Reading Recovery i Danmark. Professionsinstitut for didaktik og læring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reading Recovery i Danmark. Professionsinstitut for didaktik og læring. www.ucc.dk"

Transkript

1 Reading Recovery i Danmark Professionsinstitut for didaktik og læring

2 REFERENCER: Clay. M. Marie (2005). Literacy Lessons: Designed for Individuals. Part One: Why? When? and How? Heinemann. Clay. M. Marie (2005). Literacy Lessons: Designed for Individuals. Part Two: Teaching Procedures. Heinemann. Clay. M. Marie og K. Wangebo (2005). Børns fornemmelse for skriftsprog. Alinea. Clay. M. Marie (2002). An observation Survey of Early Literacy Achievement. Heinemann. Clay. M. Marie (2001). Change Over Time in Children`s Literacy Development. Heinemann. Clay, M. Marie (1997). International Perspectives on the Reading Recovery Programme in Flood, K., Heath, B., Lapp, D. (1997). Handbook of Research on Teaching. Literacy through the Communicative and Visual Arts. A Project of the International Reading Association. Macmillan Library References. New York: Simon & Schuster Macmillan. Mortimer, P. et al. (2004). OECD rapport om grundskolen i Danmark Del 2: Ekspertrapport. Konklusioner og anbefalinger. Punkterne: 196, 329, 364. Tidligere RR elever fastholder deres læsefærdigheder i 4. klasse ( ): Forskningsrapport om samfundsrelaterede omkostninger afledt af dårlige læsefærdigheder: Burroughs-Lange, S. (2008). Comparison of Literacy Progress of Young Children in London Schools: A Reading Recovery Follow up Study: Tidlig læseindsats giver resultater: Reading Recovery READING RECOVERY I DANMARK 1 oplag. 2. udgave Redaktion: Kirsten Wangebo (ansv.), Professionshøjskolen UCC, Titangade 11, DK-2200 København N. Foto: Kirsten Wangebo. Grafisk tilrettelæggelse: Anja Petersen, Tryk: HCB Tryk. Oplag: 2.500

3 Forord I mange år har vi ikke kunnet ændre ved, at ca. 18% af eleverne i folkeskolen aldrig blev rigtig gode læsere. Men sådan behøver det ikke at være. Alle skal lære at læse i grundskolen. Dette formuleres som et minimalkrav i den masterplan, som er en del af Uddannelsesstyrelsens rapport: Fremtidens danskfag (2003). Overbevisende danske forskningsresultater - på kommuneplan og på skoleplan - dokumenterer, at Reading Recovery giver lærerne en helt ny faglig ballast og dermed effektiv handlekompetence lærer eleverne at læse, samtidig med at deres læselyst, læseglæde og selvtillid stiger og stiger medfører markante ændringer i de individuelle skolers og kommuners læseprofiler. Hvis børn allerede i 1. klasse tilbydes den bedste undervisning, når de har svært ved at få fat i læsningen, kan næsten alle blive dygtige læsere. (Kirsten Wangebo, 2006). Rapporterne fra EVA: Læsning i Folkeskolen. Indsatsen for at fremme elevernes læseindsats (2005), og Læsning i Folkeskolen. Styrk indsatsen for at fremme elevernes læsefærdigheder (2008) konkluderer, at: - engagerede lærere, læsevejledere og læsekonsulenter er optaget af at udvikle læseundervisningen. - de deltagende skolevæsener inddrager ikke i tilstrækkeligt omfang viden fra fx forskning og større undersøgelser i det konkrete arbejde på skolen. Rapporten understreger endvidere betydningen af, at lærernes videreuddannelse sker i samarbejde med faglige eksperter fra uddannelsesinstitutioner, der er tæt på forskning og didaktik. Videreuddannelse af lærere til Reading Recovery lærere lever fuldt op til disse anbefalinger. Reading Recovery er forankret i dansk og international forskning, og uddannelsen af Reading Recovery lærere forestås af særligt uddannede Reading Recovery tutorer og trainere. Læs i denne folder mere om Reading Recovery og hvad uddannelsen til certificeret Reading Recovery lærer kan komme til at betyde for din skole og din kommune. Uddannelse i Reading Recovery tilbydes på Professionshøjskolen UCC, København R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K 3

4 Fakta om Reading Recovery Hvad er Reading Recovery? Reading Recovery er et undervisningsprogram, der tilbyder tidlig, intensiv og individuel undervisning af de elever, der er kommet dårligt fra start med at lære at læse og skrive i forbindelse med den almindelige klasseundervisning i 1. klasse. Hensigten med tidlig indsats er at foregribe, at læseproblemer konsolideres, og at eleven senere får brug for specialundervisning. Reading Recovery programmet sigter mod at forbedre elevens læse- og skrivekompetence. Elever, der har svært ved at komme i gang med at lære at læse, savner måske strategier til at finde ud af, hvad de skal stille op med bogstaver, lyde og ord. Eller måske kan de ikke bruge deres strategier på en så fleksibel og effektiv måde, at de kan danne mening og forstå indhold og i det hele taget finde ud af, hvordan man gør. Reading Recovery undervisningen tager hånd om bl.a. disse problemer. Begrebet recovery kan betyde flere ting. I denne sammenhæng er begrebet hentet fra den maritime verden, hvor ordet betyder at komme på ret kurs. I Reading Recovery bruges udtrykket som en metafor: eleven, der er kommet dårligt fra start eller er slået ud af kurs i sit første møde med skriftsprogsundervisningen i klassen, får gennem Reading Recovery undervisningen mulighed for at komme på ret kurs og kan derfor komme til at deltage i den daglige undervisning på lige fod med klassekammeraterne. Eleven lærer at anvende fleksible læringsstrategier og bliver derigennem selvhjulpen på sin vej til at blive en hurtig og sikker læser. Det påvirker elevens selvværd og selvtillid, og han eller hun behøver ikke ekstra støtte fremover. Hvem er målgruppen? I de fleste førsteklasser er der, uanset en ellers kompetent undervisning, elever, der ikke får fuldt udbytte af undervisningen. Denne elevgruppe er tidligere pr. tradition blevet tilbudt støtte på forskellige måder, på forskelligt tidspunkt og ofte med ikke særligt uddannede lærere. Mange elever har i årevis modtaget dyr specialundervisning, uden at det har haft den store effekt. Vi kan stadig konstatere, at ca. 18% voksne i Danmark ikke har tilstrækkelige læsefærdigheder. Af mange grunde kan Reading Recovery programmet ses som en ny mulighed for at forebygge og foregribe. Alle elever, der har brug for det, burde, ifølge anbefalingerne i OECD rapporten om den danske skole og skolens svageste elever (Mortimer, 2004), have mulighed for at deltage i et læseprogram tilpasset deres eget tempo og evner med støtte af erfarne og uddannede Reading Recovery lærere. Virker Reading Recovery? Der er flere grunde til, at elevernes forudsætninger for læsning ved skolestart er meget forskellige. Men målrettet tilbud om Reading Recovery undervisning synes at mindske den store spredning i klasserne. Det er nu veldokumenteret, at denne positive udvikling fastholdes ved fortsat kompetent undervisning i klassen. De foreløbige danske resultater er meget positive og ligger lidt over de øvrige internationale resultater. På de skoler og i de kommuner, hvor der er uddannet Reading Recovery lærere, kan man allerede efter to år konstatere et nedadgående behov for særlige specialundervisningstimer og en markant forbedring af de tidlige og efterfølgende læseprøveresultater. Det er nu dokumenteret med følgeforskning i 2009 og 2010, at tidligere Reading Recovery elever fastholder deres læsefærdigheder i 4. klasse. Forskningsbasering Reading Recovery udspringer af et omfattende forsknings- og udviklingsarbejde iværksat af Dr. Marie Clay ved Auckland Universitet. Programmet skal være forskningstilknyttet i alle de lande, der tilbyder Reading Recovery. Det gælder også Danmark. Det betyder, at Reading Recovery undervisningen er nødt til at være fleksibel, fordi hvert enkelt land har sin egen skolekultur, og der hele tiden kommer ny viden til. Alle Reading Recovery uddannede undervisere skal desuden ikke alene forholde sig kritisk til egen praksis, men de skal også, så længe de underviser, løbende levere dokumentation for deres undervisningsresultater til det nationale Reading Recovery Center. Derfor kan undervisningens effekt dokumenteres. Reading Recovery er siden 1985 blevet udbredt i New Zealand, Australien, USA, Canada, Storbritannien, Irland og nu også i Danmark. 4 R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K

5 Tidligere Reading Recovery elever fastholder deres læsefærdigheder i 4. klasse. (Wangebo 2010). I mange år har vi ikke kunnet ændre ved, at ca. 18 % af eleverne i folkeskolen aldrig blev rigtig gode læsere. Men sådan behøver det ikke at være. R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K 5

6 Reading Recovery i Danmark Uddannelsen som certificeret Reading Recovery lærer tilbydes nu i Danmark. Med Kirsten Wangebo som dansk Reading Recovery Trainer, uddannet på University of London, fik Professionshøjskolen UCC, Videncenter for Læsning og Skrivning i 2003 tildelt Reading Recovery rettighederne og trademarket af Marie Clay og The European Centre for Reading Recovery, University of London. Et undervisningsprogram udviklet i en anden undervisningskultur kan naturligvis ikke uden videre overføres fra et skolesystem til et andet. For det første er Reading Recovery blevet tilpasset og Reading Recovery programmet overalt. Derfor er det fonologiske arbejde en naturlig del af Dansk Reading Recovery. Nye gennemreviderede grundbøger fører Reading Recovery ind i det nye årtusinde. (Clay 2000, 2001, 2005; Clay og Wangebo 2005). Reading Recovery i Danmark er således baseret på den nyeste viden om læsning og skrivning. For at Reading Recovery i Danmark fortsat kan leve op til målsætningen om at nå 80% af de elever, som kommer langsomt i gang med læsningen, kræves det som nævnt, at udviklet specielt til dansk skolekultur og folkeskolelov. Udviklingen af prøvematerialer og evalueringsmaterialer til eleverne og tilrettelæggelsen af uddannelsen af danske lærere er blevet udviklet og tilpasset gennem en række løbende pilotforsøg i samarbejde med danske lærere. De danske pilotforsøg er alle forskningsdokumenterede. For det andet er Reading Recovery programmet dynamisk. Det udvikler sig løbende, idet det Reading Recovery program, som blev udviklet i begyndelsen på baggrund af den daværende viden om læsning, læseproblemer og læring, i dag har inddraget den seneste viden, herunder hjerneforskning om læring, samtidig med at programmets grundlæggende læringssyn, principper og procedurer er fastholdt. Som eksempel kan nævnes, at de seneste års forskning om betydningen af børns bevidsthed om fonologi har haft indflydelse på programmet er konstant forskningstilknyttet, dels for at kunne dokumentere effekten, dels for at fastholde kvaliteten i undervisningen. Reading Recovery kommunen skolen De første kommuner i Danmark har allerede truffet aftaler med Center for Reading Recovery om uddannelse af certificerede lærere på kommunens skoler. Derudover har en række individuelle skoler på eget initiativ besluttet at uddanne en/to af skolens erfarne lærere til Reading Recovery certificerede lærere. Disse beslutninger afspejler en holdningsændring til investering i lærernes efter- og videreuddannelse. De pågældende kommuner og skoler ønsker således den bedste løsning for deres svageste elever kombineret 6 R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K

7 med muligheden for en omkostningseffektiv indsats, der på sigt skal nedbringe udgifterne i forbindelse med specialundervisningen. Skolen får udbytte af den kommende Reading Recovery lærers viden allerede fra start. Reading Recovery lærere får hurtigt en stor faglig ekspertise, der kan omsættes til praksis med det samme, og han eller hun bliver en vigtig ressourceperson i indskolingen. Skolen / kommunen får mulighed for at give alle elever et reelt tilbud om den bedst mulige skolestart for at aflære uhensigtsmæssig læringsadfærd og genopbygge elevens selvtillid. Reading Recovery er baseret på 30 minutters én-til-én daglig undervisning med en Reading Recovery uddannet og certificeret lærer. Undervisningen fortsætter, til eleven er på det ønskede niveau, normalt uger. Det er en misforståelse at anvende programmet i den almindelige klasseundervisning eller at forsøge at arbejde med flere elever ad gangen. Det er af afgørende betydning for udbyttet, at læreren hele tiden har mulighed for, i snævert samspil med eleven, at at kunne anvende de sparsomme ressourcer mere målrettet og omkostningseffektivt at inspirere til videreudvikling af skolens/kommunens læsepolitik at give et konkret bud på undervisningsdifferentiering i den rummelige skole, med udgangspunkt i den enkelte elevs behov Reading Recovery undervisningen Reading Recovery er et undervisningsprogram, der supplerer den almindelige undervisning. Som en del af programmet udvælges de elever, der viser tegn på tilegnelsesvanskeligheder i den tidlige skolestart, så der kan gribes ind, før elevens læseproblemer konsolideres. Jo længere tid man venter med at tilbyde eleverne denne mulighed, jo længere tid og flere ressourcer skal der til arbejde inden for den enkelte elevs nærmeste zone for udvikling. Videndeling Reading Recovery er ikke blot en arbejdsprocedure, der sigter mod den enkelte elev. Det er en helhedsorienteret måde at integrere tidlig indsats i et skolesystem med henblik på at reducere læsevanskeligheder og dermed behovet for egentlig specialundervisning. Reading Recovery sigter således mod flere niveauer: Mod eleverne, mod lærerne, mod skolerne og mod det samlede skolesystem. Videndeling er et nøglebegreb. Det rummer flere af de faktorer, der i Danlæsundersøgelsen betegnes som afgørende for den tidlige læsetilegnelse. R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K 7

8 Grundlæggende principper Tidlig indsats: Reading Recovery undervisning tilbydes de elever, der har størst vanskelighed med læsetilegnelse tidligt i skolestarten. Individuel støtte: Reading Recovery undervisningen bygger på lærerens observation af elevens læse- og skriveudvikling og af lærerens egen undervisning. Observationerne nedskrives løbende og bruges af læreren til evaluering og refleksion over undervisningens styrker og svagheder og som udgangspunkt for planlægning og justering af næste dags undervisning. Læreren opstiller mål for 14 dage ad gangen. Undervisningen starter med det, eleven aktuelt kan, og bygger videre på det. Intensiv undervisning: Hver elev har 30 minutters intensiv undervisning hver dag som supplement til den daglige undervisning, normalt i uger. Funktionelle færdigheder: Eleven arbejder med autentiske tekster, både i læsning og skrivning. I programmet arbejdes der løbende med de forskellige læsestrategier, hvor eleven lærer at anvende både fonologiske, syntaktiske og meningssøgende strategier. Lydarbejdet spiller en vigtig rolle i det danske program. Udover strategier for læsning og tekstproduktion arbejdes der med overordnede læringsstrategier, som rækker ud over læsning og skrivning og ind i skolens øvrige fag. Udslusning af programmet: Programmet afsluttes, når eleven er i stand til at arbejde selvstændigt og ikke behøver ekstra støtte. Når en elev afslutter programmet, begynder den næste elev, der står for tur, således at flest mulige elever får glæde af Reading Recovery lærerens kompetence i løbet af et skoleår. Dette kan opsummeres i følgende ti punkter: Ti overordnede principper i Reading Recovery 1. En struktureret og afbalanceret tilgang til læsning 2. Tidlig foregribende indsats 3. Én-til-én undervisning 4. Fonologisk opmærksomhed 5. Visuel opfattelse af bogstaver 6. Parat ordforråd i både læsning og skrivning 7. Fonologiske færdigheder og afkodningsfærdigheder til brug for læsning og stavning 8. Fonetisk og grammatisk analyse 9. Hurtighed og automatisering 10. Forståelse Lærerens uddannelse er afgørende For at sikre en tilstrækkelig høj og ufravigelig kvalitet i arbejdet, skal de lærere, der ønsker at arbejde med Reading Recovery, uddannes og certificeres til at forestå undervisningen. Uddannelsen varer et år. I løbet af uddannelsen kombineres teoretisk indsigt med praktisk undervisning, dvs. at læreren, parallelt med uddannelsen, underviser fire elever à 30 minutter dagligt for at få erfaringer med forskellige elevers individuelle strategier for problemløsning. Reading Recovery elever kan betegnes som de elever, der er vanskeligst at undervise: Deres læringsveje er uransagelige (Clay, 1997). Derfor skal læreren lære både at træffe begrundede undervisningsvalg i selve undervisningssituationen og lære at tilrettelægge næste dags individuelle undervisning med udgangspunkt i dagens observationer samt teori. Dette læres under Reading Recovery uddannelsen. En ressourceperson Det, der gør en lærer til en professionel Reading Recovery lærer, er lærerens dybe indsigt i og forståelse af samspillet mellem lærer og elev, og at læreren i høj grad bærer ansvaret for, om eleven når at blive selvhjulpen. Læreren er resultatansvarlig. At udvikle sig til at blive en lærer, der mestrer disse kompetencer, kan kun læres i koblingen mellem teori og praksis, og gennem personlig supervision, hvor lærerens undervisningspraksis sættes under lup. Gamle indlærte undervisningsmønstre skal måske afvikles og nye læres. Omfattende forskning giver belæg for, at kun certificerede Reading Recovery lærere kan opnå Reading Recoverys mål: at 80% af de Reading Recovery underviste elever når klassens gennemsnitsniveau inden for den afsatte tid. 8 R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K

9 Reading Recovery kan efter uger løfte mindst 80% af de langsomst lærende børn i første klasse op på niveau med klassen eller derover i læsning. Disse elever kommer således ikke senere til at trække på skolens specialundervisning, der så kan tilbydes de elever, der virkelig har brug for specialcentrets udvidede tilbud. Uddannelsen af Reading Recovery undervisere er unik i forhold til den traditionelle efter- og -videreuddannelse. Det er et ufravigeligt krav at lærernes undervisere på UCC er uddannede Reading Recovery tutorer på master eller cand. pæd. niveau at tutorernes undervisere er universitetsuddannede med ph.d. inden for feltet at alle undervisere inden for Reading Recovery, altså også forskerne, dagligt underviser egne elever i skolen. På den måde sikres det, at undervisning og uddannelse gennemføres af velkvalificerede Reading Recovery lærere, -tutorer og -trainere, der er fortrolige med skolens virkelighed. Fortsat opkvalificering Alle certificerede Reading Recovery uddannede lærere tilbydes fortsat opkvalificering gennem Reading Recovery netværket. Netværksdannelse, kurser og konferencer sikrer, at lærerne fastholder og videreudvikler deres erhvervede undervisningsekspertise på mestringsniveau i teori og praksis og ikke falder tilbage til ineffektiv undervisningspraksis. R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K 9

10 Danlæs Danlæsundersøgelsen* Landsprøveresultater fra ordlæseprøve: OS64 maj. 1. klasse Elevernes læsning Hurtig og sikker (A1, B1) 37% 46% 50% 51% 53% 58% Langsom og sikker (C1) 30% 28% 25% 24% 23% 17% Usikker (B2, C2, B3, C3) 33% 26% 25% 25% 24% 25% Antal elever prøvet ** 587 ** Reading Recovery henvender sig til den nederste gruppe i Danlæs-skemaet, der er usikre og langsomme læsere i slutningen af første klasse. Målet for Reading Recovery er at nå otte ud af ti elever i denne gruppe, før de er kommet helt ud af kurs, og gøre dem til sikre læsere. Ifølge Danlæs-undersøgelsen med ordlæseprøven OS64 er det gennemsnitlige læseniveau for begynderlæsere i Danmark efter et års skolegang steget siden Bevægelserne kan aflæses i ovenstående skema. Den øverste og mellemste elevgruppe har flyttet sig i perioden fra 1987 til 2003***. Men skemaet viser også, at den nederste gruppe med usikre læsere kun har bevæget sig lidt. Siden den første internationale undersøgelse af danske elevers læsefærdigheder i 1993, har læsning været højt prioriteret i Danmark. Der er blevet brugt enorme summer på indsatsområdet læsning overalt i landet, både fra Undervisningsministeriets side, og i de fleste kommuner. De efterfølgende danske læseundersøgelser viser, at det har været muligt at flytte en del af mellemgruppen af langsomme og sikre læsere til gruppen for sikre og hurtige læsere. Resultaterne i den nederste gruppe, derimod, viser tydeligt, at de beløb, der er brugt og stadig bruges på denne elevgruppe, ikke fører de ønskede resultater med sig. Denne gruppe udgøres af elever med uransagelige læringsveje. Netop denne elevgruppe skal have specielt uddannede lærere for at deres negative indlæringsspiral kan vendes til en positiv udvikling. * Jørgen Chr. Nielsen: Projekt Danlæs (1999; 2003). ** Tallet er et tilfældigt udsnit af samtlige elever, som er prøvet. (Tallet fra 2003 er fra upubliceret materiale). *** Danlæs 2003-undersøgelsen er den seneste landsprøve af danske elevers ordlæsning i slutningen af 1. klasse. 1 0 R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K

11 Praktiske oplysninger Reading Recovery uddannelsen er ét-årig. Mål og indhold er beskrevet i denne folder. Skemaafsat tid på skolen til undervisning: I uddannelsesåret: Der lægges et bånd på to klokketimer dagligt fra uddannelsens start og skoleåret ud. I Reading Recoverys andet år på skolen, efter lærerne er blevet uddannet, samt efterfølgende år: Der afsættes et fast undervisningsbånd over hele skoleåret. Lærerne forventes at kunne nå at undervise ca. 10 elever eller flere på et år. Certificeringen foretages efter 400 undervisningssessioner af egne elever med 6 personlige supervisionstimer undervejs. Læreren medbringer desuden en elev til UCC flere gange i uddannelsesforløbet, hvor der undervises bag en envejsrude under iagttagelse af holdet. Efter afsluttet uddannelse afleveres 4 portfolioer med dokumentation, analyser og evaluering af undervisningen af 4 elever. Der er fuld mødepligt under uddannelsen. Hvis din skole eller kommune er interesseret, så tag os med på råd fra start. Se næste side. Læse mere om Reading Recovery på og på KVALITETSSIKRING og TRADEMARK Reading Recovery TM er et registreret trademark, der er blevet tildelt Professionshøjskolen UCC, Videncenter for Læsning og Skrivning, Professionsinstitut for Didaktik og Læring, til formidling og kvalitetssikring af Reading Recovery i Danmark. Formålet med trademark et er at beskytte Reading Recoverys kvalitet og unikke indhold. R E A D I N G R E C O V E R Y T M I D A N M A R K 1 1

12 Uddannelsen som certificeret Reading Recovery lærer Professionshøjskolen UCC København Tid og omfang 83 kursustimer på Professionshøjskolen UCC Underviser Kirsten Wangebo, Reading Recovery Trainer Tilmelding Kurser og Reading Recovery Professionshøjskolen UCC Titangade 11, DK-2200 København N Telefon

READING RECOVERY i Danmark

READING RECOVERY i Danmark Alle børn har ret til at lære at læse. Reading Recovery kan dokumentere vellykkede resultater for de op til 20% børn i 1. klasse, der ikke kommer godt fra læsestart. Skolers og kommuners læseprofiler ændres

Læs mere

Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark

Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark Kirsten Wangebo Professionshøjskolen UCC Februar 2010 UNDERSØGELSE AF TIDLIGERE READING RECOVERY ELEVERS LÆSERESULTATER I 4. KLASSE Tidlig indsats med Reading Recovery holder hvad det lover også i Danmark

Læs mere

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Forord til daginstitutionsområdet. Dagtilbud 0-6 år. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Forord til daginstitutionsområdet Dagtilbud 0-6 år Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Egedal kommune ønsker, at alle børn og unge i kommunen skal have mulighed for

Læs mere

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo

SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen. Af Kirsten Wangebo SKOLESTART. Nr. 7, 2004 Børnehaveklasseforeningen Alting starter et sted Hvis alle undervisere vidste, hvilken betydning børnehaveklasselederen kan have for børnenes senere succes i skolen med læsning

Læs mere

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016.

Læse og skrivestrategi. En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Læse og skrivestrategi En beskrivelse af læse og skrivestrategien i en revideret udgave, december 2016. Indledning Denne reviderede udgave af Læse- og skrivestrategien afløser Læse- og skrivestrategien

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune oprettede pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

Læsevejlederen som ressourceperson

Læsevejlederen som ressourceperson Læsevejlederen som ressourceperson Indhold Om temahæftet.... 3 Læsevejlederens opgaver................................................... 3 Læsevejlederens netværk..... 6 Overgange og sammenhænge.... 8

Læs mere

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder

Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan kan man opdage elever i risiko for at udvikle læsevanskeligheder 14-01-2011 Forskellige former for læsevanskeligheder OS- og SL-prøverne - kort gennemgang - hvad kan de bruges til - efterfølgende undervisning, læsbarhedsark Læseevaluering på begyndertrinnet - hvordan

Læs mere

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet

Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet 2 Læsepolitik Indhold Udvikling af sprog- og læsefærdigheder på mellemtrinnet.... 4 Læsning ind i fagene - aktive forståelsesstrategier..... 6 It

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau

5-årig læreruddannelse. Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau 5-årig læreruddannelse Principper for en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau Indledning Der er bred enighed om, at der er behov for at styrke lærernes kompetencer og vidensgrundlag markant. Kravene

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning

et taskforce projekt CSU Center for Specialundervisning et taskforce projekt Taskforce-projektet har til opgave at tilrettelægge og organisere pædagogiske forsøgsarbejder, som vil tilvejebringe ny viden om anvendelse af læseteknologi i skolen. CSU Center for

Læs mere

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring

Temahæfte. Inklusion. Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år. - læsning, sprog og læring Temahæfte Inklusion Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring I Egedal Kommune inkluderes elever med læse- og skrivevanskeligheder i almenundervisningen. I Egedal Kommune

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Forord Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2009 et service og kvalitetsmål om, at der skulle udarbejdes en fælleskommunal læseplan for Skanderborg Kommune. Formålet med Handleplan

Læs mere

Skolens handleplan for sprog og læsning

Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens handleplan for sprog og læsning Indhold Skolens handleplan for sprog- og læsning..... 3 Inspiration til skolens handleplan for sprog og læsning.... 7 2 Skolens handleplan for sprog og læsning Skolens

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Evaluering af Turbodansk

Evaluering af Turbodansk Greve Kommune Evaluering af Turbodansk Greve Kommune 2010-2011 Oktober 2011 Evaluering af Turbodansk i Greve Kommune 2010-11 Baggrund for forsøget... 2 Formål med forsøget... 2 Indhold... 2 Struktur...

Læs mere

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune

Læseforståelse faglig læsning. Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Læseforståelse faglig læsning Evaluering af et projekt under Partnerskab om Folkeskolen i Kolding Kommune Projekt Læseforståelse faglig læsning blev gennemført som led i Projekt Partnerskab om Folkeskolen.

Læs mere

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010

Evalueringsrapport klasselæseprøver. Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen 17-12-2010 Evalueringsrapport klasselæseprøver 2010 Resultater, analyser og anbefalinger i forbindelse med klasselæseprøver i 1., 2., 3., 4. og 8. klasse, Kolding Kommune 2010 Majbrit Jensen og Lotte Koefoed Jensen

Læs mere

Kompetencecenter på Sebber Skole

Kompetencecenter på Sebber Skole Kompetencecenter på Sebber Skole Skoleår 2011-2012 Mål Skolens kompetencecenter tilrettelægger den specialpædagogiske indsats og giver sparring til lærere og pædagoger med henblik på at udvikle kompetencer

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt.

Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. Tjørnelyskolen prioriterer læsning og udvikling af elevernes læsekompetence særligt højt. I denne læsepolitik vil I kunne læse om mål for læsning, tiltag på skolen og forventninger til jer som forældre.

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen

Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen Udarbejdet af: Joanna Duedahl Baltzersen Eva Melchior Bente Snog Tejs Lund Tafdrup Hans Thaysen På Vedbæk Skole har vi resurser til at hjælpe elever med specifikke behov. Vi kan hjælpe elever med generelle

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Handleplan for læsning Holmebækskolen

Handleplan for læsning Holmebækskolen Handleplan for læsning Holmebækskolen 2014-2015 Indskolingen: Børnehaveklasse 2.klasse I indskolingen har vi følgende fokuspunkter: Undervisningen tilrettelægges således, at den sikrer, at eleverne i børnehaveklassen

Læs mere

Fakta om Ordblindetesten:

Fakta om Ordblindetesten: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 5. juli 2019 Notat Følgende notat har til hensigt at præsentere Ballerup Kommunes progressionen i sprog og skriftsprogsindsatsen på 0-16 års området, særligt i forhold

Læs mere

Handleplan for læsning på Knudsøskolen.

Handleplan for læsning på Knudsøskolen. Status: En målrettet indsats i læsning på alle klassetrin, der giver positive resultater i diverse læseevalueringer. (LUS, sprogscreening, DVO, OS, SL samt Nationale test). Af tiltag kan nævnes: 1. Målrettet

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Lolland Kommunes læsestrategi

Lolland Kommunes læsestrategi Lolland Kommunes læsestrategi Indledning Lolland Kommunes læsestrategi er en del af kommunens børne- og ungepolitik og læsning er politisk indsatsområde i Lolland Kommune. Det politiske fokus på læsning

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pæda goger i grundskolen. Redskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Et systematisk værktøj, der understøtter dybdelæring, til brug ved tilrettelæggelse, observation og vurdering af læseundervisningen i alle fag. Er forankret i læsefaglige

Læs mere

Læse- & skrivehandleplan

Læse- & skrivehandleplan Læse- & skrivehandleplan 2014-2017 4 udgave 2014 Indholdsfortegnelse Rødovre Kommunes læse- og skrivehandleplan... Formål med Læse- og skrivehandleplanen 2014-2017... 4 Mål for Læse- og skrivehandleplanen

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Handleplan for læsning på Stilling Skole

Handleplan for læsning på Stilling Skole Skanderborg Kommunes mål for læsning: - (Overordnet) Alle børn og unge udvikler læsefærdigheder, der gør dem i stand til aktivt at anvende deres læsning i personlig udvikling, uddannelse og aktiv deltagelse

Læs mere

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder

Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Ordblindhed & andre skriftsproglige vanskeligheder Definition Hvad er ordblindhed Markante vanskeligheder med udnyttelse af skriftens lydprincip, dvs. langsom og upræcis omsætning af bogstaver og bogstavfølger

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE

OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE OBLIGATORISK SPROGVURDERING I BØRNEHAVEKLASSEN I BALLERUP KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse procedure for obligatorisk sprogvurdering i børnehaveklassen... 3 Indledning... 3 Lovgrundlaget for den obligatoriske

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole

Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Læsepolitik 2010/11 Vadgård skole Forord Læsepolitikken danner rammen for indsatsen på læseområdet på Vadgård skole. Læsepolitikken er Vadgård skoles bud på hvordan, der sikres kvalitet i læseindsatsen

Læs mere

Synlig læring i 4 kommuner

Synlig læring i 4 kommuner Synlig læring i 4 kommuner Alle elever skal lære (at lære) mere i Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal af skolecheferne Hans Andresen, Michael Mariendal, Erik Pedersen & Martin Tinning FIRE

Læs mere

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker?

Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Inklusion hvad skal vi, og hvad virker? Denne klumme er en let bearbejdet version af artiklen Inklusion i grundskolen hvad er der evidens for? skrevet Katja Neubert i tidsskriftet LOGOS nr. 69, september

Læs mere

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning Dato 06-07-2018 j./sagsnr. 17.05.00-A00-2-18 Notat udarbejdet af: Pernille Sørensen Kommunal læseundersøgelse i Faxe Kommune Status på den første læsning, august 2018 Der

Læs mere

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012

Handleplan for læsning Sødalskolen August 2012 Sødalskolen August 2012-1 - Generelt om læsning på Sødalskolen Mål Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Forældre

Læs mere

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet

Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Baggrundsoplysninger om prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet Prøverne i Læseevaluering på begyndertrinnet er gennemprøvede og anvendt i forskellige undersøgelser om begynderlæsning. Mange har vist

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind.

Ordblindhed. Tidlig indsats. Uddannelse. Undervisning. etlivsomordblind.dk. Dansk. Ordblindetest. Alfabet. Støtte. ABC Ordblind. Uddannelse Ordblindhed - Information om ordblinde-undervisning på Sølystskolen Støtte Undervisning Tidlig indsats Alfabet etlivsomordblind.dk Sølystskolen Dysleksi ABC Ordblind Ordblindetest Dansk Sølystskolen

Læs mere

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af

Børnehaveklasselæreren og. Undervisningen er differentieret, alle elever ud vikler skriftsproglige undervisning tager forside/bagside og brug af Handleplan for læsning i indskolingen på Rougsøskolen. Indskolingen 0. kl. Handleplan for læsning Alle elever skal have en god læsestart. De fleste er klar til at begynde en egentlig læseundervisning i

Læs mere

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten

8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten 8 procent af folkeskoleeleverne har gennemført Ordblindetesten Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Testens resultater peger blandt andet på, at hver 12. folkeskoleelev

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr

Budgetønske: Dygtige lærere. Sagsnr Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE Budgetønske: Dygtige lærere Baggrund Dygtige lærere er centrale for at hæve det faglige niveau i folkeskolen og skabe grundlaget for, at eleverne bliver kompetente

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen. Kort og godt

Partnerskab om Folkeskolen. Kort og godt Partnerskab om Folkeskolen Kort og godt Partnerskab om Folkeskolen Kort og godt Kommuneforlaget A/S 1. udgave, 1. oplag 2009 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design:

Læs mere

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018

Handleplan for læsning Mønsted & Sparkær Skoler 2018 Handleplan for læsning Mål 1 Alle elever videreudvikler alderssvarende læsestrategier og læsefærdigheder, som de anvender til videntilegnelse i alle skolens fag. Skolens handleplan for læsning Mønsted

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Danmark ville have bedre læsere - og fik det

Danmark ville have bedre læsere - og fik det folkeskolen.dk december 2010 1/5 Danmark ville have bedre læsere - og fik det Resultaterne med OS- og SL-læseprøverne i 2010 er et markant bevis for, at vi har en folkeskole i verdensklasse. I løbet af

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Idræt i folkeskolen et spring fremad

Idræt i folkeskolen et spring fremad Idræt i folkeskolen et spring fremad Ideer til idrætslærere DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt er folkeskolens vigtigste bevægelsesfag, og idrætslærerne sætter fysisk aktivitet og glæden ved at lege og

Læs mere

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting

Camilla Brørup Dyssegaard, Ren Viden og Rambøll Management Consulting Specialpædagogisk støtte og inklusion på ungdomsuddannelserne for personer med psykiske funktionsnedsættelser et indblik i resultaterne fra et systematisk litteraturstudie Camilla Brørup Dyssegaard, Ren

Læs mere

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at :

Kvalitetsrapport. $ Skolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Det er Dybkær Specialskoles målsætning at : kolens navn: Dybkær pecialskole Pædagogiske processer: kolens værdigrundlag/målsætning: Vision og mål Kvalitetsrapport $ kolens værdigrundlag og pædagogiske udgangspunkt : Dybkær pecialskole giver et individuelt

Læs mere

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer

Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Det gode samspil med kommunerne - de kritiske faktorer Professionshøjskolernes bidrag til at realisere pejle-mærkerne for kompetenceudviklingen i folkeskolen KLs konference 25.2.2014 om strategisk kompetenceudvikling

Læs mere

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde

Marts Undervisning & Kultur Tofteskovvej Juelsminde Marts 2015 Procedure i forbindelse med undersøgelse af ordblindhed i Hedensted kommune Undervisning & Kultur Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde 1 Hedensted kommune har udarbejdet en procedure for at sikre,

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Ørnhøj Skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Ørnhøj Skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...6

Læs mere

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Kommunal evaluering af dansk (skriftsprog), matematik og engelsk i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Den enkelte skole skal ud fra rammen udarbejde en plan for indsatsen på skolen. Planen skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Dato 7. marts 2019 Notat Ramme for ordblindindsats i Esbjerg Kommune Esbjergs Kommunes Ramme for ordblindeindsats beskriver de minimumstiltag, den enkelte skole skal gøre i forhold til at afdække og understøtte

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen.

Hvad er problemet? Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse. Karakterer i 9. klasse! Tosprogede klarer sig dårligt i skolen. Tosprogede elevers sprog og læsetilegnelse Hvad er problemet? Tosprogede klarer sig dårligt i skolen v/ Anders Højen Lektor Center for Børnesprog Syddansk Universitet Læring og kulturel anerkendelse i

Læs mere

Aktuelle materialer til læsevejlederen

Aktuelle materialer til læsevejlederen Aktuelle materialer til læsevejlederen Forskerklummer et nyt tiltag Læsesyn og kompleksitet En læseunderviser skal kunne se og kombinere læsning og literacy fra flere perspektiver. Et læsesyn er ikke nok.

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Sept. 2011 Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning,

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

DYSLEKSI - alles ansvar

DYSLEKSI - alles ansvar DYSLEKSI - alles ansvar Strategi og handleplan for ordblinde børn i Frederikshavn Kommune Forvaltning og forældre 1 Indhold Dysleksi alles ansvar... 3 Hvad er skriftsproglige vanskeligheder?... 3 Hvad

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole

Kvalitetsrapport. Center for Børn og Læring. Skoleåret 2016/17. Lokalrapport for: Timring skole Kvalitetsrapport Center for Børn og Læring Skoleåret 2016/17 Lokalrapport for: Timring skole 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Skolebestyrelsens udtalelse...4 Skoleledelsens udtalelse...5 Resultat bemærkninger...5

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Aftalen Bred aftale indgået den 30. januar 2019 mellem

Læs mere

Ordblinde elever i 7. 10. klasse

Ordblinde elever i 7. 10. klasse VIA University College - 5. feb. 2015 Ordblinde elever i 7. 10. klasse Workshop 6 Gitte Skipper - giski@aarhus.dk Hanne Mette Kristensen - hanpa@aarhus.dk En guldkaramel VIA University College 5. feb.

Læs mere

Systemisk projektlederuddannelse

Systemisk projektlederuddannelse Systemisk projektlederuddannelse En kombination af klassiske og nye projektstyringsfærdigheder og relationelle forståelser Giv din projektpraksis et løft Kan du navigere i de mange komplekse projektopgaver?

Læs mere

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR

FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR FÆLLES LÆRINGSSYN 0 18 ÅR Furesø Kommunes fælles læringssyn 0 18 år I Furesø Kommune ønsker vi en fælles og kvalificeret indsats for børns og unges læring i dagtilbud og skoler. Alle børn og unge skal

Læs mere

Kan man finde balancen i Den

Kan man finde balancen i Den Kan man finde balancen i Den første læsning? Jesper Bremholm, Seniorforsker Nationalt Videncenter for Læsning Munkebjergkonference/ Læsevejlederdagen 2018 Onsdag d. 14. november Oplæggets 4 hoveddele 1.

Læs mere

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til

Randers Kommune. Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728. Til Randers Kommune Til Til skolens ledelse og det pædagogiske personale D. 25. april 2007 Pædagogisk Udvikling Slyngborggade 21 8900 Randers Telefon +8643 4477 Telefax +8643 8728 Fællessamlingen Telefon +8643

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune

Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Kommunal evaluering i forhold til skriftsprog og matematik i Syddjurs kommune Mål for læsning og matematik i relation til de nationale mål Syddjurs Kommunes læse- og matematikmål ligger i forlængelse af

Læs mere