Analyse af revisorerklæringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af revisorerklæringer"

Transkript

1 Analyse af revisorerklæringer Thomas Riise Johansen, CBS, og Lars Kiertzner, FSR danske revisorer

2 2 Analyse af revisorerklæringer Forord Der er i dag en rimelig præcis viden omkring omfanget af lovpligtig revision, der tilnærmelsesvist bestemmes af antallet af revisionspligtige virksomheder. Imidlertid er der ikke noget samlet billede over omfanget af øvrige erklæringer med høj eller begrænset sikkerhed og heller ikke over omfanget af erklæringsopgaver i forbindelse med regnskabsassistance eller aftalte arbejdshandlinger. Det antages i denne sammenhæng, at andre opgavetyper end lovpligtig revision spiller en betydelig rolle for mange interessenter i mange forskellige sammenhænge, hvor der er behov for at tilføre troværdighed om og yde assistance med transaktioner og øvrige genstandsfelter. Omfanget af disse erklæringsformer er imidlertid i dag skjult, og der mangler præcis viden på området. CBS og FSR danske revisorer vil med denne rapport belyse, hvordan revisorer samlet set bidrager med erklæringer inden for det private erhvervsliv, på det kommunale område samt i foreninger og fonde. Rapporten præsenterer resultaterne af en større medlemsundersøgelse af, hvilke erklæringer godkendte revisorer afgiver. I alt har 588 af foreningens medlemmer, der er praktiserende godkendte revisorer, taget sig tid til at besvare spørgeskemaet. Vi er taknemmelige for opbakningen til undersøgelsen. August 2014

3 Analyse af revisorerklæringer 3 Indholdsfortegnelse Executive summary Det overordnede billede Erhvervsdrivende private virksomheder Det generelle billede Assistance vinder frem Udvidet gennemgang i et ret begrænset omfang Erklæringer til offentlige myndigheder Særligt om selskabsretlige erklæringer Erklæringer inden for det kommunale område Erklæringer for private fonde og foreninger Erklæringsafgivelse på tværs Fordelingen af erklæringstyper ved erklæringsafgivelse om årsregnskaber Er fordelingen af erklæringstyper påvirket af særlige karakteristika? Anbefalinger af assistance Den begrænsede udbredelse af erklæringer om aftalte arbejdshandlinger og erklæringer om andet Erfaringer med fortrykte erklæringer...34 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Undersøgelsens metode...36 Karakteristika for stikprøve og population...37 Vurdering af antallet af erklæringer...38

4 4 Analyse af revisorerklæringer Executive summary Rapporten er baseret på en elektronisk spørgeskemaundersøgelse, som er udarbejdet i et samarbejde mellem CBS og FSR danske revisorer. Indholdet af spørgeskemaet, herunder særligt erklæringskategorierne samt spørgeteknikken, er drøftet på to workshops samt med udvalgte respondenter. Under disse drøftelser er spørgsmålene og de skønsmæssige vurderinger forbundet hermed testet med henblik på at opnå mest mulig mening inden for den tidsmæssige ramme for besvarelse, som har været 15 minutter. På generelt niveau viser undersøgelsen, at: Private erhvervsdrivende virksomheder er det helt dominerende erklæringsområde. Vi skønner, at ca. 95 % af revisors erklæringer afgives her. Et gennemsnitsmedlem afgiver ca. 230 erklæringer om året, eller ca. en pr. arbejdsdag. Heraf er omkring halvdelen erklæringer om årsregnskaber. Blæst op på alle medlemmer af FSR danske revisorer, der er erklæringsaktive, skønner vi, at der afgives i alt ca erklæringer om året, hvoraf ca er erklæringer om årsregnskaber og ca andre erklæringer. Der er en meget markant bevægelse i retning af at afgive erklæringer uden sikkerhed i form af assistance med opstilling på de områder, hvor det er muligt. Det vil sige ved regnskaber for regnskabsklasse A-virksomheder og små regnskabsklasse B-virksomheder, der har fravalgt revisionen, andre regnskabsmæssige opgørelser (såsom interne regnskaber og perioderegnskaber) samt skattemæssige opgørelser. Dette medfører alt andet lige, at sikkerheden om de pågældende informationer falder og dermed muligvis også en faldende troværdighed i omverdenens øjne. Bevægelsen i retning af afgivelse af assistanceerklæringer ser ud til at være særligt udtalt for registrerede revisorer og i mindre revisionsvirksomheder. Denne bevægelse kan forklares med de mindre dokumentationskrav i sammenhæng med klienternes ønsker om lavere honorarer, men den ser også ud til i et vist omfang at være drevet frem af revisorerne selv og ikke kun af deres klienter. Ifølge de mange kommentarer som er afgivet i undersøgelsen, så skyldes dette formentlig et ønske om at undgå den offentlige kvalitetskontrol, som mange finder urimelig. På den anden side beklager mange tendensen og ser den som en trussel mod revisors unikke samfundsmæssige rolle. Flere revisorer er bekymrede for forståeligheden og dermed værdien af revisorerklæringer. Standarderne og lovgivningen opfattes som en spændetrøje.

5 Analyse af revisorerklæringer 5 På mere specifikke områder og som nogle få eksempler påvises det, at: Der afgives erklæring om den skattemæssige opgørelse for ca. halvdelen af alle årsregnskabsklienter. Der er tale om en assistanceerklæring i hovedparten af tilfældene (ca. ¾). Udbredelsen af assistance kan være endnu mere udtalt, idet det er rimeligt at antage, at revisor yder assistance i topartsforhold på blankt papir og uden erklæringsafgivelse for en væsentlig del af den anden halvdel af årsregnskabsklienterne, der ikke får en erklæring på deres skattemæssige opgørelse. Godkendte revisorer kun afgiver erklæring i ca. ¼ af alle almindelige fonde. Hovedparten bliver altså revideret af lægmandsrevisorer, herunder advokater og godkendte forvaltningsafdelinger. Det er rimeligt at antage, at de godkendte forvaltningsafdelinger er hovedaktøren på området uden at være underlagt formelle krav til revisionsfaglig kompetence og offentlig systematisk kvalitetskontrol tilsvarende de, som gælder for godkendte revisorer denne type af erklæring rummer i form af at kunne skræddersyes direkte efter behovet i den konkrete situation. Der er indikationer på, at udvidet gennemgang er valgt i begrænset omfang. Udvidet gennemgang vælges især i større regnskabsklasse B-virksomheder, hvor dette er det eneste alternativ til revision, og erklæringen vælges særligt, når statsautoriserede revisorer har opgaven. Erklæringer om andet er marginale områder for revisorer. Dette kan eksempelvis være erklæringer om miljøregnskaber, CSR-erklæringer, erklæringer om intern kontrol m.v., der typisk afgives efter ISAE Der stadig eksisterer et problem med fortrykte erklæringer, der ikke kan fraviges, og som ikke lever op til kravene i den generelle revisorlovgivning. Problemet må dog anses for at være aftagende. En fortrykt erklæring er ofte udarbejdet i et fast format af en offentlig myndighed, der kræver en revisors kontrol af, at eksempelvis vilkårene for et statsligt tilskud er opfyldt. Aftalte arbejdshandlinger har en meget begrænset udbredelse i forhold til det potentiale, som

6 6 Analyse af revisorerklæringer 1 Det overordnede billede Der indgår i alt 588 revisorer i undersøgelsen. Dette svarer til ca. 20 % af FSR danske revisorers medlemmer og ca. 17 % af alle godkendte revisorer, der er registrerede som underskriftsberettigede ifølge Revisorregisteret. Der er redegjort for undersøgelsens metode, herunder design af spørgeskema samt workshops og pilottest med deltagelse af godkendte revisorer, i bilag 1. Stikprøvens repræsentativitet i forhold til typen af revisor og størrelse af revisionsvirksomhed ifølge registreringerne i Revisorregisteret er begrundet nærmere i bilag 2. Undersøgelsen omfatter erklæringer for tre grupper af klienter: Erklæringer for private erhvervsdrivende virksomheder 580 revisorer (98,6 % af 588) Erklæringer inden for det kommunale område 49 revisorer (8.3 % af 588) Revisorerne har modtaget spørgsmål om omfanget af erklæringer i to overordnede kategorier: erklæringer om årsregnskaber og andre erklæringer. Som tabellerne i de efterfølgende afsnit viser, så er disse kategorier yderligere opdelt i forskellige erklæringstyper. For hver af disse erklæringstyper er revisor bedt om skønsmæssigt at vurdere antallet af erklæringer baseret på: egen erklæringsafgivelse som godkendt revisor inden for de seneste 12 måneder og alene at medtage erklæringer, hvor den pågældende revisor har været opgaveansvarlig. Der udsendtes spørgeskemaer med udgangspunkt i FSR-danske revisorers medlemsdatabase, hvor der er revisorer, der kan afgive erklæringer med sikkerhed. Ifølge registreringer i Revisorregistret er der i alt underskriftsberettigede revisorer. Erklæringer om private fonde og foreninger 327 revisorer (55,6 % af 588) Tabel 1.1 viser det gennemsnitlige antal erklæringer pr. revisor i de resulterende seks kategorier. Tabel 1.1 Antal erklæringer afgivet i gennemsnit i de overordnede kategorier (gennemsnit 588 revisorer) I % Antal I % (total) Private erhvervsdrivende virksomheder Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer Det kommunale område Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer Private fonde og foreninger Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer I figur 1.1 vises fordelingen af erklæringerne inden for de tre overordnede erklæringsområder pr. revisor grafisk.

7 Analyse af revisorerklæringer 7 Figur 1.1 Fordeling af erklæringer afgivet i gennemsnit i de overordnede kategorier (gennemsnit 588 revisorer) Private fonde og foreninger 3,4 % Det kommunale område 1,5 % Private erhvervsdrivende virksomheder 95,1 % Efter opgørelsen har de deltagende revisorer således i gennemsnit afgivet ca. 270 erklæringer om året. Opgørelsen viser, at erklæringsafgivelse for private erhvervsdrivende virksomheder fylder klart mest i billedet, idet disse udgør 95% af alle erklæringer. Hertil kan det overordnet fremhæves, at lidt under halvdelen af den gennemsnitlige revisors erklæringer vedrører andre erklæringer end erklæringer om årsregnskaber. Undersøgelsen er naturligvis forbundet med usikkerhed, idet den er baseret på skønsmæssige betragtninger og ikke er besvaret af alle danske revisorer. Undersøgelsens høje svarprocent gør dog, at usikkerhederne forbundet med de foretagne skøn må forventes at blive udlignet, idet disse usikkerheder antages at gå i begge retninger (såvel overvurdering som undervurdering). Derudover kan der være usikkerheder forbundet med undersøgelsens repræsentativitet, herunder fx at særligt erklæringsaktive har deltaget flittigst i undersøgelsen. Denne mulige skævhed kan fx være særligt udtalt på et mindre område som erklæringer inden for det kommunale område. Er dette tilfældet, vil dette område relativt set fremstå for omfattende i tabel 1.1. Det er således mest sandsynligt, at oversigten undervurderer den relative betydning af erklæringsafgivelse for private erhvervsdrivende virksomheder. Det må forventes, at der er en overvægt af særligt erklæringsaktive i undersøgelsen, hvilket er yderligere begrundet i bilag 3. På baggrund heraf er det vurderet, at skøn over det årlige antal erklæringer, der afgives af FSR danske revisorers medlemmer, bør reduceres med 15%. Dette reducerer eksempelvis antallet af årlige erklæringer som vist i tabel 1.1 for en gennemsnitsrevisor fra til Med dette udgangspunkt er det samlede antal erklæringer afgivet af FSR danske revisorers medlemmer vurderet og vist i tabel 1.2.

8 8 Analyse af revisorerklæringer Undersøgelsen inddrager ikke erklæringer afgivet om privatpersoners forhold (selvangivelser m.v.) og heller ikke erklæringer inden for det statslige område samt EU afledte erklæringer. Disse områder blev udeholdt for at reducere tidsforbruget ved besvarelsen og dermed en formentlig lavere svarprocent. Det er vurderingen, at udeladelserne ikke indebærer et væsentligt tab af informationsværdi, og at de eventuelt kan være genstand for særskilte undersøgelser. Tabel 1.2 Antal erklæringer afgivet i de overordnede kategorier for medlemmer af FSR danske revisorer (direkte opblæsning nedkorrigeret med 15 %) I alt Pr. medlem Private erhvervsdrivende virksomheder Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer Det kommunale område Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer Private fonde og foreninger Erklæringer om årsregnskaber Andre erklæringer I forbindelse med undersøgelsen har revisorerne haft mulighed for at anføre kommentarer. Næsten 1/5 af respondenterne benyttede sig af denne mulighed, og et af de hyppigst forekommende temaer var en udtalt kritik over for erklæringer som sådan. En del af denne kritik retter sig imod, at erklæringer angiveligt er uforståelige for modtagerne. Et par af de mange eksempler: Det vigtigste budskab er sådan set, at brugerne ikke forstår, hvad der står i erklæringerne, og hvad revisors arbejde faktisk består af. Det vil sige, at man bruger ressourcer på at forfine erklæringer og grader af sikkerheder; men brugerne betragter fortsat revisors arbejde, som om alt er på plads. Det vil sige, at den forventningskløft, der var i 00 erne, bare bliver større og større. Det er dejligt, at alting laves om hele tiden, så vi kan beskæftige os med meningsfyldt arbejde. Erklæringerne er efterhånden blevet komplet uforståelige for klienterne. Andre respondenter beklager erklæringernes omfang og formalisme, eksempelvis således:

9 Analyse af revisorerklæringer 9 Erklæringerne er efterhånden blevet for omfattende og formalistiske. Endelig er erklæringerne blevet for lange og intetsigende med det resultat, at der ikke er nogle af brugerne, der læser, hvad der står i erklæringerne. Eksempelvis har jeg været ude for, at der er indsendt modificerede påtegninger til offentlige myndigheder, hvor der ikke reageres på forbehold/supplerende oplysninger; men vi får erklæringer retur, hvis der ikke er skrevet med blåt, eller scannet underskrift. Endelig sætter nogle respondenter Revisortilsyn, regering og/eller FSR danske revisorer på anklagebænken vedrørende tingenes uheldige udvikling. Eksempler blandt disse er: Branchen er efterhånden ødelagt for mindre revisionsvirksomheder. Revisortilsynet og FSR knalder de små revisionsvirksomheder, fordi de ikke kan overskue de store. Så kan de slå sig for brystet, når de har knaldet en lille revisor for småfejl, og råbe ud offentligt: Se, vi har jo orden i eget hus. Det er lige til at brække sig over. Årsagen til, at vi ikke er endt som Grækenland med snyd, korruption, sort arbejde og deraf manglende skattegrundlag, håbløse statistiske oplysninger om landets tilstand og virksomhedernes tilstand, skyldes i høj grad, at vi har en 100 årig tradition for god og fornuftig kontrol med virksomheder og offentlige institutioner udført af uafhængige revisorer med en grad af sikkerhed. Desværre har de seneste 13 års regeringer i Danmark ihærdigt forsøgt at ødelægge både revisors produkter og revisors adgang til at udføre dette arbejde, så på sigt ender vi nok som Grækenland. Der er ingen tvivl om, hvad vej udviklingen går i det smålige, nidkære, styrende og overkontrollerede danske samfund, hvor myndighedernes mistillid regerer De små praktiserende revisorer overlever ikke revisionsmæssigt på de nuværende betingelser. Ud over denne kritiske grundindstilling til erklæringer fremhæver en del revisorer, at revisors værdiskabelse især ligger i alle de fejl, der rettes inden færdiggørelse af regnskab og erklæring, og som dermed ikke er synlige for omverdenen. Selv om dette selvfølgelig ville være relevant at undersøge, ligger det uden for rammerne af en undersøgelse om revisors erklæringer. Synspunktet fremføres eksempelvis således: Processen ude hos kunden, hvor vi yder assistance med opstilling af årsregnskabet mv., løser mange af virksomhedens problemstillinger, og vi sørger for, at virksomheden retter mange fejl mht. moms, løn, skattefradrag på omkostninger. Denne proces opleves som mere værdiskabende for de fleste virksomheder end arbejdet med erklæringen, som af mange af vores kunder opfattes som unødvendigt kompliceret og omstændeligt i SMV segmentet. Fra politisk side er vores arbejde dybt undervurderet. I forbindelse med afgivelse af erklæringer på årsregnskaber finder vi en del fejl, som vi hjælper virksomhederne med at få på plads. Det sidste eklatante eksempel er den gode Margrethe Vestagers udtalelse om, at en sparet revisor kr. ryger direkte på bundlinjen. Min første tanke var, ja den første time jeg sparer væk for kunden, det er den, hvor jeg skulle hjælpe med at lave en efterangivelse af en momsfejl med for lidt afregnet moms på kr I debatten om revisors berettigelse mangler at blive fremhævet, at vi i 95 % af alle regnskaber retter fejl i kundens bogføring, vi opdrager kunderne til at opføre sig ordentligt i relation til skattemæssige forhold og retter således også rigtigt mange fejl på dette område. Samfundsmæssigt har dette en kæmpeindflydelse. De ting, vi retter, påvirker skattebetaling og regnskabets retvisende billede, men det, som indgår i den offentlige debat, er ofte målinger, som medtager totalt ubetydelige fejl, som ikke giver meningsforstyrrelser. De revisorer, der har deltaget i undersøgelsen, har således suppleret de kvantitative opgørelser med kvalitative svar, der indeholder fortrinsvist kritiske kommentarer til udviklingen og værdien af revisors erklæringer. Undersøgelsens resultater skal læses i sammenhæng med disse kommentarer. I alt har godt 20 % af medlemmerne svaret på spørgeskemaet, hvilket vi anser for et meget tilfredsstillende resultat. I de efterfølgende afsnit behandles erklæringsafgivelsen detaljeret for erhvervsdrivende private virksomheder (afsnit 2), erklæringer inden for det kommunale område (afsnit 3) samt erklæringer for private fonde og foreninger (afsnit 4). Afslutningsvist analyserer afsnit 5 erklæringsafgivelsen på tværs.

10 10 Analyse af revisorerklæringer 2 Erhvervsdrivende private virksomheder 2.1 Det generelle billede I afsnit analyseres de forskellige erklæringstyper for erhvervsdrivende private virksomheder pr. revisor. Grundlæggende opdeles der i årsregnskabserklæringer og andre erklæringer. Herudfra beregnes der i afsnit skøn over de samlede antal erklæringer af forskellige typer for FSR danske revisorers medlemmer Erklæringer pr. revisor I tabel 2.1 vises de gennemsnitlige antal erklæringer om årsregnskaber for de i alt 580 deltagende revisorer, der har erklæringer på det private område. Erklæringerne er opdelt efter regnskabsklasser således: Regnskabsklasse A, B (små) der kan fravælge revision, B (store) der kan vælge mellem revision og udvidet gennemgang, samt regnskabsklasserne C og D under et. Det fremgår, at revisorerne i gennemsnit afgiver ca. 136 regnskabserklæringer om året % af disse afgives på regnskaber for virksomheder i regnskabsklasse A, 36.9% på regnskaber i små og 17.4% på regnskaber i store virksomheder i regnskabsklasse B samt 2 % om regnskaber i regnskabsklasserne C og D. Hertil fremgår det, at 2/3 af erklæringerne er med sikkerhed, mens 1/3 er erklæringer om assistance med opstilling af regnskab. Tabel 2.1 Antal årsregnskabserklæringer pr. revisor (regnskabsklasse og opgavetype) (gennemsnit 580 revisorer) I % Antal I % (total) Regnskabsklasse A Revision Udvidet gennemgang Review Assistance I alt regnskabsklasse A Regnskabsklasse B (små) Revision Udvidet gennemgang Review Assistance I alt regnskabsklasse B (små) Regnskabsklasse B (store) Revision Udvidet gennemgang I alt regnskabsklasse B (store) Regnskabsklasse C/D Revision I alt I figur 2.1 vises fordelingen af årsregnskabserklæringer opdelt efter regnskabsklasse grafisk. Hertil viser figur 2.2 fordelingen efter opgavetype.

11 Analyse af revisorerklæringer 11 Billedet af årsregnskabserklæringer kan også i nogen grad baseres på opgørelser fra Erhvervsstyrelsen jf. i øvrigt bilag 3, hvor der argumenteres for beregning af skøn over samlede antal af erklæringer ved netop at sammenholde indeværende undersøgelse med kendte data fra Erhvervsstyrelsen. Informationen om regnskabsklasse A er imidlertid ikke tilgængelig i offentlige registre. Efter tabel 2.1 og figur 2.1 repræsenterer regnskabsklasse A ca. 44 % af samtlige erklæringer om årsregnskaber. Den honorarmæssige betydning er naturligvis væsentligt mindre. De fleste regnskabsklasse A virksomheder er små, selv om det intet har at gøre med størrelse, men kun med selskabsform, om en konkret virksomhed er en A virksomhed eller en B/C/D virksomhed. Langt de fleste enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber m.v. er dog helt givet små. Figur 2.1 Andel årsregnskabserklæringer pr. revisor efter regnskabsklasse (gennemsnit for 580 revisorer) Regnskabsklasse C/D 2,0% Regnskabsklasse A 43,7% Regnskabsklasse B (store) 17,4% Regnskabsklasse B (små) 36,9% For eksemplets skyld om, at dette ikke behøver være tilfældet, kan der refereres til, at AP Møller før fusionen af de to børsnoterede selskaber i 2005 faktisk drev såvel olie- og naturgas- som containeraktiviteten i interessentskaber, hvor der også indgik fysiske personer som interessenter. Disse interessentskaber var principielt regnskabsklasse A virksomheder, men bestemt ikke små. I modsætning til antallet af erklæringer om årsregnskaber er der hverken hel eller delvis viden om antallet af andre erklæringer for erhvervsdrivende private virksomheder. I tabel 2.2 vises de gennemsnitlige antal andre erklæringer for erhvervsdrivende private virksomheder. Det fremgår, at der i gennemsnit afgives ca. 121 andre erklæringer for private årsregnskabsklienter. Dette svarer til lidt under én anden erklæring pr. årsregnskabserklæring. Erklæringerne er overordnet opdelt i erklæringer om skat (63.9 %), erklæringer om andre regnskabsopgørelser (15.5 %), erklæringer over for offentlige myndigheder, herunder selskabsretlige erklæringer (11.6 %), budgeterklæringer (4.1 %), aftalte arbejdshandlinger (3.7 %) og andet (1.2 %). Erklæringer om skat er således den dominerende type. Der afgives en sådan erklæring for ca. halvdelen af årsregnskabsklienterne i tabel 2.1. Det er rimeligt at antage, at revisor yder assistance i topartsforhold på blankt papir og uden erklæringsafgivelse for en væsentlig del af den anden halvdel af årsregnskabsklienterne, der ikke får en erklæring på deres skattemæssige opgørelse. Hertil kan det ud fra tabel 2.2 beregnes, at hele 66.5 % af erklæringerne er uden sikkerhed. Figur 2.2 Andel årsregnskabserklæringer pr. revisor efter opgavetype (gennemsnit for 580 revisorer) Assistance 32% Revision 45% Review 19% Udvidet gennemgang 4%

12 12 Analyse af revisorerklæringer Tabel 2.2 Antal andre erklæringer pr. revisor (gennemsnit 580 revisorer) Antal I % Erklæringer med sikkerhed om skattemæssige indkomst Assistanceerklæringer om skattemæssig indkomst Andre erklæringer med sikkerhed om skat Erklæringer om skat i alt I% (total) Erklæringer med sikkerhed på perioderegnskaber Erklæringer med sikkerhed på regnskabssammendrag Assistance med opstilling af andre regnskaber Erklæringer om andre regnskaber i alt Selskabsretlige erklæringer Ikke fortrykte offentlige erklæringer Fortrykte offentlige erklæringer, der lever op til revisorlov m.v. Fortrykte offentlige erklæringer, der ikke lever op til revisorlov m.v. Offentlige erklæringer i alt Erklæringer med sikkerhed om budget Assistanceerklæringer om budget Budgeterklæringer i alt Offentlige aftalte arbejdshandlinger Private aftalte arbejdshandlinger Aftalte arbejdshandlinger i alt Andre erklæringer med sikkerhed Andre erklæringer Andet i alt I alt

13 Analyse af revisorerklæringer 13 Figur 2.3 viser fordelingen af andre erklæringer på opgavetyper grafisk. Figur 2.3 Andel andre erklæringer pr. revisor (gennemsnit 580 revisorer) Andet i alt 1,2% Aftale arbejdshandling er i alt 3,7% Budgeterklæring er i alt 4,1% Erklæringer om skat i alt 63,9% Offentlige erklæringer i alt 11,6% Erklæringer om andre regnskaber i alt 15,5% I figur 2.4 vises den meget skæve fordeling af erklæringerne om skat. Heraf fremgår assistanceerklæringernes dominans klart. Figur 2.4 Fordeling af erklæringer om skat Erklæringer med sikkerhed om skattemæssige indkomst 24,7% Andre erklæringer med sikkerhed om skat 1,4% Assistanceerklæringer om skattemæssig indkomst 73,9%

14 14 Analyse af revisorerklæringer Skøn over samlede antal erklæringer afgivet af medlemmer af FSR danske revisorer Ud fra respondenternes svar som vist ovenfor i afsnit beregner tabel 2.3 antallet af erklæringer blæst op på alle medlemmer af FSR danske revisorer med en 15 % reduktion, jf. begrundelsen i bilag 3. Det fremgår, at erklæringer om skat antalsmæssigt med erklæringer er størst. Herefter følger regnskabserklæringer om klasse A virksomheder med , regnskabsklasse B (små) med og regnskabsklasse B (store) med årlige erklæringer. Tabel 2.3 Antal erklæringer om private erhvervsdrivende virksomheder for medlemmer af FSR danske revisorer (direkte opblæsning nedkorrigeret med 15 %) I % Antal I % (total) Regnskabserklæringer Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B (små) Regnskabsklasse B (store) Regnskabsklasse C/D Regnskabserklæringer i alt Andre erklæringer Om skat Om andre regnskabsopgørelser Til offentlige myndigheder Om budgetter Om aftalte arbejdshandlinger Andet Andre erklæringer i alt Erklæringer om private erhvervsdrivende virksomheder i alt

15 Analyse af revisorerklæringer 15 I figur 2.5 vises fordelingen af regnskabserklæringerne opdelt efter regnskabsklasse, mens figur 2.6 viser fordelingen af andre erklæringer. Figur 2.5 Antal regnskabserklæringer om private erhvervsdrivende virksomheder efter regnskabsklasse (medlemmer af FSR danske revisorer) Regnskabsklasse A Regnskabsklasse B (små) Regnskabsklasse B (store) Regnskabsklasse C/D Figur 2.6 Antal andre erklæringer om private erhvervsdrivende virksomheder efter erklæringstype (medlemmer af FSR danske revisorer) Om skat Om andre regnskabsopgørelser Til offentlige myndigheder Om budgetter Om aftalte arbejdshandlinger Andet

16 16 Analyse af revisorerklæringer 2.2 Assistance vinder frem Undersøgelsen dokumenterer en betydelig udbredelse af erklæringer om assistance, og resultaterne samt respondenternes kommentarer viser også, at der synes at være en tendens til, at disse erklæringer vinder frem. Figur 2.7 viser den procentvise fordeling af erklæringer med sikkerhed og erklæringer uden sikkerhed på de områder, hvor der er mulighed for valg mellem en erklæring med sikkerhed og en assistanceerklæring. Det vil sige ved erklæringer om regnskaber (hvor det er muligt, dvs. klasse A og B (små)), erklæringer om skattemæssige opgørelser, erklæringer om andre regnskaber samt erklæringer om budgetter. Andelen af assistanceerklæringer er mindst ved årsregnskaber efter årsregnskabsloven og særligt i regnskabsklasse B (små), hvor kun ca. ¼ har valgt assistance. Andelen er beregnet ud fra små B-virksomheder, der ikke har fravalgt en revisorerklæring. I regnskabsklasse A er der lidt flere assistanceerklæringer end erklæringer med sikkerhed. Ved budgeterklæringer afgives næsten 7 ud af 10 erklæringer som erklæringer uden sikkerhed. Fravalget af erklæringer med sikkerhed er endnu stærkere ved skattemæssige erklæringer, hvor ca. ¾ er erklæringer om assistance. Endelig er andelen af assistanceerklæringer størst ved erklæringer om andre regnskabsopgørelser end årsregnskaber, hvor hele 82 % er afgivet uden sikkerhed. Andre regnskabsopgørelser kan være interne regnskaber, specifikationshæfter, perioderegnskaber m.v. Figur 2.7 Assistanceerklæringer over for erklæringer med sikkerhed på områder med valgfrihed (gennemsnit 580 revisorer) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Regnskabserklæringer klasse A Regnskabserklæringer klasse B (små) Med sikkerhed Erklæringer på skattemæssige opgørelser Andre regnskabsopstillinger end årsregnskabet Uden sikkerhed (assistance) Budgeterklæringer I alt

17 Analyse af revisorerklæringer 17 Et af de hyppigst forekommende temaer blandt respondenternes kommentarer har været valget og udbredelsen af assistanceerklæringer. Der er især fire typer af kommentarer til udviklingen. For det første anføres det af flere, at ydelsen vælges, fordi den ikke omfattes af kvalitetskontrollen, og fordi den er mindre reguleret. Således eksempelvis: I bør arbejde for yderligere lempelse af det meget rigide kvalitetssikringssystem, der er opbygget Revisionsfaget dør, da der er mange bogholderfirmaer, der tilbyder den samme assistance, som vi reelt yder, men til en meget lavere betaling, fordi de ikke er underlagt kvalitetsstyringen. Jeg afgiver overhovedet ikke erklæringer på årsregnskaber m.m. Jeg udfærdiger årsregnskab m.m. på enten blankt papir eller på kundens brevpapir. Helt uden ansvar for revisor. De sidste 6 års heksejagt på revisor har jo også medført, at revisor nu selv anbefaler et dårligere produkt til kunderne for ikke at blive brændt på bålet af myndighederne. Udviklingen beklages ligeledes af flere, fordi den på sigt kan udhule revisors særlige position. Den medfører alt andet lige, at sikkerheden om og dermed muligvis de pågældende regnskabers troværdighed i omverdenens øjne falder. Dette skal ses i sammenhæng med, at troværdighed ofte indgår i motivationen for overhovedet at involvere revisor selvfølgelig ved siden af købet af den nødvendige kompetence. Synspunktet formuleres eksempelvis således: Endvidere går udviklingen pga. de noget rigide krav til kvalitetsstyring og i standarderne i den forkerte retning. Mange vælger assistanceerklæringer, selv om kunde og interessenter kunne have nytte af en erklæring med højere sikkerhed. Dette kan vel i yderste konsekvens betyde, at omverdenens opfattelse af vores erhverv kunne blive påvirket væsentligt negativt. Vi bliver da kun bogholdere med en lidt længere uddannelse. desværre og det betyder hele tiden, at den forventede forhøjelse af kvaliteten ikke kommer. Det er min opfattelse, at der i branchen er ved at ske en meget uheldig glidning over mod assistanceerklæringer til klasse A og B virksomheder i stedet for erklæringer med sikkerhed... Den igangværende glidning er set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt stærkt bekymrende (Revisortilsyn og SKAT nævnes som de, der driver udviklingen den vej). Et par respondenter refererer til, at valget af assistance ligefrem er firmapolitik. Omkostningsbesparelser og dermed klienternes umiddelbare økonomiske interesser, som politisk har begrundet de senere års administrative lempelser, anføres som en fjerde type af kommentar til udviklingen. Eksempelvis således: Mange revisorer vælger assistanceerklæringer. Da de ikke er med i kvalitetskontrollen, og som udgangspunkt er det jo useriøst, men det sælges på grund af prisen. Man skal måske også fokusere på, at det har været lovgivers sigte, at visse virksomheder skal kunne fravælge erklæringer med sikkerhed af omkostningsmæssige hensyn. I den forbindelse skal revisor loyalt medvirke, således at klienten kan opnå en besparelse. Valget af assistance frem for erklæringer med sikkerhed er ligeledes undersøgt i to særskilte spørgsmål. Svarene på disse spørgsmål viser en klar tendens til valg af assistanceerklæringer. Revisorerne blev spurgt, om de anbefaler deres klienter at vælge en erklæring om assistance med opstilling af regnskab, når klienten har denne valgmulighed. Hertil angiver 58 %, at de vil anbefale dette meget ofte eller ofte, 24 % engang imellem, og kun 18% aldrig eller næsten aldrig. Denne fordeling er vist grafisk i figur 2.8. Det ønskede kvalitetsløft ved skærpede regler omkring erklæringsafgivelse mener jeg ikke er opnået vi som revisorer går længere og længere ned i erklæringstype bl.a. på grund af øget arbejdsbyrde og risiko ved erklæringer med sikkerhed og dermed forhøjet revisorhonorar, som kunderne ikke ønsker. Det er blevet en konkurrenceparameter ved valg af erklæringstype

18 18 Analyse af revisorerklæringer Figur 2.8 Har du anbefalet en klient at vælge en erklæring om assistance med opstilling af regnskab, når klienten har haft denne mulighed? 58% 24% 18% Meget ofte eller ofte Engang imellem Aldrig eller næsten aldrig Figur 2.9 Vil du bede dine klienter om at vælge en erklæring om assistance med opstilling af skattemæssige opgørelser frem for en erklæring med sikkerhed? 69% På et tilsvarende spørgsmål om, hvorvidt revisorerne vil bede deres klienter om at vælge en erklæring om assistance med opstilling af skattemæssige opgørelser frem for en erklæring med sikkerhed, er tendensen endnu tydeligere. Hele 69 % vil gøre dette meget ofte eller ofte, 13 % engang imellem og 18 % aldrig eller næsten aldrig. Denne fordeling er vist grafisk i figur % 18% Meget ofte eller ofte Engang imellem Aldrig eller næsten aldrig Svarene blev givet på en skala fra 0-4. Beregnede gennemsnit er henholdsvis 2.9 og 2.6. Langt de fleste respondenter (513 og 506) besvarede spørgsmålene.

19 Analyse af revisorerklæringer Udvidet gennemgang i et ret begrænset omfang Det fremgik af tabel 2.1, at udvidet gennemgang kun er valgt i begrænset omfang. Blandt de små B-virksomheder, der ikke helt har fravalgt revisor, vælges udvidet gennemgang af 5 %, mens de store B-virksomheden er oppe på 8 %. Størstedelen af de respondenter, som har klienter med mulighed for at vælge udvidet gennemgang, har ingen klienter, som har valgt dette. Det gælder for 74 % af respondenterne med små B-virksomheder og for 80 % af respondenterne med store B-virksomheder som klienter, at de ikke har klienter som har valgt udvidet gennemgang. Henholdsvis 114 og 72 af de i alt 580 revisorer oplyser at have klienter, der har valgt udvidet gennemgang. Blæses disse tal op på medlemmerne af FSR danske revisorer, der kan afgive erklæringer (2.896), skulle 569 medlemmer have små B-virksomheder og 360 medlemmer have store B-virksomheder, der har valgt ydelsen. Det begrænsede omfang kan formentlig delvist henføres til, at valget af udvidet gennemgang skal ske på en ordinær generalforsamling, hvilket virksomheder let kunne overse i perioden fra den generelle lov blev vedtaget i december 2012 og frem til den detaljerede udmøntning i en særlig standard forelå som bilag til den nye erklæringsbekendtgørelse i april Der ser ud til at være en større udbredelse blandt store B-virksomheder. Dette kan skyldes, at omkostningsbesparelsen er relativt størst her, hvor de egentlige revisionshandlinger fylder mere end i en lille B-virksomhed med et større behov for regnskabsassistance. Endvidere kan den interne kontrol i en større B-virksomhed forebygge, at der opstår behov for yderligere handlinger ved mistanke om væsentlige fejl på ressourcekrævende undersøgelsesområder som varebeholdninger og debitorer. Opstår en sådan mistanke, skal det føre til yderligere handlinger. Udvidet gennemgang anvendes efter det oplyste ved erklæringsafgivelse på 1 % af regnskaberne i klasse A. Dette er i strid med IFAC s begrebsramme og dermed professionens regulering, men ikke med lovgivningen. Ni revisorer oplyser at have A-klienter, der benytter ydelsen. En direkte opblæsning peger på, at 45 medlemmer af FSR danske revisorer kunne være i samme situation. Nogle få respondenter fremsætter kommentarer om udvidet gennemgang. Kommentarerne understøtter den begrænsede udbredelse. Nogle er kritiske over for ydelsen, mens andre opfatter det som et spørgsmål om tid, før den vinder indpas. Nedenfor er anført et par eksempler. Brug af udvidet gennemgang contra review synliggørelse af, at den danske standard er et fejlprodukt, som blot forvirrer mere, end det gavner. Uanset drøftelser omkring revisionspligt eller ej, så efterspørger finansieringspartnere og især banker revisionspåtegninger på årsrapporter. De er endnu ikke så vilde med den udvidede gennemgang, men det er nok mest et spørgsmål om information og undervisning. Undersøgelsen vil være mere interessant om et år, når overgang til udvidet gennemgang har forplantet sig. For langt størsteparten af vores kunder, som er mindre erhvervsdrivende, hvad enten de er personer eller selskaber, oplever vi, at selve erklæringen har lavere værdi end brevpapiret forstået på den måde, at tilliden følger mere med vores navn end selve erklæringen over for de lokale banker. 2.4 Erklæringer til offentlige myndigheder Det fremgår af tabel 2.4, at andelene af ikke-fortrykte og fortrykte erklæringer til offentlige myndigheder er nogenlunde lige store. En fortrykt erklæring er ofte udarbejdet i et fast format af en offentlig myndighed, der kræver en revisors kontrol af, at eksempelvis vilkårene for et statsligt tilskud er opfyldt. Tabel 2.4 Erklæringer til offentlige myndigheder (gennemsnit 580 revisorer) Antal I % Ikke fortrykte offentlige erklæringer Fortrykte offentlige erklæringer, der lever op til revisorlov m.v Fortrykte offentlige erklæringer, der ikke lever op til revisorlov m.v Erklæringer i alt

20 20 Analyse af revisorerklæringer Figur 2.10 viser fordelingen grafisk. De fortrykte erklæringer, der ikke lever op til revisorlovgivningen, er fremhævet som problematiske ved den røde farve. Figur 2.10 Fordeling af erklæringer til offentlige myndigheder (gennemsnit 580 revisorer) 47% 41% 12% Ikke fortrykte offentlige erklæringer Fortrykte offentlige erklæringer, der lever op til revisorlov mv. Fortrykte offentlige erklæringer, der ikke lever op til revisorlov mv.

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Aksel Christensen. Den 20. juni 2014 blev der i sag nr. 123/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Aksel Christensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. oktober 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer

ISA uddannelsen Modul 5. Revisors erklæringer ISA uddannelsen Modul 5 Revisors erklæringer 1 Underviser Bjarne Aalbæk Registreret revisor FagligAfdeling.dk Revisionsafdeling.dk ActisRevisorer.dk FaktaKurser.dk Tidligere PwC og ND Eksaminator/censor

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr.

REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011. Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup. CVR. nr. REVISIONSPROTOKOLLAT FOR REGNSKABSÅRET 1/1 2011 31/12 2011 Andelsselskabet Fjelsted Vandværk Jægersmindevej 8 5463 Harndrup CVR. nr.: 83 58 69 15 Indholdsfortegnelse 1. Identifikation af det reviderede

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod

K e n d e l s e: Den 23. april 2010 blev der i. sag nr. 56/2008-S. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod Den 23. april 2010 blev der i sag nr. 56/2008-S Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Jens Lars Riise og statsautoriseret revisor Peter Wilhelm Øckenholt Larsen afsagt sålydende K

Læs mere

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R. Revisortilsynet. mod Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 18/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet A. L. Revision v/registreret revisor Anne Lippert og registreret revisor Anne Lippert afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012

ISRS 4410 DK Assistance med regnskabsopstilling. ifølge dansk revisorlovgivning. ISRS 4410 DK Januar 2012 International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev.

Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Haderslev Lærerkreds, Kreds 93 Laurids Skausgade 12,2 6100 Haderslev. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 31 Indholdsfortegnelse Side 1. Identifikation af den reviderede årsrapport for 2014...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2011-0026626). Selskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Bengt Møller har været beskikket som registreret revisor siden den 18. juli 1978. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 16/2009-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Bengt Møller, CVR-nr. 84 47 34 13 og Registreret revisor Bengt Møller afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning

ISRS 4400 DK Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning International Auditing and Assurance Standards Board Januar 2012 International Standard om beslægtede opgaver Aftalte arbejdshandlinger vedrørende regnskabsmæssige oplysninger og yderligere krav ifølge

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet

sag nr. 142/2013 Revisortilsynet Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 sag nr. 143/2013 Revisortilsynet Den 1. juli 2014 blev der i sag nr. 142/2013 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomhed Regnar Staugaard cvr.nr. 75 97 64 10 og sag nr. 143/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Regnar Jørgensen

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005.

Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5 (Alm. del) den 17. marts 2005. Erhvervsudvalget ERU alm. del - O Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 12. april 2005 Vedlagt fremsender jeg i 5 eksemplarer min besvarelse af det i udvalget stillede spørgsmål 5

Læs mere

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e : Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R. Revisortilsynet. mod Den 21. december 2009 blev i sag nr. 59/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Registreret Revisor Lars Aamand, CVR nr. 25 43 33 35 og Registreret revisor Lars Ulrich Aamand afsagt følgende K

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank)

Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Bilag 7, Den uafhængige revisors erklæring om kvalitetskontrol (blank) Til ledelsen i Revisionsvirksomheden XX Adresse CVR-nr. og Revisortilsynet Undertegnede statsaut./reg. Revisor NN har efter aftale

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter

Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Oversigt over: Kontroller af forretningsregler ved indsendelse af digitale årsrapporter Erhvervsstyrelsen, december 201 Version 1.3 Erhvervsstyrelsen, december 201, Version 1.3 Side 1 Forord Dette dokument

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Søren Andersen Sørensen. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 11/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Søren Andersen Sørensen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 58/2008-R. Revisortilsynet. mod. Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 58/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsfirmaet Jan Schreiner CVR-nr. 49 98 76 17 afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 25. august 2008 har Revisortilsynet

Læs mere

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22)

Revisionsprotokol for 2014 (siderne 19-22) Revisionsprotokol for 2014 (rne 19-22) den selvejende institution Syddjurs Egnsteater Hotellet Hovedgaden 10 8410 Rønde cvr. 31 97 57 27 registreret revisor Knud E. Bendtsen HD-R Vestre Ringgade 186, 1.

Læs mere

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr.

Dienesmindes Venner. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4. kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk. CVR-nr. Dienesmindes Venner CVR-nr.: L6275476 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2Ot4 MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* kriefntt 7026 6600 ntaii(årervisionskoniorelvesl.dk r,vww.rerrjsionskontoretvesl.lik l'"lolstebro:

Læs mere

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge

SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge SKOVSBO VANDVÆRK (CVR nr. 10 14 69 09) 4571 Grevinge Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2011 Indholdsfortegnelse 1. Årsregnskab for Skovsbo Vandværk... 77 2. Konklusion på revision af årsregnskabet

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende:

K E N D E L S E: Revisortilsynet har i sag nr. 106/2013 begrundet klagen over Grønbæk Revision og Rådgivning ApS i følgende: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 105/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Morten Grønbek samt sag nr. 106/2013 Revisortilsynet mod Grønbek Revision og Rådgivning ApS afsagt sålydende K E N D

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor C. Den 25. august 2008 blev i sag nr. 32/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 21. juni 2007 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSREGNSKABET SKATTEMÆSSIGE OPGØRELSER 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsens godkendelse... 3 Revisors

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor A. Den 28. juni 2012 blev der i sag nr. 33/2011 Klager mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n de l s e: Ved skrivelse af 7. april 2011 m. fl. har Klager klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Kvalitetskontrol 2011

Kvalitetskontrol 2011 Kvalitetskontrol 2011 Program Information fra Revisortilsynet Resultat af 2010 kontrollen Temaer Efterfølgende intern kontrol Konkurssager Virksomheder, som tidligere har været igennem en kontrol Nyheder

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e:

Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013. K e n d e l s e: Den 18. juli 2014 blev der i sag nr. 138/2013 og 159/2013 A A/S ved direktør B og C ApS ved direktør B mod statsautoriseret revisor D og E P/S afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 18. oktober

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89

Vi engagerer os mere. Gennemsigtighedsrapport 2013. CVR-nr.: 29 44 27 89 Vi engagerer os mere Gennemsigtighedsrapport 2013 CVR-nr.: 29 44 27 89 Revisionsvirksomhedens juridiske struktur Nielsen & Christensen er organiseret som et partnerselskab. Nielsen & Christensen Statsautoriseret

Læs mere

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter

Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Taksonomi vejledning for digitale årsrapporter Indledning... Valg af taksonomi... 3 Generelt om udfyldelse af elementer... 3 4 Forside... 4 5 Virksomhedsoplysninger... 5 6 Ledelsespåtegning... 8 7 Revisor

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e:

Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74. K e n d e l s e: Den 15. september 2009 blev der i sag nr. 45/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden Revisoren.nu v/charlotte V. Bjerre, CVR-nr. 25 15 16 74 og Registreret revisor Charlotte Vedel Kure Bjerre

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere