Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilfredshedsundersøgelse Center for Sundhed og Velfærd"

Transkript

1 Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse 2016 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i plejebolig

2 2 Tilfredshedsundersøgelse 2016

3 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Tilfredshed med hjemmeplejen Tilfredshed med plejeboliger Tilfredshed med genoptræning Opfølgning Indledning Baggrund Undersøgelsens design og proces Spørgeskemaerne Udsendelse Indsatser for at højne svarprocenten Indkomne svar Svarprocent Repræsentativitet i besvarelserne Læsevejledning Tilfredshed med Hjemmeplejen Samlet tilfredshed Personlig pleje Praktisk hjælp Maden Personalet Praktiske forhold omkring hjælpen Kommentarer Tilfredshed med Plejeboliger Samlet tilfredshed Boligen Personlig pleje Praktisk hjælp Maden Personalet Kommentarer Tilfredshed med Genoptræning Samlet tilfredshed Tilfredshed med informationen inden genoptræningen Tilfredshed med selve genoptræningen Tilfredshed med de fysiske rammer Mulige forbedringsområder Kommentarer

4 9. Opfølgning på resultaterne

5 1. Sammenfatning Glostrup Kommune har i efteråret 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle borgere, der modtager hjemmepleje fra den kommunale eller de to private leverandører, samt borgere der har modtaget genoptræning og sidst men ikke mindst borgere, der bor i plejebolig. Formålet med undersøgelsen er at indsamle viden om den oplevede kvalitet med henblik på dialog og udvikling i kvaliteten i hjemmeplejen, genoptræningen og i plejeboligerne Tilfredshed med hjemmeplejen Alle de 705 modtagere af hjemmepleje i kommunen blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 376 borgere sendte svar tilbage, svarende til 53,3 %. På hovedspørgsmålet Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje du modtager? har modtagerne af hjemmeplejen givet udtryk for følgende: Den kommunale leverandør: 61 % er tilfredse eller meget tilfredse De private leverandører: 56 % er tilfredse eller meget tilfredse. Overordnet set viser resultaterne fra undersøgelsen, at tilfredsheden med hjemmeplejen i Glostrup Kommune i 2016 generelt er høj. Det vil sige, at der er over 50 % eller flere af modtagerne af hjemmepleje, der er tilfredse eller meget tilfredse med samtlige ydelser, og der er generelt en meget lille andel, der er utilfredse eller meget utilfredse. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Glostrup Kommune ligger generelt lidt under den gennemsnitlige tilfredshed målt i Landsundersøgelsen 1. Sammenlignes tilfredsheden med den kommunale leverandør med de private leverandører fremgår det, at når det kommer til den personlige pleje, at der størst tilfredshed med den kommunale leverandør, mens der vedrørende personalet er en lidt større tilfredshed og de praktiske forhold omkring hjemmeplejen er størst med de private leverandører. Tilfredsheden med den kommunale og de private leverandører er meget ens, når det gælder den praktiske hjælp og maden. 1 Landsundersøgelsen er baseret på en stikprøveundersøgelse på hjemmeplejeområdet med borgere foretaget af Rambøll i Glostrup Kommunes undersøgelse er en totalundersøgelse, hvor alle borgere er inviteret til at deltage, hvilket giver et langt mere dækkende udsnit af borgere og sikrere resultater end ved en stikprøveundersøgelse. 5

6 1.2. Tilfredshed med plejeboliger Alle 200 beboere, der bor i kommunens plejeboliger blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 98 beboere sendte svar tilbage, svarende til 49 %. Svarprocenten varierede mellem ældrecentrene. Ældrecenter Hvissinge havde den lavest svarprocent på 40 %, Ældrecenter Dalvangen havde en svarprocent på 46 % og Ældrecenter Sydvestvej havde den højeste på 76 %. På hovedspørgsmålet Hvad synes du samlet set om at bo her (på Ældrecentret) har beboerne i kommunens plejeboliger givet udtryk for følgende: Ældrecenter Dalvangen: 79 % er tilfredse eller meget tilfredse Ældrecenter Hvissinge: 64 % er tilfredse eller meget tilfredse Ældrecenter Sydvestvej: 75 % er tilfredse eller meget tilfredse Overordnet set viser resultaterne fra undersøgelsen, at tilfredsheden med plejebolig i Glostrup Kommune i 2016 generelt er høj. Det vil sige, at der er over 50 % eller flere af beboere i plejebolig, der er tilfredse eller meget tilfredse med samtlige ydelser, og der er generelt en meget lille andel, der er utilfredse eller meget utilfredse. På baggrund af spørgsmål omkring boligen, personlig pleje, praktisk hjælp og maden, er der generelt størst tilfredshed blandt beboerne på Ældrecenter Dalvangen og Ældrecenter Sydvestvej vedrørende spørgsmål om boligen. Vedrørende spørgsmål om personlig pleje er tilfredsheden generelt størst blandt beboerne på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Sydvestvej. På spørgsmål om praktisk hjælp og maden er der størst tilfredshed blandt beboerne på Ældrecenter Dalvangen Tilfredshed med genoptræning I perioden hvor undersøgelsen blev gennemført, afsluttede 62 borgere et genoptræningsforløb på Træningscentret i Glostrup Kommune. Alle 62 borgere blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. 42 borgere sendte svar tilbage, hvilket svarer til en svarprocent på 67,7 %. Udover at svarprocenten er over de tilstræbte 60 %, er det også en højere svarprocent end Brøndby Kommune, som Glostrup Kommune sammenligner sig med. Brøndby Kommune opnåede en besvarelsesprocent på 46,36 %. På hovedspørgsmålet Hvad synes du samlet set om dit genoptræningsforløb? har modtagerne givet udtryk for følgende: Glostrup Kommune: 98 % er tilfredse eller meget tilfredse Brøndby Kommune: 90 % er tilfredse eller meget tilfredse. 6

7 Sammenlignes tilfredsheden i Glostrup Kommune med Brøndby Kommune fremgår det, at når det kommer til spørgsmål om information inden genoptræningen, at der størst tilfredshed med Glostrup Kommune, mens der vedrørende de fysiske rammer er størst tilfredshed med Brøndby Kommune. På spørgsmål om selve genoptræningen varierer tilfredsheden mellem de to kommuner. Det vil sige på nogle spørgsmål er der størst tilfredshed blandt modtagerne af genoptræning i Glostrup Kommune, mens tilfredsheden er størst på andre spørgsmål i Brøndby Kommune Opfølgning Resultaterne af undersøgelsen vil blive præsenteret for de relevante parter. Primo 2017 skal der udarbejdes lokale handleplaner for, hvordan man vil arbejde med resultaterne af undersøgelsen med henblik på at forbedre borgernes oplevelse af serviceniveauet. Disse handleplaner vil blive indarbejdet i de decentrale centeraftaler i Center for Sundhed og Velfærd. På baggrund af den samlede lave svarprocent i brugertilfredshedsundersøgelsen blandt beboere i plejebolig og det manglende sammenligningsgrundlag mellem andre kommuner i Danmark, foreslår Center for Sundhed og Velfærd, at Glostrup Kommune ikke benytter KL s spørgeskemakoncept fremover. Derimod foreslår Center for Sundhed og Velfærd, at Glostrup Kommune anvender andre mere velegnede undersøgelsesmetoder, som passer til målgruppen. Center for Sundhed og Velfærd anbefaler, at Glostrup Kommune gentager undersøgelsen blandt modtagere af hjemmepleje og genoptræning hvert 2. år, næste gang i

8 2. Indledning 2.1. Baggrund I Glostrup Kommune er det besluttet, at der hver andet år, skal gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelsen udføres blandt borgere, der modtager hjemmepleje, genoptræning eller bor i plejebolig. Undersøgelsen skal ses som et værktøj, der kan bruges til både dialog, udvikling og opfølgning på kommunens service i hjemmeplejen, genoptræningen og i plejeboligerne. Center for Sundhed og Velfærd har taget udgangspunkt i et koncept udviklet af KL, kaldet Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser. KL har udviklet spørgerammer til hjemmeplejen, genoptræningen og til plejeboliger. Spørgerammen består af en række obligatoriske og frivillige spørgsmål. Konceptet giver kommunerne mulighed for, at tilføje lokale spørgsmål. Anvendelsen af KL s koncept har givet Glostrup Kommune mulighed for at benytte en kvalitetssikret spørgeramme, samt mulighed for at sammenligne resultater med andre undersøgelser. Data fra deltagende kommuner registreres i datavarehuset, Tilfredshedsportalen, og på hjemmeplejeområdet er der gennemført en landsundersøgelse, som der sammenlignes med. Brugertilfredshedsundersøgelsen blandt borgere, der modtager hjemmepleje eller bor i plejebolig. blev første gang gennemført i 2014 i Glostrup Kommune, og det er derfor muligt at foretage sammenligninger med den nærværende undersøgelse i I 2016 gennemføres der også en undersøgelse blandt borgere, der modtager genoptræning efter KL s koncept. 8

9 3. Undersøgelsens design og proces 3.1. Spørgeskemaerne Borgere, der henholdsvis modtager hjemmepleje, bor i plejebolig og borgere, der modtager genoptræning er tre forskellige målgrupper; og der er derfor blevet udformet tre forskellige spørgeskemaer. Således kan undersøgelsen betragtes som tre selvstændige undersøgelser. Spørgeskemaerne er udarbejdet med udgangspunkt i KL s spørgeskemakoncept, som indeholder både obligatoriske og valgfrie spørgsmål. Derudover er der tilføjet en række lokale spørgsmål tilføjet særligt for Glostrup Kommune. Der er anvendt de samme spørgsmål i 2016 som i 2014, bortset fra nogle få nye spørgsmål, hvilket fremgår af nedenstående. Begrundelsen for dette er, at der er et sammenligningsgrundlag. Til forskel fra 2014 er der tilføjet et kommentarfelt i slutningen af spørgeskemaet, da man i 2014 erfarede, at der var mange beboere, der havde skrevet yderligere kommentarer på deres besvarelse i spørgeskemaet. I spørgeskemaet er der forskellige smileys til at understøtte de forskellige svarmuligheder, og dermed hjælpe borgeren til lettere at kunne besvare spørgeskemaet. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje omhandler følgende temaer: Personlig pleje Praktisk hjælp Maden Personalet Praktiske forhold omkring hjælpen Personlige oplysninger I brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016 er der tilføjet to nye valgfrie spørgsmål fra KL s spørgeramme: Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt ift. personlig pleje? Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt ift. praktiske gøremål? Spørgsmålene indgår som en temperatur måling på borgernes tilfredshed efter indførelse af den rehabiliterende metode på ældreområdet. KL har valgt at udelade følgende spørgsmål fra spørgerammen: Hvordan er kontakten til din kontaktperson? 9

10 Begrundelsen herfor, er at spørgsmålet skabte misforståelser, idet borgerne havde forskellig opfattelse af, hvem deres kontaktperson var. Besvarelserne gav derfor ikke et retvisende billede. Spørgeskemaet til modtagere af hjemmepleje samt det medfølgende informationsbrev fremgår henholdsvis af bilag 1 og 2. Spørgeskemaet til beboere i plejebolig omhandler følgende temaer: Boligen Personlig pleje Praktisk hjælp Maden Personalet Personlige oplysninger Spørgeskemaet til beboere i kommunens plejeboliger samt det medfølgende informationsbrev fremgår henholdsvis af bilag 3 og 4. Spørgeskema til modtagere af genoptræning omhandler følgende temaer: Information inden genoptræningen Selve genoptræningen Fysiske rammer Personlige oplysninger Spørgeskemaet til modtagere af genoptræning samt det medfølgende informationsbrev fremgår henholdsvis af bilag 5 og Udsendelse Spørgeskemaerne blev sendt med posten d. 23. september 2016 til borgere i Glostrup Kommune, der modtager hjemmepleje. Spørgeskemaerne blev samme dag leveret til de tre forskellige ældrecentre 2 og til genoptræningscenteret. Lister over de pågældende borgere og deres postadresser blev trukket fra kommunens omsorgssystem. På dagen for udsendelse blev listerne kontrolleret for eventuelle dødsfald. I alt blev der sendt spørgeskemaer ud til 705 modtagere af hjemmepleje, 200 beboere i plejebolig og 65 modtagere af genoptræning. Sammen med spørgeskemaet fik borgere også tilsendt en frankeret svarkuvert, som skulle anvendes til at sende spørgeskemaet retur til Glostrup Kommune. Som det fremgår af informationsbrevene jf. bilag 2, 4 og 6 er det en invitation til en tilfredshedsundersøgelse, og det er derfor frivilligt, om borgeren vil deltage. Derudover gøres der opmærksom på, at det er en anonym undersøgelse, og at besvarelsen ikke kan føres tilbage til borgeren. 2 Dalvangen, Hvissinge & Sydvestvej 10

11 3.3. Indsatser for at højne svarprocenten I forbindelse med dataindsamlingen blev der iværksat en række indsatser, der havde til hensigt at højne svarprocenten: Mulighed for støtte til svage borgere Direkte telefonnummer ved tilfælde af spørgsmål Opslag på kommunens hjemmeside Indslag i kommunens infoannonce i Folkebladet både før og under indsamlingsperioden Artikel i Folkebladet om undersøgelsen før og under indsamlingsperioden Plakater på alle ældrecentrene som reminder til beboere, pårørende og personale Løbende tilbagemeldinger på svarprocenter til afdelingslederne Skriftlig og mundtlig information til alle ledere på ældre- og genoptræningsområdet om undersøgelsen før og under indsamlingsperioden Løbende tilbagemeldinger på svarprocenter til afdelingslederne Mundtlig information til Seniorrådet og bruger-og pårørenderåd før indsamlingsperioden. Mulighed for støtte til svage borgere: Borgerne blev tilbudt at få hjælp fra en uvildig person. Den uvildige person var en midlertidig studentermedhjælper ansat i Center for Sundhed og Velfærd. Studentermedhjælpen har erfaring med undersøgelser og kontakt med ældre borgere. Hjælpen var organiseret således, at Center for Sundhed og Velfærd tog kontakt til de forskellige afdelingsledere og aftalte nogle tidpunkter, hvor studentermedhjælperen kunne komme og hjælpe de borgere, som ikke selv kunne udfylde spørgeskemaet. 11

12 4. Indkomne svar 4.1. Svarprocent For borgere, som modtager hjemmepleje, var svarprocenten 53,3 %. For beboere i plejebolig, var svarprocenten samlet set 49 %. Ældrecenter Dalvangen havde en svarprocent på 46 %, Ældrecenter Hvissinge 40 % og Ældrecenter Sydvestvej 76 %. For borgere, som modtager genoptræning, var svarprocenten 67,4 %. Svarprocent Ældrecenter Hjemmepleje 53,3 58,3 Plejebolig samlet 49 65,3 Dalvangen 46 Hvissinge (tidl. 40 Omsorgscentret) Sydvestvej 76 Genoptræning 67,7 - Tabel 1: Svarprocenter 2016 versus Som det fremgår af ovenstående tabel er svarprocenten for hjemmepleje- og plejeboligområdet generelt lidt lavere i 2016 end i KL anbefaler, at den samlede svarprocent ved tilfredshedsundersøgelser som minimum er 35 %, men at kommunerne generelt tilstræber at få svarprocenter på over 60 %. Borgere, der modtager hjemmepleje og bor i plejebolig er ofte fysisk og/ mentalt svækkede, og derfor vurderes det, at svarprocenterne på hjemmepleje og plejeboligområdet er acceptable i henhold til KL s retningslinjer. Desuden er det væsentlig at understrege, at undersøgelsen er en totalundersøgelse, hvor alle borgere er inviteret til at deltage, hvilket giver et langt mere dækkende udsnit af borgere og sikrere resultater end ved stikprøve-undersøgelser. Ulempen er i midlertidig, at svarprocenten mindskes, da nogle borgere kan være så fysisk/mentalt svækkede, at de ikke er i stand til at udfylde spørgeskemaet. Det er i den forbindelse vigtigt at have for øje, når man sammenligner svarprocenten med andre kommuner, hvorvidt der er tale om en totalundersøgelse eller en stikprøveundersøgelse, og derudover om det er hele populationen eller et segment af populationen, som undersøgelsen afspejler. Plejebolig Ved undersøgelsen i 2014 sammenlignede Glostrup Kommune på plejeboligområdet sig med følgende kommuner: Assens, Frederiksberg, Greve, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg og Syddjurs kommuner. Der er ingen af de nævnte kommuner, bortset fra Frederiksberg Kommune, som har foretaget undersøgelse på plejeboligområdet efter

13 Frederiksberg Kommune foretog en totalundersøgelse på plejeboligområdet i 2015 og opnåede en svarprocent på 51,64 %, hvilket er på samme niveau som Glostrup Kommune i Da det ikke giver et retvisende billede at sammenligne med kommuner, som ikke har foretaget undersøgelser i samme år, har Center for Sundhed og Velfærd valgt at foretage en sammenligning med resultater kun for Glostrup Kommune for 2016 og En forklaring på, at der er så stor forskel i svarprocenterne på ældrecentrene, kan være, at der er mange demente borgere på Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen, som ikke er i stand til at besvare spørgeskemaet. Der var bred enighed blandt personalet på alle tre ældrecentre om, at mange beboere ikke var i stand til at udfylde spørgeskemaet, da er enten var demente, syge eller havde fysiske gener. Derudover har pårørende kontaktet Center for Sundhed og Velfærd og fortalt, at deres pårørende var for svage til at besvare spørgeskemaet, også selvom pårørende kunne hjælpe. Allerede i 2014 var der overvejelse om, hvorvidt alle borgere/beboere i Glostrup Kommune skulle inviteres til at deltage i undersøgelsen, eller om man skulle forsøge at sortere de mest demente borgere fra på forhånd. KL har umiddelbart ingen tanker om, at slette spørgeskemarammen for plejeboliger, selvom der er udfordringer med sammenligning på tværs af kommuner i Danmark, I stedet vil KL anbefale redskabet til intern udvikling. På spørgsmålet Har du fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet? viser nedenstående tabel, at næsten alle beboere har fået hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Ældrecenter Besvarelser (antal) Hjælp til udfyldelse af spørgeskema (procent) Dalvangen % Hvissinge % Sydvestvej % Tabel 2: Illustrerer, hvor stor en andel af borgerne, der har fået hjælp til udfyldelse af spørgeskema. Det er enten studentermedhjælperen, personalet på ældrecentret eller pårørende, som har hjulpet beboeren med at udfylde spørgeskemaet. Det er endvidere vigtigt at understrege, at undersøgelsen har været frivillig at deltage i, og at det ikke er etisk i orden at presse beboerne til at udfylde spørgeskemaet, hvis de ikke har lyst, tid, overskud eller kræfter til det. Hjemmepleje: Resultaterne på hjemmeplejeområdet sammenlignes dels med Landsundersøgelsen dels med resultater for Glostrup Kommune i Resultater fra Landsundersøgelsen er baseret på en undersøgelse foretaget af Rambøll i 2016 på hjemmeplejeområdet, og bestilt af Social- og Indenrigsministeriet. Undersøgelsen bygger på data, hvor er blevet spurgt og borgere har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 61 %. 13

14 Undersøgelsen er en stikprøveundersøgelse lavet med et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning og foretaget af Danmarks Statistik, baseret på cpr. nr. udtrukket fra Danmarks Statistiks hjemmehjælpsregister. Dataindsamlingen er gennemført som en kombination af telefoninterviews og papirspørgeskema i perioden 6. maj til 6. juni Svarprocenten for hjemmeplejen på 53,3% er lavere end svarprocenten i Landsundersøgelsen på 61 %. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at undersøgelsen i Glostrup Kommune er en totalundersøgelse, og Landundersøgelsen er en stikprøveundersøgelse. En totalundersøgelse, hvor alle borgere er inviteret til at deltage, giver et langt mere dækkende udsnit af borgere og sikrere resultater end ved stikprøve-undersøgelser. Det fremgår af nedenstående tabel hvor stor en andel af modtagerne af hjemmepleje, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp fordelt på den kommunale leverandør og de private leverandører. Hjemmepleje samlet Kommunal leverandør Private leverandører Personlig pleje Praktisk hjælp Maden Tabel 3: modtagere af hjemmepleje fordelt på personlig pleje og praktisk hjælp. Genoptræning Genoptræningscentret har opnået en høj svarprocent: 67,7 %. Svarprocenten er over de tilstræbte 60 %. Derudover er det også en højere svarprocent end Brøndby Kommune, som er den kommune som Glostrup Kommune sammenligner sig med på genoptræningsområdet. Brøndby Kommune opnåede en besvarelsesprocent på 46,36 % Repræsentativitet i besvarelserne Hvor repræsentative de indkomne besvarelser er, og dermed hvor godt de kan udtale sig om hele gruppen af borgere, er centralt for anvendelsen af undersøgelsen. Derfor følger nedenfor en gennemgang af, hvor god overensstemmelse, der findes mellem de kendte baggrundsfaktorer for den gruppe af borgere, der har svaret, sammenlignet med hele gruppen af inviterede borgere. Modtagere af hjemmepleje I alt blev 457 kvinder og 248 mænd, som modtager hjemmepleje, inviteret til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Der er således flere kvinder end mænd, som modtager hjemmepleje. Som det fremgår af nedenstående tabel, har kvinderne en lidt højere svarprocent, end mændene har. Men selvom der er variationer i andelen af kvinder og mænd, der er inviteret, og andelen af kvinder og mænd, som har svaret, vurderes variationerne at være så små, at de ikke har reel betydning 14

15 Køn Inviterede Svarprocent Kvinde 65 % (457) 55 % (252) Mand 35 % (248) 45 % (112) Tabel 4: Svarprocent for hhv. kvinder og mænd. I spørgeskemaet blev borgerne bedt om at notere deres fødselsår. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der flest repræsenteret i perioden fra (86 %). Fødselsår Besvarelser ,03 % (1) ,7 % (6) % (14) % (24) % (68) % (128) % (101) ,2 % (4) Tabel 5: Oversigt over besvarelser i de forskellige årstals- intervaller. Beboere i plejebolig I alt blev 148 kvinder og 52 mænd, som bor i plejebolig, inviteret til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Kvinderne er overrepræsenteret i plejeboligerne. Som det fremgår af nedenstående tabel, har kvinderne en lidt højere svarprocent, end mændene har; men ikke variationer, der gør, at data ikke er sammenlignelig. Køn Inviterede Svarprocent Kvinde 74 % (148) 51 % (75) Mand 26 % (52) 42 % (22) Tabel 6: Svarprocent for hhv. kvinder og mænd. I spørgeskemaet blev beboerne bedt om at notere deres fødselsår. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der flest repræsenteret i perioden fra (88,8 %). Fødselsår Besvarelser % (0) % (0) % (0) ,2 % (2) % (16) ,6 % (21) ,2 % (42) % (8) Tabel 7: Oversigt over besvarelser i de forskellige årstals- intervaller. 15

16 Modtagere af genoptræning I alt blev 62 kvinder og mænd, som har modtaget genoptræning, inviteret til at deltage i tilfredshedsundersøgelsen. Besvarelsesprocenten er lidt højere blandt kvinderne, men ikke variationer, der påvirker sammenligneligheden. Køn Besvarelser Kvinde 54 % (22) Mand 46 % (19) Tabel 8: Svarprocent for hhv. kvinder og mænd. I spørgeskemaet blev borgerne bedt om at notere deres fødselsår. Som det fremgår af nedenstående tabel, er borgerne fordelt rimeligt ud på de forskellige årstal, men der er flest i perioden (46,1 %). Fødselsår Besvarelser % (0) ,4 % (4) ,6 % (10) ,8 % (5) ,6 % (10) ,5 % (8) ,1 % (2) % (0) Tabel 9: Oversigt over besvarelser i de forskellige årstals- intervaller. 16

17 5. Læsevejledning Resultaterne af undersøgelsen bliver i rapporten præsenteret grafisk gennem to typer af figurer, alt afhængig af spørgsmålets karakter. Nedenfor følger en vejledning til, hvordan de to figurtyper skal læses. Figur 1 Svarfordelingen vises på de enkelte svarkategorier, der går fra en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds (rød) og 5 er meget tilfreds (grøn). Besvarelser med ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Eksempel på figur 1: Hvor tilfreds er du med hjælpen til af- og påklædning? Landsundersøgelse Glostrup samlet 99 4,04 4,27 I det viste eksempel har 2 % svaret meget utilfreds, 4 % har svaret utilfreds, 13 % har svaret hverken eller, 54 % har svaret tilfreds og 28 % har svaret meget tilfreds. Hvis procenttallet er under 3, vil det ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere op til 100 %, da decimalerne er afrundet. Til højre for svarfordelingsfiguren fremgår kommunens, leverandørens eller ældrecentrets gennemsnitlige resultat. sscoren er beregnet ud fra svarkategoriernes bagvedliggende værdi på skalaen fra 1-5. I eksemplet ligger gennemsnitsscoren på 4,04, hvilket afspejler at gennemsnittet af besvarelserne ligger mellem tilfreds og meget tilfreds. Hvis der findes data fra Landsundersøgelsen eller fra andre kommuners tilsvarende undersøgelser, vil gennemsnittet fra disse fremgå ved siden af kommunens gennemsnit, som eksemplet ovenfor også viser. 17

18 Figur 2 Figur 2 viser fordelingen af svar på spørgsmål, der har 2 eller 3 svarkategorier, fx ja, nej og både og. Eksempel på figur 2: Er hjælperne venlige over for dig? Kommunal 258 Landsundersøgelse Nej Både og Ja I det viste eksempel har 1 % svaret nej, 10 % har svaret både og og 89 % har svaret ja. Hvis procenttallet er under 3, vil det ikke blive vist af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere op til 100 %, da decimalerne er afrundet. Til denne type spørgsmål kan der ikke beregnes gennemsnit. Derfor vil eventuel data fra Landsundersøgelsen fremstå under Glostrup Kommunes resultater, som eksemplet ovenfor også viser. let af besvarelser varierer fra spørgsmål til spørgsmål, fordi nogle borgere har valgt ikke at svare på alle spørgsmålene i spørgeskemaet. Selvom der 98 beboere, der har besvaret spørgeskemaet, kan der godt være spørgsmål, som nogle beboere har ladet være ubesvaret. Et andet eksempel, er at det indenfor undersøgelsen vedrørende hjemmeplejen ikke er alle, der modtager personlig pleje, og derfor har de ikke svaret på spørgsmål vedrørende personlig pleje. Kommentarer Borgerne har haft mulighed for at komme med kommentarer. Kommentarerne er samlet og bliver præsenteret under det emne, som det vedrører. De i citationstegn nævnte kommentarer er repræsenterende for et flertal af borgernes udsagn. Leverandører I undersøgelsen om hjemmeplejen anvendes betegnelserne Kommunal og Privat. Kommunal er Glostrup Kommunes egen hjemmepleje. Privat udgør samlet de 2 private leverandører: Aleris Omsorg og Den Fleksible Service. Der leveres madservice fra den kommunale leverandør (køkkenet på Ældrecenter Hvissinge) og to private leverandører (Din Private Kok eller Det Danske Madhus). 18

19 Landsundersøgelsen Landsundersøgelsen refererer til undersøgelsen på hjemmeplejeområdet foretaget af Rambøll i Undersøgelsen bygger på data, hvor er blevet spurgt og borgere har svaret, hvilket svarer til en svarprocent på 61 %. Undersøgelsen er en stikprøveundersøgelse lavet med et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning og foretaget af Danmarks Statistik, baseret på cpr. nr. udtrukket fra Danmarks Statistiks hjemmehjælpsregister. Dataindsamlingen er gennemført som en kombination af telefoninterviews og papirspørgeskema i perioden 6. maj til 6. juni

20 6. Tilfredshed med Hjemmeplejen 6.1. Samlet tilfredshed Nedenstående viser den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Glostrup Kommune ud fra spørgsmålet Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager?, fordelt på den kommunale og de private leverandører. Til sammenligning den samlede tilfredshed i Landsundersøgelsen. (2014) Kommunal 226 3,74 3,69 Privat 112 3,65 3,96 Landsundersøgelse ,0 4,08 Figuren viser, at i den kommunale hjemmepleje er 61 % af borgerne tilfredse eller meget tilfredse, mens 56 % af modtagerne af den private hjemmepleje er tilfredse eller meget tilfredse. Tilfredsheden med både den kommunale og den private hjemmepleje ligger under landsgennemsnittet. I Landsundersøgelsen var 81 % tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen samlet set. I undersøgelsen i 2014 var der 54 % af borgerne i den kommunale hjemmepleje, og 74 % af modtagerne af den private hjemmepleje, som var tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen samlet set. 20

21 6.2. Personlig pleje I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Samlet tilfredshed med personlig pleje - Tilfredshed med hjælp til af- og påklædning - Tilfredshed med hjælp til at blive vasket - Tilfredshed med hjælp til at gå i bad - Tilfredshed med hjælp til toiletbesøg Hvor tilfreds er du med den personlige pleje samlet set? (2014) Kommunal 81 4,00 4,19 Privat 21 3,71 3,82 Landsundersøgelse: 4,24. Den gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale leverandør er større end gennemsnittet for de private leverandører. Tilfredsheden med den personlige pleje samlet set ligger for både den kommunale og de private leverandører under Landsgennemsnittet. Hvor tilfreds er du med hjælpen til af- og påklædning? (2014) Kommunal 53 3,96 4,16 Privat 13 3,85 4,08 Landsundersøgelse: 4,26 21

22 Den gennemsnitlige tilfredshed med den kommunale leverandør er lidt højere end gennemsnittet for de private leverandører, men det gælder for begge leverandører, at 77 % af modtagerne er tilfredse eller meget tilfredse. Årsagen til at den gennemsnitlige tilfredshed er lavere hos de private leverandører er, at der er færre, der er meget tilfredse blandt modtagerne af de private leverandører sammenholdt med den kommunale, og flere der er utilfredse. Utilfredsheden er dog kun på hhv. 4 % for den kommunale og 8 % hos de private. I forhold til undersøgelsen i 2014 er gennemsnittet lidt lavere for både den kommunale og de private leverandører. De private leverandører havde ingen utilfredse borgere i Hvor tilfreds er du med hjælpen til at vaske dig? (2014) Kommunal 57 3,96 4,17 Privat 17 3,82 4,00 Landsundersøgelse: 4,18 I Glostrup har den kommunale leverandør det højeste gennemsnit, og den største andel af tilfredse og meget tilfredse borgere (74 %). De private leverandører er dog meget tæt på (71 %). Resultaterne for 2014 er meget identiske med Forskellen er, at i 2014 havde de private leverandører ingen borgere, der var utilfredse. I 2016 har de private 6 %, der er utilfredse, hvor de kommunale har 5 %. Hvor tilfreds er du med hjælpen til at gå i bad? (2014) Kommunal 90 3,99 4,24 Privat 18 3,72 4,23 Landsundersøgelse: 4,26 22

23 Den kommunale leverandør har et højere gennemsnit end de private leverandører. Sammenlignet med 2014 var andelen af tilfredse eller meget tilfredse borgere 93 %, og der var ingen utilfredse borgere hos de private leverandører. Det betyder, at der er sket en ændring særligt blandt borgere hos de private leverandører, da der i 2016 er 12 % som er utilfredse eller meget utilfredse. Hvor tilfreds er du med hjælpen til toiletbesøg? Gennemsnt(2014) Kommunal 26 3,81 4,46 Privat 4 4,25 4,25 Landsundersøgelse: 4,09 De 4 borgere hos de private leverandører, der har svaret på spørgsmålet, er alle tilfredse eller meget tilfredse, hvilket også var tilfældet i Hos den kommunale leverandør er 73 % af borgerne tilfredse og meget tilfredse og 12 % er utilfredse og meget utilfredse med hjælpen til toiletbesøg. I 2014 var 92 % af borgerne hos den kommunale leverandør tilfredse og meget tilfredse med hjælpen til toiletbesøg, og der var ingen, der var utilfredse. 23

24 6.3. Praktisk hjælp I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Samlet tilfredshed med praktisk hjælp - Tilfredshed med hjælp til rengøring - Tilfredshed med hjælp til tøjvask Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp samlet set? (2014) Kommunal 158 3,66 3,61 Privat 87 3,67 3,96 Landsundersøgelse: 3,93 Fordelingen af tilfredsheden med den kommunale og de private leverandører er meget ens. 61 % af modtagere fra den kommunale leverandør er tilfredse eller meget tilfredse, mens 64 % af modtagerne fra de private leverandører er tilfredse eller meget tilfredse. I 2014 var der under 3 %, som var utilfredse med den praktiske hjælp samlet set. I 2016 er det steget til at 13 % er utilfredse eller meget utilfredse hos de private leverandører, og 10 % hos den kommunale leverandør. Hvor tilfreds er du med hjælpen til rengøring? (2014) Kommunal 206 3,46 3,57 Privat 119 3,78 3,93 Landsundersøgelse: 3,84 24

25 Den kommunale leverandør har det laveste gennemsnit, hvilket også var tilfældet i % af modtagerne af hjælp til rengøring fra den kommunale leverandør er tilfredse eller meget tilfredse, mens 66 % af modtagerne fra de private leverandører er tilfredse eller meget tilfredse. I forhold til 2014 er der sket et fald i tilfredsheden blandt modtagerne hos de private leverandører på 5 % og i forhold til den kommunale leverandør er det uændret. Der er dog for den kommunale leverandør sket en lille stigning i utilfredsheden siden I 2014 var 12 % af modtagerne fra den kommunale leverandør enten utilfredse eller meget utilfredse, hvor det i 2016 er steget til 19 %. Hvor tilfreds er du med hjælpen til tøjvask? (2014) Kommunal 86 3,98 3,83 Privat 30 3,57 3,97 Landsundersøgelse: 4,12 Den kommunale leverandør har det højeste gennemsnit og den største andel af tilfredse eller meget tilfredse borgere (79 %). Det er en stigning på 9 % i forhold til I 2014 havde de private leverandører det højeste gennemsnit og deres andel af tilfredse borgere var 65 %. I 2016 har de private leverandører det laveste gennemsnit og andelen af tilfredse borgere er 67 %. 25

26 6.4. Maden Nedenstående viser fordelingen af besvarelser fordelt på om borgerne får madservice fra den kommunale leverandør (køkkenet på Ældrecenter Hvissinge) eller en privat leverandør (Din Private Kok eller Det Danske Madhus). Hvad synes du om maden, du får leveret? Kommunal 54 3,78 Privat 22 3,50 Landsundersøgelse: 3,88 Fordelingen af tilfredsheden med den kommunale og de private leverandører er meget ens. 65 % af modtagere af madservice fra den kommunale leverandør er tilfredse eller meget tilfredse, mens 64 % af modtagerne af madservice fra de private leverandører er tilfredse eller meget tilfredse. Der er under 3 %, der er utilfredse med maden fra den kommunale leverandør, mens der er 18 %, der har tilkendegivet, at de er utilfredse eller meget utilfredse med mad fra den private leverandør. I 2014 var fordelingen af tilfredshed næsten den samme. Der er kun en forskel på få procent-point. Samlet set ligger den gennemsnitlige tilfredshed i Glostrup Kommune under Landsgennemsnittet. 26

27 Opsummering På baggrund af spørgsmål omkring personlig pleje, praktisk hjælp og maden er modtagere af hjemmepleje mest tilfredse med Kommunal leverandør 1. Hjælpen til tøjvask 2. Hjælpen til af- og påklædning (3) 3. Den personlige pleje samlet set (5) 4. Hjælpen til at vaske sig (4) 5. Hjælpen til at komme i bad (2) Private leverandører 1. Hjælpen til toiletbesøg (1) 2. Hjælpen til at komme i bad (2) 3. Hjælpen til af- og påklædning (4) 4. Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed ift. personlig pleje 5. Hjælpen til at vaske sig (5) Tallene i parentes () viser, hvilken placering ydelsen havde ved brugertilfredshedsundersøgelsen i 2014 Modtagere af hjemmepleje er mindst tilfredse med : Kommunal leverandør 1. Udviklingen i selvhjulpenhed under Hjemmeplejeindsatsen (5) 2. Hjælpen til rengøring (4) 3. Den praktiske hjælp samlet set (3) 4. Maden (2) 5. Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed ift. praktisk hjælp Private leverandører 1. Udviklingen i selvhjulpenhed under hjemmeplejeindsatsen (5) 2. Maden (4) 3. Den praktiske hjælp samlet set (3) 4. Hjælpen til rengøring (2) 5. Den praktiske hjælp samlet set (1) Sammenlignet med tilfredsheden blandt modtagere af hjemmehjælp i 2014, er de mest markante ændringer sket for den kommunale leverandør. Det gælder med hensyn til tilfredsheden vedrørende hjælpen til af- og påklædning og den personlige pleje samlet set, hvor der er opnået en større tilfredshed i 2016 end i Derimod er tilfredsheden med den kommunale leverandør med hensyn til hjælpen til at komme i bad blevet mindre. I 2014 var modtagere af hjemmehjælp mindst tilfredse med den kommunale leverandør, når det gjaldt hjælpen til tøjvask. I 2016 har det ændret sig til at være den ydelse, som modtagerne er mest tilfredse med hos den kommunale leverandør. 27

28 6.5. Personalet I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Udvikling af selvhjulpenhed under hjemmeplejeindsats - Hjælpernes omsorgsfuldhed - Hjælpernes venlighed - Hjælpernes respekt - Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed ift. personlig pleje - Medarbejdernes støtte til selvhjulpenhed ift. praktiske gøremål. Hvordan har din evne til at klare dig selv i de daglige gøremål udviklet sig under hjemmeplejeindsatsen? (2014) Kommunal 184 3,05 3,00 Privat 80 3,04 2,95 Meget mindre selvhjulpen Mindre selvhjulpen Uændret Mere selvhjulpen Meget mere selvhjulpen Landsundersøgelse: 3,00 tet for både den kommunale og de private leverandører ligger højere end landsgennemsnittet. Den kommunale leverandør klarer sig bedst med 18 % af modtagerne, der svarer, at de er blevet mere selvhjulpne eller meget mere selvhjulpne under hjemmeplejeindsatsen. I 2014 svarede 23 % af modtagerne, at de var blevet mere selvhjulpne eller meget mere selvhjulpne under hjemmeplejeindsatsen i den kommunale hjemmepleje. Hos de private leverandører var det 15 %. 28

29 Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? Kommunal 228 Privat 105 Landsundersøgelse 1701 Nej Både og Ja Tilfredsheden blandt den kommunale og de private leverandører er næsten identisk med tallene fra Er hjælperne venlige over for dig? Kommunal 241 Privat 123 Landsunder søgelse 1754 Nej Både og Ja Der er høj grad af tilfredshed med hjælpernes venlighed blandt borgerne i Glostrup Kommune. De private leverandører har 4 % flere borgere, der svarer ja end den kommunale. Sammenlignet med tallene for 2014 er der generelt en lidt højere tilfredshed i

30 Udviser hjælperne respekt over for dig? Kommunal 231 Privat 122 Landsundersøgelse 1732 Nej Både og Ja På spørgsmålet om hjælperne udviser respekt over for borgerne, er der 82 % af modtagere af den kommunale hjemmepleje, der svarer ja mod 89 % af modtagere af privat hjemmepleje. I 2014 var 78 % af modtagerne af den kommunale hjemmepleje, der svarede ja mod 91 % af modtagerne af den private hjemmepleje. De to nedenstående spørgsmål er to lokale spørgsmål, som er indføjet i forbindelse med indførelse af den rehabiliterende organisation, og var ikke spørgsmål som indgik i undersøgelsen i Den rehabiliterende organisation er etableret i september 2016, umiddelbart inden brugertilfredshedsundersøgelsen blev foretaget. Borgerne kan måske derfor ikke har nået at opleve en forskel i forhold til medarbejdernes støtte til at gøre borgeren så selvhjulpen som mulig. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt ift. personlig pleje? Kommunal 85 3,85 Privat 27 3,74 Landsundersøgelse: 4,00 30

31 I forhold til spørgsmålet om medarbejdernes støtte til at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt ift. personlig pleje er 74 % hos de private leverandører tilfredse eller meget tilfredse, mens 69 % er det hos den kommunale leverandør. Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som muligt ift. praktiske gøremål? Kommunal 110 3,74 Privat 56 3,75 Landsundersøgelse: 3,93 I forhold til spørgsmålet om medarbejdernes støtte til at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt ift. praktiske gøremål er 68 % hos de private leverandører tilfredse eller meget tilfredse, mens 64 % er det hos den kommunale leverandør. 31

32 6.6. Praktiske forhold omkring hjælpen I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Hjælp afhængig af hjælper - Faste hjælpere - Overholdelse af aftaler - Besked ved forsinkelser - Kendskab til fleksibel hjemmehjælp - Kendskab til frit valg Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Kommunal 232 Privat 114 Landsundersøgelse 1693 Nej Både og Ja De private klarer sig lidt bedre end den kommunale med 39 %, der svarer ja mod 31% hos den kommunale leverandør. Tallene er næsten identiske med undersøgelsen fra

33 Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Kommunal 239 Privat 120 Landsundersøgelse 1745 Nej Både og Ja På borgernes oplevelse af skift af hjælper klarer de private leverandører sig bedre end Landsundersøgelsen med 53 % af modtagerne, der svarer ja. Den kommunale leverandør har 29 %, der svarer ja og ligger dermed under Landsundersøgelsen. Sammenlignet med 2014 er tallene næsten identiske. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? Kommunal 225 Privat 120 Landsundersøgelse 1709 Nej Både og Ja De private klarer sig bedst med 55 %, der svarer ja mod 42 % hos den kommunale leverandør. I forhold til 2014 er billedet næsten identisk. 33

34 Bliver der givet besked, hvis hjælperen er forsinket? Kommunal 204 Privat 111 Nej Både og Ja I forhold til at give besked til borgerne ved forsinkelse klarer de private leverandører sig langt bedre end den kommunale. 46 % af modtagerne af privat hjemmepleje svarer ja mod 26 % af modtagerne af den kommunale hjemmepleje. I 2014 var det også de private, der havde den bedste score, dog var der dengang 63 %, der svarede ja. For den kommunale leverandørs vedkommende er forskellen mellem 2014 og 2016 så at sige uændret. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? Kommunal 228 Privat 116 Landsundersøgelse 1757 Nej Både og Ja Kendskabet til fleksibel hjemmehjælp er større blandt modtagerne af såvel den kommunale som den private hjemmehjælp i Glostrup Kommune end på Landsplan. Henholdsvis 46 % og 50 % af modtagerne svarer ja til, at de kender ordningen, hvorimod det kun er 29 % i landsundersøgelsen. 34

35 Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører? Kommunal 227 Privat 119 Landsundersøgelse 1744 Nej Både og Ja Der er generelt stort kendskab til fritvalg-ordningen i Glostrup Kommune, også større kendskab end på landsplan. Kendskabet blandt modtagere af de private leverandører er større end kendskabet til ordningen blandt modtagere af den kommunale hjemmepleje. Landsundersøgelsen Inden for samtlige spørgsmål vedrørende hjemmepleje ligger tilfredsheden generelt både for den kommunale og de private leverandører under Landsgennemsnittet, bortset fra udvikling af selvhjulpenhed under hjemmeplejeindsats, kendskabet til fleksibel hjemmehjælp og frit-valg ordningen. 35

36 6.7. Kommentarer Ud af de 376 modtagerne af hjemmepleje, som besvarede spørgeskemaet, var der 143, som havde kommentarer. Fælles for modtagere af hjemmepleje er, at borgerne kommenterer på rengøring, antallet af hjælpere og tidspunkt for udførelsen af hjemmeplejen. Rengøring: Med hensyn til rengøringen, beskriver mange borgere rengøringen som overfladisk og ikke tilstrækkelig. En beboer skriver: Tilfreds med udførelsen af hjemmeplejen, men ikke tilfreds med omfanget. let af hjælpere: Mange beboere giver udtryk for, at der er mange forskellige hjælpere og en stor uvished om, hvornår hjemmehjælpen kommer. Beboere skriver: Det er utrygt, at der hele tiden er forskellige hjemmehjælpere, der kommer, og derfor varierer hjælpen jo også meget i kvaliteten. 45 minutters rengøring er ikke nok hver 2. uge er alt for lidt- jeg kan næsten intet selv. Mit ønske om en fast hjælper er ikke imødekommet - det er frustrerende, at der er en ny stort set hver gang. Tidspunkt for udførelsen af hjemmeplejen: Dårlig planlægning, uvished om hvem og hvornår hjemmehjælpen kommer. 36

37 7. Tilfredshed med Plejeboliger 7.1. Samlet tilfredshed Nedenstående viser den samlede tilfredshed med plejeboligerne i Glostrup Kommune ud fra spørgsmålet Hvad synes du samlet set om at bo her? Til sammenligning ses nedenfor den samlede tilfredshed fra tilfredshedsundersøgelsen i Glostrup samlet Glostrup samlet ,19 Det fremgår af figurerne, at 74 % af beboerne enten er tilfredse eller meget tilfredse samlet set ved at bo i deres plejebolig på ældrecentret i Glostrup Kommune. I 2014 var 82 % af beboerne enten tilfredse eller meget tilfredse. 37

38 Nedenfor fremgår den samlede tilfredshed fordelt på de enkelte ældrecentre. Dalvangen 42 4,05 Hvissinge 25 3,88 Sydvestvej 28 4,04 Når svarene fordeles på de enkelte ældrecentre, fremgår det, at Ældrecenter Dalvangen opnår den højeste tilfredshed, mens Ældrecenter Hvissinge opnår den laveste. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2014, er der den forskel, at Omsorgscentret (nu Ældrecenter Hvissinge) opnåede den højeste tilfredshed (83 %) og Sydvestvej opnåede den laveste (79 %). 38

39 7.2. Boligen I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Tilfredshed med bolig - Tilfredshed med fælles lokaler - Tilfredshed med udendørs områder - Tilfredshed med de daglige aktiviteter - Tilfredshed med arrangementer Hvor tilfreds er du med din bolig? Glostrup samlet 95 4,35 Dalvangen 41 4,37 Hvissinge 26 4,31 Sydvestvej 28 4,36 Beboerne på de 3 ældrecentre er næsten lige tilfredse med deres bolig. Sammenlignet med undersøgelsen i 2014 er der samlet set en højere tilfredshed blandt beboerne til deres bolig i I 2014 var den gennemsnitlige tilfredshed for Glostrup Kommune samlet set på 4,17, hvor den i 2016 er på 4,35. 39

40 Hvor tilfreds er du med jeres fælles lokaler? Glostrup samlet 90 3,97 Dalvangen 39 4,18 Hvissinge 25 3,72 Sydvestvej 26 3,88 Figuren viser, at 85 % af beboerne på Dalvangen er tilfredse eller meget tilfredse med deres fælles lokaler. På Sydvestvej er 76 % tilfredse eller meget tilfredse og på Hvissinge er 72 % tilfredse eller meget tilfredse. Sammenlignet med undersøgelsen fra 2014 er tilfredsheden for Glostrup Kommune samlet set lidt lavere end i 2016, en lille forskel på 0,09. Hvor tilfreds er du med de udendørsområder der er her på centeret? Glostrup samlet 85 4,02 Dalvangen 38 4,26 Hvissinge 22 3,64 Sydvestvej 25 4,00 40

41 89 % af beboerne på Dalvangen er enten tilfredse eller meget tilfredse. For Ældrecenter Sydvestvej er det 80 % og på Ældrecenter Hvissinge er der 73 %, der er enten tilfredse eller meget tilfredse. Tilfredsheden for de udendørs områder ligger samlet for kommunen på gennemsnit 4,02. Det er sammenlignet med 2014 lidt lavere (0,10) i Hvor tilfreds er du med de daglige aktiviteter, der tilbydes? Glostrup samlet 71 3,58 Dalvangen 31 3,35 Hvissinge 16 3,44 Sydvestvej 24 3,96 Der er en lille stigning i tilfredsheden blandt beboerne for Glostrup samlet set på spørgsmålet om de daglige aktiviteter i 2016 sammenlignet med 2014 (0,08). Sydvestvej har den højeste tilfredshed blandt beboerne på de 3 ældrecentre. 80 % er enten tilfredse eller meget tilfredse med de daglige aktiviteter, og der er ingen der er utilfredse. Der er en meget stor forskel sammenlignet med 2014, hvor der kun var 24 % af beboerne på Sydvestvej, der var enten tilfredse eller meget tilfredse. Dalvangen har den laveste tilfredshed, kun 48 % af beboerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med de daglige aktiviteter. På Hvissinge er 56 % enten tilfredse eller meget tilfredse. 41

42 Hvor tilfreds er du med de arrangementer, der afholdes her på stedet? Glostrup samlet 75 4,00 Dalvangen 29 3,93 Hvissinge 19 3,63 Sydvestvej 27 4,33 Af figuren fremgår det, at Sydvestvejs beboere er mest tilfredse med de arrangementer, der afholdes, og der er ingen, der er utilfredse. Selvom beboerne på Hvissinge er mindst tilfredse er der dog 64 % af beboerne, der er enten tilfredse eller meget tilfredse. Tilfredsheden er steget lidt i 2016 samlet set for Glostrup (4,0) sammen lignet med 2014 (3,92). 42

43 7.3. Personlig pleje I dette afsnit bliver resultaterne for følgende emner præsenteret: - Samlet tilfredshed med personlig pleje - Tilfredshed med hjælp til af- og påklædning - Tilfredshed med hjælp til at blive vasket - Tilfredshed med hjælp til at komme i bad - Tilfredshed med hjælp til toiletbesøg Hvor tilfreds er du med den personlige pleje samlet set? Glostrup samlet 85 3,98 Dalvangen 39 4,05 Hvissinge 20 3,70 Sydvestvej 26 4,08 Samlet set for Glostrup Kommune ligger gennemsnittet i 2016 lidt højere end i 2014, en forskel på 0,06. På Sydvestvej er 85 % af beboerne enten tilfredse eller meget tilfredse. Hvissinge har den laveste tilfredshed med den personlige pleje, 60 % er enten tilfredse eller meget tilfredse. For Dalvangen er tallet 77 %. 43

44 Hvor tilfreds er du med hjælpen til af- og påklædning Glostrup samlet 63 3,94 Dalvangen 28 3,93 Hvissinge 17 4,06 Sydvestvej 18 3,83 Samlet for Glostrup Kommune er 77 % af beboere tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til afog påklædning. I forhold til 2014 er der en forskel i negativ retning på 5 %. Den højeste tilfredshed er på Dalvangen (78 %), den laveste på Sydvestvej (72%). og Hvissinge opnår en tilfredshed på 76 %. Hvor tilfreds er du med hjælpen til at blive vasket? Glostrup samlet 75 3,99 Dalvangen 34 3,88 Hvissinge 20 4,05 Sydvestvej 21 4,10 44

45 Af figuren fremgår det, at beboerne på de 3 ældrecentre generelt er tilfredse med hjælpen til at blive vasket. Beboerne på Ældrecenter Sydvestvej er mest tilfredse: 95 % af tilfredse eller meget tilfredse, hvor beboerne på Dalvangen har den laveste tilfredshed: 74 % er tilfredse eller meget tilfredse. På Hvissinge er 80 % tilfredse eller meget tilfredse. Sammenlignet med 2014 er tilfredsheden samlet for alle 3 ældrecentre lidt lavere i I 2014 var gennemsnittet 4,03 og i 2016 er gennemsnittet 3,99. Hvor tilfreds er du med hjælpen til at komme i bad? Glostrup samlet 84 4,01 Dalvangen 39 3,95 Hvissinge 21 4,10 Sydvestvej 24 4,04 Af figuren fremgår det, at beboerne på ældrecentrene generelt er tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til at komme i bad. På Sydvestvej er 88 % enten tilfredse eller meget tilfredse. På Dalvangen er 81 % tilfredse eller meget tilfredse, og på Dalvangen er 77 % tilfredse eller meget tilfredse.sammenlignet med 2014 er gennemsnittet næsten det samme som i 2016, der er blot en forskel på 0,03 %. 45

46 Hvor tilfreds er du med hjælpen til toiletbesøg? Glostrup samlet 54 3,65 Dalvangen 24 3,38 Hvissinge 17 3,88 Sydvestvej 13 3,85 Vedrørende tilfredshed med hjælp til toiletbesøg ligger Glostrup Kommune samlet set lidt lavere end i I 2014 var gennemsnittet 3,92 og i 2016 er det 3,65. Dalvangen har den laveste tilfredshed: 50 % af beboerne er enten tilfredse eller meget tilfredse, og 21 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med hjælpen til toiletbesøg. Sydvestvej har den højeste tilfredshed: 85 % af beboerne er enten tilfredse eller meget tilfredse. På Hvissinge er 71 % tilfredse eller meget tilfredse med hjælpen til toiletbesøg. 46

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd Bilag til hedsundersøgelse 2014 Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Bilag til

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport - Sammenligning over tid Modtagere af Hjemmepleje beelser: 1.699 Svarprocent: 55,07% Hele Landet Side 1 ud af 10 sider Introduktion Tilfredshedsportalen har

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Borgere som modtager hjemmepleje Antal besvarelser: 416 Svarprocent: 60,70% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 20 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner beelser: 14 Svarprocent: 42,42% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Plejebolig Balling beelser: 14 Svarprocent: 56,00% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hjemmeplejen - Hovedrapport

Hjemmeplejen - Hovedrapport Hjemmeplejen - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere i kommunens plejeboliger Antal besvarelser: 109 Svarprocent: 35,97% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 14 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune Navn Vej Postnummer Kære modtager af hjemmepleje I Egedal Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen meget højt. Af den grund er det vigtigt for os at få viden om, hvad du synes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING - ASPEKT R&D A/S Besvarelsesprocenter Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre Borgerundersøgelser

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup 2018

Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup 2018 SOCIAL OG SUNDHED Dato: 8. februar 2019 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: lorn@balk.dk Kontakt: Louise Rønnov Brugerundersøgelse Hjemmepleje i Ballerup Sammendrag Brugerne af hjemmepleje i Ballerup har i oktober

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen 2014 2. Udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Spørgeskemaet... 4 Læsevejledning... 6 Metodebeskrivelse... 7 Tilfredshed med personlig pleje og praktisk

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE MAD- LEVERANDØRER Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på madområdet af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp, personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast

Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen Udkast Brugertilfredshedsundersøgelse Hjemmeplejen 2014 Udkast Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 3 Spørgeskemaet... 4 Læsevejledning... 6 Metodebeskrivelse... 7 Tilfredshed med personlig pleje og praktisk

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT BORGERCENTER NORD BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I VOKSENHANDICAP INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR AKUT- OG OPSØGENDE INDSATSER BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017

Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 14. marts 2017 Bilag 1 - Referat af alle brugerundersøgelser i 2016 Dette

Læs mere

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse

1. tog rapporten til efterretning, 2. besluttede at sende rapporten i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig forelæggelse 119. Brugertilfredshedsundersøgelse i Frederiksberg Kommunes plejeboliger Åbent - 27.42.00-P05-1-15 Resumé Frederiksberg Kommune har gennemført brugertilfredshedsundersøgelse i plejecentrene, resultaterne

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Hjemmeplejeområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning

Læs mere

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total

Indhold. Hjemmepleje, SUF Total Hjemmepleje, SUF Total Indhold Formål med undersøgelsen Antal besvarelser Dataindsamlingsmetode Profil af målgruppen Læsevejledning Sammenligning med tidligere år og andre enheder Svarfordelinger på alle

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% beelser: 330 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 311 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% beelser: 223 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 215 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% beelser: 911 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 865 1 2 3 4 5 3,8 3,8 0,0 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE BEBOERE PÅ PLEJECENTRE FEBRUAR 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE, FRAFALD OG LÆSEVEJLEDNING 6 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG

AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG AARHUS KOMMUNE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 CENTERRAPPORT CENTER FOR BOOMRÅDET BOSTØTTE, BOFÆLLESSKABER OG BOTILBUD I SOCIALPSYKIATRI OG UDSATTE VOKSNE INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere