Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014"

Transkript

1 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp

2 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere undersøgelse fra. Desuden vil Esbjerg Kommunes resultater blive sammenlignet med resultaterne fra Fredericia-, Randers- og Ikast-Brande Kommune. Efterfølgende præsenteres et prioriteringskort, som er et redskab til prioritering af ydelser i hjemmeplejen. Som afslutning på rapporten, præsenteres et overblik over den gennemsnitlige tilfredshed fordelt på distrikter.

3 Læsevejledning Denne rapport indeholder udvalgte resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen angående hjemmepleje i Esbjerg Kommune. Disse resultater kommenteres hele vejen igennem rapporten. Undersøgelsen kobles med en brugertilfredshedsundersøgelse i Esbjerg Kommune udført i af Epinion, der er altså også et sammenligningselement mellem brugertilfredsheden set over tid i rapporten. Er resultaterne fra hhv. og sammenlignelige, og er der sket et statistik signifikant stigning eller fald i tilfredsheden fra til, vil dette fremgå af den enkelte slide. Der er i rapporten især fokus på resultaterne relateret til kvaliteten af hjemmeplejen i Esbjerg Kommune. Således er tilfredsheden med den personlige pleje, den praktiske hjælp og den samlede tilfredshed med hjemmeplejen inddraget i rapporten. Brugernes vurdering af kvaliteten af maden indgår også som et gennemgående element i rapporten. Resultaterne fra Esbjerg Kommune vil i rapporten blive sammenlignet med resultater på de samme spørgsmål fra Fredericia, Ikast-Brande, og Randers Kommune. De fleste spørgsmål i rapporten består af skalaspørgsmål, hvor skalaen går fra 1-5. I resultaterne er ved ikke -besvarelser samt folk, der ikke får den pågældende ydelse, således sorteret fra. En lav værdi på skalaspørgsmålene indikerer en negativ vurdering eller lav betydning, mens en høj værdi indikerer en positiv vurdering elle høj betydning. På tilfredshedsspørgsmål er værdien 1 lig med meget utilfreds og værdien 5 er lig med meget tilfreds. På kvalitetsspørgsmål er værdien 1 lig med meget dårlig, mens værdien 5 er meget god. Ift. vigtighedsspørgsmål er værdien 1 lig med slet ikke vigtig, mens værdien 5 er meget vigtig. Der er nogle spørgsmål, som ikke måler tilfredshed, hvorfor skalaen ikke er fra meget utilfreds til meget tilfreds. Fx er spørgsmålskategorierne på spørgsmålene om hjælperne ja, både og, nej og ved ikke. Spørgsmålene er konstrueret som KL s landsækkende brugertilfredshedsspørgsmål. Ved gennemgangen af resultaterne af skalaspørgsmålene i rapporten står der angivet det gennemsnitlige svar på de enkelte spørgsmål. Jo højere gennemsnittet er på tilfredshedsog kvalitetsspørgsmål, jo bedre vurdering har hjemmeplejen fået på den givne parameter. Ud fra hvert spørgsmål er herudover angivet antal besvarelser samt fordelingen på den enkelte skala. Udover resultater relateret til kvaliteten af hjemmeplejen i Esbjerg Kommune, omhandler en af sektionerne det frie valg af leverandører af hjemmepleje. Sektionen omhandler kendskabet til det frie valg samt resultaterne af, hvor vigtigt dette valg er for brugene. 3

4 2 Tilfredsheden med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune I denne sektion vil tilfredsheden med den personlige pleje, den praktiske hjælp og hjemmeplejen samlet set blive belyst. Herudover inddrages vurderingen af kvaliteten af maden. Disse resultater vil blive sammenlignet med spørgsmålene fra den tidligere tilfredshedsundersøgelse, som blev foretaget i. Desuden præsenteres resultaterne omkring vurderingen af hjælperne fra, der ikke indgår som en del af undersøgelsen fra.

5 Tilfredshed med den personlige pleje Hvad synes du om hjælpen til Der er stor tilfredshed blandt brugerne i Esbjerg Kommune med den personlige pleje både i og. Således er 92% meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje samlet set i. 1. At gå i bad? ANTAL SVAR % 60% 46% 32% 3% 2% 1% 6% 1% 1% GNS 4,4 4,5 Ses der på de enkelte dele af den personlige pleje, er der størst gennemsnitlig tilfredshed med hjælpen til af- og påklædning. Dog er tilfredsheden stort set ens, når der skelnes mellem delelementer af den personlige pleje. Ses der på procentdelen, der er tilfredse eller meget tilfredse, er brugerne mindst tilfredse med hjælpen til toiletbesøg. Andelen af meget tilfredse eller tilfredse er på 88%, hvilket er et fald på 6 procentpoint fra. Som det ses af gennemsnittet, er der en høj gennemsnitlig tilfredshed med alle delelementer af den personlige pleje, såvel som den personlige pleje samlet set. 2 Af- og påklædning? 3. Toiletbesøg? 4. Den personlige pleje samlet set? % 57% 47% 55% 54% 61% 50% 37% 47% 33% 40% 31% 3% 0% 4% 2% 3% 1% 2% 8% 2% 2% 4% 1% 5% 2% 1% 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5

6 Tilfredshed med den praktiske hjælp Hvad synes du om.. Der er stor tilfredshed blandt brugerne i Esbjerg Kommune med den praktiske hjælp i både og. ANTAL SVAR GNS 4.2 Ses der på andelen, der er meget tilfredse og tilfredse, er tilfredsheden med hjælpen til rengøring faldet en smule fra til. Andelen, der er meget tilfredse eller tilfredse med hjælpen til rengøring var således på 87% i, mens denne andel var på 76 % i. Dermed er denne andel 11 procentpoint lavere i. 1. Hjælpen til rengøring? % 42% 7% 6% 3% % 34% 13% 8% 3% 4,0 Ses der på tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set, er der sket et fald i andelen, der er meget tilfreds eller tilfreds med denne på 8 procentpoint. Således er denne andel i på 81 %, mens andelen i var på 89 %. 2 Den praktiske hjælpe samlet set? % 41% 7% 3% 1% 4.3 Den høje gennemsnitlige tilfredshed med den praktiske hjælp er blandt andet et resultat af, at der er langt flere, der er meget tilfredse med den praktiske hjælp ift. andelen af meget utilfredse % 38% 10% 5% 1% 4,1

7 Vurdering af kvaliteten af maden Hvad synes du om Der er stor tilfredshed blandt brugerne i Esbjerg Kommune med maden i både og. Ses der på delementerne, er der generelt størst tilfredshed med madens udseende. Dette gælder både i og. Således er 86 % af brugerne meget tilfredse eller tilfredse med madens udseende i i Esbjerg Kommune. 1. Madens smag? ANTAL SVAR % 31% 31% 52% 46% 58% 10% 7% 1% 11% 10% 3% 7% 4% 0% GNS 4,0 3,9 4,1 Blandt delementerne af tilfredsheden med maden blandt brugerne er der lidt større tilfredshed med menuens variation ift. madens smag således er andelen af meget tilfredse og tilfredse på den førstnævnte parameter på 81%, mens denne andel på den anden nævnte parameter er på 77%. Den samlede tilfredshed med maden man får leveret er faldet med 3 procentpoint fra til dette kan dog skyldes en lille ændring i det stillede spørgsmål mellem de to målinger. Der er sket et statistisk signifikant fald i brugernes tilfredshed med madens smag fra til. 2 Madens udseende? 3. Menuens variation? 4. Maden du får leveret? % 35% 37% 38% 31% 53% 47% 44% 47% 51% 6% 6% 2% 11% 5% 3% 10% 7% 2% 9% 5% 1% 11% 5% 2% 4,1 4,1 4,1 4,2 4,0

8 Vurdering af hjælperne Der vil ikke være nogen sammenligning med undersøgelsen fra i dette afsnit, da spørgsmålene ikke var en del af undersøgelsen fra. Der er i nedenstående spørgsmål kun 4 svarkategorier, dvs. færre end i tilfredshedsspørgsmålene, hvor tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5. ANTAL SVAR Ses der på, hvorvidt brugerne mener, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer, svarer 50 % ja, mens 31 % svarer nej. 19 % svarer både og til dette spørgsmål. 1. Er det oftest de samme hjælpere, der kommer hos dig?' % 19% 31% 0% Ses der på, hvorvidt hjælpens kvalitet er uafhængig af hjælperne, der kommer, svarer 64 % ja til dette spørgsmål. 42 procentpoint færre- 22% - svarer nej til dette spørgsmål. 76 % af brugerne i Esbjerg Kommune svarer ja til, at hjælperne generelt kommer på de aftalte tidspunkter og 96 % af brugerne svarer ja til, at hjælperne generelt er venlige over for dem. 2 Er den hjælp du får, lige god, uanset hvilken hjælper, der kommer i dit hjem? % 11% 22% 4% 3. Kommer hjælperne generelt på de aftalte tidspunkter? % 14% 8% 3% 4. Er hjælperne venlige over for dig? % 0% 3% 0%

9 Vurdering af hjælperne Der vil ikke være nogen sammenligning med undersøgelsen fra i dette afsnit, da spørgsmålene ikke var en del af undersøgelsen fra. Der er i nedenstående spørgsmål kun 4 svarkategorier, dvs. færre end i tilfredshedsspørgsmålene, hvor tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5. ANTAL Der er bred enighed om, at hjælperne både er omsorgsfulde og udviser respekt over for brugerne i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune. SVAR Således svarer 91% og 93% ja på hhv. spørgsmålene om, hvorvidt hjælperne er omsorgsfulde og udviser respekt. 1. Er hjælperne omsorgsfulde over for dig? % 6% 1% 2% 2 Udviser hjælperne respekt over for dig? % 4% 2% 1% Ja Både og Nej Ved ikke

10 Egen mestring Der er stor tilfredshed med medarbejdernes støtte til at gøre brugerne så selvhjulpne som muligt både ift. personlig pleje og praktisk hjælp i såvel som i Esbjerg Kommune. Ses der på andelen, der er meget tilfredse og tilfredse med medarbejdernes støtte til at gøre brugerne så selvhjulpne som muligt ift. personlig pleje, er andelen af meget tilfredse og tilfredse nogenlunde den samme i og. Dog er der en større andel meget tilfredse i (39%) ift. (27%). Til gengæld er der flere tilfredse brugere i ift. i. ANTAL SVAR Hvad synes du om medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til personlig pleje? % 39% % 54% 14% 2% 4,1 4. Hvad synes du om 1% medarbejdernes støtte til at gøre dig så selvhjulpen som mulig i forhold til praktiske gøremål? % 61% 12% 4% 4,0 1% 59% 49% 10% 2% 11% 3% 0% 1% GNS 4,3 4,1 Det samme billede med en større andel meget tilfredse brugere i og større andel tilfredse brugere i ses, når det drejer sig om medarbejdernes støtte til at gøre brugerne så selvhjulpne som muligt ift. praktiske gøremål.

11 Den samlede tilfredshed med hjemmeplejen Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Det ses, at der både i og er stor tilfredshed med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune samlet set. Således svarer godt 50% af brugerne både i og, at de er meget tilfredse med hjemmeplejen samlet set. 1. Samlet tilfredshed med hjemmeplejen? ANTAL SVAR % 41% 6% GNS 3% 4,3 2% Ses der på andelen, der er meget tilfredse eller tilfredse med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune, er denne andel helt oppe på omkring 90% % 40% 4,4 8% 2% 1% Der er således også meget få, der er utilfredse eller meget utilfredse. Denne sammensætning af brugertilfredsheden viser sig også ved, at den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune i var på 4,3 på skalaen fra 1-5 og i er på 4,4 på skalaen fra 1-5.

12 3 Den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune sammenlignet med andre kommuner I denne sektion vil den gennemsnitlige tilfredshed med den personlige pleje, den praktiske hjælp og hjemmeplejen samlet set blive sammenlignet med andre kommuner.

13 Sammenligning mellem kommuner af den gennemsnitlige tilfredshed med den personlige pleje Tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Der er generelt stor tilfredshed med delelementer af den personlige pleje såvel som høj tilfredshed med den personlige pleje samlet set, når der skelnes mellem kommuner. Det ses af markeringerne, at den gennemsnitlige tilfredshed med den personlige pleje både på delelementer og samlet set er højest i Esbjerg Kommune sammenlignet med Fredericia, Ikast-Brande og Randers. Ift. tilfredshed med delementerne af den personlige pleje kommer Esbjerg Kommune ikke under 4.4 på en skala fra 1-5. Dette kan ses fx ift. Fredericia, hvor tilfredsheden makismalt lander på 4,3, når der ses på delementer. Bad Af- og påklædning Toiletbesøg Personlig pleje samlet set Esbjerg 4,5 4,5 4,4 4,5 Fredericia 4,3 4,2 4,1 4,2 Ikast-Brande 4,4 Randers 4,4 Ikke undersøgt Ikke undersøgt Ikke undersøgt Ikke undersøgt 4,2 4,4

14 Sammenligning mellem kommuner af den gennemsnitlige tilfredshed med den praktiske hjælp Tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Ses der på den gennemsnitlige tilfredshed ift. praktisk hjælp, ligger den ca. på tilfreds på både rengøring og tilfredsheden med den praktiske hjælp samlet set. Hvis man sammenligner den gennemsnitlige tilfredshed på rengøring, er det Fredericia, der scorer højest, dog ligger Esbjerg kun 0,1 under på skalaen fra 1-5. Rengøring Esbjerg 4,0 Praktisk hjælp samlet set 4,1 Fredericia 4,1 4,1 Ses der på den samlede, gennemsnitlige tilfredshed med den praktisk hjælp, er det igen Esbjerg Kommune ift. Fredericia, Ikast- Brand og Randers Kommune, der har den højest tilfredshed. Således er den gennemsnitlige, samlede tilfredshed på 4,1 på en skala fra 1-5 i Esbjerg Kommune, mens den som den laveste af de inddragede kommuner er på 3,9 i Ikast-Brande Kommune. Det skal bemærkes, at der generelt er stor tilfredshed med den praktiske hjælp i alle de fire kommuner. Ikast-Brande 3,9 Randers 4, ,0

15 Sammenligning mellem kommuner af den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med hjemmeplejen Tilfredsheden er målt på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds Af tabellen ses det, at der generelt i kommunerne er stor, gennemsnitlig tilfredshed, når der ses på hjemmeplejen samlet set. Således ligger tilfredsheden i alle fire af de inddragede kommuner over 4 på skalaen fra 1-5. Tilfredsheden er således et sted mellem tilfreds og meget tilfreds i alle fire kommuner. Den laveste gennemsnitlige tilfredshed med hjemmeplejen samlet set findes i Ikast-Brande Kommune. Her er tilfredsheden gennemsnitligt på 4,1. Den højeste gennemsnitlige tilfredshed ses i Esbjerg Kommune. Tilfredsheden er i Esbjerg Kommune på 4,4 og er dermed 0,3 højere end i Ikast-Brande Kommune. Den gennemsnitlig, samlede tilfredshed med hjemmeplejen Esbjerg Fredericia Ikast-Brande Randers 4,4 4,1 4,1 4,2

16 4 Leverandører af hjemmepleje I denne sektion vil kendskabet til og vigtigheden af det frie valg mellem leverandører af hjemmepleje blive belyst.

17 Leverandører af hjemmeplejen Af de to øverste figurer ses det, at ca. 2/3 kender til muligheden for at vælge i mellem offentlige og private leverandører af hjemmepleje. Ses der på den tredje figur, viser det sig, at kendskabet til fleksibel hjemmehjælp er langt mindre end kendskabet til muligheden for at vælge mellem leverandører. Der er således kun 14 %, der kender til muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Der er dermed kun ca. 1/6, der kender til muligheden. Ses der på, hvor vigtigt det er for brugerne at kunne vælge mellem leverandører, så er er meningerne meget spredte. Således fordeler brugerne sig ret ligeligt i hver sin ende af skalaen. 1. Ved du, at du kan vælge frit mellem kommunale og private leverandører af hjemmehjælp? 2. Ved du, at du kan benytte dig af fleksibel hjemmehjælp? 3. Hvor vigtigt er det for dig at kunne vælge mellem kommunale og private leverandører af hjemmehjælp? ANTAL SVAR % 39% 69% 31% 14% 86% 25% 27% 12% 20% 16%

18 5 Prioriteringskort I denne sektion vil et redskab til prioritering af ydelser i hjemmeplejen blive præsenteret.

19 Lille betydning Læsevejledning til prioriteringskort Tilfredshed: Høj Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan nedprioriteres uden store konsekvenser for tilfredsheden med hjemmeplejen Tilfredshed: Lav Betydning: Lav Elementer placeret i dette felt kan med fordel overvåges, og prioriteres hvis betydningen stiger. Positiv vurdering af hjemmeplejen Negativ vurdering af hjemmeplejen Tilfredshed: Høj Betydning: Høj Elementer placeret i dette felt kan med fordel fastholdes, da et fald forventes at have stor betydning for tilfredsheden med hjemmeplejen Tilfredshed: Lav Betydning: Høj En stigning i tilfredsheden med elementer placeret i dette felt forventes at give betydelig stigning i tilfredsheden med hjemmeplejen Stor betydning I prioriteringen af forskellige indsatsområder i hjemmeplejen er det relevant at se på deres betydning for brugertilfredsheden med hjemmeplejen. Prioriteringskortet ordner de forskellige områder i fire kasser efter den gennemsnitlige vurdering af ydelserne i hjemmeplejen, og hvor stor betydning området har for tilfredsheden. Punkter i kasserne til venstre har lav betydning for om man er tilfreds med hjemmeplejen, og de har derfor ikke den store betydning for brugernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen. Punkter i kasserne til højre har stor betydning for tilfredsheden med hjemmeplejen. Et fald eller en stigning i et af disse punkter forventes derfor at medføre et fald eller en stigning i den samlede tilfredshed med hjemmeplejen.

20 Tilfredshed med hjemmeplejen Prioriteringskort Prioritering af ydelser i hjemmeplejen i Esbjerg Kommune Det ses af prioriteringskortet, at der er flest ydelser i hjemmeplejen, der skal fastholdes eller prioriteres. Tilfredsheden med hjælp til at gå i bad, til toiletbesøg, af- og påklædning har sammen med tilfredsheden med den personlige pleje stor betydning for brugernes samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune. Der er i Esbjerg Kommune høj tilfredshed med disse elementer, og derfor anbefales det, at ydelserne fastholdes som de er. Det har også stor betydning, hvor tilfredse brugerne er med rengøringen og hvorvidt medarbejderne giver god støtte til praktisk hjælp, personlig pleje og praktiske hjælp samlet set. Her er tilfredsheden lidt lavere blandt brugerne, og disse kan med fordel i højere grad prioriteres. 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 TILPAS Madens smag OVERVÅG Madens udseende Den leverede mad Madens variation Hjælp til at gå i bad Hjælp til toiletbesøg Medarbejderens støtte til praktisk hjælp Hjælp til af- og påklædning Medarbejderens støtte til personlig pleje Hjælp til rengøring FASTHOLD Personlig pleje samlet set Praktisk hjælp samlet set PRIORITÉR 3,8 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 Lille betydning for samlet tilfredshed Stor betydning for samlet tilfredshed

21 6 Sammenligning af områder ift. tilfredshed med hjemmeplejen i Esbjerg Kommune I denne sektion vil en sammenligning af tilfredsheden fordelt på områder i Esbjerg Kommune blive præsenteret.

22 Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmeplejen fordelt på områder Esbjerg Kommune 3-kløveret Bramming- Gørding- Tjæreborg Fovrfeld- Gjesing- Tarp Esehuset- Strandvejens- Centre Hedelund- Østerbycenteret Ribe Privat leverandør Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? Den praktiske hjælp samlet set? Den personlige pleje samlet set? Der er generelt meget stor lighed i tilfredsheden blandt brugerne, Ift. den praktiske hjælp er den gennemsnitlige tilfredshed lidt når der skelnes mellem områder. Dette gælder både, når der ses på den samlede tilfredshed med hjemmeplejen, den samlede tilfredshed med den praktiske hjælp og den samlede tilfredshed lavere i Esbjerg Kommune samlet set ift. den samlede tilfredshed med hjemmeplejen. Skelnes der mellem områder, svinger tilfredsheden mellem 4,0 og 4,2. med den personlige pleje. Tilfredsheden med den personlige pleje er den højest af de Den samlede tilfredshed med hjemmeplejen blandt brugerne af hjemmeplejen er gennemsnitligt på 4,4 i Esbjerg Kommune. Skelnes der mellem områder, svinger tilfredsheden mellem 4,3 og 4,5. ovenstående tilfredshedsparametre. Den gennemsnitlige, samlede tilfredshed med den personlige pleje i Esbjerg Kommune er på 4,5. Over dette gennemsnit ligger 3-kløveret, mens de øvrige områder er det samme som hele Esbjerg Kommune på 4,5, med undtagelse af Ribe der har en tilfredshed på 4,4.

23 Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmeplejen fordelt på områder Esbjerg Kommune 3-kløveret Bramming- Gørding- Tjæreborg Fovrfeld- Gjesing- Tarp Esehuset- Strandvejens- Centre Hedelund- Østerbycenteret Ribe Privat leverandør Hvad synes du om maden, du får leveret? Hvordan vil du vurdere dit nuværende helbred? Der er generelt meget stor lighed i tilfredsheden med maden blandt brugerne, når der skelnes mellem områder. Ses der på, hvor godt brugerne af hjemmeplejen vurderer deres helbred, er der igen meget lille forskel på vurderingen. På en skala Ift. tilfredsheden med maden, man får leveret i hjemmeplejen, er der størst tilfredshed med denne i Bramming-Gørding-Tjæreborg. Lavest tilfredshed på dette område findes i hhv. Esehuset- Strandvejens-center og Hedelund-Østerby-centeret. fra 1-5, hvor 1 er, at man vurderer sit helbred til at være meget dårligt, mens 5 er, at man vurderer sit helbred til at være meget godt, ligger gennemsnittet på omkring de tre, dvs. at man vurderer sit helbred til både at være godt og dårligt. Privatleverandørerer ligger lige under den gennemsnitlige Bedst vurderes helbredet blandt brugerne i Ribe og Esehusettilfredshed med maden i Esbjerg Kommune. Strandvejens-center og dårligst i 3-kløveret og Fovrfeld-Gjesing- Tarp.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN NORDDJURS KOMMUNE 20. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugertilfredshedsundersøgelse. december 2014. Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse december 2014 Hjemmeplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune FORORD... 3 EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE... 4 RESULTATER TILFREDSHED... 5 SAMLET TILFREDSHED... 5 TILFREDSHED MED DEN

Læs mere

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling

Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015. Analyse, HR og Udvikling Brugertilfredshedshed i hjemmeplejen 2015 Analyse, HR og Udvikling Baggrund og metode...2 Svarprocent...2 Hvem har svaret?...2 Personlig hjælp...3 Praktisk hjælp...3 Madservice...4 Praktiske forhold omkring

Læs mere

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Ribe. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Ribe Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Vejledning 01 Om rapporten Esbjerg Kommune har i marts 2014 gennemført en brugerundersøgelse blandt 1.003 af kommunens modtagere af hjemmehjælp. Rapportens opbygning

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Borgere som modtager hjemmepleje Antal besvarelser: 416 Svarprocent: 60,70% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 20 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 8 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE HJEMMEPLEJEN OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE OG LÆSEVEJLEDNING 7 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål

Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål Brugertilfredshedsundersøgelse 2014 Hjemmeplejen Del 1 Landsdækkende spørgsmål 1 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger B. Foged. Sagsnr.: 27.36.00-P05-2-14 Dato: 23.01.15

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN

GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN GLADSAXE KOMMUNE 2016 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR HJEMMEPLEJEN 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Hjemmepleje Side 06 Afsnit 04 Bilag Side 27 2 01.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015

Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Modtagere af hjemmehjælp Resultater fordelt på distrikter Næstved Kommune, 2015 1 2 Brugertilfredshedsundersøgelse Modtagere af hjemmehjælp i Næstved Kommune Distriktsopdelt

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% beelser: 109 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 4,0 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% beelser: 84 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 80% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 79 3,7 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% beelser: 129 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,2% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 124 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% beelser: 70 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 66% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 67 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% beelser: 77 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,5% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 71 3,6 3,8 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% beelser: 110 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 74,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 105 3,6 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% beelser: 94 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,4% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 91 3,9 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% beelser: 65 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 45,8% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 59 3,8 3,8 3,9 1 2 3 4 5 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014

Rapport. Tilsyn med personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen. September 2014 Rapport Tilsyn med personlig og praktisk i hjemmeplejen September 2014 HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED.DK Indholdsfortegnelse 1.0 Konklusion på tilsyn med personlig

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% beelser: 330 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 311 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% beelser: 223 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,9% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 215 1 2 3 4 5 3,8 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET

HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 AKTIV HELE LIVET HJEMMEPLEJEN UNDERSØGELSE AF BRUGERTILFREDSHEDEN MED HJEMMEPLEJEN APRIL 2015 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018

Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Brugertilfredshedsundersøgelse 2018 Spørgeskemaundersøgelse af borgernes tilfredshed med støtte efter Lov om social service 83. Brugertilfredshed i hjemmeplejen 2018 Tønder kommune HR Baggrund og metode...2

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Antal beelser: 878 Svarprocent: 66,67% Skive 2015 Side 1 ud af 23 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7%

BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% beelser: 911 BRUGERTILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,7% DIN SAMLEDE VURDERING 01 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje, du modtager? 865 1 2 3 4 5 3,8 3,8 0,0 Hvad synes du samlet set om den hjemmepleje,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Breum/Jebjerg Antal beelser: 50 Svarprocent: 71,43% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016

FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 FLEXTRAFIK MIDTTRAFIK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL EXECUTIVE SUMMARY SAMLEDE RESULTATER DELRESULTATER PRIORITERINGSKORT 4 5 6 10 15 2 INDLEDENDE Dette afsnit indeholder oplysninger

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere i kommunens plejeboliger Antal besvarelser: 109 Svarprocent: 35,97% Hedensted Kommune 2018 Side 1 ud af 14 sider Om undersøgelsen Som en del af Seniorundersøgelsen 2018

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Balling beelser: 55 Svarprocent: 74,32% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Højslev/Hald Antal beelser: 56 Svarprocent: 64,37% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført

Læs mere

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen vedr. praktisk hjælp i Haderslev Kommune Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 17. maj 2013 Sagsident: 12/33031 Sagsbehandler: Lea Faurholt

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2013 Baggrund Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2006 om dokumentation på ældreområdet har Epinion udarbejdet en brugerundersøgelse om ældreplejen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H a v n d a l S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Private leverandører Antal beelser: 200 Svarprocent: 64,52% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E F å r u p S k o l e & B ø r n e b y R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E H o r n b æ k S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E V e s t e r b a k k e s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B l i c h e r s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s f e r g S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Hovedrapport for hjemmeplejen Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 Undersøgelsens omfang... 1

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E L a n g å S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E B j e r r e g r a v S k o l e R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

Madservice og hjemmeplejen i Favrskov Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Læsevejledning og databehandling...3 Hjemmepleje... 4 Samlet tilfredshed med praktisk hjælp og personlig pleje...4 Praktisk hjælp...5 Kerneydelser...5 Den personlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FREDERIKSBERG KOMMUNE BEBOERE PÅ PLEJECENTRE FEBRUAR 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING 3 2. METODE, FRAFALD OG LÆSEVEJLEDNING 6 3. TILFREDSHEDEN I FREDERIKSBERG

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der ikke står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: 2-4, 7-8,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse for modtagere af hjemmepleje 2018 6. marts 2019 2 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund... 5 2. Besvarelser... 6 2.1. Inviterede borgere... 6 2.2. Svarprocent...

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Social- og sundhedsskolen Silkeborg Svarprocent: 84% (26 besvarelser ud af 31 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011

Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Brugertilfredshed på plejeboligområdet i Assens Kommune 2011 Antal besvarelser: 20 Svarprocent: 61% Social, Sundhed og Arbejdsmarked Rådhus Allé 5, 5610 Assens socialogsundhed@assens.dk Indledning Som

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Sydvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Sydvest baseret på i alt 416 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E N ø r r e v a n g s s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E K o r s h ø j s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. R a p p o r t FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A L L E D A G T I L B U D R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Denne rapport præsenterer resultaterne af forældretilfredsundersøgelsen for alle

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE R A N D E R S K O M M U N E A s s e n t o f t s k o l e n R a p p o r t 2 0 1 8 INDLEDNING Kære skoler I denne rapport fremgår jeres resultater af den forældretilfredshedsundersøgelse,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere