Ambulant behandling af stofmisbrug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ambulant behandling af stofmisbrug"

Transkript

1 Ambulant behandling af stofmisbrug

2

3 Ambulant behandling af stofmisbrug Morten Hesse & Birgitte Thylstrup Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011

4 forfatterne og Center for Rusmiddelforskning 2011 Tryk: J & R Frydenberg a/s, København ISBN: Center for Rusmiddelforskning Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Tlf.: Fax:

5 Indhold Forord... 7 Rapportens anbefalinger... 9 Resume Hvordan går det misbrugere i behandling? Psykiske vanskeligheder hos stofmisbrugere i ambulant behandling Fokus på alkohol og tobak Fastholdelse og brugertilfredshed Opbygning af rapporten Nyere undersøgelser af ambulant behandling af stofmisbrug fra Danmark Indledning Hvad er ambulant behandling? Definition af behandlingsbegrebet og kommentarer til evalueringskriterier En overordnet forståelsesramme for evaluering af ambulant misbrugsbehandling Rammevilkårene for ambulant stofmisbrugsbehandling Afgrænsning af ambulant behandling Prototypiske behandlingstilbud Metode Design Udredning Statistiske metoder Undersøgelsesgruppen Beskrivelse af gruppen i forhold til psykiatriske tilstande Samsygelighed mellem forskellige psykiske lidelser Overordnede resultater: hvordan går det klienterne? Opfølgningsinterviews Sammenligning af tabte og interviewede klienter Stof og alkoholbrug Psykiske symptomer og vanskeligheder Hospitalskontakter Kriminalitet, anholdelser og fængselsafsoning Alkoholproblemer og behandling

6 Tobaksrygning Behandling fastholdelse, ydelser og medicin Fastholdelse i behandling Ydelser i forbindelse med behandlingen Medikamentel behandling Behandling med antidepressiva og anxiolytica Virker den medicinske behandling? Døgnbehandling undervejs i det ambulante forløb Livsbegivenheder Mange skift Betydningen af livsbegivenheder for misbrug Tilfredshed med behandlingen Er tilfredshed forbundet med behandlingsresultat? Hvilke aspekter af behandlingstilfredshed skiller behandlingsstederne? 61 Tilgængelighed af hjælp og tilfredshed Opsummering om behandlingstilfredshed Behandlingstilfredshed og klienternes beskrivelser af behandlingen Behandlingstilbud 1: Høj tilfredshed Behandlingstilbud 2: Lav tilfredshed Behandlingstilbud 3. Meget lav tilfredshed Behandlingstilbud 4: Meget lav tilfredshed Behandlingstilbud 5. Høj tilfredshed Opsummering om faktorer relateret til behandlingstilfredshed Referencer

7 Forord Dette er den anden af de årlige rapporter til Socialministeriet om behandling af stofmisbrug fra Center for Rusmiddelforskning, og den første som fokuserer på ambulant behandling. Vi vil gerne takke klienterne, der har deltaget i undersøgelsen for deres åbenhed og positive samarbejde. Det har været mærkbart, at de stort set alle har reageret positivt på at opleve at have en stemme og betydning i forhold til at fortælle om deres livssituation og oplevelse af behandlingsforløb. Også tak til medarbejdere på de involverede institutioner for godt samarbejde. Endelig en tak til forskningsmedarbejderne Lotte Skot, Angelina Isabella Mellentin, Sidsel Schrøder, Liv Nautrup Heerwagen og Simon Gelvad, som på forskellige tidspunkter har bistået indsamling af data. Til slut tak til Socialministeriet for at muliggøre denne undersøgelse. 7

8

9 Rapportens anbefalinger Gennemgående gælder for denne rapports anbefalinger, at de primært retter sig mod den kommunale misbrugsbehandling. Da de lokale forhold er forskellige kommuner imellem, vil omsætning af anbefalingerne i praksis ligeledes være forskellig. Denne rapport har anbefalinger til ambulant behandlingspraksis i forhold til fire domæner: Det konstateres, at flertallet af klienterne kan diagnosticeres med en angstlidelse eller en depressionslidelse, og at en del af klienterne med angst og depression tilbydes medicinsk behandling. Det konstateres også, at kun meget få klienter, som ikke kan diagnosticeres med disse lidelser, medicineres, hvilket tyder på, at der ikke finder overbehandling sted. Imidlertid konstateres det, at klienter i medicinsk behandling vedvarende har massive symptomer, og ikke bedres nævneværdigt med hensyn til disse over tid. På denne baggrund anbefales det, at monitoreringen af den medicinske behandling forbedres, og at der arbejdes med udredningen. Monitorering kunne omfatte løbende vurdering af symptomer på den psykiske lidelse, vurdering af bivirkninger, og at sikre sig at klienten skifter præparat ved manglende eller negativ respons. Dette skal gøres af en læge, som har erfaring med angst- og depressionsbehandling, om muligt en psykiater. Den konkrete organisering i den enkelte kommune må afhænge af samarbejdsaftaler med almen praksis og psykiatri og være tilpasset de lokale forhold. Det kan naturligvis også være en læge, som er ansat direkte af kommunen, som fører tilsyn med behandlingen. Det konstateres, at 40 % har alkoholproblemer, som kan diagnosticeres som alkoholafhængighed eller -misbrug. Denne gruppe har vedvarende massive alkoholproblemer, og disse problemer bedres ikke under behandlingsforløbet. Det anbefales, at der udarbejdes planer for arbejde med alkoholproblemer i forbindelse med misbrugsbehandling. Dette arbejde omfatter også udredningen af alkoholproblemer. Vi anbefaler, at man ved siden af Addiction Severity Index, som gennemføres i forbindelse med registrering til DanRIS, overvejer at undersøge alkoholproblemer med andre instrumenter, eksempelvis Alcohol Use Disorder Identification Test AUDIT 9

10 [1] eller Mini International Neuropsychiatric Interview [2, 3]. Endvidere vil det være ønskeligt at overveje den optimale balance lokalt i forhold til fokus og indsats over for klienters stof- og alkoholproblemer. Dette kan eksempelvis ske ved at sikre viderehenvisning til specialistbehandling og ved integration af alkoholsamtaler i forbindelse med samtaler om illegale stoffer. Det konstateres, at 99 % er daglige tobaksrygere, og at 40 % udtrykker interesse for hjælp til rygestop i forbindelse med deres misbrugsbehandling. Det anbefales, at der udarbejdes planer for at tilbyde rygestop i forbindelse med behandling af stofmisbrug. Dette kunne for eksempel være at henvise til egne rygestopkurser eller rygestopkonsulenter, eller at opkvalificere personalet i ambulante behandlingstilbud inden for rygestop. Det konstateres, at behandlingstilfredsheden varierer systematisk imellem behandlingsstederne, og at behandlingstilfredshed er forbundet med større reduktion i misbrug. Det anbefales, at behandlingstilbud evalueres systematisk ud fra behandlingstilfredshed med anvendelse af en internationalt valideret standard. Eksempler kunne være, at man i et behandlingstilbud beder klienterne udfylde Client Satisfaction Questionnaire regelmæssigt, og bruger det i behandlingsøjemed til at opsummere data på et fælles møde for klienterne for at engagere dem i kvalitetssikringsprocessen. I et andet tilbud kan det være ved, at man løbende beder klienter vurdere deres behandling i ambulante forløb, og så i personalegruppen udarbejder planer for at forbedre klienttilfredsheden. Særligt ved nye, større tiltag eller projekter anbefaler vi, at man før, under og efter projektet monitorerer målgruppens behandlingstilfredshed med det samlede tilbud inden for kommunens misbrugsbehandlingssystem. Det konstateres, at 48 % af målgruppen har begået kriminalitet i perioden efter første interview, og at risikoen for kriminalitet er yderligere forhøjet ved tilstedeværelsen af dyssocial personlighedsforstyrrelse. Det anbefales, at der udvikles tilbud til personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse. Et eksempel på et sådant tiltag kunne være at anvende eller tilpasse behandlingsprogrammer, der er afprøvede herhjemme eller i udlandet, og som retter sig mod denne målgruppe. 10

11 Anbefalinger Domæne Fund Anbefaling Psykiatriske problemer Alkohol Tobak Behandlingstilfredshed og fastholdelse i behandling Kriminalitet Flertallet har psykiske vanskeligheder. En del modtager hjælp, men symptomerne er vedvarende svære. 40 % af stofmisbrugerne har alkoholafhængighed eller - misbrug. Misbruget mindskes ikke signifikant under behandlingen. 99 % af stofmisbrugere er rygere, 40 % af de adspurgte ønsker hjælp til rygestop. Fastholdelse og tilfredshed er begge stærkt forbundet med godt resultat. Tilfredshed varierer stærkt mellem behandlingstilbud og er forbundet med, at klienterne er i stand til at forstå meningen med de tiltag, de tilbydes i forbindelse med behandlingsforløbet. 48 % rapporterer kriminalitet inden for en 6-måneders periode i behandling. Særligt personer med dyssocial personlighedsforstyrrelse har et højt niveau af kriminalitet. Udvikling af koncepter for, hvordan den medicinske behandling kan forbedres, så effekten optimeres. Bedre monitorering af behandlingen. Bedre udredning. Det anbefales, at der tilbydes strukturerede behandlingsforløb for alkoholproblemer. Det anbefales, at der rutinemæssigt tilbydes rygestop til stofmisbrugere i behandling. Det anbefales, at ambulante behandlingstilbud i højere grad evaluerer behandlingstilfredshed, og at enkelte behandlingstiltag evalueres ud fra, om klienterne oplever dem som meningsfulde i forhold til deres oplevede problematikker. Det anbefales, at der fokuseres på udvikling af behandlingstilbud til gruppen med dyssocial personlighedsforstyrrelse. 11

12

13 Resume Denne rapport beskriver ambulante behandlingstilbud for stofmisbrug. Det er den første rapport fra Center for Rusmiddelforskning i den monitorering af behandlingstilbud for stofmisbrugere, som pågår løbende. Rapporten omfatter 186 klienter, hvoraf 134 er fulgt op ved personligt interview, indhentet fra otte forskellige behandlingssteder. Af praktiske grunde omfatter undersøgelsen kun behandlingssteder i Jylland og på Sjælland. 1 Denne rapport er ikke fuldt dækkende for alle kommunale behandlingstilbud i Danmark. I stedet sættes fokus på en række problemstillinger inden for behandling af stofmisbrug i ambulant regi generelt. I det følgende gives et resume af fundene sammen med anbefalinger for evaluering og udvikling af ambulant behandlingspraksis i Danmark. Hvordan går det misbrugere i behandling? Overordnet blev det fundet, at der var små, om end statistisk signifikante forbedringer i stofmisbrug under seks måneders opfølgning hos gruppen, der ikke var i substitutionsbehandling, og stabilitet hos gruppen, der var i substitutionsbehandling. En mindre del af stofmisbrugerne kom helt ud af deres misbrug, og dette var uafhængigt af typen af misbrug. Over seks måneder var hele 39 % i kontakt med hospital, og 10 % var i kontakt med hospital flere gange over flere måneder. 9 % blev arresteret mindst en gang, og 48 % rapporterede at være involveret i en eller anden form for kriminalitet. Det konstateres, at helbredsproblemer og problemer med kriminalitet er en vedvarende og stor belastning for såvel misbrugere i behandling som for samfundet som helhed. Rapporten viser således, at ambulant behandling overordnet virker positivt. Klienter i substitutionsbehandling oplever den tilsigtede stabilisering, mens andre klienter oplever en mindre forbedring i stofmisbrug. Der sker der alt- 1 Center for Rusmiddelforskning er dog under ledelse af professor Mads Uffe Pedersen i gang med at gennemføre en undersøgelse i samarbejde med Odense Kommune. 13

14 så en positiv bevægelse, men der er på den anden side også plads til forbedringer. Psykiske vanskeligheder hos stofmisbrugere i ambulant behandling I denne undersøgelse lægges vægt på psykiske vanskeligheder hos misbrugere. Som det tidligere er vist i en række undersøgelser, har flertallet af behandlingssøgende misbrugere en psykiatrisk tilstand [4]. Det samme gør sig gældende i den foreliggende undersøgelse. I rapporten redegøres for medicinsk behandling af psykiske vanskeligheder i forbindelse med den ambulante behandling. Det vises, at medicinsk behandling i stort omfang tilbydes den rigtige diagnostiske målgruppe, og at behandlingen opleves som en hjælp for henholdsvis angst og depression af klienterne. Men omvendt vises det også, at der ikke sker en symptomforbedring over de seks måneder hos dem, der er i medicinsk behandling, og at der heller ikke sker en reduktion i misbrug. Faktisk er forbedringen i den gruppe af tilsvarende klienter, der ikke modtager samme medicinske behandling, større. Selv om dette på grund af begrænsninger i undersøgelsens design, ikke udelukker, at behandlingen har en effekt, peger det på, at indsatsen for denne gruppe kan forbedres. Det anbefales, at der foretages nærmere undersøgelser i ambulant regi af, hvordan den medicinske behandling kan forbedres, så effekten optimeres. Det anbefales også, at der i stigende omfang anvendes en struktureret diagnostisk udredning, med henblik på at kunne kvalitetssikre udredningen. Fokus på alkohol og tobak Også stofmisbrugere i behandling oplever helbredsmæssige problemer, og som i befolkningen som helhed udgør alkohol og tobak en væsentlig helbredsrisiko. Vi konstaterer i denne rapport, at 40 % af stofmisbrugere i behandling kan diagnosticeres med enten alkoholmisbrug eller -afhængighed, og at denne gruppe har et vedvarende problematisk forbrug af alkohol uanset arten og graden af stofmisbruget. Vi konstaterer endvidere, at 99 % er tobaksrygere, 44 % med svær tobaksafhængighed, og at 40 % udtrykker ønske om at modtage hjælp til rygestop fra behandlingsstedet. 14

15 Det anbefales, at der gennemføres tiltag for at hjælpe stofmisbrugere med problemer med alkohol, og at rygestoptiltag udbydes i forbindelse med misbrugsbehandling. Fastholdelse og brugertilfredshed Nyere forskning inden for behandling af stofmisbrug interesserer sig i stigende grad for behandlingstilfredshed [5]. Tidligere undersøgelser har vist, at tilfredshed med misbrugsbehandling er forbundet med resultatet af behandlingen [se eksempelvis 6]. Det endelige resultat af et behandlingsforløb påvirkes af en lang række faktorer, som behandlingstilbuddet kun i begrænset omfang kan påvirke: den enkelte klients støtte i vennekreds og familie, klientens muligheder på arbejdsmarkedet, tilgængelighed af behandling for fysiske og psykiske sygdomme, og adgang til tilfredsstillende boligforhold. Omvendt kan tilfredsheden ses som en direkte afspejling af behandlingstilbuddets relevans for målgruppen. Føler klienterne, at behandlingstilbuddet er tilfredsstillende? Føler klienterne sig hjulpet af behandlingstilbuddet? Føler de, at omfang og type af behandling er passende? Hvis klienterne oplever behandlingstilbuddet som relevant og tilfredsstillende, er det også mere sandsynligt, at de ikke afbryder behandlingen, og dermed har mulighed for at få hjælp af behandlingen. Det vises i rapporten, at behandlingstilfredshed kan ses i klar sammenhæng med fastholdelse i behandling, og at behandlingstilfredsheden er signifikant forskellig fra behandlingssted til behandlingssted. Både fastholdelse i behandling og tilfredshed er også forbundet med reduktion i misbrug. Men set fra et evalueringsperspektiv er behandlingstilfredshed derfor en relevant indikator for behandlingskvalitet. I rapporten redegøres for forskelle mellem behandlingstilbud karakteriseret ved henholdsvis høj og lav klienttilfredshed. På tværs af grader af tilfredshed findes, at personalet opleves som sympatisk og venligt af de fleste klienter. Det, som kendetegner tilbud med høj behandlingstilfredshed, er følgende: Behagelige rammer og en atmosfære af, at klienterne skal føle sig velkomne. 15

16 En proaktiv holdning til behandlingsarbejdet. At det bliver klart for klienterne, hvordan de mål, de opstiller sammen med behandlerne, hænger sammen med de tiltag, der gøres i behandlingen. At klienterne er i stand til at forklare, hvad de har fået for tilbud, og hvad disse tilbud har skullet hjælpe dem til. Et fokus på klienternes mål og drømme i livet. At personalet opleves tilgængeligt, og at der er mulighed for at få hjælp, både i form af samtaler og praktisk støtte, hvor dette er relevant. Det anbefales på baggrund af rapportens fund, at ambulante behandlingstilbud i højere grad evaluerer behandlingstilfredshed, og at enkelte behandlingstiltag evalueres ud fra, om klienterne oplever dem som meningsfulde i forhold til deres oplevede problematikker. 16

17 Opbygning af rapporten Rapporten beskriver først overordnede fund og anbefalinger i forhold til de kerneområder, der er undersøgt: Hvordan går det misbrugere i stofbehandling, hvilke psykiske lidelser har de, hvad er udbredelsen og graden af deres alkohol- og tobaksbrug, og hvor lange er deres behandlingsforløb og deres tilfredshed med dem. Kapitel 1 indeholder en kort redegørelse for nyere danske undersøgelser af ambulant misbrugsbehandling, som danner baggrund for den nærværende rapport. Kapitel 2 indeholder definitioner af behandlingsbegreber og kommentarer til evalueringskriterier inden for ambulant behandling. I denne del beskrives også rammevilkår og afgrænsninger for ambulant behandling samt prototypiske behandlingstilbud. Kapitel 3 beskriver design og metode for undersøgelsen, de udredningsinstrumenter der er brugt, samt anvendte statistiske analysemetoder. Kapitel 4 beskriver undersøgelsesgruppen. Kapitel 5 gennemgår med de overordnede resultater fra undersøgelsen. Her beskrives målgruppens stof- og alkoholforbrug samt psykiske symptomer og vanskeligheder. Derudover gennemgås klienternes hospitalskontakter og angivne kriminalitet, anholdelser og fængselsafsoning inden for undersøgelsesperioden. Til sidst beskrives alkoholproblemer og tobaksrygning i målgruppen. Kapitel 6 omhandler den ambulante behandling set i forhold til grad af fastholdelse af klienter, klientrapporterede tilbudte behandlingsydelser og udbredelse af medicinsk behandling af psykiske problemer. Kapitel 7 beskriver andre livsbegivenheder, der fandt sted hos målgruppen i løbet af opfølgningsperioden i form af jobsituation, boligforhold og sociale kontakter. Kapitel 8 beskriver klienternes oplevelse af behandlingen og deres tilfredshed med den. Her undersøges, hvorvidt klienttilfredshed er forbundet med behandlingsresultater. Kapitlet afsluttes med en kvalitativ beskrivelse af 17

18 behandlingssteder, der karakteriseres ved henholdsvis lav og høj behandlingstilfredshed. 18

19 1. Nyere undersøgelser af ambulant behandling af stofmisbrug fra Danmark I de seneste år er der gennemført en række undersøgelser vedrørende ambulant behandling af stofmisbrug i Danmark. Vi vil særligt fremhæve undersøgelser, som direkte har haft betydning for fokus i denne rapport. Benjaminsen, Andersen og Sørensen publicerede en undersøgelse af den sociale stofmisbrugsbehandling under SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, rekvireret af Servicestyrelsen. Forfatterne rettede kritik mod den sociale behandling for ikke at dække klienternes behov og for at være for begrænset, her især i forhold til gruppen, der modtog substitutionsbehandling [7]. Rapporten baserer sig blandt andet på en række tværsnitssurveys af forskellige grupper, herunder en gruppe af tidligere behandlede misbrugere, og konstaterede en stor variation i intensiteten og kvaliteten af den behandling. Rapporten konstaterer, at 61 % af klienter i misbrugsbehandling oplever at have psykiske problemer, og at disse psykiske problemer ikke i tilstrækkelig grad behandles i det nuværende behandlingssystem. I denne rapport har vi derfor valgt at prioritere dette område med en struktureret og standardiseret udredning af informanternes psykiske problemer, og med fokus på behandlingen af disse psykiske problemer ved opfølgningen. Forfatterne fandt, at 58 % af klienterne ved et opfølgningsinterview to år efter behandlingstidspunktet var fri for misbrug seneste måned [7]. En usikkerhedsfaktor i denne sammenhæng er dog, at under halvdelen af klienterne blev interviewet. Dette udgør derfor et usikkert benchmark for andelen, som kan forventes at opnå stoffrihed i ambulant misbrugsbehandling. To rapporter gennemført af Center for Rusmiddelforskning rekvireret af Socialministeriet behandlede udvidet social behandling til den tungeste gruppe stofmisbrugere i metadonbehandling [8, 9]. Rapporten baserede sig på en række forsøg foretaget i forskellige kommuner med at udbyde en udvidet psykosocial behandling i kommunalt regi. Rapporten anbefalede at anvende case management og at fokusere på brugerinddragelse, at oprette væresteder i forbindelse med behandlingen, samt at tilrettelægge behandlingsarbejdet, så det bliver muligt at arbejde med andet end alene at fokuse- 19

20 re på medicineringen af klienterne [8]. I forbindelse med denne undersøgelse blev det endvidere konstateret, at tilstedeværelsen af psykosocial støtte i behandlingen forbedrede brugernes psykosociale situation, primært i kraft af øget tilgængelighed til behandlingspersonalet [10]. På denne baggrund har vi valgt i denne undersøgelse at fokusere på behandlingstilfredshed og oplevet tilgængelighed af personalet i den foreliggende undersøgelse. Center for Rusmiddelforskning gennemførte en undersøgelse af personlighedsafvigelser hos stofmisbrugere, støttet af Sygekassernes Helsefond. Forfatterne konstaterede, at størstedelen af stofmisbrugere i ambulant behandling har personlighedsafvigelser [11]. Det blev konkluderet, at tilbuddene til særlige typer af personlighedsforstyrrelser var begrænset, og at der var belæg for, at et behandlingsfokus på klienters personlighedsforstyrrelser kunne forbedre situationen med hensyn til klientens misbrugsstatus. Endvidere blev det fundet, at kun en mindre del af klienterne blev stoffri i løbet af behandlingsforløbet. På basis af denne undersøgelse bliver der i nærværende undersøgelse fokuseret på én bestemt personlighedsforstyrrelse, antisocial personlighedsforstyrrelse, fordi denne er den hyppigst forekommende blandt stofmisbrugere. Udover disse undersøgelser, som danner baggrund for nærværende rapport, er der i de senere år gennemført en række andre undersøgelser med et mere specifikt fokus, så som stofmisbrugere med flygtninge- og indvandrerbaggrund [12], dødeligheden blandt stofmisbrugere [13], betydningen af idræt i forbindelse med behandling af stofmisbrug [14] og organiseringen af behandlingen efter kommunalreformen [15]. 20

21 2. Indledning Hvad er ambulant behandling? Ambulant stofmisbrugsbehandling er behandling, hvor mennesker med problemer med stoffer kan møde op til samtaler med socialfagligt personale og læge, gruppebehandling, og i visse tilfælde benytte værestedsfunktioner eller deltage i strukturerede aktiviteter på det lokale behandlingssted. Definition af behandlingsbegrebet og kommentarer til evalueringskriterier Behandlingsbegrebet kan ses i lyset af det generelle behandlingsbegreb i medicin (også, når der er tale om behandling, som finder sted i kommunalt regi). I det generelle behandlingsbegreb vil man i nyere tid ofte inddele indsatsen i tre relaterede niveauer [se dog en diskussion i 16]: 1. Primær forebyggelse. Ved primær forebyggelse forstås, at man søger at forebygge, at sygdomstilstanden overhovedet opstår i befolkningen som helhed. Dette falder ikke ind under nærværende rapports definition af ambulant behandling. I forhold til vanskeligheder med stoffer og alkohol peges almindeligvis her på tiltag, som mindsker tilgængeligheden eller øger prisen for stoffer og alkohol. 2. Sekundær eller indikeret forebyggelse. Sekundær forebyggelse sigter mod at hjælpe mennesker, som allerede har udviklet sygdomstilstanden, eller som befinder sig i en defineret risikogruppe. Man kan sige, at sekundær forebyggelse sigter mod at bremse sygdomsprocessen inden den medfører (yderligere) skader. I relation til problematisk stofbrug kan man opfatte det sådan, at sekundær forebyggelse sigter mod at hjælpe mennesker, der allerede har et problematisk stofbrug til at ophøre med dette eller bringe forbruget under en grad af kontrol, så der ikke længere opstår skader på individet og omgivelserne. Når behandlingstiltag med et sigte på sekundær eller indikeret forebyggelse skal evalueres, så må det være ud fra, om behandlingstiltaget medfører markante og relevante forbedringer med hensyn til selve stofbruget primært, og sekundært i relation til sociale skader, sygdom og funktionsniveau. 3. Tertiær forebyggelse. Den tertiære forebyggelse retter sig mod personer, som allerede har udviklet en egentlig og markant sygdomstilstand, og 21

22 hvor der ikke længere er nogen mulighed for at standse sygdomsprocessen. Her er formålet at undgå, at sygdomsprocessen udvikler sig, sådan at den medfører skader og dårlig livskvalitet, og at genskabe et acceptabelt funktionsniveau. En sådan behandling kan med mening evalueres ud fra andre kriterier end selve stofbruget, eksempelvis ud fra sociale skadevirkninger, og psykiske og fysiske helbredsmæssige skadevirkninger. Målsætningen for behandling af stofmisbrugere kan ikke helt entydigt deles op efter de ovenstående kategoriseringer. Dog vil vi i nærværende rapport primært antage, at substitutionsbehandling retter sig mod tertiær forebyggelse, og at behandling uden substitution (uanset type af misbrug) primært skal forstås som sekundær forebyggelse. Det vil sige, at behandling uden substitution primært vil blive evalueret ud fra, om den mindsker forbruget af stoffer og alkohol undervejs i behandlingen, og om der opnås stoffrihed, mens behandling med substitution primært vil blive vurderet ud fra social stabilitet og funktionsniveau. Det skal dog understreges, at udgangspunktet for evalueringen samtidig er, at et fokus på klienternes sociale stabilitet og funktionsniveau er relevant inden for begge beskrevne klientgrupper i diskussionen om, hvilke formål en ambulant behandlingsindsats med fordel bør operere med, og hvilke retningslinjer der er hensigtsmæssige at følge for at sikre kvaliteten af indholdet i både stoffri og substitutionsbehandling bedst mulig. Samtidig gælder det naturligvis, at et reduceret misbrug eller fravær af illegalt stofbrug og alkoholproblemer er en vigtig indikator på succes i substitutionsbehandling. Begge klientgrupper oplever alvorlige og komplekse misbrugsrelaterede problemer, som ofte er mangeartede, og som indbefatter problemer med fysisk og psykisk helbred, familie og andre sociale relationer, bolig, arbejdsløshed og juridiske problemer. Mens det er oplagt, at substitutionsbehandling omfatter medicinsk behandling på alle behandlingsinstitutioner, er det mere varieret og tvetydigt, hvad den socialfaglige, og for så vidt også andre dele af den sundhedsfaglige behandling, består af. Fokus på klienternes funktionsniveau, herunder i hvilken grad deres psykiske problemer indvirker på deres misbrugssituation og behandlingsforløb, er også relevant i forhold til diskussionen om, hvilket formål en ambulant behandlingsindsats med fordel bør operere med, og hvilke retningslinjer 22

23 der er hensigtsmæssige at følge for at sikre kvaliteten af behandlingen bedst mulig. En kvalitetsparameter, som vi vil se på i denne rapport, er fastholdelse i behandling. Igen vil vi skelne mellem substitutionsbehandling, hvor patienter med stor sandsynlighed fastholdes i behandling, alene fordi medicinen sikrer mod abstinenser, uanset kvaliteten af den psykosociale behandling, og behandling uden substitutionsmedicin, hvor klienter formodentlig udelukkende fastholdes i behandling i det omfang, de oplever behandlingen som tilfredsstillende. Endvidere vil vi evaluere behandlingen ud fra brugertilfredshed. Brugertilfredshed er i stigende grad en væsentlig parameter i vurdering af ydelser inden for det sociale og sundhedsmæssige område [5]. Brugertilfredshed er væsentlig af en række grunde. For det første kan brugertilfredshed være en indikator for kvaliteten af behandlingen. Mens forandringer i stofmisbrug og livskvalitet er meget påvirkelige for ydre indflydelse, som behandlingsinstitutionen ikke har nogen indflydelse på, er brugertilfredshed i højere grad afhængig af selve behandlingsydelserne. En overordnet forståelsesramme for evaluering af ambulant misbrugsbehandling Figuren på næste side illustrerer den overordnede forståelse af ambulant misbrugsbehandling, som tegner denne undersøgelse. I modellen karakteriseres behandlingstilbuddet af de forhold, som ses længst til venstre. Hvilke tilbud ydes? Hvordan er rammerne for behandlingen? Er lokalerne behagelige? Er personalet engageret? Er der tilbud som matcher de behov, som klienterne oplever at have? Disse karakteristika påvirker igen klienternes oplevelse af behandlingen, som optræder i den anden boks fra venstre. Hvor tilfredse bliver klienterne med den behandling, de modtager? Hvor meget engagerer de sig i behandlingen? Jo mere tilfredse og engagerede klienterne er i behandlingen, des mere vil de fastholdes i behandlingen (tredje boks). Og fastholdelse i behandlingen påvirker igen graden af stofmisbrug senere (sidste boks). Det er denne forståelsesramme, som går igen i denne rapport. 23

24 Faktorer relateret til behandlingsstedet, f.eks. Atmosfære Aktiv involvering i klientens liv Kvalitet af samtaler Aktiviteter Behandlingstilfredshed Klientinvolvering i behandlingen Fastholdelse i behandling Mindsket misbrug Hjælp til andre problemer Figur 1. Model for forståelsesrammen for denne rapport Forudsætningerne for modellen er således: 24 Misbrug påvirkes afgørende af fastholdelse i behandlingen. Fastholdelse i behandlingen påvirkes afgørende af tilfredshed med og engagement i behandlingen. Tilfredshed påvirkes af kvaliteten i den psykosociale behandling, og denne kvalitet må antages at variere i det mindste i nogen grad mellem behandlingssteder. Vi skal i denne rapport undersøge, om disse forudsætninger er opfyldt, og nærmere redegøre for, hvordan de forskellige forhold hænger sammen. Rammevilkårene for ambulant stofmisbrugsbehandling Siden kommunalreformen i 2007 har rammerne for misbrugsbehandling i Danmark gennemgået en udvikling på mange fronter. Den mest gennemgribende forandring er, at den bevilgende og betalende instans, kommunen, samtidig er ansvarlig for en lang række andre ydelser, såsom beskæftigelsesindsatsen, henvisning af boligløse til boligtilbud, indsats for hjemløse, og forhold omkring indsatsen for mindre børn. Dette betyder, at det er potentielt muligt for kommunerne at koordinere indsatsen med hensyn til misbrugsbehandling med disse øvrige indsatser, og at denne samordning

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF STOF nr. 19, 2012 Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Overblik over den tredje rapport om døgnbehandling fra CRF Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har

Læs mere

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012

DØGNBEHANDLING - OKT JAN.2012 AARHUS UNIVERSITET JUNI 20121 DØGNBEHANDLING - OKT.2010 - JAN.2012 BIRGITTE THYLSTRUP UNI VERSITET TAK TIL Morten Hesse og Sidsel Schrøder for samarbejdet Klienterne Medarbejdere på de involverede institutioner

Læs mere

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling?

Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? døgnbehandling Hvordan ser det ud under og efter døgnbehandling? Brugernes tilfredshed med behandlingen er klart forbundet med hvad de har fået ud af behandlingen en sammenhæng, som er endnu større, når

Læs mere

Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug

Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug Rapport om døgnbehandling af stofmisbrug Morten Hesse Birgitte Thylstrup Sidsel Schrøder Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 forfatterne og Center

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE

AARHUS UNIVERSITY RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE 1 AARHUS 2015 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE BIRGITTE THYLSTRUP OG MORTEN HESSE BAGGRUND En stor andel af mennesker med stofproblemer har samtidig problemer med kriminalitet

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling

Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling Misbrug og psykisk sygdom -udredning og behandling PsykInfo Køge 30.01.2013 Ledende overlæge Michael Bech-Hansen Psykiatrien Øst Region Sjælland Hvad taler vi om? vores sprogbrug Dobbelt-diagnoser = to

Læs mere

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet

Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Spørgeskema til behandlingsinstitutioner inden for stofmisbrugsområdet Efter udfyldelsen bedes skemaet (via e-mail eller som brev) returneret til: Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet

Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet Undersøgelse af korttidsbehandling for komorbiditet Morten Hesse Birgitte Thylstrup Angelina Isabella Mellentin Center for Rusmiddelforskning Aarhus

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/

Hvad mener borgerne om behandlingen i. Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge J. nr A26 1 Sag: 2014/ Hvad mener borgerne om behandlingen i Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter? Brugertilfredshed uge 43-44 2016 J. nr. 29.24.00A26 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode og fremgangsmåde... 4 Resume...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs

Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs STOF nr. 14, 2009 Projekt Psykatrisk udredning hjælper sindslidende misbrugere på rette kurs Misbrugere, der lider af en psykisk sygdom, svigtes ofte både af misbrugscentrene og psykiatrien. Men Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE -

ÅRSRAPPORT 2008 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - ÅRSRAPPORT 28 - OM BEHANDLING AF STOFBRUGERE FRA HVIDOVRE KOMMUNE - Årsrapporten er baseret på løbende registrering og dokumentation i KABS Klientregistreringssystem. Rapporten er udarbejdet af KABS Administration

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen

Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Århus Kommune Center for Misbrugsbehandling og Center Basen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1!" # $"% &' ( )'"*+, " (- ' ( -.//0 2 Forord 1 )' " *+ " ( - ' ( *+ & ' 2-3 4! *+.! 1 3 - *+ & - " 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser!

Behandlingsarbejdet i KRB og. Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Behandlingsarbejdet i KRB og Indsatsen i forhold til mennesker med dobbelt diagnoser! Dansk Psykologforening Tabel 411. Skøn over stofmisbrugere i Danmark, 1996-2009 1996 1998 2001 2003 2005 2009 20.284

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning

Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark. Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Center for Rusmiddelforskning Lokal behandling af alkohol og narkotikamisbrug I Danmark Mads Uffe Pedersen Professor Aarhus Universitet Fra 15 amter til 98 kommuner fra 2007 15 amter og 270 kommuner 1970-2006 98 kommuner Københavns

Læs mere

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE

RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE 1 AARHUS 2016 RO PÅ - HJÆLP TIL MENNESKER MED ANTISOCIAL PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSE MORTEN HESSE & BIRGITTE THYLSTRUP, CRF, AU DAGEN I DAG 9.00 10.30: Velkomst, om antisocial personlighedsforstyrrelse,

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

KABS Takstkatalog 2016

KABS Takstkatalog 2016 KABS Takstkatalog 2016 1 Takster 2016 Social behandling Pris pr. dag (kr.) Udredning 476 Hvidovre/Gentofte basis 100 Hvidovre/Gentofte udvidet 200 Hvidovre/Gentofte intensiv 487 City basis 275 City udvidet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet

STRATEGI. Social & Psykiatri i Vejle Kommune nye skridt - hele livet STRATEGI Social & Psykiatri i Vejle Kommune 2015-2017 nye skridt - hele livet NYE SKRIDT HELE LIVET vejen til ny velfærd i Social & Psykiatri I Vejle Kommune gentænker vi i disse år vores velfærd og innoverer

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL?

HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? HVAD KAN VI BRUGE ALLE VORES ASI-SPØRGSMÅL TIL? BAGGRUND What I call an evidence-based assessment tool, addiction counsellors call paperwork A. Thomas McLellan, citeret efter hukommelsen FORMÅL MED DATAINDSAMLING

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer.

Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget i en undersøgelse af narkotikarelaterede dødsfald i de store danske byer. Notat Orientering til Socialudvalget - om undersøgelsen Forgiftningsdødsfald og øvrige narkotikarelaterede dødsfald i Danmark 2008-2011 Aarhus Kommune har sammen med København og Odense kommuner deltaget

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for behandling af patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse Vingsted, 11. maj 2016 Lektor og projektdirektør Anette Søgaard Nielsen Enheden for Klinisk

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling. Birgitte Thylstrup, CRF, AU

Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling. Birgitte Thylstrup, CRF, AU Opiatafhængiges oplevelser af substitutionsbehandling Birgitte Thylstrup, CRF, AU Oplæg Baggrund for undersøgelsen Om undersøgelsen Substitutionsbehandling 2009/2014 Afrunding Kathrine Bro Ludvigsen, KABS

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere

SESSION 2. Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere KL S RUSMIDDELKONFERENCE KL S RUSMIDDELKONFERENCE 2015 SESSION 2 Effektevaluering af ambulante indsatser over for antisociale misbrugere Birgitte Thylstrup, lektor, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Register over stofmisbrugere i behandling 1998

Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Register over stofmisbrugere i behandling 1998 Af: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Dette er den første landsdækkende opgørelse over, hvor mange stofmisbrugere, der har været i behandling i løbet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 t KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 30. januar 2017 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet... 3 2.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Behandling og effektivitet

Behandling og effektivitet Behandling og effektivitet Oplæg til temadag 14/3/02 om registrering og dokumentation i misbrugsbehandlingen i Amtsrådsforeningens regi Af Morten Hesse, Frederiksborg Amt & Liese Recke, Århus Amt Indledning

Læs mere

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI

Ungmap erfaringer og muligheder. Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Ungmap erfaringer og muligheder Mads Uffe Pedersen Professor Center for Rusmiddelforskning, PI Registrering i DK Registrering anvendes af embedsværket til at skabe overblik, i EU sammenhæng (EMCDDA) og

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning

Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Psykiske problemer skal betragtes som uafhængige af misbrug Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Men først et forbehold Fra et fænomenologisk perspektiv: Det er altid muligt at finde sammenhænge

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen

RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen RÅDETS ANBEFALINGER 11 forslag til konkrete forbedringer af stofmisbrugsindsatsen FOREBYGGELSE Der skal etableres åbne tilbud til udsatte unge med tilknyttede socialog misbrugsfaglige medarbejdere (herunder

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING

OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 338 Offentligt Til Socialstyrelsen Dokumenttype Notat Dato Juni 2013 OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT ANONYM AMBULANT STOFMIS- BRUGSBEHANDLING OMKOSTNINGSANALYSE PROJEKT

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & SUNDHED September 2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag Servicelovens 101: Enhver borger

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Screening spørgsmål Eksempler

Screening spørgsmål Eksempler Diagnostik - screening Ulrik Becker Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital Adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed mobil 23 39 17 28 Ulrik.becker@hvh.regionh.dk Lederkursus,

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere