KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE"

Transkript

1 KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE AF FOLKESKOLELOVENS 16 B Side 37 3 MELLEMTRINNET 8 IMPLEMENTERING AF REFORMELEMENTER Side 14 Side 45 4 UDSKOLINGEN 9 SKOLERNE I UVM S RAMMEFORSØG Side 21 Side 56 5 UDVIKLING I SKOLEDAGENS LÆNGDE Side METODE & REPRÆSENTATIVITET Side 59 2

3 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 3

4 INDLEDNING Introduktion til undersøgelsen Med folkeskolereformen blev det aftalt, at alle elever skal have en længere og varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer. Der er en øvre grænse for undervisningstidens samlede varighed på et skoleår, men derudover er det op til skolerne og kommunerne at beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges, herunder hvor mange og hvor lange skoledage eleverne skal have. Undervisningen skal dog foregå på hverdage mellem ca. kl og 16.00, undtagen i forbindelse med særlige arrangementer. For at følge folkeskolereformens realisering, herunder den længere skoledag, har Undervisningsministeriet for tredje år i træk bedt Epinion om at foretage en kortlægning blandt alle landets folkeskoler af længden af skoledagen i klasse. Herunder andelen af klasser i indskolingen, der har en længere skoledag end til kl. 14, andelen af klasser på mellemtrinnet, der har en længere skoledag end til kl , samt andelen af klasser i udskolingen, der har en længere skoledag end til kl. 15. Kortlægningen omfatter alene den almindelige skemalagte undervisning i uge 35 i skoleåret 2017/2018. Som i 2016 afdækkes ydermere anvendelse af folkeskolelovens 16 b, der giver hjemmel til at afkorte skoledagens længde med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Som noget nyt i år spørges folkeskolerne ind til skolebestyrelsens involvering i skemalægningen og skolernes varetagelse og implementering af tre elementer i folkeskolereformen; lektiehjælp og faglig fordybelse, understøttende undervisning samt motion og bevægelse. Resultaterne er baseret på oplysninger fra 892 skoler (83 %). På næste side opsummeres kortlægningens centrale resultater. I afsnit 2 gennemgås, hvor lange skoledagene er for klasserne i indskolingen, i afsnit 3 for klasserne på mellemtrinnet og i afsnit 4 for klasserne i udskolingen. Efter denne kortlægning præsenteres i afsnit 5 udviklingen af skoledagens længde fra 2015 til 2017, hvorefter der følger et afsnit med resultaterne vedrørende skolebestyrelsens involvering i skemalægningen. Rapportens afsnit 7 kortlægger anvendelsen af folkeskolelovens 16 b, mens afsnit 8 præsenterer tal for skolernes implementering af de tre ovenfornævnte reformelementer. Endelig sammenlignes skoledagens længde i skoler, der har fået dispensation til at skære i timerne for understøttende undervisning mod i stedet at tilbyde andre indsatser, med de øvrige folkeskoler i afsnit 9. Til sidst er metoden og datagrundlaget for kortlægningen beskrevet. 4

5 RESUMÉ Kortlægningens centrale resultater Med denne undersøgelse kortlægges det for tredje år i træk, hvor stor en andel af klasserne på landets folkeskoler, der har lange skoledage i uge 35. Resultaterne er baseret på oplysninger fra i alt 892 folkeskoler, svarende til 83 % af alle landets folkeskoler. Ud af disse 892 folkeskoler har i alt 289 folkeskoler afkortet skoledagens længde for mindst én af sine klassetrin: folkeskoler har afkortet skoledagens længde for mindst ét af klassetrinene på skolen med 16 B. Dette svarer til, at skoledagens længde på landsplan er afkortet for cirka elever i 2017 og elever i 2016 ved 16 b folkeskoler indgår i 2017 i Undervisningsministeriets rammeforsøg og har derfor afkortet skoledagens længde for mindst én af klassetrinene på skolen. Af disse har 32 også afkortet via 16 b. Skolernes skemaer i uge 35 Andelen af skoler med lange skoledage i uge 35 i 2017 er aftaget med cirka 5 pct.point i forhold til uge 35 i 2016 for klasserne på mellemtrinnet og i udskolingen. Hvis kortlægningens resultater aggregeres svarer det til, at der på landsplan på alle klassetrin er cirka elever med lange skoledage i 2017 og elever i Note: Se side 62 for beskrivelse af udregningsmetode for elev- og klassetal på landsplan. På ca. en fjerdedel af skolerne er der klasser i indskolingen (1.-3. klasse) med undervisning efter kl mindst én dag om ugen. Det er stort set samme andel som i % af klasserne på alle klassetrin har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen. På mellem 81 og 86 % af skolerne er der klasser på mellemtrinnet (4.-6. klasse) med undervisning efter kl mindst én dag i løbet af ugen. Andelen er faldet med ca. 5 pct.point siden Mellem 18 og 22 % af klasserne på mellemtrinet har fri efter kl mindst én gang om ugen, mens kun meget få klasser (0-2 %) har fri efter kl mindst én gang om ugen. På knap halvdelen af skolerne er der klasser i udskolingen (7.-9. klasse) med undervisning efter kl mindst én dag om ugen. Andelen er faldet med ca. 5 pct.point siden Ca. 15 % har timer efter kl mindst én dag om ugen i uge 35, mens ca. 1 % har fri efter kl mindst én dag om ugen. I indskolingen er de hyppigste årsager til, at eleverne har sent fri, at de møder senere end kl. 8, og at skemaerne skal tage højde for skolebusser og anden transport. På mellemtrinnet er de hyppigste årsag til, at eleverne har fri efter kl et fleksibelt skoleskema, hvor eleverne kompenseres med kortere skoledage på andre tidspunkter samt skematekniske årsager. I udskolingen skyldes de lange skoledage også oftest skematekniske årsager og et fleksibelt skoleskema. 5

6 RESUMÉ Kortlægningens centrale resultater Anvendelse af folkeskolelovens 16 b 43 % af skolerne har benyttet folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin i indeværende skoleår. Der er sket en stigning i andelen af skoler, der anvender 16 b siden 2016 (fra 30 til 43 %). Denne vækst dækker over en stigning i antallet af klasser, der har forkortet skoledagens længde vha. 16 b, på ca klasser blandt de skoler, der har deltaget i undersøgelsen, og ca klasser på landsplan. Skolerne i Undervisningsministeriets rammeforsøg Skoler, der har fået dispensation til afkortning af skoledagens længde via Undervisningsministeriets forsøgsordning har i lidt mindre grad lange skoledage. På ingen klassetrin er der dog markant forskel mellem forsøgsskolerne og de øvrige skoler. Afkortningen med 16 b er især sket for klasser på mellemtrinnet og i udskolingen og formålet er i langt de fleste tilfælde at understøtte elevernes faglige udvikling. Implementering af reformelementer På halvdelen af skolerne ligger lektiehjælp og faglig fordybelse som et selvstændigt element i undervisningen, oftest tidligt på eftermiddagen. Motion og bevægelse er oftest en integreret del af undervisningen. Den understøttende undervisning er et selvstændigt element på skemaet på godt halvdelen af skolerne i indskolingen, mens det for udskolingen er et selvstændigt element på knap hver tredje skole. Note: Se side 62 for beskrivelse af udregningsmetode for elev- og klassetal på landsplan. 6

7 2 INDSKOLINGEN 7

8 HVILKE KLASSETRIN I INDSKOLINGEN HAR TIMER EFTER KL. 14? Og hvornår slutter de seneste skemalagte timer? Tabel 1: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl. 14 mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Nej Antal skoler 1. klasse 23,0 % 77,0 % klasse 23,4 % 76,6 % klasse 25,8 % 74,2 % klasse (n=457) 2. klasse (n=433) Figur 1: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) 73% 72% 23% 3% 24% 3% Tabel 1 viser, hvor stor en procentdel af skolerne hvor mindst en klasse på de pågældende klassetrin har timer efter kl mindst én dag i uge 35. På en skole, der har angivet, at 1. klasse har timer efter kl. 14 mindst én dag i uge 35, gælder dette altså ikke nødvendigvis alle klasser på 1. klassetrin. For alle tre klassetrin i indskolingen er andelen omtrent den samme, nemlig omkring 24 %. Det er altså ca. hver fjerde skole, hvor mindst en af klasserne på hvert af de tre klassetrin i indskolingen har undervisning efter kl i uge 35. Figur 1 viser, hvornår de seneste skemalagte timer slutter på hvert af de tre klassetrin i indskolingen. Igen er tendensen for de tre klassetrin i indskolingen den samme. Der er på tværs af klassetrinene kun meget få skoler, som siger, at den seneste time slutter efter klasse (n=449) 72% 23% 4% Senest kl Kl Kl Efter kl Note: Procentdelen af skoler, der ifølge Tabel 1 har timer efter kl , er ikke helt identisk med tallene i Figur 1, fordi der ikke er detaljerede oplysninger for alle klassetrin på hver skole. Der indgår derfor flere skoler i Tabel 1 end i Figur 1. 8

9 HVILKEN BETYDNING HAR SKOLESTØRRELSE OG REGION? Indskolingen Der er ligesom i fjor ikke de store regionale forskelle mellem skolerne. Dog er der en mindre tendens til, at skolerne i Region Sjælland og Region Syddanmark lidt oftere har undervisning efter kl Omvendt er der en lidt mindre andel af skolerne i Hovedstaden, som har undervisning efter kl Skolestørrelsen ser heller ikke ud til at have afgørende betydning for skoledagens længde. Den generelle tendens for de tre klassetrin er dog, at de små (skoler med 1-9 klasser samt klasser) og større skoler (skoler med klasser) oftere har undervisning efter kl end de øvrige skoler. 45% Figur 2: Hvilke klassetrin i indskolingen har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt på regioner 45% Figur 3: Hvilke klassetrin i indskolingen har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt efter skolestørrelse 35% 25% 15% 5% 31% 29% 28% 28% 26% 27% 23% 24% 23% 22% 21% 21% 21% 19% 35% 25% 15% 25% 25% 26% 25% 26% 25% 19% 19% 29% 29% 27% 22% 22% 1. klasse (n=870) 2. klasse (n=870) 3. klasse (n=880) Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland 5% 1. klasse (n=870) 2. klasse (n=870) 3. klasse (n=880) Region Sjælland Region Syddanmark 1-9 klasser klasser klasser klasser 40 klasser eller derover 9

10 HVORNÅR SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER? Indskolingen I Tabel 2-4 på de to næste sider er det angivet, hvor mange dage i løbet af uge 35 klasserne i indskolingen har timer efter kl (tabel 2), kl (tabel 3) og kl (tabel 4). For at skolerne i spørgeskemaet ikke har skullet svare på detaljerede oplysninger om alle klassetrin, er der for hver skole blevet tilfældigt udvalgt tre klassetrin (fx 1., 4. og 7. klasse), hvor skolerne er blevet spurgt om uddybende oplysninger på klasseniveau. Det betyder, at antallet af klasser, der indgår i tabellerne, er mindre end det samlede antal klasser på de skoler, der indgår i kortlægningen. Da det er tilfældigt udvalgt, hvilke klassetrin der indgår fra den enkelte skole, er resultaterne fortsat repræsentative for landets folkeskoler. I indskolingen (1.-3. klasse) er det under 2 % af klasserne på alle tre klassetrin, der har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen. Der er også relativt få klasser, der har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen, nemlig ca. 3 % af 1. klasserne og 5 % af 2. klasserne og 4 % af 3. klasserne. Til gengæld er det ikke helt ualmindeligt, at klasser i indskolingen har undervisning efter kl Ca. en fjerdedel af klasserne på alle tre klassetrin har undervisning efter kl mindst én dag om ugen. I rapportens sjette afsnit sammenlignes disse tendenser med de tilsvarende tal fra 2015 og Note: Eleverne i indskolingen skal ifølge reglerne om undervisningstidens samlede længde have mindst timer på et skoleår, hvilket gennemsnitligt svarer til 30 timer om ugen eller 6 timer om dagen, hvis alle skoledage er lige lange og der tilrettelægges efter et skoleår, der består af 40 uger (de 40 uger er et kendt eksempel, og ikke en lovreguleret årsnorm). Givet at skoledagen starter kl. 8.00, vil de skemalagte timer med afsæt i kravet om undervisningstidens samlede længde således kunne afholdes inden kl

11 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ELLER 14.30? Tabel 2: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl. 14) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 1. klasse 76,3 % 2,3 % 3,0 % 2,8 % 3,4 % 12,3 % klasse 74,6 % 1,6 % 4,4 % 3,3 % 3,3 % 12,9 % klasse 75,5 % 3,3 % 3,7 % 3,2 % 2,3 % 12,0 % 1087 Tabel 3: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 1. klasse 96,5 % 1,1 % 1,3 % 0,1 % 0,3 % 0,7 % klasse 95,2 % 1,8 % 1,2 % 0,1 % 0,2 % 1,4 % klasse 96,1 % 1,6 % 1,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 %

12 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ? Tabel 4: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 1. klasse 99,4 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % klasse 98,3 % 1,3 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % klasse 99,1 % 0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,5 % 0,0 %

13 ÅRSAGER TIL UNDERVISNING EFTER KL. 14 Indskolingen Ifølge skolerne er den hyppigste årsag til, at de har undervisning efter kl i indskolingen, at eleverne til gengæld møder senere end kl. 8. Næsten halvdelen af skolerne angiver dette. 42 % af skolerne siger, at de har undervisning efter kl , fordi de skal tage hensyn til elevernes skolebus eller transport, mens omtrent en tredjedel tilmed siger, at eleverne kompenseres med kortere skoledage andre dage, uger eller måneder i løbet af skoleåret. Af de knapt så hyppige årsager skal findes, at enkelte skoler er helhedsskoler og derfor kombinerer skolegang med fritidsaktiviteter o. lign. Figur 4: Angiv venligst årsager til, at nogle klasser i indskolingen har undervisning efter kl. 14 (mulighed for flere svar) Eleverne møder senere end kl. 8 (n=69) 47% Skemaerne skal tage højde for skolebus/transport (n=61) 42% Fleksibelt skoleskema, der betyder kortere skoledage andre dage, uger eller måneder i løbet af skoleåret (n=39) 27% Eleverne kompenseres ved længere pauser (n=25) Skematekniske årsager (fx at få lokalefordeling eller skemalægning til at gå op) (n=25) 17% 17% Andre årsager (fx heldagsskole, tilpasning til SFO) (n=11) Møder eller kurser for ansatte udskyder undervisningen (n=8) Der er særlige temadage/udflugtsdage (n=5) 3% 5% 8% 13

14 3 MELLEMTRINNET 14

15 HVILKE KLASSETRIN PÅ MELLEMTRINNET HAR TIMER EFTER KL ? Og hvornår slutter de seneste skemalagte timer? Tabel 5: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Nej Antal skoler 4. klasse 81,2 % 18,8 % klasse 84,2 % 15,8 % klasse 85,4 % 14,6 % 878 Figur 5: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) 4. klasse (n=455) 5. klasse (n=443) 6. klasse (n=456) 18% 13% 13% 18% 15% 16% 46% 49% 48% 22% 21% 18% 2% Senest kl Kl Kl Kl Efter kl Tabel 5 viser, hvor stor en procentdel af skolerne, der har timer efter kl på de tre klassetrin på mellemtrinnet mindst én dag i uge 35. På en skole, der har angivet, at 6. klasse har timer efter kl mindst én dag i uge 35, gælder dette således ikke nødvendigvis alle klasser på 6. klassetrin. Som det fremgår, er det hovedparten af skolerne, som har undervisning på mellemtrinnet efter kl for mindst én af klasserne på hvert af de tre klassetrin. Ca. 81 % af skolerne svarer, at mindst én af deres 4. klasser har undervisning efter kl , mens det samme gælder ca % af skolerne på 5. og 6. klassetrin. De tre klassetrin ligner ligeledes hinanden, når der ses på, hvornår de seneste skemalagte timer slutter. Som det fremgår af Figur 5, er det mest hyppigt, at de seneste skemalagte timer slutter mellem kl og Her slutter næsten 50 % af de skemalagte timer i klasserne på mellemtrinnet. Note: Procentdelen af skoler, der ifølge Tabel 5 har timer efter kl , er ikke helt identisk med tallene i Figur 5, fordi der ikke er detaljerede oplysninger for alle klassetrin på hver skole. Der indgår derfor flere skoler i Tabel 5 end i Figur 5. 15

16 HVILKEN BETYDNING HAR SKOLESTØRRELSE OG REGION? Mellemtrinnet Ligesom ved indskolingen ser det ikke ud til, at der er store regionale forskelle på skoledagens længde. Igen er der dog en lignende tendens til, at skolerne i Region Syddanmark lidt oftere har skoledage efter kl for 4. og 5. klasserne. De øvrige regioners skoledag ligner derimod hinanden til forveksling. Når det kommer til skoledagens længde opdelt på skolestørrelse, skiller de største skoler med 40 klasser eller derover sig lidt ud, ved at en mindre andel af de store skoler har undervisning efter kl sammenlignet med de øvrige skoler. Samtidig har de næststørste skoler (30-39 klasser) tilnærmelsesvist længere skoledage end de øvrige klasser. Figur 6: Hvilke klassetrin på mellemtrinnet har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt på regioner Figur 7: Hvilke klassetrin på mellemtrinnet har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt efter skolestørrelse % 87% 88% 88% 83% 83% 85% 85% 83% 84% 83% % 79% % 89% 87% 85% 83% 84% 85% 85% 83% 83% 81% 8 81% 78% 76% klasse (n=876) 5. klasse (n=878) 6. klasse (n=878) Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland 4. klasse (n=876) 5. klasse (n=878) 6. klasse (n=878) Region Sjælland Region Syddanmark 1-9 klasser klasser klasser klasser 40 klasser eller derover 16

17 HVORNÅR SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER? Mellemtrinnet I Tabel 6-9 på de to næste sider er det angivet, hvor mange dage i løbet af uge 35 klasserne på mellemtrinnet har timer efter kl (tabel 6), kl (tabel 7), kl (tabel 8) og kl (tabel 9). For at skolerne i spørgeskemaet ikke har skullet svare på detaljerede oplysninger om alle klassetrin, er der for hver skole tilfældigt blevet udvalgt tre klassetrin (fx 1., 4. og 7. klasse), hvor skolerne er blevet spurgt om uddybende oplysninger på klasseniveau. Det betyder, at antallet af klasser, der indgår i tabellerne, er mindre end det samlede antal klasser på de skoler, der indgår i kortlægningen. Da det er tilfældigt udvalgt, hvilke klassetrin, der indgår fra den enkelte skole, er resultaterne fortsat repræsentative for landets folkeskoler. På mellemtrinnet (4.-6. klasse) er det 2 % eller derunder af klasserne på de tre klassetrin, der har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen. Andelen af klasserne, der har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen varierer fra 18 % for 4. klasse til 22 % for 5. og 6. klasse. Der er dog relativt få klasser (under 1 %), der har undervisning efter kl enten 4 eller 5 dage om ugen. Det er til gengæld meget udbredt, at klasser på mellemtrinnet har undervisning efter kl og efter kl Mellem 80 % og 85 % af klasserne på de tre klassetrin har undervisning efter kl mindst én dag om ugen. Relativt få klasser (ca. 2-3 %) har undervisning efter kl alle skoleugens 5 dage. I rapportens sjette afsnit sammenlignes disse tendenser med de tilsvarende tal fra 2015 og Note: Eleverne på mellemtrinnet skal ifølge reglerne om undervisningstidens samlede længde have mindst timer på et skoleår, hvilket gennemsnitligt svarer til 33 timer om ugen eller 6,6 timer om dagen, hvis alle skoledage er lige lange og der tilrettelægges efter et skoleår, der består af 40 uger (de 40 uger er et kendt eksempel, og ikke en lovreguleret årsnorm). Når der i undersøgelsen er en relativt stor andel af klasser på mellemtrinnet, der har dage, hvor eleverne har undervisning efter kl. 14:30, kan det således have sammenhæng med, at skoler for at opfylde årsnormen for de enkelte klasser planlægger med en eller flere dage, hvor undervisningen afsluttes efter kl. 14:30. 17

18 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ELLER 14.45? Tabel 6: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 4. klasse 20,5 % 13,0 % 16,4 % 36,7 % 10,1 % 3,3 % klasse 16,7 % 16,0 % 19,3 % 36,8 % 7,7 % 3,5 % klasse 17,5 % 14,5 % 16,3 % 41,0 % 8,5 % 2,2 % 1049 Tabel 7: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 4. klasse 37,4 % 13,0 % 12,3 % 33,1 % 2,8 % 1,4 % klasse 34,9 % 15,2 % 15,7 % 30,4 % 2,7 % 1,0 % klasse 30,8 % 14,6 % 14,4 % 35,5 % 3,4 % 1,3 %

19 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ELLER 15.30? Tabel 8: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 4. klasse 82,8 % 4,9 % 4,7 % 7,1 % 0,4 % 0,2 % klasse 77,7 % 9,1 % 5,8 % 7,1 % 0,2 % 0,1 % klasse 78,0 % 8,5 % 5,9 % 6,7 % 0,5 % 0,4 % 1049 Tabel 9: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 4. klasse 99,6 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % klasse 99,1 % 0,7 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % klasse 98,0 % 1,0 % 0,3 % 0,3 % 0,4 % 0,0 %

20 ÅRSAGER TIL UNDERVISNING EFTER KL Mellemtrinnet Sammenlignet med indskolingen, er der relativt få skoler, som begrunder skoledage efter kl på mellemtrinnet med, at eleverne møder efter kl I stedet tilkendegiver 4 ud af 10, at de har undervisning efter kl på mellemtrinnet, fordi skoleskemaet er fleksibelt, så eleverne har kortere skoledage på andre tidspunkter i løbet af året. Omtrent samme procentdel af skolerne angiver, at undervisning efter skyldes skematekniske årsager såsom at få fordelt lokaler og kravet om timetal til at gå op. Desuden siger godt en tredjedel, at årsagen er, at der skal tages højde for skolebus og transport. Figur 8: Angiv venligst årsager til, at nogle klasser på mellemtrinnet har undervisning efter kl (mulighed for flere svar) Fleksibelt skoleskema, der betyder kortere skoledage andre dage, uger eller måneder i løbet af skoleåret (n=232) Skematekniske årsager (fx at få lokalefordeling eller skemalægning til at gå op) (n=221) Skemaerne skal tage højde for skolebus/transport (n=186) Eleverne kompenseres ved længere pauser (n=124) Eleverne møder senere end kl. 8 (n=87) Møder eller kurser for ansatte udskyder undervisningen (n=41) Der er særlige temadage/udflugtsdage (n=19) Andre årsager (fx heldagsskole, tilpasning til SFO/klub eller lektiehjælp) (n=18) Konfirmationsforberedelse (n=16) Ved ikke (n=5) 3% 3% 3% 1% 8% 16% 23% 34% 41% 43% 20

21 4 UDSKOLINGEN 21

22 HVILKE KLASSETRIN I UDSKOLINGEN HAR TIMER EFTER KL. 15? Og hvornår slutter de seneste skemalagte timer? Tabel 10: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Nej Antal skoler 7. klasse 49,1 % 50,9 % klasse 48,4 % 51,6 % klasse 47,8 % 52,2 % klasse (n=346) 8. klasse (n=336) Figur 9: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) 33% 34% 16% 15% Tabel 10 viser, hvor stor en procentdel af skolerne, der har timer efter kl på de tre klassetrin i udskolingen mindst én dag i uge 35. På en skole, der har angivet, at 8. klasse har timer efter kl mindst én dag i uge 35, gælder dette altså ikke nødvendigvis alle klasser på 8. klassetrin. Det fremgår, at omtrent halvdelen af skolerne siger, at de har undervisning efter kl for klasser i udskolingen, og denne andel er stort set den samme uanset klassetrin. Figur 9 viser, at de seneste skemalagte timer i udskolingen typisk enten slutter senest kl. 15 eller kl På op imod hver sjette skole slutter de seneste skemalagte timer dog først kl Til gengæld forekommer skemalagte timer ganske sjældent efter kl på skolernes klasser i udskolingen (1 % eller derunder). 9. klasse (n=365) 51% 33% 15% Senest kl Kl Kl Efter kl Note: Procentdelen af skoler, der ifølge Tabel 10 har timer efter kl. 15, er ikke helt identisk med tallene i Figur 9, fordi der ikke er detaljerede oplysninger for alle klassetrin på hver skole. Der indgår derfor flere skoler i Tabel 10 end i Figur 9. 22

23 HVILKEN BETYDNING HAR SKOLESTØRRELSE OG REGION? Udskolingen Modsat indskoling og mellemtrin er der væsentlige regionale forskelle i udskolingen. I både Region Hovedstaden og Region Sjælland angiver omtrent 6 ud af 10 skoler, at de har undervisning efter kl , mens dette gælder under halvdelen af skolerne i de øvrige regioner. Der var samme tendens i undersøgelsen i 2015 og Særligt på skoler med mellem 30 og 39 klasser har klasserne i udskolingen undervisning efter kl Det tilkendegiver godt 6 ud af 10 af disse skoler. Omvendt har skoler med klasser relativt sjældent undervisning efter kl De øvrige skoler i undersøgelsen ligger alle på et niveau, hvor omtrent halvdelen af klasserne i udskolingen har undervisning efter kl. 15. Figur 10: Hvilke klassetrin i udskolingen har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt på regioner Figur 11: Hvilke klassetrin i udskolingen har timer efter kl mindst én dag i uge 35 - opdelt efter skolestørrelse % 6 61% 59% 6 61% 44% 43% 44% 43% 39% 39% 35% 37% 33% % 66% 63% 62% 51% 52% 51% 48% 38% 38% 7. klasse (n=689) 8. klasse (n=682) 9. klasse (n=680) Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland 7. klasse (n=689) 8. klasse (n=682) 9. klasse (n=680) Region Sjælland Region Syddanmark 1-9 klasser klasser klasser klasser 40 klasser eller derover 23

24 HVORNÅR SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER? Udskolingen I Tabel på de to næste sider er det angivet, hvor mange dage i løbet af uge 35 klasserne i udskolingen har timer efter kl (tabel 11), kl (tabel 12) og kl (tabel 13). For at skolerne i spørgeskemaet ikke har skullet svare på detaljerede oplysninger om alle klassetrin, er der for hver skole tilfældigt blevet udvalgt tre klassetrin (fx 1., 4. og 7. klasse), hvor skolerne er blevet spurgt om uddybende oplysninger på klasseniveau. Det betyder, at antallet af klasser, der indgår i tabellerne, er mindre end det samlede antal klasser på de skoler, der indgår i kortlægningen. Da det er tilfældigt udvalgt, hvilke klassetrin, der indgår fra den enkelte skole, er resultaterne fortsat repræsentative for landets folkeskoler. I udskolingen (7.-9. klasse) har ca. halvdelen af klasserne undervisning efter kl mindst én dag om ugen. Ca. 15 % af klasserne på de tre klassetrin har også undervisning efter kl mindst én dag om ugen. Det er dog relativt sjældent, at klasserne har undervisning efter kl mere end maksimalt to dage om ugen. Skemalagte timer efter kl er ligeledes relativt sjældent. 1 % eller derunder af klasserne på hvert af de tre klassetrin har undervisning efter kl mindst én dag om ugen. I rapportens sjette afsnit sammenlignes disse tendenser med de tilsvarende tal fra 2015 og Note: Eleverne i udskolingen skal ifølge reglerne om undervisningstidens samlede længde have mindst timer på et skoleår, hvilket gennemsnitligt svarer til 35 timer om ugen eller 7 timer om dagen, hvis alle skoledage er lige lange og der tilrettelægges efter et skoleår, der består af 40 uger (de 40 uger er et kendt eksempel, og ikke en lovreguleret årsnorm). Givet at skoledagen starter kl. 8.00, vil de skemalagte timer med afsæt i kravet om undervisningstidens samlede længde således kunne afholdes inden kl

25 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ELLER 15.30? Tabel 11: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 7. klasse 49,7 % 11,4 % 11,5 % 11,0 % 8,7 % 7,6 % klasse 52,0 % 8,8 % 13,0 % 8,8 % 9,1 % 8,2 % klasse 52,6 % 11,3 % 9,8 % 12,6 % 6,1 % 7,6 % 886 Tabel 12: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 7. klasse 84,5 % 9,2 % 4,6 % 1,4 % 0,3 % 0,0 % klasse 85,9 % 7,3 % 5,7 % 0,9 % 0,2 % 0,0 % klasse 86,2 % 6,7 % 4,9 % 1,9 % 0,3 % 0,0 %

26 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ? Tabel 13: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 7. klasse 99,0 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % klasse 99,0 % 0,8 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % klasse 99,9 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

27 ÅRSAGER TIL UNDERVISNING EFTER KL. 15 Udskolingen Ligesom for mellemtrinnet, er skematekniske årsager en hyppigt nævnt årsag til, at klasser i udskolingen har undervisning efter kl Omtrent 4 ud af 10 af skolerne nævner dette. Dernæst følger, at skoleskemaet er fleksibelt, så eleverne har kortere dage på andre tidspunkter i løbet af året, og at valgfag er placeret sent. Disse årsager nævnes af hver tredje skole. Af de knapt så hyppige årsager skal ligesom for de øvrige klassetrin findes, at enkelte skoler er helhedsskoler og derfor kombinerer skolegang med fritidsaktiviteter o. lign. Figur 12: Angiv venligst årsager til, at nogle klasser i udskolingen har undervisning efter kl. 15 (mulighed for flere svar) 6 Skematekniske årsager (fx at få lokalefordeling eller skemalægning til at gå op) (n=105) Fleksibelt skoleskema, der betyder kortere skoledage andre dage, uger eller måneder i løbet af skoleåret (n=88) Valgfag er placeret sent (n=77) Eleverne møder senere end kl. 8 (n=68) Konfirmationsforberedelse (n=68) Eleverne kompenseres ved længere pauser (n=55) Skemaerne skal tage højde for skolebus/transport (n=53) Møder eller kurser for ansatte udskyder undervisningen (n=31) Der er særlige temadage/udflugtsdage (n=13) Andre årsager (fx heldagsskole, tilpasning til klubtilbud) (n=7) Ved ikke (n=3) 1% 3% 5% 12% 22% 21% 35% 27% 27% 41% 27

28 5 UDVIKLING I SKOLEDAGENS LÆNGDE FRA 2015 TIL

29 HVILKE KLASSETRIN I INDSKOLINGEN HAR TIMER EFTER KL. 14? Udvikling fra 2015 til 2017 Omtrent samme procentandel af skolerne har i 2017 mindst én klasse i indskolingen, der har undervisning efter kl , og mindst én dag om ugen, sammenlignet med 2016 (Figur 13). Sammenligner man andelen af klasser i indskolingen, der har undervisning efter kl. 14, med sidste år, er andelen ligeledes tilnærmelsesvist ens (se Tabel 14). Som det fremgår af tabellerne på næste side, er andelen ca. 25 % i både 2016 og 2017 og i begge år er der relativt små forskelle mellem de tre klassetrin. Tabel 14: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl. 14 mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Figur 13: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Ja Ja klasse 23,0 % 24,0 % 39,2 % 2. klasse 23,4 % 24,6 % 39,4 % 1. klasse (2017) 1. klasse (2016) 1. klasse (2015) 2. klasse (2017) 2. klasse (2016) 2. klasse (2015) 3. klasse (2017) 3. klasse (2016) 3. klasse (2015) 73% 72% 61% 72% 69% 61% 72% 69% 58% 23% 25% 31% 24% 25% 23% 3% 2% 6% 3% 4% 6% 4% 23% 6% 29% 9% 3. klasse 25,8 % 26,7 % 42,5 % Senest kl Kl Kl Efter kl Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidesøgningen og er derfor behæftet med lidt større usikkerhed end tallene fra 2016 og 2017, hvilket sandsynligvis kan forklare en del af udviklingen i skoledagens længde fra 2015 til 2016 og

30 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ? Tabel 15: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 1. klasse (2017) 76,3 % 2,3 % 3,0 % 2,8 % 3,4 % 12,3 % klasse (2016) 75,8 % 2,1 % 3,1 % 3,9 % 3,1 % 12,1 % klasse (2015) 61,9 % 2,1 % 7,3 % 4,7 % 3,2 % 20,8 % 341 Tabel 16: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 2. klasse (2017) 74,6 % 1,6 % 4,4 % 3,3 % 3,3 % 12,9 % klasse (2016) 72,8 % 3,0 % 3,4 % 3,7 % 3,7 % 13,5 % klasse (2015) 63,1 % 1,2 % 6,3 % 5,4 % 2,7 % 21,1 % 331 Tabel 17: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 3. klasse (2017) 75,5 % 3,3 % 3,7 % 3,2 % 2,3 % 12,0 % klasse (2016) 74,5 % 3,4 % 3,5 % 4,9 % 2,5 % 11,2 % klasse (2015) 62,8 % 3,8 % 4,9 % 5,5 % 2,6 % 20,3 % 344 Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidegennemgang. 30

31 HVILKE KLASSETRIN PÅ MELLEMTRINNET HAR TIMER EFTER KL ? Udvikling fra 2015 til 2017 Andelen af skoler med mindst én klasse på mellemtrinnet, der har undervisning efter kl mindst én dag om ugen, er faldet fra 2015 til 2017 jf. Tabel 18. Der er ikke den store forskel i andelen af skoler med timer efter kl på mellemtrinnet fra 2015 til 2016, men der ses et fald på ca. 5 pct.point fra 2016 til Sammenligner man andelen af klasser på mellemtrinnet, der har undervisning efter kl én eller flere dage om ugen med sidste år, er skoledagen ligeledes blevet kortere for 5. og 6. klasser i 2017 end i 2016, mens den er tilnærmelsesvist længere for 4. klasser (se tabeller på næste side). Når der ses på, hvornår de seneste skemalagte timer slutter, er der ligeledes en tendens til, at lidt flere klasser slutter undervisningen senest kl i 2017 end i 2016 (se Figur 14). Baggrunden for det er, at der på færre skoler er skemalagt undervisning efter særligt 15.00, men også efter i 2017 end i Udviklingen dækker ligeledes over, at lidt flere klasser har undervisning 1 og 2 dage om ugen efter kl i 2017 end 2016, men væsentligt færre klasser 3 dage og 4 dage om ugen (se tabeller på næste side). Tabel 18: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Figur 14: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Ja Ja klasse 81,2 % 86,7 % 85,7 % 5. klasse 84,2 % 88,8 % 88,3 % 4. klasse (2017) 4. klasse (2016) 4. klasse (2015) 5. klasse (2017) 5. klasse (2016) 5. klasse (2015) 6. klasse (2017) 6. klasse (2016) 6. klasse (2015) 18% 14% 14% 13% 7% 12% 13% 64% 63% 47% 64% 65% 46% 64% 62% 18% 22% 35% 22% 25% 37% 21% 25% 38% 6. klasse 85,4 % 89,4 % 90,2 % Senest kl Kl Kl Efter kl Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidesøgningen og er derfor behæftet med lidt større usikkerhed end tallene fra 2016 og 2017, hvilket sandsynligvis kan forklare en del af udviklingen i skoledagens længde fra 2015 til 2016 og

32 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ? Tabel 19: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 4. klasse (2017) 20,5 % 13,0 % 16,4 % 36,7 % 10,1 % 3,3 % klasse (2016) 21,9 % 11,3 % 14,6 % 40,0 % 8,9 % 3,3 % klasse (2015) 24,5 % 5,9 % 11,5 % 39,2 % 13,6 % 5,3 % 339 Tabel 20: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 5. klasse (2017) 16,7 % 16,0 % 19,3 % 36,8 % 7,7 % 3,5 % klasse (2016) 14,5 % 8,8 % 16,5 % 42,3 % 12,5 % 5,4 % klasse (2015) 19,1 % 5,1 % 9,7 % 42,6 % 18,3 % 5,1 % 350 Tabel 21: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 6. klasse (2017) 17,5 % 14,5 % 16,3 % 41,0 % 8,5 % 2,2 % klasse (2016) 16,1 % 8,3 % 16,4 % 42,3 % 13,5 % 3,4 % klasse (2015) 20,5 % 3,3 % 10,7 % 40,2 % 17,3 % 8,0 % 336 Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidegennemgang. 32

33 HVILKE KLASSETRIN I UDSKOLINGEN HAR TIMER EFTER KL. 15? Udvikling fra 2015 til 2017 Andelen af skoler, hvor mindst én klasse i udskolingen har undervisning efter kl. 15 mindst én dag om ugen i uge 35, er 5 procentpoint lavere i 2017 end i 2016 (se Tabel 22). Sammenligner man andelen af klasser, der har undervisning efter kl. 15 mindst én dag om ugen i uge 35 i 2017 med sidste år, er andelen ligeledes blevet mindre (se tabeller på næste side). Der er dog tale om et mindre fald på mellem 1 til 3 procentpoint fra 2016 til 2017, hvor cirka 52 % af 8. og 9. klasserne og 50 % af 7. klasserne har undervisning efter kl. 15 mindst én dag om ugen. En tydeligere tendens er at spore i, hvornår de senest skemalagte timer for klasserne i udskolingen slutter (se Figur 15). Der ses endvidere, at faldet i antallet af skemalagte timer fra 2016 til 2017 skyldes, at der er færre skoler, hvor der særligt er skemalagt timer efter såvel som Udviklingen dækker ligeledes over, at lidt flere klasser har undervisning 1 og 2 dage om ugen efter kl i 2017 end 2016, men omvendt færre klasser 3 dage, 4 dage og 5 dage om ugen (se tabeller på næste side). Tabel 22: Hvilke klassetrin på skolen har timer efter kl. 15 mindst én dag i uge 35? (procentdel af skolerne) Figur 15: Hvornår slutter de seneste skemalagte timer på klassetrinnet i løbet af uge 35? (procentdel af skolerne) Klassetrin Ja Ja Ja klasse 49,1 % 55,3 % 67,3 % 8. klasse 48,4 % 53,2 % 64,1 % 7. klasse (2017) 7. klasse (2016) 7. klasse (2015) 8. klasse (2017) 8. klasse (2016) 8. klasse (2015) 9. klasse (2017) 9. klasse (2016) 9. klasse (2015) 42% 33% 45% 36% 51% 45% 45% 33% 36% 35% 34% 37% 37% 33% 37% 33% 16% 29% 15% 16% 25% 15% 16% 19% 9. klasse 47,8 % 53,9 % 56,2 % Senest kl Kl Kl Efter kl Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidesøgningen og er derfor behæftet med lidt større usikkerhed end tallene fra 2016 og 2017, hvilket sandsynligvis kan forklare en del af udviklingen i skoledagens længde fra 2015 til 2016 og

34 HVOR MANGE DAGE OM UGEN SLUTTER DE SENESTE SKEMALAGTE TIMER EFTER KL ? Tabel 23: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 7. klasse (2017) 49,7 % 11,4 % 11,5 % 11,0 % 8,7 % 7,6 % klasse (2016) 46,8 % 9,6 % 12,8 % 12,8 % 8,8 % 9,2 % klasse (2015) 26,4 % 16,8 % 20,5 % 12,2 % 14,6 % 9,4 % 745 Tabel 24: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 8. klasse (2017) 52,0 % 8,8 % 13,0 % 8,8 % 9,1 % 8,2 % klasse (2016) 50,1 % 11,8 % 9,7 % 11,7 % 11,2 % 5,6 % klasse (2015) 29,6 % 13,3 % 17,5 % 14,5 % 14,1 % 11,1 % 732 Tabel 25: Hvor mange dage i uge 35 har klasserne timer efter kl (procentdel af klasserne) Klassetrin 0 dage (ingen undervisning efter kl ) 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage Antal klasser 9. klasse (2017) 52,6 % 11,3 % 9,8 % 12,6 % 6,1 % 7,6 % klasse (2016) 51,5 % 10,6 % 12,0 % 11,0 % 8,4 % 6,5 % klasse (2015) 40,8 % 10,5 % 11,4 % 17,5 % 11,0 % 8,7 % 725 Note: Tallene fra 2015 er kun baseret på hjemmesidegennemgang. 34

35 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKOLERNES SKEMAER 35

36 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKOLERNES SKEMAER Jf. folkeskolelovens 45 stk. 4 fra foråret 2017 forelægger skolens leder det kommende års skemaer for skolebestyrelsen med henblik på, at skolebestyrelsen kan afgive en udtalelse herom. 8 ud af 10 af skolerne siger, at skolebestyrelsen har været inddraget i udformningen af skoleskemaerne for 2017, mens 16 % angiver, at skolebestyrelsen slet ikke har været inddraget. Samtidig vurderer hver fjerde, at skolebestyrelsen i stort eller meget stort omfang har været inddraget i skoleskemaernes udformning. Af de skoler, der siger, at skolebestyrelsen indgår i udformningen af skoleskemaerne, svarer 30 %, at inddragelsen af skolebestyrelsen i mindre grad, i stort omfang eller i meget stort omfang har givet anledning til ændringer i skemaerne. 5 % af skolerne svarer, at inddragelsen i stort eller meget stort omfang har givet anledning til ændringer i skemalægningen. 6 Figur 16. I hvilket omfang har skolebestyrelsen været inddraget i udformningen af skoleskemaerne for dette skoleår? 54% 8 Figur 17. I hvilket omfang har inddragelsen af skolebestyrelsen i udformningen af skoleskemaerne i dette skoleår givet anledning til ændringer i skemaerne? % 16% 25% 5% I meget stort omfang I stort omfang I mindre omfang Slet ikke Ved ikke 3% 1% I meget stort omfang 4% I stort omfang I mindre omfang Slet ikke Ved ikke 1% Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 652 skoler. Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 529 skoler. 36

37 7 ANVENDELSE AF FOLKE- SKOLELOVENS 16 B 37

38 BENYTTER SKOLEN 16 B - OG HVIS IKKE HVORFOR? 43 % af skolerne benytter muligheden i folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde i indeværende skoleår. Dette udgør en stigning på omtrent 13 pct.point i forhold til sidste skoleår. Denne vækst dækker over en stigning i antallet af klasser, der har forkortet skoledagens længde, på ca klasser blandt de skoler, der har deltaget i undersøgelsen, og ca klasser på landsplan. Af de skoler, der svarer, at de ikke har benyttet sig af muligheden i 16 b i 2017, tilkendegiver godt hver tiende, at de har fået afslag fra kommunalbestyrelsen, forvaltningen eller skolebestyrelsen herpå. Dette er et lille fald siden foregående skoleår. Dog mener over 7 ud af 10 af skolerne, ligesom sidste år, at det ikke har været relevant for skolen at benytte 16 b. Figur 18. Har skolen benyttet folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin i indeværende skoleår 2017/18? 10 Figur 19. Hvad er årsagen til at 16 b ikke er benyttet til at afkorte skoledagens længde? % 74% % 57% % 16% Ja (n=278) Ja (n=202) Nej (n=374) Nej (n=466) Det har ikke været relevant for skolen at benytte 16 b Skolen har fået afslag på at benytte 16 b Ved ikke Note: Se side 62 for beskrivelse af udregningsmetode for elev- og klassetal på landsplan. 38

39 ER DER EN SAMMENHÆNG MELLEM ANVENDELSEN AF 16 B OG UDVIKLINGEN I SKOLEDAGENS LÆNGDE? Sammenlignet med 2016 er der således sket en stigning på 13 pct.point i andelen af skoler, der har benyttet muligheden i folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde i indeværende skoleår. Samtidig har eleverne på landsplan i 2017 fået en kortere skoledag end i Det gælder særligt for eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen, hvor skoledagens længde er blevet kortere for eleverne på omkring 5 % af skolerne (se Tabel 18 og Tabel 22). Spørgsmålet er dog, hvorvidt denne tendens kan forklares af den stigende anvendelse af 16 b? Tabel 26: Udviklingen i skoledagens længde fra 2016 til 2017 (udvikling i procentdelen af skolerne) Skoler med undervisning efter Klassetrin Skoler, der har anvendt 16 b Skoler, der ikke har anvendt 16 b Antal skoler (2016/2017) 1. Klasse 3% 662 / Klasse 6% -1% 662 / Klasse 8% 664 / 641 I tabellen til højre belyses dette ved at se på udviklingen i skoledagens længde fra 2016 til 2017 for skoler, der har anvendt muligheden i 16 b sammenlignet med de skoler, som ikke har anvendt paragraffen på det givne klassetrin. Her ses det, at skoledagen er blevet kortere fra 2016 til 2017 for klasser på mellemtrinnet og 8. klasse i udskolingen, hvor der er blevet benyttet 16 b end på skoler, som ikke har anvendt paragraffen på disse klassetrin. Denne tendens er dog omvendt for indskolingen samt tilnærmelsesvist omvendt for 7. og 9. klasse, hvorfor det tyder på, at stigningen i anvendelsen af 16 b ikke i sig selv forklarer, at skoledagen er blevet kortere på de pågældende skoler. Skoler med undervisning efter Skoler med undervisning efter Klasse -9% -2% 662 / Klasse -6% -2% 661 / Klasse -7% -2% 658 / Klasse -3% -5% 514 / Klasse -6% -3% 508 / Klasse -5% -6% 507 / 500 Note: Bemærk, at få skoler (mellem skoler) har afkortet skoledagens længde med 16 b for klasser i indskolingen, hvorfor udviklingerne derfor er behæftet med en vis usikkerhed. 39

40 HVILKE KLASSETRIN HAR FÅET AFKORTET SKOLEDAGEN? Blandt de skoler, der har afkortet skoledagens længde ved hjælp af 16 b, er der en tendens til, at det særligt er på mellemtrinnet og i udskolingen, at klasserne får afkortet skoledagen. Denne tendens er forstærket fra 2016 til Når der ses på indskolingen, svarer omtrent hver tredje skole, at mindst én klasse på skolen har fået afkortet skoledagen. På mellemtrinnet og i udskolingen varierer procentandelen af skoler, der har afkortet skoledagen for mindst én klasse på klassetrinnet fra % i De hyppigste klassetrin, der får afkortet skoledagens længde ved hjælp af 16 b, er ligesom foregående år 7. (80 %) og 8. klasse (78 %). Procentandelen af skoler med afkortning for mindst én klasse på mellemtrinnet og i udskolingen er dog steget med omtrent 10 pct.point fra 2016 til Figur 20. Har mindst én klasse på det pågældende klassetrin fået afkortet skoledagens længde ved hjælp af 16 b? (procentdel af skolerne, der afkorter skoledagen for mindst én klasse) % 7 57% 56% 68% 59% 8 69% 78% 66% 75% 6 36% 36% 36% 37% 35% 32% 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse

41 HVOR MEGET ER DEN UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING AFKORTET? De fleste skoler, der benytter 16 b, har reduceret den understøttende undervisning med under 20 % (41 % af skolerne) eller med % (23 % af skolerne). Kun ganske få skoler har valgt at fjerne størstedelen af den understøttende undervisning ved brug af 16 b. Denne tendens er denne samme på tværs af 2016 og Figur 21. Hvor meget har de klasser, der anvender 16 b i indeværende skoleår 2017/2018, i gennemsnit per uge afkortet den understøttende undervisning? 0-19 % % 23% 23% 41% 41% % 13% 14% % 5% 7% 8 eller derover 4% 3% Ved ikke 12% 14%

42 HVEM HAR GODKENDT ANVENDELSEN AF 16 B? Både i 2016 og 2017 tilkendegiver ca. en tredjedel af de skoler, som benytter sig af 16 b, at det er kommunalbestyrelsen, der har godkendt anvendelsen af denne. Hyppigere er det dog, at kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til at godkende brug af 16 b til anden side (60 %). Heraf er det oftest den enkelte skoleleder, som kommunalbestyrelsen har delegeret kompetencen til i begge skoleår. I knap hvert tredje tilfælde er kompetencen delegeret til den kommunale forvaltning i året 2017 og det er en mindre stigning fra foregående år. Endvidere er kompetencen givet til den enkelte skolebestyrelse stort set uændret relativt til foregående skoleår for godt hver femte skole. Figur 22. Hvem har godkendt anvendelsen af 16 b til at afkorte skoledagens længde? Figur 23. Hvem har kommunalbestyrelsen givet kompetencen til at godkende anvendelsen af 16 b til? % 42% 38% Ved ikke 5% Kommunalbestyrelsen har godkendt anvendelsen af 16 b 32% Kommunalbestyrelsen har givet kompetencen til godkendelse til anden side 63% Ved ikke 8% Kommunalbestyrelsen har godkendt anvendelsen af 16 b 33% Kommunalbestyrelsen har givet kompetencen til godkendelse til anden side 59% 35% 25% 15% 5% 29% 24% 22% 23% 7% 8% 2% 3% 2% 1%

43 FORMÅL MED AT ANVENDE 16 B 8 ud af 10 af skolerne, som benytter sig af 16 b i 2017, siger, at de gør det for at understøtte elevernes faglige udvikling ved yderligere differentieret undervisning. Næsten 6 ud af 10 siger, at de anvender paragraffen for at understøtte elevernes generelle faglige udvikling eller for at sikre klassens trivsel. Figur 24. Hvad er formålet med at anvende 16 b til at afkorte skoledagens længde? (mulighed for flere svar) Understøtte elevernes faglige udvikling ved yderligere differentieret undervisning 8 78% Samtidig tilkendegiver godt 40 % af skolerne, at brugen af paragraffen giver skolerne mulighed for at løse specifikke problemstillinger, som fx mobning, fordi de kan have flere voksne i klassen. Understøtte elevernes generelle faglige udvikling Sikre klassens trivsel 58% 64% 58% 56% På tværs af skoleår ses de samme tendenser. Dog anvender skolerne i mindre grad andre forklaringer end de adspurgte i indeværende skoleår end i fjor, hvor den bl.a. indeholdte årsager såsom konfirmationsforberedelse og hensyn til elever med særlige behov. I 2017 er begrundelserne i Andet -kategorien omvendt diverse med bl.a. konfirmationsforberedelse og hensynet til elevers fritidsaktiviteter som de hyppigst nævnte årsager. Understøtte løsning af specifikke problemstillinger (fx mobning, uro i klassen, sammenbragte klasser) som bedst afhjælpes ved at have flere voksne i klassen Andet Ved ikke 2% 6% 24% 37% 41%

44 PERSONALE DER ANVENDES VED FLERE VOKSNE I KLASSEN FIGUR 25 OG 26. HVILKE PERSONALEGRUPPER ANVENDES VED BEMANDING AF FLERE VOKSNE I KLASSEN, NÅR DER ER SKET EN AFKORTNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE PÅ BAGGRUND AF 16 B? % 45% 48% 21% Udelukkende lærere 46% 41% 43% 14% Udelukkende lærere 4% 2% 2% 3% 1% 1% Udelukkende pædagoger 3% 3% 5% Udelukkende pædagoger 58% 41% 38% 37% Udelukkende Både lærere og andet personale pædagoger med relevante kvalifikationer 64% 2017 Langt størstedelen (mere end 9 ud af 10) af skolerne, som benytter sig af 16 b, siger, at der indgår lærere blandt de % 41% 42% Udelukkende Både lærere og andet personale pædagoger med relevante kvalifikationer 4% 2% 2% 2% 1% 1% 1% Både lærere og andet personale med relevante kvalifikationer 3% 3% 1% 2% Både lærere og andet personale med relevante kvalifikationer Både pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer Både pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer 13% 8% 6% 7% Både lærere, pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer 9% 6% 7% 7% Både lærere, pædagoger og andet personale med relevante kvalifikationer Skoler med afkortning af skoledagens længde for mindst én klasse i indskolingen Skoler med afkortning af skoledagens længde for mindst én klasse på mellemtrinnet Skoler med afkortning af skoledagens længde for mindst én klasse i udskolingen Alle skoler 1% 1% 1% 1% Ved ikke 1% 1% 1% Ved ikke personalegrupper, der anvendes ved bemanding af flere voksne i klassen som følge af 16 b. Dette gør sig gældende i både 2016 og Af de adspurgte skoler i skoleåret 2016 angiver knap halvdelen, at de udelukkende benytter lærere, hvilket særligt gør sig gældende for skoler med afkortning af skoledagen for mindst én klasse på henholdsvis mellemtrin og i udskoling. Godt 4 ud af 10 siger, at de både bruger lærere og pædagoger. Dette gør sig ligeledes gældende i 58 % af tilfældene for de skoler, der har afkortet skoledagen for mindst én klasse i indskolingen, og dette niveau er væsentligt højere end for skoler med afkortning af skoledagens længde for mindst én klasse på mellemtrinnet eller i udskolingen. 7 % siger, at de bruger såvel lærere, pædagoger som andet personale med relevante kvalifikationer. Og kun 3 % af skolerne siger, at de udelukkende benytter pædagoger ved bemanding af flere voksne i klassen. Note: Den samme skole kan indgå for både indskoling, mellemtrin og udskoling i figuren til venstre. 44

45 8 IMPLEMENTERING AF REFORMELEMENTER 45

46 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Beslutning og varetagelse Størstedelen af skolerne (64 %) siger, at ledelsen og det undervisende personale i fællesskab har besluttet den skemamæssige placering af lektiehjælpen og den faglige fordybelse på skolen. Tilsvarende tilkendegiver godt hver femte skole, at det primært er ledelsen, der har besluttet den skemamæssige placering af lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen. Størstedelen af skolerne udtrykker, at lektiehjælpen og den faglige fordybelse udelukkende varetages af lærere på henholdsvis mellemtrinnet (52 %) og i udskolingen (82 %). For indskolingen svarer størstedelen af skolerne (53 %), at lektiehjælpen og den faglige fordybelse varetages af lærere og pædagoger i fællesskab Figur 27. Hvem har besluttet den skemamæssige placering af lektiehjælpen og den faglig fordybelse på skolen for dette skoleår? 5% Udelukkende ledelsen 22% Primært ledelsen 3% 2% Udelukkende det undervisende personale Primært det undervisende personale 64% Ledelsen og det undervisende personale i fællesskab 4% Andre Ved ikke % 82% 21% 14% 14% Udelukkende lærere 9% Primært lærere Udelukkende pædagoger Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 621 skoler. Note: Spørgsmålet er kun stillet i Figur 28. Hvem varetager lektiehjælpen og den faglige fordybelse på skolen i uge 35? 1% 2% Primært pædagoger 53% 23% 6% Lærere og pædagoger i fællesskab 1% 1% 1% Andre Indskoling (n=612) Mellemtrin (n=611) Udskoling (n=480) Ved ikke 46

47 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Placering på skoleskemaet Godt 4 ud af 10 af skolerne siger, at lektiehjælpen og den faglige fordybelse skemamæssigt er placeret som en integreret del af fagundervisningen i såvel indskoling, mellemtrin som udskoling. Omtrent halvdelen svarer, at lektiehjælpen og den faglige fordybelse er et selvstændigt element fx som lektiecafé Figur 29. Hvordan er lektiehjælpen og den faglige fordybelse placeret skemamæssigt i uge 35? 44% 42% 41% Lektiehjælpen og den faglige fordybelse er primært en integreret del af fagundervisningen 49% Lektiehjælpen og den faglige fordybelse er primært et selvstændigt element (fx som lektiecafé eller lignende) 6% 7% 7% Andet (Fx både en del af fagundervisningen og et selvstændigt element) Indskoling (n=612) Mellemtrin (n=611) Udskoling (n=480) Note: Spørgsmålet er kun stillet i % 1% Ved ikke 1% Størstedelen af skolerne placerer lektiehjælp og faglig fordybelse tidligt på eftermiddagen, uanset klassetrin (bemærk, at det er muligt at give flere svar). Der er større spredning mellem klassetrinene sent på eftermiddagen, hvor lektiehjælpen og den faglige fordybelsen sjældnere placeres sent om eftermiddagen for klasserne i indskolingen end for de øvrige klassetrin. Figur 30. Hvornår på dagen placeres lektiehjælpen og den faglige fordybelse i uge 35? (mulighed for flere svar) 46% 42% 42% 44% 38% 37% Om morgenen (kl. 8-10) Om formiddagen (kl ) 81% 71% 66% Tidligt på eftermiddagen (kl ) 13% 44% 56% Sent på eftermiddagen (kl. 14 eller senere) Indskoling (n=336) Mellemtrin (n=349) Udskoling (n=275) 3% 4% Ved ikke Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 4% 47

48 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Antal skemalagte timer 45% 35% 25% Figur 31. Hvor mange timer har eleverne i gennemsnit skemalagt til lektiehjælp og faglig fordybelse i løbet af uge 35? 46% 45% 36% 22% 36% 28% De fleste skoler har angivet, at de i gennemsnit har skemalagt 2-3 timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. For eleverne i indskoling og udskoling oplyser næsten hver anden, at der i gennemsnit er skemalagt 2 timer i løbet af uge 35, mens hver tredje siger, at der er skemalagt henholdsvis 2 eller 3 timer til lektiehjælp og faglig fordybelse. 15% 5% 8% 7% 7% 1 time eller mindre 11% 9% 8% 4% 4% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer 7 timer 8 timer 9 timer 10 eller flere timer 4% 4% 3% Ved ikke Generelt har relativt få skoler svaret, at eleverne i gennemsnit har under 2 timer eller over 3 timer skemalagt lektiehjælp og faglig fordybelse. Indskoling (n=336) Mellemtrin (n=349) Udskoling (n=275) Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 48

49 LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Udbredelsen af lektiefri skoler og klassetrin Kun få skoler tilkendegiver, at de er helt lektiefri (ca. hver tiende). Tilsvarende siger godt 40 % af skolerne enten, at eleverne får lektier for, som skal løses hjemme eller at nogle klasser/årgange er lektiefri, mens andre får lektier for, som skal løses hjemme. Andelen af skoler, der angiver, at de forskellige klassetrin er lektiefrie, aftager i takt med at klassetrinene stiger, gående fra 1. klasse (40 %) til 9. klasse (1 %). Figur 32. Er skolen ''lektiefri'' eller får eleverne lektier for, som skal løses hjemme i løbet af uge 35? Figur 33. Hvilke klassetrin på skolen er lektiefri i uge 35? (mulighed for flere svar) % 11% 44% 42% 37% 33% 22% 18% 16% Skolen er lektiefri Eleverne får lektier for, som skal løses hjemme Nogle klasser/årgange er lektiefri mens andre får lektier for, som skal løses hjemme 2% Ved ikke 2% 1% 1% 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Ved ikke Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 621 skoler. Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 260 skoler. 49

50 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Beslutning og varetagelse 60 % af skolerne udtrykker, at den skemamæssige placering af den understøttende undervisning er besluttet af ledelsen og det undervisende personale i fællesskab. Tilsvarende siger en fjerdedel, at det primært er ledelsen, der har besluttet den skemamæssige placering af den understøttende undervisning på skolen i indeværende skoleår. 7 ud af 10 af skolerne siger, at den understøttende undervisning i udskolingen udelukkende varetages af lærere, mens størstedelen af den understøttende undervisning på mellemtrinnet enten varetages af lærere og pædagoger i fællesskab (37 %) eller udelukkende af lærere (34 %). I indskolingen varetages over halvdelen af den understøttende undervisning af lærere og pædagoger i fællesskab Figur 34. Hvem har besluttet den skemamæssige placering af den understøttende undervisning på skolen for dette skoleår? 10 9 Figur 35. Hvem varetager den understøttende undervisning på skolen i uge 35? % 34% 37% 6% Udelukkende ledelsen 25% Primært ledelsen 1% 2% Udelukkende det undervisende personale Primært det undervisende personale Ledelsen og det undervisende personale i fællesskab 5% Andre Ved ikke 3% Udelukkende lærere 7% 21% 13% 14% Primært lærere Udelukkende pædagoger 19% 3% 4% 2% 1% Primært pædagoger 14% Lærere og pædagoger i fællesskab 1% Andre Indskoling (n=612) Mellemtrin (n=611) Udskoling (n=478) Ved ikke Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 621 skoler. Note: Spørgsmålet er kun stillet i

51 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Placering på skoleskemaet Procentandelen af skoler, der placerer den understøttende undervisning som en integreret del af fagundervisningen er større i udskolingen end i indskolingen. 54 % angiver, at den understøttende undervisning primært er et selvstændigt element for indskolingen mens 47 % og 52 % angiver, at det primært er en integreret del af fagundervisningen for henholdsvis mellemtrinet og udskolingen. Størstedelen af skolerne angiver, at den understøttende undervisning placeres tidligt på eftermiddagen og halvdelen af skolerne, at den understøttende undervisning placeres enten om morgenen eller om formiddagen. Placering af understøttende undervisning sent på eftermiddagen for mellemtrin og udskoling gør sig ligeledes gældende for henholdsvis 40 % og 52 % af skolerne, men kun for 14 % af skolerne for indskolingen. 10 Figur 36. Hvordan er den understøttende undervisning placeret skemamæssigt i uge 35 Figur 37. Hvornår på dagen placeres den understøttende undervisning i uge 35? (mulighed for flere svar) % 76% 71% 6 38% 52% 47% 54% 43% 37% % 48% 51% 57% 56% 56% 52% Den understøttende undervisning er primært en integreret del af fagundervisningen Den understøttende undervisning er primært et selvstændigt element 8% 9% 9% Andet (Fx både en del af fagundervisningen og et selvstændigt element) 1% 1% 1% Ved ikke Om morgenen (kl. 8- Om formiddagen (kl. 10) 10-12) Tidligt på eftermiddagen (kl ) 14% Sent på eftermiddagen (kl. 14 eller senere) 4% 6% 8% Ved ikke Indskoling (n=612) Mellemtrin (n=611) Udskoling (n=478) Note: Spørgsmålet er kun stillet i Indskoling (n=377) Mellemtrin (n=316) Udskoling (n=224) Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 51

52 UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Antal skemalagte timer 45% Figur 38. Hvor mange timer har eleverne i gennemsnit skemalagt til understøttende undervisning i løbet af uge 35? Størstedelen af skolerne siger, at de i gennemsnit har skemalagt 2-3 timer til understøttende undervisning i uge 35 på de forskellige klassetrin. 35% 25% 15% 5% 3% 11% 1 time eller mindre 24% 29% 29% 21% 28% 26% 18% 11% 11% 14% 5% 4% 5% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer 7 timer 8 timer 9 timer 10 eller flere timer 11% 11% 9% Ved ikke Det er særligt klasser på mellemtrinnet og i udskolingen, der har planlagt 2-3 timers understøttende undervisning i uge 35 (ca. 60 %). Omvendt angiver flere skoler, at der gennemsnitligt er indlagt over 3 timers understøttende undervisning til elever i indskolingen sammenlignet med elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Indskoling (n=377) Mellemtrin (n=316) Udskoling (n=224) Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 52

53 MOTION OG BEVÆGELSE Beslutning og varetagelse Over halvdelen af skolerne har angivet, at ledelsen og det undervisende personale i fællesskab har besluttet den skemamæssige placering af motion og bevægelse på skolen. Ligeledes varetages motion og bevægelse også af lærere og pædagoger på størstedelen af skolerne i indskolingen og på mellemtrinnet. Med hensyn til udskolingen angiver 63 % af skolerne dog, at det udelukkende er lærere, der varetager motion og bevægelse på skolen. Ligeledes siger en betydelig andel af skolerne (30 %), at det udelukkende er lærere der varetager motion og bevægelse på mellemtrinnet. Figur 39. Hvem har besluttet den skemamæssige placering af motion og bevægelse på skolen for dette skoleår? Figur 40. Hvem varetager motion og bevægelse på skolen i uge 35? % % 6 56% 6 42% 3% Udelukkende ledelsen 11% 11% Primært ledelsen Udelukkende det undervisende personale 15% Primært det undervisende personale Ledelsen og det undervisende personale i fællesskab 5% Andre 1% Ved ikke 3% Udelukkende lærere 22% 18% 7% 5% 8% 2% 1% 3% 1% Primært lærere Udelukkende pædagoger Primært pædagoger Lærere og pædagoger i fællesskab 17% 17% 1% 1% Andre Indskoling (n=610) Mellemtrin (n=609) Udskoling (n=483) Ved ikke Note: Spørgsmålet er kun stillet i n = 619 skoler. Note: Spørgsmålet er kun stillet i

54 MOTION OG BEVÆGELSE Placering på skoleskemaet I modsætning til de foregående reformelementer siger størstedelen af skolerne, at motion og bevægelse primært er en integreret del af fagundervisningen både for indskolingen (69 %), mellemtrinnet (73 %) og udskolingen (76 %). Figur 41. Hvordan er motion og bevægelse placeret skemamæssigt i uge 35? På de fleste skoler, hvor motion og bevægelse primært er et selvstændigt element, placeres det om formiddagen eller tidligt på eftermiddagen. Fordelingen af skolernes placering af motion og bevægelse placerer sig relativt ens på tværs af klassetrin, dog har lidt færre skoler angivet, at der er motion og bevægelse sent for eftermiddagen for indskolingen (15 %) i forhold til klasserne på mellemtrinnet og udskolingen (26 %). Figur 42. Hvornår på dagen placeres motion og bevægelse i uge 35? (mulighed for flere svar) % 73% 76% % 65% 65% 65% 58% 58% 6 38% 37% 37% 26% 26% 17% 15% 7% 1% 1% 1% 15% 9% 9% 9% Motion og bevægelse er primært en integreret del af fagundervisningen Motion og bevægelse er primært et selvstændigt element Andet (Fx både en del af fagundervisningen og et selvstændigt element) Ved ikke Om morgenen (kl. 8- Om formiddagen (kl. 10) 10-12) Tidligt på eftermiddagen (kl ) Sent på eftermiddagen (kl. 14 eller senere) Ved ikke Indskoling (n=610) Mellemtrin (n=609) Udskoling (n=483) Indskoling (n=181) Mellemtrin (n=160) Udskoling (n=108) Note: Spørgsmålet er kun stillet i Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 54

55 MOTION OG BEVÆGELSE Antal skemalagte timer 45% Figur 43. Hvor mange timer har eleverne i gennemsnit skemalagt til motion og bevægelse i løbet af uge 35? Figur 43 viser, hvor mange timers motion og bevægelse, der er skemalagt (fx idrætstimer) i uge 35 opgjort i gennemsnitligt antal timer pr. klassetrin. 35% 25% 31% 28% 27% 28% 31% Omkring 6 ud af 10 af skolerne angiver, at eleverne i gennemsnit har skemalagt 2-3 timer til motion og bevægelse i løbet af uge % 5% 4% 3% 8% 1 time eller mindre 17% 17% 12% 12% 9% 8% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2 timer 3 timer 4 timer 5 timer 6 timer 7 timer 8 timer 9 timer 10 eller flere timer Indskoling (n=181) Mellemtrin (n=160) Udskoling (n=108) Note: Spørgsmålet er kun stillet i 2017 og kun hvis reformelementet er et selvstændigt element. 8% 6% 6% Ved ikke Relativt få skoler angiver, at der i gennemsnit er skemalagt under 2 timer eller er skemalagt over 3 timer til motion og bevægelse. Den generelle tendens er, at der er skemalagt lidt flere timer til motion og bevægelse for eleverne i indskolingen og mellemtrinnet end i udskolingen. 55

56 9 SKOLERNE I MINISTERIETS RAMMEFORSØG 56

57 FORSØGSSKOLERNE HAR HYPPIGERE KORTERE SKOLEDAGE 50 skoler medvirker i Undervisningsministeriets rammeforsøg, hvor skolerne har fået godkendelse til at afkorte noget af tiden, der er afsat til understøttende undervisning mod i stedet til tilbyde andre indsatser for eleverne. Dette er mere vidtgående, end bestemmelsen i folkeskolelovens 16 b giver mulighed for. I Tabel 26 til højre ses, hvor stor en andel af de skoler, der medvirker i forsøgsordningen, hvor mindst en klasse på det pågældende klassetrin har timer efter kl , og i henholdsvis indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen mindst én dag om ugen. Tabellen viser en tendens på tværs af alle klassetrin til, at forsøgsskolerne generelt har kortere skoledage end de øvrige skoler. I indskolingen har godt 16 % af forsøgsskolerne undervisning efter kl. 14 mod % af de øvrige skoler. På mellemtrinnet er det % af forsøgsskolerne, der har undervisning efter kl mod % af de øvrige skoler. Og i udskolingen er forskellen mellem forsøgsskolerne og de øvrige skoler en smule mindre med henholdsvis % og % som har undervisning efter kl Tabel 27: Hvor udbredte er lange skoledage? (procentdel af skolerne) Skoler med undervisning efter Skoler med undervisning efter Skoler med undervisning efter Klassetrin Ja - Forsøgsskoler Ja - Øvrige skoler Antal skoler 1. klasse 16,3 % 23,3 % 43 / klasse 16,3 % 23,8 % 43 / klasse 16,3 % 26,3 % 43 / klasse 67,4 % 81,9 % 43 / klasse 74,4 % 84,7 % 43/ klasse 76,7 % 85,9 % 43 / klasse 45,9 % 49,2 % 37 / klasse 44,7 % 48,6 % 38 / klasse 41,0 % 48,2 % 39 /

58 FORSØGSSKOLER ANVENDER LIGELEDES 16 B Omtrent fire ud af ti af forsøgsskolerne benytter folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde for skoleåret 2017/2018. Det er stort set samme andel som for de øvrige skoler. 10 Figur 44. Har skolen benyttet folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde på et eller flere klassetrin i indeværende skoleår 2017/18? Årsagerne til, at forsøgsskolerne ikke benytter 16 b ligner også årsagerne, som de øvrige skoler angiver. Forsøgsskolerne er en smule mere tilbøjelige til at sige, at de ikke benytter 16 b fordi de har fået afslag, men med kun 20 besvarelser er procentandelen forbundet med en hvis usikkerhed. 10 Figur 45. Hvad er årsagen til at 16 b ikke er benyttet til at afkorte skoledagens længde? % % Ja - Forsøgsskoler (n=32) 43% Ja - Øvrige skoler (n=620) Det har ikke været relevant for skolen at benytte 16 b Forsøgskoler (n=20) 12% Skolen har fået afslag på at benytte 16 b Øvrige skoler (n=354) Ved ikke 11% 58

59 10 METODE OG REPRÆSENTATIVITET 59

60 METODE Dataindsamling Populationen omfatter alle danske folkeskoler med undervisning på klassetrin, svarende til skoler. Skoler med flere undervisningssteder indgår én gang. Oplysningerne om, hvornår skoledagen slutter for de enkelte klasser, er indsamlet den 28. august-10. september 2017 med udgangspunkt i klasseskemaer for uge 35 gennem: 1. Et webbaseret spørgeskema, som alle skoler blev inviteret til at deltage i via en til skolens hovedpostkasse. 2. Søgning på skolens hjemmeside efter om skoleskemaer for samtlige klasser er tilgængelige her. 3. Telefoninterview med skoler, hvor skoleskemaerne ikke er tilgængelige på hjemmesiden. Spørgeskemaerne er besvaret af en repræsentant fra skolens ledelse, en administrativ medarbejder eller andre, der har overblik over skolens undervisningstid. Datagrundlag Datagrundlaget består af oplysninger fra 892 skoler, svarende til 83 % af populationen. I forhold til dataindsamlingsmetoder fordeler oplysningerne sig således: Tabel 28: Skoler opdelt på dataindsamlingsmetode Metode Antal skoler Procent Spørgeskema (web/telefon) ,1 % Hjemmeside ,9 % Total % For at reducere interviewlængden af hensyn til skolerne, blev der i spørgeskemaet (web/telefon) blot spurgt ind til tre klassetrin på skolen (én i hhv. indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen). Undersøgelsens repræsentativitet er sikret ved tilfældigt at tildele skolerne i web- og telefonbesvarelserne en klasse på hvert trin. I hjemmesidesøgningen er oplysninger om alle klasser på alle trin indsamlet. Note: Enkelte skoler bryder med den klasseopdelte struktur (eksempelvis i form af aldersintegration eller anden sammenlægning af klasser), men er medtaget i undersøgelsen. Hvis en skole eksempelvis har slået 3. og 4. klasse sammen, indgår besvarelsen på begge disse klassetrin. 60

61 BESKRIVELSE AF SKOLERNE OG DERES REPRÆSENTATIVITET Der indgår som tidligere nævnt 892 skoler i undersøgelsen. Der indgår skoler fra alle landets 98 kommuner. Tabel 28 nedenfor viser skolernes fordeling på de fem regioner. 21 % af skolerne har under ti klasser, 30 % har klasser, 34 % har klasser, 11 % har klasser og de resterende 4 % af skolerne har 40 klasser eller flere. Tabel 29: Folkeskoler opdelt på region Region Stikprøve - Antal skoler Stikprøve - Procent Population - Antal skoler Population - Procent Difference Pct.point Nordjylland ,2% ,5% +0,7% Midtjylland , ,2% +0,8% Syddanmark ,1% ,7% +0,4% Repræsentativitet Med oplysninger fra 83 % af populationen er der tale om et særdeles omfattende datagrundlag. Skolernes regionale fordeling svarer i meget høj grad til skolernes faktiske fordeling i landet (gennemsnitlig afvigelse på 1,0 pct.point). Den anvendte fremgangsmåde, herunder kombinationen af flere forskellige datakilder, giver desuden grundlag for at formode, at undersøgelsens resultater er repræsentative for alle landets folkeskoler med undervisning på klassetrin. Hovedstaden ,8% ,3% -2,5% Sjælland ,9% ,3% +0,6% Total , , 61

62 UDREGNINGSMETODE: KLASSE- OG ELEVTAL PÅ LANDSPLAN I kortlægningen af skoledagens længde er fokus særligt på skoler og klassetrin med lange skoledage, dvs. undervisning efter for klasserne i indskolingen, undervisning efter for klasserne på mellemtrinnet og undervisning efter for klasserne i udskolingen. Et andet fokus er, hvor mange skoler og klassetrin, der har afkortet skoledagens længde ved folkeskolelovens 16 b. Såvel skoledagens længde som anvendelsen af muligheden i folkeskolelovens 16 b til at afkorte skoledagens længde opgøres begge i antal skoler samt antal klasser. Med afsæt i kortlægningens repræsentativitet og Danmarks Statistiks klassekvotienter, er det ligeledes muligt at aggregere tallene til klasse- og elevtal på landsplan. I det følgende beskrives, hvorledes denne omregning er udført. Udregning af elevtal i undersøgelsen Klassekvotienterne per årgang anvendes til at omregne antallet af klasser til antal elever per klassetrin med hhv. lange skoledage og med afkortning af skoledagens længde ved folkeskolelovens 16 b i 2016 og 2017 (se Tabel 30). Da der ikke er tilgængelige tal for 2017 benyttes klassekvotienterne fra 2016 både til omregning af klasser til elever i 2016 og Antallet af elever i hver klasse summeres per klassetrin for at få et samlet elevtal med lange skoledage i 2016 og 2017 og et samlet elevtal med afkortning af skoledagens længde vha. folkeskolelovens 16 b for 2016 og Udregning af klasse- og elevtal på landsplan Som følge af, at kortlægningen er repræsentativ for alle landets folkeskoler med undervisning på klassetrin (se side 61), divideres elev- eller klassetallene med en faktor, der er udtryk svarprocenten på et givent spørgsmål i kortlægningen. Hvis fx 83 % af folkeskolerne har besvaret et givent spørgsmål, så divideres der med en faktor på 0,83 for at aggregere tallene, således de bliver et udtryk for alle landets folkeskoler. Denne manøvre gentages for hvert af spørgsmålene per klassetrin per år. Slutteligt summeres disse tal til et samlet elev- eller klassetal for det givne skoleår. Tabel 30: Klassekvotienter per årgang (gennemsnitligt antal elever per klasse) Klassetrin Klasse 21,6 2. Klasse 21,6 3. Klasse 21,6 4. Klasse 21,7 5. Klasse 21,6 6. Klasse 21,6 7. Klasse 22,3 8. Klasse 21,9 9. Klasse 20,7 Kilde: Danmarks Statistik. 62

63 EPINION AARHUS HACK KAMPMANNS PLADS 1-3 DK AARHUS C T: E: W: EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F DK COPENHAGEN T: E: W: AUSTRIA DENMARK GERMANY GREENLAND NORWAY SWEDEN UNITED KINGDOM VIETNAM

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side 7 7 ANVENDELSE

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018

Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Sådan planlægger folkeskolerne undervisningstimer i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven indeholder regler for, hvor mange timer eleverne samlet set skal gå i skole og regler for, hvor meget undervisning

Læs mere

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning

Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning Sådan planlægges undervisningstimer for specialundervisning i skoleåret 2017/2018 Folkeskoleloven fastsætter, hvor lang tid eleverne skal være i skole i løbet af et skoleår, og hvor mange timer eleverne

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b

Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b Notat Anvendelse af folkeskolelovens 16 b I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskolelovens 16 b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende

Læs mere

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde

Vejledning om muligheder for afkortning af skoledagens længde Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om muligheder for afkortning af

Læs mere

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b

Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Synoptisk oversigt over MBUL's vejledning om FS-lovens 16 b Nærværende notat har til hensigt at skabe overblik over ministeriets vejledning om anvendelsen af folkeskolelovens 16 b om konvertering af undervisning

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning - Mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er til stede i den fagdelte undervisning Skoleudvalget, 17. november 2015 Lovgivning 16b

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 59 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning

Børn og Unge-udvalget d. 15. maj. Folkeskolereformen - Følgeforskning Børn og Unge-udvalget d. 15. maj Folkeskolereformen - Følgeforskning Følgeforskningsprogrammet To overordnede spørgsmål Hvordan implementeres elementerne i reformen? Hvilke effekter har indsatserne i reformen?

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014

Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Til alle kommunalbestyrelser Undervisningsministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk Kære kommunalbestyrelse 22-09-2014 Folkeskolereformen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Brug af 16b på Kildedamsskolen

Brug af 16b på Kildedamsskolen Brug af 16b på Kildedamsskolen De følgende sider sendes som svar på spørgsmål 1 og 2 I forhold til at svare på spørgsmål 3: - 16b timerne behandles ligesom alle andre timer. - 16b timerne opgøres ikke

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalklasser, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i folkeskolens normalr, 2016/2017 Dette notat giver overblik over folkeskolernes planlagte undervisningstimetal. Notatet beskriver, hvor mange skoler der

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev.

Forvaltningen sender ministeriets brev til kommunens skoler sammen med vedlagte følgebrev. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til aflæggerbordet ved BUU-møde den 23. september 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har den 26. august 2015 fremsendt brev

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler

Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Vejledning til ansøgningsskema om rammeforsøg: Frihedsforsøg til folkeskoler Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.:

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020

Justering af Folkeskoleloven pr. august 2019/1. august 2020 Aftaletekst Ny lovtekst Gammel lovtekst Aftalepartierne er enige om, at der tilføres 90 ekstra fagtimer til prioritering af opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie 5, stk. 2 nr. 2 2) Praktiske/musiske

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2016/2017 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Opgørelsen viser, at undervisningens samlede

Læs mere

Princip for undervisningens organisering:

Princip for undervisningens organisering: Brændkjærskolen. Princip for undervisningens organisering: Formål Undervisningens organisering skal skabe rammer, der giver eleverne de bedste muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder, der

Læs mere

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013

Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Udvikling i elevtal i grundskolen, 2012/2013 Det samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 12.000 over de sidste fem år. Omkring 82 procent af eleverne går i en

Læs mere

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020

Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Oversigt over justering af folkeskolereformen Dagtilbud og Undervisning d. 10. maj 2019 Tema: Gældende før lovændring: Gældende nu: Hvad og/eller hvordan? Beslutningskompetence 2019/2020 Fastsættelse af

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Undervisningsudvalget Christiansborg

Undervisningsudvalget Christiansborg Undervisningsudvalget 2018-19 UNU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 224 Offentligt Undervisningsudvalget Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail:

Læs mere

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351

Hovedresultater fra de første rapporter i evaluerings- og følgeforskningsprogrammet. 17. november 2015 Sags nr.: 045.29Q.351 Afdelingen for Undervisning og Dagtilbud Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Hovedresultater fra de første rapporter i

Læs mere

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15

Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Overblik over elevfravær i folkeskoler og specialskoler for børn, 2014/15 Det samlede fravær i skoleåret 2014/15 for folkeskoleelever er på 5,4 procent, svarende til knap 11 skoledage for en helårselev

Læs mere

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15

Kære Stine Damborg, Lone Langballe og Jens Rohde 02-11-15 Jens Rohde (V), Lone Langballe (DF) og Stine Damborg (K) Viborg Byråd stdp@viborg.dk Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000

Læs mere

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, 18. maj Anne Lind Madsen Direktør FORORD Arbejdsskadestyrelsens kontor for private erstatningssager kommer hvert år med vejledende udtalelser om især mén og erhvervsevnetab. Udtalelserne bliver brugt i private erstatningssager, altså sager

Læs mere

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole

Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på Søborg Skole Princip for den sammenhængende dag og undervisningens organisering på har læring i sigte. Vi er optagede af skabe det bedst mulige læringsmiljø, hvor eleverne lærer så meget de kan, og hvor den enkelte

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard

Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Notat vedr. elevtal Vedrørende: Elevtal pr. 30. september 2011 (skoleåret 2011/2012) 21.11.2012 Skrevet af: Line Steinmejer Nikolajsen og Mathilde Ledet Molsgaard Indledning Dette notat beskriver eleverne

Læs mere

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af karakterudviklingen på de gymnasiale uddannelser Der har over en længere årrække været en stigning i de gennemsnitlige eksamensresultater på de gymnasiale uddannelser. I dette notat undersøges

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger

Omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen 96 kommuner har besvaret, heraf delvist, ikke besvaret Dataindsamlingen er foregået fra oktobernovember

Læs mere

Ændring af folkeskoleloven

Ændring af folkeskoleloven Ændring af folkeskoleloven Der er i 2018 og 2019 indgået en lang række aftaler mellem Regeringen og et flertal af Folketingets partier, der har betydning for folkeskolen. En række af disse ændringer skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen

Lov om ændring af lov om folkeskolen LOV nr 564 af 07/05/2019 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2019 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 19/02277 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt. Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 231 Offentligt Undersøgelse af planlagt, gennemført og aflyst undervisning i folkeskolen, november 2011 Rapport, maj 2012 Undersøgelse af planlagt,

Læs mere

Skolereform på Herstedvester Skole

Skolereform på Herstedvester Skole Skolereform på som det ser ud lige nu 16.06.2014 1 Værdigrundlag skal kendes på: Trivsel og ansvar at vi alle aktivt tager ansvar for, at vores skole er et trygt, indbydende og udfordrende sted med tydelige,

Læs mere

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a

Udmelding af rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen med fravigelse af folkeskolelovens 14b og 16a 1 - Udmeldebrev.pdf Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-5-17 Udskrevet den 06-04-017 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Afdelingen for Almen Uddannelse og Tilsyn Udmelding af rammeforsøg om mere

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1

Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/ /10 1 Folkeskolens planlagte undervisningstimetal perioden 2007/08-2009/10 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger med flere timer end minimumstimetallet Samlet set planlægger skolerne med langt flere timer til

Læs mere

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau

NOTAT. 31. maj Udviklingen af folkeskolens serviceniveau NOTAT Udviklingen af folkeskolens serviceniveau 31. maj 2011 Danmarks Lærerforening har i perioden 17. 30. maj gennemført en undersøgelse af udviklingen i folkeskolens serviceniveau fra skoleåret 2010/2011

Læs mere

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning

Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Vejledning om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning Indhold 1. Indledning... 3 2. Model for forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning...

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016

Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Planlagte undervisningstimer og minimumstimetal i specialundervisning, 2015/2016 Dette notat giver overblik over skolernes planlagte undervisningstimetal på specialområdet. Derudover beskriver notatet,

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Velkommen! Afdelingschef Lotte Groth-Andersen Kontorchef

Læs mere

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN?

1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Skole og Samfunds undersøgelse af Skolebestyrelsesvalget 2006 Indsamlingen af data er afsluttet pr. 4. april 2006. 1. HVOR MANGE SKOLER, FORÆLDRE OG ELEVER DÆKKER UNDERSØGELSEN? Antallet af skoleledere,

Læs mere

Offentligt ansattes frokostpause

Offentligt ansattes frokostpause Offentligt ansattes frokostpause IDA har undersøgt de offentligt ansatte medlemmers frokostpause herunder: Om de holder pause i hele frokostpausen Om de oplever, at arbejdsgiveren forventer, at de står

Læs mere

Gallup til BT om Folkeskolen

Gallup til BT om Folkeskolen TNS Dato: 17. juli 2014 Projekt: 61293 Design Feltperiode: Den 11. juli-16. juli 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold

Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold Spørgsmål og svar om forsøg med teknologiforståelse i folkeskolen Indhold 1. Spørgsmål om rammerne for deltagelse... 2 1.1 Kan man søge om deltagelse i forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole

Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Folkets skole: Faglighed, dannelse og frihed justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel skole Undervisningsministeriet, februar 2019 Aftalen Bred aftale indgået den 30. januar 2019 mellem

Læs mere

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b

Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Notat vedrørende konkrete ansøgninger om reduktion af skoledagens længde i medfør af folkeskolelovens 16b Børne- og ungdomsudvalget udsatte på sit møde den 27. april 2016 behandlingen af en række ansøgninger

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Lektiehjælp og faglig fordybelse Punkt 5. Lektiehjælp og faglig fordybelse 2015-056033 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, status på lektiehjælp og faglig fordybelse. Beslutning: Til orientering. Skoleudvalget

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Elevfravær 2017/18. Resume

Elevfravær 2017/18. Resume Elevfravær 2017/18 Elevernes fravær kan have sammenhæng med, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt. Fravær kan også have indflydelse på, hvordan hele klassen fungerer både fagligt

Læs mere

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012

Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Folkeskolernes planlagte undervisningstimetal, 2010-2012 Af Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen Sammenfatning Flere skoler planlægger i den tre-årige periode 2010-2012 med et timetal, der overholder

Læs mere

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster

Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster. Kære kommunalbestyrelser, biskopper, provster og præster Til kommunalbestyrelser, alle biskopper, alle provster og alle præster Kirkeministeriet Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 3390 Fax 3392 3913 E-mail km@km.dk www.km.dk Kære kommunalbestyrelser,

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere