Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a."

Transkript

1 Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it undersøge og konstruere enkle figurer i planen kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer fremstille skitser og tegninger efter givne forudsætninger bruge it til tegning, undersøgelser, beregninger og ræsonnementer vedrørende geometriske figurer Det følgende er lavet i Geogebra version (13.dec 2011) Hvis du klikker med højre musetast i feltet Tegneblok, kan du vælge/fravælge koordinatsystem og gitter. Der findes andre tilpasningsmuligheder. Prøv at klikke på Perspektiv og afprøv de fire muligheder. I ovenstående er valgt Algebra og tegning Dette materiale består af nogle noter til læreren efterfulgt af nogle elevark med øvelser i stigende sværhedsgrad. Klassetrinnet er selvfølgelig kun vejledende. Jeg har prøvet at undgå at elevarkene bliver for teksttunge i de mindste klasser. Her bør læreren demonstrere, de værktøjer eleverne skal bruge. Hvis man har f.eks. en 6.kl. som ikke før har beskæftiget sig med Geogebra, skal man nok ikke starte med niveau 6.. Noter til Geogreba - Jan Dieter Lauff Asgård Skole side 1

2 Noter til læreren side 2 Prøv at tegne nedenstående eksempler, hvor man benytter linjeværktøjet Se elevark 1 til niveau 3. Bemærk, at hvis du klikker på den lille trekant i nederste, højre hjørne af symbolet, så folder menuen sig ud: Eks. 1. Tegn en linje der går gennem punkterne A og B Bemærk linjer er uendelig lange, man kan altså ikke måle længden på linjer Eks. 2 Tegn en halvlinje med endepunkt i A Eks. 3 Tegn et linjestykke mellem A og B Eks. 4 Tegn et linjestykke på 5 cm side 2

3 Polygoner i Geogebra Noter til læreren side 3 Se elevark 2 til niveau 3. For at tegne 3, 4, 5-kanter osv. bruges polygonværktøjet Ligesom med linjeværktøjet fås en undermenu ved at klikke på den lille trekant i nederste, højre hjørne af symbolet. Vis eleverne, hvordan man kan tegne en trekant gennem punkterne A, B og C ved først at klikke på et punkt A, så på et punkt B, dernæst på C og til sidst ved at klikke på det første punkt (altså A) igen. Vis, hvad der sker, når man trækker i et af polygonens hjørner. Vis forskellen på en almindelig polygon, en regulær polygon og en stiv polygon Prøv at finde ud af, hvordan man ændrer størrelsen på en regulær polygon, som man allerede har tegnet. Trekant ABC nedenfor er tegnet ved at sammensætte 3 linjestykker, mens Trekant DEF er tegnet ved hjælp af polygonværktøjet. Den sidste fremgangsmåde giver flere fordele: man kan få beregnet arealet (og få vist størrelsen på alle vinkler med et enkelt museklik) For at afprøve elevernes kunnen inden de går i gang, så kan du måske anvende tips -sedlen på næste side. Efter eleverne har udfyldt den, vil en fælles gennemgang nok få afklaret nogle af begreberne side 3

4 Noter til læreren side 4 1 x 2 1 Til at navngive et punkt bruger man Små eller store Små bogstaver bogstaver Store bogstaver 2 Til at navngive linjestykker bruger Små eller store Små bogstaver man bogstaver Store bogstaver 3 Symbolet betyder Linjer Linjestykker vinkel 4 A BAC a Vinkel v kaldes også 5 I en regulær femkant er Alle sider lige lange 6 Linjestykket AB er Alle sider og vinkler lige store Alle vinkler lige store En diameter i cirklen En tangent til cirklen En radius i cirklen 7 m er diameter i cirklen m er tangent til cirklen m er radius i cirklen 8 BC er diameter i cirklen BC er tangent til cirklen BC er radius i cirklen 9 BC er diameter i cirklen BC er tangent til cirklen Ingen af delene 10 En midtnormal i en trekant Går gennem midtpunktet på siden og står vinkelret på den 11 En trekants omskrevne cirkel har Medianernes Går fra vinkelspids og står vinkelret på den modstående side Midtnormalernes centrum i skæringspunkt skæringspunkt 12 Vinkelsummen i en trekant er 90 o 360 o Dette viser Går fra vinkelspids til midtpunkt af den modstående side Højdernes skæringspunkt Et linjestykke En linje En halvlinje side 4

5 Noter til læreren side 5 Vinkler Afprøv de to muligheder: Vinkel og Vinkel med given størrelse Se elevark 1 til niveau 4. Geogebra kan vise vinklens størrelse. a) Når man tegner en trekant vises vinklens størrelse, hvis man bruger vinkelværktøjet og afsætter tre punkter i denne rækkefølge: 1 et punkt på højre ben, 2 vinklens toppunkt og til sidst 3 et punkt på venstre ben. Det ser sådan ud (før man forbinder punkterne med linjestykker) Hvis man bytter om på rækkefølgen og først klikker, hvor punktet A ligger og dernæst på B og C, kommer det til at se sådan ud: Du kan så få Geogebra til at vise den modsatte vinkel ved at højreklikke på vinklen og vælge Egenskaber Fjern hakket ud for Tillad spejlingsvinkel b) Hvis Geogebra skal vise vinklen mellem to linjer, der allerede er tegnet, så vælg vinkelværktøjet, klik først på vinklens højre ben og dernæst på venstre ben. Resultatet bliver at vinklen vises med det antal decimaler, der er valgt under Indstillinger - Afrunding NB: hvis der ikke er tale om linjestykker men vinklen mellem to linjer, så benyt metoden med at klikke på tre punkter på vinklen (Husk: først et punkt på højre ben, så toppunkt og til sidst et punkt på venstre ben) Antal decimaler Man kan bestemme antal decimaler, som vinklens størrelse vises i under menupunktet Indstillinger - Afrunding. side 5

6 Sinus og cosinus At udregne sin og cos på en lommeregner eller i et regneark kræver omhu. Noter til læreren side 6 Se elevark 1 til niveau 9. f.eks. er sin(45 o ) =0,71 og sin(90 o ) = 1, Der er forskel på om man skriver sin(45 o ) eller sin(45) - den første vinkel er målt i grader, men den anden i radianer. Både Excel og Geogebras indbyggede regneark kan håndtere dette, men på forskellig vis: I Excel: Excel forudsætter at vinklen er målt i radianer. Hvis man skal beregne sin(45 o ), skal man først omregne de 45 0 til radianer med formlen: Man kan dog slippe for omregningen, hvis man benytter Excels indbyggede funktion RADIANER Således omregnes 45 o til radianer ved at skrive RADIANER(45) Eleverne kan således få udregnet sinus til en vinkel målt i grader ved formlen =sin((radianer(a2)) I Geogebras regneark: NB: Regnearket i Geogebra kan vælges under menupunktet Vis Geogebra behøver ikke omregning til radianer! Hvis man f.eks. skriver =sin(45 0 ) i en af cellerne i regnearket fås værdien 0,71. Gradtegnet skrives i Geogebra sådan: hold ALT-tasten ned og tryk på bogstavet o Bemærk: Hvis man i A kolonnen har skrevet vinklerne efterfulgt af gradtegnet, skal formlen i B-kolonnen bare hedde =sin(b2) Hvis vinklen i A-kolonnen er skrevet uden grad-tegnet skal formlen i B- kolonnen hedde =sin(b2 0 ) side 6

7 Elevark 1(niveau 3) Du skal bruge linjeværktøjet til at løse følgende opgave. Du får også brug for at kunne ændre navnet på punkterne. Hvis du skal give et punkt et andet navn, så klik med højre musetast på punktet og vælg Omdøb Opgave 1 a) Tegn en linje gennem punkterne A og B b) Tegn en halvlinje med endepunkt C som går gennem punktet D c) Tegn et linjestykke mellem to punkter P og Q d) tegn et linjestykke på 5 cm mellem punkterne R og S e) Brug tekstværktøjet til at skrive ordene Linje, Halvlinje, Linjestykke og Linjestykke på 5 cm f) Undersøg, hvad der sker når du trækker i A Sker der det samme når du trækker i R? side 7

8 Elevark 2 (niveau 3) Når du skal tegne 3-kanter, 4-kanter, 5-kanter osv. skal du bruge polygon-værktøjet Opgave 2 a) Tegn en trekant, firkant, femkant og en sekskant og skriv navn under b) Tegn en regulær trekant, firkant, femkant og sekskant c) Hvordan ser en regulær 12-kant ud? d) Hvad med en regulær 20-kant? e) Hvilken figur kommer det til at ligne, når man tegner en regulær 40 kant? (Vælg en meget lille afstand mellem de to første punkter) Opgave 3 Denne figur viser, at en firkant kan opdeles i to trekanter: a) Lav en tegning der viser, at en femkant kan deles op i 3 trekanter b) Lav en tegning der viser, at en sekskant kan deles op i?? trekanter Opgave 4 Prøv at bruge polygonværktøjet til at tegne det danske flag side 8

9 Elevark 1 (niveau 4) Tegning og måling af vinkler Når to halvlinjer har samme endepunkt, deles planen i to områder, som hver kaldes en vinkel For at tegne en vinkel i Geogebra, skal man: 1. Vælge vinkelværktøjet 2. Klik på punktet A (som ligger på højre vinkelben), dernæst på B (som er vinklens toppunkt) og til sidst på C (som ligger på venstre ben) 3. Bruge linje-værktøjet til at forbinde punkterne Opgave 1 Tegn en vinkel på 45 o. Brug værktøjet Vinkel med given størrelse Hvis du vil måle vinklen mellem to linjer skal du: 1. Vælge vinkelværktøjet 2. Klik på et punkt på vinklens højre ben 3. Klik på vinklens toppunkt 4. Klik på vinklens venstre ben Opgave 2 Tegn to linjer, der skærer hinanden og mål vinklen mellem de to linjer side 9

10 Elevark 2 (niveau 4) Opgave 3 Tegn en trekant, hvor den ene vinkel er 90 o Mål de tre vinkler i trekanten Hvad sker der med vinkel A, når du trækker C op langs den stiplede linje? Her er lidt hjælp: a) Brug værktøjet (Vinkel med given størrelse). b) Klik hvor A skal ligge, klik så hvor B skal være og indtast 90 c) Tegn et linjestykke mellem A og B d) Tegn en halvlinje fra B gennem A e) Vælg et punkt C på denne halvlinje f) Forbind B og C g) Skjul punktet A h) For at måle vinklen: se foregående side Du kan skjule et punkt (eller en linje) ved at klikke på bollen ud for navnet Opgave 4 Tegn en trekant, hvor længden af AB er 5 cm Hjælp: Brug værktøjet Linjestykke med given længde For at vise længden: vælg Værktøj - Måleværktøjer - Længde Opgave 5 Tegn en ABC, hvor vinkel A er 60 o og hvor AB = 8 cm og AC = 8 cm side 10

11 Spejlinger i Geogebra Elevark 3 (niveau 4) For at spejle figuren i linjen s, skal man a) tegne den figur, man vil spejle og tegne spejlingsaksen b) Marker figuren man skal spejle (træk f.eks. en firkant rundt om figuren) c) Klik på (spejl objekt i linje) (Hvis figuren man vil spejle bare er et linjestykke, så behøver man ikke markere den først, men kan nøjes med at klikke på linjestykket og så på spejlingslinjen) Opgave 6 Øv dig på at spejle en figur Undersøg, hvad der sker når du trækker i et af figurens hjørner. Opgave 7 1. Tegn en ligebenet trekant med mål som på skitsen 2. Sæt mål på vinklerne og på siderne 3. Tegn en rektangel med mål som på tegningen 4. Ændre stilen på linjerne så de bliver tykkere side 11

12 Opgave 1 Elevark 1 (niveau 5) Brug polygonværktøjet til at tegne en trekant ABC Benyt vinkel-værktøjet til at måle trekantens vinkler. Husk: klik først på vinklens højre ben, så på venstre ben. Hvis vinklen vises med to decimaler så ret det til 0 decimaler (Det gør du under Indstillinger - Afrunding - 0 decimaler) Det skulle nu gerne se sådan ud: Bemærk at Geogebra i Algebra-vinduet kalder de tre vinkler for, og (Det er de tre første græske bogstaver og udtales alfa, beta og gamma) Hvad bliver summen af de tre vinkler? Du kan få Geogebra til at regne det ud sådan: a) skriv i inputfeltet: Vinkelsum = + + Du kan skrive de græske bogstaver ved at klikke på -tegnet (ud for pilen i Input-feltet): b) Resultatet kan du se i Algebra-vinduet Prøv at trække i et af punkterne A, B eller C. Læg mærke til at vinklerne ændrer sig. Hvad sker der med vinkelsummen, når du trækker i et af punkterne? side 12

13 Opgave 2 Tegn en ABC, hvor A = 45 o, AB=7 cm og AC= 5 cm Elevark 2 (niveau 5) Elevark 2 (5. kl.) Her er lidt hjælp: a) Brug værktøjet (Linjestykke med given længde) til at tegne AB b) Brug værktøjet (Vinkel med given størrelse) til at afsætte A c) Tegn en halvlinje fra A gennem B d) Lav halvlinjen stiplet (højreklik på halvlinjen, vælg egenskaber og vælg under fanebladet stil e) C ligger på den stiplede linje (5 cm fra A). Tegn derfor en cirkel med værktøjet (Cirkel ud fra centrum og radius). Vælg A som centrum og radius 5. f) Der, hvor cirklen skærer den stiplede linje ligger C Vælg på punkt-menuen: Skæringer mellem to objekter. Udpeg cirklen og halvlinjen g) Forbind B og C og forbind A og C h) Skjul cirklen, den stiplede linje og punktet B Den færdige tegning ser nu sådan ud: Hvilken figur dannes, når man spejler ABC i linjen gennem A og B? Du kan undersøge det ved a) at bruge polygonværktøjet (tegn en trekant oveni den eksisterende ABC b) vælg værktøjet (Spejl objekt i linje). Klik indeni trekanten og klik så på linjestykket AB Forklar, hvorfor det ikke er et kvadrat. side 13

14 Elevark 3 (niveau 5) Opgave 3 Tegn en cirkel Tegn også en radius, en diameter og en tangent til cirklen Benyt tekstværktøjet til forklarende tekst. Radius er et linjestykke fra centrum til et punkt på cirklen En diameter er et linjestykke der går mellem to punkter på cirklen og gennem centrum En tangent er en linje, der kun rører cirklen i ét punkt. Tangenten vil stå vinkelret på radius i røringspunktet Opgave 4 Du skal prøve at konstruere følgende tegning: Lidt hjælp: a) Brug værktøjet (Cirkel ud fra centrum og punkt) til at tegne en cirkel Opgave 5 Tegn en tilfældig ABC Tegn trekantens omskrevne cirkel, dvs. en cirkel som går gennem de tre punkter A, B og C Lidt hjælp: a) Brug polygon-værktøjet til at tegne trekanten b) brug værktøjet Cirkel gennem tre punkter til at tegne cirklen Hvad sker der, når du trækker i et af trekantens hjørner? side 14

15 Opgave 6 Elevark 4 (niveau 5) Prøv at lave ovenstående mønster Lidt hjælp: Brug værktøjet Regulær polygon til at tegne sekskanten i midten Brug værktøjet spejle sekskanten Spejl objekt i linje til at Opgave 7 Prøv at udvide mønstret fra opgave 6 ved at benytte værktøjet Spejl objekt i punkt Opgave 8 Afprøv, hvilke mønstre du kan danne ved at begynde med en regulær trekant Prøv også med en regulær firkant (et kvadrat) side 15

16 Højder i en trekant Elevark 1 niveau 6) En højde går fra vinkelspids og vinkelret på modstående side. På tegningen til højre er BD en højde Opgave 1 Tegn en tilfældig trekant ABC Tegn højden fra C Lidt hjælp: a) brug polygonværktøjet til at tegne ABC b) Brug værktøjet (Vinkelret linje) til at tegne en linje gennem C og som står vinkelret på AB c) Brug værktøjet (Skæring mellem to objekter) til at finde skæringspunktet mellem den vinkelrette linje og AB. Kald skæringspunktet for D d) Skjul den vinkelrette linje og tegn linjestykket CD e) Mål vinklen mellem DC og AB Opgave 2 Tegn en tilfældig trekant ABC Tegn de tre højder i trekanten På tegningen til højre ser de tre højder ud til at skære hinanden i samme punkt. Undersøg om det altid er tilfældet ved at trække i et af trekantens hjørner side 16

17 Elevark 2 (niveau 6) Medianer i en trekant En median er et linjestykke som forbinder en af trekantens vinkelspidser med midtpunktet af den modstående side CD er en median Sådan finder du midtpunktet af et linjestykke AB: Vælg værktøjet Midtpunkt eller centrum Klik på A og dernæst på B Opgave 3 Tegn en tilfældig trekant Tegn trekantens tre medianer Medianerne ser ud til at skære hinanden i samme punkt. Gælder det også hvis du ændrer trekantens form ved at trække i et af trekantens hjørner? Kan du lave en trekant, hvor de tre medianer ikke skærer hinanden i samme punkt? side 17

18 Elevark 4 (niveau 6) Midtnormaler i en trekant En midtnormal til et linjestykke er en linje, der står vinkelret på linjestykket gennem midtpunktet. Hvis du vælger et punkt på midtnormalen vil afstanden til A være lige så stor som afstanden til B For at tegne midtnormalen til et linjestykke AB skal du: a) vælge værktøjet Midtnormal b) Klikke på A og dernæst på B Opgave 4 a) Tegn en tilfældig ABC b) Tegn trekantens tre midtnormaler c) Kald deres skæringspunkt for D En trekants omskrevne cirkel er en cirkel, der går gennem trekantens tre hjørner d) Tegn trekantens omskrevne cirkel. e) Hvad sker der med cirklen, når du trækker i et af trekantens hjørner? Opgave 5 Tegn to lodrette linjer, kaldet l og m, med en afstand på 5 cm Tegn bogstavet F med polygon-værktøjet Brug værktøjet spejl objekt i linje til at spejle (det grønne) F i linjen l Spejl (det røde) F i linjen m Hvor meget er F parallelforskudt? side 18

19 Elevark 4 (niveau 6) Vinkelhalveringslinjer i en trekant En Vinkelhalveringslinje er en linje, der deler en vinkel i to lige store vinkler Den består af de punkter, der har samme afstand til vinklens ben For at tegne en vinkelhalveringslinje skal du bruge værktøjet Vinkelhalveringslinje Opgave 6 Tegn en tilfældig trekant Tegn de tre vinkelhalveringslinjer i trekanten Afmærk skæringspunktet mellem de tre vinkelhalveringslinjer og kald punktet for D En trekants indskrevne cirkel er en cirkel der har trekantens tre sider som tangenter (cirklen rører trekantens tre sider) Tegn trekantens indskrevne cirkel: Lidt hjælp: a) Tegn en normal til AB gennem D med værktøjet Vinkelret linje b) Find skæringspunktet mellem normalen og AB (Dette punkt hedder E på tegningen til højre) c) Tegn en cirkel med centrum i D og radius DE Hvad sker der når du trækker i et af trekantens hjørner? side 19

20 Elevark 5 (niveau 6) Opgave 7 Tre landmænd bor på hver deres gård (Den ene på gård A, den anden på B og den sidste på C). De bliver enige om at grave en fælles brønd. Den skal placeres, så de alle har lige langt hen til brønden fra deres gård. Landmand A og B synes den skal ligge som vist på tegningen nedenfor, for så har de lige langt hen til den Men det synes landmand C ikke er retfærdigt. Kan du hjælpe dem, så afstanden bliver den samme for dem alle tre? Lidt hjælp: Et punkt, der ligger lige langt fra A og B ligger på AB s midtnormal Opgave 8 Landmændene (fra opgave 7) bliver enige om at grave tre vandrør ned, som går fra brønden til hver af deres gårde. Vis på en tegning, hvor det ville være smart at bore brønden, så de tre rør tilsammen bliver så korte som mulig Lidt hjælp: Du kan få Geogreba til at regne summen af de tre rør ud. Hvis rørenes længde kaldes a, b og c, skal du bar skrive Rørlængde=a+b+c i inputfeltet side 20

21 Elevark 6 (niveau 6) Opgave 9 En landmand skal flytte en balle halm til den nærmeste asfalterede vej. Vis på en tegning hvor halmballen kan ligge, hvis der er lige stor afstand til de to veje side 21

22 Elevark 1 (niveau 7) De fem trekantstilfælde De tre sider i trekanten er kendte Opgave 1 Tegn en trekant med siderne 7 cm, 6 cm og 5 cm En vinkel og de to hosliggende sider er kendte Opgave 2 Tegn en ABC, hvor c=6 cm og b= 5 cm o En vinkel, en hosliggende og den modstående side er kendte Opgave 3 Tegn en ABC, hvor c=8 cm og a= 5 cm o En side og de to hosliggende vinkler er kendte. Opgave 4 Tegn en ABC, hvor c=7 cm og B?60 o o En side, en hosliggende og den modstående vinkel er kendte. Opgave 5 Tegn en ABC, hvor c=7 cm og C=60 o o side 22

23 Elevark 2 (niveau 7) Opgave 6 a) Tegn et kvadrat med sidelængden 2 cm b) Udregn arealet c) Undersøg, hvad der sker med arealet, hvis du gør sidelængden dobbelt så stor Lidt hjælp: afsæt et linjestykke AB med længden 2 cm brug værktøjet Regulær polygon. Udvælg de to punkter A og B til kvadratet. brug værktøjet Areal (som ligger på undermenuen til Vinkel-værktøjet) Tegn ved siden af et kvadrat med sidelængden 4 cm og sammenlign arealerne Opgave 7 a) Tegn en tilfældig trekant ABC med polygon-værktøjet b) Tegn højden fra C med værktøjet Vinkelret linje c) Mål højden d) Udregn arealet e) Undersøg, hvad der sker med arealet når du trækker i C, så højden bliver dobbelt så stor Lidt hjælp til at måle højden: Find skæringspunktet mellem højden fra C og AB. (Punktet hedder D på tegningen til højre). Afsæt et linjestykke fra C til D. Brug værktøjet Længde til at måle længden på højden. Opgave 8 Tegn en cirkel med radius 2 cm Udregn arealet Undersøg, hvor meget større arealet bliver, hvis du fordobler radius side 23

24 Elevark 3 (niveau 7) Måling af høje genstande Skitsen herunder viser, hvordan man kan måle høje genstande, som f.eks. skolens flagstang Man skal måle afstanden CB, sigtevinklen (og øjets højde) Trekant DEB tegnes nu ind i Geogebra, som kan beregne afstanden fra E til E. Hertil skal man så bare lægge EB (=øjenhøjden) til Opgave 9 Eleverne skal beregne flagstangens højde. De stiller sig i punktet C og måler afstanden til flagstangen til 10 m. Sigtevinklen er 51 o - Øjenhøjden: 1,5 m Hvad er flagstangens højde? Lidt hjælp a) start med at tegne et vandret linjestykke DE b) brug vinkelværktøjet til at afsætte en vinkel på 51 o c) tegn en normal til linjestykket DE i punktet E d) Der, hvor normalen skærer sigtevinklens venstre ben ligger A e) Afsæt linjestykket EA - skjul normalen og mål EA Husk at lægge 1,5 m (øjenhøjden) til! side 24

25 Elevark 1 (niveau 8) Lineære ligninger I Geogebra kan man få tegnet funktioner. Vi vil se lidt på funktioner af typen y = ax +b (hvor a og b kan være forskellige tal). f.eks. y = 2x +3 eller y = -2x-1 Fremgangsmåde: Man starter med at vælge koordinatsystem og gitter (Højreklik i tegneblok-feltet og vælg koordinatsystem og gitter Indtast ligningen i inputfeltet: og tryk så på Enter-tasten (Pas på brug ikke stort Y eller stort X) Hvis din linje ligger udenfor det synlige område, kan du zoome ud ved at bruge rullehjulet på din mus eller højreklikke på tegneblokken og vælge Zoom Geogebra kan også tegne andre funktioner f.eks. y = 2x 2 + 3x - 4 eller (Potenser skrives ved hjælp af tegnet ^ som sidder til højre for Å på tastaturet) Opgave 1 Tegn i samme koordinatsystem de to ligninger y = 2x - 3 og y = 3x + 2 Afmærk skæringspunktet Hvad bliver skæringspunktets koordinater Opgave 2 Tegn i et koordinatsystem en cirkel med centrum i (0,0) og radius 4 cm Tegn linjen y = 2x-2 i samme koordinatsystem Afmærk skæringspunkter med cirklen Hvad bliver koordinaterne til skæringspunkterne? Hvad bliver afstanden mellem de to skæringspunkter? side 25

26 Elevark 2 (niveau 8) Punkter i koordinatsystemet Man kan bruge input-feltet til at afsætte punkter. Således kan man afsætte punktet A = (1,2) ved at skrive og så trykke på enter Pas på: Du skal gøre det på den matematisk korrekte måde: Man bruger store bogstaver til punkter (det duer altså ikke at skrive a=(1,2) - og husk parenteserne! Opgave 3 Hvad bliver arealet af den trekant, der har hjørner i punkterne (-2,2) (3,1) og (4,4)? Hjælp: Afsæt punkterne - Brug polygonværktøjet til at tegne trekanten og brug så areal-værktøjet Hvad bliver arealet, hvis du flytter punktet (3,1) over til (6,1)? Opgave 4 Tegn en trekant med hjørner i A=(-1,2), B= (3,2) og C = (0,4) Hvad er arealet af ABC? Hvor stor en del af trekantens areal ligger til venstre for y-aksen? Opgave 5 Tegn denne skive i Geogebra Hvad er arealet af de to cirkler? Hvor stor en del af den store cirkel er hvid? Opgave 6 En gartner bruger 8 fliser på 40 x 40 cm som han sætter på højkant for at lave et blomsterbed. Lav en skitse af bedet og beregn arealet Lidt hjælp: Start med at tegne et linjestykke på 40 cm! - Zoom ud, så du kan se hele linjestykket Brug så værktøjet Regulær polygon til at danne 8-kanten side 26

27 Elevark 3 (niveau 8) Høj den af et træ Opgave 6 Nogle elever skal beregne højden af et træ. De måler vinklen op til træets top fra et sted, der ligger 20 m fra træet. Vinklen er 42 o Ved at tegne skitsen ind i Geogebra, kan de få vist træets højde (AB) Tegn skitsen i Geogebra og mål AB Lidt hjælp Afsæt et linjestykke på 20 cm (Tegn i målestoksforholdet 1:100). Det svarer til den stiplede linje Husk du kan zoome ved at klikke med højre musetast og vælge zoom eller ved at bruge hjul-knappen på musen. Afsæt en vinkel på 42 o. Tegn resten af trekanten. Husk at måle de 2m med i højden! Opgave 7 Hvor højt er kirketårnet? side 27

28 Elevark 1 (niveau 9) Lidt om sinus, cosinus og tangens Nedenstående tegning er lavet i Geogebra og kan bruges til at forklare, hvad sinus, cosinus og tangens er. NB. Der er tegnet en enhedscirkel (dvs. en cirkel med radius 1) og en enhedstrekant (en retvinklet trekant med hypotenusen 1) Opgave 1 Prøv at lave ovenstående figur i Geogebra Punktet B har koordinaterne (cos(v), sin(v)) (Med andre ord cos(v) er 1. koordinaten til vinklens skæringspunkt med enhedscirklen og sin(v) er 2. koordinaten. Lad os nøjes med at se på sinus. Vi vil prøve at påvise, at kateten a i enhedstrekanten = sin(v) Prøv at tegne en retvinklet trekant, hvor A=10 o med 2 decimaler og sæt værdien ind i tabellen Aflæs sin(10 0 )( som altså er 2.koordinaten til B) gerne Vinkel Sin(v) - Aflæst i Geogebra Sin(v) - udregnet på lommeregner 10 Sin(10 o ) = , NB: Du kan benytte Geogebras indbyggede regneark i stedet for lommeregner til at beregne sin(v) Regnearket fås frem under Vis på menulinje. Du kan skrive grad-tegnet ved at holde ALT-tasten nede og trykke på et o Det er vigtigt at du i celle A2 skriver 45 o og ikke kun 45. Formlen i B2 skal være =sin(a2) side 28

29 Elevark 2 (niveau 9) Opgave 2 Hvordan ser sinusfunktionen ud i et koordinatsystem? Åbn Geogebras indbyggede regneark A kolonnen skal indeholder vinkler fra 0 til B-kolonnen skal indeholde sinus til vinklen. Formlen i B2 skal være =sin(a2) Marker de indtastede tal, klik med højre musetast og vælg Lav - Liste af punkter Resultatet ser sådan ud: Marker til sidst alle punkter på grafen, højreklik og vælg Egenskaber (Tjek at det kun er punkterne der er markeret) og fjern hakket ud for vis navn Hvis vi gerne vil se, hvordan kurven kommer til at se ud, når vinklen bliver større end 180 0, kunne vi fortsætte med at taste værdier ind i kolonne A i regnearket. Men prøv i stedet at tegne funktionen y = sin(x) Du skal bare skrive funktionen i inputfeltet. NB: brug små bogstaver! Zoom ud så du kan se tallene op til 10 på x-aksen Tegn i samme koordinatsystem funktionen y = cos(x) Kan de to funktioner dække hinanden? side 29

30 I en formelsamling kan man se følgende formler, som gælder for en retvinklet trekant: Elevark 3 (niveau 9) Hvis trekanten hedder ABC gælder Hvis den retvinklede trekant ikke hedder ABC: Tangens-formlen er særlig anvendelig, når man skal beregne f.eks. højden på et træ. Man skal så bare 1 ) måle vinklen v og 2) måle den hosliggende katete (b) Opgave 3 Vi skal prøve at løse følgende opgave på to måder: a) ved at bruge en formel b) ved at tegne i Geogebra Du skal måle et træs højde. Forestil dig træet står i punkt C og at du selv står i punkt A. Vinklen op til træets top er 36 o og afstanden til træet er 15 m a) Benyt en lommeregner med tangens (eller et regneark) til at beregne højden på træet. Tangensformlen kan omskrives til a = b tan( A) = 15 tan(36 o ) =? b) Lav en skitse i Geogebra. Kommer man frem til samme resultat? Hvad er lettest? side 30

31 Elevark 4 (niveau 9) Opgave 4 Du skal bestemme afstanden fra B til træets fod, A, men du kan ikke komme over åen Men i stedet kan du måle afstanden mellem B og C og de to vinkler B og C i trekant ABC Vis, hvordan du kan bruge Geogebra til at beregne afstanden BA Opgave 5 Golfbolde har en radius på 21,5 mm og er pakket i kasser med tre bolde i hver. Der skal arbejdes med forskellige æsker, der kan rumme tre golfbolde. Der skal tegnes æsker set fra oven med golfboldene i, tegnet som cirkler 1) Tegn i Geogebra et rektangel, der netop kan rumme tre golfbolde. Find sidelængderne. 2) Tegn i Geogebra en ligebenet trekant, der netop kan rumme tre golfbolde. Find siderne og arealet. 3) Kan du tegne en reguler sekskant med plads til 7 golfbolde? Opgave 6 Tegne forsiden af postkassen i den størrelse skitsen angiver. Start med at tegne rektanglet og sæt herefter halvcirklen på. Brevsprækken er noget mere vanskelig. Du skal nok have en del hjælpeobjekter. Udskriv tegningen i målestoksforhold 1:4 side 31

32 Elevark 5 (niveau 9) Opgave 7 Nedenstående skitse viser et bord set fra oven 1. Tegn trapezen ud fra skitsen 2. Sæt mål på de manglende vinkler samt på længden af højden 3. Du skal udskrive tegningen af din figur i et passende målestokforhold 4. Hvor mange borde skal der til, hvis man vil sætte dem i en rundkreds? side 32

Elevark Niveau 2 - Side 1

Elevark Niveau 2 - Side 1 Elevark Niveau 2 - Side 1 Opgave 2-1 Brug (Polygon-værktøjet) og tegn trekanter, der ligner disse: Brug (Tekstværktøjet) til at skrive et stort R under de retvinklede trekanter Se Tip 1 og 2 Elevark Niveau

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med geometri at: Noter til læreren side 1 I Trinmål for faget matematik står der bl.a. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til i arbejdet med

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Trekants- beregning for hf

Trekants- beregning for hf Trekants- beregning for hf C C 5 l 5 A 34 8 B 018 Karsten Juul Indhold 1. Vinkler... 1 1.1 Regler for vinkler.... 1. Omkreds, areal, højde....1 Omkreds..... Rektangel....3 Kvadrat....4 Højde....5 Højde-grundlinje-formel

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI Indhold Begreber i klassisk geometri + formelsamling... 2 Pythagoras Sætning... 8 Retvinklede trekanter. Beregn den ukendte side markeret med et bogstav.... 9 Øve vinkler

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C GEOMETRI Indhold Begreber i klassisk geometri + formelsamling... 2 Ensvinklede trekanter... 7 Pythagoras Sætning... 10 Øve vinkler i retvinklede trekanter... 15 Sammensatte opgaver....

Læs mere

1 Geometri & trigonometri

1 Geometri & trigonometri 1 Geometri & trigonometri 1.0.1 Generelle forhold Trigonometri tager sit udgangspunkt i trekanter, hvor der er visse generelle regler: vinkelsum areal A trekant = 1 2 h G A B C = 180 o retvinklet trekant

Læs mere

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde

Trigonometri. Store konstruktioner. Måling af højde Trigonometri Ordet trigonometri er sammensat af de to ord trigon og metri, hvor trigon betyder trekant og metri kommer af det græske ord metros, som kan oversættes til måling. Så ordet trigonometri er

Læs mere

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri

Matematik 2011/2012 Skovbo Efterskole Trigonometri. Trigonometri Trigonometri Spidse og stumpe vinkler En vinkel kaldes spids, når den er mindre end 90. En vinkel kaldes ret, når den er 90. En vinkel kaldes stump, når den er større end 90. En vinkel kaldes lige, når

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug GEOMETRI 89. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kopiering er u-økonomisk og forbudt til erhvervsformål. GEOMETRI 89 Side Emne 1 Indholdsfortegnelse 2 Måling af vinkler 3 Tegning og måling af vinkler

Læs mere

Trigonometri. for 9. klasse. Geert Cederkvist

Trigonometri. for 9. klasse. Geert Cederkvist Trigonometri Ved konstruktion af bygningsværker, hvor der kræves stor nøjagtighed, er der ofte brug for, at man kan beregne sider og vinkler i geometriske figurer. Alle polygoner kan deles op i trekanter,

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Kapitel 4. Trigonometri. Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Kapitel 4

Kapitel 4. Trigonometri. Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Kapitel 4 Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Trigonometri Den del af matematik, der beskæftiger sig med figurer og deres egenskaber, kaldes for geometri. Selve ordet geometri er græsk og betyder jord(=geo)måling(=metri).

Læs mere

bruge en formel-samling

bruge en formel-samling Geometri Længdemål og omregning mellem længdemål... 56 Omkreds og areal af rektangler og kvadrater... 57 Omkreds og areal af andre figurer... 58 Omregning mellem arealenheder... 6 Nogle geometriske begreber

Læs mere

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden.

Tilhørende: Robert Nielsen, 8b. Geometribog. Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. Tilhørende: Robert Nielsen, 8b Geometribog Indeholdende de vigtigste og mest basale begreber i den geometriske verden. 1 Polygoner. 1.1 Generelt om polygoner. Et polygon er en figur bestående af mere end

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Kompendium til Geogebra

Kompendium til Geogebra Kompendium til Geogebra Hardsyssel Efterskole Matematik 8. Klasse Side 1 af 12 Kompendium til Geogebra 1. Generel præsentation af Geogebra 1.1 Download af programmet Geogebra kan gratis downloades fra

Læs mere

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri

7 Trekanter. Faglige mål. Linjer i trekanter. Ligedannethed. Pythagoras. Trigonometri 7 Trekanter Faglige mål Kapitlet Trekanter tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Linjer i trekanter: kende til højde, vinkelhalveringslinje, midtnormal og median, kunne tegne indskrevne og omskrevne

Læs mere

5: Trigonometri Den del af matematik, der beskæftiger sig med figurer og deres egenskaber, kaldes for geometri. Selve

5: Trigonometri Den del af matematik, der beskæftiger sig med figurer og deres egenskaber, kaldes for geometri. Selve 5: Trigonometri Den del af matematik, der beskæftiger sig med figurer og deres egenskaber, kaldes for geometri. Selve ordet geometri er græsk og betyder jord(=geo)måling(=metri). Interessen for figurer

Læs mere

Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen

Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri. Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen MATEMATIKBANKENS P.E.T. KOMPENDIUM Pythagoras Ensvinklede trekanter Trigonometri Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen FORENKLEDE FÆLLES MÅL FOR PYTHAGORAS, ENSVINKLEDE TREKANTER

Læs mere

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, F+E+D ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering er kun

Læs mere

På opdagelse i GeoGebra

På opdagelse i GeoGebra På opdagelse i GeoGebra Trekanter: 1. Start med at åbne programmet på din computer. Du skal sørge for at gitteret i koordinatsystem er sat til. Dette gør vi ved at trykke på Vis oppe i venstre hjørne og

Læs mere

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber:

I kapitlet arbejdes med følgende centrale matematiske objekter og begreber: INTRO Efter mange års pause er trigonometri med Fælles Mål 2009 tilbage som fagligt emne i grundskolens matematikundervisning. Som det fremgår af den følgende sides udpluk fra faghæftets trinmål, er en

Læs mere

1 Oversigt I. 1.1 Poincaré modellen

1 Oversigt I. 1.1 Poincaré modellen 1 versigt I En kortfattet gennemgang af nogle udvalgte emner fra den elementære hyperbolske plangeometri i oincaré disken. Der er udarbejdet både et Java program HypGeo inkl. tutorial og en Android App,

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5)

GeoGebra. Tegn følgende i Geogebra. Indsæt tegningen fra geogebra. 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Tegn følgende i Geogebra 1. Indsæt punkterne: (2,3) (-2, 4) (-3, -4,5) Forbind disse tre punker (brug polygon ) 2. Find omkreds, vinkler, areal og sidelængder 3. Tegn en vinkelret linje fra A og ned på

Læs mere

Geometri, (E-opgaver 9d)

Geometri, (E-opgaver 9d) Geometri, (E-opgaver 9d) GEOMETRI, (E-OPGAVER 9D)... 1 Vinkler... 1 Trekanter... 2 Ensvinklede trekanter... 2 Retvinklede trekanter... 3 Pythagoras sætning... 3 Sinus, Cosinus og Tangens... 4 Vilkårlige

Læs mere

Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten

Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten Projekt 3.3 Linjer og cirkler ved trekanten Midtnormalerne i en trekant Konstruer et linjestykke (punkt-menuen) og navngiv endepunkterne A og B (højreklik og vælg: Etiket), dvs. linjestykket betegnes AB.

Læs mere

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. Definition af median En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter 1, januar 2009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter 1 Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, samt

Læs mere

Eksamensspørgsmål: Trekantberegning

Eksamensspørgsmål: Trekantberegning Eksamensspørgsmål: Trekantberegning Indhold Definition af Sinus og Cosinus... 1 Bevis for Sinus- og Cosinusformlerne... 3 Tangens... 4 Pythagoras s sætning... 4 Arealet af en trekant... 7 Vinkler... 8

Læs mere

Undersøgelser af trekanter

Undersøgelser af trekanter En rød tråd igennem kapitlet er en søgen efter svar på spørgsmålet: Hvordan kan vi beregne os frem til længder, vi ikke kan komme til at måle?. Hvordan kan vi fx beregne højden på et træ eller et hus,

Læs mere

i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen medianer, vinkelhalveringslinier samt center- og periferivinkler i regulære polygoner IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole

Læs mere

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius.

Mødet. 6 Geometri. Begreb Eksempel Navn. Parallel. Vinkelret. Linjestykke. Polygon. Cirkelperiferi. Midtpunkt. Linje. Diagonal. Radius. 6.01 Mødet Begreb Eksempel Navn Parallel Vinkelret Linjestykke Polygon Cirkelperiferi Midtpunkt Linje Diagonal Radius Ret vinkel 6.02 Fire på stribe Regler Hver spiller får en spilleplade (6.03). Alle

Læs mere

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra

Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra Klaus Frederiksen & Christine Hansen Introducerende undervisningsmateriale til Geogebra - Dynamisk geometriundervisning www.bricksite.com/ckgeogebra 01-03-2012 Indhold 1. Intro til programmets udseende...

Læs mere

Konstruktion. d: En cirkel med diameter 7,4 cm. e: En trekant med grundlinie på 9,6 cm og højde på 5,2 cm. (Der er mange muligheder)

Konstruktion. d: En cirkel med diameter 7,4 cm. e: En trekant med grundlinie på 9,6 cm og højde på 5,2 cm. (Der er mange muligheder) 1: Tegn disse figurer: a: Et kvadrat med sidelængden 3,5 cm. b: En cirkel med radius 4,. c: Et rektangel med sidelængderne 3,6 cm og 9,. d: En cirkel med diameter 7,. e: En trekant med grundlinie på 9,6

Læs mere

Pythagoras og andre sætninger

Pythagoras og andre sætninger Pythagoras og andre sætninger Pythagoras Pythagoras fra den græske ø Samos levede i det 6. århundrede f.v.t. fra ca. 580 til ca. 500. Han lægger som sagt navn til den sætning, vi tidligere har nævnt,

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder:

Geometrinoter 2. Brahmaguptas formel Arealet af en indskrivelig firkant ABCD kan tilsvarende beregnes ud fra firkantens sidelængder: Geometrinoter, januar 009, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler sætninger om trekanter, trekantens ydre røringscirkler, to cirklers radikalakse samt Simson- og Eulerlinjen i en trekant.

Læs mere

Matematik. Meteriske system

Matematik. Meteriske system Matematik Geometriske figurer 1 Meteriske system Enheder: Når vi arbejder i længder, arealer og rummål er udgangspunktet metersystemet: 2 www.ucholstebro.dk. Døesvej 70 76. 7500 Holstebro. Telefon 99 122

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: 333247 2015 Anders Jørgensen, Mark Kddafi, David Jensen, Kourosh Abady og Nikolaj Eriksen 1. Indledning I dette projekt, vil man kunne se definitioner

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen. Geometri. Georg Mohr-Konkurrencen

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen. Geometri. Georg Mohr-Konkurrencen Tip til. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en teoretisk indføring, men der i stedet fokus på

Læs mere

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT.

Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projekt 1.4 Tagrendeproblemet en instruktiv øvelse i modellering med IT. Projektet kan bl.a. anvendes til et forløb, hvor en af målsætningerne er at lære om samspillet mellem værktøjsprogrammernes geometriske

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Geometri Tip til. runde af - Geometri, Kirsten Rosenkilde. Tip til. runde af Geometri Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man løser geometriopgaver. et er ikke en særlig teoretisk indføring,

Læs mere

Introduktion til cosinus, sinus og tangens

Introduktion til cosinus, sinus og tangens Introduktion til cosinus, sinus og tangens Jes Toft Kristensen 24. maj 2010 1 Forord Her er en lille introduktion til cosinus, sinus og tangens. Det var et af de emner jeg selv havde svært ved at forstå,

Læs mere

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion

Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august Inversion Transformationsgeometri: Inversion. Kirsten Rosenkilde, august 2007 1 Inversion Inversion er en bestemt type transformation af planen, og ved at benytte transformation på en geometrisk problemstilling

Læs mere

Lad os prøve GeoGebra.

Lad os prøve GeoGebra. Brug af Geogebra i matematik Programmet Geogebra er et matematisk tegneprogram. Det findes i øjeblikket i flere versioner. Direkte på nettet uden download. http://www.geogebra.org/cms/ Klik på billedet.!

Læs mere

dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11

dvs. vinkelsummen i enhver trekant er 180E. Figur 11 Sætning 5.8: Vinkelsummen i en trekant er 180E. Bevis: Lad ÎABC være givet. Gennem punktet C konstrueres en linje, som er parallel med linjen gennem A og B. Dette lader sig gøre på grund af sætning 5.7.

Læs mere

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side.

1 Trekantens linjer. 1.1 Medianer En median er en linje i en trekant der forbinder en vinkelspids med midtpunktet af modstående side. Geometrinoter, maj 007, Kirsten Rosenkilde 1 Geometrinoter Disse noter omhandler grundlæggende sætninger om trekantens linjer, sammenhængen mellem en vinkel og den cirkelbue den spænder over, indskrivelige

Læs mere

Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård

Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård website: link fra, kapitel 7, afsnit 2 Løsning til øvelse 7.8, side 272: Københavns Politigård Bemærk: Benyt fx formelsamlingen til stxa side 10-14 til at finde de relevante formler. (Geogebra starter

Læs mere

Geometriske eksperimenter

Geometriske eksperimenter I kapitlet arbejder eleverne med nogle af de egenskaber, der er knyttet til centrale geometriske figurer og begreber (se listen her under). Set fra en emneorienteret synsvinkel handler kapitlet derfor

Læs mere

Matematik for lærerstuderende klasse Geometri

Matematik for lærerstuderende klasse Geometri Matematik for lærerstuderende 4.-10. klasse Geometri Klassisk geometri (kapitel 6) Deduktiv tankegang Ræsonnementskompetence Mål med kapitlet: Erkender Thales sætning som fundament for afstandsberegning.

Læs mere

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L

RENTES REGNING SIMULATION LANDMÅLING MÅLSCORE I HÅNDBO . K R I S T I A N S E N KUGLE G Y L D E N D A L SIMULATION 4 2 RENTES REGNING F I NMED N H REGNEARK. K R I S T I A N S E N KUGLE 5 LANDMÅLING 3 MÅLSCORE I HÅNDBO G Y L D E N D A L Faglige mål: Anvende simple geometriske modeller og løse simple geometriske

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

1.1.1 Første trin. Læg mærke til at linjestykket CP ikke er en cirkelbue; det skyldes at det ligger på en diameter, idet = 210

1.1.1 Første trin. Læg mærke til at linjestykket CP ikke er en cirkelbue; det skyldes at det ligger på en diameter, idet = 210 1.1 Konstruktionen Denne side går lidt tættere på den hyperbolske geometri. Vi bruger programmet HypGeo, og forklarer nogle geometriske konstruktioner, som i virkeligheden er de samme, som man kan udføre

Læs mere

Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner

Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner Enhedscirklen og de trigonometriske Funktioner Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for

Læs mere

Finde midtpunkt. Flisegulv. Lygtepæle

Finde midtpunkt. Flisegulv. Lygtepæle Finde midtpunkt Flisegulv Lygtepæle Antal diagonaler Vinkelsum Vinkelstørrelse Et lille geometrikursus Forudsætninger (aksiomer): Parallelle linjer skærer ikke hinanden uanset hvor meget man forlænger

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn fra tre synsvinkler

Tegning. Arbejdstegning og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn fra tre synsvinkler Tegning Arbejds og isometrisk Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektiv Kassens højde Bundens bredde dybde Hullets diameter Afstand mellem hul og bund Højde over jorden Musvit 30 10

Læs mere

Undersøgelse af sammenhængen mellem sidelængden og arealet i regulære polygoner Elevark

Undersøgelse af sammenhængen mellem sidelængden og arealet i regulære polygoner Elevark Undersøgelse af sammenhængen mellem sidelængden og arealet Elevark Indholdsfortegnelse Fremgangsmåde til GeoGebra installeret på computeren:... 2 Fremgangsmåde til GeoGebra-appen:... 6 Opgaver... 10 1:...

Læs mere

F-dag om geometri. Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade

F-dag om geometri. Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade F-dag om geometri Fremstilling og beskrivelse af stiliserede blade I foråret fejrede Canada at landet havde eksisteret som nation i 150 år. I den anledning blev der fremstillet et logo, der tog afsæt i

Læs mere

Programmering og geometri i scratch

Programmering og geometri i scratch side 1 Programmering og geometri i scratch scratch.mit.edu Steen Petersen spe05 side 2 Introduktion til programmering i Scratch Opret dig som bruger på scratch.mit.edu. Det er gratis, og det giver dig

Læs mere

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL

MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL 8 MULTI PRINTARK CAROLINE KREIBERG ANETTE SKIPPER-JØRGENSEN RIKKE TEGLSKOV GYLDENDAL DIGITALE VÆRKTØJER A1.1 SORTER LIGNINGER 2x + 3 = 15 x 17 = 25 61 x = 37 2x + 11 = 5x 10 x 2 = 2x + 3 4x + 1 5 = 9 4x

Læs mere

Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1.

Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1. Opgave 1 Til denne opgave anvendes bilag 1. a) Undersøg figur 1. Mål og noter vinklerne Mål og noter længderne b) Undersøg figur 2. Mål og noter vinklerne Mål og noter længderne c) Undersøg figur 3. Mål

Læs mere

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty

cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty cvbnmrtyuiopasdfghjklæøzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwerty Matematik Den kinesiske prøve uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui 45 min 01 11

Læs mere

PÅ AVU. En hjælpende hånd til matematik af NICOLAI BORNHOLM NIELSEN

PÅ AVU. En hjælpende hånd til matematik af NICOLAI BORNHOLM NIELSEN PÅ AVU En hjælpende hånd til matematik af NICOLAI BORNHOLM NIELSEN Indhold Formål... 2 Læse vejledning... 2 1. Basisviden om GeoGebra... 3 1.1 Muligheder ved tegneblokken... 3 1.2 Værktøjerne... 4 1.3

Læs mere

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer.

Elevbog s. 14-25 Vi opsummerer hvad vi ved i. kendskab til geometriske begreber og figurer. Årsplan 5. LH. Matematik Lærer Pernille Holst Overgaard (PHO) Lærebogsmateriale. Format 5 Tid og fagligt Aktivitet område Uge 33-37 Tal Uge 38-41 (efterårsferie uge 42) Figurer Elevbog s. 1-13 Vi opsummerer

Læs mere

Mike Vandal Auerbach. Geometri i planen. # b. # a. # a # b.

Mike Vandal Auerbach. Geometri i planen. # b. # a. # a # b. Mike Vandal Auerbach Geometri i planen # a # a www.mathematicus.dk Geometri i planen 1. udgave, 2018 Disse noter dækker kernestoffet i plangeometri på stx A- og B-niveau efter gymnasiereformen 2017. Al

Læs mere

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338)

Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 338) Forslag til løsning af Opgaver til analytisk geometri (side 8) Opgave Linjerne har ligningerne: a : y x 9 b : x y 0 y x 8 c : x y 8 0 y x Der må gælde: a b, da Skæringspunkt mellem a og b:. Det betyder,

Læs mere

GEOMETRI og TRIGONOMETRI del 2

GEOMETRI og TRIGONOMETRI del 2 GEOMETRI og TRIGONOMETRI del x-klasserne Gammel Hellerup Gymnasium 1 Indholdsfortegnelse COS, SIN, TAN og RETVINKLEDE TREKANTER... 3 Vinkler målt i radianer:... 6 Grundrelationen:... 8 Overgangsformler:...

Læs mere

*HRPHWUL PHG *HRPH7ULFNV. - et fundament af erfaringer - et arbejde med undersøgelser og overvejelser

*HRPHWUL PHG *HRPH7ULFNV. - et fundament af erfaringer - et arbejde med undersøgelser og overvejelser *HRPHWUL PHG *HRPH7ULFNV q2nodvvh - et fundament af erfaringer - et arbejde med undersøgelser og overvejelser INFA 1998 1 Forord I den nye læseplan for matematik og i den tilhørende undervisningsvejledning

Læs mere

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion VVS-branchens efteruddannelse Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Med de trigonometriske funktioner, kan der foretages

Læs mere

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring

Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring Foreløbig udgave af læringsmål til: Kapitel 1 Regn med store tal Fælles Mål Læringsmål Forslag til tegn på læring udføre beregninger med de fire regningsarter inden for naturlige tal, herunder beregninger

Læs mere

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8

Hvad er matematik? C, i-bog ISBN 978 87 7066 499 8 Et af de helt store videnskabelige projekter i 1700-tallets Danmark var kortlægningen af Danmark. Projektet blev varetaget af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og løb over en periode på et halvt

Læs mere

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven):

Kære matematiklærer. Når vi er færdige med dette forløb skal du (eleven): Kære matematiklærer Formålet med denne materialekasse er, at eleverne med konkrete materialer og it får mulighed for at gøre sig erfaringer, der kan føre til, at de erkender de sammenhænge, der gør sig

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015

Kalkulus 1 - Opgaver. Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis. 20. januar 2015 Kalkulus 1 - Opgaver Anne Ryelund, Anders Friis og Mads Friis 20. januar 2015 Mængder Opgave 1 Opskriv følgende mængder med korrekt mængdenotation. a) En mængde A indeholder alle hele tal fra og med 1

Læs mere

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8

Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Lineær Programmering i GeoGebra Side 1 af 8 Grundlæggende find selv flere funktioner, fx i GG s indbyggede hjælpefunktion. Vær opmærksom på at grænsefladen i GeoGebra ændrer sig med tiden, da værktøjet

Læs mere

Svar på opgave 322 (September 2015)

Svar på opgave 322 (September 2015) Svar på opgave 3 (September 05) Opgave: En sekskant har sidelængder 7 7. Bestem radius i den omskrevne cirkel hvis sekskanten er indskrivelig. Besvarelse: ny version 6/0-05. metode. Antag at sekskanten

Læs mere

i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen arealer, vinkler, polygoner og vinkelsummer IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole April 2011 Indledning I dette e-læringsmodul

Læs mere

Affine transformationer/afbildninger

Affine transformationer/afbildninger Affine transformationer. Jens-Søren Kjær Andersen, marts 2011 1 Affine transformationer/afbildninger Følgende afbildninger (+ sammensætninger af disse) af planen ind i sig selv kaldes affine: 1) parallelforskydning

Læs mere

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet

Matematik A. 5 timers skriftlig prøve. Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen i Grønland maj 2009 GLT091-MAA Matematik A 5 timers skriftlig prøve Undervisningsministeriet Fredag den 29. maj 2009 kl. 9.00-14.00 Matematik A 2009 Prøvens varighed er 5 timer.

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket:

Når eleverne skal opdage betydningen af koefficienterne i udtrykket: Den rette linje og parablen GeoGebra er tænkt som et dynamisk geometriprogram, som både kan anvendes til euklidisk og analytisk geometri Eksempel Tegn linjen med ligningen: Indtast ligningen i Input-feltet.

Læs mere

i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau

i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau i matematikundervisningen former, symmetri, arealer og længder IT-færdighedsniveau Dette E-læringsmodul er udarbejdet af: Jacob Kjær Hansen Tommerup Skole April 2011 Indledning I dette e-læringsmodul vil

Læs mere

GeomeTricks Windows version

GeomeTricks Windows version GeomeTricks Windows version Elevarbejdsark MI 130 En INFA-publikation - 1998 GeomeTricks - Elevarbejdsark Viggo Sadolin 16 september 1997 Oversigt over elevarbejdsarkene Klassetrin Type ark 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Tegning. Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn arbejdstegninger

Tegning. Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning. 1 Tegn arbejdstegninger Tegning Arbejds- og isometrisk tegning Ligedannede figurer Målestoksforhold Konstruktion Perspektivtegning Målestoksforhold bruges når man skal vise noget større eller mindre end det er i virkeligheden.

Læs mere

M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M

M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M M A T E M A T I K B A NK E NS G E O G E B R A K O M P E ND I U M Geometri Funktioner Boksplot Konstruktioner Kommandolinjen Helle Fjord Morten Graae Kim Lorentzen Kristine Møller-Nielsen INDHOLD Indhold...

Læs mere

Problemløsning i retvinklede trekanter

Problemløsning i retvinklede trekanter Problemløsning i retvinklede trekanter Frank Villa 14. februar 2012 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B-niveau i stx. 2013 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st f f ( ),8 0 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B-niveau i st Funktion, forskrift, definitionsmångde Find forskrift StÇrste og mindste vårdi

Læs mere

Grupperede observationer

Grupperede observationer Grupperede observationer Tallene i den følgende tabel viser antallet af personer på Læsø 1.januar 2012, opdelt i 10-års intervaller. alder antal 0 131 10 181 20 66 30 139 40 251 50 318 60 421 70 246 80

Læs mere

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul

Funktioner generelt. for matematik pä B- og A-niveau i stx og hf. 2014 Karsten Juul Funktioner generelt for matematik pä B- og A-niveau i st og hf f f ( ),8 014 Karsten Juul 1 Funktion og dens graf, forskrift og definitionsmängde 11 Koordinatsystem I koordinatsystemer (se Figur 1): -akse

Læs mere

Årsplan matematik 8. klasse

Årsplan matematik 8. klasse Årsplan matematik 8. klasse 2019-2020 Eleverne arbejder med grundbogen Matematrix 8. I undervisningen inddrages digitale undervisningsredskaber såsom Geogebra, Wordmat, MatematikFessor, emat, excel og

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Projekt 1.5: Tagrendeproblemet en modelleringsøvelse!

Projekt 1.5: Tagrendeproblemet en modelleringsøvelse! Projekt 1.5: Tagrendeproblemet en modelleringsøvelse! Det er velkendt at det største rektangel med en fast omkreds er et kvadrat. Man kan nemt illustrere dette i et værktøjsprogram ved at tegne et vilkårligt

Læs mere

Ligedannede trekanter

Ligedannede trekanter Ib Michelsen: Matematik C, Geometri, 1. kapitel 2011 Version 7.1 22-08-11 Rettet: tempel.png inkorporeret / minioverskrift rettet D:\Appserv260\www\2011\ligedannedeTrekanter2.odt Arven fra Grækenland Arven

Læs mere

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant

Mattip om. Arealer 2. Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5. Du skal lære om: Repetition af begreber og formler. Arealberegning af en trekant Mattip om Arealer 2 Du skal lære om: Repetition af begreber og formler Kan ikke Kan næsten Kan Arealberegning af en trekant Arealberegning af en trapez Tilhørende kopi: Arealer 4 og 5 2016 mattip.dk 1

Læs mere

Matematik A1. Mike Auerbach. c h A H

Matematik A1. Mike Auerbach. c h A H Matematik A1 Mike Auerbach B c h a A b x H x C Matematik A1 2. udgave, 2015 Disse noter er skrevet til matematikundervisning på stx og kan frit anvendes til ikke-kommercielle formål. Noterne er skrevet

Læs mere