KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse 001 Rettelsesblad 100 Indledning 101 Vedtægter 102 Regulativ 103 Bestyrelse 104 Forretningsorden for bestyrelsen 105 Rejseafregninger bestyrelse og udvalg. 106 Personale 110 Medlemsorganisationer - generelt 111 Dansk Ballonunion 112 Dansk Faldskærms Union 113 Dansk Hanggliding og Paraglider Union 114 Dansk Kunstflyvnings Union 115 Dansk Motorflyver Union 116 Dansk Svæveflyver Union 117 Dansk UL-Flyver Union 118 KZ & Veteranfly Klubben 119 Modelflyvning Danmark 200 Udvalg og kommissorier - generelt 201 Forretningsudvalg 202 IT-udvalg 203 Juridisk udvalg 204 Kommunikationsudvalg 205 Luftrumsudvalg 206 Lægeudvalg 207 Miljøudvalg 208 Rulemakingudvalg (Kaffeklubben) 209 Sportsudvalg 210 Teknikudvalg 211 Uddannelsesudvalg 212 Ungdomsudvalg 220 Redaktionsudvalg, flyvehåndbogen 250 KDA s repræsentanter i Eksterne udvalg 251 FAI Commissions 260 Internationalt samarbejde 261 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 262 Europe Air Sports 263 Nordic Coordination Meetings

3 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 2 (2) 280 Samarbejdspartnere aftaler 281 Trafikstyrelsen 282 NAVIAIR 283 Friluftsrådet 284 Danmarks Naturfredningsforening 300 Sportslicenser - generelt 301 Udstedelse og fornyelse 302 Administrative rutiner / Information til FAI 320 Danmarksrekorder generelt 321 Generelle regler for godkendelse af rekorder 322 Registrering af danmarksrekorder 330 Kalibrering af GPS-loggere 400 Uddannelsesvirksomhed 411 Sprogtest Håndbog 600 Bibliotek 630 Mødelokaler 700 Medlemsregistrering 701 Administrative procedurer 702 Medlemslister 703 FLYV til- og framelding af abonnement 800 Kommunikation 801 Brug af KDA s navn og logo 810 Hjemmeside indhold og ajourføring 999 KDA s gebyrer m.v.

4 Gruppe: 001 Side: 1 (1) RETTELSESBLAD Rettelser og tilføjelser: Første udgave

5 Gruppe: 100 Side: 1 (1) INDLEDNING Det har i nogen tid været KDA s bestyrelses ønske, at få udarbejdet en egentlig beskrivelse af de forskellige aspekter i KDA s virksomhed. Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA en række forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter, kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist omfang altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere åben vil KDA syne for organisationernes medlemmer og det er netop et af KDA s bestyrelses formål med en sådan beskrivelse at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Det siger sig selv, at et så ambitiøst projekt nødvendigvis må være dynamisk, og nærværende Driftshåndbog (DHB) vil derfor fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt. DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i givet fald at holde sin printede udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe 001 findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA s nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser. Det er KDA s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og interesse for KDA s forskelligartede virksomhed. Roskilde, den 1. april 2012 Helge Hald formand

6 Gruppe: 101 Dato: Side: 1 (7) VEDTÆGTER Vedtægter For KONGELIG DANSK AEROKLUB (Danmarks Luftsports-Forbund) Stiftet 20. januar 1909 Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 17. september 2011 I kraft fra samme dato 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "", forkortet KDA. Tillægsnavn er Danmarks Luftsports-Forbund Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde. 2 Formål KDA s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser, i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt. KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique Internationale (FAI). 3 Tilsluttede organisationer 3.1 Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet. En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDA's vedtægter. 3.2 Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA. Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde. 3.4 Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA s formål, jvf. 2.

7 Gruppe: 101 Dato: Side: 2 (7) VEDTÆGTER 4 Medlemmer Medlemmerne af KDA består af: 4.1 Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 4.2 Organisationsmedlemmer. Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt Som organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin klub har stemmeret i sin organisation. 4.3 Direkte medlemmer. Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner. 4.4 Firmamedlemmer. Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse. 5 Ophør af medlemskab 5.1 Direkte medlemmer Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet til KDA med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. 5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab. Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ som nævnt i vedtægternes Medlemsorganisationer Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet med 6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue. 5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet. 6 Kontingent 6.1 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 6.2 Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

8 Gruppe: 101 Dato: Side: 3 (7) VEDTÆGTER 7 Ret til deltagelse i arrangementer med mere Alle medlemmer har adgang til KDA s fælles møder og arrangementer og har ret til at benytte KDA's bibliotek. Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe. 8 Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed. 8.1 Adgang til repræsentantskabsmødet: Alle KDA's medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret. Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt. 8.2 Repræsentantskabets dirigent: Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse. 8.3 Stemmeret og afstemninger: På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er). Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. Regler for tildeling af stemmer: a. Organisationer. Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde. Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer tilsvarende. b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer. Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme d. Firmamedlemmer har ikke stemmeret Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 18 om ændring af vedtægter og eksklusion samt 19 om opløsning. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det. 8.4 Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed.

9 Gruppe: 101 Dato: Side: 4 (7) VEDTÆGTER 8.5 Protokol. Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft. 9 Ordinære repræsentantskabsmøder Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i anden halvdel af året, inden udgangen af september måned. Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen. Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat. 4. Behandling af forslag fra medlemmerne 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. 6. Valg. 6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen) 6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år ad gangen) 6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen) 6.4 Valg af 2 revisorer, jf Eventuelt Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens punkt 4 skal være KDA s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. s årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra KDA s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. 10 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

10 Gruppe: 101 Dato: Side: 5 (7) VEDTÆGTER Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse. Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen. 11 Protektor KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål. 12 Bestyrelse Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne politik samt forvalter KDA's formue og midler Bestyrelsens sammensætning: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en medlemsorganisation, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være medlem af en medlemsorganisation jfr. 4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade bestyrelsen senest ved opsigelsesperiodens udløb. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år. Finder valget af formanden sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges som afløser, vælges første gang for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en næstformand samt fordeler funktionsområder Afholdelse af bestyrelsesmøder: Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden. Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første bestyrelsesmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde Tegning og beslutningsdygtighed: KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

11 Gruppe: 101 Dato: Side: 6 (7) VEDTÆGTER Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende Uforudsete forhold: Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet. 13 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende udvalgs sagsområde. Udvalgene har intet politisk ansvar. 14 Sekretariatet Sekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet. Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan. Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre. Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen. 15 Regnskab KDA's regnskabsår er kalenderåret. Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15. marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen årsrapporten. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har godkendt og underskrevet årsrapporten, udsendes den til medlemsorganisationerne. 16 Revision Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af hvilke den ene skal være medlem af KDA, medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 17 Formue KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål. Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.

12 Gruppe: 101 Dato: Side: 7 (7) VEDTÆGTER Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal godkendes af bestyrelsen. 18 Vedtægtsændringer og eksklusion Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel. På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer. 19 Opløsning Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget. Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer dog ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer - i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent. Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for opløsning. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald formand sign. Bent Holgersen dirigent

13 Gruppe: 102 Dato: Side: 1 (4) REGULATIV REGULATIV for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne. 1 Dette regulativ har hjemmel i 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 1. januar 2012 forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA. Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsorganisationerne. 2 KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation medlemsorganisationerne på områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt. KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og hvert af deres medlemmer den fælles service, som KDA efter repræsentantskabets eller bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for medlemmer af KDA-organisationer. Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen og/eller organisationens medlemmer. 3 Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDAs vedtægter. Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlemsorganisationenes formål. Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA ikke i forhold til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab. 4 Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet medlemsorganisationerne, er organisationsmedlemmer i KDA, jf. 4 stk. 2 i KDAs vedtægter. Organisationsmedlemmernes rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet.

14 Gruppe: 102 Dato: Side: 2 (4) REGULATIV 5 FLYV står til rådighed for meddelelser og artikler i det omfang, det er muligt inden for bladets rammer, alt efter aftale med bladets redaktion i hvert enkelt tilfælde Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA: Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem i KDA er, om medlemmet direkte eller indirekte igennem sin klub har stemmeret i respektive medlemsorganisations anliggender. Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn, adresse og fødselsår. 2. Udmeldelse af medlemmer: Medlemmer kan udmeldes med en måneders varsel, når de ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i stykke 1. I særlige tilfælde kan aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf Kontingent: Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA: 1. Kontingent til KDA 2. Betaling for FLYV for de medlemmer, der har abonnement via sit medlemskab af medlemsorganisationen Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab og prisen for FLYV af KDA's bestyrelse. Terminer og måder for indbetaling af disse beløb aftales mellem KDA og den enkelte medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. 10. Udebliver betaling efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen forfalder umiddelbart til betaling. KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt: 1. at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri. 2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes sammensætning i respektive organisationer 3. at holde hinanden og FLYV orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt. KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i 2, 1. at udpege delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde at udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor er opfyldt 7

15 Gruppe: 102 Dato: Side: 3 (4) REGULATIV 2. at holde den enkelte medlemsorganisation opdateret om forhold i FAI og EAS der berører medlemsorganisationen 3. efter nærmere aftale med medlemsorganisationerne at arrangere tværfaglige kurser Den enkelte medlemsorganisation påtager sig 1. at drage omsorg for, at ethvert medlem, jf. 6, stk. 1, af medlemsorganisationen er tilmeldt KDA. 2. at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet 3. at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe herom. 4. at indstille personer fra sin medlemskreds som KDA s delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde. 5. på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper i EAS 8 Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ, søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes med en aftale om problemets Iøsning. Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA's repræsentantskabsmøde. Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs bestyrelse denne beslutning. Denne beslutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab. 9 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA og medlemsorganisationerne. Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til 10 mellem KDA og de medlemsorganisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse. For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til 10 mellem KDA og pågældende organisation. 10 Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler om:

16 Gruppe: 102 Dato: Side: 4 (4) REGULATIV Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Abonnementer på FLYV på medlemsvilkår 11 Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 17. september 2011 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald Formand sign. Bent Holgersen Dirigent

17 Gruppe: 103 Side: 1 (1) BESTYRELSE Bestyrelse: Helge Hald, formand (DSvU) Per Wistisen, næstformand (DSvU) Ole Kobberup (DFU) Palle J. Christensen (KZ&V) Paul Harrison (DMU) Søren Pedersen (DMU) Regnar Pedersen (indtrådt som suppleant) (MDK)

18 Gruppe: 104 Side: 1 (1) FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN Forretningsorden for KDA s bestyrelse 1. Bestyrelsen formulerer KDA s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er tilstede. 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 6. Bestyrelsen varetager KDA s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet. 7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg. 8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden. 9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet. 10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der tilstræbes seks ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Vedtaget på bestyrelsesmødet den revideret / jv revideret / am revideret / am revideret / am

19 Gruppe: 105 Side: 1 (2) REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE KDA s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse Generelt Mødetyper: Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige myndigheder. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af et medlem af KDA s bestyrelse/generalsekretær. Hvem: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA s faste udvalg. Herudover øvrige medlemmer af KDA, der er godkendt af bestyrelsen/generalsekretæren til at deltage i bestemte møder. Godtgørelse: Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem/generalsekretær. Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende laveste takst (2,10 kr./km pr. 1. januar 2012). Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb. Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift til brobillet(ter) for en normal personbil. Generelt: Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer bl.a., at man ved kørsel i egen bil - så vidt det er muligt - skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere.. Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning for at refusion kan finde sted. Afregningsskema: Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA s (ovennævnte) regler sker ved at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller kmafstand t/r - sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. Brug gerne formularen der findes på adressen under SEKRETARIAT.

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FAIR DOG 1 Foreningens navn, hjemsted og målgruppe 1.1 Foreningens navn er Fair Dog og er stiftet d. 23.01. 2011. 1.2 Foreningens hjemsted er bopælsadressen For den til enhver tid valgte formand. 1.3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere