Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune"

Transkript

1 TIFO Guide Guide til Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune 0 18 år

2 Indhold Indledning...4 Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse?...4 Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse...5 Helhedsperspektivet og den systemiske tilgang...5 Rettidig involvering...5 Forældresamarbejde...6 Ressourcesyn...6 Tværfagligt samarbejde...6 Målet for Tidlig indsats og Forebyggelse...7 Hvad vil vi opnå med en tidlig og forebyggende indsats?...7 Modellens målgrupper...8 Modellens samarbejdsstruktur...9 Geografisk model Skoler og daginstitutioner i de tre geografiske områder Samarbejdet mellem dagtilbud/skoler og fagpersoner i forvaltningen Samarbejdsstrukturen i det tværfaglige forløb Overgangen mellem dagtilbud og skole Forældresamtykke Underretning Familierettede indsatser Tidlig indsats tidligt i livet Familiehus Andre familierettede indsatser Det tidlige indsats- og forebyggelsesforløb Forebyggende arbejde generelt Forebyggende indsats Foregribende indsats Indgribende indsats Redskaber Links til andre aktører i Rudersdal Kommune Aktører, roller og ansvar Skoler og daginstitutioner (1. led ) Det pædagogiske team Leder i 1. led (områdeleder og skoleleder) Daglig leder/afdelingsleder Ressourceteam Tovholder i 1. led Det tværfaglige team Faste 2. leds ressourcer

3 Ad hoc team Psykolog med koordinerende ansvar led Fagledere i 2. led Tovholder i 2. led Specialressourcer i 2. led Mødestruktur Dialogmodel til mødeafholdelse Ressourceteammøde Indsatsmøde Indsatsmøde: Udvidede indsatsmøde: Ad hoc team møder Dialogmøder Statusmøder Områdemøder Tværfaglige møder Visitationsmøder

4 Indledning Denne guide er en samlet beskrivelse af den faglige strategi og organisatoriske samarbejdsmodel for arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse for børn og unge (0-18 år) i Rudersdal Kommune også kaldet TIFO. Formålet med denne guide er at skabe et fælles grundlag og sikre en fælles fremgangsmåde til at arbejde med Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune. TIFO guiden er skrevet til ledere og fagpersoner, der arbejder med børn og unge i daginstitutioner, dagpleje, skoler og fritidsordninger mv., og giver vejledning til, hvad du skal gøre, når der opstår en bekymring for et barn eller ung, og hvor du kan søge råd, vejledning og støtte. TIFO guiden henvender sig også til fagpersoner på Børneområdet og Skole- og Familieområdet og giver vejledning til, hvordan samarbejdet om hjælp til børn og unge forløber, når der er brug for støtte eller en særlig indsats. Guiden beskriver den faglige strategi og alle delelementer af den organisatoriske model. Indledningsvis beskrives de grundlæggende værdier og mål for Tidlig indsats og Forebyggelse. I den første del er der en kort oversigt over modellens målgrupper og beskrivelse af samarbejdsstrukturen samt en beskrivelse af det tidlige indsats- og forebyggelsesforløb. Sidste del af TIFO guiden er en gennemgang af aktører, rolle- og ansvarsfordeling i samarbejdsmodellen og en gennemgang af formål og indhold for de enkelte mødetyper. Hvad er Tidlig indsats og Forebyggelse? Det helt centrale fokus i Tidlig indsats og Forebyggelse er at give støtte og en rettidig indsats, hvis der opstår bekymring omkring et barns trivsel og udvikling. Målet for den Tidlige indsats og Forebyggelse er således at give den rette støtte, mens udfordringerne endnu er små, så færre børn og unge får brug for en mere indgribende indsats senere. De børn og unge der ikke trives, og som kommer i en vanskelig situation, skal vi have øje på så tidligt som muligt, så vi sikrer, at de får en rettidig indsats. Tidlig indsats og Forebyggelse er fælles retningslinjer for hvordan vi: kvalificerer en bekymring for et barn eller ung, før der igangsættes en indsats planlægger, gennemfører, følger op og evaluerer en indsats Tidlig indsats starter, når medarbejder(teamet), ressourceteam eller ledelsen beslutter, at der er behov for at planlægge og iværksætte noget andet, end det der hidtil har været forsøgt i det daglige arbejde. Det vil sige, at der udarbejdes en indsatsplan, beskrives mål, indsatser og ansvarsfordeling. 4

5 Tidlig indsats og Forebyggelse understøtter inklusionsindsatsen, Den gode inklusion, og arbejdet med at understøtte, at alle børn og unge, i det omfang det er muligt, skal være en del af de faglige og sociale fællesskaber. Den faglige strategi og organisatoriske samarbejdsmodel skal sikre et fælles udgangspunkt, en ensartet fremgangsmåde og praksis i Rudersdal Kommune på Børne- og Skole- og Familieområdet. Modellen er grundlaget for alt samarbejde, når der opstår bekymring for et barn, som ikke kan håndteres i det almindelige arbejde. Den faglige strategi og værdier i Tidlig indsats og Forebyggelse Når der opstår en bekymring for et barn, og der er brug for at kvalificere, forstå og finde frem til hvad der skal gøres i det enkelte tilfælde, er den faglige strategi og de værdier, der står helt centralt i arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse, at der er nogle forhold at holde sig for øje, før der igangsættes en egentlig indsats. I nedenstående afsnit beskrives vigtige tilgange til at kvalificere processen omkring, hvad der skal gøres, når der opstår en bekymring omkring et barns trivsel og udvikling. Helhedsperspektivet og den systemiske tilgang Arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse og inklusion i Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i en helhedsorienteret og systemisk tilgang, hvor trivsel, sociale og faglige vanskeligheder ikke kun kan forklares ud fra individuelle forhold, men også betragtes i forhold til de faktorer og situationer, som vanskeligheder opstår i. Hvis der er udfordringer omkring et barns trivsel og sociale eller faglige udvikling er tilgangen, at vi skal se hele vejen rundt om barnet. Der skal derfor anlægges et helhedsperspektiv i de situationer, hvor der i en periode kan være brug for støtte eller en særlig indsats. Læring, trivsel og udvikling hører den enkelte til, men foregår i et miljø og i interaktion mellem børn og voksne i en bestemt kontekst. Når en bekymring opstår, skal der være fokus på, at problemer ikke skal forstås som problemer iboende barnet, men også i forhold til de fællesskaber og den kontekst barnet indgår i. Rettidig involvering Ved den mindste tvivl er det vigtig at inddrage andre i den bekymring man har, så tvivlen ikke forsinker en eventuel støtte og hjælp til barnet/den unge. Det kan være af forældre, en kollega, nærmeste leder eller en anden fagperson fra forvaltningen, hvis de bekymringer eller problemer man oplever ligger uden for eget kompetenceområde. Der er også mulighed for at søge vejledning i Trivsels- og bekymringsguiden. Hvis bekymringen er omfattet af den skærpede og udvidede underretningspligt, skal underretning ske direkte til Forebyggelse og Rådgivning. Læs mere herom i Underretningsguiden. 5

6 Forældresamarbejde Tidlig indsats og Forebyggelse skal, fra den første bekymring opstår, ske i et tæt samarbejde mellem fagpersoner og forældre. Sammen med forældrene skal der udarbejdes en indsatsplan for barnet, som beskriver hvilken indsats, der sættes i værk, hvem der har ansvaret for de enkelte dele af indsatsen, hvad målet med indsatsen er og hvordan der bliver fulgt op. Det er vigtigt, at forældrene føler sig inddraget og vejledt gennem hele forløbet. Ressourcesyn I kvalificeringen og forståelsen af bekymringen for et barns eller en ungs trivsel og udvikling, er det helt centralt, at der også ses på de ressourcer og kompetencer, der findes hos barnet/den unge, i familien og i de sociale og faglige fællesskaber barnet indgår i og at disse sættes i spil og indgår som en del af løsningen i den støtte eller indsats, der gives. Tværfagligt samarbejde I det tværfaglige samarbejde omkring Tidlig indsats og Forebyggelse vil tilgangen til børn og unge have variationer alt efter, hvilke børn og unge de fagprofessionelle arbejder med. Det er helt centralt, at der er faglig respekt og anerkendelse omkring den enkelte fagpersons arbejdsområde, samtidig med at der er nysgerrighed og en åben dialog, når et barns trivsel og udviklingen drøftes. Fælles for det tværfaglige samarbejde er, at der i forbindelse med drøftelser og diverse møder gøres klart fra starten, hvad mål og indhold er. Er der tale om faglig sparring, analyse, vejledning eller skal der træffes en beslutning? Der er udarbejdet en dialogmodel til mødeafholdelse, der giver inspiration og en konkret ramme for drøftelser og mødeafholdelse. 6

7 Målet for Tidlig indsats og Forebyggelse Det overordnede mål med Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune er: At give børn og unge en tidlig og tværfaglig indsats, der understøtter deres udvikling, læring, trivsel og sundhed bedst muligt Dette gøres bl.a. via en helhedsorienteret og systemisk tilgang gennem: At kvalificere bekymringen i forhold til det enkelte barns eller unges situation med inddragelse af barnet/den unge, forældre samt relevante fagpersoner At der arbejdes konsultativt i forhold til den pædagogiske og faglige praksis i dagtilbud/skole At tilstræbe der bygges videre på allerede kendt viden, når barnet/den unge skifter daginstitution/skole At sikre at samarbejdsstrukturen understøtter et tidligt tværfagligt koordineret sagsforløb At sørge for der er klarhed om ledelsesansvar og rollefordeling At sikre der udpeges en tovholder i alle tidlige indsatsforløb At pålægge der udarbejdes en indsatsplan og foretages løbende opfølgning i alle tidlige indsatsforløb At understøtte dagtilbud og skoler i deres arbejde med Tidlig indsats og Forebyggelse gennem nem og hurtig adgang til konsultativ støtte fra Forebyggelse og Rådgivning Hvad vil vi opnå med en tidlig og forebyggende indsats? I Rudersdal Kommune ønsker vi, at alle børn og unge og deres familier, der har behov for støtte, oplever at få en tidlig og forebyggende indsats. Vi tilstræber i arbejdet med tidlig indsats, at: 1. Det enkelte barn er i trivsel og i stand til at udnytte og udvikle sine sociale og faglige kompetencer fuldt ud 2. Forældrene oplever et professionelt forløb i dagtilbud/skolen (1. led) og i kontakten med forvaltning (2. led), som er: Medinddragende Koordineret Fagprofessionelt Resultatorienteret 3. Der er fokus på det tværfaglige samarbejde på tværs af kommunens mange ressourcer: Tidlig opsporing af børn og unge i manglende trivsel/vanskeligheder Tidlig tværfaglig koordineret sagsforløb og indsats Systematisk og metodisk kvalificering af bekymring Fælles rammer og redskaber og hermed mere ensartet inklusionspraksis 7

8 Modellens målgrupper Med Tidlig indsats og Forebyggelse ønsker vi at skabe et fælles grundlag for kommunens indsats på tværs af institutioner, skoler og forvaltningen og styrke en samarbejdsstruktur til tværfagligt samarbejde. Målgrupperne for selve modellen kan opdeles i følgende grupper: 1. leds ressourcer i daginstitution og skole: Områdeleder eller skoleleder Daglig leder eller afdelingsleder Det pædagogiske team i daginstitutioner og klasseteam på skoler Ressourceteamet på skoler og daginstitutionsområder Tovholder i 1. led (når en indsats omkring et barn påbegyndes, udpeges en tovholder) 2. leds ressourcer i Forebyggelse og Rådgivning (Forvaltning) Sundhedsplejesker (Børneområdet) Psykologer Logopæder Fys-ergoterapeuter Socialrådgivere Tovholder i 2. led Forældre og pårørende til børn og unge Ovenstående figur er en samlet oversigt over de ressourcer, der er på skoler og daginstitutioner, der arbejder med Tidlig indsats og Forebyggelse i Rudersdal Kommune. Ansvars- og rollefordeling mellem målgrupperne i modellen beskrives nærmere s

9 Den øverste blå ring symboliserer daginstitutions- og skoleområdet (1. led). I den mørkeblå cirkel vises hvilke ledelsesmæssige ressourcer og teamressourcer, der er i dagtilbud og skoler. Den røde ring symboliserer forvaltningen herunder Forebyggelse og Rådgivning og Sundhedsplejen (2. led) og den røde cirkel viser de faste 2. leds ressourcer, som er sundhedsplejersker, psykologer, logopæder, fys-ergoterapeuter og socialrådgivere. Modellens samarbejdsstruktur I dette afsnit præsenteres de overordnede strukturer og sammenhænge i modellen, herunder den geografiske model for opdelingen af de tværfaglige team. De enkelte delelementer i modellen er beskrevet fra hhv. s. 24 og s. 29. Ovenstående figur illustrerer mødestrukturen for Tidlig indsats og Forebyggelse illustreret med grønne, lilla, orange og gule kasser. De grønne kasser viser de møder, som er forankret i dagtilbud og skole med deltagelse af både 1. og 2. leds ressourcer: Dialogmøde med forældre 9

10 Ad hoc møder Indsatsmøder og Udvidede indsatsmøder De lilla kasser er møder, hvor det tværfaglige samarbejde mellem dagtilbud, skoler og Forebyggelse og Rådgivning drøftes en gang årligt: Områdemøder Statusmøder Den orange og gule kasse er tværfaglige mødefora i forvaltningen: Tværfaglige møder Visitationsmøder Den nærmere beskrivelse af de enkelte møder findes som nævnt fra s. 29. Geografisk model Faggrupperne i Forebyggelse og Rådgivning og Sundhedsplejen (2. leds ressourcer) er inddelt i tre geografiske områder og udgør et tværfagligt team for hvert område. De tre geografisk områder omfatter en række institutionsområder og skoler, som det tværfaglige team servicerer. Figuren herunder illustrerer de tre geografiske områder og de faste 2. leds ressourcer i de tre tværfaglige team. Hvert team har et tæt tværfagligt samarbejde om kvalificering af bekymringer og indsatser i det enkelte område. Figur: Geografisk model Hver daginstitution og skole i et område har tilknyttet faste fagpersoner fra hver faggruppe fra det pågældende område. 10

11 Dagtilbudsområde Skole Figuren herover illustrerer område 1, der består af fem skoler og to institutionsområder, som hver har et fast hold af 2. leds ressourcer tilknyttet. Den geografiske model er opbygget med fokus på, at der skabes et sammenhængende forløb for så mange børn som muligt, hvor de fagpersoner i forvaltningen, der er tilknyttet det enkelte barn eller ung, får mulighed for at følge barnet i forbindelse med overgangen fra daginstitution til skole. Dette hensyn betyder, at de geografiske områder så vidt muligt er sammenhængende, således at flest mulige børn flytter mellem daginstitution og skole indenfor det samme geografiske område. 11

12 Skoler og daginstitutioner i de tre geografiske områder I tabellen herunder ses hvilke daginstitutioner og skoler, der hører til de tre geografiske områder: Geografiske områder Område 1 Område 2 Område 3 Skoler Dronninggårdskolen Ny Holte skole Skovlyskolen Vangeboskolen Rudersdal Lilleskole Bistrupskolen Birkerød skole Toftevangskolen Sjælsøskolen Høsterkøb Birkerød privatskole Trørødskolen Vedbæk Nærum Nærum Privatskole Daginstitutionsområde Ny Holte Skovkanten Birkehaven Hestkøb Bøllemosen Børnehuse Skovlyhuset Dronninggård/ Sneglehuset Elverhøj Karethen Mælkebøtten Frederik Clausens Vænge Ravnholm Tusindbenshuset Troldehøj Mølleåen Søvej Vangebovej Abildgården Lyngborghave Pilegården Smørhullet Gerners Børnehus Birkemosen Børnehuset Sjælsø Kastaniebakken Kongebroen Stenhøjgårdsvej Flintehøj Gøngehuset Bøgehøjen Kohavehuset/ Grønærten Mariehøj Selvejende institutioner / Private Myretuen Vængebo Skovmærket Skovlytoften Rudolf Steiner (Rønnebærvej) Sct. Georggårdens vg. Fredsholm Keilstruplund Skovstjernen Rudolf Steiner (Sommerfuglen) Montersori (privat) Gøngehesten (Privat) Ellesletten Vedbæk børnehus Skyttebjerg Tudsen/Nærum Menighedsbørnehaven Honningkrukken Tryllefløjten Egebækskolen og Rudegårds Allé indgår ikke i geografien, men betjenes af faste fagpersoner fra forvaltningen, da betjeningen på de to skoler er en integreret del af tilbuddet. 12

13 Samarbejdet mellem dagtilbud/skoler og fagpersoner i forvaltningen I dagtilbud og skoler er der i det daglige arbejdet fokus på børn og unges læring, trivsel og udvikling. I forhold til Tidlig indsats og Forebyggelse er dette en del af det generelle forebyggende arbejde. Hvis et barn eller ung får personlige, sociale eller faglige udfordringer er indsatsen forankret hos det pædagogiske team/klasseteamet, som både arbejder med at støtte det enkelte barn eller ung og den klasse/gruppedynamik, barnet indgår i. Det pædagogiske team/klasseteamet kan søge faglig sparring hos ressourceteamet i institutionsområdet eller på skolen, hvor der udarbejdes en indsatsplan, ligesom forældrene skal inddrages så tidligt som muligt. Der er også mulighed for at søge vejledning i Trivsels- og bekymringsguiden, som du finder her Ledere, pædagoger/lærer eller det pædagogiske team/klasseteamet kan også få konsultativ bistand fra en psykolog, logopæd, fys-ergoterapeut, socialrådgiver eller sundhedsplejerske (faste 2. leds ressourcer) ved direkte henvendelse til de fagpersoner, der er tilknyttet det enkelte institutionsområde eller skole. Hvis der er behov for at indlede et forløb med en psykolog, logopæd eller fys-ergoterapeut i Forebyggelse og Rådgivning, skal der udarbejdes en skriftlig henvisning. Henvisningsskemaet til PPR finder du her. Både forældre, ledere og medarbejdere i dagtilbud og skoler kan udarbejde en henvisning med henblik på at få støtte, rådgivning og behandling. Hvis bekymringen for barnet er omfattet af reglerne om underretningspligt, skal der sendes en underretning til Forebyggelse og Rådgivning. Se afsnit om Underretning på side 16. Det generelle forebyggende arbejde i dagtilbud og skole og samarbejdet mellem dagtilbud/skole og fagpersoner i Forebyggelse og Rådgivning og Sundhedsplejen er altafgørende ift. at sikre, at vi opdager de børn og unge i tide, der ikke trives eller udvikler sig optimalt, således: At der udarbejdes en indsatsplan, med henblik på at den samlede indsats i dagtilbud eller skole bliver optimalt ift. det enkelte barns behov At der udarbejdes en henvisning til PPR At der udarbejdes en underretning til det psykosociale område eller handicapområdet Samarbejdsstrukturen i det tværfaglige forløb Områdelederen på Børneområdet eller skolelederen (leder i 1. led) har det overordnede ansvar for et forløb omkring et barn eller ung (indsatsen i 1. led). Hvis der er behov for at iværksætte noget andet, end det der hidtil har været forsøgt i det daglige arbejde, er sagen forankret hos områdelederen eller skolelederen, og der udpeges en tovholder (tovholder i 1. led). 13

14 Et forløb omkring et barn kan drøftes på de faste samarbejdsmøder, Indsatsmøder og Udvidede indsatsmøder, i det enkelte daginstitutionsområde eller skole, hvor de faste fagpersoner fra Forebyggelse og Rådgivning og Sundhedsplejen deltager. Hvis tovholder i 1. led eller anden fagperson ønsker at drøfte en sag på et Indsatsmøde eller Udvidet indsatsmøde gives besked til områdelederen eller skolelederen, der har ansvaret for afholdelse af Indsatsmøder og Udvidede indsatsmøder. Her er der mulighed for at drøfte indsatsplan, forældresamarbejde og hvilke handlemuligheder, der er omkring det enkelte barn eller ung. Når der drøftes forhold omkring et barn eller ung på indsatsmøder, skal der altid indhentes samtykke fra barnets forældre forinden. Se afsnit om forældresamtykke næste side. Der er også mulighed for at drøfte en sag anonymt eksempelvis på et indsatsmøde. Hvis der igangsættes en indsats i Forebyggelse og Rådgivning (2. leds indsatsen), skal der udpeges en tovholder i 2. led, således en sag omkring et barn eller en ung både er forankret i dagtilbud og skole (1. led) samt i Forebyggelse og Rådgivning (2. led). Tovholder i både dagtilbud/skole og Forebyggelse og Rådgivning (1. og 2. led) har til opgave at koordinere og sikre fremdrift i den enkelte sag og tilrettelægge processen omkring det enkelte barn eller ung. Tovholder i 1. og 2. led har mulighed for at have en tæt kontakt og koordinere indsatserne i både dagtilbud/skole og Forebyggelse og Rådgivning, således at der både i 1. og 2. led støttes op om den samlede indsats til det enkelte barn eller ung. Dette sker også selvom dagtilbuddet eller skolen ikke altid har fuldt kendskab til indsatsen i forvaltningen, der kan være omfattet af tavshedspligt i forhold til videregivelse af fortrolige oplysninger. Du kan læse mere om tovholderfunktionen i kapitlet om Aktører, roller og ansvar. Hvis tovholderen i dagtilbud eller skole oplever udfordringer i forhold til at følge med i en sags udvikling, kan man ringe til Forebyggelse og Rådgivning, tlf.: , der kan henvise til, hvem der er tovholder i 2. led. Der er også mulighed for at spørge psykologen tilknyttet den enkelte daginstitution eller skolen, der kan henvise til tovholderen i 2. led. I et forløb, hvor fagpersoner fra Forebyggelse og Rådgivning og Sundhedsplejen er involveret i en længere periode fx ved en foregribende eller indgribende indsats, skal der nedsættes et Ad hoc team, hvor tovholderen i 1. led mødes med de faste fagpersoner fra Forebyggelse og Rådgivning, Sundhedsplejen og tovholderen i 2. led. Her drøftes og udarbejdes bl.a. en udvidet indsatsplan 1. Ad hoc teamet er således et væsentligt forum for at koordinere og følge op på barnets eller den unges trivsel og udvikling og samarbejdet med forældrene. Et forløb eller en indsats omkring barnet eller den unge er altid forankret i institutionsområdet eller på skolen, så længe barnet eller den unge er tilknyttet skolen eller daginstitutionen også selvom barnet er indstillet eller visiteret til et andet tilbud. 1 Indsatsplan og udvidet indsatsplan er værktøjer, der bruges i 1. led i daginstitution eller skole. Hvis der er behov for at sagen tages op i Forebyggelse og Rådgivning og det besluttes at der skal laves en børnefaglig undersøgelse i det Psykosociale team eller Handicapteamet, vil der efterfølgende blive udarbejdet en handleplan for det videre forløb. Tovholder i 1. og 2. led skal sørge for, at der er sammenhæng mellem Udvidet indsatsplan og Handleplan. 14

15 I forvaltningen kan der udover Børneområdet og Skole- og Familieområdet være andre fagområder involveret i den tværfaglige indsats. Det kan fx være Psykiatri og Handicap eller Beskæftigelse i forhold til barnets forældre. Overgangen mellem dagtilbud og skole Der er udarbejdet en rammebeskrivelse for overgangen mellem dagtilbud og skole - Den gode overgang - der giver konkrete anbefalinger og retningslinjer for det brede tværfaglige samarbejde og den videndeling, der skal til for at alle børn oplever en god overgang fra dagtilbud til skole. Forældresamtykke Når et barns eller en ungs forhold drøftes på et tværfagligt møde, skal du som fagperson indhente samtykke fra forældrene og fra den unge, hvis de er 15 år eller derover, til at drøfte deres forhold på et tværfagligt møde. Et samtykke sikrer, at forældre og evt. den unge ved og er indforstået med, at deres forhold drøftes i et tværfagligt forum. Samtykket sikrer samtidigt, at fagpersoner får de bedste betingelser for at kunne drøfte forholdene omkring et barn eller en ung. Det er vigtigt, at forældre og evt. den unge er informeret om, at der holdes et tværfagligt møde om deres forhold og efterfølgende får at vide, hvad der blev talt om på mødet. Når der er givet samtykke, må der kun udveksles fortrolige oplysninger mellem fagpersonerne på det tværfaglige møde, der er relevant og nødvendig for den fælles indsats. Kravene til samtykke: Samtykket skal som hovedregel være skiftligt Samtykket skal indeholde information om, hvilken type oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål Samtykket gælder for et år og skal herefter indhentes igen I helt særlige tilfælde, fx ved mistanke om seksuelle overgreb, kan fagpersoner med kendskab til barnet eller den unge mødes én gang, uden der er indhentet samtykke, og indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende personlige og familiemæssige omstændigheder som led i det tidlige og forebyggende arbejde og for at kunne kvalificere bekymringen. Du kan finde skabelon til forældresamtykke samt læse mere om samtykke og deling af fortrolige oplysninger i Socialministeriets pjece Hvad må du sige? via dette link. 15

16 Underretning Hvis et barn eller ung mistrives, er i fare og ved akutte forhold, skal der udarbejdes en underretning til Forebyggelse og Rådgivning. Det kan ske gennem en mundtlig 2 eller skriftlig henvendelse til Forebyggelse og Rådgivning, tlf.: Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider her. Uden for kommunens åbningstid og i weekenden henvises til Den sociale rådighedsvagt, der skal kontaktes gennem Nordsjællands Politi, tlf Du kan søge råd og vejledning i Underretningsguiden. 2 Hvis henvendelsen er mundtlig, skal der efterfølgende udarbejdes en skriftlig beskrivelse af problematikken. 16

17 Familierettede indsatser Til familier med behov for støtte eller hjælp er der i Rudersdal Kommune forskellige områder, der understøtter arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse til børn og unge. Tidlig indsats tidligt i livet I Rudersdal Kommune udgør Fødselssamarbejdet et særligt tilbud for gruppen af familier, der i tiden omkring graviditet, fødsel eller i barnets første leveår har behov for en særlig indsats, der ligger ud over den, som jordemoder, egen læge eller sundhedsplejerske kan yde som standardydelse. Find mere information om hvordan der henvises til Fødselssamarbejdet her Med udgangspunkt i at barnets personlighed grundlægges i de første leveår eller og at egenskaber som kontakt, selvværd og indlevelsesevne udvikles i samspillet mellem forældre og barn, er fødselssamarbejdet primært målrettet barnets forældre. Fødselssamarbejdets tilbud til familier med behov for en særlig indsats foregår hovedsageligt i perioden før, barnet starter i et dagtilbud. Familiehus Familiehuset i Rudersdal Kommune tilbyder en vifte af tilbud til at understøtte den tidlige og forebyggende indsats til børnefamilier, der har behov for rådgivning, støtte eller behandling med henblik på at sikre børn og unges trivsel og udvikling. Familiehuset skal bl.a. arbejde med at understøtte 1. leds indsatsen i dagtilbud og skole gennem tidlig rådgivning og indsats med et forbyggende og foregribende sigte. Adgangen til Familiehuset kan enten foregå gennem direkte henvendelse via den åbne anonyme rådgivning eller ved at familien henvender sig til Forebyggelse og Rådgivning. Andre familierettede indsatser I specialbørnehaver og specialskoler ydes der også familierettede indsatser med fokus på at støtte barnets udvikling og familien som helhed. PPR yder rådgivning og kortere behandlingsforløb til barnet og dets familie, hvor der er fokus på barnets vanskeligheder og hvordan familien bedst kan understøtte barnets udvikling. Det Psykosociale team og Handicapteamet yder både anonym rådgivning samt længere rådgivningsforløb til barnet og dets familie. Derudover kan der ydes forebyggende foranstaltninger til familien med henblik på eksempelvis at undgå, at barnet anbringes uden for hjemmet. 17

18 Det tidlige indsats- og forebyggelsesforløb Den Tidlige indsats og Forebyggelse starter i barnets eller den unges nærmiljø: i hjemmet, i dagtilbuddet eller på skolen. Det er i langt de fleste tilfælde de voksne, der er tæt på barnet dvs. forældre, pædagoger og lærere, der kan gøre den største forskel. Det pædagogiske team/klasseteamet i daginstitutionen og skolen har den daglige kontakt med barnet eller den unge og har derfor en vigtig rolle i den tidlige og forebyggende indsats. Det samme gælder Sundhedsplejen, som kommer ud i alle spædbørnshjem og møder familien, ligesom Sundhedsplejen har kontakt med børn og unge i daginstitutioner og skoler. Nedenfor ses en model for det samlede indsatsforløb, der viser de forskellige indsatstyper, og hvor indsatserne er forankrede. Det er hensigten, at arbejdet med en tidlig og forebyggende indsats skal hjælpe til, at færre børn og unge kommer op i de orange og røde områder og så vidt muligt hjælpes tidligt, hvor de har behov for en mindre indgribende indsats. Indsatserne er inddelt i følgende fire kategorier: Forebyggende indsats generelt Forebyggende indsats Foregribende indsats Indgribende indsats I det følgende beskrives de fire indsatsforløb, og hvordan arbejdet med børn og unge foregår i de enkelte forløb. 18

19 Hver indsats er beskrevet ud fra: Indikatorer Forankring og ansvarsfordeling Indholdet i indsatsen Indsatsforløbene er beskrevet med udgangspunkt i barnets eller den unges situation. Arbejdet med indsatserne i de enkelte forløb kan med fordel suppleres med Trivsels- og bekymringsguiden, der kan hjælpe med at skabe refleksion og vejledning til vurdering af børn og unges trivsel og udvikling. Til sidst i kapitlet er vist en liste med links til redskaber, der kan understøtte arbejdet med Tidlig indsats og Forebyggelse, samt en liste med links til andre relevante aktører i Rudersdal Kommune, der arbejder med børn og unge. Forebyggende arbejde generelt Indikatorer Børn og unge i generel trivsel. Familien, daginstitutionen, skolen m.fl. ser ikke tegn på, at der er behov for støtte. Forankring og ansvar Det generelle forebyggende arbejde er forankret hos det pædagogiske team/klasseteamet i 1. led Sundhedsplejen arbejder med det generelle forebyggende arbejde gennem aktiviteter og samtaler med børn og unge og deres forældre Indsats Det pædagogiske team/klasseteamets forebyggende arbejde har fokus på læring, trivsel, sundhed og udvikling. Det er væsentligt, at der løbende er fokus på ændringer i det enkelte barns trivsel og udvikling. Det pædagogiske team/klasseteamet skal være opmærksomme på, hvilke faktorer de skal holde øje med og skal vide: Hvem tager jeg kontakt til hvornår? Hvilke faglige ressourcepersoner kan jeg trække på? Hvilken betydning de relationelle og kontekstuelle forhold, som barnet indgår i, har. Sundhedsplejens forebyggende arbejde har fokus på børn og unges sundhed i forhold til både helbred, trivsel og udvikling. Det foregår gennem sundhedsplejerskernes og kommunallægens løbende kontakt med alle børn og unge i kommunen, ved hjemmebesøg hos spædbørnsfamilier og de årlige besøg i dagtilbud og i skolen med både individuelle samtaler og aktiviteter i grupper. 19

20 Forebyggende indsats Indikatorer: Børn og unge der viser tegn på faldende trivsel. Barnet eller den unge viser tegn på at være udsat for lette (men konstante) belastninger eller en større (men forbigående) belastning. Barnet kan fx være påvirket socialt, fagligt og udviklingsmæssigt fysisk eller psykisk. Forankring og ansvar Indsatsen er forankret i 1. led i dagtilbud eller skole Lederen i 1. led har det overordnede ansvar for indsatsen i 1. led. Indsats Det pædagogiske team/klasseteamet giver hinanden sparring omkring et barn, en ung eller en gruppe af børn/unge, samtidig med at teamet indgår i tæt samarbejde med de involverede forældre. Herudover kan det pædagogiske team eller klasseteamet får monofaglig sparring hos institutionsområdets eller skolens ressourceteam. Her arbejdes der bl.a. med betydningen af den pædagogiske praksis i forhold til barnets adfærd og de relationelle og kontekstuelle forhold, som barnet indgår i. Der udarbejdes en indsatsplan til det videre forebyggende arbejde. Forældrene inddrages i indsatsen, og der holdes Dialogmøder. Når der arbejdes med en forebyggende indsats i forhold til et barn eller en ung, kan det pædagogiske team/klasseteamet søge konsultativ bistand hos fagpersoner som psykolog, logopæd, sundhedsplejerske, fys-ergoterapeut eller socialrådgiver (de faste 2. leds ressourcer). Dette sker gennem direkte kontakt til de fagpersoner, der er tilknyttet daginstitutionsområdet eller skolen. Forældrene kan søge råd og vejledning hos pædagoger, lærere, psykolog, logopæd, sundhedsplejerske, fys-ergoterapeut eller socialrådgiver. Familien kan også søge anonym rådgivning i Familiehuset. Fagpersoner i PPR i Forebyggelse og Rådgivning kan inddrages og tilbyde støtte, vejledning og behandling til børn og unge. Der skal udarbejdes et skriftligt henvisningsskema, hvis forældre, leder eller fagpersoner i 1. led ønsker at søge om hjælp. Sagen kan drøftes på Indsatsmøder eller Udvidede indsatsmøder. Ledere og medarbejdere skal løbende tage stilling til, om der er behov for at udarbejde en henvisning eller underretning til Forebyggelse og Rådgivning 20

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014.

Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra efteråret 2014. Dato 051114 Dok.nr. 148052-14 Sagsnr. 14-3899 Ref. siko Evaluering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, efterår 2014 Samlet opsummering: I følgende dokument fremgår gennemgang af PPRs evalueringer fra

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD

Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD BØRN OG UNGE Den forebyggende og tidlige indsats - samordning af SSP og SSD I forbindelse med barnets reform skal der, som led i styrkelsen af den forebyggende og tidlige indsats overfor sårbare børn og

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: opfølgning og evaluering af de konkrete indsatser i den enkelte sag, herunder kommunens tilsyn og forberedelse af hjemgivelse

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012

Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Seksualpolitik Gyldenstenskolen 26.oktober 2012 Formål Skolens har først og fremmest brug for en seksualpolitik for at forebygge krænkelser og seksuelle overgreb, men også for give personalet på skolen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Beredskab når et barn mistrives

Beredskab når et barn mistrives Beredskab når et barn mistrives Sådan handler vi, når vi får mistanke eller viden om, at et barn/ung har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Indhold Når et barn mistrives... 3 Kontakt... 4 Forebyggelse

Læs mere

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger

Notat. Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger DIREKTØR Børn & Unge - Stabsfunktion Dato: 7. Maj 2009 Notat Styrket tværfagligt samarbejde om sårbare børn og unge i Ballerup Kommune: Analyse, konklusioner og anbefalinger 1. Indledning Projektet Styrket

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats

Bedre Tværfaglig Indsats OBS! Pr. dags dato (25.1) er hæftet ikke helt færdigt der mangler at blive færdiggjort et mødeskema samt sidste korrekturrunde, før hæftet endeligt godkendes i styregruppen og sendes til tryk primo februar.

Læs mere

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune

Samarbejdsgrundlag. Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune Samarbejdsgrundlag Mellem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune 1 Indhold 1) Forord... 3 2) Hvorfor samarbejde?... 4 Det siger loven... 4 PPR s kerneopgave...

Læs mere

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb Beredskabsplan og vejledning i sager vedrørende vold og seksuelle overgreb INDLEDNING Børn og unge, som udsættes for vold eller seksuelle overgreb, har brug for særlig hjælp og støtte til at få overgrebene

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Specialområde Hjerneskade

Specialområde Hjerneskade Specialområde Hjerneskade Professionel faglighed Organisationsforståelse Dokumentation og skriftlighed Arbejdsmiljø og sikkerhed Professionel faglighed i SOH Neuropædagogik Kommunikation og samarbejde

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune

Fraværsstrategi. - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Fraværsstrategi - en strategi for forebyggelse af fravær i folkeskolen i Lolland Kommune Forebyggelse af fravær i folkeskolen og frafald fra ungdomsuddannelserne Lolland Kommunale skolevæsen - fraværsstrategi.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23.

Kvalitetsstandard. Børne- og Ungerådgivningens forebyggende arbejde. Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. Kvalitetsstandard Børne- Ungerådgivningens forebyggende arbejde Udarbejdet af: Forebyggelsesleder Jakob Vejlø Dato: 23. september 2013 1 Hvorfor er vi her, hvad arbejder vi med? Børne- Ungerådgivningens

Læs mere

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation

Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Strategi: Organisering, ledelse og kommunikation Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018 Indledning Rebild Kommune skal fremadrettet løfte flere og mere komplekse opgaver end i dag. Dette bl.a.

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter

Tværfaglig håndbog. For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Tværfaglig håndbog For fagpersoner indenfor dagtilbud, skoler, PPR/sundhedsplejen & Bornholms FamilieCenter Børne- og Skolesekretariatet 6. reviderede udgave 2013 1 Indholdsfortegnelse Hvad er den tværfaglige

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år

Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2013 Kvalitetsstandard ANBRINGELSE AF BØRN OG UNGE 0 18 år Plejefamilier Institutioner Opholdssteder Efterskoler og Kostskoler Godkendt i Kommunalbestyrelses

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO

Til professionelle. PALS De gode cirkler i skole og SFO Til professionelle PALS De gode cirkler i skole og SFO 1 PALS På mange skoler er der ofte konflikter mellem børnene i frikvartererne, og konflikterne bliver tit bragt med ind i timerne. I klassen tager

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune

Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune Forord. En handleguide til dig, der arbejder med børn og unge i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne handleguiden er for ledere, medarbejdere og ansatte, der møder børn og unge i deres hverdag. Guiden indeholder

Læs mere

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange

VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog. Samarbejde, dokumentation og gode overgange VELKOMMEN til præsentation af Stafetlog Samarbejde, dokumentation og gode overgange Præsentation af mig selv Helle Madsen 54 år Uddannet sosionom/familieterapeut/supervisor/coach Tværfaglig konsulent i

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune

Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Neuro-rehabilitering i Tønder Kommune Borgeren henvises fra eksempelvis: Sygehuse Praktiserende læger Hjemmepleje Jobcenter Børn & unge afd.. Visitatorer. Neuro-rehabilitering

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud

Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Anmeldt pædagogisk tilsyn i Fredensborg Kommunes dagtilbud Områdeinstitution: Børnehusene Langebjerg Institutionens navn og adresse: Langebjerg Klub, Langebjergvej 345, 3050 Humlebæk Dato: 9. december

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området

Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune. 0 18 års-området Inklusionspolitik for Børne- og Kulturforvaltningen i Tårnby Kommune 0 18 års-området Indledning: Inklusionsbegrebet i Tårnby Kommune baserer sig grundlæggende på Salamanca-erklæringen 1 fra 1994, der

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere