Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier"

Transkript

1 Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION FORMÅL KVALIFIKATIONER INDHOLD ADGANGSKRAV EKSAMINER GENERELLE EKSAMENSFORDRINGER BEDØMMELSE OG CENSUR PRØVEFORMER STUDIEPLAN OG UNDERVISNINGSFORMER BESKRIVELSE AF DE ENKELTE DISCIPLINER OG PRØVER MULTIMEDIE-ÆSTETIK OG DESIGNSTILARTER MULTIMEDIE-PROGRAMMERING MULTIMEDIE-PRODUKTION OG DESIGN HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI) OG HYPERMEDIER AFGANGSPROJEKT IKRAFTTRÆDEN...12 Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

3 1. Introduktion Ved Aarhus Universitet udbydes en masteruddannelse i Informationsteknologi, linjen i Multimedier. Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om masteruddannelsen i informationsteknologi under IT-Vest-samarbejdet (Bekendtgørelse nr. 793 af 21. august 2000). Uddannelsen hører under Studienævnet for 2-Fagsuddannelser, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet. 2. Formål Formålet med uddannelsen er at give studerende med en praktisk erhvervserfaring og en forudgående humanistisk eller naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund en videregående uddannelse inden for multimedier for derved at kvalificere dem til at løse krævende analyse- og formidlingsmæssige opgaver, der involverer ny multimedieteknologi. Uddannelsen skal sætte de studerende i stand til at forstå de teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til udvikling og vurdering af multimediesystemer og anvendelser af disse, planlægge, designe og udvikle multimedieproduktioner ud fra æstetiske og formidlingsmæssige synspunkter, deltage i analyse, design og evaluering af informationssystemer baseret på hypermedieprincipper, forstå og udnytte multimediale udtryksmidler i formidling af informationer inden for en bred vifte af genrer samt kunne analysere, evaluere og kritisk vurdere multimediesystemer og anvendelser, med vægt på de æstetiske aspekter. Multimediesystemer dækker såvel enkeltstående systemer som distribuerede, netbaserede systemer. Målgruppen for masteruddannelsen er personer, der allerede har arbejdet med IT i nogle år og som ønsker kompetencer på akademisk niveau indenfor IT. Masteruddannelsen udbydes efter regler for Åben Uddannelse. Uddannelsen tilbydes som deltidsuddannelse, der kan følges samtidig med at man har et arbejde. Undervisningen er tilrettelagt så den udnytter de studerendes erhvervserfaring, og praktiske cases fra virksomheder spiller en stor rolle. Uddannelsen forudsætter, at den studerende anvender tid og energi svarende til halvtidsarbejde (i gennemsnit). Masteruddannelsen henvender sig til studerende der har en bachelorgrad og minimum 3 års relevant erhvervserfaring og som ønsker at få en videnskabelig og forskningsbaseret masteruddannelse inden for multimedier. Uddannelsen i Multimedier udspringer af et samarbejde mellem de æstetiske fag og Informations- og Medievidenskab på Humaniora og Datalogi på Naturvidenskab. Den, der har gennemført masteruddannelsen i informationsteknologi, linjen i Multimedier har ret til at betegne sig Master of Information Technology, Multi Media (MIM). Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

4 3. Kvalifikationer Uddannelsen integrerer teknologiske og æstetiske fagområder. Den kvalificerer de studerende til at kritisk analytisk kunne forholde sig til multimedieprodukter. Videre får de studerende færdigheder i at bruge forskellige programmer til fremstilling af multimedieprodukter. Uddannelsen sætter den studerende i stand til at: forstå, anvende og reflektere over teorier og arbejdsmetoder, der knytter sig til udvikling og vurdering af multimedier og anvendelser af disse. analysere, evaluere og kritisk vurdere multimedier og anvendelser af disse med vægt på såvel æstetiske som tekniske aspekter. planlægge, designe og udvikle multimedieproduktioner ud fra æstetiske og formidlingsmæssige synspunkter. forstå, udnytte og reflektere over multimediale udtryksmidler i formidling af informationer inden for forskellige anvendelsesområder og under anvendelse af en bred vifte af genrer. 4. Indhold Uddannelsen består af tre faglige søjler, som afspejler de brede fagområder, som uddannelsen bygger på: En æstetisk søjle, som refererer til de æstetiske fag og medievidenskab, hvis formål er at reflektere multimediers æstetik set i lyset af æstetiske teorier og mediernes formsprog, En datalogisk, hvis formål er at give de studerende indsigt i hvorledes multimedier kan realiseres til kørende systemer, En informationsvidenskabelig, hvis formål er at sætte fokus på processen i skabelsen af multimedieprodukter og på relationen mellem produkt og brugskontekst. På uddannelsens arbejdes der med centrale og grundlæggende teorier indenfor disse områder og i afgangsprojektet får de studerende mulighed for enten at fordybe sig i udvalgte områder eller at arbejde på tværs af disse. 5. Adgangskrav Forudsætning for optagelse på uddannelsen er en bestået universitær bacheloruddannelse samt 3 år relevant erhvervserfaring. Studienævnet kan på grundlag af en individuel vurdering dispensere fra adgangskravet, hvis ansøgeren skønnes at have andre tilsvarende forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Studerende, der ønsker optagelse på uddannelsen, skal skrive en motiveret ansøgning. Denne udgør det endelige grundlag for at vurdere, hvorvidt den studerende skal optages. Ved vurderingen vægtes hvorledes den studerende vil bruge uddannelsen, den studerendes erhvervserfaring set i forhold til fremtidige erhvervsønsker, hvordan uddannelsen evt. kan spille sammen med tidligere opnåede kvalifikationer og kompetencer, samt hvorvidt bacheloruddannelsen evt. kombineret med øvrige forudsætninger sikrer et tilstrækkeligt fagligt grundlag for optagelsen. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

5 6. Eksaminer Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve skal bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. En studerende kan højst tre gange indstille sig til den samme prøve. Studienævnet for 2- fagsuddannelser kan ved dispensation tillade indstilling for fjerde gang, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Årsværkspoint markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes arbejdsindsats. Et års fuldtidsstudier er fastsat 60 ECTS-point (European Credit Transfer System). Aarhus Universitet udsteder bevis for gennemført uddannelse. Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder Aarhus Universitet bevis for beståede dele af uddannelsen. Der er i studieordningen ikke et fast defineret pensumkrav for de enkelte discipliner. Studienævnet fastsætter ved hver eksamenstermin pensumkrav til den enkelte disciplin efter indstilling fra eksaminator. En normalside er 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). Studienævnet for 2-fagsuddannelser kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af studienævnet Generelle eksamensfordringer Det kræves, at eksaminanden har indsigt i såvel teoretiske som praktiske discipliner for at kunne planlægge, fremstille og analysere multimediesystemer samt kritisk vurdere multimediernes funktion og status i et bredere kulturelt og arbejdsmæssigt felt. Derudover skal den studerende: kvalificere sig teoretisk, analytisk og praktisk inden for områder som f.eks. musik, grafik, interaktion, beretning, iscenesættelse, implementering eller produktionsledelse, have evne til at deltage i tværfagligt projektsamarbejde Bedømmelse og censur Prøverne bedømmes enten med intern eller ekstern censur. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), eller eksaminator(erne) og en eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(erne) og en eller flere ministerielt beskikkede censorer. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (13-skala) eller bedømmelsen bestået/ikke-bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke-bestået. Prøver der aflægges som undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i en af studienævnet tilbudt eller godkendt undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige opgaver m.v.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige niveau. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

6 Uddannelsen er tilrettelagt således at de større ferier kan bruges til studier. Derfor skal aflægges nogle sommereksaminer i august og vintereksamen sidst i januar. Bedømmelsen af en prøve skal derfor ved sommereksamen først foreligge senest 1. september og ved vintereksamen senest 1. februar. Efter studienævnets individuelle vurdering kan prøver, der er bestået ved andre fag, godskrives som dele af uddannelsen Prøveformer Der skelnes mellem individuel prøve og gruppeprøve, som normalt højst kan omfatte 4 deltagere. Ved gruppeprøve skal mindst halvdelen af den enkelte studerendes bidrag kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der skelnes mellem bunden og fri opgave. Ved bunden opgave forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri opgave forstås, at prøvens spørgsmål eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og de(n) studerende. 7. Studieplan og undervisningsformer Undervisningen er normalt tilrettelagt som IT-understøttet fjernstudier, dagarrangementer og for de fleste discipliner kombineret med et længere introduktionsseminar. Der indgår mundtlige oplæg og skriftlige opgaver, ligesom der i nogle discipliner vil være en projektopgave. Den studerende kan være henvist til at gennemføre dele af studiet uden tilknyttet undervisning. Masteruddannelsen omfatter følgende fag: august år, 1 september, år 1 februar, år 1 Sommerskole (opstarts seminar) Multimedie-æstetik og designstilarter 20 ECTS point Multimedie-programmering, 10 ECTS point juni/august, år 2 Sommerskole (opstarts seminar) IT-værktøjer (ift. MMP-D,) september, år 2 februar, år 2 september, år 3 Multimedie-produktion og -design, 20 ECTS point Vinterskole (opstarts seminar) HCI / Hypermedier, 20 ECTS point Afgangsprojekt, 20 ECTS Uddannelsen er tilrettelagt således at det er muligt at bytte om på 1. og 3. semester. Uddannelsen er endvidere tilrettelagt således at den studerende har mulighed for at anvende de længere ferier til studieaktiviteter, typisk arbejdet med eksamensprojektet. Semestrene forløber således: 1. semester: august januar 2. semester: februar juni Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

7 3. semester: juni januar 4. semester: februar august semester: september juni Samlet oversigt over kandidatuddannelsens prøver: Multimedie-æstetik og designstilarter (8.1) ekstern 20 ECTS 13-skala 1./3. semester prøvens navn censur vægtning bedømmelse normalstudieplan Multimedie-programmering (8.2) intern 10 ECTS bestået/ikkebestået 2. semester Multimedie-produktion og -design (8.3) Human Computer Interaction og Hypermedier (8.4) intern 20 ECTS 13-skala 1./3. semester intern 20 ECTS 13-skala 4. semester Afgangsprojekt (8.5) ekstern 20 ECTS 13-skala 6. semester Prøven i Multimedie-programmering skal afsluttes senest samtidig med prøven i HCI/Hypermedier. Prøven i Afgangsprojekt kan tidligst afleveres samtidig med at der aflægges eksamen i den sidste af de øvrige prøver. Vendingen "senest samtidig med" skal tolkes således: Den studerende skal have fulgt et af studienævnet tilbudt eller godkendt undervisningsforløb på en sådan måde at den studerende kan indstille sig til prøven der forudsætter aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltagelse og tilfredsstillende besvarelse af evt. obligatoriske opgaver (prøve A). 8. Beskrivelse af de enkelte discipliner og prøver 8.1. Multimedie-æstetik og designstilarter Disciplinbeskrivelse Multimedie-æstetik indfører i kritisk, æstetisk analyse og reception af multimedier med vægt på digitale kunstformer og spil. Desuden indfører disciplinen i multimediets kulturog æstetik-historiske forudsætninger. Multimedier udvikler sin æstetik i en udforskning af digitale mediers formsprog, og kan derfor betragtes som medieæstetik på linje med filmen. Multimedier er kendetegnet ved at benytte sig af flere æstetiske udtryksformer. Dermed trækker analysen af multimedier på de æstetiske særdicipliner samt overvejelser over, hvad der sker i sammenkoblingen og modstillingen af disse. Endelig rettes opmærksomheden mod en kritisk diskussion af multimediers digitale strukturer såsom interaktive elementer og hypertekst. Parallelt med etableringen af dette teoretiske grundlag vil undervisningen gennemgå en række multimedie-æstetiske værker inden for forskellige genrer og med forskellig vægtning af ovennævnte karakteristika. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

8 Desuden vil forholdet mellem æstetik og design blive behandlet med fokus på stilhistorie, æstetiske designtraditioner og hvordan æstetiske problemstillinger aktuelt bliver diskuteret inden for digitalt design, interfacedesign og menneske-maskin-interaktion (HCI) Eksamensfordringer Eksaminanden skal kunne analysere, fortolke og reflektere over æstetiske problemstillinger i et multimedieprodukt, herunder designstilart på baggrund af de gennemgåede teorier og metoder. Eksamensbestemmelser Prøven aflægges på en af følgende to måder: A. Under forudsætning af aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltagelse i et undervisningsforløb tilrettelagt af studienævnet er prøven en fri skriftlig opgave, hvis emne aftales med eksaminator. Omfanget er max. 25 sider pr. studerende. Individuel eller gruppeprøve. Ved gruppeprøve skal mindst halvdelen af den enkelte studerendes bidrag kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse 20 point. Censur og bedømmelse: Ekstern censur og 13-skala B. Prøven er en individuel bunden skriftlig opgave. Omfanget af opgaven er max. 40 sider. Forberedelse: Individuel prøve 2 måneder 20 point Censur og bedømmelse: Ekstern censur og 13-skala Multimedie-programmering Disciplinbeskrivelse Disciplinen omhandler principper for og teknikker til systematisk konstruktion af programmer, specielt objektorienterede programmer. I disciplinen behandles teknikker til to forskellige abstraktionsniveauer og overgangen herimellem, dels modelniveau, hvor der behandles emner som begrebsmodellering, struktureringsformer og design-mønstre, dels programniveau, hvor fokus er på hvorledes programmer realiseres ved hjælp af forskellige teknikker. Eksamensfordringer Eksaminanden skal være fortrolig med objektorienteret modellering og programmering og have kendskab til fundamentale programmeringssproglige udtryksmidler samt principper og teknikker for deres brug til konstruktion af programmer. Endvidere skal den studerende have kendskab til klassebiblioteker og frameworks, herunder collection- og GUI-frameworks, samt have erfaring i beskrivelse, løsning og programmering af mindre opgaver. Eksamensbestemmelser Prøven aflægges på en af følgende to måder: Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

9 A. Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder tilfredsstillende besvarelse af et obligatorisk opgaveforløb, er prøven en mundtlig eksamination og består i diskussion og modificering af et mindre program den studerende selv har udarbejdet. Forberedelse: Varighed: Individuel prøve Ingen forberedelse 30 min. incl. censur 10 point Censur og bedømmelse: Intern censur og bestået/ikke-bestået B. Prøven er en individuel bunden skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave består i udarbejdelse af et program til løsning af en på forhånd specificeret opgave. Den mundtlige eksamen er en efterfølgende diskussion og modificering af den studerendes løsning. Forberedelse: Varighed: Individuel prøve Der gives en måned til den skriftlige opgave Den mundtlige eksamen varer 30 min. incl. censur 10 point Censur og bedømmelse: Intern censur og bestået/ikke-bestået Der foretages en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen Multimedie-produktion og design Disciplinbeskrivelse Disciplinen giver en introduktion til et interaktivt multimediesystems bestanddele og til de træk, hvorved det afviger fra andre medier. Endvidere arbejdes der med design af multimediesystemer med fokus på processen. Målet er at give den studerende en introduktion til centrale teorier og problemstillinger vedr. planlægning og fremstilling af multimedieproduktioner og at belyse multimediers former og materialer. De studerende skal opnå grundlæggende færdighed i og forståelse for at bruge relevante værktøjer til f.eks. billedbehandling, lydmontage, animation, filmredigering og fremstilling af web-site på et grundlæggende niveau. Hensigten er at give de studerende en forståelse af, hvorledes tingene kan spille samme i et multimedieprodukt. Endelig skal de studerende kunne reflektere over anvendelsen af værktøjer, virkemidler og teori-dannelser, som disse spiller sammen med. Desuden skal kurset give den studerende en bred forståelse af design-begrebet og hvorledes design praktiseres inden for relevante faglige traditioner i relation til multimedier og den studerende skal arbejde med et udvalg af disse traditioner. Der arbejdes med relevante teorier, metoder og teknikker fra forskellige design-traditioner, f.eks. æstetisk design og designprocesser (film, dramaturgi, kunsthistorie, arkitektur), systemudvikling og grafisk design. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

10 Eksamensfordringer Den studerende skal gennemføre en Multimedie-design-proces og ved hjælp af udvalgte værktøjer fremstille et interaktivt multimedieprodukt af en vis kompleksitet, placere systemets opbygning i en teoretisk ramme, samt redegøre for produktionens intentioner, dens målgruppe og dens opbygning. Den studerende skal endvidere dokumentere et kendskab til forskellige design-traditioner og kunne reflektere og diskutere egen praksis i forhold udvalgte af disse traditioner. Eksamensbestemmelser Prøven aflægges på en af følgende to måder: A. Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, består prøven i udarbejdelse af et produkt, samt refleksioner over designprocessen. Den studerende skal producere et mindre multimedieprodukt samt reflektere over designprocessen som har ført til produktets tilblivelse. (jf. stk. 3). Emnet for produktionen aftales med eksaminator og omfanget af opgaven er max. 20 sider pr. studerende incl. brugervejledning. Individuel eller gruppeprøve. Ved gruppeprøve skal mindst halvdelen af den enkelte studerendes bidrag kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse 20 point Censur og bedømmelse: Intern censur og 13-skala B. Prøven er en individuel bunden hjemmeopgave i form af fremstilling af et multimedieprodukt samt en skriftlig refleksion over designprocessen. Foruden produktet er omfanget af opgaven 30 sider incl. brugervejledning. Forberedelse: Individuel prøve 2 måneder 20 point Censur og bedømmelse: Intern censur og bestået/ikke-bestået 8.4. Human Computer Interaction (HCI) og Hypermedier Disciplinbeskrivelse Disciplinen introducerer til de to forskningsområder Hypermedier og HCI, dels hver for sig dels integreret. Formålet med hypermedie delen er at introducere til hypermedieteknologi, der kan kombinere heterogene medier i avancerede strukturer. Det basale princip er at organisere informationer i et netværk af knuder og links. Links kan repræsentere mange forskellige typer af relationer (en association, en aktiv handling, osv.) mellem knuder og dele af knuders indhold. I disciplinen gives en introduktion til begreber og emner som links, ankre, organisering af informationer i netværk, kompositionsstrukturer, og synkronisering af tidsbaserede data (lyd og film), browsing og navigation, informationssøgning og filtrering, samarbejdsstøtte og fælles skrivning. Der diskuteres forskellige principper for implementering af hypermedier og deres styrker i forskellige anvendelsesområder. Herunder gennemgås også emner Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

11 som distribuerede hypermedier (f.eks. WWW), åbne hypermedier til integration af vilkårlige applikationer og hypermedier, der understøtter samarbejde. HCI delen omhandler forståelse af computerens rolle i brug med særlig fokus på interaktion og brugergrænseflader. Det vil være særlig vægt på metodiske spørgsmål vedrørende design og evaluering af brugergrænseflader. Disciplinen vil omfatte en historisk oversigt over udviklingen i menneske-maskin interaktion og brugergrænseflader (HCI) med speciel vægt på teorier, metoder og praktiske problemstillinger. Blandt emnerne vil være: Brugsmodeller, metaforer, interaktionsteknikker, direkte manipulation, designværktøjer, evalueringsteknikker, designmetoder og samarbejdsaspekter. Disciplinen skal give den studerende muligheder for at få erfaring med udvalgte metoder og teknikker gennem praktiske eksperimenter. Eksamensfordringer Den studerende skal kunne redegøre for de grundlæggende begreber i hypermedieteknologien samt for deres anvendelser. Den studerende skal endvidere kunne redegøre for de væsentlige problemsillinger og teorier indenfor HCI området, og den studerende skal kunne analysere en konkret brugergrænseflade og placere denne teoretisk og historisk. Eksamensbestemmelser Prøven aflægges på en af følgende to måder: A. Under forudsætning af aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen, herunder tilfredsstillende besvarelse af obligatoriske opgaver, er prøven en fri skriftlig opgave, som fastlægges efter aftale med eksaminator. Opgaven kan have primært fokus på hypermedie, på HCI eller på en problemstilling i grænseområde. Omfanget er maksimalt 25 sider pr. studerende. Varighed: Individuel eller gruppeprøve. Ved gruppeprøve skal mindst halvdelen af den enkelte studerendes bidrag kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse 2 måneder 20 point Censur og bedømmelse: Intern censur og 13-skala B. Prøven er en bunden skriftlig opgave. Opgaven består i en analyse af en webgrænseflade og den underliggende hypermediestruktur og det teoretiske grundlag skal eksemplificeret. Opgavens omfang er max. 40 sider. Forberedelse: Individuel prøve 3 måneder 20 point Censur og bedømmelse: Intern censur og 13-skala. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

12 8.5. Afgangsprojekt Disciplinbeskrivelse Ved udarbejdelsen af afgangsprojektet skal den studerende demonstrere fortrolighed med almindelige principper for videnskabelig metode og færdighed i at anvende metoder og teorier til selvstændigt at afgrænse og behandle problemstillinger inden for multimedieområdet. Afgangsprojektet afvikles under vejledning. Eksamensfordringer Den studerende skal demonstrere færdigheder i at anvende videnskabelige metoder og teorier i et selvvalgt, men af en vejleder godkendt emne inden for multimedieområdet. Afgangsprojektet skal indeholde et resume (inkl. titel) på engelsk på max. 3 sider. Resumeet vil indgå i den samlede bedømmelse. Eksamensbestemmelser Prøven er en fri skriftlig opgave. Opgaven har et vejledende omfang på max. 60 sider. Senest 3 måneder efter aflevering skal der foreligge en bedømmelse. Individuel eller gruppeprøve med op til 5 studerende. Ved gruppeprøve skal mindst halvdelen af den enkelte studerendes bidrag kunne gøres til genstand for individuel bedømmelse 20 point Censur og bedømmelse: Ekstern censur og 13-skala 9. Ikrafttræden Studieordningen erstatter tidligere studieordning og træder i kraft den 1. august Studerende som er indskrevet efter en tidligere studieordning kan efter individuel vurdering flyttes over på denne ordning. Studieordning, IT-V MM masteruddannelse, v2, 29/ /12

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver

Kapitel 9: Beskrivelse af uddannelsens enkelte discipliner og prøver DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET STUDIEKONTORET studieordning for Masteruddannelse i Sundhedsantropologi Struktur Kapitel 1: Formål Kapitel 2: Uddannelsesstruktur Kapitel 3: Almene eksamensbestemmelser

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Sidefagssupplering i medievidenskab

Sidefagssupplering i medievidenskab Sidefagssupplering i medievidenskab Center for Medievidenskab udbyder sidefagssupplering i medievidenskab fra efteråret 2003. Undervisningen består af to moduler: Første modul er i medieproduktion, der

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SIDEFAG I RUSSISK DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Sidefagsuddannelsen i russisk ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH

STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSE I SUNDHEDSANTROPOLOGI - MASTER OF THE ANTHROPOLOGY OF HEALTH KAPITEL 1: FORMÅL OG KOMPETENCEPROFIL... 1 1.1 HJEMMEL OG INSTITUTIONSFORANKRING... 1 1.2 IKRAFTTRÆDELSE...

Læs mere

Film- og Medievidenskab,

Film- og Medievidenskab, Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Film- og Medievidenskab, 2013-ordningen Justeret 2014 Rettet 2015 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 08 juni 09 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik Side 1 af 9 Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for kommunikationsteknik og elektronik BEK nr 643 af 30/06/2000 (Gældende) LOV Nr. 1115 af 29/12/1997 Lovgivning som forskriften vedrører

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse

Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse Bekendtgørelse om Forsvarets militære diplomuddannelse I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni 2006 og

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point

Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Grafisk design og kommunikation Vægt i uddannelsen 10 ECTS-point Mål Med udgangspunkt i teori inden for grafisk design skal kurset kvalificere de studerende til at kunne analysere samspillet mellem form

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole

Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole Bekendtgørelse om uddannelse ved Den Danske Scenekunstskole I medfør af 9, stk. 2, 12, stk. 1 og 2, 17 stk. 4, 21, stk. 2 og 22, stk.1 i lov nr. 1362 af 16. december 2014 om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik 2011 Version 2 juli 2012 Aalborg Universitet Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

11. Deltagelsespligt og modulrækkefølge Den studerende skal deltage i de fastlagte og målrettede teoretiske undervisnings- og vejledningsforløb rettet mod modulernes tema og centrale fagområder med henblik

Læs mere

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010

Studieordning for tilvalg i. Webkommunikation. Syddansk Universitet Kolding. Gældende fra 1. september 2010 Studieordning for tilvalg i Webkommunikation Syddansk Universitet Kolding Gældende fra 1. september 2010 Indholdsfortegnelse Faglig del I. Bestemmelser for tilvalg i Webkommunikation... 3 A. Mål og forudsætninger...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI

STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 1 STUDIEORDNING FOR HD UDDANNELSEN I AFSÆTNINGSØKONOMI 2000 2 1. GRUNDLAG HD uddannelsen i Afsætningsøkonomi er tilrettelagt i henhold til undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere