KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse 001 Rettelsesblad 100 Indledning 101 Vedtægter 102 Regulativ 103 Bestyrelse 104 Forretningsorden for bestyrelsen 105 Rejseafregninger bestyrelse og udvalg. 106 Personale 110 Medlemsorganisationer - generelt 111 Dansk Ballonunion 112 Dansk Faldskærms Union 113 Dansk Hanggliding og Paraglider Union 114 Dansk Kunstflyvnings Union 115 Dansk Motorflyver Union 116 Dansk Svæveflyver Union 117 Dansk UL-Flyver Union 118 KZ & Veteranfly Klubben 119 Modelflyvning Danmark 200 Udvalg og kommissorier - generelt 201 Forretningsudvalg 202 IT-udvalg 203 Juridisk udvalg 204 Kommunikationsudvalg 205 Luftrumsudvalg 206 Lægeudvalg 207 Miljøudvalg 208 Rulemakingudvalg (Kaffeklubben) 209 Sportsudvalg 210 Teknikudvalg 211 Uddannelsesudvalg 212 Ungdomsudvalg 220 Redaktionsudvalg, flyvehåndbogen 250 KDA s repræsentanter i Eksterne udvalg 251 FAI Commissions 260 Internationalt samarbejde 261 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 262 Europe Air Sports 263 Nordic Coordination Meetings

3 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 2 (2) 280 Samarbejdspartnere aftaler 281 Trafikstyrelsen 282 NAVIAIR 283 Friluftsrådet 284 Danmarks Naturfredningsforening 300 Sportslicenser - generelt 301 Udstedelse og fornyelse 302 Administrative rutiner / Information til FAI 320 Danmarksrekorder generelt 321 Generelle regler for godkendelse af rekorder 322 Registrering af danmarksrekorder 330 Kalibrering af GPS-loggere 400 Uddannelsesvirksomhed 411 Sprogtest Håndbog 600 Bibliotek 630 Mødelokaler 700 Medlemsregistrering 701 Administrative procedurer 702 Medlemslister 703 FLYV til- og framelding af abonnement 800 Kommunikation 801 Brug af KDA s navn og logo 810 Hjemmeside indhold og ajourføring 999 KDA s gebyrer m.v.

4 Gruppe: 001 Side: 1 (1) RETTELSESBLAD Rettelser og tilføjelser: Første udgave

5 Gruppe: 100 Side: 1 (1) INDLEDNING Det har i nogen tid været KDA s bestyrelses ønske, at få udarbejdet en egentlig beskrivelse af de forskellige aspekter i KDA s virksomhed. Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA en række forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter, kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist omfang altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere åben vil KDA syne for organisationernes medlemmer og det er netop et af KDA s bestyrelses formål med en sådan beskrivelse at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Det siger sig selv, at et så ambitiøst projekt nødvendigvis må være dynamisk, og nærværende Driftshåndbog (DHB) vil derfor fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt. DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i givet fald at holde sin printede udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe 001 findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA s nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser. Det er KDA s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og interesse for KDA s forskelligartede virksomhed. Roskilde, den 1. april 2012 Helge Hald formand

6 Gruppe: 101 Dato: Side: 1 (7) VEDTÆGTER Vedtægter For KONGELIG DANSK AEROKLUB (Danmarks Luftsports-Forbund) Stiftet 20. januar 1909 Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 17. september 2011 I kraft fra samme dato 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "", forkortet KDA. Tillægsnavn er Danmarks Luftsports-Forbund Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde. 2 Formål KDA s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser, i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt. KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique Internationale (FAI). 3 Tilsluttede organisationer 3.1 Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet. En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDA's vedtægter. 3.2 Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA. Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde. 3.4 Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA s formål, jvf. 2.

7 Gruppe: 101 Dato: Side: 2 (7) VEDTÆGTER 4 Medlemmer Medlemmerne af KDA består af: 4.1 Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 4.2 Organisationsmedlemmer. Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt Som organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin klub har stemmeret i sin organisation. 4.3 Direkte medlemmer. Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner. 4.4 Firmamedlemmer. Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse. 5 Ophør af medlemskab 5.1 Direkte medlemmer Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet til KDA med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. 5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab. Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ som nævnt i vedtægternes Medlemsorganisationer Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet med 6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue. 5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet. 6 Kontingent 6.1 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 6.2 Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

8 Gruppe: 101 Dato: Side: 3 (7) VEDTÆGTER 7 Ret til deltagelse i arrangementer med mere Alle medlemmer har adgang til KDA s fælles møder og arrangementer og har ret til at benytte KDA's bibliotek. Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe. 8 Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed. 8.1 Adgang til repræsentantskabsmødet: Alle KDA's medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret. Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt. 8.2 Repræsentantskabets dirigent: Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse. 8.3 Stemmeret og afstemninger: På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er). Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. Regler for tildeling af stemmer: a. Organisationer. Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde. Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer tilsvarende. b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer. Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme d. Firmamedlemmer har ikke stemmeret Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 18 om ændring af vedtægter og eksklusion samt 19 om opløsning. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det. 8.4 Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed.

9 Gruppe: 101 Dato: Side: 4 (7) VEDTÆGTER 8.5 Protokol. Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft. 9 Ordinære repræsentantskabsmøder Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i anden halvdel af året, inden udgangen af september måned. Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen. Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat. 4. Behandling af forslag fra medlemmerne 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. 6. Valg. 6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen) 6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år ad gangen) 6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen) 6.4 Valg af 2 revisorer, jf Eventuelt Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens punkt 4 skal være KDA s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. s årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra KDA s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. 10 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

10 Gruppe: 101 Dato: Side: 5 (7) VEDTÆGTER Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse. Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen. 11 Protektor KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål. 12 Bestyrelse Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne politik samt forvalter KDA's formue og midler Bestyrelsens sammensætning: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en medlemsorganisation, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være medlem af en medlemsorganisation jfr. 4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade bestyrelsen senest ved opsigelsesperiodens udløb. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år. Finder valget af formanden sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges som afløser, vælges første gang for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en næstformand samt fordeler funktionsområder Afholdelse af bestyrelsesmøder: Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden. Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første bestyrelsesmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde Tegning og beslutningsdygtighed: KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

11 Gruppe: 101 Dato: Side: 6 (7) VEDTÆGTER Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende Uforudsete forhold: Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet. 13 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende udvalgs sagsområde. Udvalgene har intet politisk ansvar. 14 Sekretariatet Sekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet. Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan. Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre. Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen. 15 Regnskab KDA's regnskabsår er kalenderåret. Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15. marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen årsrapporten. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har godkendt og underskrevet årsrapporten, udsendes den til medlemsorganisationerne. 16 Revision Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af hvilke den ene skal være medlem af KDA, medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 17 Formue KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål. Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.

12 Gruppe: 101 Dato: Side: 7 (7) VEDTÆGTER Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal godkendes af bestyrelsen. 18 Vedtægtsændringer og eksklusion Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel. På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer. 19 Opløsning Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget. Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer dog ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer - i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent. Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for opløsning. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald formand sign. Bent Holgersen dirigent

13 Gruppe: 102 Dato: Side: 1 (4) REGULATIV REGULATIV for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne. 1 Dette regulativ har hjemmel i 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 1. januar 2012 forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA. Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsorganisationerne. 2 KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation medlemsorganisationerne på områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt. KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og hvert af deres medlemmer den fælles service, som KDA efter repræsentantskabets eller bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for medlemmer af KDA-organisationer. Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen og/eller organisationens medlemmer. 3 Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDAs vedtægter. Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlemsorganisationenes formål. Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA ikke i forhold til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab. 4 Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet medlemsorganisationerne, er organisationsmedlemmer i KDA, jf. 4 stk. 2 i KDAs vedtægter. Organisationsmedlemmernes rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet.

14 Gruppe: 102 Dato: Side: 2 (4) REGULATIV 5 FLYV står til rådighed for meddelelser og artikler i det omfang, det er muligt inden for bladets rammer, alt efter aftale med bladets redaktion i hvert enkelt tilfælde Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA: Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem i KDA er, om medlemmet direkte eller indirekte igennem sin klub har stemmeret i respektive medlemsorganisations anliggender. Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn, adresse og fødselsår. 2. Udmeldelse af medlemmer: Medlemmer kan udmeldes med en måneders varsel, når de ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i stykke 1. I særlige tilfælde kan aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf Kontingent: Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA: 1. Kontingent til KDA 2. Betaling for FLYV for de medlemmer, der har abonnement via sit medlemskab af medlemsorganisationen Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab og prisen for FLYV af KDA's bestyrelse. Terminer og måder for indbetaling af disse beløb aftales mellem KDA og den enkelte medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. 10. Udebliver betaling efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen forfalder umiddelbart til betaling. KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt: 1. at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri. 2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes sammensætning i respektive organisationer 3. at holde hinanden og FLYV orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt. KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i 2, 1. at udpege delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde at udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor er opfyldt 7

15 Gruppe: 102 Dato: Side: 3 (4) REGULATIV 2. at holde den enkelte medlemsorganisation opdateret om forhold i FAI og EAS der berører medlemsorganisationen 3. efter nærmere aftale med medlemsorganisationerne at arrangere tværfaglige kurser Den enkelte medlemsorganisation påtager sig 1. at drage omsorg for, at ethvert medlem, jf. 6, stk. 1, af medlemsorganisationen er tilmeldt KDA. 2. at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet 3. at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe herom. 4. at indstille personer fra sin medlemskreds som KDA s delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde. 5. på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper i EAS 8 Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ, søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes med en aftale om problemets Iøsning. Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA's repræsentantskabsmøde. Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs bestyrelse denne beslutning. Denne beslutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab. 9 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA og medlemsorganisationerne. Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til 10 mellem KDA og de medlemsorganisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse. For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til 10 mellem KDA og pågældende organisation. 10 Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler om:

16 Gruppe: 102 Dato: Side: 4 (4) REGULATIV Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Abonnementer på FLYV på medlemsvilkår 11 Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 17. september 2011 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald Formand sign. Bent Holgersen Dirigent

17 Gruppe: 103 Side: 1 (1) BESTYRELSE Bestyrelse: Helge Hald, formand (DSvU) Per Wistisen, næstformand (DSvU) Ole Kobberup (DFU) Palle J. Christensen (KZ&V) Paul Harrison (DMU) Søren Pedersen (DMU) Regnar Pedersen (indtrådt som suppleant) (MDK)

18 Gruppe: 104 Side: 1 (1) FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN Forretningsorden for KDA s bestyrelse 1. Bestyrelsen formulerer KDA s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er tilstede. 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 6. Bestyrelsen varetager KDA s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet. 7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg. 8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden. 9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet. 10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der tilstræbes seks ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Vedtaget på bestyrelsesmødet den revideret / jv revideret / am revideret / am revideret / am

19 Gruppe: 105 Side: 1 (2) REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE KDA s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse Generelt Mødetyper: Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige myndigheder. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af et medlem af KDA s bestyrelse/generalsekretær. Hvem: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA s faste udvalg. Herudover øvrige medlemmer af KDA, der er godkendt af bestyrelsen/generalsekretæren til at deltage i bestemte møder. Godtgørelse: Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem/generalsekretær. Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende laveste takst (2,10 kr./km pr. 1. januar 2012). Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb. Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift til brobillet(ter) for en normal personbil. Generelt: Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer bl.a., at man ved kørsel i egen bil - så vidt det er muligt - skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere.. Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning for at refusion kan finde sted. Afregningsskema: Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA s (ovennævnte) regler sker ved at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller kmafstand t/r - sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. Brug gerne formularen der findes på adressen under SEKRETARIAT.

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION April 2013 Bestillingsnr. 31002 VEDTÆGTER FOR DANSK SEJLUNION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Vision, Mission & Værdier... 4 3 Højere instanser... 5 4 Optagelse... 5 5 Inddeling i Kredse

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER

DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER DBwF's LOVE, REGLER, BESTEMMELSER, FONDE, PROPOSITIONER og SPECIFIKATIONER 2014 Indholdsfortegnelse LOVE Indholdsfortegnelse Revision: 5/2014 1 Navn og hjemsted... 6 Revision: 1/2008 2 Formål... 7 Revision:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub

Vedtægter for. Dansk Retriever Klub Vedtægter for Dansk Retriever Klub 1 INDHOLD 1 Navn og hjemsted...side 3 2 Organisation...side 3 3 Klubbens formål...side 3 4 Avlsarbejde...side 4 5 Medlemsskab...side 4 6 Kontingent...side 4 7 Stemmeret

Læs mere

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv.

Dansk Kiropraktor Forenings. Love mv. Dansk Kiropraktor Forenings Love mv. 2013-2015 Indhold Kiropraktorløftet... 3 Love Navn og formål... 4 Foreningens arbejdsområde... 4 Kiropraktorkredsforeninger (KKF)... 4 Medlemmer... 5 Medlemsforpligtelser...

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Vedtægter Business Danmark

Vedtægter Business Danmark Vedtægter Business Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Business Danmark Organisationen for salg, marketing og rådgivning. Dens hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er primært:

Læs mere

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004

Vedtægt for DM. Vedtaget ved urafstemning maj 2004 Vedtægt for DM Vedtaget ved urafstemning maj 2004 1. Navn Foreningens navn er DM (Dansk Magisterforening). 2. Hjemsted Foreningen har hovedkontor i Frederiksberg Kommune. 3. Formål DM er en fagforening,

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund

Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund Håndbog for Dansk Firmaidrætsforbund 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Organisation... 3 1.1 Organisatorisk oversigt... 3 1.2 Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund... 3 1.3 Retningslinjer for lønnet

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Love. Kongressen 2012

Love. Kongressen 2012 Love Kongressen 2012 Udgiver: Dansk Metalarbejderforbund Redaktion og layout: Kommunikationsafdelingen Foto: Michael Bo Rasmussen Redaktionen er afsluttet den 29.10. 2012 Indhold Forbundets formål... 6

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET

LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN2010 BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET LOVE KONGRESSEN 2010 Indholdsfortegnelse Navn og formål...............................................side 5 Optagelse og medlemskab......................................side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok

Vedtægter. for Haveforeningen Lille Nok. 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok 1 Vedtægter for Haveforeningen Lille Nok Foreningens navn er: Haveforeningen Lille Nok 1. Dens hjemsted er Københavns kommune Stiftet den 7. januar 1998 2. Formål

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere