- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl i Århus.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl. 13.00 i Århus."

Transkript

1 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 11. april 2014 kl i Århus. FORMANDENS MUNDTLIGE BERETNING Formanden, advokat Mikael Rosenmejer, indledte sin mundtlige beretning med at sige, at de to forslag, der fremsættes på generalforsamlingen vedrørende ægtefællepension, har været drøftet mellem medlemmer fra sidste års omtegningsliste og pensionskassens direktør og ansvarshavende aktuar. De berørte medlemmer har givet udtryk for tilfredshed med den foreslåede løsning. Dernæst forklarede formanden, at pensionskassen i tråd med tidligere opfordringer fra Generalforsamlingen som hovedregel overgår til digital kommunikation med medlemmerne i løbet af Formanden sagde: Den løsning, som vi lægger frem, ligger meget tæt op af de løsninger, som anvendes af de mere progressive netbanker. Vi er meget tilfredse med løsningen, og i tillæg hertil er det lykkedes at høste rationaliseringsgevinster i takt med, at løsningen indføres, til gunst for pensionskassens administrationsomkostninger. Den digitale kommunikation kan vælges fra af de medlemmer, som ikke har adgang til internettet. Der er også enkelte hjørner af kommunikationen, som fortsat sker på papir. Det gælder bl.a. den første kontakt med nye medlemmer og på visse snævre områder, som det ikke er økonomisk fordelagtigt at digitalisere. Formanden sagde videre om pensionskassens medlemsservice, at bestyrelsen har besluttet at videreføre medlemstilbud i form af tilskud til behandling for alkoholmisbrug, stressbehandling hos Stresscentret Kalmia og bistand fra Falck Healthcare. Alt sammen med det formål at bevare medlemmets arbejdsdygtighed. Der er tale om tilbud, som supplerer de ydelser, der kan opnås i det offentlige sundhedssystem. Side 1 / 11

2 Derudover samarbejder pensionskassen med AP Pension og Forenede Gruppeliv om at tilbyde medlemmerne at tegne supplerende ydelser på attraktive vilkår. Det gælder opsparing til pension i form af livrente samt forsikring ved erhvervsudygtighed og død som supplement til medlemmets ordning i pensionskassen. Ydermere om pensionskassens medlemsbetjening sagde formanden: vi igennem mange år har tumlet med en problemstilling, der knytter sig til invalidepensionisternes muligheder for at have indtægt ved lægeligt arbejde. Pensionsregulativet bestemmer, at der ved vurderingen af retten til invalidepension skal ses på medlemmets mulighed for at oppebære indkomst ved lægeligt arbejde. Og der skal sammenlignes med normalindkomsten for en læge i en tilsvarende stilling som det berørte medlems. Det er jo logisk nok, når invalidepension netop er en kompensation for tabt erhvervsevne. Det, der giver anledning til misforståelser er, at det ikke er medlemmets faktiske indkomst, men medlemmets mulige indkomst, der er afgørende. Det er svært at kommunikere og administrere. Men da det er vigtigt for medlemmerne, at der er gennemsigtighed om vores praksis på området, har vi derfor besluttet i fremtiden at offentliggøre de vejledende indtægtsgrænser, som vi anvender, hvilket burde gøre det nemmere for både invalidepensionisterne og pensionskassen. Herefter gik formanden over til at tale om pensionskassens økonomi. Han sagde: Pensionskasserne har gennem mange år skullet offentliggøre tal for omkostninger ved pensionsvirksomhed. Det er vores mål at være konkurrencedygtige, og den målsætning er til fulde opfyldt i Da er nøgletallene for omkostninger yderligere forbedret og udgør nu 523 kr. pr. medlem eller 0,04 pct. af de pensionsmæssige hensættelser, dvs. den opsparede formue. Om formueafkastet sagde formanden: I 2013 blev formueafkastet af investeringsaktiverne på 8,3 pct. Den nye ordning er udelukkende investeret i investeringsaktiver, men vi prøver at opnå det størst mulige afkast med respekt for pensionskassens risikoappetit. Ud over investeringsaktiver har pensionskassen investeret i såkaldte afdækningsaktiver, der skal sikre, at afgivne garantier i den gamle ordning kan opfyldes, selv når renterne falder. Det er så at sige en forsikring mod faldende renter. Afdækningsaktiverne udgør i dag kun ca. 15 pct. af formuen. Andelen er kraftigt reduceret, efter at mange medlemmer har skiftet fra den gamle ordning med garanti til den nye ordning med betinget garanti ved de to omtegningsrunder, vi har haft i 2009 og i Afdækningsaktiverne gav i 2013 et negativt afkast, som skyldes de stigende renter. Når vi lægger det positive afkast af investeringsaktiver sammen Side 2 / 11

3 med det negative afkast af afdækningsaktiver, giver det et samlet formueafkast i 2013 på 6,6 pct. Formanden forklarede også, at når der gøres status for 2013 har det været en klar fordel at omtegne til den nye ordning, som har opnået fine positive afkast, hvorimod der har været negative afkast i den gamle ordning med garanti. Det tydeliggør formålet med at have en ordning med investeringsfrihed, og det var netop det, som bestyrelsen op til omtegningerne forudsagde ville ske. For pensionskassens investeringspolitik henviste formanden til redegørelsen i Årsrapport 2013, men nævnte dog: at pensionskassen ligesom andre pensionskasser i disse år udvider investeringsuniverset med såkaldt alternative investeringer. Det kan fx være investeringer i infrastruktur, private equity, kreditter, ejendomme og lignende. Vi har styrket kompetencerne i investeringsafdelingen for at løfte opgaven, og vi har intensiveret samarbejdet med andre institutionelle investorer. Herefter vendte formanden sig mod pensionskassens solvens, hvor der nu tegner sig et klarere og klarere billede af den fremtidige lovgivningsmæssige regulering af pensionskassens kapitalforhold også kaldet Solvens 2. Der sker i disse år en gradvis tilpasning til de kommende regler, som forventes at blive fuldt indført i Danske pensionskasser er allerede nu i stort omfang underkastet de forventede kommende Solvens 2-regler. Den nye ordning med betinget garanti, som næsten alle medlemmer har, har i pensionsregulativet indbygget en bestemmelse om, at alderspensionen kan nedsættes i det omfang, at renten falder så meget, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i den forudsatte grundlagsrente. Der er også i pensionsregulativet indbygget en bestemmelse om, at alderspensionen kan nedsættes, hvis den observerede dødelighed blandt medlemmer og/eller pensionister over mindst en 5-års observationsperiode er ændret således, at der ikke længere er tilstrækkelig sikkerhed i de forudsatte dødsintensiteter. Fordelen ved de to bestemmelser er, at pensionskassen kan bevare den investeringsmæssige handlefrihed, som er en forudsætning for at kunne opnå det konkurrencedygtige formueafkast, som vi har stillet medlemmerne i udsigt. Herefter redegjorde formanden kort for, hvad der er sket med forvaltningen af socialt ansvarlige investeringer i forhold til sidste år. Praksis for investeringer i statsobligationer er blevet indarbejdet i pensionskassens politik for Socialt ansvarlige investeringer. Der udarbejdes en liste over stater, hvis statsobligationer pensionskassen ikke investerer i. Det gælder p.t. lande som Nord- Side 3 / 11

4 korea, Syrien, Irak mv. typisk lande, hvis statsobligationer pensionskassen i forvejen ikke har investeret i. Derudover har pensionskassen meldt sig ud af PRI. Om det sagde formanden: Pensionskassen har igennem nogle år været medlem af PRI, som tidligere var en organisation under FN, der beskæftigede sig med retningslinjer for socialt ansvarlige investeringer. Danske pensionskasser har på det seneste næsten uden undtagelse meldt sig ud af PRI. Det har vi også. Årsagen er, at PRI har ændret deres ledelsesog styringsform fra en medlemsdrevet forening til et selvstændigt juridisk selskab, og det er sket i hemmelighed uden at orientere medlemmerne til trods for, at medlemmerne burde være inddraget i denne beslutning ifølge vedtægterne. Medlemmernes indflydelse på PRI er endvidere blevet udvandet, idet medlemmernes forslag på generalforsamlingen nu ikke længere er bindende for PRI. De danske pensionskasser det gælder også os er åbne over for muligheden for at blive medlem af PRI igen, hvis de fundamentale ledelses- og styringsforhold bliver tilfredsstillende. Jeg vil gerne understrege, at pensionskassen fortsat følger de hidtil gældende anbefalinger fra PRI om social ansvarlighed, men det er helt uacceptabelt, at der er sket de ændringer, og derfor har vi valgt at melde os ud. Herefter gik formanden over til at tale om Lægernes Pensionsbank. Han sagde: Selvom vi hører meget om dårlige tider i bankverdenen, så går det stadig godt for vores bank, hvilket skyldes, at vi har nogle rigtig gode kunder. Også i 2013 har flere medlemmer af pensionskassen valgt at skifte til Lægernes Pensionsbank. Nu er over halvdelen af pensionskassens medlemmer kunder i banken, og kunderne bruger fortsat banken til flere og flere forretninger i takt med, at banken nu kan tilbyde alle bankprodukter. Så mens antallet af kunder er steget med 7 pct. fra primo 2013 til i dag, så er bankens samlede forretningsomfang med kunderne i samme periode steget med 14 pct. Denne udvikling viser jo, at kunderne er meget tilfredse med banken. Stigningen i forretningsomfanget skyldes blandt andet, at bankens kunder har placeret over 3 mia. kr. i formueforvaltningsproduktet Porteføljepleje. Porteføljepleje er et godt eksempel på et område, hvor der er synergi ved at drive både bank og pensionskasse. Banken anvender nemlig både den samme investeringsproces og de samme investeringsforeninger som pensionskassen. Det er med til at give stordrift i formueforvaltningen, hvilket kommer kunderne i banken til gode. Det kan også ses ved, at afdelingerne i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering er blandt de billigste i Danmark måske endda de allerbilligste. Banken er ikke blot en god forretning for bankens kunder, men også for dens ejere, dvs. jer, medlemmerne af pensionskassen. Pensionskassen opnår fortsat et meget tilfredsstillende afkast af sin investering i banken. Oveni afkastet kommer de synergifordele, som vi opnår ved at have en bank og en pensionskasse i samdrift. Det gi- Side 4 / 11

5 ver omkostningsmæssige fordele for såvel kasse som bank. Medlemmerne har på den måde dobbelt gavn af banken. De har både adgang til landets billigste bank, og samtidig medvirker banken til et godt og stabilt afkast og lave omkostninger i pensionskassen. Samdriften af pensionskasse og bank er i dag en væsentlig forudsætning for at kunne opretholde et konkurrencedygtigt omkostnings- og serviceniveau i pensionskasse og bank. Finanstilsynet har netop været på deres 5-årige eftersyn i banken. Bankens systemer og politikker blev gennemgået grundigt og med et meget flot resultat. Mod slutningen kom formanden ind på bestyrelsens sammensætning og forklarede, at det nu er et lovkrav, at pensionskassen skal have en politik for bestyrelsens kønssammensætning, hvilket der er redegjort for i Årsrapport Politikken går ud på, at der til enhver tid skal vælges de mest kvalificerede bestyrelsesmedlemmer. Aktuelt er der en overvægt af mænd i alle fire bestyrelser i koncernen. Hvis der er en mand og kvinde, der er lige kvalificeret, vælges en kvinde, indtil mellem 40 og 60 pct. af den enkelte bestyrelse består af kvinder. Det er dog samtidig politikken, at bestyrelsesmedlemmerne skal kunne blive siddende på deres bestyrelsesposter i så lang en periode, som vedtægten gør det muligt. Formanden sagde: Bestyrelsen foreslår under dagsordenens punkt i, at professor Linda Nielsen vælges som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for mig, og hvis Linda Nielsen vælges til bestyrelsen, så vil ét af de tre eksterne bestyrelsesmedlemmer være kvinde i pensionskassens bestyrelse. Herudover har politikken været drøftet med Lægeforeningens bestyrelse her ved årsskiftet, og der er enighed om at tilstræbe, at halvdelen af de fire lægelige bestyrelsesmedlemmer så vidt mulig skal være kvinder. Det betyder, at der er mulighed for, at tre ud af syv bestyrelsesmedlemmer vil være kvinder senest i I de øvrige bestyrelser forventes den ønskede kønssammensætning opnået i 2016 i Lægernes Pensionsbank, i 2017 i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering og i 2020 i LPI professionel forening. For så vidt angår administrationen, opfylder kønsfordelingen allerede målsætningen blandt de ledende medarbejdere, nemlig at mellem 40 og 60 pct. er kvinder henholdsvis mænd. Formanden sluttede sin sidste beretning af med at takke sine bestyrelseskolleger og administrationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Han sagde: Jeg synes, at det kører rigtig godt. Og hvad der er vigtigere: Det synes vores medlemmer tilsyneladende også. Der er i 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt pensionskassens og en række andre pensionskassers medlemmer. Resultaterne for os selv finder I på pensionskassens hjemmeside. Resultaterne for de andre Side 5 / 11

6 selskaber må vi ikke offentliggøre. Men jeg kan sige så meget, at vores pensionskasse placerer sig i top på de forskellige mål for medlemmernes tilfredshed, tillid og loyalitet, som måles. Derfor er det også lidt grotesk, at vi ind imellem skal forholde os til, at de kommercielle livsforsikringsselskaber i dagspressen giver udtryk for, at de gerne vil overtage bl.a. Lægernes Pensionskasse, fordi de ikke mener, at vi kan løfte opgaven. Vel er det smigrende at blive bejlet til, men drop alle tanker om umage ægteskaber. Det vil være en utrolig dårlig forretning for lægerne. Et regulært økonomisk selvmål. Realiteten er, at på de afgørende parametre: Afkast, omkostninger og medlemstilfredshed klarer vi os bedre, end de gør. De kommercielle livsforsikringsselskabers samlede marked er i disse år faldende, og deres eneste vækstmulighed er derfor at overtage andre. Markedsudviklingen er ikke den eneste udfordring, de helt store selskaber har. De er nemlig langt fra i hus med omtegning og fremtidssikring af gamle pensionsordninger, hvor vi er meget langt. Lægerne har store fordele ved at have deres egen pensionskasse, der kun tjener deres interesse og tilmed få landets mest fordelagtige pengeinstitut Lægernes Pensionsbank med i købet. Det er kun muligt gennem en gunstig kombination af en økonomisk meget attraktiv medlemsgruppe jer læger og en veldrevet administration. Det indgår derfor på ingen måde i bestyrelsens overvejelser at overlade Lægernes Pensionskasse til andre eller at fusionere med andre vi synes, at resultaterne taler for sig selv. Derimod er vi meget åbne over for andre former for samarbejder med andre pensionskasser på mange forskellige områder, når det kan være til fælles gavn. Eksempelvis har vi et rigtig godt samarbejde med vores "bofæller" JØP og DIP, et samarbejde som udvikles på områder af fælles interesse. På den baggrund er jeg derfor meget tilfreds med den stafet, som jeg kan give videre til den kommende bestyrelsesformand. Beretningen blev enstemmigt taget til efterretning. ÅRSREGNSKAB Adm. direktør Niels Lihn Jørgensen præsenterede hovedresultaterne fra Årsrapport Direktøren fokuserede på fire forhold, som er afgørende for pensionskassens økonomi: formueafkast, omkostningsniveau, solvens og banken. Side 6 / 11

7 Pensionskassens aktiver er opdelt i to hovedgrupper: Afdækningsaktiver, som har til formål at sikre garantierne (i den gamle ordning) Investeringsaktiver (som den nye ordning udelukkende er investeret i). De har til formål at skabe afkast på så at sige markedsrentelignende vilkår. De består af: o Børsnoterede aktier og obligationer. o Ikke-børsnoterede aktiver af forskellig art (fx valutaafdækning og ejendomme). Afkastet af de samlede investeringsaktiver, der indeholder både børsnoterede og ikke-børsnoterede aktiver blev i 2013 på 8,3 pct. Det er afkastet af de aktiver, som den nye ordning er investeret i. Afkastet før skat af de børsnoterede investeringsaktiver blev i 2013 på 6,8 pct. især på grund af høje afkast af aktier. Sammenlignet med afkastet på et tilsvarende markedsindeks det strategiske benchmark er der tale om et merafkast på 0,9 pct.point. Det svarer i kroner til et ekstra afkast på i størrelsesordenen 1/2 mia. kr. Og når det gentager sig år efter år, bliver det til mange mia. kr. Og det gentager sig rent faktisk år efter år. Fra 2000 til 2013 har pensionskassen haft et merafkast af de børsnoterede investeringsaktiver i forhold til markedet på 1,7 pct.point årligt efter, at alle omkostninger er trukket fra. De samlede aktiver omfatter udover investeringsaktiverne som nævnt også afdækningsaktiverne, som skal bidrage til at opfylde garantierne over for medlemmerne i den gamle ordning. Der var tab på afdækningsaktiverne i 2013, hvorfor de samlede aktiver gav et afkast på noget under de 8,3 pct., nemlig 6,6 pct. Om sammenligninger af afkast med andre pensionsselskaber sagde direktøren: Det her, det skal selvfølgelig sammenlignes med resten af branchen, ud over den sammenligning, jeg lavede før, med markedsafkastet, for at få det fulde overblik over, hvordan pensionskassen klarer sig. Men det er meget svært at lave retvisende sammenligninger mellem pensionskasserne, fordi afkastet er en blanding af afkast af investeringsaktiver og afdækningsaktiver. Og behovet for afdækningsaktiver varierer fra selskab til selskab, fordi der er forskelle i de garantier, som selskaberne har givet deres medlemmer eller kunder. Det er derfor svært at afgøre, om et godt afkast hos andre skyldes investeringsmæssig dygtighed eller et resultat af renteafdækning. Men vi prøver løbende, så godt vi kan, at måle os op mod andre. I 2013 ligger pensionskassen relativt højt på det samlede formueafkast. Kun tre pensionskasser i Unipension og DIP og LD ligger højere, og det skyldes blandt andet, at de ikke har ordninger, hvor der er behov for afdækning af garantierne. Det om- Side 7 / 11

8 vendte gælder for ATP. De ligger i bunden på -5,7 pct. i 2013, og det skyldes, at ATP har omfattende garantier, som skal afdækkes. Hvis der alene ses på investeringsaktiverne, ligger pensionskassen på en delt tredjeplads med 8,3 pct. i afkast. I perioden ligger pensionskassen som helhed på en syvendeplads. Og hvis der alene ses på investeringsaktiverne, ligger pensionskassen på en tredjeplads. Om denne periode sagde direktøren: Denne periode er jo meget atypisk. Den er for os præget af effekten af to store omtegningsrunder fra gammel til ny ordning i 2009 og 2012, hvor en meget stor del af pensionskassens formue blev omlagt fra afdækningsaktiver til investeringsaktiver. Alene i 2012 blev halvdelen af pensionskassens formue omlagt fra afdækningsaktiver til investeringsaktiver på et ganske bestemt tidspunkt, der var fastlagt på forhånd, nemlig ultimo april Da skulle hele transaktionen finde sted på grund af omtegningen. Og det havde en negativ effekt på resultatet i 2012, som vi redegjorde for sidste år, fordi det rent markedsmæssigt var en ret uheldig dato at gennemføre den store operation på, så det mudrede tallene lidt i denne 5-årsperiode. På den lange periode, , ligger pensionskassen på en andenplads med et årligt afkast på 8,4 pct. Rentes-rente-effekten betyder rigtig meget på 23 år. 1 mio. kr. investeret i 1991 blev i 2013 til 6,4 mio. kr. i Lægernes Pensionskasse. Det er 1,1 mio. kr. mere end det gennemsnitlige selskab. Det svarer til 20 pct. mere i pension. Herefter omtalte direktøren pensionskassen omkostninger, som er en anden vigtig parameter i den samlede økonomi. Målt på omkostninger i procent af bidragene ligger pensionskassen lavest med 1,1 pct. Målt på omkostninger i procent af hensættelserne ligger pensionskassen også lavest med 0,04 pct. På det tredje omkostningsnøgletal det er omkostningerne pr. medlem placerer pensionskassen sig i den nederste tredjedel af feltet. Om det sagde direktøren: Jeg tror ikke, at vi kan komme længere ned. Vi skal administrere mange gamle ordninger i pensionskassen, som jo er lavet i 1946 og i modsætning til nogle af de nye selskaber, som ikke har så tung en historik at slæbe på. Og vi skal også fortsat levere god og tidssvarende service over for medlemmerne. Videre sagde direktøren: Det er disse sammenligninger, der viser, at pensionskassen i hvert fald ikke for nærværende har problemer med sin størrelse vi er store nok til at kunne drive en fuldt effektiv pensionskasse. Vi kan også konstatere, at vi ligger i top på den målte medlemstilfredshed. Banken er meget konkurrencedygtig til fordel for medlemmerne, og vi bruger jo også banken som juridisk platform for at drive formueforvaltning Side 8 / 11

9 for andre store eksterne kunder fx Lægeforeningen og Sygesikringen danmark, som har nogle milliarder under forvaltning via Lægernes Pensionsbank. Når vi lægger pensionskassens balance på 70 mia. kr. oveni pengene fra formueforvaltning for private kunder i banken og store eksterne kunder samt indskud i vores egne investeringsforeninger fra andre pensionskasser og lignende, så forvalter vi en samlet formue på knap 100 mia. kr. Det bidrager til, at vi høster stordriftsfordele. Direktøren nævnte videre, at pensionskassen er helt i mål med hensyn til den administrative håndtering af de nye og ensartede kapitalkrav, som trådte i kraft 1. januar 2014, og at pensionskassen er i en meget komfortabel situation rent solvensmæssigt. Til sidst kom direktøren ind på Lægernes Pensionsbank og forklarede, at pensionskassen i 2013 har fået et afkast på 10,8 pct. af sin investering i banken. Hertil kommer positive synergieffekter. Det forventes, at banken fremover kan forrente pensionskassens investering med mindst 10 pct. årligt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at det fremgår af den udsendte årsrapport, at de statsautoriserede revisorer og den lægelige revisor har givet en blank påtegning. Herefter blev årsregnskabet enstemmigt godkendt. FORSLAG FRA BESTYRELSEN, DELEGEREDE ELLER MEDLEMMER Følgende forslag fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget: Forslag om fastsættelse af medlemsbidrag Forslag om at indføre pensionsordning 3 med en 10-årig ægtefælle- eller samleverpension samt forslag om at hæve aldersgrænsen for omvalg me l- lem pensionsordningerne fra 54 år til 65 år fra og med 1. januar 2015 m.v. Der indføres med virkning fra 1. januar 2015 en ny pensionsordning 3 med 10-årig ægtefællepension og ugiftsum, som man får tildelt ved optagelsen. Og der er derefter omvalgsmuligheder indtil det fyldte 65 år mellem denne nye ordning 3 og ordning 1 med livsvarig ægtefællepension og ugiftesum og ordning 2 uden ægtefællepension, men med engangsydelse. De nuværende medlemmer tilbydes også i forskelligt omfang at komme med i de nye muligheder. Hvis man har den gamle pensionsordning med garanti, kan man vælge om mellem ordning 1 og 2 frem til 65 år i stedet for som nu 54 år. Hvis man udelukkende har den nye pensionsordning med betinget garanti, kan man vælge om mellem ordning 1, 2 og 3, indtil man fylder 65 år. Men de medlemmer, der ved opta- Side 9 / 11

10 gelsen var over 54 år de beholder deres nuværende ordning med obligatorisk ægtefællepension. Denne løsning skal gælde fra 1. januar Forslag om adgang til efter omtegning at genetablere og videreføre livsvarig ægtefælle- eller samleverpension i pensionsordning 93, beregnet ud fra bidrag, indbetalt før Forslaget giver bestyrelsen bemyndigelse til at løse de problemer, der vedrører medlemmer, der har eller har haft den gamle pensionsordning, og som har fravalgt ægtefællepension for indbetaling efter 1993 og således alene har ægtefællepension for indbetaling før Disse medlemmer har det problem, at de i 2009 og 2012 ikke kunne omtegne fra den gamle pensionsordning med garanti til den nye pensionsordning med betinget garanti uden at miste den gamle ægtefællepension. Disse medlemmer får tilbudt en omtegning til en særlig pensionsordning 93, hvor de kan opretholde den gamle ægtefællepension. Og de medlemmer, som har omtegnet i enten 2009 eller 2012 og dermed har mistet den gamle ægtefællepension, får mulighed for at vælge den særlige pensionsordning 93 og genetablere den gamle ægtefællepension. Forslag til generel bemyndigelse GODKENDELSE AF LØNPOLITIK Lønpolitikken blev enstemmigt vedtaget. BESTYRELSENS VEDERLAG Bestyrelsens vederlag blev enstemmigt vedtaget. VALG AF BESTYRELSE Under dette punkt på dagsordenen skulle der dels vælges et nyt lægeligt bestyrelsesmedlem og et eksternt medlem af bestyrelsen. Peter Lindholm blev genvalgt som lægeligt medlem af bestyrelsen. Formanden skulle efter 11 år udtræde af pensionskassens bestyrelse, og der skulle derfor vælges et nyt eksternt medlem. Bestyrelsen havde indstillet professor Linda Nielsen, som blev valgt som nyt eksternt medlem af bestyrelsen. Under dette dagsordenspunkt udtrykte delegeret Jørgen Lassen på vegne af bestyrelsen for de pensionerede læger sin utilfredshed med, at de pensionerede medlem- Side 10 / 11

11 mer af pensionskassen ikke er repræsenteret i pensionskassens bestyrelse, og tilkendehav, at der på næste års generalforsamling vil blive opstillet en kandidat til valg til bestyrelsen. VALG AF REVISORER Som statsautoriseret revisor blev KPMG Statsautoriseret revisionspartnerselskab valgt. EVENTUELT På den samlede bestyrelses vegne takkede Marianne Ingerslev Holt den afgående formand for hans virke i pensionskassens bestyrelse. Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke den resterende bestyrelse, repræsentantskabet og Lægeforeningen for sin tid i bestyrelsen og takkede desuden dirigenten for hans gode måde at lede generalforsamlingen på. EN KOPI AF DET FULDSTÆNDIGE REFERAT AF GENERALFORSAM- LINGEN VIL BLIVE LAGT PÅ PENSIONSKASSENS HJEMMESIDE Den af bestyrelsen og dirigenten godkendte redegørelse for de væsentligste beslutninger offentliggøres også på pensionskassens hjemmeside. Godkendt, den 22. april Lars Svenning Andersen, dirigent Godkendt af bestyrelsen ved skriftlig høring den 24. april Linda Nielsen Niels Lihn Jørgensen Side 11 / 11

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00. PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 11. APRIL 2014 KL. 13.00 PÅ SCANDIC CITY, ÅRHUS 14. april 2014 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2013 er offentliggjort

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april 2016 kl i Kolding.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april 2016 kl i Kolding. 20. april 2016 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 15. APRIL 2016 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 15. april

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april 2013 kl i Aalborg. 22. april 2013 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 12. april

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014

Velkommen til Generalforsamling. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamling 2014 Foredrag med Michael Møller: Opsparing i et livstidsperspektiv Professor, CBS. Særinteresser: Privatøkonomi og pension. Medlem af Nationalbankens bestyrelse. Forfatter

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Torsdag den 18. april 2013. Scandic Copenhagen Generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Generalforsamling i PJD 2013

Generalforsamling i PJD 2013 Generalforsamling i PJD 2013 29. april 2013 kl. 17.00, Radisson Blu, Frederiksberg Generalforsamling :: 29. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling :: 29. april

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse 22. april 2013 kl. 17.00 på Godsbanen i Aarhus Generalforsamling :: 22. april 2013 :: PMT :: 1 Dagsordenens punkt 1: Valg af dirigent Generalforsamling ::

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne.

December Det er vores hensigt at sikre dig dine policemæssige pensioner, og det gør vi bedst ved at afskaffe garantierne. December 2010 SAMPENSIONS afskaffelse af ydelsesgarantier I maj 2010 modtog du et brev, hvor vi oplyste, at SAMPENSION den 1. januar 2011 afskaffer ydelsesgarantierne til fordel for en hensigtserklæring.

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2011 Generalforsamling 2011 1 Velkommen til generalforsamlingen 2 Dagsordenens pkt. 1 Valg af dirigent 3 Dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens beretning 4 Gruppeforsikringen før og efter ændringer 5 Overgangsordning

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 Halvårsrapport for perioden 1. januar 2008-30. juni 2008 MP Pension pensionskassen for magistre og psykologer, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02, fax 39 15 01 99, CVR nr.: 20 76 68

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 18. april 2013 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015

GENERALFORSAMLING 2015 MAJ 2015 SIDE 2: SKAL DIN BEDRE HALVDEL HAVE PENSION OG HVOR LÆNGE? SIDE 3: HVEM SKAL ARVE DIG? SIDE 6: SIDE 8 FAMILIEN FIK SIT HUS Banken ville ikke svare Kim Krarup på, hvor meget han kunne købe hus

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Tirsdag den 12. april 2011 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Beretning - første

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

MP generalforsamling 2012

MP generalforsamling 2012 MP generalforsamling 2012 Mandag 23. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02

HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 24 26 04 02 HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD 2 Bestyrelse 2 Direktion 2 Revision 2 REDAKTIONEL NOTE 3 LEDELSESBERETNING 4 Halvårets resultat 4 Balance 4 Udsigterne for andet halvår 2015 4 Risici og kapitalberedskab

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP)

Information om din gruppeordning. Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Information om din gruppeordning Københavnske Journalisters pensionsfond (KJP) & Provinspressens Pensionsfond (PPP) Indholdsfortegnelse Den nye gruppeordning 5 Typeeksempler på individuelle valg 8 Andre

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.)

1. Årsregnskaber. Tabel 1: Uddrag af resultatopgørelser og balancer, 2000-2005 (mio. kr.) Markedsudvikling 2005 for firmapensionskasser Konklusioner Firmapensionskasserne præsterede samlet betragtet et resultat efter skat på 287 mio. kr. i 2005 svarende til 5 pct. af egenkapitalens størrelse.

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014

MIRANOVA ANALYSE. Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet. Udgivet 4. juni 2014 MIRANOVA ANALYSE Udgivet 4. juni 2014 Investeringsforeninger med obligationer: Omkostningerne æder afkastet Når omkostningerne æder dit afkast Lige nu tales der meget om de lave renter på obligationer,

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2010

Generalforsamling 19. april 2010 Generalforsamling 19. april 2010 Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen for Magistre og Psykologer Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

HALVÅRSRAPPORT 2013 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk HALVÅRSRAPPORT JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Tlf.: 38 18 87 00 joep@joep.dk CVR-NR: 19676889 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue?

PFA Bank. Får du fuldt udbytte af din formue? PFA Bank Får du fuldt udbytte af din formue? 1 2 En enkel bank med en enkel model Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende for at

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA

Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing. Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du kender os for pension. Sagen er, at vi også kan hjælpe dig med din private opsparing Ulrik Roux Wolke Senior Porteføljemanager PFA Du investerer sammen med PFA I PFA Invest trækker du på den samme investeringsmotor,

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1

Generalforsamling. 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus. Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Generalforsamling 24. april 2013 kl. 17.00 på SAS Radisson i Aarhus Generalforsamling 2013 :: 24. april 2013 :: PMT :: 1 Velkommen: Det nye format DIALOG - alle er med Borddiskussioner i centrum Vandrende

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013

URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 URAFSTEMNING 30. maj til 13. juni 2013 Bestyrelsen fremsatte et forslag om en ny formålsbestemmelse på generalforsamlingen i april. Forslaget opnåede 61 pct. flertal, men ikke den nødvendige 2/3 tilslutning.

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Markedet for investeringsfonde i 2013

Markedet for investeringsfonde i 2013 Analyse januar 2014 2011 20. januar 2014 Markedet for investeringsfonde i 2013 Gode afkast og store nyindskud sendte formuen i de danske investeringsforeninger op i rekordniveauet 1.385 mia. kroner ultimo

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Generalforsamling 21. april 2009

Generalforsamling 21. april 2009 Generalforsamling 21. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Årsregnskab Forslag Valg af bestyrelse Valg af revision Eventuelt Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

2012 blev et godt investeringsår

2012 blev et godt investeringsår Analyse januar 2013 2012 blev et godt investeringsår 2012 sluttede som et rigtigt godt år for de 800.000 investorer i de danske investeringsforeninger. Næsten alle investeringsbeviserne gav positive afkast.

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere