatoriske rammer end i dag, hvor regulators rolle i højere grad er af tilsynsmæssig karakter. Endelig vil den praktiske implementering afhænge af, om tilsynsmyndighederne vil være i stand til at løfte sådan en opgave, da aftalebaseret regulering er en ny reguleringsform, og den vil, uanset modellen, stille andre krav til tilsynsmyndighedernes kompetencer. Det kan dreje sig om overvågning og kvalitetssikring af forhandlinger, tekniske kompetencer, forbrugerundersøgelser eller lignende. 29. april 2021 Side 14

15 Juridiske perspektiver En række juridiske perspektiver skal tages i betragtning ved implementeringen af aftalebaseret regulering. Mandat Metode og omfang Proces og form Klageadgang Praktisk implementering Juridisk implementering Mandat Det skal afgøres, hvor detaljeret reguleringen beskrives i lovgivning, og hvor mange frihedsgrader ressortministeren, Forsyningssekretariatet og Forsyningstilsynet skal have i forbindelse med fastsættelse af de specifikke regler for aftalebaseret regulering. Mandat bør ligeledes indeholde formålet med regulering, og det der ønskes opnået. Mandatet vil skulle afgøres for begge reguleringstyper. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1): Vil kræve det stærkeste mandat, da store dele af reguleringen vil være forhandlingsbaseret. Der vil derfor være behov for tydelige retningslinjer for forhandlingsparter og beskrivelsen af rammerne. Regulering med direkte kundeinddragelse (model 2): Mandatkravet er mindre omfattende, da en mindre del af reguleringen fastsættes ved aftale, og en stor del af selskabernes aktiviteter reguleres ud fra prisreguleringsprincipper formuleret af regering eller Folketing. 29. april 2021 Side 15

16 Juridiske perspektiver Metode og omfang Helt overordnet skal det fastlægges, hvilken metode, der anvendes i forbindelse med reguleringen. Det skal fastlægges, hvem der er forhandlingspart, og hvad der kan forhandles om. Der vil eksempelvis være visse dele af reguleringen, der som følge af EU-regulering eller politiske ønsker ikke kan forhandles om. Det kunne eksempelvis være selskabernes opgaver, miljøkrav eller forbrugerrettigheder. Der skal i den enkelte sektor tages stilling til: Hvilke selskaber skal omfattes, hvilken model skal anvendes, hvilke dele af reguleringen omfattes, hvilke beføjelser regulator har mv. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1): Metoden vil typisk kun blive anvendt på store selskaber med en stærk og homogen kundegruppe, hvilket begrænser den overordnede anvendelse. F.eks. er forsyningssektoren generelt præget af mange små forbrugere. Direkte kundeinddragelse (model 2): Ved anvendelse skal det afgøres, om hele eller kun dele af en sektor skal omfattes, og hvad der skal være muligt at påvirke for kunderne. Den mindst vidtgående form vil ligne de former for interessentinddragelse, der allerede findes i forsyningssektoren i dag. Proces og form Der skal opstilles formkrav for aftalen, og processen skal afklares, herunder hvordan forhandlingen rent praktisk skal foregå, frister for aftalen, dokumentation mv. Processen og formkrav vil variere afhængig af den valgte type aftalebaserede regulering, men kan også variere blandt enkelte selskaber, eksempelvis som følge af størrelse. Der vil også skulle tages stilling til eksempelvis mindretalsbeskyttelse. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1): Behov for at skabe form og proceskrav fra bunden, da der er tale om en egentlig forhandling. Direkte kundeinddragelse (model 2): Proces og form kan tage udgangspunkt i allerede kendte koncepter med tillægsansøgning og interessentinddragelse. 29. april 2021 Side 16

17 Juridiske perspektiver Fortsat Klageadgang I forbindelse med aftalebaseret regulering skal klageadgangen afklares. Herunder om det skal være muligt for parterne at påklage rammevilkår baseret på en aftale, de selv har været en del af. Herudover skal det afklares om forbrugerne, med henblik på forbrugerbeskyttelse, kan påklage regulators afgørelse om rammevilkår, hvilket afviger fra den nuværende praksis. I den nuværende regulering kan forbrugerne ikke påklage indtægtsrammens størrelse. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1): Da modellen indebærer, at få professionelle kunder forhandler direkte med selskabet, vil behovet for klageadgang være mindre omfangsrigt. Direkte kundeinddragelse (model 2): Her kan der være behov for en mere omfattende adgang til klagemuligheder, eksempelvis for at sikre mindretalsbeskyttelse og forbrugerrettigheder. Praktisk implementering Ved indførsel af aftalebaseret regulering vil der være en række praktiske foranstaltninger, der gør sig gældende. Der vil skulle ske opnormeringer i årsværk og kompetencer hos den regulerede myndighed, ligesom selskaberne vil skulle bruge ressourcer på at tilpasse forretningen til den nye regulerings set-up. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1): Den administrativt tungeste regulering at indføre, vil være den direkte kundeforhandlede regulering. Det vil kræve et nyt set-up og nye kompetencer både hos regeludsteder, tilsynet og selskaber. Direkte kundeinddragelse (model 2): Da reguleringen er mindre omfattende, og elementer fra den eksisterende regulering kan anvendes, vil den praktiske implementering kunne gennemføres med færre administrative byrder. 29. april 2021 Side 17

18 Juridiske perspektiver Fortsat Juridisk implementering Selv ved en mindre omfangsrig version af aftalebaseret regulering, eksempelvis aftalebaserede tillæg til indtægtsrammen, vil det være nødvendigt at foretage ændringer af sektorlovene. Direkte kundeforhandlede regulering (model 1): vil kræve en betydelig ændring i sektorlovene, da reguleringsformen ikke findes i forsyningssektoren i dag. Afhængig af de politiske ønsker, vil meget af den detaljerede regulering kunne udmøntes i bekendtgørelser på baggrund af en sektorlov i form af en rammelovgivning, der fastsætter hensyn og formål med reguleringen. Tilgangen vil afvige væsentligt fra tilgangen til den nuværende forsyningsregulering. En rammereguleringstilgang kan medføre forholdsvis brede implementeringsmuligheder, hvilket kan føre til en vis usikkerhed om reguleringens endelige udmøntning hos selskaberne. Omvendt vil reguleringen være mere fleksibel end den nuværende, og der kan nemmere foretages løbende tilpasninger. Direkte kundeinddragelse (model 2): Her vil det formodentlig være muligt at indføre reguleringen med mindre ændringer af sektorlovene, da den aftalebaserede regulering kun skal gælde mindre dele af reguleringen, hvor de øvrige dele reguleres som hidtil. 29. april 2021 Side 18

19 Fremgangsmåde ved indførsel af aftalebaseret regulering Hvilke dele af reguleringen skal omfattes Aftalebaseret regulering kan omfatte hele den økonomiske regulering Der kan også indføres aftalebaseret regulering som en del af indtægtsrammen, hvor omkostninger efter aftale kan undtages fra indtægtsrammen, eller hvor der kan gives tillæg på baggrund af en aftale med forbrugere og kunder Hvilke selskaber skal omfattes Udvælgelse af selskaber kan ske automatisk (selskaber over en vis størrelse, et vist antal kunder eller andre karakteristika) eller ved ansøgning (selskaber kan ansøge om at blive omfattet af aftalebaseret regulering ud fra fastlagte kriterier) Vurderingskriterier for hvilke selskaber, der skal udvælges, eksempelvis et størrelseskriterie, vil formodentlig skulle beskrives i de konkrete sektorlove. Generelt vil de administrative omkostninger stige med antallet af selskaber, omvendt vil den asymmetriske information falde. Hvilken model skal anvendes Direkte kundeforhandlet regulering (model 1) vil kunne anvendes, hvis der findes få professionelle kunder med tilstrækkelig forhandlingsstyrke, som typisk ikke findes i forsyningssektoren Direkte kundeinddragelse (model 2) vil kunne anvendes, hvis der er stærke forbrugerorganisationer eller hvis de kan etableres Hvilke beføjelser har regulator Det skal afgøres, hvilke beføjelser regulator har til at godkende og afvise indgåede aftaler og på hvilket grundlag. Eksempelvis af hensyn til forbrugerbeskyttelse, samfundsøkonomiske effekter, eller hvis aftalen har negative økonomiske eller tekniske konsekvenser andre steder i forsyningsnettet eller i andre forsyningsområder. Reguleringen skal indeholde bestemmelser om, hvornår regulator eller parterne kan ændre aftalen som følge af ændrede forudsætninger. Det skal afgøres, hvad der sker i tilfælde af, at aftalen afvises og hvilken type fallback-løsning, der skal anvendes. 29. april 2021 Side 19

20 Konklusion Aftalebaseret regulering kendetegnes ved aftalen mellem kunder og forsyningsselskab, hvor tilsynsmyndigheden har en indgrebsmulighed, der kan omfatte, at tilsynsmyndigheden træffer endelig afgørelse om rammerne. Der er identificeret to typer aftalebaseret regulering (ikkeudtømmende liste): 1. Direkte kundeforhandlet regulering (model 1) Professionelle kunder forhandler direkte med forsyningsselskabet, hvorpå der udarbejdes aftale, der indsendes til tilsynsmyndigheden, der træffer afgørelse. 2. Direkte kundeinddragelse (model 2) forbrugerrepræsentant forhandler med forsyningsselskabet om målsætninger og den økonomiske ramme. Der udarbejdes en forretningsplan med udtalelse fra forbrugerrepræsentant, der indsendes til tilsynsmyndighed, der træffer afgørelse. 29. april 2021 Side 20

21 Konklusion Aftalebaseret regulering giver overordnet mulighed for individuel tilpasning til det enkelte selskabs karakteristika samt muligheden for i højere grad at inddrage forbrugerpræferencer. Mulighederne er dog ikke unikke for aftalebaseret regulering og kan også opnås i andre typer regulering. Aftalebaseret regulering kan særligt være relevant ved tilpasning til forbrugerpræferencer en regulering, der i højere grad kan varetage disse. Men det er ikke en garanti for succes, da det medfører en mere kompleks regulering, hvor effekten af reguleringen bliver mindre gennemskuelig. Samtidig kan aftalebaseret regulering anvendt til tilpasning til forbrugerpræferencer medføre fordelingsmæssige konsekvenser mellem kundegrupper og i forsyningsselskabernes favør. Derfor er en stærk og tilnærmelsesvis homogen forbrugerrepræsentation en nødvendig forudsætning. Begrænsninger ved aftalebaseret regulering forventes særligt i sammenligning med andre reguleringstyper at forøge kompleksiteten, der øger de administrative omkostninger bl.a. pga. problemer med asymmetrisk information mellem forsyningsselskaberne og kunder samt myndigheder. Aftalebaseret regulering kan omfatte hele reguleringen eller være en tilføjelse til gældende indtægtsrammeregulering. Aftalebaseret regulering vil kræve ændring af sektorlove, der skal adressere metode og omfang, proces og form, klageadgang samt juridisk og praktisk implementering. Implementering af aftalebaseret regulering bør kun ske efter nøje overvejelser om alternative reguleringsløsninger og afvejning af positive og negative effekter. 29. april 2021 Side 21

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling?

Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Hvordan hjælper forsyningsstrategien på fjernvarmens grønne omstilling? Temadag om varmepumper, 29. september 2016 v/ Marie Hindhede, kontorchef, Energistyrelsen Energistyrelsen 30. september 2016 Side

Læs mere

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via. aftalebaseret regulering? Arbejdspapir nr. 1

Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via. aftalebaseret regulering? Arbejdspapir nr. 1 VELFUNGERENDE MARKEDER 28 2019 Arbejdspapir nr. 1 Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via På et velfungerende marked med effektiv konkurrence er forbrugerne med deres valg af leverandør mv. med til

Læs mere

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren

Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Dato 28. september 2016 Baggrundsnotat Status for Elreguleringsudvalgets anbefalinger til ny regulering af elforsyningssektoren Notatet er en opfølgning på det første møde i Energikommissionen den 9. maj

Læs mere

regulering i forsynings sektoren

regulering i forsynings sektoren KFST uafhængig konkurrencemyndighed VELFUNGERENDE MARKEDER 18 2018 Aftalebaseret regulering i forsynings sektoren I regeringens forsyningsstrategi Forsyning for fremtiden fremgår det, at aftalebaseret

Læs mere

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS

FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FORNUFTIG REGULERING OG EFFEKTIVE UDBUD DANVA NYTÅRSTAFFEL 12. JANUAR 2017 CARSTEN SMIDT, KONVEKS FEM PRINCIPPER Princip 1 - Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver Princip 2 - Incitamentsbaseret

Læs mere

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13.

ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 13. ERFA Kraftvarme og varmepumper PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 13. juni 2017 ENERGIKOMMISSIONEN Har perspektiv for perioden 2020-2030

Læs mere

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015

Elnetreguleringens udvikling. Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Elnetreguleringens udvikling Gå-hjem-møde om god regulering af naturlige monopoler den 24. april 2015 Men der er opnået gode resultater selvom der også har været mange sten på vejen Konsolideringen har

Læs mere

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017

Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 18. maj 2017 Halmgruppen PERSPEKTIVER PÅ FJERNVARMESEKTOREN Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kbe@danskfjernvarme.dk 18. maj 2017 SIKKER FORSYNING OGSÅ I 2030 Forsyningen af det moderne samfund med el, gas,

Læs mere

BENCHMARKING OG FORSYNINGSSIKKERHED I FORSYNINGSSEKTOREN

BENCHMARKING OG FORSYNINGSSIKKERHED I FORSYNINGSSEKTOREN VELFUNGERENDE MARKEDER 32 2019 BENCHMARKING OG FORSYNINGSSIKKERHED I FORSYNINGSSEKTOREN I forsyningssektoren vil integration af forsyningssikkerhed i benchmarkingen kunne påvirke monopolselskabernes tilskyndelse

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2018

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2018 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2018 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for tredje år gennemført

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Effekter af en mere ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering

Effekter af en mere ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering NOTAT 29. marts 2017 Effekter af en mere ensartet, incitamentsbaseret økonomisk regulering Sammenfatning Regeringens forsyningsstrategi Forsyning for fremtiden oplister en række principper og tiltag, der

Læs mere

Regeringens forsyningsstrategi et overblik

Regeringens forsyningsstrategi et overblik Regeringens forsyningsstrategi et overblik Strategien indeholder en række initiativer, der samlet vil understøtte effektiviseringer på 5,9 mia. kr. årligt i 2025 Forsyning for fremtiden (September 2016)

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Kontornotits. Emne: Notat om effektivisering af affaldsenergisektoren

Kontornotits. Emne: Notat om effektivisering af affaldsenergisektoren Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Renovation, Administration Emne: Notat om effektivisering af affaldsenergisektoren Dato 4. april 2016 Sagsbehandler Anita Hallgreen Direkte telefon 79 79 14

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn

Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Den effektive danske energiforsyning II myndigheder/tilsyn Omstilling til konkurrence og effektivitet Hvad er opnået via benchmarking og regelforvaltning? Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energitilsynet

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning

11/10/2017 Ny rapport giver fire bud på fremtidens forsyningssektor - Altinget: forsyning ƒforsyning Ny rapport giver re bud på fremtidens forsyningssektor Klaus Ulrik Mortensen 11. oktober 2017 kl. 3:00 0 kommentarer (Foto: Colourbox) SCENARIER: En statslig multiforsyning, som styrer hele

Læs mere

Dansk Fjernvarme Overvejelser vedrørende fastsættelse af garantiprovision

Dansk Fjernvarme Overvejelser vedrørende fastsættelse af garantiprovision www.pwc.dk Dansk Fjernvarme Overvejelser vedrørende fastsættelse af garantiprovision November 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 2 3 Lovgrundlag Tendenser og udvikling Forslag til metode for beregning

Læs mere

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet

Kraftvarmedag. Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Kraftvarmedag Foreningen Danske Kraftvarmeværker Jørgen G. Jørgensen Medlem af Energitilsynet Energiområdet : Folketing, ministerium, myndigheder og klageinstanser Folketinget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017

ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 TEMADAG OM NY LOVGIVNING ENERGIDAGSORDEN FORÅR 2017 Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 12. januar 2017 ENERGIPOLITISKE HASTESAGER 2016-17 Lovgivning om regulering af fjernvarmesektoren

Læs mere

DANMARKS FORSYNINGS- SEKTOR 2035

DANMARKS FORSYNINGS- SEKTOR 2035 DANMARKS FORSYNINGS- SEKTOR 2035 FIRE MULIGE SCENARIER ET OVERBLIK INTRODUKTION En velfungerende forsyningssektor for el, gas, varme, spildevand, vand og affald er en forudsætning for, at Danmark som

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2017 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2017 INDHOLD Emne Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag 2 FORORD Pluss og EY har for andet år gennemført

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN

NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN GÅ HJEM MØDER NY REGULERING I FJERNVARMESEKTOREN Astrid Birnbaum, faglig chef Dansk Fjernvarme abi@danskfjernvarme.dk GÅ HJEM MØDER KOLDING, AALBORG OG RINGSTED Dagsorden Gennemgang af embedsværkets anbefaling:

Læs mere

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det?

ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? ANALYSENOTAT Effektiviseringspotentiale i de kommunale forsyningsselskaber - hvordan griber vi det? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ENERGIPOLITISK CHEF SØREN BÜCHMANN Et flertal af kommunalpolitikerne

Læs mere

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v.

Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af. eltransmissionsnettet m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Generelle bestemmelser Anvendelse af transmissionsnettet Forskrifter Planlægning Miljøberetninger Forskning-

Læs mere

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Energisparebeviser Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Richard Schalburg Chefkonsulent Afdeling for innovation og energibesparelser Dansk Energi ris@danskenergi.dk Tlf.: 35300932 Mob.: 25291932

Læs mere

Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer

Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer Dato: 20. februar 2019 Høringsnotat til Indberetningsvejledning til økonomiske rammer KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Forsyningssekretariatet sendte Indberetningsvejledning til økonomiske rammer med

Læs mere

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen

Justeringer i prisloftbekendtgørelsen 24-11-2011 VAND /FIB Justeringer i prisloftbekendtgørelsen Dette papir indeholde en liste over emneområder, hvor det kan overvejes at justere reglerne i prisloftbekendtgørelsen. KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Mødedokument ERRATUM. til betænkning

Mødedokument ERRATUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 9.1.2018 A8-0395/2017/err01 ERRATUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser. Rapport Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser Rapport August 2016 1 Introduktion Pluss har sammen med EY gennemført en spørgeskemaundersøgelse af strategier og tendenser i den danske

Læs mere

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT

Forsyningssektoren Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT Forsyningssektoren 2016 Undersøgelse af strategier og tendenser BILAGSRAPPORT August 2016 Indhold 1 Indledning... 3 2 Prioriterede indsatser i 2016... 3 3 Effektiviseringspres... 7 4 Afdækning af samarbejdsformer...

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme

NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE. John Tang, Dansk Fjernvarme NYT FRA DANSK FJERNVARME AFGIFTSANALYSERNE John Tang, Dansk Fjernvarme ANALYSER - FÆRDIGE 1. Udvikling i afgifts- og tilskudsgrundlag 2. Omkostninger til offentlige forpligtelser 3. Omfanget af ikke-regulerede

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 MÅLØV RENS A/S Att.: Frank Bennetsen Brydegårdsvej 41 Ågerupvej 84-86 2760 Måløv Den 14. december 2016 Sag nr. 16/00205 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

FJERNVARMEN KAN LØSE STOR DEL AF 70 PCT. MÅLET

FJERNVARMEN KAN LØSE STOR DEL AF 70 PCT. MÅLET Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget 2018-19 (2. samling) KEF Alm.del - Bilag 83 Offentligt FJERNVARMEN KAN LØSE STOR DEL AF 70 PCT. MÅLET 100% CO 2 -NEUTRAL FJERNVARME I 2030 Kim Mortensen & Michael

Læs mere

Introduktion til benchmarking af varmevirksomheder

Introduktion til benchmarking af varmevirksomheder Introduktion til benchmarking af varmevirksomheder APRIL 2019 FORSYNINGSTILSYNET Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. 4171 5400 post@forsyningstilsynet.dk www.forsyningstilsynet.dk Side 2/7 FORSYNINGSTILSYNET

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

NORDVAND-KONCERNEN NOTAT OM

NORDVAND-KONCERNEN NOTAT OM Advokat Lise Lotte Hjerrild Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 150145 E Den 1. marts 2011 NORDVAND-KONCERNEN NOTAT OM VALG AF FORBRUGERREPRÆSENTANTER Den 22.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for KERTEMINDE FORSYNING - SPILDEVAND A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00212 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015

Forsyningsanalyser. Byrådsmødet 25. november 2015 Forsyningsanalyser t Disposition Tidligere beslutninger Udfordringer og konsolidering i forsyningsbranchen Nordlig( Hillerød ) analyse Midt- Nord (Nordvand) analyse Effektiviserings- og driftsanalyse af

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation

Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Bilag 1 Opgavebeskrivelse og kravsspecifikation Analyse af forrentning og investeringer i vand- og spildevandssektoren Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K T: +45 3392

Læs mere

Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Radio- og tv-nævnet

Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Radio- og tv-nævnet Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Organisation/virksomhed: Respondent navn og titel: Mads Bryde Andersen, formand Dato for interview: Del 1 og 2: 10-05-2016. Del 3: 12-05-2016 Formanden for Radio-og

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING

FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING FORVENTNINGER OG MULIGHEDER FOR FREMTIDENS VANDFORSYNING Præsentation ved Danske Vandværkers konference: Regulering af drikkevandet på Christiansborg den 21. februar 2018 KENDER I FRI? BRANCHEORGANISATION

Læs mere

Hvordan bør. reguleres

Hvordan bør. reguleres Hvordan bør forsyningssektoren reguleres Danske Vandværkers konference, Christiansborg, februar 2018 Otto Brøns-Petersen Hvor skal væksten komme fra øget arbejdsudbud? øget produktivitet per arbejdstime?

Læs mere

Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp af bedre udnyttelse af standarder ved offentlige indkøb, KOM(2013) 455

Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp af bedre udnyttelse af standarder ved offentlige indkøb, KOM(2013) 455 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 359 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Imod fastlåsning: Åbne IKT-systemer ved hjælp

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016

Ny regulering af vandsektoren. Tone Madsen 15. marts 2016 Ny regulering af vandsektoren Tone Madsen 15. marts 2016 Hvad vil jeg sige noget om? Baggrunden for ny vandsektorlov i 2016 Hovedelementerne i den nye vandsektorlov med vægt på hvor de politiske knaster

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : xx UDKAST af 3/ Side : 1/6 UDKAST af 3/6 2013 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond

Læs mere

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen 7514509 SFS/JNO/BONI Notat om overflytning af energispareforpligtelsen (sammendrag) 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Energistyrelsen er i færd med at undersøge, om energispareforpligtelsen, som inden for

Læs mere

Barrierer for tættere samarbejde på tværs skal fjernes

Barrierer for tættere samarbejde på tværs skal fjernes Barrierer for tættere samarbejde på tværs skal fjernes 14. november 2017 Barrierer for multiforsyning og tættere samarbejde på tværs skal fjernes Med nærværende bruttoliste over barrierer for samarbejde

Læs mere

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016

Programbeskrivelse. 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning. 1. Formål og baggrund. August 2016 Programbeskrivelse 7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning 1. Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde et acceptabelt

Læs mere

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017

Erfaringer fra regulering af vandsektoren. Temadag 18. september 2017 Erfaringer fra regulering af vandsektoren Temadag 18. september 2017 Emner 1. Grundlag bl.a. Aarhus Vand Historik Reguleringsmæssig åbningsbalance, værdisætning Indholdet i den økonomiske regulering Benchmarking

Læs mere

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016

Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Den nye regulering Hvad er de væsentligste ændringer, og hvad betyder de for jer? Reza Ahmadian 7. marts 2016 Indhold 1. Tidslinje: økonomiske rammer 2. Flerårige økonomiske rammer 3. Tillæg 4. Vejledninger

Læs mere

Den nyeste lovgivning på varmeforsyningsområdet

Den nyeste lovgivning på varmeforsyningsområdet Den nyeste lovgivning på varmeforsyningsområdet Energiaftalen og de politiske aftaler om ny økonomisk regulering Anne Christine Matzon Specialkonsulent, cand.jur Center for Forsyning 3395 5615 acm@ens.dk

Læs mere

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C

Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S info@trafikstyrelsen.dk Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 danish@windpower.org www.windpower.org Bemærkninger til nye

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet

Et stærkt og effektivt tilsyn. Strategi for Forsyningstilsynet Et stærkt og effektivt tilsyn Strategi for Forsyningstilsynet 2019-2021 MISSION Med love og regler som baggrund for vores tilsyn med energiforsyningerne, skaber vi rammer, der tilskynder forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Statusmeddelelse. HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard København S

Statusmeddelelse. HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard København S HOFOR Spildevand København A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S Den 12. oktober 2018 Sag nr. 18/07143 Statusmeddelelse I modtog i 2017 økonomiske rammer for 2018-2019. Derfor skal I ikke have nye

Læs mere

Vejledning om klimatilpasningsprojekter

Vejledning om klimatilpasningsprojekter Vejledning om klimatilpasningsprojekter 3. april 2017 SIDE 2 KAPITEL 1 KLIMATILPASNINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om klimatilpasningsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0660 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 30. november 2017 Kommissionens forslag til revision af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Revideret NOVEMBER 2017 1. juni 2015 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

HMN GasNet P/S. Midt i en brydningstid- regulering og governance. Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef. Slide 1. Management præsentation EPU

HMN GasNet P/S. Midt i en brydningstid- regulering og governance. Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef. Slide 1. Management præsentation EPU HMN GasNet P/S Midt i en brydningstid- regulering og governance. Frank Rosager Planlægnings- og udviklingschef Slide 1 Udviklings forløb offentlige monopoler Nødvendigt med fællesskab om f.eks. Infrastruktur

Læs mere

NÆSTE SKRIDT I REGULERINGEN

NÆSTE SKRIDT I REGULERINGEN NÆSTE SKRIDT I REGULERINGEN af de forbrugerejede drikkevandsselskaber med en debiteret vandmængde mellem 200.000 og 800.000 m 3 Danske Vandværker 1. oktober 2018 Sigurd Næss-Schmidt Partner og Director

Læs mere

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2019

Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren. Forsyningssurvey August 2019 Indsatsområder og udviklingstendenser i forsyningssektoren Forsyningssurvey August 2019 INDHOLD Forord Hovedkonklusioner Undersøgelsesresultater Bilag FORORD Pluss og EY har for fjerde år i træk gennemført

Læs mere

Vejledning om fusioner, overtagelser. spaltninger i de økonomiske rammer

Vejledning om fusioner, overtagelser. spaltninger i de økonomiske rammer Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i de økonomiske rammer April 2018 Vejledning om fusioner, overtagelser og spaltninger i de økonomiske rammer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl

Læs mere

Konsekvensbeskrivelse Benchmarking-model

Konsekvensbeskrivelse Benchmarking-model NOTAT Konsekvensbeskrivelse Benchmarking-model Hvordan påvirkes medlemmer af Benchmarking & indtægtsrammeregulering i affaldsenergisektoren? Dette notat omfatter en analyse af Benchmarkingmodellens konsekvenser,

Læs mere

DANVA Regionalmøder september 2016

DANVA Regionalmøder september 2016 Regionalmøder september 2016 Regeringens forventede forsyningsstrategi Regeringens forventede forsyningsstrategi Disposition: McKinsey-rapporten Et stærkere Danmark vækst 2016 Finanslovsforslag 2017 Regeringens

Læs mere

Ny regulering, nye fronter?

Ny regulering, nye fronter? Ny regulering, nye fronter? Spildevandsselskaberne står over for ny regulering. De møder den med forskellige udgangspunkter: Fx større eller mindre samt nyere eller ældre anlægsaktiver. Konsulentfirmaet

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Vejledning om medfinansieringsprojekter

Vejledning om medfinansieringsprojekter Vejledning om medfinansieringsprojekter Januar 2019 SIDE 2 KAPITEL 1 MEDFINANSIERINGSPROJEKTER OVERORDNET Vejledning om medfinansieringsprojekter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Årsberetning om Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gruppebillede marts 2014 Ref.:www.ringstedforsyning.dk Overordnet ansvarlig: Direktør Janne M. Hansen Overvågningsansvarlig: Forsyningschef Thomas

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2019 C(2019) 1616 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 4.3.2019 om ændring af bilag VIII og IX til direktiv 2012/27/EU om indholdet af de omfattende

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for SK Vand A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Den 2. oktober 2018 Sag nr. 18/07253 Afgørelse om økonomiske rammer for 2019-2020 Indledning I er omfattet af vandsektorloven 1, og derfor skal I have fastsat en økonomisk

Læs mere

Udviklingsplan for KomUdbud I Udviklingsplanen for KomUdbud er der rettet fokus på 7 udviklingsområder.

Udviklingsplan for KomUdbud I Udviklingsplanen for KomUdbud er der rettet fokus på 7 udviklingsområder. Udviklingsplan for KomUdbud 2016-2019 I Udviklingsplanen for KomUdbud er der rettet fokus på 7 udviklingsområder. Udviklingsplanen skal opfattes som en ramme, der beskriver, hvordan visionen for KomUdbud

Læs mere