- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl i Århus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus."

Transkript

1 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl i Århus. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING Formanden, advokat Mikael Rosenmejer, indledte sin mundtlige beretning med at sige, at de to forslag, der fremsættes på generalforsamlingen vedrørende ægtefællepension, har været drøftet mellem medlemmer fra sidste års omtegningsliste og pensionskassens direktør og ansvarshavende aktuar. De berørte medlemmer har givet udtryk for tilfredshed med den foreslåede løsning. Dernæst forklarede formanden, at pensionskassen i tråd med tidligere opfordringer fra Generalforsamlingen som hovedregel overgår til digital kommunikation med medlemmerne i løbet af Formanden sagde: Den løsning, som vi lægger frem, ligger meget tæt op af de løsninger, som anvendes af de mere progressive netbanker. Vi er meget tilfredse med løsningen, og i tillæg hertil er det lykkedes at høste rationaliseringsgevinster i takt med, at løsningen indføres, til gunst for pensionskassens administrationsomkostninger. Den digitale kommunikation kan vælges fra af de medlemmer, som ikke har adgang til internettet. Der er også enkelte hjørner af kommunikationen, som fortsat sker på papir. Det gælder bl.a. den første kontakt med nye medlemmer og på visse snævre områder, som det ikke er økonomisk fordelagtigt at digitalisere. Formanden sagde videre om pensionskassens medlemsservice, at bestyrelsen har besluttet at videreføre medlemstilbud i form af tilskud til behandling for alkoholmisbrug, stressbehandling hos Stresscentret Kalmia og bistand fra Falck Healthcare. Alt sammen med det formål at bevare medlemmets arbejdsdygtighed. Der er tale om tilbud, som supplerer de ydelser, der kan opnås i det offentlige sundhedssystem. Side 1 / 11

2 Derudover samarbejder pensionskassen med AP Pension og Forenede Gruppeliv om at tilbyde medlemmerne at tegne supplerende ydelser på attraktive vilkår. Det gælder opsparing til pension i form af livrente samt forsikring ved erhvervsudygtighed og død som supplement til medlemmets ordning i pensionskassen. Ydermere om pensionskassens medlemsbetjening sagde formanden: vi igennem mange år har tumlet med en problemstilling, der knytter sig til invalidepensionisternes muligheder for at have indtægt ved lægeligt arbejde. Pensionsregulativet bestemmer, at der ved vurderingen af retten til invalidepension skal ses på medlemmets mulighed for at oppebære indkomst ved lægeligt arbejde. Og der skal sammenlignes med normalindkomsten for en læge i en tilsvarende stilling som det berørte medlems. Det er jo logisk nok, når invalidepension netop er en kompensation for tabt erhvervsevne. Det, der giver anledning til misforståelser er, at det ikke er medlemmets faktiske indkomst, men medlemmets mulige indkomst, der er afgørende. Det er svært at kommunikere og administrere. Men da det er vigtigt for medlemmerne, at der er gennemsigtighed om vores praksis på området, har vi derfor besluttet i fremtiden at offentliggøre de vejledende indtægtsgrænser, som vi anvender, hvilket burde gøre det nemmere for både invalidepensionisterne og pensionskassen. Herefter gik formanden over til at tale om pensionskassens økonomi. Han sagde: Pensionskasserne har gennem mange år skullet offentliggøre tal for omkostninger ved pensionsvirksomhed. Det er vores mål at være konkurrencedygtige, og den målsætning er til fulde opfyldt i Da er nøgletallene for omkostninger yderligere forbedret og udgør nu 523 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Om formueafkastet sagde formanden: I 2013 blev formueafkastet af investeringsaktiverne på 8,3 pct. Den nye ordning er udelukkende investeret i investeringsaktiver, men vi prøver at opnå det størst mulige afkast med respekt for pensionskassens risikoappetit. Ud over investeringsaktiver har pensionskassen investeret i såkaldte afdækningsaktiver, der skal sikre, at afgivne garantier i den gamle ordning kan opfyldes, selv når renterne falder. Det er så at sige en forsikring mod faldende renter. Afdækningsaktiverne udgør i dag kun ca. 15 pct. af formuen. Andelen er kraftigt reduceret, efter at mange medlemmer har skiftet fra den gamle ordning med garanti til den nye ordning med betinget garanti ved de to omtegningsrunder, vi har haft i 2009 og i Afdækningsaktiverne gav i 2013 et negativt afkast, som skyldes de stigende renter. Når vi lægger det positive afkast af investeringsaktiver sammen Side 2 / 11

3 med det negative afkast af afdækningsaktiver, giver det et samlet formueafkast i 2013 på 6,6 pct. Formanden forklarede også, at når der gøres status for 2013 har det været en klar fordel at omtegne til den nye ordning, som har opnået fine positive afkast, hvorimod der har været negative afkast i den gamle ordning med garanti. Det tydeliggør formålet med at have en ordning med investeringsfrihed, og det var netop det, som bestyrelsen op til omtegningerne forudsagde ville ske. For pensionskassens investeringspolitik henviste formanden til redegørelsen i Årsrapport 2013, men nævnte dog: at pensionskassen ligesom andre pensionskasser i disse år udvider investeringsuniverset med såkaldt alternative investeringer. Det kan fx være investeringer i infrastruktur, private equity, kreditter, ejendomme og lignende. Vi har styrket kompetencerne i investeringsafdelingen for at løfte opgaven, og vi har intensiveret samarbejdet med andre institutionelle investorer. Herefter vendte formanden sig mod pensionskassens solvens, hvor der nu tegner sig et klarere og klarere billede af den fremtidige lovgivningsmæssige regulering af pensionskassens kapitalforhold også kaldet Solvens 2. Der sker i disse år en gradvis tilpasning til de kommende regler, som forventes at blive fuldt indført i Danske pensionskasser er allerede nu i stort omfang underkastet de forventede kommende Solvens 2-regler. Den nye ordning med betinget garanti, som næsten alle medlemmer har, har i pensionsregulativet indbygget en bestemmelse om, at alderspensionen kan nedsættes i det omfang, at renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Der er også i pensionsregulativet indbygget en bestemmelse om, at alderspensionen kan nedsættes, hvis den observerede dødelighed blandt medlemmer og/eller pensionister over mindst en 5-års observationsperiode er ændret således, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i de forudsatte dødsintensiteter. Fordelen ved de to bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for at kunne opnå det konkurrencedygtige formueafkast, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. Herefter redegjorde formanden kort for, hvad der er sket med forvaltningen af socialt ansvarlige investeringer i forhold til sidste år. Praksis for investeringer i statsobligationer er blevet indarbejdet i pensionskassens politik for Socialt ansvarlige investeringer. Der udarbejdes en liste over stater, hvis statsobligationer pensionskassen ikke investerer i. Det gælder p.t. lande som Nord- Side 3 / 11

4 korea, Syrien, Irak mv. typisk lande, hvis statsobligationer pensionskassen i forvejen ikke har investeret i. Derudover har pensionskassen meldt sig ud af PRI. Om det sagde formanden: Pensionskassen har igennem nogle år været medlem af PRI, som tidligere var en organisation under FN, der beskæftigede sig med retningslinjer for socialt ansvarlige investeringer. Danske pensionskasser har på det seneste næsten uden undtagelse meldt sig ud af PRI. Det har vi også. Årsagen er, at PRI har ændret deres ledelsesog styringsform fra en medlemsdrevet forening til et selvstændigt juridisk selskab, og det er sket i hemmelighed uden at orientere medlemmerne til trods for, at medlemmerne burde være inddraget i denne beslutning ifølge vedtægterne. Medlemmernes indflydelse på PRI er endvidere blevet udvandet, idet medlemmernes forslag på generalforsamlingen nu ikke længere er bindende for PRI. De danske pensionskasser det gælder også os er åbne over for muligheden for at blive medlem af PRI igen, hvis de fundamentale ledelses- og styringsforhold bliver tilfredsstillende. Jeg vil gerne understrege, at pensionskassen fortsat følger de hidtil gældende anbefalinger fra PRI om social ansvarlighed, men det er helt uacceptabelt, at der er sket de ændringer, og derfor har vi valgt at melde os ud. Herefter gik formanden over til at tale om Lægernes Pensionsbank. Han sagde: Selvom vi hører meget om dårlige tider i bankverdenen, så går det stadig godt for vores bank, hvilket skyldes, at vi har nogle rigtig gode kunder. Også i 2013 har flere medlemmer af pensionskassen valgt at skifte til Lægernes Pensionsbank. Nu er over halvdelen af pensionskassens medlemmer kunder i banken, og kunderne bruger fortsat banken til flere og flere forretninger i takt med, at banken nu kan tilbyde alle bankprodukter. Så mens antallet af kunder er steget med 7 pct. fra primo 2013 til i dag, så er bankens samlede forretningsomfang med kunderne i samme periode steget med 14 pct. Denne udvikling viser jo, at kunderne er meget tilfredse med banken. Stigningen i forretningsomfanget skyldes blandt andet, at bankens kunder har placeret over 3 mia. kr. i formueforvaltningsproduktet Porteføljepleje. Porteføljepleje er et godt eksempel på et område, hvor der er synergi ved at drive både bank og pensionskasse. Banken anvender nemlig både den samme investeringsproces og de samme investeringsforeninger som pensionskassen. Det er med til at give stordrift i formueforvaltningen, hvilket kommer kunderne i banken til gode. Det kan også ses ved, at afdelingerne i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering er blandt de billigste i Danmark måske endda de allerbilligste. Banken er ikke blot en god forretning for bankens kunder, men også for dens ejere, dvs. jer, medlemmerne af pensionskassen. Pensionskassen opnår fortsat et meget tilfredsstillende afkast af sin investering i banken. Oveni afkastet kommer de synergifordele, som vi opnår ved at have en bank og en pensionskasse i samdrift. Det gi- Side 4 / 11

5 ver omkostningsmæssige fordele for såvel kasse som bank. Medlemmerne har på den måde dobbelt gavn af banken. De har både adgang til landets billigste bank, og samtidig medvirker banken til et godt og stabilt afkast og lave omkostninger i pensionskassen. Samdriften af pensionskasse og bank er i dag en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde et konkurrencedygtigt omkostnings- og serviceniveau i pensionskasse og bank. Finanstilsynet har netop været på deres 5-årige eftersyn i banken. Bankens systemer og politikker blev gennemgået grundigt og med et meget flot resultat. Mod slutningen kom formanden ind på bestyrelsens sammensætning og forklarede, at det nu er et lovkrav, at pensionskassen skal have en politik for bestyrelsens kønssammensætning, hvilket der er redegjort for i Årsrapport Politikken går ud på, at der til enhver tid skal vælges de mest kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt er der en overvægt af mænd i alle fire bestyrelser i koncernen. Hvis der er en mand og kvinde, der er lige kvalificeret, vælges en kvinde, indtil mellem 40 og 60 pct. af den enkelte bestyrelse består af kvinder. Det er dog samtidig politikken, at bestyrelsesmedlemmerne skal kunne blive siddende på deres bestyrelsesposter i så lang en periode, som vedtægten gør det muligt. Formanden sagde: Bestyrelsen foreslår under dagsordenens punkt i, at professor Linda Nielsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for mig, og hvis Linda Nielsen vælges til bestyrelsen, så vil ét af de tre eksterne bestyrelsesmedlemmer være kvinde i pensionskassens bestyrelse. Herudover har politikken været drøftet med Lægeforeningens bestyrelse her ved årsskiftet, og der er enighed om at tilstræbe, at halvdelen af de fire lægelige bestyrelsesmedlemmer så vidt mulig skal være kvinder. Det betyder, at der er mulighed for, at tre ud af syv bestyrelsesmedlemmer vil være kvinder senest i I de øvrige bestyrelser forventes den ønskede kønssammensætning opnået i 2016 i Lægernes Pensionsbank, i 2017 i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering og i 2020 i LPI professionel forening. For så vidt angår administrationen, opfylder kønsfordelingen allerede målsætningen blandt de ledende medarbejdere, nemlig at mellem 40 og 60 pct. er kvinder henholdsvis mænd. Formanden sluttede sin sidste beretning af med at takke sine bestyrelseskolleger og administrationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Han sagde: Jeg synes, at det kører rigtig godt. Og hvad der er vigtigere: Det synes vores medlemmer tilsyneladende også. Der er i 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt pensionskassens og en række andre pensionskassers medlemmer. Resultaterne for os selv finder I på pensionskassens hjemmeside. Resultaterne for de andre Side 5 / 11

6 selskaber må vi ikke offentliggøre. Men jeg kan sige så meget, at vores pensionskasse placerer sig i top på de forskellige mål for medlemmernes tilfredshed, tillid og loyalitet, som måles. Derfor er det også lidt grotesk, at vi ind imellem skal forholde os til, at de kommercielle livsforsikringsselskaber i dagspressen giver udtryk for, at de gerne vil overtage bl.a. Lægernes Pensionskasse, fordi de ikke mener, at vi kan løfte opgaven. Vel er det smigrende at blive bejlet til, men drop alle tanker om umage ægteskaber. Det vil være en utrolig dårlig forretning for lægerne. Et regulært økonomisk selvmål. Realiteten er, at på de afgørende parametre: Afkast, omkostninger og medlemstilfredshed klarer vi os bedre, end de gør. De kommercielle livsforsikringsselskabers samlede marked er i disse år faldende, og deres eneste vækstmulighed er derfor at overtage andre. Markedsudviklingen er ikke den eneste udfordring, de helt store selskaber har. De er nemlig langt fra i hus med omtegning og fremtidssikring af gamle pensionsordninger, hvor vi er meget langt. Lægerne har store fordele ved at have deres egen pensionskasse, der kun tjener deres interesse og tilmed få landets mest fordelagtige pengeinstitut Lægernes Pensionsbank med i købet. Det er kun muligt gennem en gunstig kombination af en økonomisk meget attraktiv medlemsgruppe jer læger og en veldrevet administration. Det indgår derfor på ingen måde i bestyrelsens overvejelser at overlade Lægernes Pensionskasse til andre eller at fusionere med andre vi synes, at resultaterne taler for sig selv. Derimod er vi meget åbne over for andre former for samarbejder med andre pensionskasser på mange forskellige områder, når det kan være til fælles gavn. Eksempelvis har vi et rigtig godt samarbejde med vores "bofæller" JØP og DIP, et samarbejde som udvikles på områder af fælles interesse. På den baggrund er jeg derfor meget tilfreds med den stafet, som jeg kan give videre til den kommende bestyrelsesformand. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. ÅRSREGNSKAB Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport Direktøren fokuserede på fire forhold, som er afgørende for pensionskassens økonomi: formueafkast, omkostningsniveau, solvens og banken. Side 6 / 11

7 Pensionskassens aktiver er opdelt i to hovedgrupper: Afdækningsaktiver, som har til formål at sikre garantierne (i den gamle ordning) Investeringsaktiver (som den nye ordning udelukkende er investeret i). De har til formål at skabe afkast på så at sige markedsrentelignende vilkår. De består af: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver af forskellig art (fx valutaafdækning og ejendomme). Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver blev i 2013 på 8,3 pct. Det er afkastet af de aktiver, som den nye ordning er investeret i. Afkastet før skat af de børsnoterede investeringsaktiver blev i 2013 på 6,8 pct. især på grund af høje afkast af aktier. Sammenlignet med afkastet på et tilsvarende markedsindeks det strategiske benchmark er der tale om et merafkast på 0,9 pct.point. Det svarer i kroner til et ekstra afkast på i størrelsesordenen 1/2 mia. kr. Og når det gentager sig år efter år, bliver det til mange mia. kr. Og det gentager sig rent faktisk år efter år. Fra 2000 til 2013 har pensionskassen haft et merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,7 pct.point årligt efter, at alle omkostninger er trukket fra. De samlede aktiver omfatter udover investeringsaktiverne som nævnt også afdækningsaktiverne, som skal bidrage til at opfylde garantierne over for medlemmerne i den gamle ordning. Der var tab på afdækningsaktiverne i 2013, hvorfor de samlede aktiver gav et afkast på noget under de 8,3 pct., nemlig 6,6 pct. Om sammenligninger af afkast med andre pensionsselskaber sagde direktøren: Det her, det skal selvfølgelig sammenlignes med resten af branchen, ud over den sammenligning, jeg lavede før, med markedsafkastet, for at få det fulde overblik over, hvordan pensionskassen klarer sig. Men det er meget svært at lave retvisende sammenligninger mellem pensionskasserne, fordi afkastet er en blanding af afkast af investeringsaktiver og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver varierer fra selskab til selskab, fordi der er forskelle i de garantier, som selskaberne har givet deres medlemmer eller kunder. Det er derfor svært at afgøre, om et godt afkast hos andre skyldes investeringsmæssig dygtighed eller et resultat af renteafdækning. Men vi prøver løbende, så godt vi kan, at måle os op mod andre. I 2013 ligger pensionskassen relativt højt på det samlede formueafkast. Kun tre pensionskasser i Unipension og DIP og LD ligger højere, og det skyldes blandt andet, at de ikke har ordninger, hvor der er behov for afdækning af garantierne. Det om- Side 7 / 11

8 vendte gælder for ATP. De ligger i bunden på -5,7 pct. i 2013, og det skyldes, at ATP har omfattende garantier, som skal afdækkes. Hvis der alene ses på investeringsaktiverne, ligger pensionskassen på en delt tredjeplads med 8,3 pct. i afkast. I perioden ligger pensionskassen som helhed på en syvendeplads. Og hvis der alene ses på investeringsaktiverne, ligger pensionskassen på en tredjeplads. Om denne periode sagde direktøren: Denne periode er jo meget atypisk. Den er for os præget af effekten af to store omtegningsrunder fra gammel til ny ordning i 2009 og 2012, hvor en meget stor del af pensionskassens formue blev omlagt fra afdækningsaktiver til investeringsaktiver. Alene i 2012 blev halvdelen af pensionskassens formue omlagt fra afdækningsaktiver til investeringsaktiver på et ganske bestemt tidspunkt, der var fastlagt på forhånd, nemlig ultimo april Da skulle hele transaktionen finde sted på grund af omtegningen. Og det havde en negativ effekt på resultatet i 2012, som vi redegjorde for sidste år, fordi det rent markedsmæssigt var en ret uheldig dato at gennemføre den store operation på, så det mudrede tallene lidt i denne 5-årsperiode. På den lange periode, , ligger pensionskassen på en andenplads med et årligt afkast på 8,4 pct. Rentes-rente-effekten betyder rigtig meget på 23 år. 1 mio. kr. investeret i 1991 blev i 2013 til 6,4 mio. kr. i Lægernes Pensionskasse. Det er 1,1 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab. Det svarer til 20 pct. mere i pension. Herefter omtalte direktøren pensionskassen omkostninger, som er en anden vigtig parameter i den samlede økonomi. Målt på omkostninger i procent af bidragene ligger pensionskassen lavest med 1,1 pct. Målt på omkostninger i procent af hensættelserne ligger pensionskassen også lavest med 0,04 pct. På det tredje omkostningsnøgletal det er omkostningerne pr. medlem placerer pensionskassen sig i den nederste tredjedel af feltet. Om det sagde direktøren: Jeg tror ikke, at vi kan komme længere ned. Vi skal administrere mange gamle ordninger i pensionskassen, som jo er lavet i 1946 og i modsætning til nogle af de nye selskaber, som ikke har så tung en historik at slæbe på. Og vi skal også fortsat levere god og tidssvarende service over for medlemmerne. Videre sagde direktøren: Det er disse sammenligninger, der viser, at pensionskassen i hvert fald ikke for nærværende har problemer med sin størrelse vi er store nok til at kunne drive en fuldt effektiv pensionskasse. Vi kan også konstatere, at vi ligger i top på den målte medlemstilfredshed. Banken er meget konkurrencedygtig til fordel for medlemmerne, og vi bruger jo også banken som juridisk platform for at drive formueforvaltning Side 8 / 11

9 for andre store eksterne kunder fx Lægeforeningen og Sygesikringen danmark, som har nogle milliarder under forvaltning via Lægernes Pensionsbank. Når vi lægger pensionskassens balance på 70 mia. kr. oveni pengene fra formueforvaltning for private kunder i banken og store eksterne kunder samt indskud i vores egne investeringsforeninger fra andre pensionskasser og lignende, så forvalter vi en samlet formue på knap 100 mia. kr. Det bidrager til, at vi høster stordriftsfordele. Direktøren nævnte videre, at pensionskassen er helt i mål med hensyn til den administrative håndtering af de nye og ensartede kapitalkrav, som trådte i kraft 1. januar 2014, og at pensionskassen er i en meget komfortabel situation rent solvensmæssigt. Til sidst kom direktøren ind på Lægernes Pensionsbank og forklarede, at pensionskassen i 2013 har fået et afkast på 10,8 pct. af sin investering i banken. Hertil kommer positive synergieffekter. Det forventes, at banken fremover kan forrente pensionskassens investering med mindst 10 pct. årligt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det fremgår af den udsendte årsrapport, at de statsautoriserede revisorer og den lægelige revisor har givet en blank påtegning. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MEDLEMMER Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget: Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag Forslag om at indføre pensionsordning 3 med en 10-årig ægtefælle- eller samleverpension samt forslag om at hæve aldersgrænsen for omvalg me l- lem pensionsordningerne fra 54 år til 65 år fra og med 1. januar 2015 m.v. Der indføres med virkning fra 1. januar 2015 en ny pensionsordning 3 med 10-årig ægtefællepension og ugiftsum, som man får tildelt ved optagelsen. Og der er derefter omvalgsmuligheder indtil det fyldte 65 år mellem denne nye ordning 3 og ordning 1 med livsvarig ægtefællepension og ugiftesum og ordning 2 uden ægtefællepension, men med engangsydelse. De nuværende medlemmer tilbydes også i forskelligt omfang at komme med i de nye muligheder. Hvis man har den gamle pensionsordning med garanti, kan man vælge om mellem ordning 1 og 2 frem til 65 år i stedet for som nu 54 år. Hvis man udelukkende har den nye pensionsordning med betinget garanti, kan man vælge om mellem ordning 1, 2 og 3, indtil man fylder 65 år. Men de medlemmer, der ved opta- Side 9 / 11

10 gelsen var over 54 år de beholder deres nuværende ordning med obligatorisk ægtefællepension. Denne løsning skal gælde fra 1. januar Forslag om adgang til efter omtegning at genetablere og videreføre livsvarig ægtefælle- eller samleverpension i pensionsordning 93, beregnet ud fra bidrag, indbetalt før Forslaget giver bestyrelsen bemyndigelse til at løse de problemer, der vedrører medlemmer, der har eller har haft den gamle pensionsordning, og som har fravalgt ægtefællepension for indbetaling efter 1993 og således alene har ægtefællepension for indbetaling før Disse medlemmer har det problem, at de i 2009 og 2012 ikke kunne omtegne fra den gamle pensionsordning med garanti til den nye pensionsordning med betinget garanti uden at miste den gamle ægtefællepension. Disse medlemmer får tilbudt en omtegning til en særlig pensionsordning 93, hvor de kan opretholde den gamle ægtefællepension. Og de medlemmer, som har omtegnet i enten 2009 eller 2012 og dermed har mistet den gamle ægtefællepension, får mulighed for at vælge den særlige pensionsordning 93 og genetablere den gamle ægtefællepension. Forslag til generel bemyndigelse GODKENDELSE AF LØNPOLITIK Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget. BESTYRELSENS VEDERLAG Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget. VALG AF BESTYRELSE Under dette punkt på dagsordenen skulle der dels vælges et nyt lægeligt bestyrelsesmedlem og et eksternt medlem af bestyrelsen. Peter Lindholm blev genvalgt som lægeligt medlem af bestyrelsen. Formanden skulle efter 11 år udtræde af pensionskassens bestyrelse, og der skulle derfor vælges et nyt eksternt medlem. Bestyrelsen havde indstillet professor Linda Nielsen, som blev valgt som nyt eksternt medlem af bestyrelsen. Under dette dagsordenspunkt udtrykte delegeret Jørgen Lassen på vegne af bestyrelsen for de pensionerede læger sin utilfredshed med, at de pensionerede medlem- Side 10 / 11

11 mer af pensionskassen ikke er repræsenteret i pensionskassens bestyrelse, og tilkendehav, at der på næste års generalforsamling vil blive opstillet en kandidat til valg til bestyrelsen. VALG AF REVISORER Som statsautoriseret revisor blev KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab valgt. EVENTUELT På den samlede bestyrelses vegne takkede Marianne Ingerslev Holt den afgående formand for hans virke i pensionskassens bestyrelse. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke den resterende bestyrelse, repræsentantskabet og Lægeforeningen for sin tid i bestyrelsen og takkede desuden dirigenten for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. EN KOPI AF DET FULDSTÆNDIGE REFERAT AF GENERALFORSAM- LINGEN VIL BLIVE LAGT PÅ PENSIONSKASSENS HJEMMESIDE Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på pensionskassens hjemmeside. Godkendt, den 22. april Lars Svenning Andersen, dirigent Godkendt af bestyrelsen ved skriftlig høring den 24. april Linda Nielsen Niels Lihn Jørgensen Side 11 / 11

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER

AFKAST ER VIGTIGERE END SKØNHEDSKONKURRENCER SIDE 2: HOLDER TIL EN SAMMENLIGNING SIDE 3: EFFEKTIV SELV B ETJENING I DEN D IGITALE BANK SIDE 3: SIDE 4 DEN DIGITALE HØJT AFKAST MED INDBYGGET SIKKERHED PENSIONSKASSE Lægernes Pensionskasse fik i 2013

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2012 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 21 Den uafhængige revisors erklæringer 22 Årsregnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Beretning og regnskab 2010

Beretning og regnskab 2010 Beretning og regnskab 2010 Indkaldelse til Generalforsamling 27. april 2011 J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Pensionskassens ledelse Ledelse Direktør, cand.polit.

Læs mere

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer.

Vi skal også debattere medlemsforslag om blandt andet aktivt ejerskab og grønne investeringer. Indledning Engang var pension sort snak. i dag er pension det nye sort. Det er nu nok at stramme den. Men interessen for pension stiger markant i disse år. For eksempel fik web-siden Pensionsinfo.dk sidste

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer

Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer Årsrapport 2013 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer CVR-nr: 2076 6816 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Årsrapport 2013 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger CVR-nr: 30186028 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,9 pct. i 2013 Side

Læs mere

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport 2013 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr: 2207 8615 Femårsoversigt hovedtal og nøgletal Side 5 Ledelsens beretning Side 6 Investering: Fem flotte år og 8,3 pct. i 2013 Side 8 Risikostyring og

Læs mere

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger.

Vi kigger ind i en fremtid med lave afkast på de traditionelle obligationer, der før var den stabiliserende faktor i danskernes pensionsopsparinger. Formandens mundtlige beretning JØPs Generalforsamling den 28. april 2015 (det talte ord gælder) = regibemærkninger Kan renten blive lavere? Nej, det er svært at forstille

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

ÅRSBERETNING 2011. Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse ÅRSBERETNING 2011 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse indhold 1. RegnsKABSOVERSIGT... 4 2. Indledning... 5 3. Medlemsudvikling... 6 4. Investeringer... 8 5. Pensioner... 13 6. Risikostyring...

Læs mere

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11

Årsrapport 2012. Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Årsrapport 2012 Sampension KP Livsforsikring a/s Cvr.nr. 55 83 49 11 Indhold Sampension KP Livsforsikring a/s Ledelsesberetning 2012 i korte træk 3 Væsentlige tiltag i 2012 7 Produkter og kunder 11 Resultat,

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere