KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG"

Transkript

1 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

2 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse 001 Rettelsesblad 100 Indledning 101 Vedtægter 102 Regulativ 103 Bestyrelse 104 Forretningsorden for bestyrelsen 105 Rejseafregninger bestyrelse og udvalg. 106 Personale 110 Medlemsorganisationer - generelt 111 Dansk Ballonunion 112 Dansk Faldskærms Union 113 Dansk Hanggliding og Paraglider Union 114 Dansk Kunstflyvnings Union 115 Dansk Motorflyver Union 116 Dansk Svæveflyver Union 117 Dansk UL-Flyver Union 118 KZ & Veteranfly Klubben 119 Modelflyvning Danmark 200 Udvalg og kommissorier - generelt 201 Forretningsudvalg 202 IT-udvalg 203 Juridisk udvalg 204 Kommunikationsudvalg 205 Luftrumsudvalg 206 Lægeudvalg 207 Miljøudvalg 208 Rulemakingudvalg (Kaffeklubben) 209 Sportsudvalg 210 Teknikudvalg 211 Uddannelsesudvalg 212 Ungdomsudvalg 220 Redaktionsudvalg, flyvehåndbogen 250 KDA s repræsentanter i Eksterne udvalg 251 FAI Commissions 260 Internationalt samarbejde 261 Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 262 Europe Air Sports 263 Nordic Coordination Meetings

3 INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 2 (2) 280 Samarbejdspartnere aftaler 281 Trafikstyrelsen 282 NAVIAIR 283 Friluftsrådet 284 Danmarks Naturfredningsforening 300 Sportslicenser - generelt 301 Udstedelse og fornyelse 302 Administrative rutiner / Information til FAI 320 Danmarksrekorder generelt 321 Generelle regler for godkendelse af rekorder 322 Registrering af danmarksrekorder 330 Kalibrering af GPS-loggere 400 Uddannelsesvirksomhed 411 Sprogtest Håndbog 600 Bibliotek 630 Mødelokaler 700 Medlemsregistrering 701 Administrative procedurer 702 Medlemslister 703 FLYV til- og framelding af abonnement 800 Kommunikation 801 Brug af KDA s navn og logo 810 Hjemmeside indhold og ajourføring 999 KDA s gebyrer m.v.

4 Gruppe: 001 Side: 1 (1) RETTELSESBLAD Rettelser og tilføjelser: Første udgave

5 Gruppe: 100 Side: 1 (1) INDLEDNING Det har i nogen tid været KDA s bestyrelses ønske, at få udarbejdet en egentlig beskrivelse af de forskellige aspekter i KDA s virksomhed. Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA en række forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter, kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist omfang altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere åben vil KDA syne for organisationernes medlemmer og det er netop et af KDA s bestyrelses formål med en sådan beskrivelse at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Det siger sig selv, at et så ambitiøst projekt nødvendigvis må være dynamisk, og nærværende Driftshåndbog (DHB) vil derfor fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt. DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud og vedligeholde den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i givet fald at holde sin printede udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe 001 findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA s nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser. Det er KDA s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og interesse for KDA s forskelligartede virksomhed. Roskilde, den 1. april 2012 Helge Hald formand

6 Gruppe: 101 Dato: Side: 1 (7) VEDTÆGTER Vedtægter For KONGELIG DANSK AEROKLUB (Danmarks Luftsports-Forbund) Stiftet 20. januar 1909 Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 17. september 2011 I kraft fra samme dato 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "", forkortet KDA. Tillægsnavn er Danmarks Luftsports-Forbund Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde. 2 Formål KDA s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser, i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA. KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil. KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt. KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique Internationale (FAI). 3 Tilsluttede organisationer 3.1 Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet. En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDA's vedtægter. 3.2 Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA. Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde. 3.4 Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA s formål, jvf. 2.

7 Gruppe: 101 Dato: Side: 2 (7) VEDTÆGTER 4 Medlemmer Medlemmerne af KDA består af: 4.1 Æresmedlemmer. Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen. 4.2 Organisationsmedlemmer. Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt Som organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin klub har stemmeret i sin organisation. 4.3 Direkte medlemmer. Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer over 18 år, firmaer og institutioner. 4.4 Firmamedlemmer. Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger. Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse. 5 Ophør af medlemskab 5.1 Direkte medlemmer Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet til KDA med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. 5.2 Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab. Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ som nævnt i vedtægternes Medlemsorganisationer Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet med 6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue. 5.4 Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet. 6 Kontingent 6.1 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 6.2 Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.

8 Gruppe: 101 Dato: Side: 3 (7) VEDTÆGTER 7 Ret til deltagelse i arrangementer med mere Alle medlemmer har adgang til KDA s fælles møder og arrangementer og har ret til at benytte KDA's bibliotek. Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe. 8 Repræsentantskabsmøder Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed. 8.1 Adgang til repræsentantskabsmødet: Alle KDA's medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret. Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt. 8.2 Repræsentantskabets dirigent: Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse. 8.3 Stemmeret og afstemninger: På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er). Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til. Regler for tildeling af stemmer: a. Organisationer. Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde. Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal stemmer tilsvarende. b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer. Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december. Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte. c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme d. Firmamedlemmer har ikke stemmeret Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog 18 om ændring af vedtægter og eksklusion samt 19 om opløsning. Ved stemmelighed bortfalder et forslag. Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det. 8.4 Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed.

9 Gruppe: 101 Dato: Side: 4 (7) VEDTÆGTER 8.5 Protokol. Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft. 9 Ordinære repræsentantskabsmøder Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i anden halvdel af året, inden udgangen af september måned. Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen. Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af årsberetning. 3. Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års driftsmæssige resultat. 4. Behandling af forslag fra medlemmerne 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år. 6. Valg. 6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen) 6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år ad gangen) 6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen) 6.4 Valg af 2 revisorer, jf Eventuelt Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens punkt 4 skal være KDA s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse. s årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet senest 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra KDA s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet. 10 Ekstraordinære repræsentantskabsmøder Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

10 Gruppe: 101 Dato: Side: 5 (7) VEDTÆGTER Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA s hjemmeside. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver anledning til dets afholdelse. Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen. 11 Protektor KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål. 12 Bestyrelse Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne politik samt forvalter KDA's formue og midler Bestyrelsens sammensætning: Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en medlemsorganisation, der har stemmeret på repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være medlem af en medlemsorganisation jfr. 4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade bestyrelsen senest ved opsigelsesperiodens udløb. Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden er på valg hvert år. Finder valget af formanden sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde. Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges som afløser, vælges første gang for en et-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en næstformand samt fordeler funktionsområder Afholdelse af bestyrelsesmøder: Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden. Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første bestyrelsesmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde Tegning og beslutningsdygtighed: KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med endnu et bestyrelsesmedlem. Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

11 Gruppe: 101 Dato: Side: 6 (7) VEDTÆGTER Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende Uforudsete forhold: Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet. 13 Udvalg Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver. I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen. Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende udvalgs sagsområde. Udvalgene har intet politisk ansvar. 14 Sekretariatet Sekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger. Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet. Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan. Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt over for myndigheder, banker med videre. Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen. 15 Regnskab KDA's regnskabsår er kalenderåret. Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15. marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen årsrapporten. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har godkendt og underskrevet årsrapporten, udsendes den til medlemsorganisationerne. 16 Revision Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af hvilke den ene skal være medlem af KDA, medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 17 Formue KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål. Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.

12 Gruppe: 101 Dato: Side: 7 (7) VEDTÆGTER Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal godkendes af bestyrelsen. 18 Vedtægtsændringer og eksklusion Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel. På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer. 19 Opløsning Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning. På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer. Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde. På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret. På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget. Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer dog ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer - i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent. Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for opløsning. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald formand sign. Bent Holgersen dirigent

13 Gruppe: 102 Dato: Side: 1 (4) REGULATIV REGULATIV for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne. 1 Dette regulativ har hjemmel i 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 1. januar 2012 forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA. Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsorganisationerne. 2 KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation medlemsorganisationerne på områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt. KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og hvert af deres medlemmer den fælles service, som KDA efter repræsentantskabets eller bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for medlemmer af KDA-organisationer. Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen og/eller organisationens medlemmer. 3 Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med KDAs vedtægter. Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlemsorganisationenes formål. Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA ikke i forhold til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab. 4 Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet medlemsorganisationerne, er organisationsmedlemmer i KDA, jf. 4 stk. 2 i KDAs vedtægter. Organisationsmedlemmernes rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter, er anført i dette regulativ, eller er omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet.

14 Gruppe: 102 Dato: Side: 2 (4) REGULATIV 5 FLYV står til rådighed for meddelelser og artikler i det omfang, det er muligt inden for bladets rammer, alt efter aftale med bladets redaktion i hvert enkelt tilfælde Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA: Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem i KDA er, om medlemmet direkte eller indirekte igennem sin klub har stemmeret i respektive medlemsorganisations anliggender. Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn, adresse og fødselsår. 2. Udmeldelse af medlemmer: Medlemmer kan udmeldes med en måneders varsel, når de ikke længere opfylder de betingelser, der er nævnt i stykke 1. I særlige tilfælde kan aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf Kontingent: Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA: 1. Kontingent til KDA 2. Betaling for FLYV for de medlemmer, der har abonnement via sit medlemskab af medlemsorganisationen Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab og prisen for FLYV af KDA's bestyrelse. Terminer og måder for indbetaling af disse beløb aftales mellem KDA og den enkelte medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. 10. Udebliver betaling efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen forfalder umiddelbart til betaling. KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt: 1. at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri. 2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes sammensætning i respektive organisationer 3. at holde hinanden og FLYV orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt. KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i 2, 1. at udpege delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde at udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor er opfyldt 7

15 Gruppe: 102 Dato: Side: 3 (4) REGULATIV 2. at holde den enkelte medlemsorganisation opdateret om forhold i FAI og EAS der berører medlemsorganisationen 3. efter nærmere aftale med medlemsorganisationerne at arrangere tværfaglige kurser Den enkelte medlemsorganisation påtager sig 1. at drage omsorg for, at ethvert medlem, jf. 6, stk. 1, af medlemsorganisationen er tilmeldt KDA. 2. at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet 3. at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe herom. 4. at indstille personer fra sin medlemskreds som KDA s delegerede og evt. observatører til FAI s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde. 5. på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper i EAS 8 Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ, søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes med en aftale om problemets Iøsning. Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA's repræsentantskabsmøde. Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs bestyrelse denne beslutning. Denne beslutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab. 9 Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA og medlemsorganisationerne. Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til 10 mellem KDA og de medlemsorganisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse. For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende ved tiltrædelsesaftale i henhold til 10 mellem KDA og pågældende organisation. 10 Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler om:

16 Gruppe: 102 Dato: Side: 4 (4) REGULATIV Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation. Abonnementer på FLYV på medlemsvilkår 11 Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 17. september 2011 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter. Roskilde, den 17. september 2011 sign. Helge Hald Formand sign. Bent Holgersen Dirigent

17 Gruppe: 103 Side: 1 (1) BESTYRELSE Bestyrelse: Helge Hald, formand (DSvU) Per Wistisen, næstformand (DSvU) Ole Kobberup (DFU) Palle J. Christensen (KZ&V) Paul Harrison (DMU) Søren Pedersen (DMU) Regnar Pedersen (indtrådt som suppleant) (MDK)

18 Gruppe: 104 Side: 1 (1) FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN Forretningsorden for KDA s bestyrelse 1. Bestyrelsen formulerer KDA s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes kommissorier. 2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden eller i dennes fravær næstformanden, er tilstede. 4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det. 5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende. 6. Bestyrelsen varetager KDA s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet. 7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg. 8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet. Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til orientering og publiceres på KDA s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden. 9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet. 10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der tilstræbes seks ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Vedtaget på bestyrelsesmødet den revideret / jv revideret / am revideret / am revideret / am

19 Gruppe: 105 Side: 1 (2) REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE KDA s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse Generelt Mødetyper: Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige myndigheder. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af et medlem af KDA s bestyrelse/generalsekretær. Hvem: Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA s faste udvalg. Herudover øvrige medlemmer af KDA, der er godkendt af bestyrelsen/generalsekretæren til at deltage i bestemte møder. Godtgørelse: Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem/generalsekretær. Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende laveste takst (2,10 kr./km pr. 1. januar 2012). Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb. Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift til brobillet(ter) for en normal personbil. Generelt: Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer bl.a., at man ved kørsel i egen bil - så vidt det er muligt - skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere.. Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning for at refusion kan finde sted. Afregningsskema: Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA s (ovennævnte) regler sker ved at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller kmafstand t/r - sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. Brug gerne formularen der findes på adressen under SEKRETARIAT.

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION

VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION VEDTÆGTER FOR DANSK BALLONUNION 1. NAVN 1. Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark. 2. Stiftet: Den 20. september 1981. 3. Hjemsted: Den til enhver tid valgte

Læs mere

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub.

Navn og formål. Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. Dansk Faldskærms Union Vedtægter Side 1 af 9 Navn og formål 1 Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk Faldskærms Klub. DFU's hjemsted er Brøndby kommune. DFU er medlem

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport

Vedtægter for Aarhus Automobil Sport Som ønsket på generalforsamlingen i 2015, så har bestyrelsen gennemgået vedtægter for Aarhus Automobil Sport. Mange af ændringerne er foretaget med udgangspunkt i DIF s standardvedtægter. Tekster, som

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER VEDTÆGTER FOR FORENINGEN FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Foreningen 1. Foreningen for Bevaringsværdige Bygninger er en sammenslutning af private ejere af bevaringsværdige bygninger i Danmark. Ved bevaringsværdige

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B

L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B L O L L A N D F A L S T E R S V Æ V E F L Y V E K L U B LOVE 1 Klubbens navn er Lolland Falster Svæveflyveklub, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union og Kongelig Dansk Aeroklub, samt medlem af Dansk Idræts

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Love. for. Horsens Flyveklub

Love. for. Horsens Flyveklub Love for Horsens Flyveklub 1. Klubbens navn er HORSENS FLYVEKLUB. Dens hjemsted er Horsens. 2. Klubben er upolitisk, og dens formål er at samle flyveinteresserede og fremme interessen for flyvning. Samt

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER

DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER DANSK GOLF UNIONS VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Unionens navn er Dansk Golf Union (DGU). DGU s hjemsted er Brøndby Kommune. Stk. 2 DGU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund og European Golf Association,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening

Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening Vedtægter For Tønder Handelsstandsforening 1. Foreningens navn er "Tønder Handelsstandsforening" og den har sit hjemsted i Tønder Kommune. 2. Foreningens formål er: a. at virke til fremme af handel, service,

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere