Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Præstø havn omkring 1900."

Transkript

1

2 Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi Mission...28 Vision...30 Strategi...31 Långivning og økonomi...34 De maritime håndværk...37 Oplevelsesøkonomisk potentiale...39 Kommunikation...40 Sekretariat og bestyrelse Bilag Indhold...42 Statens tilskud til SKF...43 Modtaget lånetilsagn pr Fundats for SKF...45 Personale pr Bestyrelsen...47 Præstø havn omkring 1900.

3 Forord 3 Det blå Danmark - de maritime erhverv - er væsentlige, når man taler om indtjening til landet, men samtidig bliver det stadig mere usynligt i danskernes hverdag. Færger og fiskefartøjer er i de seneste år forsvundet i et tempo, som kan tage pusten fra de fleste, og i den samme periode er den sejlende kulturarv i stadig stigende grad blevet kørt ud på et sidespor, hvor den befinder sig som et næsten usynligt vedhæng til den officielle danske kulturpolitik. Samtidig har de allerseneste års økonomiske krise bidraget til at forstærke problemet, idet flere fartøjsejere har måttet give op over for den stadig tungere vedligeholdelsesbyrde, hvilket igen - sammen med fraværet af en stor aktiv fiskeriflåde - har forringet værfternes eksistensvilkår. Det betyder, at ikke blot skibe, men også uvurderlig knowhow og fagkompetence forsvinder. Det er både på skibene, på værfterne, på fagskolerne og hos de myndigheder som skal godkende skibene. Og det er viden og kompetencer, som bliver uhyre svære at reetablere, hvis de først forsvinder. Flere skibe er endt i udlandet, og den positive udvikling, som har varet siden de første fartøjer blev reddet fra ophugning i 1960'erne, er nu vendt til en negativ spiral. Det er derfor en stor udfordring for Skibsbevaringsfonden at manøvrere i dette nye rum. Det er ikke længere nok at bevare skibene. For at fastholde 25 års opnåede resultater skal vi nu også sørge for, at de kompetencer, der tidligere var alment tilgængelige, bliver bevaret og formidlet til en hel ny generation af bådebyggere og fartøjsejere. Men tiden har også bragt positive udviklingstegn. Hvor grundlaget for fartøjsbevaring er blevet - og stadig bliver - forringet i faretruende grad, er de gode grunde til at bevare sejlende kulturarv blevet flere og bedre. Hvor det at bevare historisk værdifulde sejlende skibe tidligere af mange blev set som en romantisk holden fast ved fortidens værdier, en musealt begrundet opgave af de større, har de bevaringsværdige skibe i dag fundet en nyttig plads i det moderne samfund, hvor de igen bliver aktive medspillere.

4 Forord 4 De er igen blevet en del af det blå Danmark, en del af søfartserhvervet, som de for mere end 50 år siden var en naturlig del af. De bevaringsværdige skibe indtager en naturlig plads som kvalificeret uddannelsesplatform for unge mennesker. Det sker på de bevaringsværdige charterskibe, på de to sejlførende skoleskibe, og det sker på mange private bevaringsværdige skibe, som i foreningseje, som spejderskibe eller som ungdomsprojekter inspirerer næste generation til en karriere i søfartserhvervet. Og også som en del af den moderne oplevelsesturisme har de bevaringsværdige skibe en rolle at spille, både som generelle imageskabere for Danmark og som konkrete turismeprodukter. Om end de bevaringsværdige skibe allerede agerer i turismesektoren, ligger der her fortsat store uudnyttede muligheder for udvikling, der blot forudsætter samarbejder på tværs af institutioner, sektorer og myndigheder. Så samtidig med, at Skibsbevaringsfondens bestyrelse ser med stor bekymring på de bevaringsværdige fartøjers fremtidige muligheder for fortsat bevaring, ser den også med optimisme på fartøjernes fremtidige muligheder for at begrunde deres egen berettigelse. Med denne blanding af dyb bekymring og forsigtig optimisme præsenterer Skibsbevaringsfonden hermed sin vision og strategi for årene 2012 til Skibsbevaringsfondens bestyrelse Februar 2012

5 Fondens arbejdsgrundlag 5 I vedtægterne, jf. bilag 3, er Fondens formål formuleret således: at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer at søge, herunder også undtagelsesvis ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark at øge skibsejernes og den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier, som skibe og maritime miljøer repræsenterer Fonden søger disse mål fremmet gennem alment oplysende virksomhed, konsulentbistand samt økonomisk støtte, primært ved långivning. Everten REBEKKA af Nordby bygget 1921.

6 Resultater 6 Staten har via Skibsbevaringsfonden støttet restaurering af bevaringsværdige fartøjer i Danmark med i alt 50,5 millioner kroner i årene Beløbet er uddelt til 91 fartøjer fordelt på i alt 272 delprojekter. Forskellen mellem antallet af fartøjer og delprojekter er bl.a. et udtryk for, at større restaureringer har måttet strækkes over en længere årrække. Dette er ikke hensigtsmæssigt, hverken økonomisk eller arbejdsmæssigt. Men det er desværre de vilkår, hvorunder Skibsbevaringsfonden har arbejdet igennem de sidste 20 år. Der fyres stadig med kul på isbryderen BJØRN, bygget 1908.

7 Resultater 7 En række andre fonde har i perioden støttet enkeltprojekter, og denne støtte har været uvurderlig. De større restaureringsprojekter kunne simpelthen ikke gennemføres uden denne støtte. Særligt to fonde har gjort sig gældende her, nemlig A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, der har støttet med en betydelig donation til dampskibet BJØRN bygget i Desuden Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål, der har bidraget med betydelige donationer til to af vore største skibsprojekter - skonnerten META fra 1884 og jagten JENSINE fra I alle tre tilfælde har Skibsbevaringsfonden administreret støtten og udført tilsynet med projekterne. Skibsbevaringsfonden udgøres i det daglige af en direktør og en fagkonsulent. Begge udfører skibsteknisk arbejde og faglig rådgivning i forbindelse med projekterne. Personalets arbejde består desuden af indsamling af dokumentation, oplysende virksomhed, afholdelse af kurser, foredrag og udarbejdelse af artikler til fagtidsskrifter, samt artikler til dagspressen. Dertil kommer alt det administrative arbejde med håndtering af pantebreve, almindeligt kontorarbejde og løbende opdatering af Dansk Historisk Skibsregister.

8 Lån 8 Fondens bedste redskab til at hjælpe kulturhistorisk værdifulde fartøjer med restaureringsopgaver er ydelsen af rente- og afdragsfrie lån mod pant i skibet. I forbindelse med långivning er der registreret en række rådighedsbegrænsninger for modtagerne (se nedenfor). Dette er en slags spilleregler, der udstikker retningslinjer for, hvorledes ejerne skal forvalte deres fartøj. Disse har vist sig virkningsfulde, således at skibene også i årene fremover er vel vedligeholdt samt at salg til udlandet i flere tilfælde er undgået. Vi kan således konkludere, at effekten af den ydede støtte er betragtelig. To fartøjer har betalt de lånte midler tilbage til Skibsbevaringsfonden, da de ikke længere fulgte de rådighedsindskrænkninger, der er forudsætningen for lånene. Lån gives til fartøjer bygget til erhvervsformål, og almindeligvis skal følgende betingelser kunne opfyldes: fartøjet skal være mellem 2 og 300 BT fartøjet skal være under dansk flag fartøjet skal være mindst 30 år gammelt fartøjet skal være bygget i Danmark. Udenlandsk byggede kan dog accepteres, såfremt typen ikke er bevaret der. fartøjet skal have mindst 10 års veldokumenteret tjeneste under dansk flag fartøjet skal være bevaret i en autentisk form, eller ikke ændret mere, end en retablering af de oprindelige forhold er mulig fartøjet skal have en høj kulturhistorisk fortælleværdi fartøjet skal sejle, og der skal i så høj grad som muligt gives andre end ejeren adgang til at opleve sejladsen.

9 Lån 9 De ovenfor omtalte rådighedsindskrænkninger er udtrykt således i pantebrevet: at yderlig pantsætning kræver samtykke fra Skibsbevaringsfonden at Skibsbevaringsfonden i særlige tilfælde kan tillade pantsætning af lån fra andre med prioritet forud for nærværende lån, hvis lånet er ydet med henblik på gennemførelse af istandsættelsesarbejder, der forud er godkendt af Skibsbevaringsfonden og dokumenteret udført at lånet ydes med henblik på gennemførelse af nærmere fastlagte istandsættelsesarbejder, der udføres på ejers risiko. At tilsagn om lån bortfalder, og helt eller delvist udbetalte lån kan kræves tilbagebetalt, hvis istandsættelsesarbejder ikke bliver eller ikke kan gennemføres på de fastlagte, herunder økonomiske, vilkår at Skibsbevaringsfondens anvisninger vedrørende restaurering eller ombygning skal følges at skibet ikke sælges eller ejerkredsen ændres uden Skibsbevaringsfondens samtykke at Skibsbevaringsfonden i tilfælde af salg af skibet har forkøbsret til en pris, der svarer til skibets værdi i almindelig handel. Eventuelle tilbud eller betingede købsaftaler skal forelægges Skibsbevaringsfonden senest 14 dage efter deres datering, og senest 6 uger derefter skal Fonden meddele, om den vil benytte forkøbsretten Betingelser for at opnå lån samt de særlige bestemmelser er gennem tiden justeret efter indvundne erfaringer.

10 Lån 10 Kun i to tilfælde har ejerne ikke overholdt de indgåede aftaler, og de lånte beløb er blevet tilbagebetalt til Fonden. I tre sager, skonnerten ELINOR bygget 1907, galeasen HAABET bygget 1914 og bundgarnsjollen STEVNS bygget 1936 har Fonden måttet konstatere, at de investerede midler var tabt. I et enkelt tilfælde har Skibsbevaringsfonden desværre været nødt til for anden gang at overtage ejerskabet af et fartøj. Det er ålekvasen KATHRINE PETERSEN bygget i Samlet er det Skibsbevaringsfondens vurdering, at Fondens långivning har fungeret i fin overensstemmelse med de vedtægtsbestemte opgaver. Vi kan også i 2011 konstatere, at den støtte, som staten yder til restaurering af bevaringsværdige fartøjer, ikke på nogen måde er tilstrækkelig. Den årlige støtte til Skibsbevaringsfonden er i 2011 kr større end den var i Støtten er aldrig blevet pristalsreguleret, og den almindelige løn- og prisudvikling i samfundet er derfor stærkt medvirkende til, at Fondens operationsmuligheder er blevet mindre med årene. Vi mener således, at der pga. den almindelige løn- og prisudvikling i samfundet har været tale om en konstant nedskæring siden Med de til rådighed værende midler, er det ikke muligt at foretage planlægning af større opgaver. Ligeledes sker det, at uforudsete akutte opgaver vælter allerede foretagne dispositioner. I modsætning til ved bygningsbevaring kan påbegyndte opgaver på et skib ofte ikke udsættes, når først fartøjet er på bedding. Er der åbnet for et skrog, skal det laves færdigt, for at skibet kan komme i vandet igen. Og i vandet skal det, da det for det første ikke kan tåle at stå på land i længere tid uden at det får konstruktionsmæssige skader, og desuden spærrer beddingspladsen for de skibe, der venter. Det giver en helt speciel problemstilling, ikke mindst økonomisk, da en uforudset komplikation kan vælte både ejerens og Skibsbevaringsfondens budget. Alternativet kan blive, at fartøjet ophugges.

11 Lån 11 Figur 1: Antal lånetilsagn fordelt på beløbsstørrelser. Opgivet i 1000 kroner. Der har aldrig været et ønske fra Skibsbevaringsfonden om, at alle fartøjer skulle have støtte, idet vi naturligvis er klar over, at det aldrig vil være muligt at imødekomme alle ansøgninger. Det siger også alle erfaringer fra vort naboland Norge, hvor der, på trods af at man årligt anvender mellem 40 og 50 mio. kr., alligevel aldrig er nok. En prioritering af midlerne er nødvendig, og den prioritering foretager Fonden hvert eneste år. Men manglende økonomi betyder, at unikke projekter må opgives. Skibsbevaringsfonden har nu for anden gang måttet påtage sig ejerskabet af den store ålekvase KATHRINE PETERSEN, idet ejerne har måttet opgive at realisere projektet på grund af manglende midler. Det er indlysende, at et sådant ejerskab belaster Fondens økonomi unødigt, men der er allerede anvendt så mange penge på skibet, at det vil være urimeligt at hugge det op. Vi kan konstatere, at forskellen mellem behov og tilskud ikke er blevet mindre med årene. Og vi kan desuden konstatere, at der er opgaver - der ikke nødvendigvis er store - som vi simpelthen ikke kan løse. Det er stærkt utilfredsstillende at skulle afvise særdeles relevante ansøgninger på projekter af stor kulturhistorisk betydning.

12 Lån 12 Skibsbevaringsfonden har i de seneste år forsøgt at argumentere overfor vore politikere, for at få skibsbevaring sidestillet med bygningsbevaring. Snurrevodskuttere, fragtskonnerter og øfærger er lige så vigtige kulturbærere som herregårde, landsbykirker og vindmøller. Vi har blandt andet forsøgt at få lavet en forfald pr. år ordning magen til den, der kendes fra Bygningsfredningsforeningen BYFO. Ordningen gør det muligt at fradrage de vedligeholdsudgifter, en husejer har på en fredet ejendom. Vi har desuden foreslået en række andre tiltag, der kunne hjælpe skibene til at få et lidt mere fornuftigt økonomisk fundament, således at skibene kunne tjene til deres egen vedligeholdelse og give ejerne en fornuftig indtægt, der kunne gøre det mere attraktivt at beskæftige sig med den sejlende kulturarv. Skibsbevaringsfonden har tidligere udarbejdet en beregning, hvoraf det fremgår, hvad det koster at vedligeholde et bevaringsværdigt fartøj. På baggrund af tal fra tolv skibe har man analyseret de årlige udgifter, og ud fra dette opsat en model for vedligeholdet af tre skibe i tre forskellige størrelser lille mellem og stor. Dette materiale har nu nogle år på bagen, men kan uden større vanskelighed opdateres, således at det bliver helt i trit med dagens forhold. Det overordnede indtryk, som udarbejdelsen af ovennævnte gav, var, at de færreste skibsejere havde råd til at foretage de nødvendige vedligeholdelsesarbejder på deres skibe. Denne tendens er bestemt ikke blevet mindre. Tværtimod har den finansielle krise forstærket denne udvikling. Dette er katastrofalt for skibenes bevaring og vil på længere sigt være med til at forstærke behovet for ekstra tilført kapital. Inspektionsskibet H.V. Ravn bygget 1938

13 Skibene 13 Skibsbevaringsfonden er Danmarks førende ekspertise, når det drejer sig om bevaringsværdige fartøjer. Fonden er således det eneste organ, der afgør, om et fartøj er bevaringsværdigt og samtidig det eneste organ, der kan udstede bevaringsværdighedserklæringer. Der er til dato udstedt ca. 220 erklæringer. Tallet går lidt op og ned, idet enkelte nye fartøjer kommer til og enkelte mister deres erklæring. Pr. februar 2012 er antallet af bevaringsværdige skibe 199. Som noget nyt har Skibsbevaringsfonden indført begrebet Historisk Monument, der gives til skibe i en helt særlig klasse, hvor autenticiteten er så høj, som det næsten er muligt. Der er pt. 11 fartøjer, der har fået status som Historisk Monument. Bevaringsværdighedserklæringer og status som Historisk Monument har vist sig at være en blåstempling, når skibsejere ansøger andre fonde om hjælp til restaurering. Erklæringerne har også tidligere dannet grundlag for Søfartsstyrelsens godkendelse af fartøjer til sejlads med passagerer i henhold til teknisk forskrift nr. 15 af 20. november 2000 om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.) Dette synes ikke længere at være tilfældet, idet styrelsen selv vælger, hvilke fartøjer man betragter som bevaringsværdige. Dette er naturligvis problematisk, idet Styrelsens vurdering baseres på andre vurderinger end de kulturhistoriske.

14 Skibene 14 Figur 2: Antal støttede skibe fordelt på skibenes byggeperiode. Totalt 91 fartøjer. Figur 3: Antal støttede skibe fordelt efter skibenes oprindelige funktion. Totalt 91 fartøjer.

15 Skibene 15 Figur 4: Antal støttede skibe fordelt efter skibenes ejerforhold Snurrevodskutteren JOHS. HEJLESEN bygget 1962

16 Skibene 16 Figur 3: Antal støttede skibe fordelt på skibenes byggested.

17 Sekretariatet 17 Foruden de ovennævnte kerneopgaver betjener sekretariatet bestyrelsen i forbindelse med møder og sikrer, at bestyrelsens beslutninger realiseres. Sekretariatet er desuden en af de drivende kræfter bag et yderst velfungerende nordisk samarbejde. Det øvrige internationale samarbejde er ligeledes forankret i sekretariatet. For at sikre et så lavt udgiftsniveau som muligt, har Fondens kontoradresse i en lang årrække haft til huse på direktørens adresse udenfor Præstø. Fondens skibshistoriske konsulent har til huse i lejede kontorlokaler i Søvind udenfor Horsens. Denne løsning har vist sig uhyre praktisk og også økonomisk i forhold til den geografisk store spredning af fartøjerne. Fiskejolle bygget af bådebygger Chr. Nielsen på Fejø.

18 Tilsyn og rådgivning 18 Skibsbevaringsfondens personale består af en direktør og en skibshistorisk konsulent. Den daglige administration varetages primært af direktøren, men dette udgør den absolut mindste del af de ansattes arbejde. Deres primære arbejdsopgaver er dokumentation, udarbejdelse af projektmateriale, byggetilsyn og øvrig projektrådgivning til skibsejerne. Tilsynet sikrer, at ydede lån bliver anvendt på den bedste måde og til det bevilgede formål. Tilsynet har desuden til hensigt at sikre, at de fartøjer, der har opnået lån i Skibsbevaringsfonden, til stadighed er vel vedligeholdt, således af Fondens pant ikke forringes. Niveauet af rådgivning varierer fra telefonisk kontakt over besøg på skibet til at udarbejde egentlige arbejdsbeskrivelser til værfterne. Desuden rådgives om historisk korrekte håndværksmæssige løsninger, således at skibene restaureres på den historisk korrekte måde. Skibsbevaringsfonden er også i udlandet anerkendt for sin ekspertise, og udfører derfor fra tid til anden bestilingsarbejder for både norske og svenske museer. En del af Fondens virke består af en bredere formidling af traditionelle håndværksmæssige teknikker samt i den efterhånden glemte kunst at vedligeholde et traditionelt træfartøj med traditionelle midler. Formidlingen foregår dels gennem en række pjecer, som ligger på fondens hjemmeside, og dels gennem afholdelse af kurser for grupper af skibsejere. Pjecerne kan sammen med rapporter om konkrete projekter downloades fra Fondens hjemmeside:

19 Tilsyn og rådgivning 19 Flere pjecer og rapporter på hjemmesiden:

20 Eksempel på restaureringsprojekt 20 Snurrevodskutteren ALVILDE (1897) FN. 26 ALVILDE, bygget i Frederikshavn i 1897, var en af skibsbygmester Nicolaj Olsens populære 30-tons rundgattede damkuttere. Med fiskehandler N. Larsen i Sæby som korresponderende reder skulle kutteren, som de første fem seks år var et rent sejlskib drive fiskeri med snurrevod, hovedsageligt efter rødspætter, i Nordsøen og Skagerrak. Men fiskeriet er et omskifteligt erhverv, og allerede i 1903 blev kutteren solgt til Grenaa, hvor fiskeskipper Christian Jensen fik den registreret som A. 26 ALVILDE. Her blev lagt en lille motor i skibet, og fisker Jensen, som var fra Venø, sejlede med kutteren frem til 1913, da han solgte den til fiskeskipper S. A. Jensen i Esbjerg.

21 Eksempel på restaureringsprojekt 21 I de næste mange år var ALVILDE hjemskrevet i Esbjerg under forskellige navne, men altid med havnekendingsbogstaverne E. 48. Fiskeskipper Andreas Jensen var stærkt religiøs og aktiv i Indre Mission, og derfor fiskede ALVILDE aldrig om søndagen. Reddet på stregen Kutteren fik et langt liv i Esbjerg, faktisk fiskede den helt frem til 1964, da den som E. 48 Paw blev solgt til udlandet. Dermed skulle man tro, at kutterens danske historie havde nået sin slutning, men i 1970 vendte Paw tilbage til Danmark, indført fra Tyskland. Fra og med dette år optrådte kutteren i Skibsregistret som lystfartøj og under forskellige navne, før den i 1972 fik sit oprindelige navn tilbage. ALVILDE kom herefter til Aarhus, hvor kutteren blev udsat for en omfattende ombygning og genopstod som sejlskib med stort ruf og ditto rigning. Det gik kutteren godt i mange år, men omkring årtusindskiftet stod det klart, at ALVILDE havde behov for en gennemgribende istandsættelse. Det var svært at engagere foreningens medlemmer til dåd. Skibet blev liggende under sin presenning, og årene gik. Men i 2006 skete det, der vel må siges at være fartøjets redning. Et lille, men entusiastisk hold i Frederikshavn kunne ikke udstå den tanke, at en af de efterhånden sjældne frederikshavnere bare skulle ligge dernede i Aarhus og gå til. Et ejerskifte blev aftalt, formedelst kr. 1, og i løbet af de fem år, der siden er gået, har ALVILDE fået ny forstævn, mange nye spanter og ny klædning. Der er nye dæksbjælker og dæk, nye lønningsstøtter og nye ruf efter de oprindelige dimensioner. Palstøtten og mesanmasten er flyttet til sine oprindelige positioner. Det historisk ukorrekte rat er smidt i land, og når kutteren kommer under sejl igen, sidder rorsmanden på en tofte og styrer med en robust rorpind.

22 Eksempel på restaureringsprojekt 22 ALVILDE vil til den tid, sammen med søstrene BONA GRATIA, opr. Gratia (1903), BENTE IRENE, opr. Dagmar (1902), DANISH BETTY, opr. Betty (1902) og den hollandsk-registrerede REXONA, opr. Nevada (1899) repræsentere den rundgattede snurrevodskutter, som Nicolaj Olsens værft i Frederikshavn blev så anerkendt for. ALVILDE vil være den, som ligger tættest på sit oprindelige udseende, og når kutteren skal have sin rigning fornyet, vil den igen fremstå som en galease, eller halvandenmaster, som kuttere med en beskeden mesanrigning blev kaldt. Snurrevodskutteren ALVILDE binder Frederikshavns fortid og nutid sammen. Den fartøjstype, ALVILDE repræsenterer, er en væsentlig del af Frederikshavns historie, både når det gælder fiskeriet og træskibsbygningen. ALVILDE er den eneste af denne fartøjstype, der optræder i sit oprindelige miljø. Uden finansiel støtte fra forskellige fonde, Friluftsrådet, lokale banker og kommunen og nu til sidst EU-midler gennem Fiskeri-LAG, mener de nuværende ejere, at de aldrig havde kunnet gennemføre restaureringen. Skibsbevaringsfonden har været med hele vejen med midler og faglig rådgivning og har indtil nu givet skibet rente- og afdragsfri lån på 1,1 millioner kroner til skibet. Dette gør fonden til bevaringsprojektets største bidragsyder. ALVILDE-laugets formand Peter Giltoft håber, at skibet skal være færdigrestaureret i Men der mangler fortsat midler. Vinteren 2012 er bådebyggeriet ved at afslutte de arbejder, der er midler til, og ejerne er til enhver tid i gang med at søge fonde om bidrag. De håber naturligvis også, at Skibsbevaringsfonden fortsat ser med velvillighed på projektet. Når skibet igen er sejlklar, er det planen, at bådelauget skal benytte kutteren til sejlads med laugets medlemmer som en aktiv formidler af Frederikshavns historie indenfor fiskeri og træskibsbygning.

23 Eksempel på restaureringsprojekt 23 Postbåden RØRET (1902) RØRET, der var bygget i Nykøbing Falster i 1902, som post- og passagerbåd til Nyord ved Stege, havde siden 1973 været i privat eje og anvendt som lystbåd. Båden, der allerede i 1973 var gammel, trængte mere og mere til en gennemgribende istandsættelse. I 2008 sank RØRET i Christianshavns kanal. Og så kunne eventyret egentlig udmærket have været slut her. Men sådan skulle det ikke gå. En gruppe borgere på Nyord havde åbenbart haft øje på RØRET i lang tid, og de fik lov at købe den for 1 kr.! Men nu er det jo ikke prisen, der er afgørende for, om købet af en gammel båd er et godt køb. Det helt afgørende er det, man pådrager sig efterfølgende.

24 Eksempel på restaureringsprojekt 24 Og i dette tilfælde var det bestemt ikke nogen god forretning, de gode folk på Nyord havde gjort. Den første store udfordring blev at hæve båden og få den sejlet hjem til Nyord. Det lykkedes at få gang i motoren og få båden sikkert hjem til Nyord. Det blev en stor dag på Nyord, da den gamle RØRET vendte hjem, selv om det var en helt anden båd, end den der forlod øen. Den var jo i mellemtiden blevet bygget om til ukendelighed. Kort tid efter RØRETs hjemkomst besigtigede Skibsbevaringsfonden båden på Nyord,og det blev besluttet at bugsere den til Rødvig værft, hvor den kom på land. Her fik vi en første indikation på, at det nok ikke var så godt med den gamle båd. Den tabte simpelthen enderne, som måtte understøttes for ikke at falde sammen. Desuden var forstævnen revet ud under bugseringen. Det viste sig i forbindelse med opmålingen, at der ikke var nogen original aptering eller dækshuse tilbage på båden. Det eneste originale, der var tilbage, var selve skroget, og her havde de tidligere ejere jo naturligvis over årene skiftet en del. Så kom næste fase, hvor der skulle udarbejdes en historisk dokumentation og rekonstruktion, som kunne anvendes, når der skulle indhentes priser på selve restaureringsarbejdet. Det var en spændende tid, hvor der rullede rigtigt meget materiale ind fra mange mennesker i området. Desuden var vi så heldige, at de tidligere ejere havde lavet en hurtig opmåling af båden inden de begyndte deres ombyg ning. På baggrund af dette materiale lykkedes det at lave en ret præcis rekonstruktion, som førte båden tilbage til tiden lige efter 2. Verdenskrig.

25 Eksempel på restaureringsprojekt 25 Ejerne indhentede efterfølgende tilbud fra to værfter, og på baggrund af disse blev Skibsbevaringsfonden så i 2009 første gang ansøgt om økonomisk støtte til projektet. Der blev bevilget kr. til opmåling og restaurering af skroget. Men dette var jo langtfra nok til at afslutte projektet, idet båden jo også skulle have nye dækshuse, aptering og rig. Så der måtte ansøges igen, og Fonden gav året efter et lånetilsagn på kr Lånene fra Fonden blev givet under forudsætning af, at båden blev udført så historisk korrekt som det ville være muligt. Selv om projektet endnu ikke var fuldt finansieret, så betød det dog, at det nu var muligt at sætte gang i selve træarbejdet på værftet. Sideløbende hermed ansøgte ejerne nu om yderligere støtte til færdiggørelsen via andre kanaler. Der skulle jo også ny maskine og øvrig teknisk udrustning til. Det lykkedes senere samme år ejerne at få en donation på over kr fra Fiskeri aktionsgruppen, og dermed var der foreløbig fuld finansiering af projektet. Efter at RØRET var transporteret til Rødbyhavn på en blokvogn, blev nyere dele, som ikke skulle indgå i det kommende projekt fjernet. Da alt var klar til genopbygningen startede man med en ny køl. Efterhånden som processen skred fremad og vi kom længere og længere op i båden, stod det efterhånden klart, at der næppe ville blive meget tilbage af den gamle båd fra Men, på den anden side set, båden var nu 109 år gammel. Det viste sig også, at de tidligere ejere havde foretaget en del udskiftninger undervejs i deres proces med at omdanne båden til tomastet lystbåd. Og disse udskiftninger var bestemt ikke af forskriftsmæssig karakter. Så det betød, at en del originale samlinger og tømmer var fjernet, og nyt indsat, så det mange steder var klods på klods.

26 Eksempel på restaureringsprojekt 26 Efterhånden tog skroget form, men det var en meget langstrakt proces, og også en del længere og vanskeligere end bådebygger Hugo Hansen fra starten havde tænkt. Der viste sig desuden nødvendigt at udskifte væsentligt mere end der oprindeligt var planlagt. Da skroget endelig stod færdigt kunne opbygningen af dækshusene påbegyndes. Og det var ligeledes en udfordrende proces, idet de oprindelige dækshuse bestemt ikke var lavet af en faguddannet bådebygger. Så øvelsen bestod i høj grad i at lave nye dækshuse, der samtidig ikke skulle se for pæne ud. Men det er jo svært at piske en i øvrigt dygtig håndværker til at lave dårligt håndværk. Men det lykkedes, og nogle få år i drift, vil sikkert gøre sit til at båden fremtræder mere autentisk. I løbet af et sådant projekt ligger der mange byggemøder, hvor selv de mindste detaljer diskuteres. Og det er også her, man diskuterer de eventuelle fravigelser i det autentiske, som der altid vil dukke op i et sådant projekt, som skal leve op til et nutidigt krav til sikkerhed. Vi har set det før, men det er jo desværre et resultat af mange faktorer: naturlig alderdom, der er ikke foretaget det fornødne vedligehold, der er lavet en alt for tætsluttende aptering og så det som måske i grunden er det væsentligste: der har ikke været penge nok. For der er jo ingen tvivl om, at det har været rigtigt dyrt at holde et træfartøj i denne størrelse for en privat familie. Og de har gjort det så godt, som de kunne. Hvad det angår, så adskiller RØRET sig ikke fra alle de andre fartøjer, som Fonden over årene har beskæftiget sig med. Og endnu engang er det på trods af alle odds lykkedes at redde og restaurere et unikt fartøj, således at også kommende generationer kan få glæde af deres maritime fortid. RØRET er allerede blevet en stor succes hvor den er blevet vist frem, lige som den genkendes af mange, som i deres barndom har sejlet med skibet.

27 Statement 27 Den sejlende kulturarv er en del af Det Blå Danmark. Ikke kun en påmindelse om fortidens Blå Danmark, men også slet og ret en del af nutidens Blå Danmark. Den sejlende kulturarv kan inspirere til de unges første step i karrierer til søs, og den inspirerer til forsat udvikling af kystturismen og de maritime erhverv. Vi kan ikke undvære de gamle skibe, der viser os, hvor langt vi er nået, siden de var state of the art, og som har en værdifuld brandingeffekt for hele erhvervet. Da de i de danske havne nemt kan ses tæt på af alle, vil de minde os alle om at der findes skibe på havet. Direktør Steen Sabinsky, Europas maritime udviklingscenter Galeasen SKIBLADNER II bygget 1897.

28 Vision og strategi for SBF I Danmark er det ikke muligt at befinde sig mere end 50 km. fra en kyst, og interessen for vandet og aktiviteter på og ved vandet, har da heller aldrig været større end den er nu. Mængden af lystbåde er steget kraftigt over de sidste 20 år, og i dag er danskere ifølge Dansk Sejlunion på vandet som lystsejlere. Det maritime sætter til og med solidt sit mærke på den danske kulturarv, hvor skibe for fulde sejl fylder op i tv-udsendelser og turistbrochurer, og hvor Danmarks radios store talkshow har Nyhavns riggede master i baggrunden. Vi kan, som noget unikt, i Danmark fremvise en autentisk kulturhistorisk flåde af skibe, som er med til at tegne Danmark i en verden, hvor oplevelsesøkonomi er et område i rivende vækst. Her er ingen kulisser, men ægte sejl og tovværk. Samtidig har Kulturarvsstyrelsen og Realdanias initiativ Bygningskultur 2015 vist, hvordan kulturarven kan være en god investering. Alligevel har netop den sejlende danske kulturarv i mange år været under pres, både materielt og kundskabsmæssigt. Senest har den økonomiske krise betydet, at det kan være endnu vanskeligere at finde pengene til bevaring, og med en nedgang i værftsopgaver forsvinder vidensgrundlaget hastigt. Skibsbevaringsfondens arbejde er, med andre ord, kun blevet mere og mere centralt for bevaringen af den sejlende og kundskabsmæssige kulturarv. MISSION Skibsbevaringsfondens formål er ifølge vedtægterne: At bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde, danske fartøjer igennem konsulentbistand og långivning. At søge, herunder også undtagelsesvis ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark. At øge skibsejernes og den øvrige befolknings forståelse for de kulturhistoriske værdier, som skibe og maritime miljøer repræsenterer. Fonden søger at fremme disse mål gennem konsulentbistand til skibsejere, almen information om skibsbevaring og Fondens arbejde samt økonomisk støtte ved långivning.

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman

Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Vision og Strategi 2006-2011 Redaktion: Hans Jeppesen Eske Wohlfahrt Jens Poulsen Tom Rasmussen Jes Kroman Layout: Ole Pettersson, Pettersson Grafik Tryk: TS Print Consult, oplag: 1000 stk. Fotos: Kirsten

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet.

Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Making Lifetime Kvalitet er en æressag Ledetråden i vores arbejde er troværdighed. En aftale er en aftale, både når det handler om tid, pris, levering og kvalitet. Stolte håndværkstraditioner Gajhede &

Læs mere

FUNDATS for DcH s Initiativfond

FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond FUNDATS for DcH s Initiativfond. (Indgår i DcH Årbogen som ORIENTERING nr. 29.) Initiativfondens idegrundlag. Fonden skal skabe en økonomisk baggrund der skal bruges til

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik

INDEKS 3.19.0 - Mangfoldighedspolitik Side: [1] Indledning I henhold til Lov om Finansiel virksomhed 70 stk. 1, nr. 4 skal bestyrelsen fastlægge en mangfoldighedspolitik for bestyrelsen, til fremme af en tilstrækkelig mangfoldighed i kvalifikationer

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper

Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper Nogle gange springer vinden helt uforudsigelig, og et planlagt kryds bliver til en rodet dag, som sætter besætning og skipper sen. Bedst som vi troede, at nu havde vi højde, og der kunne lede, kom vi næsten

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE

KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen September 2012 KAPACITETSVEJLEDNING FISKERITILLADELSE TIL ET FARTØJ MODERNISERING MOTORKRAFTFORØGELSE Gældende fra den 14. februar 2008

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Dokumentation af bevaringsværdige skibe

Dokumentation af bevaringsværdige skibe SKIBSBEVARINGSFONDEN Pjecer om bevaring Dokumentation af bevaringsværdige skibe Om Skibsbevaringsfonden SKIBSBEVARINGSFONDENs formål er - at bidrage til bevaring og restaurering af kulturhistorisk værdifulde,

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje

Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje Finanskrisen udløser et magttomrum Panikken i Wall Street ændrer amerikanernes syn på sig selv og omverdenen. De orker ikke at afdrage den rekordhøje statsgæld og samtidig betale de enorme udgifter til

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A

Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A - vi vil være verdens bedste skole for børn Bestyrelsesformandens årsberetning den 14. oktober 2010 BILAG A Generationsskiftet Vi har i årets løb brugt megen tid i FB, på at sikre at generationsskiftet

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport.

SIKKER DRIFT. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Fiskeskibsudvalget, som netop er kommet med en færdig rapport. Enmandsbetjente fartøjer SIKKER DRIFT Informations-kampagner, periodiske syn, arbejdsmiljøsyn og risikovurdering - det er nogle af de ting, der skal forsøges for at gøre det mere sikkert at fiske på de

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

BROEN Vordingborg. Beretning 2014:

BROEN Vordingborg. Beretning 2014: BROEN Vordingborg Beretning 2014: BROEN Vordingborg har vist sin berettigelse efter nu at have eksisteret i to år. Der er et stort behov for at hjælpe børn og unge i udsatte familier. Vi får rigtig mange

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN

Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter. Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN Fairtrade Mærket Danmark Fonden: Vedtægter Dato for bestyrelsesmøde: 13.12.2011 CVR-nr.: 18208539 Navn: FAIRTRADE MÆRKET DANMARK FONDEN 1. Fondens navn Fondens navn er Fairtrade Mærket Danmark Fonden Nørregade

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Den 16. marts 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Kulturstedet Lindegaarden mandag den 4. marts 2013 på Lindegaarden Ved generalforsamlingen deltog 40 personer. Dagsordenens

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A.

Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Stiftelsesdokument for VAREINFO S.M.B.A. Ib Holm og J. E. Busch Borupvej 33 4140 Borup har dags dato besluttet at stifte et selskab med begrænset ansvar med navnet VAREINFO S.M.B.A. Der skal både ved stiftelsen

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Gode råd når du skal købe fiskeskib

Gode råd når du skal købe fiskeskib Gode råd når du skal købe fiskeskib 1 Det er en stor beslutning at købe et fiskeskib Vi synes, det er vigtigt, at du får det rigtige skib med hjem. Følg rådene her, så er du godt på vej til en god handel.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen

Krav og kvalitet. - i bygningsfornyelsen Krav og kvalitet - i bygningsfornyelsen 1 Kolofon Sammenfatningen er udarbejdet af: sbs rådgivning a/s Fotos: sbs og BvB Layout: sbs rådgivning a/s ISBN: Elektronisk: 987-87-754-6435-7 Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere