Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Skolekreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens og skolelederens mundtlige beretning. 3. Fremlæggelse og orientering af det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for Den selvejende Institution Busses Skole. Endvidere orientering om budget og skolepenge. Bestyrelsen fastholder skolepengeraten uændret pr. 1. august 2014: For 0., 1., 2., 3. klasse ,00 For 4., 5. klasse ,00 For 6., 7., 8., 9. klasse ,00 Der betales i 12 måneder. Søskendemoderation: For tredje og efterfølgende børn betales 1/2 pris (50%). Betalingen for fritidsordning reguleres fra den 1. august 2014 efter følgende retningslinjer: For Minibussen og Bussen betales der: For klasse ,00 For klasse ,00 Der betales i 11 måneder (august - juni). Søskendemoderation: For tredje og efterfølgende børn betales 1/2 pris (50%). Skolefritidsordningen er fysisk opdelt i to afdelinger. Minibussen for beg.- til 2. klasse og Bussen for 3. til 5. klasse. Betalingen tilmeldes betalingsservice (PBS). Der betales i måneden forud. Ved for sen indbetaling opkræves der et rykkergebyr på 275,00 kroner samt morarenter på 2% pr. påbegyndt måned. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. De afgående bestyrelsesmedlemmer er som nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen Ole Stephensen og Allan Fenger. Allan Fenger modtager genvalg. Som nyt medlem til bestyrelsen opstiller Svend Ulrik Nyholm (far til Mathilde 4. klasse og Anton 9.a). Som suppleanter til bestyrelsen opstiller Maria Damm-Henrichsen (mor til Anton 1. klasse og Frida 5. klasse 5. Orientering om bestyrelsens valg af revisor (Brandt revision & rådgivning). 6. Indkomne forslag - ingen 7. Orientering om: - Folkeskolereformen august 2014 og dens betydning for Busses Skole 8. Eventuelt. AD 1: Jens Vinter Nielsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og alle formalia var overholdt. Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen. 1

2 AD 2: Jens Vinter Nielsen gav ordet til skolens bestyrelsesformand Allan Fenger, der aflagde bestyrelsens beretning, og derefter til skoleleder Bjarne Højlund, der aflagde sin beretning. AD 3: Skolens revisor Birger Hansen gennemgik det reviderede og af bestyrelsen godkendte regnskab for den Selvejende Institution Busses Skole for regnskabsåret Han konstaterede at årets resultat på kroner er rigtig godt, og styrker egenkapitalen efter sidste års drastiske nedskrivning. I forhold til årets hoved- og nøgletal så er årets overskudsgrad på 3% rigtig god. Likviditetsgraden på 11,1% er isoleret set for lille. Soliditetsgraden på 19,4% er efter omstændighederne god. Finansieringsgraden på 57,8% er fin. Antallet af lærerårsværk er faldet en smule i forhold til 2012, det skyldes lærerlockouten i april Antallet af årselever pr. lærerårsværk på 13,6 er rigtig fint. Der er balance i tingene. Statstilskuddet, som er skolens vægtigst indtægtskilde, er for nedadgående. Det rammer især de midler, der er afsat som undervisningstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til inklusion. Birger Hansen konkluderede, at skolen samlet set har en sund økonomi. AD 4: Allan Fenger blev genvalgt til bestyrelsen, og Svend Ulrik Nyholm blev valgt ind. Maria Damm-Henrichsen blev valgt som suppleant. AD 5: Bjarne orienterede om, at bestyrelsen har valgt Brandt revision og rådgivning som skolens revisor for Spørgsmål fra salen: Hvorfor dem? Bjarne: Fordi Brandt har specialiseret sig i revision af skoler, og fordi de prismæssigt er konkurrencedygtige. AD 6: Ingen forslag. AD 7: Bjarne orienterede om Folkeskolereformen august 2014 og dens betydning for Busses Skole. Folkeskolereformens tre overordnede mål er, at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan tillid og trivsel skal styrkes folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund og han konstaterede, at formålsparagraffen for Busses Skole har mange lighedspunkter med den nye reform. Fx punktet om at udfordre alle elever, står ordret i skolens formålsparagraf. Tilliden og trivslen handler på Busses 2

3 Skole om at lære og være, og ikke mindst inklusion, det, at der er plads til børn med særlige behov, det kan fx være en lille, tryg og overskuelig skole. Sprogstart. I mange år har der været debat, om det var bedst med en tidlig, eller en senere fremmedsprogsstart. De, der går ind for en sen sprogstart, mener, at eleverne skal have en god indsigt i deres eget sprog, inden de får fx engelsk, og så til gengæld have mange lektioner. Deres argumenter har regeringen ikke taget hensyn til, idet den har placeret sig på den fløj, der går ind for tidlig sprogstart. Bestyrelsen på skolen følger trop, og supplerer med, at eleverne får flere lektioner i det følgende skoleforløb. Samlet flere end der tilbydes i folkeskolen. Med hensyn til sprogene tysk/fransk, så har Busses Skole indtil nu haft fire lektioner/uge i klasse. Fra skoleåret 2014/15 bliver starten på tysk/fransk rykket et år frem, nemlig til 6. klasse med to lektioner/uge. I 8. klasse får man fremover tre lektioner mod de nuværende fire for at holde det samlede timetal nede. Valgfag Folkeskolen skal også udbyde valgfag. Busses Skole fastholder sin model, med en blok i 7. klasse og to blokke i 8. og 9. kl. Spørgsmål fra salen: Mine børn har haft mulighed for at undslippe kreative valgfag ved at vælge idræt. Bjarne: ja, sådan er systemet for tiden, men vi skal tage det med i vores overvejelser om hvilke muligheder systemet skal åbne for. Spørgsmål fra salen: Hvordan opdaterer man valgfagene? Bjarne: Fx er friluftsliv kommet ind igen. Drama er også kommet tilbage til valgfagene. Elever kan også komme med input, og nogle gange opstår der muligheder, som skolen ikke lige havde forudset. Mentaltræning og retorik kunne være en udvikling af skolens tilbud af valgfag. Bevægelse/idræt Der er et udvalg, der arbejder med bevægelse i undervisningen. Derudover er der idræt skolen kan noget mere, og arbejder med tanker om fx løbehold. Det er forældrenes ansvar, at børnene/eleverne går til idræt uden for skolen. De skal bevæge sig og få noget motion ved fx tennis, badminton, fodbold, springgymnastik, svømning eller Idræt bliver et prøvefag. Derfor bliver faget obligatorisk fra skoleåret 2014/15 med to lektioner i 8. og 9. kl. Tidligere har skolen fået lov til at låne Bakkegårdsskolens hal. Det er ikke muligt lige nu. Idræt tilrettelægges af den grund så timerne frem til efterårsferien og efter påske, har alle elever i to klasser (7.a og 7.b) idræt samtidig i et modul på 90 min. I vinterhalvåret har halvdelen af eleverne idræt i salen 50 min og den anden halvdel har lektiecafé i en lektion. Der byttes halvvejs. Derudover tilrettelægges en idrætsdag for alle og en motionsdag for alle. 3

4 Den store mængde lektioner kan være et problem. Spørgsmål fra salen: Hvornår skal eleverne slappe af og være sig selv? Bjarne: Skolen tænker på at skabe nogle nicher og stillezoner. Der er ikke nogen endegyldig plan for, hvordan det kan realiseres, men der bliver arbejdet på det. Hvorfor har eleverne ikke lige så mange dansk og matematiktimer som nogle folkeskoler?, spurgte Bjarne retorisk. Og svarede, det er, fordi skolen vælger, at der skal være sløjd, håndarbejde og lejrskoler. Det kræver tid. Samarbejdsaftalen skaber ro og giver grundlag for samarbejde. Spørgsmål fra salen: Får lærerne flere undervisningstimer som følge af den nye reform? Bjarne: Nogle får det, men ikke alle. Skolens ledelse har mulighed for at tildele ekstra forberedelse, hvis der er brug for det. Som udgangspunkt er der 30 minutters forberedelse pr lektion. Spørgsmål fra salen: Er det rimeligt, at der gives lige meget forberedelse til de små og store elever? Bjarne: Ja, det er to meget forskellige undervisningssituationer, som kræver hver sin type pædagogisk didaktisk planlægning. Spørgsmål fra salen: Hvordan håndterer man forskellen mellem en ny og gammel lærer? Bjarne: Nye lærere får automatisk flere timer til forberedelse for at lære skolens traditioner at kende, og de får tildelt en mentor eller noget supervision. Kommentar fra salen: Skolen er et godt sted at lære og et godt sted at være, og det skal I have tak for. Spørgsmål fra salen: Hvordan vil man stræbe efter at skolen og fritidsordningen stemmer mere overens? Bjarne: Der er ikke nogen klar plan endnu, men skolen arbejder på det. Bussen skal være med til at tilrettelægge og planlægge fælles aktiviteter. Andet. Spørgsmål fra salen: Er det muligt for de store elever at være på skolen mellem undervisning og fritidsaktivitet? Bjarne: Eleverne er velkomne på skolen indtil klasse 17, hvor skolen lukker. Lillesal mm lukker før 17, så kan de være nedenunder. Spørgsmål fra salen: Er der mulighed for at skabe rum fx boldburet på taget af gymnastiksalen og andre steder, så flere elever kan være i gang samtidig? Bjarne: Der bliver tænkt over det, og det er et stort ønske for skolen. Men logistisk er det svært at løse. 4

5 AD 8: Spørgsmål fra salen: Kan skolen finde en anden fotograf? Der er generel utilfredshed med den nuværende skolefotograf. Bjarne: Skolen finder en ny fotograf. Spørgsmål fra salen: ipad, hvordan går det med brugen af dem? Peter: spørgeskemaundersøgelsen blandt elever, forældre og lærere er netop afsluttet. En grundig analysen af svarene vil komme inden længe. Både elever, forældre og lærere er glade for ipad. Det store spørgsmål er, hvornår er det optimalt at bruge det værktøj? Det er ikke alle steder at ipad flytter undervisningen til noget bedre, men det er ikke blevet dårligere. Eleverne er tilfredse med deres ipad. Langt hen ad vejen dækker den deres behov. I matematik er der nogle fagområder, hvor en computer er bedre. Vidensdeling mellem eleverne er rigtig god. Vidensdelingen mellem elever og lærere har været mere sparsom. Lærerne er også gode til vidensdeling, men de er ikke lige så hurtige som eleverne. De er mere eftertænksomme og undersøgende, og så dukker der i mellemtiden nye Apps op. Det fysiske aspekt af brugen af ipad bør også inddrages. Det er vigtigt, at eleverne og lærerne ikke skaber sig nogle uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Enkelte efterspurgte regler for hvordan og hvor meget ipaden må bruges på skolen og hjemme. Spørgsmål fra salen: Skolehjemsamtalerne og elevplanerne, hvad sker der? Bjarne: Der er ingen skriftlige elevplaner. Med hensyn til skolehjemsamtalerne, så er det uændret til og med 6. klasse. Fra 7. klasse bliver den ene skolehjemsamtale konverteret til en elevsamtale og et ekstra forældremøde. Eleven kommer mere i fokus, og kontakten mellem skolen og hjemmet opretholdes, da det er vigtigt for samarbejdet. Spørgsmål fra salen: Er det muligt at få økonomisk støtte nogle steder fra? Bjarne: Skolen søger fonde, og af og til giver det også bidrag. Desværre er den milliard som regeringen, og den milliard Mærsk fonden bidrager med øremærket de kommunale grundskoler. Skolen skal nok søge. Nogle gange er der forældre der hjælper til. Dirigenten takkede for god ro og orden, og roste spørgelysten. Referent Per Nyegaard 2. april

6 Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Forældreforening mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for Busses Skoles Forældreforening. 4. Indkomne forslag. 5. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent i henhold til vedtægterne 5. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret til 1.000,00 kroner for aktive medlemmer - med betalingsterminer 1. oktober og 1. marts. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr for Busses Skoles Forældreforening i henhold til 5. Bestyrelsen foreslår indmeldelsesgebyr, svarende til den laveste skolepengerate. 6. Eventuelt. AD 1: Jens Vinter Nielsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og alle formalia var overholdt. Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen. Dirigenten tilføjede et nyt punkt 5 om valg af bestyrelse for Forældreforeningen. De efterfølgende punkter rykker et nummer. Herefter gav han ordet til Forældreforeningens formand Allan Fenger, som aflagde beretning. AD 2: Allan Fenger: Det går rigtig godt i Busses Skoles Forældreforening. AD 3: Bjarne forelagde Forældreforeningens regnskab. Forældreforeningen er en paraplyorganisation tilknyttet skolen. Den sørger for økonomi til særlige projekter fx bygninger, it og herunder ipad. Forældreforeningen har pt. en formue på kroner Det er godt, når der fx skal etableres lærerarbejdspladser. Det er bestyrelsen i samråd med skolens ledelse, der bestemmer over formuen. Generalforsamlingen godkendte Busses Skoles Forældreforenings regnskab for AD 4: Ingen indkomne forslag. 6

7 AD 5: Den valgte bestyrelse er identisk med bestyrelsen for Busses Skoles Skolekreds. AD 6: Generalforsamlingen fulgte bestyrelsens forslag og fastsatte kontingentet for det kommende år til kroner 1.000, og indmeldelsesgebyret svarende til den laveste skolepengerate. AD 7: Spørgsmål fra salen: kan bestyrelsen bruge formuen til fx lærerarbejdspladser? Bjarne: Ja, Forældreforeningen sparer penge op, og bruger dem til store projekter. Bestyrelsen bestemmer, hvad beløbet skal bruges til. Alle kan komme med forslag til, hvad beløbet skal bruges til. Enten til ledelsen, eller til bestyrelsen. Referent Per Nyegaard 2. april

8 Referat af generalforsamlingen i Busses Skoles Musikkreds mandag den 31. marts 2014 afholdt på Busses Skole Følgende dagsorden var udsendt. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget herunder fastsættelse af kontingent for næste budgetår. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af bestyrelse De afgående bestyrelsesmedlemmer er som nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen Ole Stephensen og Allan Fenger. Allan Fenger modtager genvalg. Som nyt medlem til bestyrelsen opstiller Svend Ulrik Nyholm (far til Mathilde 4. klasse og Anton 9.a). Som suppleanter til bestyrelsen opstiller Maria Damm-Henrichsen (mor til Anton 1. klasse og Frida 5. klasse 6. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Brandt revision & rådgivning. 7. Eventuelt AD 1: Jens Vinter Nielsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og alle formalia var overholdt. Der var ikke indkommet forslag, der skulle behandles på generalforsamlingen. Dirigenten lagde punkt 5 og 6 sammen som 5 om valg af bestyrelse for Musikkredsen. De efterfølgende punkter rykker et nummer. Herefter gav han ordet til den daglige leder af Musikkredsen Lars Christian Kortholm, som aflagde beretning. AD 2: Lars Cristian Kortholm: Musikskolen har haft 112 elever ca. 4/5 af dem går på Busses Skole. Der er 7 lærere ansat på timebasis. Anders Meinhardt, trommelærer, har haft fire måneders orlov, hvor han har været på turne med Medina. August Dyrborg har været vikar. Det er godt, at lærerne er udøvende musikere. Sanglærer Line Ekman har haft et længere sygdomsforløb, men er nu tilbage. I det kommende år skal Musikkredsen finde plads og sin måde at være på skolen, når både elever og lærere skal være mere på skolen. Man melder sig ind via skolens hjemmeside. Der er Musikcafe onsdag den 18. juni fra klokken 17:00 til 21:30 hvor musikskolens elever spiller for forældre og venner. Spørgsmål fra salen: Er det muligt at oprette et kor? Lars Christian: Carsten kan godt lede et kor, men det har i praksis været lidt svært at oprette og gennemfører. 8

9 Spørgsmål fra salen: Er det muligt at få en dobbeltpedal til trommer? Lars Christian: Det undersøger jeg. Spørgsmål fra salen: Er eleven bundet til at gå til musik hele året, hvis man har meldt sig til? Lars Christian: Reglen er, at man har fortrydelsesret indtil efterårsferien. Kan man selv finde en afløser til ens plads, så kan man holde op frem til jul. Derefter er man bundet til at betale resten af sæsonen, da lærerne skal kunne regne med deres timer/indkomst, og det koster for meget administration. Derudover ros til de engagerede lærere. AD 3: Bjarne forelagde Musikkredsens regnskab, og det skal gerne gå i 0. Elevbetalingen svarer stort set til lønnen til lærerne. Musikkredsen kan kun lade sig gøre, fordi skolen yder gratis arbejde, fordi skolen ønsker at have en musikliv. Kontingentet blev fastsat. Spørgsmål fra salen: Hvornår får man refusion for manglende undervisning? Lars Christian: Hvis en lærer har været fraværende mere end to gange, så er der refusion, eller anden erstatning. AD 4: Ingen indkomne forslag. AD 5: Allan Fenger blev genvalgt til bestyrelsen, og Svend Ulrik Nyholm blev valgt ind. Maria Damm-Henrichsen blev valgt som suppleant. AD 6: Brandt revision & rådgivning blev genvalgt. AD 7: Dirigenten takkede generalforsamlingen for deltagelse, et flot fremmøde, god ro og orden. Referent Per Nyegaard 2. april

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE

SKOLEBESTYRELSESMØDE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SKOLEBESTYRELSESMØDE 17-02-2015 klokken 17.00, på lærerværelset Til stede: Fraværende: Brian Farsinsen (BF), Julie Wilson (JW), Charlotte Krag Clausen (CKC), Line Thillemann

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i. 16. marts 2015 kl. 19.00 Referat fra den ordinære generalforsamling 2015 i Den selvejende institution Roskilde Lille Skole 16. marts 2015 kl. 19.00 Bestyrelsens formand Thomas Ryhl bød velkommen og glædede sig over det store fremmøde.

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009

Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Årsberetning fra Skolebestyrelsen Skoleåret 2008-2009 Skal man sætte en overskrift på skoleåret 2008-2009 kunne det fint være SAMARBEJDE. Overskriften dækker både over det vigtige daglige samarbejde mellem

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen

GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID. RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID RESULTATRAPPORT Munkegårdsskolen 2012/2013 1 Præsentation af skolen... 2 2 Opfølgning på seneste års resultater og resultatrapporter... 5 3 Sammenfattende helhedsvurdering...

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere