Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland"

Transkript

1 Aftale mellem Thisted Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de Nordjyske Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

2 Indhold 1 Aftalens parter Aftalens kommunale part Aftalens regionale part Aftalens principper Aftalens område, ikrafttrædelse og opsigelse Område Ikrafttrædelse og opsigelse Indkøringsfasen Sundhedskoordinatorfunktionen Sundhedskoordinators opgaver Afbud fra sundhedskoordinator Klinisk Funktion Øvrige udbud af ydelser fra Klinisk Funktion Kapacitet Skøn over sager til Sundhedskoordinatoren Skøn over sager til Klinisk Funktion Betaling Betaling for Sundhedskoordinator Betaling for ydelser i Klinisk Funktion Betalingsvilkår og regulering Samarbejde Overordnet opfølgning Monitorering Elektronisk kommunikation Tidsfrister Underskrifter Bilag 1: Priskatalog Klinisk Funktion

3 1 Aftalens parter 1.1 Aftalens kommunale part Thisted Kommune 1.2 Aftalens regionale part Region Nordjylland

4 2 Aftalens principper Region Nordjylland og de nordjyske kommuner er enige om, at fremme samarbejdet omkring kommunernes rehabiliteringsteam ved at indgå en standard aftale, der er ens for alle kommuner, og som bygger på parternes gensidige tillid og vilje til at samarbejde. Region Nordjylland har valgt at oprette Klinisk Funktion med udgangspunkt i Den Socialmedicinske Enhed. Kommunerne og Regionen er enige om, at bygge videre på det gode samarbejde, der er mellem socialmedicinsk enhed og mange af de nordjyske kommuner. Parterne er enige om, at der i aftalens første tid er tale om et forsigtigt skøn fra kommunernes side, og at regionen på sin side skal bruge tid på at bygge sin kapacitet op. Det er målet, at der skal skabes balance mellem efterspørgsel og udbud. 5

5 3 Aftalens område, ikrafttrædelse og opsigelse 3.1 Område Aftalen er en samarbejdsaftale mellem kommunen og regionen om den sundhedsfaglige rådgivning og vurdering i sager, der skal behandles i rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet behandler sager om: Ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension samt andre sager i det omfang, kommunen ønsker det, og regionen har den nødvendige kapacitet. Aftalen bygger på Bekendtgørelse - BE af om kommuners og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension, herunder sundhedskoordinator til kommunernes rehabiliteringsteam. Klinisk Funktion bidrager med sundhedsfaglig undersøgelse og vurdering af borgerne, hvis sager er under behandling i kommunens rehabiliteringsteam jf. bekendtgørelsen, hvor der står: 4. Klinisk funktion skal levere følgende ydelser til kommunen: 1) sundhedskoordinatorfunktion som repræsentant i rehabiliteringsteamet og til sundhedsfaglig rådgivning i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, og 2) vurdering i klinisk funktion i sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabiliteringsteamet, samt vurdering i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. Stk. 2. Den sundhedsfaglige behandling af borgeren, herunder i almen praksis, sker som hidtil efter reglerne i sundhedslovgivningen. 3.2 Ikrafttrædelse og opsigelse Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen, og fortsætter indtil den af en af parterne opsiges ved skriftlig henvendelse til den anden part med mindst 9 måneders varsel. Aftalen kan tidligst opsiges pr med virkning 9 måneder efter denne dato, med mindre det kan opnås enighed om anden frist. Ændringer i bekendtgørelsen eller lovgivningen i øvrigt kan ændre forudsætningerne for denne aftale. Hvis der er tale om ændringer af væsentlig betydning for denne aftales indhold, kan hver af parterne kræve aftalen genforhandlet. Aftalen kan til enhver tid ændres ved aftale mellem parterne. 6

6 3.3 Indkøringsfasen Der er enighed om at 2013 og 2014 skal betragtes som en opstartsfase. Styregruppen, der har haft ansvar for at udarbejde nærværende aftale, skal fortsætte og følge området tæt og være villige til finjustering i modellen. Der er foreløbigt disse løbende opgaver: Hvert 3.måned skal der være mulighed for en regulering og bekræftelse af indmeldte antal sager til sundhedskoordinator og klinisk funktion. Der følges op på, om margener på plus/minus 10 procent i det skønnede aktivitetsniveau kan håndteres efter en model, hvor det ikke vil medfører ændring i betaling. Udfordringen i denne model er, at hvis alle kommuner skønner for lavt, vil aktiviteten samlet set for sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion, afvige for meget fra kapaciteten, og således ikke kunne drives indenfor kommunernes betaling. På sigt må det forventes enten at margenen kan sættes ned til plus/minus 5 procent eller en model med afregning efter forbrug. Det skal i indkøringsfasen drøftes om der er brug for en egentlig definition af hvornår der er tale om en ny sag. I udgangspunktet er det en ny sag, hvis en eksisterende sag igen skal behandles af rehabiliteringsteamet. Udviklingen følges tæt og behovet for en ny definition vurderes. Overveje og vurdere om der skal investeres i et særligt elektronisk kommunikationssystem. Såfremt det er tilfældet, skal disse udgifter dækkes af kommunerne. Styregruppen har denne sammensætning: 3 repræsentanter for region Nordjylland 4 repræsentanter for kommunerne 1 repræsentant for beskæftigelsesregion Nordjylland Styregruppen har mulighed for at nedsætte undergrupper til belysning af praktiske og tekniske spørgsmål. Socialmedicinsk enhed har allerede en kapacitet, der vil kunne dække sundhedskoordinatorfunktionen og klinisk funktion. Denne kapacitet anvendes i dag til at udføre opgaver, der ligger både indenfor og udenfor reformen. Opgaverne udenfor reformen løses efter aftaler med 7 nordjyske kommuner. Fortsætter aktivitetsniveauet for disse opgaver på nuværende niveau, skal kapaciteten i socialmedicinsk enhed øges. I en overgangsperiode er parterne enige om, i fællesskab og i et godt og positivt samarbejde at befordre en fornuftigt, praktisk og pragmatisk proces, for at tilrettelægge reformens aktiviteter så sundhedskoordinator og klinisk funktion kan få en rimelig arbejdsplan for deres opgaver. Parterne er enige om at prioritere aktiviteter efter reformens bestemmelser højest, og således i en tid prioritere andre aktiviteter ned, indtil kapacitetstilpasningen er sket. 7

7 Det betyder, at kommuner, der har aftaler med socialmedicinsk enhed om aktiviteter udenfor reformens bestemmelser, må opleve, at disse aktiviteter afvikles i nedsat tempo. 8

8 4 Sundhedskoordinatorfunktionen Sundhedskoordinator udgår fra Klinisk Funktion, som er regionens tilbud om sundhedsfaglig bistand til kommunens rehabiliteringsteam. Det er aftalt, at Sundhedskoordinator er speciallæge i samfundsmedicin (socialmediciner), almen medicin, arbejdsmedicin eller andet relevant speciale eller uddannelseslæge i hoveduddannelse til samfundsmedicin. Begrundelsen for, at sundhedskoordinator er en læge med socialmedicinsk kendskab er, at der i funktionen ligger forberedelse af sagerne til rehabiliteringsteam med gennemlæsning og vurdering af lægeakter og eventuelt forslag til yderligere lægelig udredning. Dertil skal sundhedskoordinator deltage i rehabiliteringsteam og yde daglig rådgivning i forvaltningen vedrørende helbredsproblematikker relateret til sager i rehabiliteringsteam samt tage kontakt til læger i det primære og sekundære sundhedsvæsen, både i forhold til fremsendte attester, men også i direkte drøftelse med disse læger. Efter aftale kan det være hensigtsmæssigt, at sundhedskoordinator er psykolog udgående fra Klinisk Funktion, såfremt dagsordenen i rehabiliteringsteam berettiger hertil. Sundhedskoordinator deltager i møderne i rehabiliteringsteam som sagkyndig på det helbredsmæssige område. Sundhedskoordinator indgår i det øvrige arbejde i Klinisk Funktion, men vil ikke kunne udfærdige speciallægeerklæringer eller psykologundersøgelse vedrørende klienter, som sundhedskoordinator har kendskab til via arbejdet i rehabiliteringsteam jf. bekendtgørelsen. 4. Klinisk funktion skal levere følgende ydelser til kommunen: 1) sundhedskoordinatorfunktion som repræsentant i rehabiliteringsteamet og til sundhedsfaglig rådgivning i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension, og 2) vurdering i klinisk funktion i sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabiliteringsteamet, samt vurdering i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og førtidspension. 4.1 Sundhedskoordinators opgaver Overordnet er sundhedskoordinatorens opgaver jf. bekendtgørelsen: 5. Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med en sundhedsfaglig rådgivning i forhold til borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i de sager, som kommunen vurderer, skal behandles i rehabiliteringsteamet. Stk. 2. Sundhedskoordinatoren kan med borgerens samtykke drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgerens praktiserende læge. Sundhedskoordinatoren kan endvidere drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgeren efter forudgående aftale med kommunen. Det er aftalt, at Sundhedskoordinator modtager sagerne elektronisk til vurdering 10 hverdage før, sagerne er berammet til møde i Rehabiliteringsteam. I særlige tilfælde, såsom i hastesager, kan der aftales en anden frist, og det tilstræbes at aftale møde hurtigst muligt. En hastesag forstås som en sag, der haster grundet hensynet til borgeren eksempelvis i forbindelse med kræftpatienter. 9

9 Før en sag sættes på dagsorden til møde i Rehabiliteringsteam forventes, som hovedregel, at sagen er velbelyst helbredsmæssigt med relevante lægelige dokumenter og sammenfattende lægeligt notat fra lægekonsulent eller lignende. Der kan i forbindelse med sammenfattende lægeligt notat tages kontakt til egen læge eller praktiserende speciallæge, sygehuslæge eller andre behandlere for at få uddybet de foreliggende helbredsakter, f.eks. hvis oplysningerne i sagen er indbyrdes modstridende. I de tilfælde, hvor der ikke foreligger et lægenotat, eller hvor der er tilkommet nye oplysninger, kan der udarbejdes et supplerende notat, der indgår i kommunens journal og journal i Klinisk Funktion. Der kan i forbindelse med sammenfattende lægeligt notat anbefales henvisning til Klinisk Funktion jf. bekendtgørelsen: 12. Kommunen kan efter anbefaling fra sundhedskoordinatoren eller rehabiliteringsteamet anmode klinisk funktion om vurdering af borgerens helbredssituation i forhold til mulighederne for arbejde eller uddannelse i sager, som skal behandles i rehabiliteringsteamet samt i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, sager om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og sager om førtidspension. Stk. 2. Klinisk funktion afgiver vurderingen i form af en speciallægeattest på baggrund af de oplysninger, klinisk funktion har modtaget fra kommunen i forbindelse med kommunens anmodning samt en konsultation med borgeren. Som led i vurderingen kan klinisk funktion i særlige tilfælde foretage billeddiagnostik, blodprøver eller funktionsundersøgelser, når det er nødvendigt for vurderingen af borgerens helbredsforhold. Sundhedsfaglig behandling af borgeren sker efter reglerne i sundhedslovgivningen, jf. 4, stk. 2. Stk. 3. Vurderingen i klinisk funktion kan alene varetages af den samme person, der har varetaget sundhedskoordinatorfunktionen i borgerens sag, hvis borgeren er indforstået hermed. Stk. 4. Der udarbejdes en landsdækkende lægeattestløsning med en eller flere attester, som forhandles mellem Arbejdsmarkedsstyrelsen, KL og Lægeforeningens Attestudvalg. Kommunen afholder udgifterne til lægeattester. Det er aftalt, at kommunen i forvejen har indhentet samtykke fra borgeren. Det forudsættes i bekendtgørelse, at sundhedskoordinator/klinisk funktion indhenter yderligere helbredsakter i form af sygehusjournaler. Indtil formalia i denne sammenhæng er nærmere belyst fra Arbejdsmarkedsstyrelsen/Sundhedsministeriet, foreslås det aftalt, at sundhedskoordinator ved kontakt til alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger samt ved opslag i sygehusjournaler indhenter for sagen relevante helbredsoplysninger og sammenskriver disse i et notat, som kan vedlægges den kommunale sag. Det kan ikke forventes, at sundhedskoordinator vil være orienteret i alle foreliggende sygehusjournaler. Såfremt sundhedskoordinator efter gennemgang af sagen og eventuel drøftelse med andre sundhedspersoner finder, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst til behandling i rehabiliteringsteam, kan sundhedskoordinator foreslå kommunen at tage sagen af dagsordenen og indhente yderligere dokumentation, f.eks. i form af speciallægeerklæring. I forbindelse med en sådan vurdering kan sundhedskoordinator forelægge sagen til drøftelse på konference i Klinisk Funktion. 10

10 Sundhedskoordinator deltager i mødet i rehabiliteringsteam og deltager på lige fod med de øvrige medlemmer i dialogen med klienten. 10. Det er sundhedskoordinatorens opgave at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning om borgerens muligheder for arbejde eller uddannelse i løbende sager. Stk. 2. Sundhedskoordinatorens rådgivning kan bl.a. bestå i: 1) rådgivning om mulighederne for, at en borger kan fortsætte i et ressourceforløb eller et fleksjob, 2) anbefaling om, at borgerens helbredsforhold i forhold til at kunne arbejde vurderes i klinisk funktion, eller 3) anbefaling om, at borgeren skal opfordres til at opsøge den praktiserende læge for udredning/behandling efter de almindelige regler i sundhedslovgivningen. Stk. 3. Den sundhedsfaglige rådgivning i løbende sager indeholder således ikke en rådgivning om, hvilken forsørgelsesydelse borgeren har ret til. Stk. 4. Sundhedskoordinatoren kan med borgerens samtykke efter behov drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgerens praktiserende læge. Sundhedskoordinatoren kan endvidere drøfte de sundhedsfaglige aspekter i en sag med borgeren efter forudgående aftale med kommunen. Stk. 5. Sundhedskoordinatorens rådgivning sker i form af en udtalelse til brug for sagen. Endvidere fremgår følgende af bekendtgørelsen: 1 Stk. 4. Ved løbende sager forstås sager, hvor borgeren er i ressourceforløb, fleksjob, modtager tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende eller modtager førtidspension, og hvor kommunen har behov for sundhedsfaglig rådgivning som led i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet. Det kan eksempelvis være i sager, hvor der er opstået ændringer i borgerens situation og helbredsforhold. Sundhedskoordinator har journalpligt i forbindelse med al kontakt med klienten. Det forudsættes, at sundhedskoordinators notater, ligesom det har været tilfældet for lægekonsulentnotater, tilgår den kommunale lægejournal, og derudover af hensyn til dokumentation, som nu opbevares i Klinisk Funktion. 4.2 Afbud fra sundhedskoordinator Såfremt en sundhedskoordinator har forfald på dagen for et aftalt møde i rehabiliteringsteam, kan der ikke forventes, at der kan stilles med en vikar før dagen efter. Det tilstræbes at stille vikar til rådighed, hvis det er muligt. 11

11 5 Klinisk Funktion I det følgende er beskrevet de ydelser, parterne har aftalt, at Klinisk Funktion skal tilbyde, og som kommunerne skal indhente via Klinisk Funktion, foruden en række ydelser, der kan betragtes som tilkøb. Klinisk Funktion er regionens tilbud om sundhedsfaglig bistand til brug i de kommunale rehabiliteringsteam. Klinisk Funktion er bemandet med speciallæger i samfundsmedicin (socialmedicinere), almen medicin, arbejdsmedicin og eventuelle andre relevante specialer, herunder psykiater samt psykologer og sekretærer. Sundhedskoordinator til rehabiliteringsteam udgår fra Klinisk Funktion, og i Klinisk Funktion foregår drøftelse af relevante sager, som skal forelægges rehabiliteringsteam foruden, at der udfærdiges speciallægeerklæringer og psykologundersøgelser i forbindelse med videre udredning af sager berammet til møde i rehabiliteringsteam. Lægeattester fra Klinisk Funktion skal leveres 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, anmodningen fra kommunen er modtaget. Klinisk Funktion skal tilbyde følgende ydelser, men kommunerne er ikke forpligtet til at købe disse. Nedenstående er en oversigt over disse ydelser, priserne på ydelserne kan ses i bilag 1. Socialmedicinsk speciallægeerklæring. Denne erklæring indbefatter 2-3 timers samtale med klienten og en sammenfatning af de helbredsmæssige og sociale forhold i relation til funktionsniveau samt en vurdering af, om der er behov for yderligere undersøgelser. Erklæringen indeholder en klinisk socialmedicinsk undersøgelse med beskrivelse af indtryk af klienten og dennes psykiske tilstand samt i nogle situationer fokuseret undersøgelse. Der vil ikke som udgangspunkt være tale om en traditionel klinisk lægeundersøgelse med blodtryk, stetoskopi, refleksundersøgelser o.lign., idet disse klienter oftest er velundersøgt i såvel det somatiske som det psykiatriske sundhedsvæsen af relevante speciallæger i forhold til problemstillingen. Klinisk Funktion sparrer med relevante specialer. Psykiatrisk speciallægeerklæring. Denne speciallægeerklæring vil være at sidestille med andre psykiatriske speciallægeerklæringer med samtale med klienten og opstilling af diagnoseforslag og behandling, men der vil herudover være mulighed for drøftelse med psykologer og sundhedskoordinator ved konference i Klinisk Funktion, således at man giver rehabiliteringsteam de bedste muligheder for vurdering af arbejdsmarkedsrettede initiativer, eventuelt ledsaget af behandlingsindsats. Der er tale om en ydelse, som ikke er en skal -opgave jf. bekendtgørelsen, men som parterne er enige om, hensigtsmæssigt kan placeres i klinisk funktion, og som der forventes efterspørgsel af fra de nordjyske kommuner. 12

12 Psykologundersøgelse Undersøgelsen består af 2-3 timers samtale med borgeren, eventuelt med relevante tests, med henblik på beskrivelse af psykiske og personlighedsmæssige forhold og sammenfattende vurdering af eventuelle behandlingsmuligheder og muligheder for arbejdsmarkedsrettede initiativer. Undersøgelsen vil blive konfereret med speciallæger og øvrige psykologer i Klinisk Funktion. Der er tale om en ydelse, som ikke er en skal -opgave jf. bekendtgørelsen, men som parterne er enige om hensigtsmæssigt, kan placeres i klinisk funktion, og som der forventes efterspørgsel af fra de nordjyske kommuner. Kortere samtale med klient ved læge eller psykolog Sådanne korterevarende samtaler (tre kvarter til en time) vil være et væsentligt redskab til afklaring af simplere problemstillinger og vurdering af, om der er behov for yderligere undersøgelser. Deltagelse i fælles samtale Sundhedskoordinator kan deltage i rundbordssamtale eller lignende med borger, sagsbehandler, jobkonsulent, andre læger eller andre relevante faggrupper. Der kan henvises enkeltvis til ovenstående ydelser mod betaling for sager, der ikke er omfattet af behandling i Rehabiliteringsteamet. Herudover kan mod betaling henvises til nedenstående. 5.1 Øvrige udbud af ydelser fra Klinisk Funktion 1 Det er aftalt, at det skal være muligt at tilkøbe følgende ydelser, og prisen fremgår i bilag 1 Korterevarende arbejdsmarkedsrettet samtaleforløb hos psykolog (ca. fem samtaler). Psykologerne i Klinisk Funktion har specielt kendskab til arbejdsmarkedsforhold, og forløbet vil være fokuseret på borgerens muligheder på arbejdsmarkedet. Der vil ikke være tale om et traditionelt psykoterapeutisk forløb. Hvis der er behov for et længerevarende forløb, vil der med borgerens accept blive taget kontakt til egen læge for at planlægge et forløb i andet regi 2. Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere i forbindelse med sygedagpengesager, kontanthjælpssager, sager om fleksjob og førtidspension, der ikke er omfattet af sundhedskoordinatorfunktionen; herunder med udfærdigelse af lægelige notater og sammenfat- 1 Disse ydelser er udover bekendtgørelsen 2 Socialmedicinsk Enhed tilbyder støttende erhvervsrettede samtaleforløb hos psykolog. Målgruppen er personer, der har behov for en støttende indsats i forbindelse med etablering, tilbagevenden eller fastholdelse af en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus for samtaleforløbene er personens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle psykiske problemstilling i relation til at håndtere arbejdsmæssige krav. På den måde adskiller tilbuddet på Socialmedicinsk Enhed sig afgørende fra andre tilbud. Samtalerne er således ikke af behandlende karakter i traditionel forstand, og viser der sig behov for behandling, måske af længerevarende karakter, afsluttes forløbet med anbefaling og beskrivelse heraf. Der er tale om et afgrænset forløb på fem samtaler med udgangspunkt i personens aktuelle psykiske problemstilling og livssituation i forhold til arbejdsmarkedet. I samtalerne arbejdes med de problemstillinger, der i den aktuelle situation udgør en barriere erhvervsmæssigt. Dette med henblik på at skab ændring i en måske fastlåst situation. Alle forløb afsluttes med et sammenfattende notat indeholdende en beskrivelse af problemstilling, resultat af samtaleforløbet og anbefaling i forhold til det fremtidige forløb. Det afsluttende notat har ikke karakter af en psykologisk undersøgelse, ligesom samtaleforløbene ikke indeholder testning med henblik på vurdering af evnemæssige eller personlighedsmæssige forhold. Vurderes der behov herfor, vil det fremgå af vurderingen. 13

13 tende lægeligt notat. Denne opgave varetages ud fra kontrakt, der kan også være tale om tilkøb af enkelt ydelser. (lægekonsulent arbejde) 14

14 6 Kapacitet 6.1 Skøn over sager til Sundhedskoordinatoren Kommunen meddeler pr regionen det antal sager, der forventes at skulle behandles i rehabiliteringstemaet i andet halvår af Kommunen meddeler senest pr regionen det antal sager, der forventes at skulle behandles i Rehabiliteringsteam i Siden afgiver kommunerne hvert år pr estimat for det kommende kalender år. Det skønnede antal sager lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen indenfor den aftalte økonomi. Styregruppen følger aktivitetsudviklingen tæt. 6.2 Skøn over sager til Klinisk Funktion Kommunen meddeler pr regionen det antal sager, der forventes at skulle sendes til undersøgelse og vurdering i Klinisk Funktion i andet halvår af Kommunen meddeler senest pr regionen det antal sager, der forventes at skulle sendes til undersøgelse og vurdering i Klinisk Funktion i Siden afgiver kommunerne hvert år pr estimat for det kommende kalender år. Det skønnede antal sager lægges til grund for regionens dimensionering med sigte på at kunne levere ydelserne til kommunen indenfor den aftalte økonomi. Styregruppen følger aktivitetsudviklingen tæt. 15

15 7 Betaling3 Bekendtgørelsens bestemmelser fastsætter, at kommunen skal betale for sundhedskoordinator og ydelserne fra klinisk funktion. Det aftales, at afregningen fastsættes, så funktionen får dækket de samlede omkostninger, der medgår til at levere de ydelser, der fremgår af bekendtgørelsen, samt i en vis udstrækning også omkostninger for at sikre en fremtidig kapaciteten for området. Det aftales, at afregning for sundhedskoordinator og ydelserne fra klinisk funktion sker hver måned bagud, hvor betalingen fastsættes efter det skønnede forbrug for den kommende periode, - se 6. Afregningen reguleres årligt, så den samlede betaling svarer til de leverede ydelser fra sundhedskoordinator, klinisk funktion og tilkøbsydelser. Der reguleres som udgangspunkt for afvigelser over plus/minus 10 procent. - Denne del af afregningsmodellen følges tæt af styregruppen i opstartsfasen, idet den samlede afvigelse, hvis alle kommuner eksempelvis undervurderes deres behov, kan overstige kapacitetsgrænsen for sundhedskoordinatorer og klinisk funktion. Afregning for de enkelte elementer tager udgangspunkt i afregningsmetoden fra rammeaftalen. Afregning af tilkøbsydelserne (se bilag 1) skal dække de faktiske omkostninger for at levere dem, men også indbringe midler, der kan sikre den fremtidige kapacitet på området. Der udarbejdes en allonge, med den konkrete afregning for hver kommune, fastsat pba. kommunens egen indmeldte forventede aktivitet for sundhedskoordinator, klinisk funktion og tilkøbsydelser indenfor reformens rammer i Social Medicinsk Enhed. 7.1 Betaling for Sundhedskoordinator Afregning for sundhedskoordinator sker efter rammeaftalens afregningsmodel: Sager i rehabiliteringsteam / sager pr. årsværk * gennemsnitsløn for sundhedskoordinator * overhead Det er beregningsteknisk antaget at: sundhedskoordinatoren har 202 årlige arbejdsdage svarende til den almindelige arbejdsnorm på det danske arbejdsmarked, og behandler i snit 3 nyvisiterede sager pr. arbejdsdag. Med antallet af sager tages højde for, at sundhedskoordinatoren foruden sagsbehandling skal bruge tid på forberedelse, konferencer, kontakt til praktiserende læge, tid til interne konferencer mv. i klinisk funktion mv. jf. aftalens afsnit om sundhedskoordinatorfunktionen. Prisen er inkl. sundhedskoordinatorens rådgivning (incl. evt. indhentning af oplysninger fra behandlende instanser) samt udtalelse i løbende sager. Gennemsnitlig lønomkostning pr. sundhedskoordinator er kr. 3 Der tages i alle nævnte priser forbehold for at nogle ydelser kan ende med at være momsbelagte det er ved at blive udredt. 16

16 Overhead på 20 % dækker omkostninger ud over lønomkostningerne for sundhedskoordinator, herunder også tid til kørsel og direkte omkostninger for transport mv. men kan ikke vedligeholde og udvikle kapaciteten på området. 7.2 Betaling for ydelser i Klinisk Funktion Klinisk funktion afregnes efter en fastpris-aftale med kr. pr sag, der henvises til behandling i klinisk funktion. Denne afregning dækker alle omkostninger i klinisk funktion, - direkte lønomkostninger, materialer, husleje, mv. i overensstemmelse med de opgaver, der jf. afsnit 5 er aftalt for klinisk funktion, samt i en mindre udstrækning for at vedligeholde og udvikle kapacitet til fremtidig drift af funktionen. Afregning for tilkøbsydelser sker efter priserne i bilag 1. Taksterne er fastsat efter omkostningsstrukturen for ydelserne, herunder for at vedligeholde og udvikle en fremtidig kapacitet på området. Kommunerne er forpligtet til at betale for det antal sager, der er indmeldt, og betalingen reguleres kun, hvis aktiviteten afviger plus/minus 10 procent. Antal indmeldte sager kan reguleres jf. afsnit 3.3 og kapitel 6. Tilsvarende som for betalingsmodel for sundhedskoordinator, følger styregruppen denne model tæt, idet afvigelser i indmeldte behov, samlet set kan overstige kapacitetsgrænserne i klinisk funktion. 7.3 Betalingsvilkår og regulering Der gives rabat svarende til ydelses-taksten se bilag 1, når Socialmedicinsk enhed, forud for at en sag henvises til sundhedskoordinator og klinisk funktion, har leveret ydelser, der vil indgå i og supplere/erstatte aktiviteter, der er et led i den vurdering, klinisk funktion skal foretage efter aftalen. Rabatten udløses ved, at der kun afregnes for enten klinisk funktion eller for tilkøbsydelsen. - Dette udmøntes som fradrag for tilkøbsydelsen efter taksterne i bilag. Hvis der i en sag eksempelvis foreligger en socialmedicinsk speciallægeerklæring, som klinisk funktion kan anvende i sin vurdering af sagen, og som er leveret af socialmedicinske enhed i Region Nordjylland, vil der ske et fradrag på kr. fra den faste takst på kr. Hvis der i sagen forekommer flere tilkøbsydelser, der tilsammen overstiger kr., vil det ikke udløse negativ afregning. Der fremlægges regnskab for den samlede økonomi for den regionale indsats i at løse reformens opgaver hvert år. Dette regnskab benyttes til at vurdere og justere afregning for området i den kommende periode, ligesom det benyttes til at vurdere, hvordan regnskabsmæssige differencer håndteres. Det skal bemærkes, at såfremt tolkebistand er relevant, skal dette betales af kommunerne i den enkelte sag. Ligeledes forudsætter økonomien fornuftig tilrettelæggelse af møder i rehabiliteringsteamet, så der altid er mindst 5-6 sager på dagsordenen 4 I 2011 prisniveau og beløbet reguleres årligt. 17

17 8 Samarbejde Der er aftalt følgende rammer for det daglige samarbejde: Samarbejdet koordineres direkte mellem den enkelte kommune og Klinisk Funktion Det aftales halvårligt så vidt muligt, hvilke dage der afholdes møde i rehabiliteringsteamene Det tilstræbes af hver kommune tilknyttes en fast sundhedskoordinator I hastesager kan de aftalte tidsfrister fraviges, og sundhedskoordinator træder til hurtigst muligt. Sager defineres som hastesager, når hensynet til klientens sundhedsmæssige problemstilling tilsiger en sagsbehandling, der skal fremskyndes ift. aftalte frister. Arbejdet tilrettelægges, så der ved et møde i rehabiliteringsteamet er mindst 5-6 sager på dagsordenen. Eventuelle uoverensstemmelser eller utilfredsheder, skal søges løst på laveste mulige organisatoriske niveau. Det tilstræbes den kommunale forvaltningsledelse kontakter ledelsen af klinisk funktion, såfremt der ikke kan findes en løsning fagpersonalet imellem. 8.1 Overordnet opfølgning Det første år og så længe det vurderes nødvendigt mødes den nedsatte styregruppe og følger samarbejdet. I Styregruppen drøftes eventuelle generelle problemstillinger eller tvister der ikke kan afgøres på lavere niveau. Begge parter forpligter sig til at respektere beslutninger truffet i Styregruppen. Styregruppen sekretariatsbetjenes af Region Nordjylland. Styregruppen består af en repræsentant fra hver af de kommunale klynger og tre regionale repræsentanter samt repræsentant for beskæftigelsesregion Nordjylland. Desuden deltager chefen for klinisk funktion som faglig ressourceperson i det omfang, det ønskes. Styregruppen har mulighed for at nedsætte undergrupper til belysning af praktiske og tekniske spørgsmål. Hvert år afgives en kort status til Den Administrative Styregruppen for Sundhedsaftaler. 8.2 Monitorering Der skal ske en løbende monitorering af udviklingen og ydelserne mv. Parterne enige om, at der skal arbejdes hen imod en fælles monitoreringsmodel på landsplan. 8.3 Elektronisk kommunikation Styregruppen skal overveje og vurdere, om der skal investeres i et særligt elektronisk kommunikationssystem. Såfremt det er tilfældet, skal disse udgifter dækkes af kommunerne. 18

18 8.4 Tidsfrister Opsummerende er der aftalt følgende tidsfrister: Sundhedskoordinator modtager sagerne elektronisk til vurdering 10 hverdage før, sagerne er berammet til møde i Rehabiliteringsteam, medmindre der er tale om en hastesag. Lægeattester fra Klinisk Funktion skal leveres 14 dage efter konsultation og senest 30 dage efter, anmodningen fra kommunen er modtaget. I kapitel 6 om kapacitet fremgår tidsfrister i forbindelse med indmelding af forventes forbrug. 19

19

20 Bilag 1: Priskatalog Klinisk Funktion5 Nedenstående liste er ydelser som udbydes af Klinisk Funktion. Nedenstående priser gælder for køb af enkelte ydelser i sager, der ligger udenfor reformens bestemmelser. Når ydelserne leveres i en sag, der via rehabiliteringsteam er henvist til klinisk funktion, afregnes de gennem fastprisaftalen på kr. pr. henvist sag. Socialmedicinsk speciallægeerklæring - kr.8.500,00 6 Psykiatrisk speciallægeerklæring - kr ,00 7 Psykologundersøgelse - kr ,00 8 Kortere samtale med klient ved læge eller psykolog - kr ,00 9 Deltagelse i fælles samtale - kr ,00 10 Herunder ydelser som Klinisk Funktion udbyder udenfor reformens bestemmelser. Korterevarende arbejdsmarkedsrettet samtaleforløb hos psykolog (ca. fem samtaler) - kr ,00 11 Generel rådgivning og vejledning af sagsbehandlere i forbindelse med sygedagpengesager, kontanthjælpssager, sager om fleksjob og førtidspension, der ikke er omfattet af sundhedskoordinatorfunktionen: timepris kr. 1150,00 5 Der tages forbehold for at ydelserne kan vise sig at være momsbelagte dette er under udredning 6 Denne pris er hvis ydelsen købes i forbindelse med sager der ikke er omfattet af bekendtgørelsen 7 Denne pris er hvis ydelsen købes i forbindelse med sager der ikke er omfattet af bekendtgørelsen 8 Denne pris er hvis ydelsen købes i forbindelse med sager der ikke er omfattet af bekendtgørelsen 9 Denne pris er hvis ydelsen købes i forbindelse med sager der ikke er omfattet af bekendtgørelsen 10 Denne pris er hvis ydelsen købes i forbindelse med sager der ikke er omfattet af bekendtgørelsen 11 Socialmedicinsk Enhed tilbyder støttende erhvervsrettede samtaleforløb hos psykolog. Målgruppen er personer, der har behov for en støttende indsats i forbindelse med etablering, tilbagevenden eller fastholdelse af en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus for samtaleforløbene er personens tilknytning til arbejdsmarkedet. Der arbejdes med personens aktuelle psykiske problemstilling i relation til at håndtere arbejdsmæssige krav. På den måde adskiller tilbuddet på Socialmedicinsk Enhed sig afgørende fra andre tilbud. Samtalerne er således ikke af behandlende karakter i traditionel forstand, og viser der sig behov for behandling, måske af længerevarende karakter, afsluttes forløbet med anbefaling og beskrivelse heraf. Der er tale om et afgrænset forløb på fem samtaler med udgangspunkt i personens aktuelle psykiske problemstilling og livssituation i forhold til arbejdsmarkedet. I samtalerne arbejdes med de problemstillinger, der i den aktuelle situation udgør en barriere erhvervsmæssigt. Dette med henblik på at skab ændring i en måske fastlåst situation. Alle forløb afsluttes med et sammenfattende notat indeholdende en beskrivelse af problemstilling, resultat af samtaleforløbet og anbefaling i forhold til det fremtidige forløb. Det afsluttende notat har ikke karakter af en psykologisk undersøgelse, ligesom samtaleforløbene ikke indeholder testning med henblik på vurdering af evnemæssige eller personlighedsmæssige forhold. Vurderes der behov herfor, vil det fremgå af vurderingen. 21

21 Sundhed og Sammenhæng

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Udkast til. Kapitel 1 Anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 1725 e, stk. 1 og 2, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. I medfør af 17, stk. 1 og 2, i lov nr. 1482 af 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 492 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397

Læs mere

Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem XX Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale mellem X region og X kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Regionens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og klinisk funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part

1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale part Versionsdato: 24.5.2013 Samarbejdsaftale mellem Region Sjælland og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalens regionale part Region Syddanmark Damhaven 12

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark

Samarbejdsaftale mellem. Fredericia Kommune og Region Syddanmark Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunkti onen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Viborg Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og [navn] Kommune om rådgivning og vurdering fra sundhedskoordinator og Klinisk Funktion 1 1. Aftalens parter 1.1 Aftalens regionale part 1.2 Aftalens kommunale

Læs mere

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed

Anvendelse af Mediconnect Proces samt henvisningsprocedure, Socialmedicinsk Enhed Mediconnect Proces anvendes ved Sag, der skal på dagsorden til rehabiliteringsteammøde Spørgsmål i løbende sag, herunder åbenbar sag Henvisning til Klinisk Funktion Som det fremgår af ovenstående, anvendes

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesudvalget 2018-19 BEU Alm.del - Bilag 164 Offentligt Gældende Udskriftsdato: 6. januar 9 Mi isteriu : My dighed vises her Jour al u er: Beskæftigelses i. Styrelse for Arbejds arked og Rekrutteri

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Hovedstaden om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. 1.1. Aftalens regionale part 1.2. Aftalens kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Udkast til (4. december 2012)

Udkast til (4. december 2012) Udkast til (4. december 2012) Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende, førtidspension eller anden

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

LÆ 265. København 2014

LÆ 265. København 2014 LÆ 265 Store Praksisdag København 2014 Disposition Hvad er det, der er anderledes? Ny lovgivning om førtidspension og fleksjob Den praktiserende læges rolle Gennemgang af LÆ 265 Hvor kan jeg hente hjælp?

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-16:55 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Ekrem Günbulut (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune

LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune LÆGEATTESTER 2015- Jobcentrets guide i brug af lægeattester Attestsamarbejdet med praktiserende læger i Aarhus Kommune Jobcentrets guide i brug af lægeattester 1 KOLOFON Fotos: Colourbox Tekst: Jobcenter

Læs mere

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet

Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet VEJ nr 10378 af 23/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,. Styrelsen for Arbejdsmarked odg Rekruttering, j.nr. 16/18284

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger

Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Evaluering af sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger Rapport den 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 5 1.1 Sundhedsmodellen samarbejde med de praktiserende læger 5 1.2 Evalueringens

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurdere, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne til

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

REHABILITERINGS TEAM.

REHABILITERINGS TEAM. REHABILITERINGS TEAM www.jobcenter.randers.dk Jobcenter Randers kan vurderer, at der er behov for, at din sag bliver behandlet i Rehabiliteringsteamet. Det sker hvis jobcenteret vurderer, at din evne

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne

Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Fleksjob til borgere med aktuelt meget begrænset arbejdsevne Marts 2016 1 Forord Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af et udvalgt antal afgørelser om tilkendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion

Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Opstartskonference 22.11.2012 Beskæftigelsesregion Syd Sundhedskoordinator og Klinisk Funktion Kenneth Kibsgård Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region

Læs mere

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob

Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob Udgifter til reformen af førtidspension og fleksjob 20. juni 2013 Sagsbeh: CS SSA, Budget og Analyse Den 1. januar 2013 trådte regeringens reform vedrørende førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1092 af 03/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/01457

Læs mere

Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland

Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland Aftale mellem X Kommune og Region Nordjylland Samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder Sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding

Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni Kontorchef Marianne Sinding Best Practice i lægesamarbejdet Beskæftigelsesregion Nordjylland 21. juni 2012 Kontorchef Marianne Sinding Disponering af oplæg Baggrund for undersøgelsen i 2012, tidligere undersøgelser om brug af lægekonsulenter,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark Netværksmøde om implementering af føp/fleksreformen 13.dec. 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Program for workshops 13.00-13.30: Drøftelse af opgaver og opmærksomhedspunkter

Læs mere

Bekendtgørelse om andre aktører

Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr 1128 af 04/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0016993 Senere ændringer

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Faglig Temadag 20. november 2012 Reform af førtidspension og fleksjob Anette Larsen Socialfaglig konsulent Mål for reformen Flest mulige i arbejde og størst mulige

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen

Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Flygtninges introduktion til det danske sundhedsvæsen Møde i Dansk Flygtningehjælp den 6. november 2013 Overlæge Bente Møller Ny i Danmark Med opholdstilladelsen følger retten til sundhedsvæsenets ydelser

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe , i å 'o SJÆLLAN D -, Primær Sundhed Sorø den 19. februar 2016 J. nr. 16-000154 66 aftale mellem praktiserende speciallæger i psykiatri og Region Sjælland om afklarende samtale med henblik på hurtig udredning.

Læs mere

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse

RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse RESSOURCEFORLØB en vej til job eller uddannelse I denne guide kan du læse om, hvad et ressourceforløb er. Og du kan læse, hvad du selv kan gøre for at få det bedst mulige ud af et ressourceforløb. Formålet

Læs mere

Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer

Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer Adgang til helbredsoplysninger i patientjournalen og andre elektroniske systemer Problemstilling Målgruppe Formål Definition af begreber Beskrivelse - Generelle betingelser for indhentelse af oplysninger

Læs mere

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse.

Af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse anmeldes sygefraværet så hurtigt som muligt og senest ved arbejdstids begyndelse. Dato: 15-10-2018 Afdeling: HR Retningslinjer for håndtering af sygefravær En åben, ærlig og nærværende dialog om sygefravær er afgørende både for at nedsætte eller fastholde et lavt sygefravær, men også

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste

Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Samarbejdsaftale om elektronisk kommunikation mellem almen praksis og den kommunale sundhedstjeneste Proces: Godkendt december 2015 opdateret september 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Regler for brug af lægeattester

Regler for brug af lægeattester Speciallægekursus i sundhedsjura, 20.-22.11.2017: Regler for brug af lægeattester Kenneth Kibsgård Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland 1 Definition en skriftlig

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter

Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT 19-12-2011 Notat om Københavns Kommunes anvendelse af lægekonsulenter Der er ikke fastsat regler i

Læs mere

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse.

Samrådet kan fra kommuner, region eller andre i særlige tilfælde forelægges andre generelle spørgsmål til udtalelse. Vedtægt for Samrådet for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere nedsat i fællesskab mellem en række kommuner i region Midtjylland og Region Midtjylland 1. Opgave Samrådets opgave er: at afgive vejledende

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport

Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats. Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport Evaluering af rehabiliteringsteam og tværfaglig indsats Evalueringsrapport 22. december 2017 1 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Rehabiliteringsteamet 4 1.2 Ressourceforløb og den tværfaglige indsats 5 1.3 Evalueringstemaer

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen

Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen 8. februar 2008 Kontraktskabelon vedrørende kommuners køb og salg af pladser på tilbud indenfor rammeaftalen Baggrunden for udarbejdelsen af denne kontraktskabelon er, at de regionale rammeaftaler 1 og

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension Punkt 10. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension 2014-24969 Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget fremsender til byrådets orientering resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265?

Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Hvad betyder det, når den praktiserende læge modtager en anmodning om LÆ 265? Horsens LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam Formål Attesten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, 30 a. Blanketten

Læs mere

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema

Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema Punkt 10. Orientering - Ændrede sygedagpengeregler og organisering af arbejdet i Sygedagpengehuset - tema 2014-8194 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til s orientering At får præsentation

Læs mere

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam

Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam N O T A T Januar 2018 Analyse af konkrete sager der har været behandlet i de kommunale rehabiliteringsteam Indledning STAR har gennemført en analyse af 78 konkrete sager, med henblik på at belyse kommunernes

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice eskæftigelsesindsats Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandler/beskæf 21b, stk. 3-5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge optagelse

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde.

Guideline. for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde. Mål Myndighed Borger Udfører Guideline for hvordan vi styrker et fælles fokus på effekt og progression i vores samhandel på det specialiserede socialområde Opfølgning Indsats Det handler om borgeren, når

Læs mere