FORSVARETS Kommunikationsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017"

Transkript

1 FORSVARETS Kommunikationsstrategi

2 2

3 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets kommunikation de næste tre år. Men hvorfor nu en ny strategi? Det korte svar er, at vi har brug for en fælles ramme til at give vores kommunikation den nødvendige retning ikke mindst i en tid med skarpe prioriteringer. Og hvad er så det nye? Jeg mener, at vi i endnu højere grad skal have både chefer og medarbejdere på banen i vores kommunikation. Vi har nogle dygtige ambassadører i vores medarbejdere. De kan med stor troværdighed fortælle om deres daglige opgaver og synliggøre Forsvarets relevans i dagens Danmark. Vi skal også være endnu mere aktive og hurtige i vores kommunikation, når det overhovedet er muligt. Vi skal være med til at sætte dagsordenen, når vi kan, og vi skal være med til at nuancere billedet, når det er nødvendigt. Strategien tager udgangspunkt i både medarbejderne og omverdenens syn på Forsvarets styrker og svagheder. Vi ved fx fra vores målinger, at der er plads til forbedring, når det gælder kommunikationen til medarbejderne. Det er afgørende, at vi får styrket den interne kommunikation, så vi kan fastholde vores dygtige medarbejdere og bevare deres engagement og loyalitet. Derfor er Styrket medarbejderkommunikation et indsatsområde. Vi ved også, at Forsvaret generelt har et godt omdømme, og at danskerne oplever, at vi løser vores opgaver tilfredsstillende. Men det kniber, når det gælder opfattelsen af Forsvaret som en effektiv, relevant og ressourcebevidst organisation. Vi skal derfor blive bedre til at fortælle, hvad vi laver og bedre til at vise, at vi er en moderne og tidssvarende organisation, der også forbereder sig på fremtiden. Derfor er de to andre indsatsområder Relevant forsvar og Moderne forsvar. Det er vigtigt for mig, at strategien kan omsættes til praksis. Derfor følger vi op på strategien med konkrete handlingsplaner. Strategien indeholder også konkrete mål, og vi forpligter os til at følge op på dem. Jeg glæder mig til at se den nye strategi omsat til konkrete indsatser og projekter, og jeg opfordrer alle til at orientere sig i den og bruge den aktivt. Peter Bartram General, forsvarschef

4

5 indhold 1. Om strategien Formålet med kommunikationsindsatsen Fem principper for god kommunikation Fælles prioriteringsværktøj TRE strategiske indsatsområder Styrket medarbejderkommunikation Relevant forsvar Moderne forsvar Rammer for strategien Målgrupper Ansvarsfordeling Opfølgning

6 Om strategien / Formålet med kommunikationsindsatsen 1. Om strategien Formålet med kommunikationsindsatsen Som offentlig myndighed har vi et ansvar for at informere om Forsvarets opgaver, og hvad de betyder for danskernes sikkerhed og hverdag. Vi har derfor pligt til at fortælle, hvad vi står for, og hvordan vi løser vores opgaver både ude og hjemme. Ofte opererer Forsvaret i komplekse og udfordrende sammenhænge. Det stiller krav til vores kommunikation. Vores opgaver er endvidere ofte forbundet med betydelige politiske og ikke mindst operationelle hensyn. Det kan have betydning for, hvornår og hvor meget vi kan kommunikere. Samtidig anerkender vi, at kommunikation skaber værdi for Forsvaret, og at kommunikation er en forudsætning for vores opgaveløsning. Udgangspunktet er derfor, at vi kommunikerer aktivt om vores virke i det omfang, det kan lade sig gøre. Vores kommunikation skal understøtte opgaveløsningen og bidrage til at styrke opbakningen og tilliden til Forsvarets indsats. Den opbakning og tillid gør vi os bedst fortjent til ved at kommu nikere om vores virke til medarbejderne og omverdenen. Der er nemlig en tæt sammenhæng mellem kendskabet til vores opgaveløsning og opbakningen til Forsvaret. Det fremgår bl.a. af vores omdømmemålinger. Missionen for Forsvarets kommunikationsarbejde lyder derfor: Vores kommunikation styrker kendskabet til og forståelsen for Forsvarets opgaver og resultater. Vi kommunikerer enkelt og kompetent med medarbejderne og omverdenen. Fem principper for god kommunikation Denne strategi fastlægger en overordnet ramme for, hvordan vi kommunikerer både i og om Forsvaret. Det gælder både lokalt og centralt i en stor organisation som Forsvaret med mange myndigheder, der løser forskellige opgaver, og hvor kommunikationsbehovene varierer. Uanset om der er tale om central kommunikation fra Forsvarskommandoen eller lokal kommunikation ved myndighederne, er afsættet altid nogle fælles principper for, hvordan vi ønsker at 6

7 Om strategien / FEM principper for god kommunikation kommunikere såvel med hinanden internt i den enkelte myndighed, mellem myndighederne og med omverdenen. I Forsvaret følger ansvaret for kommunika tion en med ansvaret for opgaven. Kommunikations opgaven varetages af mange og mange steder i organisationen. Derfor bruger vi et kollektivt inkluderende vi igennem hele strategien, vel vidende at der kommunikeres både centralt og lokalt, i mange forskellige situationer og med mange forskellige afsendere. Vores tilgang til god og effektiv kommunikation kan opsummeres i fem generelle principper, som er fundamentet for Forsvarets kom munikation: 1. Kommunikation er en del af opgaven Vi har pligt til at fortælle om vores virke og kendskabet til Forsvarets opgaveløsning er en forudsætning for at opnå tillid og opbakning. Derfor forsøger vi altid at fortælle så konkret, enkelt og forståeligt som muligt om, hvad vi laver, hvordan vi gør det og hvorfor. Vi tænker kommunikation ind i vores opgaveløsning, så kommunikation bliver en integreret del af Forsvarets måde at gå til opgaver på. 2. Vi prioriterer medarbejderne Det har stor betydning for medarbejdernes trivsel og opbakning, at den interne kommunikation er rettidig, forståelig, relevant og troværdig. Intern kommunikation kan være en udfordring i en organisation som Forsvaret, der agerer i en politisk virkelighed og er spredt over store geografiske afstande. Derfor er det helt afgørende, at vi hele tiden tænker i, hvordan vi bedst og hurtigst når medarbejderne der, hvor de er. Og derfor undersøger og forsøger vi at imødekomme medarbejdernes behov for information. 3. Vi kommunikerer målrettet Effekten i vores arbejde er størst, når vi målretter kommunikation til modtagerne. Vi udfordrer derfor os selv på, hvordan vi hurtigt, præcist og forståeligt kan nå vores målgrupper. Det betyder, at vi er åbne over for nye medier og nye måder at løse kommunikationsopgaverne på hvor det giver mening i forhold til formål, modtager og kommunikationssituation. Det er ikke mindre vigtigt i en tid, hvor der er behov for skarpe prioriteringer. 4. Vi kommunikerer aktivt Som offentlig myndighed er vi vant til, at mange mennesker har en naturlig interesse i vores arbejde. Derfor prioriterer vi størst mulig åbenhed om vores opgaveløsning. Vi kommunikerer aktivt, hurtigst muligt og tager ofte initiativ. Vi følger også op på misforståelser og giver vores version af sagen. Vi fortæller om vores succeser, men også om vores fejl, og hvad vi har lært af dem. Samtidig er vi bevidste om, at opgavernes natur sammen med politiske og operationelle hensyn gør, at der kan være grænser for, hvad vi kan sige, og hvornår vi kan sige det. 7

8 Om strategien / Fælles prioriteringsværktøj 5. Vi kommunikerer kompetent og enkelt Det er vores ansvar, at vores kommunikation er enkel, klar og relevant. Det er også vores ansvar, at den har en form, der matcher målgruppen og konteksten. Vi sætter os derfor i modtagerens sted og bruger et enkelt og klart sprog. Samtidig kommunikerer vi altid sagligt, professionelt og med respekt for modtageren. Fælles prioriteringsværktøj Med det nye Forsvarsforlig følger tilpasninger af organisationen med konsekvenser for med arbejderne i Forsvaret. Det betyder, at der er behov for en bevidst og målrettet prioritering af ressourcer også på kommunikationsområdet. og netværksmøder for at støtte myndighedernes arbejde med kommunikation. Strategien er en strategisk ramme, som de enkelte myndigheder har ansvaret for at udfylde ved at trække på deres særlige kendskab til opgaver, målgrupper, kanaler og konteksten i de konkrete kommunikationssituationer. Så længe kommunikationen understøtter Forsvarets opgaveløsning og centrale værdier, er der mulighed for, at myndighederne målretter kommunikationen lokalt. Strategien afløser Forsvarets kom munikationspolitik fra Kommunikationsstrategien skal derfor fungere som en ramme for den daglige kommunikationsindsats både i Forsvarskommandoen og ved Forsvarets myndigheder. Den udstikker retningen for Forsvarets kommunikation i strategiperioden. Strategien skal kunne bruges i praksis. Den er derfor baseret på ambitiøse, men realistiske forventninger til, hvad kommunikationsarbejdet kan og skal bidrage med. Strategien står dog ikke alene. Der vil bl.a. blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for de strategiske indsatsområder, retningslinjer for anvendelsen af forskellige kanaler, centrale kommunikationsplaner og pressepolicyer efter behov. På samme måde afholder Forsvarskommandoen temadage 8

9 Om strategien / målgrupper 9

10 Tre strategiske indsatsområder 2. Tre strategiske indsatsområder Med udgangspunkt i vores kommunikationsmission har vi udpeget tre strategiske indsatsområder. Vores kommunikation styrker kendskabet til og forståelsen for Forsvarets opgaver og resultater. Vi kommunikerer enkelt og kompetent med medarbejderne og omverdenen. 10 Indsatsområde: Indsatsområde: Indsatsområde: Styrket medarbejderkommunikation Relevant forsvar Moderne forsvar

11 tre strategiske indsatsområder Gennem en fokuseret indsats fra 2014 til 2017 skal der ske et løft inden for de tre strategiske indsatsområder. Styrket medarbejderkommunikation Velfungerende medarbejderkommunikation har stor betydning for medarbejdernes trivsel, engagement og arbejdsglæde ikke mindst i perioder med mange forandringer. Indsatsområdet Styrket medarbejderkommunikation har til formål at forbedre Forsvarets interne kommunikation på parametre som kvalitet, forståelighed, rettidighed og tilgængelighed. Relevant forsvar Forsvarets opgaver spænder lige fra at løse samfundsvigtige opgaver til at indgå i inter nationale operationer. Vi vil styrke omverdenens oplevelse af Forsvaret som en relevant samfunds institution og vise, at Forsvaret evner at udvikle og tilpasse sig skiftende krav. Indsatsområdet Relevant forsvar handler om, at vi skal blive bedre til at vise, hvilke opgaver Forsvaret løser og forklare, hvorfor de er vigtige for Danmark og for den enkelte borger. Moderne forsvar Forsvaret er en organisation med historie og mange traditioner, der lever side om side med en moderne tilgang til opgaveløsningen. Med indsatsområdet Moderne forsvar skal vi demon strere, hvordan vi arbejder med at udvikle og kvalificere Forsvaret som organisation, så vi fortsat kan løfte vores opgaver og samfundsansvar både når tiderne skifter, og når ressourcerne bliver færre. De to indsatsområder Relevant forsvar og Moderne forsvar hænger tæt sammen. Omdømme målinger har vist, at vi både har behov for at styrke omverdenens kendskab til vores opgaver og til måden, vi håndterer og løser dem på. Rent praktisk har vi valgt at fokusere på de to indsatsområder adskilt og opstille målsætninger for hvert område. På samme måde hænger Styrket medarbejderkommunikation sammen med de to andre indsatsområder, da god intern kommunikation er en væsentlig forudsætning for at styrke de to andre indsatsområder. Selvom indsatsområderne er tværgående og gælder for hele Forsvaret, betyder det ikke, at alle myndigheder skal gøre det samme eller lige meget på alle tre områder. Også her vil myndighedernes forskellige profiler, opgaver og ressourcer spille ind på den samlede kommunikationsopgave og være med til at dimensionere kommunikationsindsatsen. I forlængelse af denne strategi vil der blive udarbejdet konkrete handlingsplaner for de tre områder. I handlingsplanerne definerer vi konkrete kommunikationsindsatser, mål, præcisering af målgrupperne og bud skaber samt forankring af opgaverne m.m. Vi måler løbende på alle tre indsatsområder. Kommunikationsstrategien og handlingsplanerne m.m. bliver gjort tilgængelige på Forsvarets intranet. I det følgende beskrives de tre indsatsområder mere detaljeret. 11

12 Tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation Styrket med arbejder kommunikation Indsatser Vi har identificeret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Formål God intern kommunikation er vigtig for høj med arbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse. Det er også forudsætningen for god ekstern kom munikation og dermed omverdenens op fat telse af Forsvaret som en relevant og moderne organisation. Endelig er intern kom mu ni kation en del af en effektiv og kvalificeret opgaveløsning. Vi vil derfor styrke Forsvarets medarbejderkommunikation. Den skal være enkel, rettidig, relevant, mål rettet, fyldestgørende og præget af dialog. Med ar bejd ere og pårørende skal opleve, at deres informationsbehov om alt fra kantinedrift til forligsimplementering bliver dækket. Det kræv er stærke interne kanaler, som kan nå langt ud i organisationen og ikke er hæmmet af geo gra fiske barrierer. Samtidig er det afgørende, at med arbejd erne let kan finde vigtig information og dele viden. Styrket intern videndeling Forsvarets medarbejdere gør løbende værdi fulde erfaringer, som andre kan bruge til en mere effektiv opgaveløsning. De erfaringer vil vi gøre tilgængelige, så de kan komme hele organisationen til gavn. Vi vil derfor bl.a. udvikle mobile løsninger og intranettet som en helt central platform for videndeling. Målgrupper Den primære målgruppe for indsatserne er Forsvarets medarbejdere. Ifølge vores målinger oplever medarbejderne, at kommunikationen fra nærmeste leder og især topledelsen er mindre tilfredsstillende. En sekundær målgruppe er pårørende til Forsvarets medarbejdere, som har en særlig interesse i vores arbejde og operationer og kan have behov for direkte kommunikation fra Forsvaret. 12 Den rette kombination af stærke, interne kanaler Som en stor geografisk spredt organisation skal vi kunne differentiere og målrette kommunikation til medarbejderne der, hvor de er. I Forsvaret har vi behov for forskellige typer kanaler til forskellige formål. Vi har en intern kommunikationskultur, som i høj grad hviler på linjekommunikationen, men det er også nødvendigt at afsøge og benytte andre stærke interne kanaler, så vi får det rette miks af kanaler til bl.a. dialog og videndeling. Vi vil derfor give vores kanaler et serviceeftersyn med henblik på at udvikle den rette kombination. Træning og værktøjer Vores målinger viser, at medarbejderne ikke oplever, at vores interne kommunikation er tilfredsstillende. De viser også, at kom mu ni ka tion fra nærmeste leder har stor betydning for medarbejderne. Derfor vil vi øge fokus på

13 tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation kommunikationen fra chefer i Forsvaret og bl.a. gennemgå de kommunikationsværktøjer, cheferne har til rådighed ved større udmeld inger herunder vejledninger og materialepakker etc. Sammenhæng i kommunikationen Ifølge medarbejderne kan sammenhængen i Forsvarets kommunikation styrkes. Vi vil derfor arbejde for at koordinere vores kommunikation, så medarbejderne bliver mødt af koordinerede udmeldinger fra den øverste ledelse, deres nærmeste chef og øvrige kommunikationskanaler. Samtidig skal budskaberne undervejs i linjekommunikationen oversættes til lokale forhold, så medarbejderne både er orienteret om de store linjer og får kommunikation, der er tilpasset præcist til dem. Kanaler Vi vil primært arbejde med følgende kanaler: Styrket ledelseskommunikation i linjen Linjekommunikation er afgørende for, at vores interne kommunikation når ud til medarbejderne, hvor de er. Linje kommunikationen er særligt afgørende i lyset af Forsvarets geografiske spred ning og mangeartede opgaver. Ledelses kommunikationen skal derfor være klar, kompetent, rettidig og dialogorienteret. For at understøtte det sætter vi fokus på at kvalitetssikre, udvikle og koordinere ledelseskommunikationen. Det sker også i erkendelse af, at det personlige møde og den direkte dialog fortsat er afgørende for en vellykket intern kommunikation. Udvælgelse og udvikling af nye kanaler Vores kommunikation skal følge med medarbejdernes medievaner. Derfor afdækker vi mulighederne for at kom mu nikere til nye platforme som fx smart phones og i nye formater som fx app s. Ligeledes vil vi indtænke formater som levende billeder og sociale medier i sam menhænge, hvor det kan give øget værdi i medarbejderkommunikationen. Øget fokus på dialog Dialog er et nøgleelement i den interne kommunikation. Vi vil arbejde med dialog former, som kan udvikle og forny kom mu nika tionskulturen i Forsvaret på en konstruktiv og produktiv måde. Det vil vi gøre via digitale dialogmuligheder på intranet og sociale medier samt med analoge formater som stormøder, roadshows for ledelsen m.m. Interne kampagner Medarbejderne skal have konsistente budskaber fra såvel topledelse som fra den nærmeste chef. Det er ifølge HR-målinger en udfordring. Derfor vil vi gennem sammenhængende og længerevarende indsatser arbejde med et antal faste og genkendelige budskaber i forskellige kanaler. 13

14 tre strategiske indsatsområder / styrket medarbejderkommunikation På den måde vil vi skabe sammenhæng mellem vores kommunikationskanaler og øge medarbejdernes oplevelse af, at de bliver mødt med enslydende budskaber på trods af stor geografisk, organisatorisk og opgavemæssig spredning. Målsætninger Vi måler på medarbejdernes vurdering af medarbejderkommunikationen i forbindelse med vores målinger. Med afsæt i HR-målingen fra 2013 og omdømmemålingerne fra 2012 har vi formuleret følgende mål: I 2017 er andelen af medarbejdere, der er tilfredse med informationsniveauet, steget med ca. 17 pct. I 2017 er andelen af medarbejdere, der oplever Forsvarets kommunikation som rettidig, steget med ca. 52 pct. I 2017 er andelen af medarbejdere, der vurderer Forsvarets kommunikation som forståelig, steget med ca. 23 pct. 14

15 tre strategiske indsatsområder / relevant forsvar 15

16 tre strategiske indsatsområder / RElEVAnT FORSVAR relevant forsvar formål Forsvarets hovedopgaver er mangeartede, men størstedelen af opgaverne relaterer sig til kongeriget danmarks sikkerhed. Opgaverne spænder lige fra at sikre rigets territorium og bidrage til at løse samfundsvigtige myndighedsopgaver til inter na tionale operationer overalt i verden. Vi vil udbrede kendskabet til Forsvarets opgaver og opgaveløsning og øge forståelsen af, at Forsvarets arbejde i danmark, Arktis og udlandet betyder noget for vores samfund og den enkelte borger. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvorfor og hvordan Forsvaret udvikler og vedligeholder kapaciteter, som er relevante. det gælder også i forhold til sandsynlige fremtidige opgaver også selvom de ikke aktuelt er efterspurgte. målgrupper den primære målgruppe er befolkningen i bred forstand. Vi ønsker at styrke offentlighedens opfattelse af Forsvaret som relevant og give beslutningstagere fyldig, saglig rettidig information om Forsvarets kapaciteter, vilkår og opgaveløsninger. da en stor del af befolkningen danner sig et indtryk af Forsvaret på baggrund af mediedækning og private relationer, er journalister, medarbejdere og pårørende vigtige sekundære målgrupper som kommunikationskanal i forhold til befolkningen. indsatser Vi har identifi ceret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Styrket opmærksomhed om internationale opgaver uden for offentlighedens søgelys En del af Forsvarets internationale opgaver nyder stor bevågenhed. det gælder fx Forsvarets opgaver i Afghanistan. dem skal vi stadig kommunikere om. der er mindre opmærksomhed om andre opgaver som fx kapacitetsopbygning i Afrika og andre steder i verden. ikke desto mindre er det en vigtig del af Forsvarets samlede internationale opgaveløsning. Vi vil arbejde for at skabe større opmærksomhed om de opgaver, der ikke naturligt har stor bevågenhed. Styrket opmærksomhed om nationale opgaver når vi spørger befolkningen, er Forsvarets nationale opgaveløsning en vigtig del af vores relevans. Et par eksempler er overvågning af havmiljø, søredning, ammuni tionsrydning, bevogtning og almindelig støtte til politiet. Vi vil synliggøre den del af Forsvarets nationale opgaver, der ikke nyder bred opmærksomhed. Et ansigt på Forsvaret det vil styrke Forsvaret at sætte ansigt på organisationen og opgaverne. det skal ske med brug af billeder og personlige historier med konkrete personer i centrum. Vi giver derfor plads til vores dygtige medarbejdere, som sætter et personligt og kompetent ansigt på deres og hele Forsvarets arbejde. 16

17 tre strategiske indsatsområder / RElEVAnT FORSVAR Kanaler budskabet om Forsvarets relevans er centralt i al Forsvarets kommunikation. Vi vil have særligt fokus på en styrket indsats i fi re kanaler: Gode medierelationer Forsvaret skal tilbyde journalister, eksperter og meningsdannere indsigt og viden, så de har de bedste forudsætninger for at dække forsvarsstoffet faktuelt, bredt og nuanceret. Vi skal ikke ud og sælge budskaber, men i stedet tilbyde saglig indsigt og viden om Forsvaret til journalister m.fl. I strategiperioden vil vi derfor fortsætte samarbejdet med allerede kendte samt nye journalister og produktionsselskaber. Målrettet brug af kanaler Vores kommunikation med befolkningen skal ske via de kanaler og på de platforme, som befolkningen bruger. Vi tager nye kanaler og platforme i brug, når og hvis det er relevant. Vi sætter fokus på mulighederne for dialog med befolkningen både i de sociale medier og traditionelle medier. Medarbejdere som kommunikatører Medarbejdernes omtale af Forsvaret har stor betydning for opfattelsen i den øvrige befolkning. Forsvarets medarbejdere har en væsentlig rolle som ambassadører, der ofte i private sammenhænge er med til at tegne et billede af Forsvaret, fx i sportshallen, til familiefesten eller forældremødet. derfor er det et mål i vores kommunikationsarbejde, at medarbejderne er med til at udbrede kendskabet til Forsvaret som en relevant organisation. i konkrete sager vil der typisk blive udpeget en talsperson, der udtaler sig offi cielt på Forsvarets vegne, ligesom kommunikation stadig er et chefansvar. Det personlige møde Vi ønsker at opdyrke en tættere relation til befolkningen. derfor vil vi arbejde i endnu højere grad med det personlige møde. det kan eksempelvis være at invitere befolkningen til events, møder og foredrag. målsætninger kendskabet til og opfattelsen af relevansen af Forsvarets opgaveløsning måler vi i forbindelse med evaluering af Forsvarets omdømme. Med afsæt i de seneste omdømmemålinger fra 2012 har vi formuleret følgende mål: i 2017 er andelen af befolkningen, der ikke føler, at de har kendskab til Forsvaret, faldet med ca. 13 pct. i 2017 er andelen af befolkningen, der associerer Forsvaret med relevant, steget med ca. 38 pct. i 2017 er Forsvarets samlede omdømme på en skala fra steget fra 76 til

18 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Moderne forsvar Formål Danskerne er overordnet set tilfredse med den måde, vi løser vores opgaver på. Det viser vores omdømmemålinger. Forsvaret bliver dog af mange, særligt meningsdannere, opfattet som lukket og gammeldags. Vi vil arbejde for at vise et nuanceret og bredt billede af Forsvaret og af den måde, vi konstant arbejder med at udvikle, dygtiggøre og tilpasse os. Det gælder bl.a. vores ansvar for medarbejdere, miljø og omgivelser, økonomisk ansvarlighed og effektiv opgaveløsning. Med et bredt og nuanceret billede af Forsvaret vil vi bl.a. fortælle, at traditioner godt kan gå hånd i hånd med en moderne og effektiv opgaveløsning. Målgrupper De primære målgrupper er meningsdannere (herunder politikere og eksperter) og journalister. Det er primært blandt dem, at Forsvarets image kan forbedres. En sekundær målgruppe er Forsvarets medarbejdere, der skal være bærere af budskabet om et moderne forsvar. En anden sekundær målgruppe er befolkningen og særligt potentielle medarbejdere, der skal se Forsvaret som en moderne og attraktiv arbejdsplads. Indsatser Vi har identificeret følgende overordnede indsatser, vi vil have fokus på: Hverdagshistorier om det moderne forsvar Vi skal vise historier fra hverdagen, som kendetegner det moderne forsvar. Den enkelte historie behøver ikke fylde meget i mediefladen, men vil bidrage til at skabe en samlet effekt over tid. Vi vil med historierne bl.a. fortælle om en alsidig og effektiv opgaveløsning i Forsvaret. Kommunikation fra ledelsen En moderne ledelse er en kommunikerende ledelse. Forsvarets ledelse har en nøglerolle i fortællingen om det moderne forsvar. Derfor vil vi arbejde med at styrke vores ledelses kommunikationsrolle i både den interne og den eksterne kommunikation om det moderne forsvar. Herved kan vi skabe øget troværdighed og sætte personlige afsendere med høj gennemslagskraft bag budskaberne om det moderne forsvar. Lad medarbejderne fortælle historien Ikke kun chefer, men også medarbejdere har en væsentlig rolle i fortællingen om det moderne forsvar. I den daglige kommunikation kan chefen ofte trække på de mange dygtige medarbejdere og lade dem komme til orde som supplement til den øvrige kommunikation fra Forsvaret. De kender Forsvaret indefra og kan fortælle historierne om deres dagligdag med troværdighed og engagement. 18

19 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Håndtering af problematiske enkeltsager Enkeltsager giver til tider negativ genlyd i medierne og hos befolkningen, ligesom der i en stor organisation med mangeartede opgaver kan ske fejl. Som en moderne organisation skal vi håndtere sådanne enkeltsager professionelt og aktivt. Kom muni kation er en vigtig del af det arbejde. Den skal indtænkes i håndteringen af potentielle enkeltsager så tidligt som muligt. Kommunikation kan ikke i sig selv rette op på eller afværge en dårlig sag, men god kommunikation kan være med til at afbøde de negative effekter, nuancere billedet og bringe os videre på den bedst mulige og mest troværdige måde. Personlige relationer og dialog Vi skal tilbyde viden om og direkte erfaringer med det moderne forsvar til meningsdannere og andre, der ser Forsvaret som lukket og gammeldags. Det sker bedst gennem den direkte kontakt. Vi vil derfor arbejde med at tilbyde meningsdannere og andre muligheden for at få indsigt i det moderne forsvar. Det gør vi bl.a. gennem særlige arrangementer og møder, der fx kan give indblik i prioriteringer på ledelsesniveau. Kanaler Budskabet om det moderne forsvar skal formidles gennem en styrket indsats i disse fire kanaler: Brede, nationale medier I de landsdækkende medier vil vi formidle historier om Forsvarets omstilling og nye måder at håndtere sikkerhedstrusler på. Vi vil skrive kronikker og indlæg, der sætter en fortolkningsramme for Forsvarets udvikling og supplere med historier om fx vores grønne initiativer og indkøb af materiel. Lokale medier og fagmedier Vi vil formidle de mange lokale hverdags historier, der findes i Forsvaret til lokale medier, ligesom vi vil formidle de mange specialiserede historier, som Forsvaret har at byde på, til relevante fagmedier. Egne kanaler Budskaber om det moderne forsvar skal integreres i vores egen kommunikation på vores egne kanaler, herunder Forsvarsavisen, forsvaret.dk, levende billeder på nettet samt Facebook og andre sociale medier. Nye medier Nye medier giver mulighed for konkret og nærværende at vise, hvad det moderne forsvar indebærer. Vi vil bruge nye medier, når det giver mening for at nå vores målgrupper der, hvor de er. 19

20 tre strategiske indsatsområder / moderne forsvar Inspirationen vil vi hente hos andre myndigheder både i Danmark og udlandet. Her vil vi fortælle historien om det moderne forsvar. Samtidig vil vi med vores medievalg og måden vi bruger medierne på vise, at vi tænker moderne. Målsætninger Vi måler opfattelsen af Forsvaret i forbindelse med Forsvarets omdømmemålinger. Med afsæt i den seneste omdømmemåling fra 2012 har vi formuleret følgende mål: I 2017 er andelen af befolkningen, der mener, at Forsvaret er en ressourcebevidst organisation, steget med ca. 185 pct. I 2017 er andelen af meningsdannere, der opfatter Forsvaret som en gammeldags organisation, faldet med ca. 11 pct., mens andelen, som opfatter Forsvaret som lukket, er faldet med ca. 25 pct. I 2017 er andelen af befolkningen, der oplever, at Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt, steget med ca. 25 pct.

21

22 rammer for strategien / målgrupper 3. Rammer for strategien Målgrupper Selve kommunikationsstrategien er en ramme for kommunikationsarbejdet i Forsvaret. Særligt chefer og medarbejdere på alle niveauer, der arbejder med kommunikation, bør kende strategien. Målgrupperne for Forsvarets kommunikation er mange og spænder lige fra medarbejdere, pårørende, journalister og beslutningstagere til den almindelige befolkning, der naturligvis indeholder mange undergrupper, hvor unge er en vigtig en af dem. Det samme gælder også med ar bej derne i Forsvaret, der i praksis kan opdeles i en række forskellige undergrupper med forskellige kommunikationsbehov. Denne strategi fokuserer på følgende primære målgrupper: Medarbejdere, medier og meningsdannere samt befolkningen. Det er de målgrupper, som vil have særlig prioritet de næste fire år, vel vidende at der også er andre vigtige målgrupper, og at prioriteringen og relationen til de forskellige målgrupper kan variere fra myndighed til myndighed og fra opgave til opgave. 22 Derfor fastsættes prioriteringen og relationen til målgrupperne også ved den enkelte myndighed. Ansvarsfordeling Forsvarskommandoen Forsvarskommandoen er ansvarlig for kommunikationsstrategiens udformning. Forsvarskommandoen har ansvaret for, at strategien bliver formidlet og forankret blandt chefer og medarbejdere, der arbejder med kommunikation. Forsvarskommandoen har ansvaret for, at der i samarbejde med myndighederne bliver udarbejdet centrale og lokale handlingsplaner for indsatsområderne. Forsvarskommandoen har ansvaret for at følge op gennem målinger. Chefer Chefer i Forsvaret har ansvar for at skabe kendskab til og arbejde med strategiens principper og mål i egen organisation. Myndigheds- eller stabschefen har ansvar for, at interne kommunikationskanaler bliver anvendt til at dele viden, information

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed

Kommunikationsstrategi. Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed December 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Kommunikationsstrategi Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed Islands Brygge 67 2300 København S Telefon: 72 28 66 00 E-post:

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet

til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Inspirationskatalog til rådgivning om god ledelseskommunikation på Aarhus Universitet Marts 2014, Mette Thornval og Signe Hvid Maribo, AU Kommunikation Indhold Inspirationskatalog til rådgivning om god

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE

INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE INTERN KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK KOMMUNE 2 Overordnet formål med den interne kommunikation I Holbæk Kommune skal vi alle være stærke medspillere for og med borgere og virksomheder. For at vi kan

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion

Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Kodeks for den gode kommunale kommun i- kationsfunktion Netværket af kommunale kommunikationschefer har udviklet et kodeks - ni principper for organisering og ledelse af den kommunale kommunikationsfunktion.

Læs mere

Forandringskommunikation

Forandringskommunikation Forandringskommunikation Sådan påvirker du holdninger og adfærd med din kommunikation Fagligt selskab for Sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning den 20. marts 2013 Kort om mig Erhvervsforsker,

Læs mere

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg

Strategi 2016-2018. Lars Stevnsborg Strategi 2016-2018 I Forsvarets Auditørkorps arbejder vi sammen med forsvarets øvrige myndigheder hver dag for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Auditørkorpsets unikke bidrag til forsvarets

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener

samarbejder informerer illustrerer leder underviser coacher lytter mødes taler involverer rådgiver annoncerer smiler diskuterer betjener Kommunikationsstrategi 2012-2014 Når vi kommunikerer i Køge Kommune samarbejder informerer illustrerer leder hjælper underviser coacher taler lytter mødes involverer rådgiver annoncerer telefonerer viser

Læs mere

Den røde tråd Strategiplan (senest rev )

Den røde tråd Strategiplan (senest rev ) Den røde tråd Strategiplan 2016-2019 (senest rev. 10.01.2017) Indledning... 2 Grundlag... 2 Strategiplanens tilblivelse... 3 Strategiplanen opererer med følgende hovedelementer:... 3 Fra vision til virkelighed...

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik

Politikker. Psykiatri GOD KOMMUNIKATION. I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik Politikker Psykiatri GOD KOMMUNIKATION I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Kommunikationspolitik FORORD I Region Hovedstadens Psykiatri er kommunikation et særligt indsatsområde. God kommunikation understøtter

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere