Hjemmeplejen - Hovedrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmeplejen - Hovedrapport"

Transkript

1 Hjemmeplejen - Hovedrapport

2

3 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Baggrund 4 Mål 4 Metode 4 Sammenligning med andre kommuner 5 Svarprocenten 5 Målopfyldelse 5 Undersøgelsens resultater 6 Anvendelse af undersøgelsen 6 Spørgeskemaundersøgelsens samlede resultater 7 Samlet tilfredshed 8 Personlig pleje 9 Praktisk hjælp 12 Praktiske forhold 14 Hjælperne 15 Maden 17 Syddjurs træner for en bedre fremtid 17 Det frie valg 18 Kontakten til kommunen 18 Benchmarkoversigter 19 Bilag: Spørgeskema 3

4 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Hjemmeplejen - Hovedrapport November 2012 Sagsid. 12/13967 Indledning Baggrund Syddjurs kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når kommunens tilbud skal udvikles. Dette kan bl.a. ske ved at inddrage borgerne gennem tilfredshedsundersøgelser. Udvalget for Sundhed, ældre og social har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på alle udvalgets områder. Samtidig har regeringen i den økonomiske aftale med Kommunernes Landsforening (KL) anbefalet, at der laves brugertilfredshedsundersøgelser (BTU) inden for dagtilbudsområdet, skoleområdet og hjemmeplejen. Det anbefales, at undersøgelsen gennemføres hvert andet eller 3. år for at følge udviklingen. Undersøgelsen er gennemført i september og oktober måned 2012 og omfatter alle borgere, som modtager hjemmepleje enten fra kommunen eller fra en privat leverandør. Der er i alt udsendt 1281 spørgeskemaer. Undersøgelsen omfatter 1221 borgere, idet borgere, som får hjælp fra både den kommunale hjemmepleje og en privat leverandør, har modtaget 2 spørgeskemaer. Ud over denne hovedrapport er der lavet en rapport for hvert af de 8 kommunale team og for de 3 private leverandører: Forenede Care, Elite Miljø og Privatplejen. Mål Udvalget for Sundhed, ældre og social har på sit møde den 3. september 2012 fastsat måltal for tilfredshedsgraden blandt borgere, som modtager hjemmepleje. Der arbejdes mod, at 85 % af borgerne samlet set skal have svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålene. Metode Til at følge undersøgelsen har der været nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdeleder Birgitte Nielsen, områdeleder Birgitte Anthonsen, teamleder Kirsten Secher, fællestillidsrepræsentant Jette Vika Jørgensen og tillidsrepræsentant Marianne Sørensen. Sammen med udviklingskonsulenterne Maibritt Villadsen og Eva Simonsen, Personale og HR-afdelingen, har gruppen tilrettelagt spørgerammen til de lokale forhold. Gruppen har endvidere fastsat fremgangsmåden for gennemførelse af undersøgelsen. KL har udarbejdet et nationalt koncept for brugertilfredshedsundersøgelser på hjemmeplejeområdet. Konceptet er anvendt i undersøgelsen. Det betyder, at den anvendte spørgeramme er valideret af KL i et pilotprojekt, som omfatter 10 kommuner. En del af spørgsmålene er obligatoriske med henblik på at kunne sammenligne brugertilfredsheden på tværs af kommuner. Det har også været muligt at tilføje lokale spørgsmål. Under temaet Hjælperne har arbejdsgruppen valgt at medtage spørgsmålet: Inddrager hjælperne dig i udførelsen af hjælpen?. Dette er medtaget, da personalet har hverdagsrehabilitering i fokus. Endvidere han man valgt at spørge om tilfredsheden blandt borgere som deltager i 4

5 Syddjurs træner for en bedre fremtid (træning i stedet for kompenserende hjælp). Sammen med spørgsmålet om tilfredshed med leveret mad er borgerne blevet anmodet om at oplyse, hvilket firma maden leveres fra. Endelig er tilføjet spørgsmålet: Ved du at du kan bytte en visiteret ydelse?. Spørgeskemaerne er udleveret over en 14-dagsperiode af de hjælpere, som kommer hos borgerne. Det er over for medarbejderne oplyst, at de ikke måtte hjælpe med at udfylde skemaerne, da dette kunne påvirke svarene. Sammen med spørgeskemaerne blev udleveret en kuvert, som borgerne i lukket form kunne aflevere til hjælperne. Det har også været muligt for borgeren, at udfylde spørgeskemaet elektronisk, hvilket nogle få har benyttet sig af. En del af de returnerede spørgeskemaer er uklare i besvarelserne. F.eks. kan der være to eller flere krydser ved et spørgsmål. Eller måske har borgeren ikke svaret på, hvilken hjælp han/hun får, men har alligevel udfyldt det resterende skema. Der er ved indtastningen kun medtaget svar, hvor afkrydsningen ikke har givet anledning til tvivl. Sammenligning med andre kommuner KL har oprettet Tilfredshedsportalen. Portalen giver kommunerne mulighed for at uploade resultater fra deres brugertilfredshedsundersøgelser og på den måde få adgang til at sammenligne sig med andre kommuner. Formålet med tilfredshedsportalen er at understøtte kommunernes arbejde med at udvikle kvaliteten. Udover at sammenligne med sig selv internt i kommunen eller over tid, kan kommunerne fx lære af dem, der har de samme rammebetingelser, men opnår højere tilfredshed. Mange kommuner gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet i 2012 og 2013, og en sammenligning vil være relevant, når disse resultater er lagt ind på portalen. Svarprocenten For at sikre et solidt datagrundlag anbefales det, at svarprocenten tilstræbes at være over 70 % og 60 %. Der er udsendt 1281 spørgeskemaer, hvoraf 864 er besvaret. Det betyder en svarprocent på 67,4 %, hvilket anses for at være tilfredsstillende. Målopfyldelse Som tidligere nævnt har Udvalget for sundhed, ældre og social fastsat, at der arbejdes mod, at 85 % af borgerne samlet set skal have svaret Meget tilfreds eller Tilfreds på spørgsmålene. På spørgsmålet Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? svarer 83 % enten Meget tilfreds eller Tilfreds. For den kommunale hjemmepleje ligger den samlede tilfredshed på 81 % og for det private område er tilfredsheden på 87 %. På spørgsmålene inden for personlig pleje er tilfredsheden på alle spørgsmål - på nær et - over 85 %. Det ene spørgsmål er tilfredsheden med hjælpen til at gå i bad er for de private leverandører på 77 %. Spørgsmålet er dog kun besvaret af 22 personer, og heraf har de 23 % svaret Ved ikke. Inden for praktisk hjælp er tilfredsheden med den kommunale hjemmepleje på alle spørgsmål under 85 %. For de private leverandører er det kun tilfredsheden med bestilling af varer, der er under 85 %. 5

6 På det lokale spørgsmål om tilfredsheden med den leverede mad, svarer 88 %, at de er meget tilfredse eller tilfredse med Det danske madhus, 75 % er meget tilfredse eller tilfredse med anden leverandør og 72 % er meget tilfredse eller tilfredse med Djurs mad. Det andet lokale spørgsmål om tilfredsheden med træning i stedet for kompenserende hjælp ( Syddjurs træner for en bedre fremtid ) viser, at 82 % er meget tilfredse eller tilfredse. Det skal bemærkes, at der i undersøgelsen er spurgt til kvaliteten af hjælpen. Det kan dog ikke udelukkes, at borgerne ved besvarelserne (også) har lagt vægt på kvantiteten. Undersøgelsens resultater Resultaterne er opdelt efter spørgeskemaets temaer. Resultaterne vises først i en graf, som angiver, hvor stor en procentdel, der har svaret inden for de mulige svarkategorier. På grund af afrundinger vil procentangivelserne ikke altid give summen 100. Værdier under 2 % vil ofte ikke være angivet på grund af manglende plads. Der er til højre for grafen angivet det nominelle antal svar. Resultaterne vises herefter som et gennemsnit beregnet på en skala fra 5 til 1, hvor 5 svarer til den højeste tilfredshed. Det betyder: Jo større gennemsnit, jo højere tilfredshed. Gennemsnittene for spørgsmålene Praktiske forhold og Hjælperne er dog beregnet på en skala fra 3 til 1, hvor 3 = Ja, 2 = både og og 1= Nej. Ved gennemsnitsberegningerne er svarkategorien Ved ikke ikke medregnet. Det betyder også, at de, som har svaret Ved ikke, ikke tælles med i Antal svar. Svarkategorien Får ikke hjælp til dette er ikke taget med i resultaterne. Alle besvarelserne er opdelt i forhold til, om hjælpen er ydet af den kommunale hjemmepleje eller af en privat leverandør. Afslutningsvis er der to benchmarkoversigter, der viser gennemsnittene på alle spørgsmålene fordelt på de enheder, som har deltaget i undersøgelsen. Anvendelse af undersøgelsen En tilfredshedsundersøgelse er en måling af den kvaliltet, som borgerne oplever for øjeblikket. Undersøgelsen kan ikke stå alene ved vurderingen af tiltag på et område. Andre forhold som f.eks. den faglig kvalitet er også indikatorer, som skal medtænkes. Undersøgelsen bør derfor følges op af dialog i organisationen, før konkrete målrettede handlinger iværksættes. 6

7 Spørgeskemaundersøgelsens samlede resultater Følgende enheder har deltaget i undersøgelsen Respondenter Procent Ringparken/Søhusparken team ,0% Ringparken/Søhusparken team ,6% Ringparken/Søhusparken team ,1% Ringparken/Søhusparken team ,5% Rosengården/Lillerup team ,4% Rosengården/Lillerup team ,4% Rosengården/Lillerup team ,4% Rosengården/Lillerup team ,2% Forenede Care 43 5,0% Elite Miljø 46 5,3% Privatplejen 61 7,1% I alt ,0% Deltagernes alder og køn Mand Kvinde I alt år år år år år år år år I alt

8 Hvor ofte kommer hjælperne hos dig Respondenter Procent Flere gange om dagen ,9% 1 gang om dagen ,1% Flere gange om ugen 31 3,8% 1 gang om ugen 40 4,9% Hver 2. uge ,7% Hver 3. uge eller mindre 8 1,0% Ved ikke 5 0,6% I alt ,0% Samlet tilfredshed Samlet tilfredshed med hjemmeplejen Figur 1.1 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen fordelt på kommunal og privat hjælp Figur 1.2 Figur 1.3 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 2,00 5,00 4, I alt 1,00 5,00 4,

9 Personlig pleje Tilfredshed med hjælpen til at gå i bad Figur 2.1 Figur 2.2 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 4,00 5,00 4,76 17 I alt 1,00 5,00 4, Tilfredshed med hjælpen til at blive vasket Figur 2.3 Figur 2.4 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 4,00 5,00 4,56 9 I alt 1,00 5,00 4,

10 Tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning Figur 2.5 Figur 2.6 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 3,00 5,00 4,50 8 I alt 1,00 5,00 4, Tilfredshed med hjælpen til toiletbesøg Figur 2.7 Figur 2.8 Kommunal 1,00 5,00 4,20 79 Privat 5,00 5,00 5,00 1 I alt 1,00 5,00 4,

11 Tilfredshed med den personlige pleje samlet set Figur 2.9 Figur 2.10 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 4,00 5,00 4,71 14 I alt 1,00 5,00 4,

12 Praktisk hjælp Tilfredshed med hjælpen til rengøring Figur 3.1 Figur 3.2 Kommunal 1,00 5,00 3, Privat 1,00 5,00 4, I alt 1,00 5,00 4, Tilfredshed med hjælpen til tøjvask Figur 3.3 Figur 3.4 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 1,00 5,00 4,40 20 I alt 1,00 5,00 4,

13 Tilfredshed med hjælpen til bestilling af varer Figur 3.5 Figur 3.6 Kommunal 2,00 5,00 4,33 45 Privat 4,00 5,00 4,67 3 I alt 2,00 5,00 4,35 48 Tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set Figur 3.7 Figur 3.8 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 1,00 5,00 4,26 72 I alt 1,00 5,00 4,

14 Praktiske forhold Er det oftest de samme hjælpere, som kommer Figur 4.1 Figur 4.2 Kommunal 1,00 3,00 1, Privat 1,00 3,00 2, I alt 1,00 3,00 2, Er hjælpen lige god uanset hvilken hjælper, der kommer Figur 4.3 Figur 4.3 Kommunal 1,00 3,00 2, Privat 1,00 3,00 2, I alt 1,00 3,00 2,

15 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter Figur 4.4 Figur 4.4 Kommunal 1,00 3,00 2, Privat 1,00 3,00 2, I alt 1,00 3,00 2, Hjælperne Er hjælperne venlige Figur 4.5 Figur 4.5 Kommunal 2,00 3,00 2, Privat 2,00 3,00 2, I alt 2,00 3,00 2,

16 Udviser hjælperne respekt Figur 4.6 Figur 4.7 Kommunal 1,00 3,00 2, Privat 2,00 3,00 2, I alt 1,00 3,00 2, Inddrager hjælperne dig i udførelsen af hjælpen Figur 4.8 Figur 4.9 Kommunal 1,00 3,00 2, Privat 1,00 3,00 2, I alt 1,00 3,00 2,

17 Maden Tilfredshed med leveret mad fordelt på leverandører Figur 5.1 "Syddjurs træner for en bedre fremtid" Figur 6.1 Figur 6.2 Kommunal 1,00 5,00 4, Privat 2,00 5,00 4,00 11 I alt 1,00 5,00 4,

18 Det frie valg Ved du, at du kan vælge mellem kommunale og private leverandører? Figur 7.1 Respondenter Procent Ja ,7% Nej ,3% I alt ,0% Ved du, at du kan bytte en visiteret ydelse? Figur 7.2 Respondenter Procent Ja ,2% Nej ,8% I alt ,0% Kontakten til kommunen (planlægger/teamleder) Figur 8.1 Figur 8.2 Tilfredshed med kontakten til kommunen 1,00 5,00 4,

19 Benchmarkoversigter Benchmarkoversigt 1 RiSø 1 RiSø 2 RiSø 3 RiSø 4 RoLi 1 RoLi 2 RoLi 3 RoLi 4 Forenede Care Elite Miljø Privatplejen I alt Tilfredshed med hjælpen til at gå i bad 4,31 4,37 4,30 4,48 4,34 4,10 4,18 4,36 4,75 4,33 Tilfredshed med hjælpen til at blive vasket 4,38 4,25 4,48 4,25 4,11 4,12 4,35 4,17 4,56 4,29 Tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning 4,33 4,32 4,48 4,20 4,00 4,44 4,20 4,29 4,50 4,31 Tilfredshed med hjælpen til toiletbesøg 4,00 4,44 4,53 4,43 3,75 4,43 3,86 4,08 5,00 4,21 Tilfredshed med hjælpen til den personlige pleje samlet set 4,35 4,34 4,31 4,43 4,26 4,33 4,14 4,38 4,77 4,33 Tilfredshed med hjælpen til rengøring 3,88 4,11 3,94 3,94 3,87 3,89 3,60 4,07 4,42 4,10 4,36 4,00 Tilfredshed med hjælpen til tøjvask 4,33 4,29 4,26 4,25 4,00 3,72 4,08 3,91 4,70 3,75 4,33 4,15 Tilfredshed med hjælp til bestilling af varer 4,50 4,25 4,00 4,00 4,25 5,00 4,25 4,38 5,00 4,50 4,35 Tilfredshed med den praktiske hjælp samlet set 4,13 4,19 3,91 4,00 4,10 4,00 3,65 3,98 4,24 4,05 4,42 4,06 Tilfredshed med deltagelse i træningsforløb under "Syddjurs træner" 4,13 4,39 3,62 4,00 4,36 4,18 4,13 4,43 3,50 4,00 4,17 4,14 Tilfredshed med kontakten til kommunen 3,93 4,12 4,05 4,07 3,74 4,12 3,97 4,21 4,04 Samlet tilfredshed med hjemmeplejen 4,10 4,28 4,12 4,16 3,88 4,05 3,99 4,22 4,49 4,13 4,25 4,14 Meget godt Godt Middel Dårligt Meget dårligt Benchmarkoversigt 2 RiSø 1 RiSø 2 RiSø 3 Er det oftest de samme hjælpere, som kommer 2,02 2,27 1,79 2,14 1,80 1,79 1,71 2,17 2,89 2,76 2,71 2,11 Er hjælpen lige god uanset hvilken hjælper, der kommer 2,03 2,13 2,10 2,14 1,91 2,14 1,97 2,28 2,58 2,00 2,37 2,13 Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter 2,37 2,52 2,60 2,61 2,41 2,61 2,30 2,51 2,81 2,75 2,85 2,54 RiSø 4 RoLi 1 RoLi 2 RoLi 3 RoLi 4 Forenede Care Elite Miljø Privatplejen I alt Er hjælperne venlige 2,98 2,98 2,95 2,98 2,96 2,96 2,99 2,98 3,00 2,98 3,00 2,98 Udviser hjælperne respekt 2,93 2,87 2,91 2,96 2,84 2,87 2,93 2,95 2,97 2,94 3,00 2,92 Inddrager hjælperne dig i udførelsen af hjælpen 2,18 2,20 2,43 2,30 1,99 2,18 2,11 2,28 2,15 1,81 2,23 2,19 Godt Middel Dårligt 19

20 Velkommen til undersøgelsen om brugertilfredshed med hjemmeplejen i Syddjurs Kommune Personlig pleje Først vil vi gerne spørge til den personlige pleje. Hvad synes du om den hjælp, du får til: (Sæt ét kryds i hver række) Får ikke hjælp til dette Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke At gå i bad? At vaske dig? Af- og påklædning? Toiletbesøg? Den personlige pleje samlet set? Praktisk hjælp Nu vil vi gerne spørge til den praktiske hjælp. Hvad synes du om den hjælp, du får til: (Sæt ét kryds i hver række) Får ikke hjælp til dette Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Rengøring? Tøjvask? Bestilling af varer? Den praktiske hjælp samlet set?

21 Praktiske forhold De næste spørgsmål handler om nogle praktiske forhold omkring hjælperne. (Sæt ét kryds i hver række) Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig? Ja Både og Nej Ved ikke Er den hjælp, du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? Hjælperne De næste spørgsmål handler om de hjælpere, som yder hjælpen. (Sæt ét kryds i hver række) Er hjælperne venlige over for dig? Udviser hjælperne respekt over for dig? Inddrager hjælperne dig i udførslen af hjælpen? Ja Både og Nej Ved ikke Hvor ofte kommer der hjælpere hos dig? (Sæt ét kryds) Flere gange om dagen 1 gang om dagen Flere gange om ugen 1 gang om ugen Hver 2. uge Hver 3. uge eller mindre Ved ikke

22 "Syddjurs træner for en bedre fremtid" De næste spørgsmål handler om kommunens projekt om aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp. Har du deltaget eller deltager du i et træningsforløb under "Syddjurs træner"? Ja Nej Ved ikke Hvis ja: Hvor tilfreds er du med forløbet? (Sæt ét kryds) Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Maden Hvad synes du om maden, du får leveret? (Sæt ét kryds) Får ikke leveret mad Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Får du ikke leveret mad, springer du næste spørgsmål over. Hvilket firma får du leveret mad fra? (Sæt ét kryds) Djurs mad Det danske madhus Anden leverandør Ved ikke

23 Kontakten til kommunen Det næste spørgsmål handler om kontakten til kommunen f.eks. i forbindelse med ændring af tider for hjemmehjælpen. Hvordan er kontakten til din planlægger/teamleder i kommunen? (Sæt ét kryds) Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Meget dårlig Ved ikke Din samlede vurdering af hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? (Sæt ét kryds) Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke Det frie valg Ved du, at du kan vælge mellem kommunale og private leverandører? Ja Nej Ved du, at du kan bytte en visiteret ydelse? Ja Nej

24 Om dig Denne del af spørgeskemaet handler om dig Hvornår er du født? Noter venligst dit fødselsår Er du: Mand Kvinde Hvad er din civilstand? Gift/samboende Enlig/enke/enkemand Ønsker ikke at oplyse Hvor ofte er du sammen med dine pårørende (familie og venner)? (Sæt ét kryds) Ca. 2 gange om ugen eller oftere Ca. 1 gang om ugen Ca. 1 til 3 gange om måneden Sjældnere Aldrig Ønsker ikke at oplyse Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? (Sæt ét kryds) Meget godt Godt Både godt og dårligt Dårligt Meget dårligt Ved ikke Tak for hjælpen

25

Plejeboliger - Hovedrapport

Plejeboliger - Hovedrapport Plejeboliger - Hovedrapport Indholdsfortegnelse Indledning s. 4 Baggrund s. 4 Mål s. 4 Metode s. 4 Sammenligning med andre kommuner s. 5 Svarprocenten s. 5 Målopfyldelsen s. 5 Undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for plejeboliger Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% beelser: 330 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 311 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% beelser: 223 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 215 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for dagplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune. Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje Spørgeskema til modtagere af hjemmepleje 1 Vejledning Udfyld venligst skemaet med kuglepen. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmålene og returnere skemaet i vedlagte svarkuvert. Det er vigtigt for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for kommunens skoler Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for skoleområdet Indhold Indhold... 1 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% beelser: 911 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 865 1 2 3 4 5 3,8 3,8 0,0 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for daginstitutioner Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården aa Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Ågården Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Ågården Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Naturbørnehaven Mols Bjerge

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Naturbørnehaven Mols Bjerge Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Naturbørnehaven Mols Bjerge Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Naturbørnehaven Mols Bjerge Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S

SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING ASPEKT R&D A/S SLAGELSE KOMMUNE CENTER FOR SUNDHED OG ÆLDRE BORGERUNDERSØGELSE OM KVALITETEN I HJEMMEPLEJEN SAMMENLIGNING - ASPEKT R&D A/S Besvarelsesprocenter Slagelse Kommune Center for Sundhed og Ældre Borgerundersøgelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Syddjurs kommunale tandpleje Hovedrapport Marts 2013 Sagsnr. 12/13026 Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i Egedal Kommune Navn Vej Postnummer Kære modtager af hjemmepleje I Egedal Kommune vægter vi en fortsat udvikling af kvaliteten i hjemmeplejen meget højt. Af den grund er det vigtigt for os at få viden om, hvad du synes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2017 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Børnehuset Uglen Skole og Dagtilbud Side 0 af 7 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole

Brugertilfredshedsundersøgelse Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Kolind Centralskole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Individuel rapport for Kolind Centralskole Indhold Indhold... 1 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Rosmus Børnehus

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Rosmus Børnehus Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Rosmus Børnehus Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Rosmus Børnehus Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2.

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Institutionsrapport for Romlehøj Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Romlehøj Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 2 Undersøgelsens omfang... 2 2. Metode... 2 Spørgeskemaerne...

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd Bilag til hedsundersøgelse 2014 Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Bilag til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Skoler. Skole og Dagtilbud

Brugertilfredshedsundersøgelse Skoler. Skole og Dagtilbud Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Skoler Skole og Dagtilbud Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for undersøgelsen... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Daginstitutioner. Skole og Dagtilbud

Brugertilfredshedsundersøgelse Daginstitutioner. Skole og Dagtilbud Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Daginstitutioner Skole og Dagtilbud Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for undersøgelsen... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Dagplejen. Skole og Dagtilbud

Brugertilfredshedsundersøgelse Dagplejen. Skole og Dagtilbud Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Dagplejen Skole og Dagtilbud Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for undersøgelsen... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Thorsager Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

Indhold. Side 1 af 10

Indhold. Side 1 af 10 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent og tilfredshed... 3 2.3 Opfyldelse af mål for svarprocent og tilfredshed... 3 3 Læsning

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for demensafsnit Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.3-08-203 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 203 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1

gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 gsid 12/2938 Daginstitutionerne Hovedrapport Side 1 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner

Læs mere

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde

Center for Social og Sundhed. Furesø Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde Center for Social og Sundhed Furesø Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på det kommunale hjemmeplejeområde - 2014. Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Undersøgelsens overordnede resultater... 3 Indsatser...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Borgere som modtager hjemmepleje Antal besvarelser: 416 Svarprocent: 60,70% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 20 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016

Bilag til Tilfredshedsundersøgelse. Center for Sundhed og Velfærd. Efteråret 2016 Undersøgelse af brugerhed hos modtagere af hjemmepleje Center for Sundhed og Velfærd Bilag til Tilfredshedsundersøgelse Brugerhedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje, genoptræning og beboere i

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE xx BRUGERUNDERSØGELSE 2011 Dato: 9. september 2011 Sundhed & Ældre Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96 28 40 94 social@herning.dk www.herning.dk Tilkendegiv din mening om den hjemmehjælp, du modtager

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014

Borgerundersøgelser Datasammenligning 2012 og 2014 Borgerundersøgelser Datasammenligning 01 og 01 Slagelse Kommune Center for Sundhed og Omsorg Baggrundsspørgsmål Tabel 1: Er du kvinde eller mand? 109 55 58 Kvinde 6 69,9% Mand 9 0,1% 8 0,1% 16 9,9% 8 69,%

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Beboere i plejebolig Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.42.00-P05-3-14 Dato: 23.01.15. Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport - Sammenligning over tid Modtagere af Hjemmepleje beelser: 1.699 Svarprocent: 55,07% Hele Landet Side 1 ud af 10 sider Introduktion Tilfredshedsportalen har

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af genoptræning 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Indkomne svar... 6 2.1. Besvarelser... 6 2.2. Om respondenterne...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE ÅRHUS PRIVATE HJEMMEHJÆLP Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet for en privat leverandør af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast

Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Spørgeskema til beboere i plejebolig - Udkast Samtykke Vi har fra Roskilde Kommune fået oplyst dit køn, din alder og hvilke typer hjælp du fra kommunen. Oplysningerne bruges til analyse af resultaterne

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning

Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport. Hjemmehjælp i Herning Brugertilfredshedsundersøgelse - Resultatrapport Hjemmehjælp i Herning 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord 3 2 Grundlæggende data og metode 4 2.1 Metode 5 3 Resultater og konklusioner 6 3.1 Forslag til

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83)

Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilag med resultater af kommunens tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83) Bilaget indeholder resultaterne af kommunens tilsyn for leverandører af personlig og praktisk hjælp ( 83).

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere i kommunens plejeboliger Antal besvarelser: 109 Svarprocent: 35,97% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 14 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune

Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelse 2011 med hjemmeplejen og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder? Under 67

Læs mere

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018

Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2018 Tilfredshedsmåling i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsmålingen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk hjælp og

Læs mere