FORSVARETS Kommunikationsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 FORSVARETS Kommunikationsstrategi

2 2

3 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets kommunikation de næste tre år. Men hvorfor nu en ny strategi? Det korte svar er, at vi har brug for en fælles ramme til at give vores kommunikation den nødvendige retning ikke mindst i en tid med skarpe prioriteringer. Og hvad er så det nye? Jeg mener, at vi i endnu højere grad skal have både chefer og medarbejdere på banen i vores kommunikation. Vi har nogle dygtige ambassadører i vores medarbejdere. De kan med stor troværdighed fortælle om deres daglige opgaver og synliggøre Forsvarets relevans i dagens Danmark. Vi skal også være endnu mere aktive og hurtige i vores kommunikation, når det overhovedet er muligt. Vi skal være med til at sætte dagsordenen, når vi kan, og vi skal være med til at nuancere billedet, når det er nødvendigt. Strategien tager udgangspunkt i både medarbejderne og omverdenens syn på Forsvarets styrker og svagheder. Vi ved fx fra vores målinger, at der er plads til forbedring, når det gælder kommunikationen til medarbejderne. Det er afgørende, at vi får styrket den interne kommunikation, så vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere og bevare deres engagement og loyalitet. Derfor er Styrket medarbejderkommunikation et indsatsområde. Vi ved også, at Forsvaret generelt har et godt omdømme, og at danskerne oplever, at vi løser vores opgaver tilfredsstillende. Men det kniber, når det gælder opfattelsen af Forsvaret som en effektiv, relevant og ressourcebevidst organisation. Vi skal derfor blive bedre til at fortælle, hvad vi laver og bedre til at vise, at vi er en moderne og tidssvarende organisation, der også forbereder sig på fremtiden. Derfor er de to andre indsatsområder Relevant forsvar og Moderne forsvar. Det er vigtigt for mig, at strategien kan omsættes til praksis. Derfor følger vi op på strategien med konkrete handlingsplaner. Strategien indeholder også konkrete mål, og vi forpligter os til at følge op på dem. Jeg glæder mig til at se den nye strategi omsat til konkrete indsatser og projekter, og jeg opfordrer alle til at orientere sig i den og bruge den aktivt. Peter Bartram General, forsvarschef

4

5 indhold 1. Om strategien Formålet med kommunikationsindsatsen Fem principper for god kommunikation Fælles prioriteringsværktøj TRE strategiske indsatsområder Styrket medarbejderkommunikation Relevant forsvar Moderne forsvar Rammer for strategien Målgrupper Ansvarsfordeling Opfølgning

6 Om strategien / Formålet med kommunikationsindsatsen 1. Om strategien Formålet med kommunikationsindsatsen Som offentlig myndighed har vi et ansvar for at informere om Forsvarets opgaver, og hvad de betyder for danskernes sikkerhed og hverdag. Vi har derfor pligt til at fortælle, hvad vi står for, og hvordan vi løser vores opgaver både ude og hjemme. Ofte opererer Forsvaret i komplekse og udfordrende sammenhænge. Det stiller krav til vores kommunikation. Vores opgaver er endvidere ofte forbundet med betydelige politiske og ikke mindst operationelle hensyn. Det kan have betydning for, hvornår og hvor meget vi kan kommunikere. Samtidig anerkender vi, at kommunikation skaber værdi for Forsvaret, og at kommunikation er en forudsætning for vores opgaveløsning. Udgangspunktet er derfor, at vi kommunikerer aktivt om vores virke i det omfang, det kan lade sig gøre. Vores kommunikation skal understøtte opgaveløsningen og bidrage til at styrke opbakningen og tilliden til Forsvarets indsats. Den opbakning og tillid gør vi os bedst fortjent til ved at kommu nikere om vores virke til medarbejderne og omverdenen. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem kendskabet til vores opgaveløsning og opbakningen til Forsvaret. Det fremgår bl.a. af vores omdømmemålinger. Missionen for Forsvarets kommunikationsarbejde lyder derfor: Vores kommunikation styrker kendskabet til og forståelsen for Forsvarets opgaver og resultater. Vi kommunikerer enkelt og kompetent med medarbejderne og omverdenen. Fem principper for god kommunikation Denne strategi fastlægger en overordnet ramme for, hvordan vi kommunikerer både i og om Forsvaret. Det gælder både lokalt og centralt i en stor organisation som Forsvaret med mange myndigheder, der løser forskellige opgaver, og hvor kommunikationsbehovene varierer. Uanset om der er tale om central kommunikation fra Forsvarskommandoen eller lokal kommunikation ved myndighederne, er afsættet altid nogle fælles principper for, hvordan vi ønsker at 6

7 Om strategien / FEM principper for god kommunikation kommunikere såvel med hinanden internt i den enkelte myndighed, mellem myndighederne og med omverdenen. I Forsvaret følger ansvaret for kommunika tion en med ansvaret for opgaven. Kommunikations opgaven varetages af mange og mange steder i organisationen. Derfor bruger vi et kollektivt inkluderende vi igennem hele strategien, vel vidende at der kommunikeres både centralt og lokalt, i mange forskellige situationer og med mange forskellige afsendere. Vores tilgang til god og effektiv kommunikation kan opsummeres i fem generelle principper, som er fundamentet for Forsvarets kom munikation: 1. Kommunikation er en del af opgaven Vi har pligt til at fortælle om vores virke og kendskabet til Forsvarets opgaveløsning er en forudsætning for at opnå tillid og opbakning. Derfor forsøger vi altid at fortælle så konkret, enkelt og forståeligt som muligt om, hvad vi laver, hvordan vi gør det og hvorfor. Vi tænker kommunikation ind i vores opgaveløsning, så kommunikation bliver en integreret del af Forsvarets måde at gå til opgaver på. 2. Vi prioriterer medarbejderne Det har stor betydning for medarbejdernes trivsel og opbakning, at den interne kommunikation er rettidig, forståelig, relevant og troværdig. Intern kommunikation kan være en udfordring i en organisation som Forsvaret, der agerer i en politisk virkelighed og er spredt over store geografiske afstande. Derfor er det helt afgørende, at vi hele tiden tænker i, hvordan vi bedst og hurtigst når medarbejderne der, hvor de er. Og derfor undersøger og forsøger vi at imødekomme medarbejdernes behov for information. 3. Vi kommunikerer målrettet Effekten i vores arbejde er størst, når vi målretter kommunikation til modtagerne. Vi udfordrer derfor os selv på, hvordan vi hurtigt, præcist og forståeligt kan nå vores målgrupper. Det betyder, at vi er åbne over for nye medier og nye måder at løse kommunikationsopgaverne på hvor det giver mening i forhold til formål, modtager og kommunikationssituation. Det er ikke mindre vigtigt i en tid, hvor der er behov for skarpe prioriteringer. 4. Vi kommunikerer aktivt Som offentlig myndighed er vi vant til, at mange mennesker har en naturlig interesse i vores arbejde. Derfor prioriterer vi størst mulig åbenhed om vores opgaveløsning. Vi kommunikerer aktivt, hurtigst muligt og tager ofte initiativ. Vi følger også op på misforståelser og giver vores version af sagen. Vi fortæller om vores succeser, men også om vores fejl, og hvad vi har lært af dem. Samtidig er vi bevidste om, at opgavernes natur sammen med politiske og operationelle hensyn gør, at der kan være grænser for, hvad vi kan sige, og hvornår vi kan sige det. 7

8 Om strategien / Fælles prioriteringsværktøj 5. Vi kommunikerer kompetent og enkelt Det er vores ansvar, at vores kommunikation er enkel, klar og relevant. Det er også vores ansvar, at den har en form, der matcher målgruppen og konteksten. Vi sætter os derfor i modtagerens sted og bruger et enkelt og klart sprog. Samtidig kommunikerer vi altid sagligt, professionelt og med respekt for modtageren. Fælles prioriteringsværktøj Med det nye Forsvarsforlig følger tilpasninger af organisationen med konsekvenser for med arbejderne i Forsvaret. Det betyder, at der er behov for en bevidst og målrettet prioritering af ressourcer også på kommunikationsområdet. og netværksmøder for at støtte myndighedernes arbejde med kommunikation. Strategien er en strategisk ramme, som de enkelte myndigheder har ansvaret for at udfylde ved at trække på deres særlige kendskab til opgaver, målgrupper, kanaler og konteksten i de konkrete kommunikationssituationer. Så længe kommunikationen understøtter Forsvarets opgaveløsning og centrale værdier, er der mulighed for, at myndighederne målretter kommunikationen lokalt. Strategien afløser Forsvarets kom munikationspolitik fra Kommunikationsstrategien skal derfor fungere som en ramme for den daglige kommunikationsindsats både i Forsvarskommandoen og ved Forsvarets myndigheder. Den udstikker retningen for Forsvarets kommunikation i strategiperioden. Strategien skal kunne bruges i praksis. Den er derfor baseret på ambitiøse, men realistiske forventninger til, hvad kommunikationsarbejdet kan og skal bidrage med. Strategien står dog ikke alene. Der vil bl.a. blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for de strategiske indsatsområder, retningslinjer for anvendelsen af forskellige kanaler, centrale kommunikationsplaner og pressepolicyer efter behov. På samme måde afholder Forsvarskommandoen temadage 8

9 Om strategien / målgrupper 9

10 Tre strategiske indsatsområder 2. Tre strategiske indsatsområder Med udgangspunkt i vores kommunikationsmission har vi udpeget tre strategiske indsatsområder. Vores kommunikation styrker kendskabet til og forståelsen for Forsvarets opgaver og resultater. Vi kommunikerer enkelt og kompetent med medarbejderne og omverdenen. 10 Indsatsområde: Indsatsområde: Indsatsområde: Styrket medarbejderkommunikation Relevant forsvar Moderne forsvar

11 tre strategiske indsatsområder Gennem en fokuseret indsats fra 2014 til 2017 skal der ske et løft inden for de tre strategiske indsatsområder. Styrket medarbejderkommunikation Velfungerende medarbejderkommunikation har stor betydning for medarbejdernes trivsel, engagement og arbejdsglæde ikke mindst i perioder med mange forandringer. Indsatsområdet Styrket medarbejderkommunikation har til formål at forbedre Forsvarets interne kommunikation på parametre som kvalitet, forståelighed, rettidighed og tilgængelighed. Relevant forsvar Forsvarets opgaver spænder lige fra at løse samfundsvigtige opgaver til at indgå i inter nationale operationer. Vi vil styrke omverdenens oplevelse af Forsvaret som en relevant samfunds institution og vise, at Forsvaret evner at udvikle og tilpasse sig skiftende krav. Indsatsområdet Relevant forsvar handler om, at vi skal blive bedre til at vise, hvilke opgaver Forsvaret løser og forklare, hvorfor de er vigtige for Danmark og for den enkelte borger. Moderne forsvar Forsvaret er en organisation med historie og mange traditioner, der lever side om side med en moderne tilgang til opgaveløsningen. Med indsatsområdet Moderne forsvar skal vi demon strere, hvordan vi arbejder med at udvikle og kvalificere Forsvaret som organisation, så vi fortsat kan løfte vores opgaver og samfundsansvar både når tiderne skifter, og når ressourcerne bliver færre. De to indsatsområder Relevant forsvar og Moderne forsvar hænger tæt sammen. Omdømme målinger har vist, at vi både har behov for at styrke omverdenens kendskab til vores opgaver og til måden, vi håndterer og løser dem på. Rent praktisk har vi valgt at fokusere på de to indsatsområder adskilt og opstille målsætninger for hvert område. På samme måde hænger Styrket medarbejderkommunikation sammen med de to andre indsatsområder, da god intern kommunikation er en væsentlig forudsætning for at styrke de to andre indsatsområder. Selvom indsatsområderne er tværgående og gælder for hele Forsvaret, betyder det ikke, at alle myndigheder skal gøre det samme eller lige meget på alle tre områder. Også her vil myndighedernes forskellige profiler, opgaver og ressourcer spille ind på den samlede kommunikationsopgave og være med til at dimensionere kommunikationsindsatsen. I forlængelse af denne strategi vil der blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for de tre områder. I handlingsplanerne definerer vi konkrete kommunikationsindsatser, mål, præcisering af målgrupperne og bud skaber samt forankring af opgaverne m.m. Vi måler løbende på alle tre indsatsområder. Kommunikationsstrategien og handlingsplanerne m.m. bliver gjort tilgængelige på Forsvarets intranet. I det følgende beskrives de tre indsatsområder mere detaljeret. 11

12 Tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation Styrket med arbejder kommunikation Indsatser Vi har identificeret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Formål God intern kommunikation er vigtig for høj med arbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse. Det er også forudsætningen for god ekstern kom munikation og dermed omverdenens op fat telse af Forsvaret som en relevant og moderne organisation. Endelig er intern kom mu ni kation en del af en effektiv og kvalificeret opgaveløsning. Vi vil derfor styrke Forsvarets medarbejderkommunikation. Den skal være enkel, rettidig, relevant, mål rettet, fyldestgørende og præget af dialog. Med ar bejd ere og pårørende skal opleve, at deres informationsbehov om alt fra kantinedrift til forligsimplementering bliver dækket. Det kræv er stærke interne kanaler, som kan nå langt ud i organisationen og ikke er hæmmet af geo gra fiske barrierer. Samtidig er det afgørende, at med arbejd erne let kan finde vigtig information og dele viden. Styrket intern videndeling Forsvarets medarbejdere gør løbende værdi fulde erfaringer, som andre kan bruge til en mere effektiv opgaveløsning. De erfaringer vil vi gøre tilgængelige, så de kan komme hele organisationen til gavn. Vi vil derfor bl.a. udvikle mobile løsninger og intranettet som en helt central platform for videndeling. Målgrupper Den primære målgruppe for indsatserne er Forsvarets medarbejdere. Ifølge vores målinger oplever medarbejderne, at kommunikationen fra nærmeste leder og især topledelsen er mindre tilfredsstillende. En sekundær målgruppe er pårørende til Forsvarets medarbejdere, som har en særlig interesse i vores arbejde og operationer og kan have behov for direkte kommunikation fra Forsvaret. 12 Den rette kombination af stærke, interne kanaler Som en stor geografisk spredt organisation skal vi kunne differentiere og målrette kommunikation til medarbejderne der, hvor de er. I Forsvaret har vi behov for forskellige typer kanaler til forskellige formål. Vi har en intern kommunikationskultur, som i høj grad hviler på linjekommunikationen, men det er også nødvendigt at afsøge og benytte andre stærke interne kanaler, så vi får det rette miks af kanaler til bl.a. dialog og videndeling. Vi vil derfor give vores kanaler et serviceeftersyn med henblik på at udvikle den rette kombination. Træning og værktøjer Vores målinger viser, at medarbejderne ikke oplever, at vores interne kommunikation er tilfredsstillende. De viser også, at kom mu ni ka tion fra nærmeste leder har stor betydning for medarbejderne. Derfor vil vi øge fokus på

13 tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation kommunikationen fra chefer i Forsvaret og bl.a. gennemgå de kommunikationsværktøjer, cheferne har til rådighed ved større udmeld inger herunder vejledninger og materialepakker etc. Sammenhæng i kommunikationen Ifølge medarbejderne kan sammenhængen i Forsvarets kommunikation styrkes. Vi vil derfor arbejde for at koordinere vores kommunikation, så medarbejderne bliver mødt af koordinerede udmeldinger fra den øverste ledelse, deres nærmeste chef og øvrige kommunikationskanaler. Samtidig skal budskaberne undervejs i linjekommunikationen oversættes til lokale forhold, så medarbejderne både er orienteret om de store linjer og får kommunikation, der er tilpasset præcist til dem. Kanaler Vi vil primært arbejde med følgende kanaler: Styrket ledelseskommunikation i linjen Linjekommunikation er afgørende for, at vores interne kommunikation når ud til medarbejderne, hvor de er. Linje kommunikationen er særligt afgørende i lyset af Forsvarets geografiske spred ning og mangeartede opgaver. Ledelses kommunikationen skal derfor være klar, kompetent, rettidig og dialogorienteret. For at understøtte det sætter vi fokus på at kvalitetssikre, udvikle og koordinere ledelseskommunikationen. Det sker også i erkendelse af, at det personlige møde og den direkte dialog fortsat er afgørende for en vellykket intern kommunikation. Udvælgelse og udvikling af nye kanaler Vores kommunikation skal følge med medarbejdernes medievaner. Derfor afdækker vi mulighederne for at kom mu nikere til nye platforme som fx smart phones og i nye formater som fx app s. Ligeledes vil vi indtænke formater som levende billeder og sociale medier i sam menhænge, hvor det kan give øget værdi i medarbejderkommunikationen. Øget fokus på dialog Dialog er et nøgleelement i den interne kommunikation. Vi vil arbejde med dialog former, som kan udvikle og forny kom mu nika tionskulturen i Forsvaret på en konstruktiv og produktiv måde. Det vil vi gøre via digitale dialogmuligheder på intranet og sociale medier samt med analoge formater som stormøder, roadshows for ledelsen m.m. Interne kampagner Medarbejderne skal have konsistente budskaber fra såvel topledelse som fra den nærmeste chef. Det er ifølge HR-målinger en udfordring. Derfor vil vi gennem sammenhængende og længerevarende indsatser arbejde med et antal faste og genkendelige budskaber i forskellige kanaler. 13

14 tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation På den måde vil vi skabe sammenhæng mellem vores kommunikationskanaler og øge medarbejdernes oplevelse af, at de bliver mødt med enslydende budskaber på trods af stor geografisk, organisatorisk og opgavemæssig spredning. Målsætninger Vi måler på medarbejdernes vurdering af medarbejderkommunikationen i forbindelse med vores målinger. Med afsæt i HR-målingen fra 2013 og omdømmemålingerne fra 2012 har vi formuleret følgende mål: I 2017 er andelen af medarbejdere, der er tilfredse med informationsniveauet, steget med ca. 17 pct. I 2017 er andelen af medarbejdere, der oplever Forsvarets kommunikation som rettidig, steget med ca. 52 pct. I 2017 er andelen af medarbejdere, der vurderer Forsvarets kommunikation som forståelig, steget med ca. 23 pct. 14

15 tre strategiske indsatsområder / relevant forsvar 15

16 tre strategiske indsatsområder / RElEVAnT FORSVAR relevant forsvar formål Forsvarets hovedopgaver er mangeartede, men størstedelen af opgaverne relaterer sig til kongeriget danmarks sikkerhed. Opgaverne spænder lige fra at sikre rigets territorium og bidrage til at løse samfundsvigtige myndighedsopgaver til inter na tionale operationer overalt i verden. Vi vil udbrede kendskabet til Forsvarets opgaver og opgaveløsning og øge forståelsen af, at Forsvarets arbejde i danmark, Arktis og udlandet betyder noget for vores samfund og den enkelte borger. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvorfor og hvordan Forsvaret udvikler og vedligeholder kapaciteter, som er relevante. det gælder også i forhold til sandsynlige fremtidige opgaver også selvom de ikke aktuelt er efterspurgte. målgrupper den primære målgruppe er befolkningen i bred forstand. Vi ønsker at styrke offentlighedens opfattelse af Forsvaret som relevant og give beslutningstagere fyldig, saglig rettidig information om Forsvarets kapaciteter, vilkår og opgaveløsninger. da en stor del af befolkningen danner sig et indtryk af Forsvaret på baggrund af mediedækning og private relationer, er journalister, medarbejdere og pårørende vigtige sekundære målgrupper som kommunikationskanal i forhold til befolkningen. indsatser Vi har identifi ceret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Styrket opmærksomhed om internationale opgaver uden for offentlighedens søgelys En del af Forsvarets internationale opgaver nyder stor bevågenhed. det gælder fx Forsvarets opgaver i Afghanistan. dem skal vi stadig kommunikere om. der er mindre opmærksomhed om andre opgaver som fx kapacitetsopbygning i Afrika og andre steder i verden. ikke desto mindre er det en vigtig del af Forsvarets samlede internationale opgaveløsning. Vi vil arbejde for at skabe større opmærksomhed om de opgaver, der ikke naturligt har stor bevågenhed. Styrket opmærksomhed om nationale opgaver når vi spørger befolkningen, er Forsvarets nationale opgaveløsning en vigtig del af vores relevans. Et par eksempler er overvågning af havmiljø, søredning, ammuni tionsrydning, bevogtning og almindelig støtte til politiet. Vi vil synliggøre den del af Forsvarets nationale opgaver, der ikke nyder bred opmærksomhed. Et ansigt på Forsvaret det vil styrke Forsvaret at sætte ansigt på organisationen og opgaverne. det skal ske med brug af billeder og personlige historier med konkrete personer i centrum. Vi giver derfor plads til vores dygtige medarbejdere, som sætter et personligt og kompetent ansigt på deres og hele Forsvarets arbejde. 16

17 tre strategiske indsatsområder / RElEVAnT FORSVAR Kanaler budskabet om Forsvarets relevans er centralt i al Forsvarets kommunikation. Vi vil have særligt fokus på en styrket indsats i fi re kanaler: Gode medierelationer Forsvaret skal tilbyde journalister, eksperter og meningsdannere indsigt og viden, så de har de bedste forudsætninger for at dække forsvarsstoffet faktuelt, bredt og nuanceret. Vi skal ikke ud og sælge budskaber, men i stedet tilbyde saglig indsigt og viden om Forsvaret til journalister m.fl. I strategiperioden vil vi derfor fortsætte samarbejdet med allerede kendte samt nye journalister og produktionsselskaber. Målrettet brug af kanaler Vores kommunikation med befolkningen skal ske via de kanaler og på de platforme, som befolkningen bruger. Vi tager nye kanaler og platforme i brug, når og hvis det er relevant. Vi sætter fokus på mulighederne for dialog med befolkningen både i de sociale medier og traditionelle medier. Medarbejdere som kommunikatører Medarbejdernes omtale af Forsvaret har stor betydning for opfattelsen i den øvrige befolkning. Forsvarets medarbejdere har en væsentlig rolle som ambassadører, der ofte i private sammenhænge er med til at tegne et billede af Forsvaret, fx i sportshallen, til familiefesten eller forældremødet. derfor er det et mål i vores kommunikationsarbejde, at medarbejderne er med til at udbrede kendskabet til Forsvaret som en relevant organisation. i konkrete sager vil der typisk blive udpeget en talsperson, der udtaler sig offi cielt på Forsvarets vegne, ligesom kommunikation stadig er et chefansvar. Det personlige møde Vi ønsker at opdyrke en tættere relation til befolkningen. derfor vil vi arbejde i endnu højere grad med det personlige møde. det kan eksempelvis være at invitere befolkningen til events, møder og foredrag. målsætninger kendskabet til og opfattelsen af relevansen af Forsvarets opgaveløsning måler vi i forbindelse med evaluering af Forsvarets omdømme. Med afsæt i de seneste omdømmemålinger fra 2012 har vi formuleret følgende mål: i 2017 er andelen af befolkningen, der ikke føler, at de har kendskab til Forsvaret, faldet med ca. 13 pct. i 2017 er andelen af befolkningen, der associerer Forsvaret med relevant, steget med ca. 38 pct. i 2017 er Forsvarets samlede omdømme på en skala fra steget fra 76 til

18 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Moderne forsvar Formål Danskerne er overordnet set tilfredse med den måde, vi løser vores opgaver på. Det viser vores omdømmemålinger. Forsvaret bliver dog af mange, særligt meningsdannere, opfattet som lukket og gammeldags. Vi vil arbejde for at vise et nuanceret og bredt billede af Forsvaret og af den måde, vi konstant arbejder med at udvikle, dygtiggøre og tilpasse os. Det gælder bl.a. vores ansvar for medarbejdere, miljø og omgivelser, økonomisk ansvarlighed og effektiv opgaveløsning. Med et bredt og nuanceret billede af Forsvaret vil vi bl.a. fortælle, at traditioner godt kan gå hånd i hånd med en moderne og effektiv opgaveløsning. Målgrupper De primære målgrupper er meningsdannere (herunder politikere og eksperter) og journalister. Det er primært blandt dem, at Forsvarets image kan forbedres. En sekundær målgruppe er Forsvarets medarbejdere, der skal være bærere af budskabet om et moderne forsvar. En anden sekundær målgruppe er befolkningen og særligt potentielle medarbejdere, der skal se Forsvaret som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Indsatser Vi har identificeret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Hverdagshistorier om det moderne forsvar Vi skal vise historier fra hverdagen, som kendetegner det moderne forsvar. Den enkelte historie behøver ikke fylde meget i mediefladen, men vil bidrage til at skabe en samlet effekt over tid. Vi vil med historierne bl.a. fortælle om en alsidig og effektiv opgaveløsning i Forsvaret. Kommunikation fra ledelsen En moderne ledelse er en kommunikerende ledelse. Forsvarets ledelse har en nøglerolle i fortællingen om det moderne forsvar. Derfor vil vi arbejde med at styrke vores ledelses kommunikationsrolle i både den interne og den eksterne kommunikation om det moderne forsvar. Herved kan vi skabe øget troværdighed og sætte personlige afsendere med høj gennemslagskraft bag budskaberne om det moderne forsvar. Lad medarbejderne fortælle historien Ikke kun chefer, men også medarbejdere har en væsentlig rolle i fortællingen om det moderne forsvar. I den daglige kommunikation kan chefen ofte trække på de mange dygtige medarbejdere og lade dem komme til orde som supplement til den øvrige kommunikation fra Forsvaret. De kender Forsvaret indefra og kan fortælle historierne om deres dagligdag med troværdighed og engagement. 18

19 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Håndtering af problematiske enkeltsager Enkeltsager giver til tider negativ genlyd i medierne og hos befolkningen, ligesom der i en stor organisation med mangeartede opgaver kan ske fejl. Som en moderne organisation skal vi håndtere sådanne enkeltsager professionelt og aktivt. Kom muni kation er en vigtig del af det arbejde. Den skal indtænkes i håndteringen af potentielle enkeltsager så tidligt som muligt. Kommunikation kan ikke i sig selv rette op på eller afværge en dårlig sag, men god kommunikation kan være med til at afbøde de negative effekter, nuancere billedet og bringe os videre på den bedst mulige og mest troværdige måde. Personlige relationer og dialog Vi skal tilbyde viden om og direkte erfaringer med det moderne forsvar til meningsdannere og andre, der ser Forsvaret som lukket og gammeldags. Det sker bedst gennem den direkte kontakt. Vi vil derfor arbejde med at tilbyde meningsdannere og andre muligheden for at få indsigt i det moderne forsvar. Det gør vi bl.a. gennem særlige arrangementer og møder, der fx kan give indblik i prioriteringer på ledelsesniveau. Kanaler Budskabet om det moderne forsvar skal formidles gennem en styrket indsats i disse fire kanaler: Brede, nationale medier I de landsdækkende medier vil vi formidle historier om Forsvarets omstilling og nye måder at håndtere sikkerhedstrusler på. Vi vil skrive kronikker og indlæg, der sætter en fortolkningsramme for Forsvarets udvikling og supplere med historier om fx vores grønne initiativer og indkøb af materiel. Lokale medier og fagmedier Vi vil formidle de mange lokale hverdags historier, der findes i Forsvaret til lokale medier, ligesom vi vil formidle de mange specialiserede historier, som Forsvaret har at byde på, til relevante fagmedier. Egne kanaler Budskaber om det moderne forsvar skal integreres i vores egen kommunikation på vores egne kanaler, herunder Forsvarsavisen, forsvaret.dk, levende billeder på nettet samt Facebook og andre sociale medier. Nye medier Nye medier giver mulighed for konkret og nærværende at vise, hvad det moderne forsvar indebærer. Vi vil bruge nye medier, når det giver mening for at nå vores målgrupper der, hvor de er. 19

20 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Inspirationen vil vi hente hos andre myndigheder både i Danmark og udlandet. Her vil vi fortælle historien om det moderne forsvar. Samtidig vil vi med vores medievalg og måden vi bruger medierne på vise, at vi tænker moderne. Målsætninger Vi måler opfattelsen af Forsvaret i forbindelse med Forsvarets omdømmemålinger. Med afsæt i den seneste omdømmemåling fra 2012 har vi formuleret følgende mål: I 2017 er andelen af befolkningen, der mener, at Forsvaret er en ressourcebevidst organisation, steget med ca. 185 pct. I 2017 er andelen af meningsdannere, der opfatter Forsvaret som en gammeldags organisation, faldet med ca. 11 pct., mens andelen, som opfatter Forsvaret som lukket, er faldet med ca. 25 pct. I 2017 er andelen af befolkningen, der oplever, at Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt, steget med ca. 25 pct.

21

22 rammer for strategien / målgrupper 3. Rammer for strategien Målgrupper Selve kommunikationsstrategien er en ramme for kommunikationsarbejdet i Forsvaret. Særligt chefer og medarbejdere på alle niveauer, der arbejder med kommunikation, bør kende strategien. Målgrupperne for Forsvarets kommunikation er mange og spænder lige fra medarbejdere, pårørende, journalister og beslutningstagere til den almindelige befolkning, der naturligvis indeholder mange undergrupper, hvor unge er en vigtig en af dem. Det samme gælder også med ar bej derne i Forsvaret, der i praksis kan opdeles i en række forskellige undergrupper med forskellige kommunikationsbehov. Denne strategi fokuserer på følgende primære målgrupper: Medarbejdere, medier og meningsdannere samt befolkningen. Det er de målgrupper, som vil have særlig prioritet de næste fire år, vel vidende at der også er andre vigtige målgrupper, og at prioriteringen og relationen til de forskellige målgrupper kan variere fra myndighed til myndighed og fra opgave til opgave. 22 Derfor fastsættes prioriteringen og relationen til målgrupperne også ved den enkelte myndighed. Ansvarsfordeling Forsvarskommandoen Forsvarskommandoen er ansvarlig for kommunikationsstrategiens udformning. Forsvarskommandoen har ansvaret for, at strategien bliver formidlet og forankret blandt chefer og medarbejdere, der arbejder med kommunikation. Forsvarskommandoen har ansvaret for, at der i samarbejde med myndighederne bliver udarbejdet centrale og lokale handlingsplaner for indsatsområderne. Forsvarskommandoen har ansvaret for at følge op gennem målinger. Chefer Chefer i Forsvaret har ansvar for at skabe kendskab til og arbejde med strategiens principper og mål i egen organisation. Myndigheds- eller stabschefen har ansvar for, at interne kommunikationskanaler bliver anvendt til at dele viden, information

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER

Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONS- STRATEGI FOR REGION HOVEDSTADENS STØRRE BYGGEPROJEKTER Kommunikationsstrategi for Region Hovedstadens større byggeprojekter Formålet med en fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Kommunen? Det er mig!

Kommunen? Det er mig! Kommunen? Det er mig! Kommunikationsstrategi for Personalepolitik og Ledelsesgrundlag Hovedudvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udvikle en kommunikationsstrategi for udbredelse af personalepolitikken

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

Baggrund for kommunikationsanalysen

Baggrund for kommunikationsanalysen 1 Baggrund for kommunikationsanalysen I april 2010 har Direktionen i Ishøj Kommune igangsat en undersøgelse af Ishøj Kommunes interne og eksterne kommunikation. Kommunikationsanalysen tager afsæt i Ishøj

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN?

2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? STRATEGI 20132015 2013-2015 HVOR SKAL VI HEN? PTU har de seneste år været gennem en stor udvikling. Vi har fået foretaget en om- og udbygning af vores faciliteter i Køben havn, og vores afdeling i Århus

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere