OPSUMMERING & ANBEFALINGER. Pårørendeindsatsen 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPSUMMERING & ANBEFALINGER. Pårørendeindsatsen 2012"

Transkript

1 OPSUMMERING & ANBEFALINGER Pårørendeindsatsen

2 Opsummering og anbefalinger fra Pårørendeindsatsen 2012 Dette kapitel giver en kort introduktion til de 5 indsatser, som har været i fokus under Pårørendeindsatsen 2012, samt anbefalingerne til hver indsats. Formålet med kapitlet er at skabe et hurtigt overblik over indsatserne. Ønskes der flere detaljer og baggrund for anbefalingerne henvises til de enkelte kapitler som beskriver indsatserne mere i dybden. De 5 indsatser, som der gives en opsummering på er: Konferencen Informationsindsatsen Netværkscirklen Særlig samtale for pårørende Grupper Det skal samtidig understreges, at Psykiatriledelsen har besluttet, at samtlige indsatsområder på basis af anbefalingerne og med mindre justeringer skal implementeres i Psykiatrien, Region Sjælland. Enhed for Brugerstyret psykiatri er tovholder for implementeringen. 2

3 3

4 Opsummering og anbefalinger vedrørende konference Det er et centralt ønske i Psykiatrien at erfaringerne fra de enkelte indsatser under Pårørendeindsatsen 2012, så vidt muligt skal spredes til resten af organisationen. Derfor er der, som led i Pårørendeindsatsen 2012, blevet afholdt en regional konference med temaet Brobygning mellem pårørende og Psykiatrien. Konferencens fokus var på deling af ny viden og diskussion af udfordringer i pårørendesamarbejdet i Psykiatrien bl.a. med afsæt i de pårørendeindsatser som var iværksat i løbet af Gennem en blanding af oplæg i plenum og workshops og kreative indslag blev erfaringer delt, nye tiltag præsenteret og debatteret og visionerne for fremtidens samarbejde mellem pårørende og Psykiatrien udfordret. Anbefalinger På baggrund af evalueringerne af konferencen, workshopdeltagernes kommentarer og erfaringer fra vidensdeling generelt, gives følgende anbefalinger vedrørende konferenceformen: Hvorfor vælge konference som forum for vidensdeling: En effektiv måde at nå en bred gruppe af interesserede medarbejdere og styrke intern vidensdeling i organisationen Unik mulighed for samtidig at få slutbrugernes (brugere/pårørendes) syn på og kommentarer til Psykiatriens tilbud Ved at invitere politikerne med ind i dialogen er der samtidig mulighed for dels at vise hvad deres beslutninger og bevillinger har resulteret i, dels at synliggøre de udfordringer der er i rammerne for pårørendeinddragelse i Psykiatrien Styrker dialogen fremadrettet bruger og pårørende, samt medarbejder og politikere imellem 4

5 Hvad kræver det: Stiller store krav til planlægningen af konferencen der skal tages hensyn til interne deltagere(medarbejderne) og deres arbejdsrammer såvel som eksterne deltageres mulighed for at deltage Hvis målsætningen er at have en stor repræsentation af deltagere med bruger- og pårørendebaggrund - og konferencen ligger i arbejdstiden bør deltagere som ikke kan få udgifterne dækket af en arbejdsgiver, kompenseres økonomisk så vidt muligt Rammerne for konferencen skal kunne rumme både plenumoplæg såvel som lokaler egnet til workshops Gode facilitatorer/workshopledere med fokus på vidensdeling og dialogskabende processer og rammer Husk: Forberedelse: Det tager tid at planlægge en helt ny type konference med en blandet deltager gruppe For at nå så stor og bred en gruppe brugere/pårørende er de forskellige interessegrupper uvurderlige sparrings- og samarbejdspartnere i kontakten til brugerne/pårørende Det kræver mod og en vis tryghed som medarbejder og ikke mindst bruger/pårørende at lade sig udfordre og inspirere af hinanden og de individuelle erfaringer At give plads og tid til dialogen og mulighed for at deltagerne kan skabe nye kontakter (networke) Træk på de erfaringer der eksisterer i organisationen Anbefalinger En konference om inddragelse af brugere/pårørende bør have en bred repræsentation af dem det drejer sig om - brugere/pårørende - med som deltagere, såvel som oplægsholdere/bidragydere til indhold Primær fokus på dialogskabende indhold og form vigtigt der gives rum og tid til dialog på tværs Brug procesværktøjer som skaber fysiske resultater Plancher, billeder etc. 5

6 Opsummering og anbefalinger vedrørende informationsmateriale Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende. For at skabe et overblik over hvad behandling i Psykiatrien er, samt hvilken hjælp og støtte der findes til pårørende, har en af aktiviteterne i Pårørendeindsatsen 2012 været udarbejdelsen af informationsmateriale til pårørende. Informationsindsatsen har haft fokus på at skabe generel anvendelig information til pårørende og sikre en harmonisering af det materiale der udleveres til pårørende i Psykiatrien i Region Sjælland. Resultaterne af indsatsen: Anbefalinger På baggrund af erfaringerne fra forløbet og pårørendes og medarbejderes kommentarer, gives følgende anbefalinger vedrørende informations materiale til pårørende: Hvorfor informationsmateriale: Hjælpe pårørende til at skabe et overblik over Psykiatriens behandlingsmuligheder og tilbud til pårørende Det er vigtigt, at der både foreligger trykt materiale i form af pjecer og lignende samt informationer tilgængeligt på Psykiatriens hjemmeside, da det kan være svært at huske alle de informationer man får først i et behandlingsforløb. Ifølge LUP 2013 (Landsdækkende Undersøgelse af Patient- og pårørendetilfredshed) efterspørges mere informationsmateriale Pjecen Vi er alle pårørende Informationsmappe til pårørende Pårørendeside på Værktøjskasse til medarbejdere på psykiatriens intranet 6

7 Hvad kræver det: Let tilgængeligt materiale både for medarbejderne og pateinterne/pårørende At medarbejderne introduceres til materialerne og deres anvendelighed samt efterfølgende tager ansvar for at udlevere det til pårørende At hvert afsnit/afdeling tager stilling til hvordan dette bedst gøres og sikres i deres daglige arbejde Husk: Nogle gange vil en gennemgang af materialet give mening i udleveringssituationen Andre gange kan materialet blot udleveres med opfordring til at den pårørende kigger det igennem når denne kommer hjem Det vigtigste er, at medarbejderne viser at der er brugbar information at hente og at vi i Psykiatrien prioriterer inddragelsen og støtte og hjælp til netværket højt At tilbyde pårørende andre relevante pjecer og informationsmateriale, fx diagnose- og situationsrelevante Anbefalinger: Alle pårørende i kontakt med Psykiatrien skal tilbydes materiale målrettet pårørende Informationsmappen til pårørende bør indgå som standard materiale til pårørende Der bør udpeges lokale Nøglepersoner som har til opgave at holde afsnittet opdateret med materiale Mappen er samlet på forhånd og at nøglepersonen/medarbejderne er med til at sikre at de rette lokale informationer også lægges i mappen Opgaven ligger i 2013 hos Enhed for Brugerstyret Psykiatri som er ansvarlig for: Formidling og PR samt distribution af mappen og erfaringsopsamling Alt materiale er også tilgængeligt elektronisk via www. Regionsjaelland.dk Alle tilbud i Psykiatrien til pårørende - lokale som regionale - bør være synlige på Nye platforme bør undersøges (udvikling af App s, informationsstandere etc.) for at sikre effektiv og tidssvarende informationsdeling 7

8 Opsummering og anbefalinger vedrørende fælles gruppetilbud for patienter og pårørende Psykiatrisk Klinik Roskilde har afprøvet et gruppetilbud for patienter og deres pårørende. Patienter med diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur (borderline) har ofte et meget anstrengt forhold til familie og netværk. Relationen mellem patienten og familien/netværket er ofte præget af store følelsesudbrud og konflikter, som gør det svært at tale om hvordan patient såvel som de pårørende har det med hinanden. Dialog i trygge rammer Formålet med afprøvningen af en kombineret gruppe har derfor været dels at skabe større forståelse af sygdommen patient og pårørende imellem, dels at skabe et trygt rum hvor det bliver muligt at have en dialog om hvordan sygdommen påvirker patienten såvel som familien og netværket i dagligdagen. Anbefalinger På baggrund af evalueringerne af gruppeforløbet, workshop deltagernes kommentarer og erfaringer fra grupper generelt gives følgende anbefalinger vedrørende kombinerede grupper: Hvorfor tilbyde kombinerede grupper: Skabe et fælles fundament af viden og forståelse af sygdommen såvel som behandlingen patienter og pårørende imellem Fremme dialog og mindske konflikter i dagligdagen Introduktion til nye måder at kommunikere på Opbakning til behandlingen og forståelse for at det kan være hårdt arbejde at være i behandling Skabe håb og vise det er muligt at få det bedre og slippe af med diagnosen Hvad kræver det: Minimum fire erfarne terapeuter pr. gang dels til at holde oplæget dels til at styre dialoggrupperne Medarbejdere som er villige til at arbejde udenfor normal arbejdstids ramme 8

9 Stor opbakning ledelsesmæssigt til at afsætte de nødvendige ressourcer (medarbejdere og deres tid) En god dialog med patienterne i behandlingen om hvad gruppen går ud på samt hvilke pårørende de kan tænke sig at invitere med En god pjece, der forklarer hvad gruppen går ud på til de pårørende, som inviteres med efter aftale med patienten Anbefalinger: Den kombinerede gruppeform bør også tænkes ind i de eksisterende gruppetyper i Psykiatrien, f.eks. psykoedukationsforløbene Der bør i forlængelse af en gruppe afholdes et supplerende møde kun for pårørende eller på anden måde gives plads til dialog pårørende til pårørende Husk: Ikke alle patienter er klar til eller har behov for at inddrage deres pårørende på denne måde Vigtigt at formidle klart og tydeligt hvad gruppen går ud på Ikke alle de pårørendes behov kan indfries i et enkelt tilbud Der kan være behov for opfølgning og et særligt frirum til de pårørende 9

10 Opsummering og anbefalinger vedr. grupper for pårørende Grupper er et efterspurgt tilbud blandt de pårørende. Skønt formen på grupperne kan variere, er der en række fællestræk ved dem: Deling af viden om det at være pårørende, samt muligheden for at mødes med andre i samme situation. Hvorfor grupper for pårørende: En effektiv måde at nå en bred gruppe af pårørende på Skaber viden og forståelse for behandlingen og indsigt i hvad det vil sige at have en psykisk sygdom/leve med psykisk sygdom Kan styrke de pårørendes relation til den psykisk syge Et tilbud som ikke nødvendigvis forudsætter samtykke fra patienten Hvad kræver det: Villighed til at køre grupper efter almindelig arbejdstid Medarbejdere som forstår og kan skabe positiv gruppedynamik Opmærksomhed på rekruttering og synliggørelse af tilbuddet til de pårørende Løbende evaluering: sikre at gruppens form og indhold stemmer overens med de pårørendes behov og tilpas når nødvendigt Husk: Forberedelse: både i valg af gruppe, rekrutteringsfasen samt løbende under forløbet er det vigtigt at afsætte tid til forberedelse og tilpasning Pårørende kan være andre end familiemedlemmer og ægtefælle/partner Der er støtte og hjælp at hente fra Enhed for Brugerstyret psykiatri angående oprettelse af grupper 10

11 Anbefalinger Reflekteret valg af gruppetype: vær bevidst om styrker og svagheder ved den valgte gruppetype og hvilken type gruppeledelse den kræver Brug evt. netværkscirklen i samspil med patienten for at identificere pårørende som bør tilbydes gruppe Alle udbudte grupper bør synliggøres på Region Sjællands hjemmeside Grupper for pårørende bør løbende tilbydes i hele regionen Der bør tænkes på tværs af afdelinger og patientens tilknytning til behandlingssted 11

12 Opsummering og anbefalinger vedrørende Akutsamtale Psykiatrien har ønsket at afprøve og få erfaring med et nyt samtaletilbud til pårørende. Samtalen sætter den pårørende og dennes oplevelse af at være pårørende i centrum og forudsætter ikke patientens samtykke. Formålet med afprøvningen har i første omgang været at undersøge: Hvorvidt der er et reelt behov for et sådant tilbud De pårørendes behov/forventninger til indholdet af tilbuddet Effekten af tilbuddet f.eks. om det er med til at styrke behandlingen og pårørendetilfredsheden Hvordan klædes medarbejderne bedst på til tilbuddet og den hjælp der efterspørges i samtalerne Anbefalingerne På baggrund af erfaringerne fra afprøvningen af Akutsamtale samt workshopdeltagernes og Brugerpanelets kommentarer gives følgende anbefalinger vedrørende samtalen: Hvorfor tilbyde en Særlig samtale for pårørende: Styrker og giver ekstra overskud til netværket omkring patienten Fremmer dialogen og forståelsen mellem behandlersystemet og pårørende Styrker opbakningen til behandlingen Aflaster patienten at vide at pårørende har et sted at henvende sig med deres bekymringer Ved at tilbyde samtalerne i Psykiatriske akutmodtagelser nås et bredt spektre af pårørende både nye pårørende såvel som pårørende der har været i kontakt med systemet over længere tid 12

13 Hvad kræver det: At der afsættes tid og personalekræfter til at afholde samtalerne Tilbuddet skal synliggøres (pjece, plakater etc.) og det skal indgå som standardinformation til alle pårørende, som afdelingen kommer i kontakt med Et overskueligt og nemt bookingsystem, som gør det muligt for alle medarbejdere at booke samtaler Udvalgte medarbejdere som har lyst til opgaven og som har det som særligt arbejdsområde Vigtigheden af at lytte mere afgørende end at kunne løse problemstillinger I opstartsfasen: Vigtigt med en tovholder på opgaven som er med til at sikre fremdrift og refleksion over opgaven, samt løse de praktiske rammer omkring tilbuddet (udarbejdelse af informationsmateriale, bookingskema etc.) Anbefalinger: Der bør tilbydes Særlig samtale til pårørende på alle tre Psykiatriske akutmodtagelser i regionen Erfaringer fra PAM, Slagelse bruges til opstart og tilpasning af samtalerne i henholdsvis Vordingborg og Roskilde faciliteret af tovholder fra Enhed for Brugerstyret psykiatri Som minimum bør der tilbydes 6 samtaletider fordelt over ugen Der afsættes (ekstra) ressourcer til varetagelse af opgaven Der er stadig behov for at skabe flere erfaringer med samtalen samt tilpasning af tilbuddet derfor bør konsulent fra Enhed for Brugerstyret psykiatri stadig være tilknyttet tilbuddet for at sikre kontinuerlig erfaringsopsamling og tilpasning af tilbuddet Husk: Ting tager tid når nye arbejdsgange og tilbud skal implementeres Lyt det er utroligt hvor stor effekten er når der gives ro og plads dertil! 13

14 Opsummering og anbefalinger vedrørende Netværkscirklen Netværket er ofte patientens vigtigste sikkerhedsnet. Men til tider kan det være svært både for medarbejdere og patienten selv at få et overblik over netværket og de ressourcer det rummer. For at kunne inddrage disse ressourcer må det første skridt nødvendigvis være at danne sig et billede af hvem der udgør patientens netværk. Derfor har en af indsatserne i Pårørendeindsatsen 2012 haft fokus på at udvikle metoder og redskaber til - i samspil med patienten at kortlægge og synliggøre patientens netværk. Anbefalingerne På baggrund af erfaringerne fra forløbet og workshopdeltagernes kommentarer gives følgende anbefalinger vedrørende brugen af Netværkscirklen: Hvorfor anvende Netværkscirklen: Patienten er den der kender sit netværk derfor et effektivt redskab til at synliggøre og inddrage relevant netværk også udover den nære familie En personlig samtale om pårørende kan være med til at opbygge en god relation mellem behandler og patient. En tillidsfuld relation ved vi er afgørende for et succesfuldt behandlingsforløb Et godt dialog redskab om hvad netværk betyder for patienten og hvordan det kan bruges Udfordrer forforståelser både patientens og medarbejdernes Et visuelt og let forståeligt redskab til kortlægningen af netværk Dynamisk redskab som kan justeres alt efter ny situation og behov Et redskab som sætter brugerinvolvering i centrum 14

15 Hvad kræver det: Medarbejdere skal trænes i at bruge Netværkscirklen men den er relativ enkel at bruge Det kræver mere tid at sætte sig ned og forklare netværkscirklen til patienten end blot at spørge patienten direkte hvem er dine pårørende? Tid og villighed til at lytte og lade patienten arbejde med cirklen i eget tempo Husk: Der findes mange varianter af redskaber til at afdække relationer Netværkscirklen er ét bud på hvordan det kan gøres Det vigtigste er, at der skabes en dialog og en mere undersøgende nysgerrig tilgang til at afdække patientens netværk og ressourcer Anbefalinger: På S2: Netværkscirklen anvendes som samtaleredskab til alle patienter Resten af personalegruppen introduceres til Netværkscirklen og trænes i brugen af den via sidemands oplæring Del af en bredere pårørendeinddragelses proces i afsnittet Netværkscirklerne findes i alle patientmapper og der arbejdes på at gøre noterne fra samtalerne til en automatisk del af journalførelsen omkring patienterne Der skal arbejdes på at skabe en sammenhæng mellem Netværkscirklen, behandlingsplanen og udskrivningsforløbet Generelt i organisationen: Netværkscirklen og erfaringerne fra S2 deles med resten af organisationen Selve Netværkscirklen samt guide til hvordan man kan bruge den lægges på intranettet så andre interesserede medarbejdere kan gøre brug af den Enhed for Brugerstyret psykiatri er behjælpelig med råd og vejledning i brugen af Netværkscirklen til alle interesserede 15

16 Stor tak til de 3 projektteams - som har været involveret i Pårørendeindsatsen 2012 Akutsamtale Styrket pårørendeinddragelse Grupper Bente Sørby Rasmussen Heidi Erichsen Katinka Bonde Lind Mia Hesselberg Nielsen Pia Knudsen Anne-Lise Mika Jytte Merete Tved Sigurd Glargaard Jacobsen Susanne Hansen Henriette C. Marquardsen Jeanne Troensegaard Cortsen Kirsten Aaskov Larsen Kraka Ingeborg Bjørnholm Mickey Toftkjær Kongerslev Tine Krogh Petersen Også en tak til de øvrige medarbejdere i afsnittene. 16

17 Hvis du vil vide mere.. Enhed for Brugerstyret psykiatri Portnerboligen Smedegade Roskilde Tlf Rapporten kan desuden downloades på Pårørende i Psykiatrien 17

18 Psykiatrien Region Sjælland Enhed for Brugerstyret psykiatri September

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien

Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien INFORMATIONSINDSATS Informationsmateriale til pårørende i Psykiatrien Første møde med Psykiatrien som behandlingssted kan være en overvældende oplevelse for patienten, men i høj grad også for pårørende.

Læs mere

KONFERENCE. Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien

KONFERENCE. Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien KONFERENCE Brobygning mellem Pårørende og Psykiatrien Konference Det er et centralt ønske i Psykiatrien, at erfaringerne fra de enkelte indsatser under Pårørendeindsatsen 2012, så vidt muligt skal spredes

Læs mere

STYRKET PÅRØRENDEINDDRAGELSE. (netværkscirkel)

STYRKET PÅRØRENDEINDDRAGELSE. (netværkscirkel) STYRKET PÅRØRENDEINDDRAGELSE (netværkscirkel) Projektfaser Netværkscirkel Fase 1 Udvikling og planlægning Etablering af projektteam Projektdesign udarbejdes i samspil med projektteamet Forberedende workshop

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af: Enhed for Brugerstyret psykiatri Redaktion Karina Aga Sachse og Louise Friis Kusk. Tegninger af Fritz Ahlefeldt

Rapporten er udarbejdet af: Enhed for Brugerstyret psykiatri Redaktion Karina Aga Sachse og Louise Friis Kusk. Tegninger af Fritz Ahlefeldt BAGSI 1 Rapporten er udarbejdet af: Enhed for Brugerstyret psykiatri Redaktion Karina Aga Sachse og Louise Friis Kusk Tegninger af Fritz Ahlefeldt September 2013 2 Indhold INDLEDNING 7 PÅRØRENDEINDSATSEN

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling

Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling Strategi for styrkelse af patientens rolle i egen behandling PATIENTEN SOM PARTNER 2 Indledning 4 Patientens egne ressourcer skal sæt tes i spil 6 Det sundhedsfaglige personale skal være patientens guide

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Tillid, Tryghed og Troværdighed

Tillid, Tryghed og Troværdighed Tillid, Tryghed og Troværdighed Samarbejde med pårørende i Psykiatrien, Distrikt Holbæk Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus Annebergparken 62

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Samarbejde med kommuner

Samarbejde med kommuner Psykiatrisk Informationscenter Samarbejde med kommuner PsykInfo - et fyrtårn i psykiatrien...! Psykiatrisk Informationscenter Formål med Psykiatrisk Informationscenter Region Syddanmark har i 2007 besluttet,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014

Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Læringsseminar 3 11-12 nov.2014 Team skovcentret Lolland kommune Pårørende 10 lejligheder 10 lejligheder Visitation Psykiatri 17 SSA TL 19 SSH Team Træning Sygehus 13 lejligheder 5 pladser 12 lejligheder

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

MENNESKER OG MULIGHEDER

MENNESKER OG MULIGHEDER MENNESKER OG MULIGHEER Samarbejde med brugere og pårørende Målet for Region Sjællands Psykiatri er at være en helhedspsykiatri, hvor borgeren oplever respekt og sammenhæng, præget af god tilgængelighed

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Distriktspsykiatrien Slagelse

Distriktspsykiatrien Slagelse Distriktspsykiatrien Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013

Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 Resume af kortlægning af indsatsen for børn som pårørende i psykiatrien Psykiatri Skåne og Region Hovedstadens Psykiatri maj 2013 1 Forskning viser, at mindst 30 % af brugerne i voksenpsykiatrien er forældre

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Slagelse

Psykiatrisk Klinik Slagelse Psykiatrisk Klinik Slagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik

Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik Center for Sundhed og Pleje Pårørendepolitik For samarbejde med pårørende til borgere over 18 år i Greve Kommune 2 Forord Greve Kommune anser pårørende som betydningsfulde samarbejdspartnere i vores indsats.

Læs mere

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg

Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Distriktspsykiatri for ældre Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Maribo

Psykiatrisk Klinik Maribo Psykiatrisk Klinik Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling?

Ledelse af læsning. - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Ledelse af læsning - hvordan ledes et læseprojekt, så viden og visioner bliver omsat til konkret handling? Flemming Olsen Børne- og Kulturdirektør i Herlev Kommune Formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum. Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Netværksdag d.7.november 2013, Marselisborgcenteret v/helle Nørgaard Rasmussen, ledende terapeut på Psykiatrisk

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26.

Region Hovedstadens Psykiatri Sekretariats- og kommunikationsafdelingen att. AC-konsulent Louise Holm Kristineberg 3 2100 København Ø 26. Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden Formand Kirsten Elise Hove Skovbrynet 7 2880 Bagværd Mobil 23 26 03 10 E-mail:psykiatriforening.formand@gmail.com Hjemmeside: www.psykiatriforening.dk

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen

Handleplan. Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen Handleplan ALG Handleplan Enhed, kontaktperson i ALG Folkesundhed Aarhus Center for Sundhedsforløb. Kontaktperson: Anja Fynbo Christiansen (anfy@aarhus.dk) Beskriv formålet med ALGs handleplan og udfordring

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Distriktspsykiatrien Holbæk

Distriktspsykiatrien Holbæk Distriktspsykiatrien Holbæk Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse

Forord Opsamling fra inspirationsdagen Information og viden viden videnscenter Undervisning Inddragelse reel indflydelse Idékatalog Pårørende i psykiatrien Opsamling fra inspirationsmøde 9. juni 2011 Forord I Region Hovedstadens Psykiatri arbejder vi for at øge inddragelsen af pårørende i behandlingen. Vores ønske er et

Læs mere

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland

Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland PAM Psykiatrien Syd Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling og

Læs mere

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark

Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Forskningsafdelingen i Blå Kors Danmark Juni 2008 - juli 2012 Blå Kors Danmarks afdeling for forskning, dokumentation og innovation Blå Kors Danmark (BKD) oprettede pr. 1. juni 2008 en forsknings-, dokumentations-

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem UMV og ledende sygeplejersker på Rigshospitalet. Ungdomsmedicinsk Videnscenter Rigshospitalet, Blegdamsvej 9 2100 Kbh. Ø Afsnit 4101 Tlf: 35454433 www.ungdomsmedicin.dk Mail: ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk eller pernille.hertz@regionh.dk Ungeambassadør

Læs mere

Skema til udarbejdelse af praktikplan

Skema til udarbejdelse af praktikplan Bilag 2 Navn Tlf. nr.: VIA mail: Skema til udarbejdelse af praktikplan Hold: Praktikperiode: Praktikinstitution: Afdeling: Adresse: Tlf. nr.: Mail: Afdelingsleder: E-mail: Praktikvejleder: E-mail: Underviser:

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål:

Mål Forløbet blev iværksat som en videreudvikling af konsulentuddannelsen med flersidede mål: Notat Forvaltning: Personale og HR Dato: 4. december 2012 Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Innovationskraft... et praksisforløb for konsulenter - evalueringsnotat Notat sendes/sendt til: Direktionen

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland

Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Principper for en sundhedspædagogik for gruppebaserede patientuddannelser på sygehusene i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver de sundhedspædagogiske principper, som Region Sjællands gruppebaserede

Læs mere

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1

Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Ungdomspsykiatrisk afsnit, U1 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012.

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev offentliggjort i uge 18, 2012. NOTAT Dato: 09. maj 2012 Sagsnummer: Initialer: mha Afrapportering af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) 2011 blev

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5

TIL PÅRØRENDE. Retspsykiatrisk afsnit P5 TIL PÅRØRENDE Retspsykiatrisk afsnit P5 Velkommen til pårørende! Retspsykiatrisk afsnit P5 byder dig velkommen som pårørende. Denne pjece er en information til dig, som pårørende og om, hvad du kan forvente

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

FAMILIE MENTOR UDDANNELSEN

FAMILIE MENTOR UDDANNELSEN FAMILIE MENTOR UDDANNELSEN DET STARTER MED DIG LÆR DET, LEV DET OG GIV DET VIDERE Familie Mentor uddannelsen Din familie er unik - et praktisk 8 ugers forløb for forældre. Familie Mentor uddannelsen er

Læs mere

Psykiatrisk Klinik Næstved

Psykiatrisk Klinik Næstved Psykiatrisk Klinik Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter

Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse. Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning Kræftens Bekæmpelse Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Kursus i social rådgivning af kræftpatienter Fordi kommunikationen mellem kræftpatienterne og kommunen forbedres

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering

Demonstration og udbredelse af telepsykiatri. 1. afrapportering Demonstration og udbredelse af telepsykiatri 1. afrapportering januar 2013 Indhold Forandringsteori... 3 Resultat målinger... 3 Program til resultatmåling... 6 Effekter for udbredelse projektet... 6 Effekter

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere