REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22."

Transkript

1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen er offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 13. Indkaldelse samt en orientering om årsregnskabet er offentliggjort i Lægernes Pensionsnyt april 2013, udsendt til medlemmerne i uge 13. De fuldstændige forslag til generalforsamlingen samt det fulde årsregnskab er udsendt til alle delegerede til pensionskassens generalforsamling og er offentliggjort på pensionskassens hjemmeside PUNKT A. VALG AF DIRIGENT Formanden for pensionskassen Mikael Rosenmejer bød velkommen. Advokat Lars Svenning Andersen blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. PUNKT B. GODKENDELSE AF FORRETNINGSORDEN FOR AFVIKLING AF GENERALFORSAMLINGEN Den udsendte forretningsorden, som var den samme som sidste år, blev enstemmigt godkendt. PUNKT C. BESTYRELSENS BERETNING OM PENSIONSKASSENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR På generalforsamlingen aflagde formanden, advokat Mikael Rosenmejer, nedenstående beretning: INDLEDNING På bestyrelsens vegne vil jeg nu aflægge beretning for 2012 for Lægernes Pensionskasse. Min mundtlige beretning er et supplement til den meget omfattende skriftlige beretning, der er sendt ud til de delegerede i form af Årsrapport Jeg vil indledningsvist lige kort redegøre for delegeretforsamlingens sammensætning. I henhold til vedtægten består generalforsamlingen af op til 125 delegerede. Side 1 / 27

2 Lægeforeningen har kunnet opstille 109 kandidater, men har i år alene opstillet 98 kandidater altså 11 mindre end den kunne FADL har opstillet 10 kandidater, pensionisternes liste har opstillet 6 kandidater, og som noget nyt har en liste med navnet Omtegningslisten af 2012 opstillet 3 kandidater. Der var således i alt opstillet 117 kandidater, dvs. mindre end 125, hvorfor alle er valgt ved fredsvalg. Generalforsamlingen vil i øvrigt blive afviklet på den måde, at de kommentarer, som bestyrelsen eller direktøren har til de enkelte dagsordenspunkter, bliver fremsat direkte i forbindelse med de enkelte punkter, hvor der så også bliver lejlighed til diskussion. Min mundtlige beretning vil derfor i år først og fremmest fokusere på de emner, som ikke direkte henhører under andre dagsordenspunkter, medmindre de er af mere generel interesse. Årsrapport 2012 vil således blive behandlet under dagsordenens punkt d, hvor direktør Niels Lihn Jørgensen vil kommentere de økonomiske resultater for Under dagsordenens punkt e skal vi fastsætte størrelsen af medlemsbidrag. Under dagsordenens punkt f behandles de forslag, der er fremsat fra delegerede og bestyrelsen. Under dagsordenens punkt g anmodes generalforsamlingen om at godkende pensionskassens lønpolitik, og under punkt h skal vi have fastlagt bestyrelseshonorarer, hvor bestyrelsen i år foreslår en regulering af honorarerne. Under dagsordenens punkt i og j skal vi have valgt bestyrelsesmedlemmer og revisorer, herunder lægelig revisor. Endelig kan vi under dagsordenens punkt k, Eventuelt, tage emner op, som vi i øvrigt ikke har haft lejlighed til at tage op under de øvrige dagsordenspunkter. Der kan som bekendt ikke træffes beslutninger under punktet "Eventuelt". OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS GENERALFORSAMLING Jeg redegjorde på sidste års generalforsamling grundigt for den omtegning af pensioner fra gammel ordning med garantier til ny ordning med betingede garantier, som fandt sted i foråret Jeg vil derfor blot nævne, at vi med omtegningen har fået fremtidssikret pensionerne, så vi ikke længere er begrænset til at investere midlerne i afdækningsaktiver for at sikre os, at vi opnår et afkast, der er tilstrækkeligt til at dække garantien. I stedet kan vi nu investere mere alsidigt og attraktivt med henblik på over tid at opnå et større afkast. Den nye ordning er derfor bedre rustet til at bevare købekraften, end det er Side 2 / 27

3 muligt i den gamle garanterede ordning. Som en sidegevinst er den nye ordning også lettere at administrere og dermed billigere for medlemmerne. 80 pct. af de, der fik muligheden, valgte at tegne om til den nye ordning og har derigennem realiseret en gennemsnitlig omtegningsgevinst på 19 pct. eller et samlet beløb på ca. 6 mia. kr. Efter omtegningen har 9 ud af 10 medlemmer af kassen den nye ordning, og 81 pct. af pensionskassens formue er nu investeret alene med det formål at opnå størst muligt afkast indenfor de fastlagte risikorammer. PENSIONSKASSENS ØKONOMI Afkast er en ting, en anden vigtig ting er omkostningerne. Jeg går derfor videre til at gennemgå de to vigtigste forhold for pensionskassen og vores medlemmer, nemlig hvad koster det at forvalte pensionerne, og hvilket afkast vi får ud af det? Som nævnt vil Niels Lihn Jørgensen under dagsordenens punkt d redegøre nærmere for pensionskassens resultater og herunder sammenligne dem med andre pensionsselskaber. Pensionskasserne har gennem mange år skullet offentliggøre tal for omkostninger ved pensionsvirksomhed. Pensionskassen har altid haft meget fine nøgletal sammenlignet med andre pensionskasser. Vi har i 2012 fastholdt de lave omkostninger, som udgør 598 kr. pr. medlem, og i forhold til hensættelserne har vi fortsat den laveste omkostningsprocent i branchen. Bestyrelsen holder løbende fokus på tiltag, der kan bevare en omkostningseffektiv administration. Sidste sommer flyttede pensionskassen og banken således fra Københavns centrum til Frederiksberg, hvor vi deler lokaler med to andre pensionskasser. Som jeg nævnte sidste år, skal vi nu også opgøre de samlede omkostninger (også kaldet ÅOP, Årlige Omkostninger i Procent) for både pensions- og investeringsvirksomhed og det gælder både dem, som vi selv afholder, de interne, og dem som afholdes indirekte, fx i investeringsforeninger, ejendomsfonde mv., de eksterne. Vores interne investeringsomkostninger udgør mindre end 1/2 promille af formuen eller ca. 530 kr. pr. medlem. Det er meget lavt. Til gengæld er de eksterne omkostninger og dermed også de samlede investeringsomkostninger forholdsvis høje. Det skyldes følgende tre forhold: 1. Vi investerer relativt meget i aktier og alternative investeringer som ejendomsfonde, private equity, kreditfonde mv. Det giver et højere forventet afkast, men er også en dyrere form for investering. Sådan hænger tingene jo gerne sammen. Side 3 / 27

4 2. Det gør sig også gældende med hensyn til forvaltningen. Her foretrækker vi den aktive forvaltning, hvor man løbende overvåger markederne og forsøger at finde de gode og undgå de dårlige investeringer. Det er naturligvis dyrere end den passive forvaltning, hvor man blot følger bestemte index. 3. Derudover benytter vi eksterne specialister til forvaltning af vores porteføljer, hvilket igen er dyrere end intern forvaltning. Vi har opnået flotte resultater med denne investeringsstrategi. Fra 2000 til 2012 har pensionskassen haft et merafkast af sine børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,7 pct.point årligt vel at mærke efter at samtlige omkostninger er trukket fra. Så på bundlinjen har de høje omkostninger til investeringsvirksomhed været meget lønsomme. De historisk flotte resultater er imidlertid ingen garanti for fremtidige gode resultater. Bestyrelsen har derfor i sommeren 2012 haft en kritisk gennemgang af hele pensionskassens investeringsstrategi med inddragelse af ekstern bistand for at sikre, at pensionskassen også fremadrettet kan få nok afkast ud af investeringsomkostningerne. Denne gennemgang har bekræftet, at vi har en effektiv og lønsom investeringsstrategi. Medlemmernes opsparing belastes imidlertid ikke blot af omkostninger, men også af det, der hedder risikoforrentning. Det betyder, at noget af det årlige afkast får medlemmerne ikke del i i første omgang. Det holdes tilbage og lægges i stedet for til egenkapitalen som en slags stødpude, der både reducerer risikoen i medlemmernes egne ordninger og samtidig gør det muligt at investere mere alsidigt. Når medlemmerne går på pension, får de udbetalt deres andel af egenkapitalen som pensionisttillæg oven i pensionen. Pengene føres altså tilbage til det enkelte medlem i modsætning til i et kommercielt selskab, hvor pengene går til aktionærerne. De resterende gamle ordninger med garanti er en undtagelse fra denne regel. Her udbetales ikke længere pensionisttillæg, da de allerede har fået tilført deres del af egenkapitalen til at sikre opretholdelse af garantien under finanskrisen. Vi taler her om en tilførsel på ca. 6 mia. kr. Til gengæld forventes de heller ikke længere at bidrage til egenkapitalen, da afkastet af afdækningsaktiverne (renteforsikringerne), kun rækker til at dække garantien, men heller ikke mere end det. Når man kigger på de samlede omkostninger, skal der derfor ikke kun tages højde for gevinsten ved investeringsstrategien, men også for, at langt størstedelen ca. tre fjerdedele er risikoforrentning, som typisk betales tilbage til medlemmerne igen. Ser vi på formueafkast, blev 2012 et noget atypisk år. Årsagen finder vi i omtegningen fra gammel til ny ordning midt på året, hvor ca. halvdelen ca. 32 mia. kr. af pensionskassens formue blev omlagt fra renteforsikringer til almindelige investe- Side 4 / 27

5 ringsaktiver. 68 pct. af pensionskassens formue er nu investeret fortrinsvis i børsnoterede investeringsaktiver. Det har givet et afkast på 14 pct., hvilket er 2,4 pct.point mere end markedet også kaldet det strategiske benchmark. Det er exceptionelt højt og har gjort sit til, at afkastet på de samlede investeringsaktiver i pensionskassen blev på ca. 12,5 pct. i De pensionskasser, der havde de højeste afkast sidste år, er de der har haft mange garanterede ordninger og derfor har benyttet renteafdækning gennem hele året. Det har givet dem store gevinster, da renten er fortsat med at falde i årets løb. Med omtegningen i foråret sagde vi farvel til renteafdækning og sikrede os en fortjeneste, som på det tidspunkt også beløb sig til ca. 6 mia. kr. og som blev fordelt i forbindelse med tilskrivning af omtegningsbonus. Til gengæld har vi ikke kunnet notere samme gevinst, som hvis vi havde haft dem året ud, men vi slipper af med risikoen for at lide tab på renteafdækningerne, hvis renten stiger. Hertil kommer, at den positive udvikling, der prægede børsnoterede investeringsaktiver i 2012, var mest markant i begyndelsen af året, mens pensionskassens formue stadig var bundet til garantierne og ikke kunne investeres frit. Afkastet for de samlede aktiver, som også indeholder renteafdækning, blev derfor på ca. 8,4 pct. i 2012, hvilket er blandt de lavere i branchen. Ser vi tilbage, var 2012 et velvalgt år til at gennemføre omtegningen. Men hvis vi havde haft en krystalkugle, da vi planlagde omtegningen, havde vi nok valgt at lægge afviklingen af renteafdækningerne lidt senere på året. Der er dog tale om et isoleret forhold, og vi kan stadig glæde os over, at vores formueforvaltning fortsat kører rigtig fint. Vi kan også glæde os over, at vi ikke længere risikerer i modsætning til flere andre pensionskasser at tabe mange penge på renteafdækningen, når renten stiger igen. Hvornår det sker, er uvist men det vil ske. Det allermest centrale i 2012 er, at vi fik gennemført omtegningen og tilpasset vedtægten, så garantierne ikke fremover kan blive en hindring for at drive pensionskassen med det ene formål at skabe størst mulige pensioner. Vi fik trukket en streg i sandet og kan nu med større ro i sjælen se en fremtid i møde, hvor vi undgår store tab på renteforsikringer, når renterne igen stiger, og hvor vi har mulighed for at investere med det ene formål at tjene mest muligt. Ved begyndelsen af 2013 valgte vi at nedsætte grundlagsrenten for betingede garantier fra 1 til 0,5 pct. Det har mest af alt en teknisk betydning, da vi samtidig hævede de aldersafhængige pensionisttillæg, så den samlede pensionsudbetaling til den enkelte blev højere end før. Ændringen er dermed til fordel for medlemmerne, Side 5 / 27

6 fordi den gør det muligt at fastholde den investeringspolitik, som vi forventer giver det største afkast. Jo højere garantier, des snævrere finansieringsrammer. SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Jeg vil nu kort gennemgå, hvordan vi har forvaltet vores socialt ansvarlige investeringer i forhold til sidste år. Emnet er beskrevet mere uddybende i årsrapportens bilag med titlen Socialt ansvarlige investeringer. I 2013 har vi videreudviklet vores politik på området, og det reviderede bilag finder I som bilag C i dokumentet "Generalforsamling 2013". Der var i 2012 en debat om danske pensionskassers investeringer i statsobligationer udstedt af afrikanske lande med udbredt korruption og ikke-demokratisk valgte ledere. Bestyrelsen har derfor besluttet, at den nuværende praksis for investeringer i statsobligationer skal ses efter i sømmene. Det vil ske i forlængelse af, at Rådet for Samfundsansvar (der er nedsat af regeringen) og FN s udvalg (det såkaldte PRI) præsenterer deres anbefalinger på området. I 2012 har vi henvendt os til en række af de virksomheder, som vi formoder ikke overholder vores politik for socialt ansvarlige investeringer. Hvis en virksomhed efter gentagne henvendelser ikke er villig til at ændre på sin adfærd, vil pensionskassen som sidste udvej sælge aktierne i virksomheden og sætte selskabet på listen over selskaber, pensionskassen ikke ønsker at investere i. Pensionskassens arbejde med socialt ansvarlige investeringer er i dag sat meget i system, og der er afsat de fornødne ressourcer til overvågning og opfølgning. Det ændrer dog ikke på, at opfattelsen af hvad der er rigtigt indenfor dette område altid vil have et betydeligt element af subjektivitet og vil ændre sig gennem tiden. Der vil derfor ske en løbende udvikling på området, og det kan ikke undgås, at der ind i mellem kan komme kritik af et eller andet. Vi investerer trods alt i flere tusinde virksomheder. LÆGERNES PENSIONSBANK Selvom det i dag mest handler om vores pensionskasse, vil jeg også i år kort fortælle om, hvordan det går med Lægernes Pensionsbank. Og selvom vi hører meget om dårlige tider i bankverdenen, så går det stadig vældig godt for vores bank, hvilket skyldes, at vi har nogle rigtig gode kunder. Også i 2012 har flere medlemmer af pensionskassen valgt at skifte til Lægernes Pensionsbank. Så 54 pct. af pensionskassens medlemmer er nu kunder i banken. Samtidig bruger kunderne også banken til flere forretninger. Hvor de før typisk havde en enkelt konto i Lægernes Pensionsbank og resten af engagementet i en anden bank, oplever vi, at mange nu samler alt hos os. Det kan mærkes på bankens forretningsomfang med Side 6 / 27

7 kunderne, der steg med 26 pct. i Jeg kan løfte sløret for, at den udvikling er fortsat ind i Men en ting er, om kunderne i banken er tilfredse. Aktionæren, altså vi Lægernes Pensionskasse skal jo også være tilfreds. Og aktionæren er faktisk tilfreds. Afkastet af vores investering i banken udgør i ,6 pct., og fra 2013 forventer vi, at afkastet stiger til mindst 10 pct. Oveni afkastet kommer de synergifordele, som vi opnår ved at have en bank og en pensionskasse i samdrift. Vi vurderer forsigtigt at pensionskassen hvert år sparer omkostninger svarende til 16 mio. kr. Det er med til at sikre pensionskassen lave administrationsomkostninger. Medlemmerne har på den måde dobbelt gavn af banken. De har både adgang til landets billigste bank, og samtidig medvirker banken til et godt og stabilt afkast og lave omkostninger i pensionskassen. Investering er et eksempel på et område, hvor pensionskassen og dermed medlemmerne har glæde af samdriften med banken. Banken har i kraft af pensionskassen udviklet et investeringskoncept, der rummer kunder med et investeringsbehov lige fra ganske få tusinde kroner helt op til 3 mia. kr. Ham med de 3 mia. kr. er vist nok ikke læge. Disse kunder har også i 2012 fået pæne afkast og vel at mærke til konkurrencedygtige priser. Flere investeringskunder giver volumen og dermed både nye indtægter og lavere omkostninger. Derfor vil jeg her til sidst i min omtale af banken komme med en opfordring. Mange af jer har kontakter til foreninger, fonde eller organisationer, der med fordel kunne bruge bankens produkter til formueforvaltning. Jeg ved, at bankdirektøren meget gerne vil tale med jer, hvis mine bemærkninger giver jer anledning til overvejelser i den retning. Det er blot at ringe eller skrive til ham eller kontakte ham personligt. OVERVEJELSER OM NY PENSIONSORDNING Vender vi os mod pensionskassen igen, har bestyrelsen haft lejlighed til at gennemgå pensionsordningen på basis af en rapport kaldet Basispension. Den automatiske løsning i arbejdsmarkedspensionerne fra det såkaldte Penge- og Pensionspanel, der hører under Erhvervs- og Vækstministeriet. Vores nye bestyrelsesmedlem, Peter Melchior, var i øvrigt medlem af dette udvalg. Udvalgets opgave var at finde ud af, hvordan et generisk pensions- og livsforsikringsprodukt skal se ud, hvis, (som det udtrykkes), det på bedst mulig vis skal bevare medlemmernes købekraft; sikre medlemmerne relevante forsikringsdækninger i forskellige livssituationer samt egne sig til medlemmer, som ikke vil bruge væsentlig tid på pensionsvalg, men vil have et produkt med gennemskuelige egenskaber, som på en betryggende måde passer sig selv. Side 7 / 27

8 Udvalget fremkom med en række principper og anbefalinger, som bestyrelsen har gennemgået. Bestyrelsen inklusive Peter Melchior har konstateret, at vores pensionskasse lever op til det hele. Vores pensionsordning er god og tidssvarende. Ser vi på, hvor udviklingen bevæger sig hen, viser de sidste årtier, at alle efterhånden opbygger en rimelig pensionsdækning gennem deres arbejdsmarkedspensionsordning eller andre pensionsordninger. Det gælder også medlemmernes ægtefæller. Bestyrelsen overvejer derfor at indføre en 10-årig ægtefælle-/samleverpension, som medlemmerne kan vælge enten i stedet for eller som et supplement til den livsvarige ægtefællepension. Når et medlem dør, har ægtefællen ofte brug for en ægtefællepension i en overgangsperiode på fx 10 år mens behovet på langt sigt for mange efterlevende ægtefæller er begrænset. Den model er også i tråd med det, der sker i andre pensionskasser. Vi undersøger blandt andet på medlemsmøder, hvordan stemningen er for det. Bestyrelsen vender tilbage med et oplæg på næste års generalforsamling. Bestyrelsen vil selvfølgelig i den forbindelse være opmærksom på, om der kan findes en model, som i et vist omfang kan tage højde for de ønsker, som de medlemmer, der ikke har omtegnet, har til deres ordning. LØNFORHOLD Det er et lovkrav, at jeg i min mundtlige beretning omtaler, hvordan virksomhedens bestyrelse og direktion aflønnes. Aflønningen fremgår af note 10 til regnskabet og er ikke suppleret med nogen form for incitamentsaflønninger, optioner eller lignende. Bestyrelsens aflønning svarer til det, der er godkendt på generalforsamlingen i Direktørens løn, som fremover ligeledes forventes løbende reguleret i takt med den almindelige lønudvikling, afspejler, at direktøren i pensionskassen også har ansvaret for Lægernes Pensionsbank og Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering, LPI professionel forening samt en række associerede selskaber. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Jeg vil nu sige lidt om bestyrelsens sammensætning og om de tiltag og overvejelser, vi har gjort os for at sikre en professionelt arbejdende bestyrelse, der kan leve op til jeres forventninger og myndighedernes krav. Bestyrelsen skal i henhold til vedtægten bestå af syv medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Fire bestyrelsesmedlemmer skal være medlemmer af pensionskassen. Lægeforeningens bestyrelse indstiller til pensionskassens generalforsamling, hvilke af pen- Side 8 / 27

9 sionskassens medlemmer Lægeforeningen ønsker valgt til bestyrelsen. Generalforsamlingen er ikke bundet af denne indstilling. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer må ikke være læger og skal tilsammen have kendskab til forsikring, jura, regnskab, økonomi samt den finansielle sektor. Ét af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængig af pensionskassen og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Pensionskassens bestyrelse indstiller til generalforsamlingen, hvem bestyrelsen ønsker valgt som eksterne bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen er ikke bundet heraf. I efteråret 2012 udtrådte Jens Erik Christensen et af de eksterne bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen, fordi det var uforeneligt med hans øvrige bestyrelsesposter at forblive bestyrelsesmedlem i vores pensionskasse og bank. Der blev derfor på en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2012 valgt et nyt bestyrelsesmedlem, Peter Melchior, til afløsning af Jens Erik Christensen. Når vi ikke valgte at vente med at indvælge et nyt medlem til i dag, skyldtes det, at Finanstilsynet stiller krav til den samlede bestyrelses kvalifikationer, som vi naturligvis til enhver tid ønsker at leve op til. Bestyrelsen skulle rent faktisk i efteråret som alle andre finansielle virksomheder for første gang afgive en redegørelse til Finanstilsynet om bestyrelsens vurdering af den samlede bestyrelses kvalifikationer set i forhold til de krav, som følger af at være bestyrelse for en pensionskasse. Finanstilsynet var tilfreds med bestyrelsens redegørelse, men jeg vil gerne her understrege, at uden de tre eksterne bestyrelsesmedlemmer, som pensionskassen i dag har, ville vores bestyrelse ikke blive godkendt af Finanstilsynet. Vi har gennem flere år været foran andre pensionskasser med hensyn til professionalisering af bestyrelsesarbejdet, men i løbet af kort tid vil andre pensionskasser blive tvunget op på vores niveau. Og jeg er ikke sikker på, at det sidste ord er sagt i den sag. Udviklingen går mod stadig større professionalisering af bestyrelserne for at imødekomme de krav og det ansvar, den stigende kompleksitet stiller. Det er også baggrunden for, at bestyrelsen har set med en vis bekymring på den situation, der ville opstå, hvis jeg skulle fratræde som bestyrelsesmedlem i år, hvor der også skal vælges to nye læger til bestyrelsen. I så fald ville bestyrelsen bestå af 3 bestyrelsesmedlemmer med 0 års anciennitet, 1 medlem med 1/2 år, 1 medlem med 1 år, 1 medlem med 2 år og 1 medlem med 4 års anciennitet. Bestyrelsen har ønsket, at der oparbejdes mere anciennitet, inden der sættes en ny formand ind uden anciennitet. Det vil ikke stride mod nogen regler om god selskabs- Side 9 / 27

10 ledelse, at jeg forlænges med et år, og jeg har derfor accepteret bestyrelsens opfordring om at stille mig til rådighed i yderligere 1 år. Samtidig har det som meddelt på sidste års generalforsamling været planen, at Niels Lihn Jørgensen skulle pensioneres næste år. Dette ville efter bestyrelsens opfattelse heller ikke være ønskeligt i den nuværende situation. Derfor har vi aftalt med Niels Lihn Jørgensen, at han først går på pension i Der er mange kilometer i ham endnu. Begge dele sker altså for at sikre større kontinuitet og erfaring i pensionskassens ledelse. Bestyrelsen har endelig foreslået Lægeforeningen, at ét af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer højst skal sidde i 5 år i stedet for 6 år, som vedtægten muliggør. Det vil bidrage til en mere jævn udskiftning og dermed større kontinuitet i bestyrelsesarbejdet i fremtiden. Men det kan vi eller rettere I se på til den tid. Jeg vil her nævne, at det nu er et lovkrav, at pensionskassen fra og med 2014 skal have en politik for bestyrelsens kønssammensætning. Bestyrelsen vil i efteråret 2013 tage det spørgsmål op med Lægeforeningen. Vi har lavet måltal, og vi har lavet en politik for kønssammensætningen i bestyrelsen. Sammenfattende vil jeg sige til generalforsamlingen, at kravene til bestyrelsens sammensætning i retning af professionalisering og kravene til arbejdsindsats er stærkt stigende i disse år. Det er ikke noget, vi selv vælger det dikteres af Finanstilsynet men det er noget, som vi er meget enige i, og som vi mener, at vi er på forkant med. Denne udvikling er også baggrunden for, at bestyrelsen senere på dagsordenen foreslår en regulering af bestyrelseshonorarerne. AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER Tilbage er blot at sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i det forløbne år. Og så har jeg også en tak til vores administration, som betjener både pensionskasse og bank. Det har som altid været en stor fornøjelse på så kvalificeret og omhyggelig måde at blive hjulpet til at forstå de indviklede ordninger, som vi har, og de komplicerede problemstillinger, som vi skal tage stilling til. Det er en forudsætning for alt godt bestyrelsesarbejde. DEBAT OM BERETNINGEN Niels Jacob Bang Nielsen (Omtegningslisten af 2012): Jeg er medlem af pensionskassen og er her som medlem af Omtegningslisten. Men det er nu ikke derfor, jeg tager ordet. Jeg vil bare stille et spørgsmål til bestyrelsen vedrørende beretningen. Har pensionskassen nogen investeringer i den branche, som beskæftiger sig med fossil energi? Jeg tænker på kul og olie osv. Hvis den ikke har det, så er resten af mit indlæg ligegyldig. Findes der sådan nogle investeringer? (Tilråb: Ja.). Det gør der. Side 10 / 27

11 Så vil jeg bare nævne, at der er kommet en tendens som er startet i USA, og som ser ud til at brede sig ud over verden med at man sørger for at skille sig af med aktier i selskaber, der producerer fossile brændsler. Fordi der er en risiko for, hvis der i de kommende år kommer nogle skrappere miljøtiltag, at indtægterne fra sådanne selskaber går væsentligt ned. Ifølge en længere artikel, som jeg har læst i dagbladet Information, vil disse selskaber kunne risikere at miste mellem 40 og 60 pct. af deres interne værdi. Det vil sige, at pensionskassen vil kunne lide et tab i den anledning. Jeg vil hermed opfordre Lægernes Pensionskasse til at kigge på dette punkt og overveje at skille sig af med de aktier i fossil energi, som findes. Jeg kan nævne, at det i den artikel bliver oplyst, at hele byen Seattle i USA har skilt sig af med sine fossile aktier. Jeg synes, vi bør følge den tendens. Morten Andresen (Lægeforeningen): Mit spørgsmål falder egentlig lidt i tråd med det tidligere stillede spørgsmål. Det udspringer egentlig af, at jeg gerne vil have en pension, når jeg engang når dertil om ganske mange år. Derfor bekymrer det mig, hver gang vi snakker om nye ting, vi heller ikke må investere i. Det plejer at være områder, der er ret lukrative. Derfor stillede jeg også et spørgsmål sidste år, hvor jeg spurgte, hvilke udgifter der egentlig var forbundet med de fravalg, vi har foretaget af forskellige investeringer. Nu har jeg forstået, at dette med udvælgelse af socialt ansvarlige investeringer efterhånden var sat ret meget i system altså hvad der ikke må investeres i. Har man noget indblik i, hvad det egentlig koster at få sat alt dette i system, når man skal fravælge investeringsområder? Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen: Med hensyn til fossil energi kan jeg sige, at vi har ikke direkte investeringer i råvarer, men vi investerer indirekte gennem investeringsforeninger, der har porteføljeforvaltere, som udvælger virksomhederne. Det er klart, at der er virksomheder i porteføljen, som har noget med dette at gøre. Vi lægger til grund, at vores porteføljeforvaltere inddrager alle de hensyn, som bliver fremført her, i deres valg af aktiesammensætning. Det er ikke noget, vi selv følger internt i pensionskassen. Jeg kan sige generelt med hensyn til miljøområdet, at vi selvfølgelig overvåger, om virksomhederne løber ind i forskellige former for miljømæssige problemer, og har mulighed for at gribe ind, hvis det er tilfældet. Det er den rolle, vi har på det område. Men vi tager selvfølgelig altid imod gode råd. Med hensyn til spørgsmålet om etiske investeringer eller SRI kan jeg sige, at når formanden siger, det er sat i system, så betyder det, at vi i vores interne administration og i forbindelse med vores kontrakter har sat det i system, så vi har de redskaber, som skal til for at forfølge de mål, vi har beskrevet i bilaget om socialt ansvarlige investeringer. Det er selvfølgelig forbundet med nogle administrative omkostninger at sætte dette i system og drive det, men det er ikke noget stort tal. Det er faktisk et meget lille tal. Men der er selvfølgelig forbundet nogle omkostninger med det. Side 11 / 27

12 Med hensyn til om vi taber penge ved at forfølge denne strategi, har vi tidligere redegjort for, at vi har haft nogle tab som følge af, at vi ikke måtte investere i tobak. Det har vi tal på. Resten har vi ikke tal på, men vi har en klar formodning om, at det ikke er ret store penge, vi taler om her. Vi mener ikke, at investeringspolitikken er underlagt begrænsninger, som man kan argumentere for går ud over formueafkastet. Vi kan også sige, at da vores porteføljeforvaltere blev pålagt disse restriktioner, gav det ikke anledning til at revurdere benchmarks og målsætninger for afkastet af porteføljerne. Jeg tror, jeg kan sige, at vi har en formodning om, at det ikke er noget, der påfører os et nævneværdigt tab. Men det trækker selvfølgelig altid lidt ned. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. PUNKT D. FREMLÆGGELSE AF DET AF REVISION, BESTYRELSE OG DIREKTION UNDERSKREVNE ÅRSREGNSKAB TIL GODKENDELSE Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport 2012 og illustrerede sin gennemgang med plancher. Han sagde bl.a.: I min gennemgang af årsrapporten vil jeg lægge vægt på fire forhold, som har stor betydning for pensionskassens økonomi. Det drejer sig om formueafkast, omkostninger, solvens og så vores bank. Jeg kommer til at gentage noget af det, formanden sagde, idet mit mål er at skyde mig ind på en eller anden form for sammenligning med andre pensionskasser, så I kan se, hvor vi ligger. Afkast Først vil jeg sige lidt om afkastet i Afkastet før skat af de børsnoterede investeringsaktiver blev på 14 pct., som det blev nævnt. Det er især på grund af høje afkast af aktier og kreditobligationer. Dette afkast er sammenligneligt med de afkast, man kan opnå ved at investere frit i fx kapital- og ratepensioner. Hvis vi sammenligner afkastet med et tilsvarende markedsindeks, har vi et merafkast på 2,4 pct. I hele perioden fra 2000 til 2012 har vi haft et merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver på 1,7 pct.point årligt. I alle de tal, jeg nævner, er samtlige omkostninger trukket fra. Det er et flot resultat, som det også blev nævnt. Det afspejler en kompetence, som vi har i pensionskassen. Vi har altid gennem årene haft megen fokus på at have medarbejdere med netop de kompetencer. Dette tal er i virkeligheden nok på grund af talmangel den eneste måde, hvorpå man på en relativt objektiv måde kan måle investeringsfunktionens dygtighed sammenlignet med andre. Jeg kommer senere lidt tilbage til, hvorfor det er så svært i dag at drage sammenligninger med andre pensionskasser. Side 12 / 27

13 Hvis vi tager det samlede afkast af investeringsaktiverne, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver, har vi i 2012 et afkast på 12,5 pct. Vi har nogle afdækningsaktiver ved siden af, som skal sikre garantierne. Medregner man dem, kommer vi frem til et samlet afkast i 2012 på 8,4 pct. Det skal vi selvfølgelig sammenholde med resten af branchen for at give det fulde billede af, hvordan pensionskassen klarer sig. Men sammenligningerne er meget vanskelige, bl.a. fordi typen af garantierne er meget afgørende for selskabernes investeringer og dermed for afkastet. Det er i dag næsten umuligt at lave retvisende sammenligninger af pensionskassernes afkast. Det er derfor meget svært at afgøre, om et godt afkast hos de andre eller for den sags skyld hos os selv skyldes investeringsmæssig dygtighed eller er et resultat af renteafdækning. Derfor vender jeg tilbage til det tal, jeg nævnte før. Det er faktisk det vigtigste mål, når vi skal vurdere, om vi gør det godt eller mindre godt. Med denne lille advarsel i baghovedet, hvor står pensionskassen så? I 2012 ligger pensionskassen relativt lavt. Det, der vises nede i bunden for Lægernes Pensionskasse, er en blanding af investeringsaktiver og renteafdækningsaktiver. Det er altså det samlede formueafkast. Pensionskasser i toppen af listen har typisk haft en meget stor grad af renteafdækning. Da renten siden omtegningen i maj fortsatte med at falde, gav det dem selvfølgelig store formuegevinster. Afkastet på kreditobligationer og aktier har også været højt, og ser man på afkastet af investeringsaktiverne alene, bliver pensionskassen placeret betydeligt højere oppe på listen. Som jeg startede med at sige vedrørende de børsnoterede aktier hvor vi kan måle performance har vi et afkast på 14 pct. Her ligger vi rigtigt flot på listen. Så har I en fornemmelse af, hvor vi lå i Jeg vil lige bore lidt i det er nemlig for os et meget atypisk år. Frem til omtegningen var cirka halvdelen af formuen placeret i investeringsaktiver og halvdelen i afdækningsaktiver. Det var stort set 50:50. Den ene halvdel, nemlig investeringsaktiverne, gav høje afkast i første halvdel af året. Den anden halvdel, renteafdækningerne, gav et lavt afkast i første halvdel af året. Hvis vi ser på perioden efter omtegningen, ser det anderledes ud. Det er værd at bemærke, at den 1. januar traf vi beslutning om, at omtegningen skulle ske den 1. maj. Tidspunktet for omlægningen blev således besluttet flere måneder før. Vi var nødt til at låse tidspunktet fast, og vi var nødt til at lave samtlige formuetransaktioner den 1. maj for ikke at løbe unødige risici for pensionskassen. Afdækningsaktiverne gav så et højt afkast lige efter omtegningen i den efterfølgende måned fordi renterne fortsatte med at falde. Efter omtegningen klarede vi os derfor dårligere end pensionskasser med mange afdækningsaktiver. Så både pensionskasser, der perioden igennem har haft mange investeringsaktiver, og pensionskasser, der perioden igennem har haft først og fremmest renteafdækningsaktiver, har tenderet mod at klare sig bedre end os. Vi har haft lidt af det, der giver meget afkast i starten af året, og vi har haft meget af de aktiver, der gi- Side 13 / 27

14 ver lavt afkast i resten af året. Det er bare en uheldig timing. Men vi var nødt til at låse os fast på tidspunktet. Hvis vi ser på den lange historiske periode, som vi har tal for, fra 1991 til 2012, ligger vi på en tredjeplads. Vi har meget stabilt ligget på en 1., 2. eller 3. plads. Det er den lange bane, der er helt afgørende, når vi måler vores performance i forhold til branchen. Omkostninger Jeg vil herefter vende mig til omkostningerne og se på udviklingen gennem tiden. Administrationsomkostningerne i 2012 ligger på 598 kr. pr. medlem. Det er lidt højere end sidste år. De har ligget relativt stabilt gennem årene. Det er udtryk for en kraftig løbende produktivitetsstigning i administrationen, fordi vi ligesom bestyrelsen nu dynges til af nye myndighedskrav. En stærkt stigende del af den samlede aktivitet i pensionskassen går med at administrere nye regler. Ved siden af det har vi vækst i den almindelige medlemsorienterede drift. For at vurdere niveauet for omkostningerne er vi selvfølgelig nødt til at sammenligne med resten af branchen. Der er tre officielle nøgletal, som vi bruger i branchen. Når vi ser på omkostningerne i procent af indbetalte bidrag, ligger vi lavest i branchen. Hvis vi ser på omkostningerne i procent af hensættelserne det vil sige i forhold til jeres opsparing ligger vi lavest i branchen. Vi ligger ikke bare lavest, vi ligger rigtigt lavt. Vi ligger på det halve af nr. 2 fra bunden. Det tredje omkostningsnøgletal, som er omkostningerne pr. medlem, ligger på 598 kr. og placerer sig i nederste halvdel af feltet. Det er det omkostningstal, der er mest ugunstigt for en gammel pensionskasse, som administrerer gamle, komplicerede ordninger. Solvens Med hensyn til solvens vil jeg nævne, at pensionskassen i 2012 har fortsat Solvens II-forberedelserne. Der er kommet nye regler på dette område. De træder i kraft på et senere tidspunkt. Det er indtil videre udskudt til Det danske Finanstilsyn har et ønske om, at Danmark skal være frontløber her, og det har varslet, at det vil komme med nye ensartede kapitalkrav i løbet af i år. Vi har regnet rigtigt meget på det, og vi mener, at pensionskassen er rigtigt godt rustet til at tage imod de nye regler. Egenkapitalen er ved udgangen af 2012 på 7,7 mia. kr. Det er næsten 1/3 mere end lige efter finanskrisen, men stadigvæk 1/5 mindre end da egenkapitalen toppede lige før finanskrisen. Vi har i dag gennemført så mange beregninger, at vi med sikkerhed kan konstatere, at pensionskassen kan klare de fremtidige solvenskrav. Situationen er faktisk rimeligt komfortabel. Side 14 / 27

15 Banken Til sidst vil jeg vende mig mod banken. Den blev også nævnt i formandens beretning. Vi har et afkast på 6,6 pct. i Vi har synergieffekter oveni. Det vil sige, at vi i virkeligheden har et afkast, som ligger 2-3 pct.point højere. Det er et meget tilfredsstillende resultat. Også for pensionskassen som investor i banken. Det er et helt markedskonformt afkast, vi får af Lægernes Pensionsbank. Banken har i 2012 tilbagebetalt næsten 1 mia. kr. af sit kapitalgrundlag til pensionskassen. Det var muligt på grund af nye regler, som betød, at vi skulle binde mindre kapital i banken end før. Med de nye kapitalregler, der gælder for banken, forventer vi, at vi uden problemer kan forrente pensionskassens investering med over 10 pct. årligt i fremtiden. Det er rigtigt fint sammenlignet med investeringer i andre banker. Der er altså ikke tale om, at pensionskassen understøtter banken. Der er tale om, som formanden var inde på, at det giver stordriftsfordele, at vi driver begge dele samtidig til fælles fordel. Dirigenten: Tak for en grundig gennemgang. Det fantastiske er, at i nogle af plancherne ligger man i top. Det er godt. I andre ligger man i bunden. Det er også godt. Jeg håber, alle forstod, hvorfor det var sådan. Jeg skal sige til jer, at den uafhængige revisor på side har givet en blank påtegning. Jeg kan endvidere meddele, at den lægelige revisors påtegning på side 36 i regnskabet også er blank. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. PUNKT E. FASTSÆTTELSE AF MEDLEMSBIDRAG Dirigenten henviste til det udsendte materiale og gennemgik forslaget. Bestyrelsens forslag til medlemsbidrag blev enstemmigt godkendt. PUNKT F. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MED- LEMMER Dirigenten henviste til det udsendte materiale og gennemgik forslagene. Forslag 1 fra bestyrelsen om ændring i vedtægtens bestemmelser om pensionskassens hjemsted og afholdelse af generalforsamling. Ingen bad om ordet til forslag 1, som blev enstemmigt vedtaget. Forslag 2 fra bestyrelsen om dispensation fra reglerne om bestyrelsesmedlemmers valgperiode. Dirigenten gennemgik forslaget og henviste til den begrundelse, formanden var kommet med under beretningen. Side 15 / 27

16 Morten Andresen (Lægeforeningen): Generelt må det anses for at være et sundt princip, at man har funktionstidsbegrænsninger, som vi kender det fra den øvrige del af vores forening og også har det i mange andre sammenhænge. Jeg tænker, at med 10 år for de eksterne bestyrelsesmedlemmer og med 6 år for de lægelige medlemmer burde der være mulighed for inden 2013 at have overvejet de behov, der er for generationsskifte. Når man ser på de andre aktiviteter, vi bliver præsenteret for her, virker det generelt, som om der er vældig meget styr på tingene i denne pensionskasse. Man skulle tro, at vi var robuste nok til at kunne håndtere, at der var et bestyrelsesmedlem, der var nødt til at blive udskiftet udenfor normal planlægning. Jeg synes, det gør, at man får svært ved at bakke op om en ad hoc løsning som den foreliggende. Den virker i modsætning til det andet, vi ser, ikke så gennemtænkt. Det er svært at følge. Joachim Hoffmann-Petersen (næstformand): Det var bestemt ikke meningen, at vi skulle have Mikael Rosenmejer et ekstra år, men vi sætter nu pris på, at han alligevel vil stille op til det. Vi anser det for at være rettidig omhu, at vi ikke efterlader pensionskassen med en bestyrelse, hvor der faktisk kun er ét medlem, som har mere end et par års erfaring. Det var ikke planen, men vi mener, det er rettidig omhu at gøre det på denne måde. Forslaget blev sat til afstemning ved oprækning af stemmekort. Dirigenten oplyste, at der var 86 delegerede, som deltog i afstemningen, og at forslaget var vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslag 3 fra bestyrelsen om ændring i betingelserne for at opnå børnepension. Ingen bad om ordet til forslag 3, som blev enstemmigt vedtaget. Forslag 4 fra bestyrelsen om ændring af pensionsregulativets bestemmelser om indbetaling til kønsopdelte beregningsgrundlag og fælleskønsgrundlag. Ingen bad om ordet til forslag 4, som blev enstemmigt vedtaget. Forslag 5 fra Annette Frölich, Sven Gade, Torsten Sørensen, Ole Hein- Sørensen og Jørgen Lindskov (delegerede) om, at pensionerede medlemmer ved en udvidelse af bestyrelsen repræsenteres i pensionskassens best y- relse ved en pensionist. Sven Gade (Lægeforeningen): Jeg er delegeret, og jeg repræsenterer Foreningen af Pensionerede Læger. Vi betragter Foreningen af Pensionerede Læger som den fjerde delforening i Lægeforeningen. Vi føler, at det nu er på tide, at vi bliver repræsenterede. Pensionister har tidligere været repræsenteret i pensionskassens bestyrelse, og det ønsker vi genetableret. Side 16 / 27

17 Foreningen af Pensionerede Læger har medlemmer godt og vel. Det vil sige, at vi i størrelse svarer nogenlunde til PLO. Vi betaler kontingent til Lægeforeningen, og vi betragter os som ligeværdige medlemmer. Når vi snakker med vores medlemmer, føler de det meget ejendommeligt, at man som pensionist ikke er repræsenteret i sin egen pensionskasses bestyrelse. I pensionskassen repræsenterer vi cirka en tredjedel af kapitalen. Det taler jo for, at vi burde være repræsenteret. I forbindelse med forslaget om udvidelsen af pensionskassens bestyrelse med ét medlem har det været drøftet, om Finanstilsynet ville protestere mod det. Vi har haft en kontakt og kan sige, at det ikke er et problem, at vi går fra 7 til 8. Vi har jo stadig væk den professionelle del af bestyrelsen. Den er uændret. Når man kigger tilbage på omtegningen i foråret, så fik vi utroligt mange mails fra vores medlemmer, som var mildest talt frustrerede over den kaotiske kommunikation. Man kunne godt forestille sig, hvis vi havde været repræsenteret i bestyrelsen, at vi kunne have hjulpet kommunikationen lidt på vej. Som I kan se af det udsendte, har vi en kandidat, som er meget velkvalificeret, og som er kendt i Lægeforeningen. Han har arbejdet i Lægeforeningen i mange år. Det er, som I ved, Mogens S. Hüttel. Mogens kan ikke være her i dag, men vi er helt trygge ved, at en stor del af forsamlingen vil stemme på ham og ikke være bundet af deres delforeningers gode råd. Så tænk på Mogens og sæt det rigtige kryds. Dirigenten gjorde opmærksom på, at man kommer til afstemningen under et senere punkt på dagsordenen. Under dette punkt på dagsordenen drejer det sig om at udvide bestyrelsen fra 7 til 8 medlemmer, og at det ottende medlem skal være pensionist. Bjarne Worm (Lægeforeningen): Jeg er yngre læge, og jeg er delegeret. Jeg vil som en måske kommende pensionist lidt afhængig af hvordan tingene udvikler sig, og hvor gammel jeg bliver sige, at det virker en lille smule forunderligt, når pensionisterne ønsker en fast plads i bestyrelsen. Vi har alle lige vilkår for at træde ind i bestyrelsen. En særordning for en subgruppe af pensionskassens medlemmer anser jeg for at være uhensigtsmæssig. Der er også andre subgrupper, som man i givet fald kunne komme til at afsætte faste pladser til. Personligt har jeg stor tiltro til den bestyrelse, som sidder, og til den bestyrelse, som vi i dag vælger ind til at repræsentere vores medlemmers interesser. Jeg er helt overbevist om, at de varetager samtlige medlemmers interesser. Der bliver bragt op her, at pensionisterne jo også er medlemmer og betaler medlemsbidrag. Jeg vil minde om, at dette forum og Lægeforeningens forum er to sepa- Side 17 / 27

18 rate grupper. Dem kan man ikke blande sammen. Men hvis man blander dem sammen, kan man måske også begynde at diskutere beløbsstørrelse og lignende. Alt i alt synes jeg, det er et rigtigt dårligt forslag, at vi begynder at sikre pladser for subgrupper. Jeg vil anbefale, at man stemmer imod det og tænker over konsekvenserne af at stemme for det. Kasper Kjær Gasbjerg (FADL): Jeg er fra FADL og delegeret. Jeg vil også stemme imod dette forslag. Jeg synes, bestyrelsen så vidt muligt skal repræsentere den brede aldersfordeling, der er blandt medlemmerne. Hvis Foreningen af Pensionerede Læger får en fast plads i bestyrelsen, så skal jeg gerne komme med et forslag næste år om, at FADL også skal have én. Vores pension er ikke så stor endnu, men forhåbentlig bliver den større. Jeg er sikker på, at bestyrelsen nok skal varetage vores interesser uden en fast repræsentant for Foreningen af Pensionerede Læger. Forslag 5 blev forkastet. Forslag 6 fra Omtegningslisten af 2012 (de delegerede Olaf Berg, Gorm Pallesen og Niels Jacob Bang Nielsen) om, at generalforsamlingen opfo r- drer bestyrelsen til at skabe grundlag i vedtægt / pensionsregulativ for et fremtidigt tilbud om omtegning fra pensionsordning med garanti til ordning med betinget garanti på en sådan måde, at det i tilknytning til omtegningen bliver muligt at opnå ægtefællepension i en pensionsordning med betinget garanti også for de medlemmer, der i 1993 valgte at lade fremtidige indbetalinger indgå på en pensionsordning uden ægtefællepension, mens de b i- beholdt den allerede opsparede ægtefællepension. Det fornødne grundlag bør senest forelægges til vedtagelse på den ordinære generalforsamling Dirigenten: Bestyrelsen har givet udtryk for, at denne opfordring vil man faktisk bestræbe sig for at leve op til. Den falder godt i tråd med de overvejelser, som bestyrelsen i forvejen gør sig, og som der redegøres nærmere for i det udsendte. Niels Jakob Bang Nielsen (Omtegningslisten af 2012): Jeg er nu ikke helt sikker på, at bestyrelsen og vi fra Omtegningslisten er helt enige. Initiativtageren til dette forslag, Olaf Berg, skulle have været her i dag. Jeg vil læse en fra ham op, som indeholder en kort formulering af, hvad forslaget går ud på. Olaf Berg har ikke kunnet være til stede her i dag på grund af et dødsfald i allernærmeste familie. Han siger: Pensionskassen har for tiden opdelt vores pensioner i to principielle ordninger, én med og én uden ægtefællepension. Pensionskassen tager hermed ikke højde for det faktum, at der i virkelighedens verden eksisterer en tredje ordning, nemlig en ordning med ægtefællepension opsparet alene før Ved tilbud om omtegning fra garanteret til betinget pensionsordning skal der naturligvis være mulighed for bevarelse af Side 18 / 27

19 optjent ægtefællepension for alle tre ordninger. Og det uanset hvornår og hvor længe, der har været indbetalt til denne rettighed. Af historiske grunde har vedtægterne og pensionsregulativet muligvis ikke taget højde for tidens ugunst og disse forhold. Det er for at råde bod på det seneste omtegningstilbuds manglende hensyn til pensionsordninger med ægtefællepension med indbetalinger alene før 1993, vi beder om tilslutning til vores forslag. Anstændigvis bør et nyt tilbud omfatte alle medlemmer, der før omtegningstilbuddet i 2012 havde pensionsordning med ægtefællepension optjent alene før Vi mener, vi er blevet forskelsbehandlet, fordi vi ikke har fået en mulighed for at gå ind i en betinget pensionsordning med bevarelse af vor ægtefællepension. Nu er det selvfølgelig sådan, at mange af de medlemmer, som havde den gamle ordning fra før 1993, ikke har nogen særlig stor opsparing til enkepension, men jeg og andre i min aldersklasse har mere end 20 års opsparing jeg har 23 års opsparing. Vi kom under et stærkt pres for at tegne om, synes jeg, idet det var således, at hvis vi ikke tegnede om, men beholdt ordningen, mistede vi vores pensionisttillæg, og vi skulle forblive i en ordning uden mulighed for pensionsregulering, samtidig med at vi mistede andel i provenuet ved omtegning til betinget ordning. Det har både medført et tab af det provenu og medført en betydelig nedgang i den udbetalte pension for mit og andres vedkommende. Jeg synes, vi blev stillet rigtigt dårligt ved den omtegning. Det bliver anført, at det kun drejer sig om 330 medlemmer med den gamle pensionsordning fra 1993, som ikke har omtegnet. Det er rigtigt, men dette forslag omfatter alle, som ved de to omtegninger både den i 2009 og i 2012 var stillet sådan, som vi var stillet, nemlig at man havde en vis mængde opsparet enkepension, som man måske eller måske ikke følte, man havde behov for. Jeg personligt har stort behov for at kunne tilbyde min langvarige samlever en enkepension, hvis jeg dør før hende. Og det er jo mere sandsynligt, at mænd dør før kvinder, desværre. Pensionskassen anfører, at der er mange, der har været tilfredse med at kunne omtegne på denne måde. Det er da også rigtigt. Hvis jeg ikke havde haft en samlever, jeg skulle forsørge, havde jeg også med stor gælde omtegnet. Men bestyrelsen nævner ikke, at der har været meget stor vrede blandt medlemmerne over, at man blev underlagt dette økonomiske pres for at tegne om. Det betyder, at der er mange, som har følt det sådan med et udtryk fra et af disse medlemmer at de har fået armen vredet om af bestyrelsen for at tegne om. Det bliver også fremført, at det vil være meget kompliceret og dyrt at gennemføre en ny omtegning. Jeg kan ikke rigtigt forstå, at en stor og stærk bestyrelse, som er vant til at behandle store og komplicerede tal, ikke skulle få dette klaret på en relativt nem måde. Det er og bliver trods alt kun et engangsfænomen. Side 19 / 27

20 Vi sidder her i vinter- og forårssalen. Jeg synes, vi har været udsat for en vinterlig behandling. Vi vil gerne bede om lidt forårsvarme. Så jeg opfordrer til, at I vedtager vort forslag. Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen: Jeg skal ikke gentage kommentarerne fra bestyrelsen. Jeg synes, det var en meget præcis og fair fremstilling, vi fik af problemstillingen. Den har jeg ikke nogen kommentarer til. Men jeg vil vende mig mod løsningsmulighederne. Som du var inde på, har vi været dikteret af vedtægten, som bestemmer, hvilke pensionsordninger pensionskassen har. Hvis problemet skal løses, er der to veje at gå. Den ene vej er at lave en helt separat pensionsordning for den gruppe af medlemmer, dette vedrører. Det anser jeg for at være administrativt urealistisk. Det er en overgangsordning, som langsomt kommer til at dø ud igen, som tiden går. Det er efter min bedste vurdering en alt for kostbar vej at gå. Jeg vil godt nævne i den sammenhæng det glemmer man tit, tror jeg at det hænger sammen med nøgletallet for omkostningerne pr. medlem. Det er i forvejen en ekstremt kompliceret pensionskasse. Der er en hel historik tilbage fra 1946, som gør, at det er et kludetæppe af gamle ordninger på kryds og tværs. Vi har i dag 19 kontorentegrupper, som investerer hver for sig. Vi har 8 risikogrupper. Vi har 4 omkostningsgrupper. Og vi har et enormt kompliceret regulativ. Samtidig skal vi fastholde en omkostningseffektiv pensionskasse. Som formanden er inde på, overvejer vi af andre grunde at lave en anden pensionsordning, som indeholder en anden form for ægtefællepension. I den sammenhæng prøver vi at løse det problem, som I har. Hvis den vej ikke er farbar jeg går gerne i dialog med jer herom vil vi selvfølgelig se på, om vi ikke kan finde en eller anden måde at håndtere problemet på. Men der er altså nogle tungtvejende både regulativmæssige og administrative grunde, som gør, at vi skal tænke os rigtigt godt om, så vi ikke påfører andre grupper for store omkostninger. Vi har en klar vilje til at løse problemet. Det er bare svært. Dirigenten: Der ligger en opfordring til bestyrelsen, og bestyrelsen har markeret, at den vil man følge, idet man vil forsøge at finde en løsning. På trods af at der er forskelle på de ord, der er faldet, opfatter jeg det sådan, at bestyrelsen følger opfordringen og forsøger at finde en løsning. Forslag 7 fra Erik Holst (delegeret) om, at generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til snarest at indføre adgang for medlemmerne til at begære al individuel kommunikation med Pensionskassen fremsendt som eller bilag til inklusive leveattestanmodninger. Samtidig opfordres bestyrelsen til at lade producere en elektronisk udgave af Pensionsnyt, som også kan begæres udsendt via enten som bilag eller som henvisning til en online-udgave. Side 20 / 27

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg. 22. april 2013 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus. 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG

ALDERSAFHÆNGIGT TILLÆG EN DEL AF DIN SAMLEDE PENSIONSUDBETALING DET? 2? 4 59/01 22.01.2015 Din udbetaling fra pensionskassen kan bestå af grundpension, safhængigt tillæg og pensionisttillæg. Pensionisttillægget er et ugaranteret

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Vedtægter. Dansk Energi

Vedtægter. Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi Vedtægter for Dansk Energi, vedtaget på generalforsamlingen den 23. maj 2006. 05/401 Indholdsfortegnelse Vedtægter: 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL OG VIRKEMIDLER... 3 3.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00 PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2013 er offentliggjort

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

Vedtægter for foreningen 18Frames

Vedtægter for foreningen 18Frames Vedtægter for foreningen 18Frames Pr. 26 oktober 2016 NAVN og HJEMSTED 1. stk.1 Foreningens navn er "18Frames". 1. stk.2 Foreningens hjemsted er Fyn. FORMÅL 2. stk.1 At udvikle de aktive medlemmers kvalifikationer

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab

Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Vedtægter for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Navn og formål 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Selskabets navn er PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Selskabet driver også virksomhed

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING

UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING UDKAST TIL ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE AF ERHVERVSDRIVENDE FONDE SENDT I HØRING 6.11.2014 Komitéen for god Fondsledelse, der blev nedsat den 1. oktober 2014 med Marianne Philip som formand, sendte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Hvad er det nu med PenSam?

Hvad er det nu med PenSam? Hvad er det nu med PenSam? Finanstilsynet, som er statens vagthund i den finansielle sektor, var fornylig på en såkaldt inspektion i PenSam Liv, der administrerer pensionsopsparing for FOAs medlemmer.

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S side 1 af 6 Forretningsorden for bestyrelsen i Flügger A/S Indhold: 1 Bestyrelsens sammensætning... side 2 2 Bestyrelsens kompetencer... side 2 3 Bestyrelsesmøder,

Læs mere