Analyse. Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år. 26. december Af Kristian Thor Jakobsen 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år. 26. december Af Kristian Thor Jakobsen 1"

Transkript

1 Analyse 26. december 2016 Den sociale mobilitet målt på indkomst er gået tilbage over de seneste godt ti år Af Kristian Thor Jakobsen 1 I notatet ser vi på, hvorledes den sociale mobilitet i Danmark har udviklet sig over de seneste ti år. Beregningerne gennemføres på individdata og mobiliteten opgøres såvel absolut som relativt. Den sociale mobilitet i form af indkomstmobiliteten i Danmark er langsomt forværret over de seneste godt 10 år, særligt fra 2007 og frem. Der er derved kommet en stærkere sammenhæng mellem indkomstniveauet for forældre og indkomstniveauet for deres børn som voksne. Den lavere sociale mobilitet skyldes bl.a., at personer, der vokser op i familier med de laveste indkomster, i gennemsnit har opnået en lavere placering i indkomstfordelingen som voksne end tidligere. Det er derved blevet sværere for børn fra lavindkomstfamilier at bryde den negative sociale arv som voksen. Samtidig placerer personer fra familier med de højeste indkomster sig i gennemsnit højere i indkomstfordelingen som voksne end tidligere. Kvinder fra lavindkomstfamilier har som udgangspunkt haft en højere mobilitet end mænd fra tilsvarende familier, men forskellen er blevet indsnævret over de seneste 10 år. Personer af udenlandsk herkomst (primært personer fra ikke-vestlige lande) har gennem hele perioden haft en markant lavere indkomstmobilitet end tilsvarende personer med dansk oprindelse. Kontakt Økonom Regitze Wandsøe Tlf reg@kraka.org 1 Kristian er tidligere ansat i Kraka og er nu ansat i Den Sociale Kapitalfond. Notatet er primært udarbejdet under Kristians ansættelse i Kraka.

2 1. Baggrund Høj social mobilitet kan sikre høj værdiskabelse Forældres investering i deres børn er central Indkomstmobilitet kan anvendes som mål for muligheder Analysen bidrager ved at afdække udviklingen over tid Et grundformål med det danske velfærdssamfund er at skabe gode rammer for, at børn og unge kan realisere deres fulde potentiale uanset social baggrund og dermed skabe så meget værdi som muligt, når de bliver voksne. Dette er bl.a. vigtigt, da høj værdiskabelse svarer til høj produktivitet. Ved for lav social mobilitet er der risiko for, at det fulde potentiale ikke udnyttes for personer med en svag social baggrund. Ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv kan det således være hensigtsmæssigt, hvis der er en forholdsvis høj social mobilitet, dvs. at der kun er en svag sammenhæng mellem en persons indkomst og forældrenes indkomst. Veluddannede forældre kan have bedre muligheder for at investere tid og ressourcer i at styrke børnenes kvalifikationer, fx ved lektiehjælp eller et generelt fokus på vigtigheden af en uddannelse. Derved har deres børn bedre mulighed for at gennemføre en længere uddannelse, hvilket typisk resulterer i højere indkomst. Dette kan i høj grad bidrage til børnenes fremtidige produktivitet. Problemet opstår, når der ikke foretages en tilsvarende investering i børn, der har svagere forældre, og som derfor i lavere grad får udnyttet deres fulde potentiale. Regeringen har afskaffet den officielle fattigdomsgrænse, og Social- og Indenrigsministeren udtalte i den forbindelse, at man vil langt hellere måles på, at der er lige muligheder uanset baggrund. 2 I den forbindelse kan fx indkomst- og/eller uddannelsesmobilitet anvendes til at vurdere, om personer i Danmark har lige muligheder, når det kommer til at udnytte deres potentiale uanset social baggrund. Tidligere studier har vist, at den sociale mobilitet i Danmark traditionelt set har været relativ høj fx sammenlignet med USA. 3 Et nyere studie har dog vist, at dette kan have ændret sig. 4 Dette notat kortlægger i modsætning til de andre studier udviklingen i indkomstmobiliteten i Danmark over de seneste godt 10 år Udviklingen i indkomstmobilitet Forældre og børns indkomst sammenlignes Erhvervsindkomst benyttes som indkomstmål Analysen omfatter personer født i perioden Den samlede husstandsindkomst er opgjort for personerne som hhv. voksne og børn/unge, jf. Boks 1, der gennemgår metoden. Personer, der er fyldt år i et givent år, rangeres efter deres gennemsnitlige husstandsindkomst over en treårig periode. 6 Denne rangering holdes op mod en tilsvarende rangering af deres forældres indkomstplacering 20 år tidligere. Analysen er baseret på erhvervsindkomsten, der omfatter lønindkomst og nettooverskud af egen virksomhed, dvs. afkastet af arbejdskraftens produktive indsats. Af samme årsag medregnes hverken overførselsindkomster eller kapitalindkomst, og indkomsten opgøres før skat. 7 2 Jf. Politiken (2015). Minister om skrottet fattigdomsgrænse: En værdimæssig beslutning. 3 Jf. Boserup et al (2014) Stability and persistence of intergenerational wealth formation: Evidence from Danish wealth records of three generations, Det Økonomiske Råd (DØR) (2015): Kapitel 4 i Dansk Økonomi, forår 2015, Schultz (2013): Børns muligheder for at bryde negative social arv varierer på tværs kommuner og Chetty et al (2014): Is the United States Still a Land of Opportunity? Recent Trends in Intergenerational Mobility. 4 Jf. Landersø og Heckman (2016): The Scandinavian fantasy: The sources of intergenerational mobility in Denmark and the U.S. 5 Se også Harding og Munk (2016): Why is Intergenerational Income Mobility Decreasing in a Country with High Social Equality? 6 Indkomstniveauet for 40-årige er fundet til at være en god indikator for livstidsindkomsten, jf. DØR (2015): Kapitel 4 i Dansk Økonomi, forår Anvendelsen af husstandsindkomst for børnene i stedet for det individuelle indkomstniveau ændrer ikke ved resultaterne. 7 Dette er den typiske opgørelsesmetode af indkomsten for analyser af indkomstmobiliteten, da det først og fremmest er den indkomst, der opnås gennem arbejdskraftens produktive indsats, der er interessant for denne analyse. Overførsler fra det offentlige medregnes ikke i indkomsten, fordi en del af den målte mobilitet i så fald kunne skyldes ændringer i overførselssystemet. For at fjerne eventuelle effekter fra ændringer i skattesystemet er indkomsten ligeledes opgjort før skatter. 2

3 Indkomstmobilitet generelt Den relative mobilitet afdækker forventet placering Den absolutte afdækker udvalgte gruppers placering Hvis indkomstmobiliteten er høj, betyder det, at en persons placering i indkomstfordelingen kun afhænger lidt af forældrenes placering i indkomstfordelingen 20 år tidligere. Ved fuldstændig indkomstmobilitet vil en person i gennemsnit opnå den samme placering i indkomstfordelingen som årig, uanset om de kommer fra en lav- eller højindkomstfamilie. Der skelnes i notatet mellem to former for indkomstmobilitet, nemlig den relative og den absolutte indkomstmobilitet. Den relative indkomstmobilitet måler forskellen mellem den forventede placering af børn, der er født i toppen og bunden af indkomstfordelingen. Dette er altså den generelle sammenhæng mellem børn og forældres indkomst og kan anvendes som et mål for den overordnede sociale indkomstmobilitet. Den absolutte indkomstmobilitet opgør, hvordan den sociale mobilitet har udviklet sig for en udvalgt gruppe fx de personer, der er vokset op i familier med relativt lave eller høje indkomster. Så mens den relative indkomstmobilitet kan være med til at vise, hvordan den samlede indkomstmobilitet har udviklet sig, kan den absolutte indkomstmobilitet anvendes til at fokusere på udvalgte indkomstgrupper såsom lavindkomstfamilierne og derved belyse udviklingen i forhold til fx at bryde den negative sociale arv. Modsat risikerer et ensidigt fokus på den absolutte indkomstmobilitet for fx lavindkomstfamilier at overse udviklingen i mobiliteten blandt børn fra andre indkomstgrupper. Boks 1 Metodetilgang Analysen omfatter personer født i perioden og deres forældre. Estimationsresultaterne er baseret på indkomstoplysninger for disse personer, da de var i alderen år, samt indkomstoplysningerne for deres forældre 20 år tidligere. Indkomsten for både børn og forældre er opgjort som et treårigt gennemsnit for at minimere risikoen for, at opgørelsen bliver påvirket af tilfældige udsving i indkomsterne i enkelte år. Derved er fx årgang 2005 i opgørelsen baseret på personer født i årene og deres indkomst i årene Opgørelsen af forældrenes indkomst er baseret på indkomstoplysninger fra Indkomstmobiliteten beregnes ud fra både et relativt og absolut begreb, jf. Chetty et al (2014). Metoden består i at sammenligne børnenes placering i indkomstfordelingen som voksne med forældrenes placering i indkomstfordelingen 20 år tidligere. Placeringen i indkomstfordelingen bestemmes alene ud fra den valgte kohorte således, at det kun er børnenes indbyrdes rangering, der opgøres. Tilsvarende er det kun forældrene til netop denne kohorte, der indgår i opgørelsen af indkomstfordelingen 20 år tidligere. Helt praktisk rangeres børnenes og forældrenes indkomst i 100 grupper, og det er sammenhængen mellem disse to rangeringer, der afgør indkomstmobiliteten. Mere formelt kan den betingede forventning til et barns placering i sin kohortes indkomstfordeling givet forældrenes indkomstplacering opgøres som: R i = α + βf i + ε i, hvor R i angiver barnets placering i kohortens indkomstfordeling, mens F i angiver forældrenes placering 20 år tidligere. β angiver hældningen, dvs. den relative indkomstmobilitet for børnene. β tager derved en værdi mellem 0 og 1, hvor en lav værdi angiver en situation, hvor forældrenes indkomstplacering betyder mindre for børnenes indkomstplacering 20 år efter. En lav værdi an- 3

4 giver således en høj indkomstmobilitet. Barnets forventede indkomstplacering er derved afhængig af en hældning og en konstant, da det antages, at sammenhængen mellem forældres og børns indkomstplacering er lineær. Den absolutte indkomstmobilitet kan beregnes som den forventede indkomstplacering for et barn, der havde forældre placeret i percentil p i forældrenes indkomstfordeling: r p = α + β f, r p er den gennemsnitlige indkomstfordeling for et barn med forældre placeret i percentil p, f er forældrenes placering 20 år tidligere. Fx kan et barns forventede placering i indkomstfordelingen bestemmes ud fra de børn, der voksede op med forældre, der var placeret blandt de laveste 25 pct. indkomster på opgørelsestidspunktet. Mobiliteten er forværret over de sidste 10 år Det danske niveau nærmer sig USA's Den overordnede sociale mobilitet i Danmark, opgjort ved den relative indkomstmobilitet, er forværret over de seneste 10 år. Hvis årgangene fra og sammenlignes, ses således, at den overordnede sammenhæng mellem forældre og deres børns indkomst er forstærket over de seneste godt 10 år, jf. Figur 1. Konkret viser figuren, at for personer født i havde forældres indkomstniveau signifikant mindre betydning for børns indkomstniveau som voksne sammenlignet med personer født i Den negative udvikling i indkomstmobiliteten siden 2001 er sket gradvist. Imidlertid er det særligt for årgangene fra og frem, at indkomstmobiliteten er blevet forværret. Derved nærmer det danske niveau sig niveauet, der er fundet for fx USA, hvor den relative indkomstmobilitet har ligget stabilt på omkring 0,3. 8 Dette bekræfter samtidig andre resultater på området fra Danmark. 9 Figur 1 Udviklingen i den overordnede sociale indkomstmobilitet for årige for årgangene Relativ indkomstmobilitet 0,3 0,2 0,1 0,0 Anm.: Den relative indkomstmobilitet er anvendt som mål for indkomstmobiliteten. Se yderligere beskrivelse i Boks 1. Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. To tendenser trækker mod lavere relativ mobilitet Den lavere indkomstmobilitet skyldes både, at de personer, der vokser op i familier med relativt lave indkomster, i gennemsnit har opnået en lavere placering i indkomstfordelingen 8 Jf. Chetty et al (2014): Is the United States Still a Land of Opportunity? Recent Trends in Intergenerational Mobility. Koefficienterne er dog ikke direkte sammenlignelige, da der bl.a. er anvendt en anden indkomstdefinition. 9 Jf. Landersø og Heckman (2016): The Scandinavian fantasy: The sources of intergenerational mobility in Denmark and the U.S. Konkret finder de, at indkomstmobilitet i Danmark og USA ligner hinanden, når der ses på indkomst uden overførsler/omfordeling - men at billedet bliver markant anderledes, når omfordeling inddrages. 4

5 som årige. Samtidig er den gennemsnitlige placering for personer fra familier med de højeste indkomster steget. Begge tendenser trækker i retning af lavere relativ indkomstmobilitet. Fald i sandsynligheden for at bryde den negative sociale arv Sandsynligheden for, at en person, der er opvokset i en familie, hvis indkomst tilhørte de 20 pct. laveste, befandt sig blandt de 20 pct. med de højeste indkomster som voksen, er faldet fra ca. 12,5 pct. til 10 pct. svarende til en reduktion på knap 20 pct., jf. Figur 2. Omvendt er sandsynligheden for, at en person, der er opvokset i en familie tilhørende de 20 pct. rigeste, også tilhørte de 20 pct. rigeste som voksen, steget fra 32 pct. til 35 pct. svarende til en stigning på knap 10 pct. Sandsynligheden for at bryde den negative sociale arv for personer, der er opvokset i lavindkomstfamilier, har således været svagt faldende de seneste godt 10 år. Figur 2 Udviklingen i sandsynligheden for at befinde sig blandt de 20 pct. højeste indkomster (5. kvintil) som årig fordelt efter forældrenes indkomstplacering 20 år tidligere (pct.) Pct. Årgang Årgang kvintil 2. kvintil 3. kvintil 4. kvintil 5. kvintil Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Fald i mobiliteten for kvinder fra lavindkomstfamilier Kvinder har haft en højere absolut indkomstmobilitet end mænd, når der ses på personer, der er opvokset i lavindkomstfamilier, jf. Figur 3. For årgang har knap 15 pct. af kvinderne fra lavindkomstfamilier opnået en placering blandt de 20 pct. rigeste i årgangen som voksen, mens det samme var gældende for 10 pct. af mændene. For årgang er disse andele faldet til henholdsvis 11 og 9 pct., hvilket viser, at det særligt er mobiliteten blandt kvinder fra lavindkomstfamilier, der er blevet reduceret. 5

6 Figur 3 Udviklingen i sandsynligheden for at befinde sig blandt de 20 pct. højeste indkomster (5. kvintil) for personer opvokset i familier med de 20 pct. laveste indkomster opdelt efter køn (pct.) Pct Mænd Kvinder Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Lavere mobilitet for personer med udenlandsk herkomst Dog indsnævret forskel i absolut mobilitet Personer af udenlandsk herkomst har haft en markant lavere absolut indkomstmobilitet end personer med dansk herkomst jf. Figur 4. Omkring 13 pct. fra årgang med dansk oprindelse, der er opvokset i lavindkomstfamilier, var placeret blandt de 20 pct. rigeste som voksen, mens det samme kun var gældende for ca. 5 pct. af personer fra familier med samme indkomstniveau med udenlandsk herkomst. Forskellen i den absolutte indkomstmobilitet mellem personer med hhv. dansk og udenlandsk herkomst er dog blevet indsnævret en smule, hvilket skyldes et fald i mobiliteten blandt personer med dansk herkomst. 6

7 Figur 4 Udviklingen i sandsynligheden for at befinde sig blandt de 20 pct. højeste indkomster (5. kvintil) for personer opvokset i familier med de 20 pct. laveste indkomster opdelt efter etnisk herkomst (pct.) Pct Dansk herkomst Udenlandsk herkomst Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Lavere mobilitet ved udenlandsk herkomst Stadigvæk lavere mobilitet når niveau tages i betragtning Forskellen i den absolutte indkomstmobilitet for etniske grupper skyldes dels, at personer af udenlandsk herkomst i gennemsnit voksede op i familier med relativt lavere indkomster end personer af dansk herkomst. Således havde en gennemsnitlig lavindkomstfamilie af udenlandsk herkomst et lavere indkomstniveau end en gennemsnitlig dansk lavindkomstfamilie. Dette påvirker indkomstmobiliteten pga. den generelle sammenhæng mellem indkomst og mobilitet. Selvom der tages højde for dette lavere udgangspunkt, har personer med udenlandsk herkomst haft en markant lavere absolut indkomstmobilitet. 7

8 Indkomstplacering som voksen 3. Bilag Figur Sammenhæng mellem børn og deres forældres indkomstplacering for årgangene og Forældres indkomstplacering Anm.: Kilde: Børnenes indkomstplacering er beregnet ud fra treårigt gennemsnit af deres indkomst omkring det udvalgte år. Der indgår kun personer i alderen år i det angivne år. Forældrenes indkomstplacering er bestemt ud fra et treårigt gennemsnit af deres samlede indkomst 20 år forinden. Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 8

Den Sociale Kapitalfond Analyse Chancen for at bryde den negative sociale arv er ikke ens i hele landet

Den Sociale Kapitalfond Analyse Chancen for at bryde den negative sociale arv er ikke ens i hele landet Den Sociale Kapitalfond Analyse Chancen for at bryde den negative sociale arv er ikke ens i hele landet Juni 2018 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management

Læs mere

Tendenser for social mobilitet og uddannelse

Tendenser for social mobilitet og uddannelse Tendenser for social mobilitet og uddannelse Tænketanken DEA Fiolstræde 44 1171 København K www.dea.nu Udarbejdet af: Kristian Thor Jakobsen Kristian Hamburger Holm Baggrund Det danske velfærdssamfund

Læs mere

Mobilitet på tværs af generationer

Mobilitet på tværs af generationer Mobilitet på tværs af generationer I Danmark er der høj indkomstmobilitet mellem generationerne, hvilket betyder, at børns indkomst som voksne i forholdsvis beskedent omfang afhænger af deres forældres

Læs mere

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv

De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv De fattigste har sværere ved at bryde den sociale arv I løbet af de seneste år er den sociale arv blevet tungere. Særligt de børn, der vokser op blandt de fattigste og samtidig ikke får en uddannelse,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Analyse 23. september 2013

Analyse 23. september 2013 23. september 2013 Børns muligheder for at bryde negativ social arv varierer på tværs kommuner Af Esben Anton Schultz Denne analyse ser nærmere på, om mulighederne for at bryde den økonomiske arv blandt

Læs mere

Analyse 27. marts 2014

Analyse 27. marts 2014 27. marts 214 Antallet af fattige i Danmark steg svagt i 212 Af Kristian Thor Jakobsen I 213 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. Dette notat anvender denne fattigdomsgrænse

Læs mere

Analyse 10. december 2012

Analyse 10. december 2012 10. december 01 Betydelig udskiftning i gruppen med de 1 pct. højeste indkomster Af Andreas Orebo Hansen og Esben Anton Schultz Over de seneste 0 år er den samlede indkomstmasse blevet mere koncentreret

Læs mere

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden

Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Social arv i Danmark Børns opvækstvilkår har enorm betydning for fremtiden Der er fortsat en betydelig social arv i forhold til indkomst i Danmark. Udviklingen i den sociale mobilitet mellem forældre og

Læs mere

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet

De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet De rigeste forbliver blandt de rigeste gennem hele livet For første gang er det muligt at følge indkomsterne for en generation over et helt arbejdsliv. Det ses, at de personer, der er blandt de rigeste

Læs mere

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012

6. Social balance. Social balance. Figur 6.1 Indkomstforskelle i OECD, 2012 6. 6. Social balance Social balance Danmark og de øvrige nordiske lande er kendetegnet ved et højt indkomstniveau og små indkomstforskelle sammenlignet med andre -lande. Der er en høj grad af social balance

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkassere en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: HØJ INDKOMSTMOBILITET: HALVDELEN ER UDE AF TOP 1 PCT. EFTER 3 ÅR 12-9-217 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Der er betydelig indkomstmobilitet

Læs mere

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil

Gennemsnitlig procentvis vækst i disponibel indkomst fra 2008 til 2017, for personer som i 2008 befandt sig i en given indkomstkvintil De pct. af danskerne der i 8 tjente mindst, fik frem til 17 en indkomstfremgang på hele 132 pct. mens de pct., der i 8 tjente mest kun indkasserede en indkomstfremgang på 1 pct. De seneste to årtier har

Læs mere

Analyse. Unge med indvandrerbaggrund fra fattige familier starter oftere i gymnasiet end danske unge. 30. december 2017

Analyse. Unge med indvandrerbaggrund fra fattige familier starter oftere i gymnasiet end danske unge. 30. december 2017 Analyse 3. december 217 Unge med indvandrerbaggrund fra fattige familier starter oftere i gymnasiet end danske unge Af Kristine Vasiljeva, Regitze Wandsøe-Isaksen, Rasmus Kornbek, Bjørn Tølbøll og Sebastian

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv

Notat: Børn af forældre med job bryder den sociale arv EP CEPOS Notat: 09-08- Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 2) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Resumé Denne analyse omhandler den sociale arv målt ved indkomstmobilitet. Der ses på, hvordan

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder. 3. maj Af Rasmus Bisgaard Larsen

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder. 3. maj Af Rasmus Bisgaard Larsen Analyse 3. maj 2017 Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser kan især ramme unge fra socialt udsatte boligområder Af Rasmus Bisgaard Larsen Den nye gymnasiereform indebærer, at adgangskravene til gymnasiale

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark

Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark Ikke tegn på øget lønspredning i Danmark De Økonomiske Råd pegede i deres efterårsrapport 2016 på, at forskellene i erhvervsindkomsterne har været stigende, særligt i årene efter krisens start i 2008.

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( )

CEPOS Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster. Resumé Af direktør Martin Ågerup ( ) Notat: Størst velstandsfremgang til lave indkomster 17-5-217 Af direktør Martin Ågerup (4 51 39 29) Resumé Personer med lav indkomst i 1987 fik den største indkomstfremgang af alle indkomstgrupper frem

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

De unge er blevet fattigere siden krisen

De unge er blevet fattigere siden krisen De unge er blevet fattigere siden krisen Indkomstforskellene mellem top og bund fortsætter med at vokse. Mens de rigeste oplever stadig stigende realindkomster, så falder realindkomsten for de fattigste.

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende

Indkomstfremgang for indkomstgrupper (decilgrænser), , med og uden studerende Danmarks Statistik pegede for nyligt på, at den laveste indkomstgruppe (bund pct.) har oplevet et fald i de reale disponible indkomster de seneste år (fra -1). Det fremgik desuden, at de øvrige indkomstgrupper

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark

Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark 12 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 15 Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark Udvikling i økonomisk ulighed i Danmark På trods af, at uligheden er steget markant igennem de sidste år i Danmark, så er uligheden

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning

Hovedresultater af DREAMs befolkningsfremskrivning Hovedresultater af DREAMs 26- befolkningsfremskrivning 3. juni 26 Marianne Frank Hansen & Lars Haagen Pedersen Udviklingen i den samlede befolkning Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype

Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Skattelettelser går til de rigeste uanset familietype Ved fremlæggelsen af VLAK-regeringens skatteforslag blev der præsenteret en familietypeberegning af en lavtlønnet HK er. Af den specifikke fremsatte

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

I Danmark er der fattige børn under 5 år

I Danmark er der fattige børn under 5 år I Danmark er der. fattige børn under 5 år Antallet af fattige børn er steget betydeligt de sidste par år. I dag er der 64. børn under fattigdomsgrænsen. Knap en tredjedel af børnene er mellem og 4 år.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen

Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen Den Sociale Kapitalfond Analyse Voksende karaktergab mellem drenge og piger i grundskolen April 27 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld

De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld De rigeste efterlader kæmpe formuer de fattige stor gæld Der er meget stor spredning på størrelsen af den arv, der efterlades i Danmark. I gennemsnit har de afdøde en på 700.000 kr. Det er en stigning

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Udvikling i fattigdom i Danmark

Udvikling i fattigdom i Danmark Udvikling i fattigdom i Danmark Målt ud fra en definition af relativ fattigdom er andelen af fattige steget markant i perioden 21-27. Fattigdommen er steget, uanset om man ser på alle fattige, fraregner

Læs mere

Social arv i de sociale klasser i 2012

Social arv i de sociale klasser i 2012 Social arv i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges social arv i form af sammenhængen mellem social klasse som barn

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte

De længst uddannede lever 6 år mere end de ufaglærte De længst uddannede lever år mere end de ufaglærte Levetiden for de pct. af danskere med de længste uddannelser er mere end seks år længere end for de pct. af danskerne med mindst uddannelse. Tilsvarende

Læs mere

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald

Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Tysklands indkomstudvikling siden murens fald Siden murens fald har Vesttyskland oplevet en radikal omfordeling fra fattig til rig. Den rigeste tiendedel vesttyskere har fået en samlet vækst i indkomst

Læs mere

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel

Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Stor omfordeling via offentlig service Nyt kapitel Traditionelle fordelingsanalyser ser bort fra de forbrugsmuligheder, som den offentlige sektor stiller til rådighed, og som udgør en stor del af danske

Læs mere

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand

Sundhedstilstand for forskellige befolkningsgrupper I dette afsnit er befolkningens sundhedstilstand Kapitel 7. Social ulighed i sundhed Den sociale ulighed i befolkningens sundhedstilstand viser sig blandt andet ved, at ufaglærte i alderen 25-64 år har et årligt medicinforbrug på 2.2 kr., mens personer

Læs mere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere

Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Indvandrere og efterkommere bliver i højere grad mønsterbrydere Siden 14 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte

Læs mere

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret

Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret Elever, der skifter skole i løbet af skoleåret 2016/2017 Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 13 Formålet med dette analysenotat er at belyse skoleskift mellem de frie grundskoler og folkeskolerne

Læs mere

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey

Analyse. Udviklingen i gevinsten ved at arbejde. 14. september Isabelle Mairey Analyse 14. september 2016 Udviklingen i gevinsten ved at arbejde Isabelle Mairey Dette notat belyser udviklingen i den sammensatte marginalskat i bund og top i perioden 1994-2014. Gevinsten ved at arbejde

Læs mere

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark

Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Fattigdom i Danmark Antallet af langvarigt fattige er steget med 80 procent i Danmark Målt med OECD s fattigdomsgrænse, hvor familier med en indkomst på under 50 procent af medianindkomsten er fattige,

Læs mere

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen

Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen Konservatives skatteforslag koster halvdelen af efterlønnen De Konservative foreslår i forlængelse af regeringens udspil om at afskaffe efterlønnen at sætte topskatten ned, så den højeste marginalskat

Læs mere

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD-

INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- 8. maj 2004 Af Mikkel Baadsgaard, direkte tlf. 33557721 INDKOMSTFORDELING BLANDT INDVANDRERE FRA MINDRE UD- VIKLEDE LANDE Resumé: I perioden 1991 til 2001 er de disponible indkomster steget væsentligt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland

Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Markante forskelle i den stigende fattigdom i Nordsjælland Både fattigdommen og antallet af fattige børn i Danmark stiger år efter år, og særligt yderkantsområderne er hårdt ramt. Zoomer man ind på Nordsjælland,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste

VLAK-skattelettelser giver over kr. til de allerrigeste VLAK-skattelettelser giver over 200.000 kr. til de allerrigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til lønmodtagere med de højeste lønninger. Den rigeste procent får

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen

Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mange i Danmark går ikke regelmæssigt til tandlægen Mere end hver femte har ikke været til tandlægen i over 3 år. Undersøger man, hvem der særligt er tale om, er det navnlig lavindkomstgrupper, ufaglærte,

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag

ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag Uddelt ved møde i Gladsaxe om Den voksende fattigdom og den øgede ulighed, den 8. november 2016 ØKONOMISK ULIGHED i Danmark fra 1990 til i dag 1. Fakta om ulighed og fattigdom Det følgende er baseret på

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden

Arbejdsnotat. Tendens til stigende social ulighed i levetiden Arbejdsnotat Tendens til stigende social ulighed i levetiden Udarbejdet af: Mikkel Baadsgaard, AErådet i samarbejde med Henrik Brønnum-Hansen, Statens Institut for Folkesundhed Februar 2007 2 Indhold og

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser rammer unge fra ghettoområder. 10. april Af Jossi Steen-Knudsen og Bjørn Tølbøll

Analyse. Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser rammer unge fra ghettoområder. 10. april Af Jossi Steen-Knudsen og Bjørn Tølbøll Analyse. april 2 Nye adgangskrav til gymnasiale uddannelser rammer unge fra ghettoområder Af Jossi Steen-Knudsen og Bjørn Tølbøll Den nye gymnasiereform vil fra 219 skærpe adgangskravene til gymnasiale

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 336 Offentligt 4. maj 2016 J.nr. 16-0472995 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 336 af 6. april 2016 (alm. del).

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste

Skatteudspil: 300 kr. til de fattigste og til de rigeste Skatteudspil: 3 kr. til de fattigste og 1. til de rigeste Regeringens skatteudspil Jobreformen fase II giver den største gevinst til de rigeste. De ti pct. med lavest indkomster får i gennemsnit omkring

Læs mere

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge

Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Analyse: Udviklingen i tilgang til sygedagpenge Maj 218 1. Indledning og sammenfatning I efteråret 216 viste en opfølgning på reformen af sygedagpenge fra 214, at udgifterne til sygedagpenge var højere

Læs mere

Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær

Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær 1 Det er blevet sværere at være millionær, men nemmere at blive milliardær Der er kommet fem gange så mange danskere på Forbes liste over dollarmilliardærer siden år 2000. De 10 danskere på Forbes liste

Læs mere

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA

På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i USA JUNI 216 NYT FRA RFF På væsentlige områder brydes social arv ikke mere i Danmark end i D en dag børn er blevet voksne, vil de i vid udstrækning ende med at tjene nogenlunde det samme som deres forældre

Læs mere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere

Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Erhvervsuddannelserne skaber mønsterbrydere Af de 25-årige unge med ufaglærte forældre, der bryder den negative sociale arv og får en uddannelse i dag, gennemfører over halvdelen en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1

Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 Nettobidrag fordelt på oprindelse 1 12. november 213 Indledning Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres Arbejdsmarkedsrapport 213 fået lavet en række analyser på DREAM-modellen. I dette

Læs mere

Udvikling i social arv

Udvikling i social arv Januar 19 Projekt for 3F. Ulighed og fattigdom Udvikling i social arv Resume Selv om Danmark internationalt er kendt for en høj social mobilitet, er der stadig en stærk sammenhæng mellem, hvilken socialklasse

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct.

Figur 1. Top 1 pct. s andel af de samlede skatte- og afgiftsbetalinger, pct. Notat: TOP 1 PCT. S ANDEL AF DE SAMLEDE SKATTEBETALINGER ER STEGET FRA 6,5 PCT. i 1991 TIL 9,7 PCT. DET HØJESTE I 27-07-2017 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Carl-Christian Heiberg De mest velhavende

Læs mere

Øget polarisering i Danmark

Øget polarisering i Danmark Mens antallet af rige og fattige stiger år for år i Danmark, så er middelklassen faldet. Siden 2001 er middelklassen faldet med omkring 100.000 personer. Samtidig er andelen af rige steget fra omkring

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked

Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Drengene bliver tabere på fremtidens arbejdsmarked Det er i særlig grad drengene, der sakker bagud, når det handler om at få en uddannelse ud over folkeskolens afgangsprøve. Ifølge regeringens målsætning

Læs mere

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn

Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn 1 Kontanthjælpsreformerne skaber flere fattige børn Integrationsydelsen, 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet trådte i kraft i 2015 og 2016 og har reduceret indkomsten for nogle af landets svageste

Læs mere

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse?

Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Bryder børnene den sociale arv og får en ungdomsuddannelse? Af Nadja Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 12 Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i andelen af unge 25-årige, der

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde

Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Et målrettet jobfradrag kan øge gevinsten ved at arbejde Enlige forsørgere har ofte en mindre økonomisk gevinst ved at arbejde end andre grupper har, fordi en række målrettede ydelser som fx boligstøtte

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 4. april 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 10 (Alm. del) af 7. oktober 2016

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund

Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund NOTAT Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund 26. april 2016 Den Sociale Kapitalfond Analyse Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Analyse 30. november 2014

Analyse 30. november 2014 . november Ca.. personer skønnes at opbruge deres dagpengeret i Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men vil antallet af dagpengemodtagere,

Læs mere

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud

De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De rigeste tjener mere og mere, mens de fattigste halter bagud De seneste 30 år er uligheden vokset støt, og de rigeste har haft en indkomstfremgang, der er væsentlig højere end resten af befolkningen.

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Lønkonkurrenceevnen er stadig god

Lønkonkurrenceevnen er stadig god Lønudviklingen 4. kvartal, International lønudvikling 4. marts 19 Lønkonkurrenceevnen er stadig god Den danske lønstigningstakt i fremstilling viste en stigning i lønnen på 2, pct. i 4. kvartal, hvilket

Læs mere

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert

Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner. Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Notat 30. september 01 Flyttemønstre og fordeling af ikkevestlige indvandrere på tværs af kommuner Af Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Christoffer Weissert Siden integrationsloven i 1999 har

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste

Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de 1000 rigeste Liberal Alliance & Konservative vil forgylde de rigeste Både Liberal Alliance og De Konservative er kommet med forslag til skattelettelser, der giver en kæmpegevinst til de rigeste. Gennemføres Liberal

Læs mere