Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN."

Transkript

1 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1

2 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen... 5 Projektstyring... 8 ICDP-vejledning Projektet generelt

3 Indledning Evalueringsrapporten er baseret på ICDP-vejledernes besvarelse af to elektroniske spørgeskemaer. Midtvejsspørgeskemaet blev udsendt i efteråret 2012, hvoraf 14 personer svarede på hele eller dele af skemaet. Slutspørgeskemaet blev udsendt til 15 respondenter i efteråret 2014, hvoraf 10 gennemførte hele spørgeskemaet, 1 person afgav nogle svar og 4 personer svarede ikke på skemaet. Ud af de 14 personer, der svarede på midtvejsspørgeskemaet angav 8 at være pædagoger, 2 var sundhedsplejersker og 4 var ledere. Af de 11 ICDP-vejledere der svarede på slutspørgeskemaet, angav 4 at være pædagoger, 4 er ledere, 2 svarede de er sundhedsplejersker, og én angav at have en anden stilling i form af souschef. Opstart af projektet På spørgsmålet om, hvad der har været de største barrierer for at starte projektet op, svarede mange, at det har været vanskeligt at få forældre til at melde sig, bl.a. pga. sprogvanskeligheder ved tosproget familier i forhold til de mange spørgsmål i spørgeskemaerne og at en del af projektet foregår om aftenen. En anden barriere har været tid, både i forhold til, at det tager tid fra ens normale arbejdsopgaver, der skal bruges tid uden for normal arbejdstid, tid til koordinering og så har det taget betydelig mere tid at sætte sig ind i end først antaget. Flere har også pointeret, at samarbejdet mellem sundhedsplejen og pædagogerne ikke har fungeret optimalt, bl.a. i forbindelse med planlægning af fælles møder. I forhold til udbytte af projektet lød tilbagemeldingerne på, at der er kommet større åbenhed og fortrolighed pædagoger og forældre imellem, og at det kan ses, at projektet gør en forskel hos familierne. Bl.a. det at give familierne ny viden igennem de individuelle samtaler og at være med til at skabe et netværk bliver fremhævet. Brug af ICDP i dagligdagen ICDP-vejlederne blev spurgt om, hvordan de arbejder med ICDP i deres hverdag. Her svarede en respondent, at hun vejleder familier. En anden svarede, at ICDP metoden benyttes i forløbene med familier, der er henvist via Glade børn. Derudover benytter respondenten metoden i det almindelige arbejde, når forældre har brug for vejledning omkring udfordringer i dagligdagen med børnene. En tredje respondent har svaret, at personen besøger de familier, der ønsker et ICDP forløb samt benytter ICDP-principperne i det daglige arbejde. Lidt under halvdelen af de ICDP-vejledere, 5 ud af 6, der har svaret på spørgeskemaet, bruger uddannelsen som ICDP-vejleder til at rådgive deres kollegaer (figur 1). 3

4 Figur 1 Bruger du din uddannelse som ICDP-vejleder til at rådgive dine kolleger? Respondenterne blev bedt om at beskrive, hvad der har været det største udbytte af projektet. Hertil svarede mange, at det særligt har været samarbejdet med forældrene, der er blevet styrket (boks 1). Boks 1: Svar omkring, hvad der har været det største udbytte af projektet: Hjælp til familierne - at se hvor meget det rykker familien, at vi kommer der Det største udbytte for hele organisationen er, at pædagoger er i stand til at hjælpe og guider forældrene på en meget tillidsskabende måde. Vi kan se en øgende trivsel af de pågældende børn At lære teknikken i ICDP at kende og bruge dem i mit almindelige arbejde og med familier fra projektet Samtalerne med forældrene og det positive udbytte. Min egen læring og den fornyede energi/metoder projektet har givet i forældresamarbejdet. Det har været meget lærerrigt at arbejde med ICDP, jeg har fået nogle erfaringer og nyt viden med mig, som jeg bruger flittigt, mest i forældresamarbejdet og også i mit daglige samarbejde med mine kollegaer. Det største udbytte har for mig været "Let vejen", da det er i denne del, jeg har lagt de fleste kræfter. Forældresamarbejdet er blevet styrket. Bedre samarbejde med de familier der har deltaget. Forældrene har fået mere fokus på det sunde valg. Bedre forældresamarbejde, større viden om kostråd, gode input til forældre angående fx kost generelt, sunde madpakker, gode mellemmåltider, sunde fødselsdage 4

5 Samarbejde Ved midtvejsevalueringen svarede lidt mere end hver fjerde, at de oplevede samarbejdet mellem sundhedsplejen og pædagogerne som godt, mens det ved slutevalueringen er øget til lidt under halvdelen af respondenterne, der har oplevet samarbejdet mellem sundhedsplejen og pædagoger som godt (45,5 %). Ved midtvejsevalueringen havde ingen svaret Dårligt, dette har en femtedel svaret ved slutevalueringen (18,2 %). En tredjedel svarer, at det har været hverken/eller (36,4 %) ved slutevalueringen, hvor dette var to tredjedele ved midtvejsevalueringen (69 %). Ingen respondenter har svaret Meget godt eller Meget dårligt. Overordnet set indikerer det, at samarbejdet er blevet øget under projektperioden. Lidt over halvdelen af respondenterne har til gengæld været tilfreds eller meget tilfreds med samarbejdet med andre faggrupper under projektforløbet (54,6 %), ved midtvejsevalueringen var der kun en tredjedel, der svarede, de var tilfredse (38 %). En femtedel har været lidt tilfreds (18,2 %) (23 % ved midtvejsevalueringen), mens en tiendedel har været lidt utilfreds (9,1 %) (0 % ved midtvejsevalueringen). En femtedel har svaret hverken/eller (18,2 %) (38 % ved midtvejsevalueringen). Ingen respondenter har svaret, at de har været Utilfreds eller Meget utilfreds med samarbejdet med andre faggrupper. Møder i projektgruppen Alle respondenterne har været tilfredse med antallet af mødegange i projektgruppen ved slutevalueringen, mens der var 3 respondenter, der svarede, at de ikke var tilfredse ved midtvejsevalueringen. Respondenterne er også blevet spurgt til, om der er nogle, der siger mere til projektmøderne end andre. Her svarer over halvdelen, af der er nogen mødedeltagere, der siger mere end andre (46% og 54,5 %) (tabel 1). Tabel 1 Til projektmøderne, er der da nogen der siger mere end andre? Midt, respondenter Midt, procent Slut, respondenter Slut, procent Ja, nogen siger meget mere end andre 2 15% 2 18,2% Ja, nogen siger lidt mere end andre 6 46% 6 54,5% Nej, alle siger lige meget 5 38% 3 27,3% I alt % ,0% 5

6 Ved midtvejsevalueringen svarer alle, at pædagogerne siger meget, og mere end tre ud af fire siger, at projektlederen siger meget (figur 2). 6 ud af 10 svarer, at sundhedsplejerskerne ikke siger så meget til projektmøderne (figur 4). Denne tendens ses også ved slutevalueringen, hvor ni ud af ti af respondenterne svarer, at pædagogerne siger meget til projektmøderne, og fire ud af fem svarer, at sundhedsplejerskerne ikke siger så meget (figur 3 og figur 5). Figur 2 Midtvejsevaluering Hvis du svarede ja til, at nogen siger mere eller meget mere end andre til projektmøderne. - Hvem siger noget til projektmøderne? - Hvem siger meget? Figur 3 Slutevaluering Hvis du svarede ja til, at nogen siger mere eller meget mere end andre til projektmøderne. - Hvem siger noget til projektmøderne? - Hvem siger meget? Figur 4 Midtvejsevaluering Hvis du svarede ja til, at nogen siger mere eller meget mere end andre til projektmøderne. - Hvem siger noget til projektmøderne? - Hvem siger ikke så meget? 6

7 Figur 5 Slutevaluering Hvis du svarede ja til, at nogen siger mere eller meget mere end andre til projektmøderne. - Hvem siger noget til projektmøderne? - Hvem siger ikke så meget? 7

8 Projektstyring Lidt over halvdelen af respondenterne synes, der har været en klar opgavefordeling i forhold til projektet (54,5 %) (figur 6). Dette tal er faldet fra midtvejsevalueringen (62 %). Figur 6 Synes du, der har været en klar opgavefordeling i forhold til projektet? Fire ud af fem af de respondenter, der har svaret på slutspørgeskemaet, svarer, at de har oplevet, at der har været en forskellig tilgang til projektet, alt efter hvilken faggruppe man tilhører (figur 7). Det tal er steget siden midtvejsevalueringen (69 %). Figur 7 Har du oplevet, at man har en forskellig tilgang til projektet alt efter hvilken faggruppe, man tilhører? 8

9 Halvdelen af de respondenter, der ved slutevalueringen har svaret på spørgsmålet, om de oplever, dét at folk har en forskellig tilgang til projektet er hæmmende eller fremmende, svarer den ene halvdel, at det er hæmmende og den anden halvdel svarer, at det er fremmende. Dette er en forbedring siden midtvejsevalueringen, hvor to tredjedele svarede, at de forskellige tilgange var hæmmende (67 %). To ud af tre af respondenterne svarer ved slutevalueringen, at de benytter andre fagpersoner til at sparre med omkring projektet. Det er lidt færre end ved midtvejsevalueringen, hvor tre ud af fire sparrede med andre fagpersoner (79 %). Tabel 2 Hvilke fagpersoner sparrer du med af andre fagpersoner? - slutevaluering Respondenter Procent Leder 3 42,9% Projektleder 5 71,4% Pædagoger 3 42,9% Sundhedsplejersker 4 57,1% Andre 1 14,3% I alt 7 100,0% Alle respondenter svarer, at de føler, at deres leder i nogen eller høj grad har bakket op om projektet. 9

10 ICDP-vejledning En stor del af respondenterne har været med til at opspore målgruppen (figur 8). Figur 8 Har du været med til at opspore målgruppen? - slutevaluering Respondenterne har angivet følgende begrundelser for, hvorfor de deltagende familier er blevet udvalgt til at deltage i projektet: Vi har informeret alle familier i 3 månedssamtaler om tilbuddet. Men til familier, hvor vi kunne se udfordringer i relationen, har vi tilbudt det direkte til forældrene i samtalen. Det var flere og flere det tog imod tilbuddet. Nogle har selv meldt sig. Andre er blevet opfordret af mine kollegaer. Familierne måtte ikke tilhøre kategorien 3 eller derover på Børnelinealen. Familierne skulle kunne snakke dansk på brugerniveau. Det har været familier med midlertidige problemer/konflikter i hjemme, hvor nogle af dem har vokset sig større, fordi man ikke har kunne håndtere dem. De familier jeg har arbejdet sammen med har også haft nogle ressourcer, som de har kunnet bruge til projektet. Jeg har kontaktet forældre, som jeg tænkte havde brug for et forløb i enten ICDP eller "Let vejen". Vi mente forældrene kunne få god udbytte af projektet, da de interesserede sig for den generelle sundhed og trivsel. De kunne godt bruge nogle redskaber til at lære at sige fra og stå til ansvar som voksen. behov interesse. 10

11 Angående opsporingskriterier er børnelinealen og den faglige viden blevet brugt til at udvælge familierne, men flere nævner, man har valgt familier, der ikke er for socialt belastet, og at familien skal kunne tale og forstå et vist niveau af dansk. De deltagende familier er udvalgt på baggrund af flere forskellige problematikker/begrundelser; Familien skal have brug for hjælp og støtte, fx til opdragelse, struktur op sunde vaner, madvaner, forståelse for deres barn, positiv samvær med barnet, rollemodeller, overvægt, skilsmisse, tosproget, mistrivsel Motivation fra familien Opsøgende arbejde fra pædagogerne Iagttagelser, børnelinealen og kompetence hjulet Vi har hovedsagelig koncentreret os om børn, som ligger i kategori 2 på børnelinealen. Det har været rigtig svært at skaffe forældre, da vores forældregruppe er meget karriere folk og har derfor travlt. De mener heller ikke, at de har nogle problemer som sådan. Her i området har stort set alle behov - dog har jeg bestemt, at familier i kategori 3 og 4 ikke må få ICDP forløb. 7 ud af 10 af respondenterne har haft samtaler med de deltagende familier, dog har ingen ledere har samtaler. Lidt flere af samtalerne har fundet sted i institutioner end i deltagernes hjem (figur 9). Figur 9 Hvor har samtalerne fundet sted? - slutevaluering 11

12 Respondenterne blev også spurgt til, at i så fald de har haft samtaler med familierne, hvor mange samtaler har så fundet sted på henholdsvis institutionen eller i hjemmet. Her svarer respondenterne samlet set, at der har fundet 23 samtaler sted på institutionerne og 17 i hjemmet. Ang. kontakten til familien i forbindelse med en samtale på en institution føler de respondenter, der har svaret på spørgsmålet ved både midt- og slutevalueringen, at kontakten har været god eller meget god. Ved samtaler i hjemmet svarer respondenterne, at de føler kontakten har været meget god. Projektet generelt Respondenterne blev spurgt, om de havde supplerende kommentarer til projektet. Her blev givet følgende svar: Et super projekt som vi kan se gør en forskel her i huset. Dog gerne reducere spørgsmålene. Projektet skulle have været tilbudt udelukkende til institutioner i socialt belastede områder Det er et tidskrævende projekt som trækker store veksler på personalet. Projektet giver ikke plads til alternative tanker i forhold til praksis delen. Et projekt der kan bliver meget gavnlig for mange familier, men det skal meget mere spot på projektet- og måske ansætte nogle der kun skal arbejde med sundhed i familierne, der er rigeligt at tage sig af.. og alle dem som er med i projektet, pædagoger mm har meget arbejde i forvejen.. det kunne måske give projektet mere energi! Det er meget tidskrævende, også i forhold til at vi skal bruge meget tid både i vores arbejdstid, men også rigtig meget uden for vores arbejdstid, så vi pludselig har rigtig mange timer ud over vores normale arbejdstid. Jeg synes at det er meget tidskrævende og at det er svært at få forældrene til at melde sig frivillig. Det er et rigtig godt projekt. Vi skal bare være klar over at ting tager tid. Vi skal også blive bedre til at arbejde tværfagligt, tænke de andre faggrupper ind i vores forløb - hvilket vi er i gang med. Det har været svært i opstartsfasen og jeg er i gang med det 3. individuelle forløb. Men hen ad vejen bliver det mere og mere interessant og udbytterigt. Det er lidt vanskeligt pga. sprog og kulturbarrierene! Jeg synes det er ærgerligt, at familierne kan vælge værkstederne uden at der følger ICDP vejledning med. I vores børnehave, var det mest succesfyldte tiltag at tilbyde det enkelte familie 8 ICDP samtaler. Jeg havde ønsket, der havde været mere samarbejde mellem de forskellige faggrupper. Lang indkøring med mange forvirringer, hvor man ikke kendte sin rolle - meget ustruktureret koncept med mange uløste løsninger og svar. Det drænede én for energi og lyst over for projektet, at det virkede meget usammenhængende, og at projektet ændrede sig under vejs - kendte ikke projektets strategi. Spændende med samtaler med familierne og lære ICDP metoden at kende. Havde ønske der 12

13 havde været et årligt brush-up med ICDP metoden, så man kunne have fået den længere ind under huden. Der er ikke kommet større samarbejde mellem faggrupperne. Oplevelsen har været, at de andre faggrupper har taget sig af alle emner, selv om det måske ikke var deres speciale - de har glemt at inddrage vi andre (eller måske kender vi bare ikke hinandens specialer godt nok til vi ved, hvornår opgaven skal videregives i stedet for at holde på den selv). Spændende og godt projekt - der bare skulle have været meget mere gennemarbejdet før det blev søsat. Jeg synes dette spørgeskema var svært at besvare i forhold til sundhedsplejerskens arbejde med ICDP Super godt projekt, ville ønske det fortsatte!!! 13

Underretninger om børn, der mistrives

Underretninger om børn, der mistrives 13. februar 2018 Underretninger om børn, der mistrives Næsten ni ud af ti af de ansatte i dagtilbud føler sig klædt på til at opdage børn, der mistrives, og hele 93 procent svarer, at de ved, hvad de skal

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 Behandlingsskolerne

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 Behandlingsskolerne FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 16 Behandlingsskolerne I løbet af marts 16 gennemførte vi på Behandlingsskolerne en forældretilfredshedsundersøgelse. Formålet var at få belyst forældrenes tilfredshed

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Resultater fra undersøgelse blandt plejefamilier (Del II)

Resultater fra undersøgelse blandt plejefamilier (Del II) Resultater fra undersøgelse blandt plejefamilier (Del II) Resultater fra undersøgelse blandt plejefamilier (Del II) Side 1 af 10 INDHOLD INTRODUKTION OG METODE...3 VARDE KOMMUNES VIGTIGSTE OPGAVER IFØLGE

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed og Indhold

Forældretilfredshed og Indhold Forældretilfredshed og Indhold Sammenfatning de vigtigste resultater 2 Baggrund 3 Svarprocenter og svarfordeling 4 Tilfredshed med skole, SFO og klub 5 Faglighed og læring i skolen 8 Trivsel og mobning

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Mælkevejen Antal svar: 32 Svarprocent: 55,17 %

Mælkevejen Antal svar: 32 Svarprocent: 55,17 % Mælkevejen Antal svar: 32 Svarprocent: 55,17 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Læsevejledning 5 Den samlede tilfredshed 6 De største ændringer siden 2013 8 Fem højeste vurderinger

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune

Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune 3505 Samlet rapport for alle folkeskoler i Varde Kommune Introduktion Varde Kommune har i starten af gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i Varde Kommunes folkeskoler

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen

Indledning. Udbyttet af ICDP uddannelsen 1 Indhold Indledning... 3 Udbyttet af ICDP uddannelsen... 3 Arbejdet med sundhed og trivsel... 5 Det tværfaglige samarbejde... 5 Det fremtidige tværfaglige samarbejde... 7 2 Indledning Ishøj Kommune har

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017.

Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. SOLRØD KOMMUNE Bilag 2: Evalueringsrapport - undersøgelse af brugertilfredshed med kronikerrehabiliteringen i Solrød Kommune, 2017. Indledning og datagrundlag Undersøgelsen af brugertilfredsheden med kronikerrehabiliteringen

Læs mere

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017

Dansk Psykolog Forening. Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 Dansk Psykolog Forening Samarbejde med forsikringsselskaber og netværksfirmaer 2017 AFRAPPORTERING AF UDVALGTE DELE AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT SELVSTÆNDIGE PSYKOLOGER I ÅRENE 2015, 2016 OG 2017

Læs mere

Bilag 1 Evalueringens resultater

Bilag 1 Evalueringens resultater Bilag 1 Evalueringens resultater I dette bilag præsenteres resultaterne af evalueringen af det todelte tilbud om fysioterapi til medarbejdere. Datagrundlaget i evalueringen består af løbende registreringer

Læs mere

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14

Del 1 : Tabeller. Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen. Marts 2014. 1 Udskrevet: 13/03/14 Børne- og Ungeområdet Sundhedsplejen Marts 2014 Del 1 : Tabeller 1 Udskrevet: 13/03/14 Frederiksberg Kommune Børne- og Ungeområdet Rådhuset 2000 Frederiksberg 2013/0010550 Forside: Colourbox Børneudvalget

Læs mere

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne.

Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Gladsaxe Kommune - Vuggestueforældres Betalingsvillighed ift. mad i børnehaverne. Epinion Capacent Indhold 1 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Karakteristik af respondenter... 3 1.3 Centrale

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering. BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering BILAG 2 Spørgeskemaundersøgelsens resultater Lena Basse Hans Månsson Dorthe Bleses Rune N. Jørgensen Nationalt Videncenter for Læsning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Arbejde i weekender og på helligdage

Arbejde i weekender og på helligdage 18. juni 2018 Arbejde i weekender og på helligdage 61 procent af FOAs medlemmer arbejder hver tredje weekend eller oftere. Blandt dem med weekendarbejde synes 7 ud af 10, at weekendarbejde går ud over

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag

Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet 75-års fødselsdag Viden & Strategi 2016 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for tredje år i træk fejret fødselsdag for alle borgere over

Læs mere

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses

Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses Velkommen til Sundhedsplejens brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Sundhedsplejen arbejder løbende på at udvikle sine ydelser, så de bedst muligt tilpasses en moderne børnefamilies behov. Derfor gennemfører

Læs mere

Personalesituationen

Personalesituationen Personalesituationen Status pr. d.d.: Antal opsigelser lærere: 1.1.2014-31.7. 2014 14 Antal opsigelser pædagoger: 1.1.2014-31.7. 2014 0 Velkommen til informationsmøde Aftenens program Velkomst & Præsentation

Læs mere

Forældretilfredshed 2014

Forældretilfredshed 2014 Antal svar: 22, svarprocent: 81% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede de gode erfaringer

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016

NOTAT. Spørgeskemaundersøgelse om psykiatri 2016 NOTAT Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk Den 19. maj 2016 Side 1 Ref.: nbl E-mail: nbl@etf.dk Direkte tlf:

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2016 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2016 Center for Kræft

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2016 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde har Børneområdet i Rudersdal kommune besluttet at anvende dialogværktøjet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014

Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 10-03-2015 Tilfredshedsundersøgelse af Socialtilsyn Hovedstaden i 2014 Dok.nr.: 2014/0034469-3 Socialtilsyn Hovedstaden Frederiksberg Kommune 2000 Frederiksberg http://socialtilsyn.frederiksberg.dk Socialtilsyn@frederiksberg.dk

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Appendiks 1 Spørgeskemaundersøgelse Tilbud om fleksibel aflastning til pårørende til personer med demens, som bor i egen bolig 2018 Indhold Indhold 2 Indledning 3 Spørgeskemaundersøgelse 3 Hovedkonklusioner

Læs mere

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn

Kampagne og Analyse August 2009. Medlemspuls om lokalløn Kampagne og Analyse August 2009 Medlemspuls om lokalløn Denne undersøgelse om lokalløn er lavet på baggrund af en rundspørge til medlemmer af FOAs medlemspanel. I alt 3.339 medlemmer modtog skemaet, og

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet November 2018 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde benytter Dagtilbudsområdet dialogværktøjet i Hjernen & Hjertet. Dialogværktøjet

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Individuel rapport for Kolind Centralskole Indhold Indhold... 1 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen

Aldersfordeling på børn i undersøgelsen Jeg synes, det er svært at bo hos to, og jeg er tryggest hos min mor, men elsker min far men vil gerne bo fast hos min mor og bare se min far, når jeg har lyst Dette analysenotat om børn i skilsmisse baserer

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale

Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Intern evaluering af projekt Verdensbiblioteket - det digitale i det lokale Med udgangspunkt i Verdensbiblioteket har projektet udviklet og afprøvet forskellige formidlingskoncepter ved hjælp af metoden

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Højgårdens børnehave Højgårdsvej 26 9640 Farsø

Læs mere

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune

Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Projekt frivillige Madguider i Odense Kommune Forebyggelse Borgere med kronisk sygdom, eller risiko for at få en kronisk sygdom, vejledes og motiveres til varige livsstilsændringer. Hvad skulle indsatsen

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011

Evaluering af. Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 1 Evaluering af Vægtvejledning i Silkeborg og Skanderborg kommuner Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen fra 2008 til 2011 2 Indhold Evaluering af Vægtvejledning... 5 Rapporten er bygget op på følgende

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere.

Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. 1 Dette bilag til EVA s undersøgelse af det gode skole-hjem-samarbejde tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere. Spørgeskemaundersøgelsen havde et todelt formål. Den skulle først

Læs mere

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut.

1. Par med problemer i parforholdet tilbydes 5 parterapeutiske samtaler pr. par hos privatpraktiserende og autoriseret psykolog eller terapeut. Notatark Sagsnr. 27.27.00-G01-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 22.9.2017 Anden evaluering september 2017 - PREP og parterapi Der opleves stigende udfordringer med problemer i parforholdet og samlivet, som

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART

LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART LÆR MED FAMILIEN EVALUERING AF ET PROJEKT OM FORÆLDREINVOLVERING I FOLKESKOLEN KORT & KLART OM LÆR MED FAMILIEN Lær med Familien er en metode, der bygger bro mellem skole og hjem. Den består af en række

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner

Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Socialforvaltningen NOTAT Projektbeskrivelse Socialrådgivere i daginstitutioner Baggrund for projektet Et af fokusområderne i SOF s strategi for udviklingen af arbejdet med udsatte børn, unge og deres

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Statusrapport brug af- og holdning til Leg på streg. Denne rapport er udarbejdet ved: Kræftens Bekæmpelse, Leg på Streg

Statusrapport brug af- og holdning til Leg på streg. Denne rapport er udarbejdet ved: Kræftens Bekæmpelse, Leg på Streg STATUSRAPPORT 2016 Statusrapport 2016 - brug af- og holdning til Leg på streg Denne rapport er udarbejdet ved: Kræftens Bekæmpelse, Leg på Streg Kræftens Bekæmpelse og NordeaFonden 2017 Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år.

Kurserne starter midt i graviditeten og med et forløb på 15 mødegange frem til barnet er ca. et år. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Børn og Familier Sundhedsplejen Souschef: Anette Bjerring Jensen Dato: 3. juli 2018/avb Statusnotat vedrørende Familieliv Hvidovre 2018 Indledning Familieliv Hvidovre

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019

Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019 Forældreguide til dialogmodulet i Hjernen & Hjertet Januar 2019 For at styrke indsatsen i forhold til et godt forældresamarbejde benytter Dagtilbudsområdet dialogværktøjet i Hjernen & Hjertet. Dialogværktøjet

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13%

Har du indenfor de seneste par år oplevet ændringer i åbningstiderne i dine børns daginstitutioner/sfo? 57% 22% 13% Notat Åbningstider i daginstitutioner Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Børneforældre har brug for at få deres børn passet mens de er på arbejde. Imidlertid oplever mange, at indskrænkninger i daginstitutionernes

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9% Aarhus Kommune beelser: 287 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 61,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Fase 2 Netværk. Viden & Strategi 2014

Evaluering af Fase 2 Netværk. Viden & Strategi 2014 Evaluering af Fase 2 Netværk Viden & Strategi 2014 Indledning og formål Fase 2 Netværk er en videreudvikling af PPR s konsultative team, hvor Fase 2 Netværk har til hensigt at få inddraget flere forskellige

Læs mere

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed

Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Undersøgelse af medarbejdertilfredshed Apotek Denne undersøgelse gennemføres for at give os et grundlag for det fortsatte arbejde med at udvikle apoteket som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere