INFORMATION OM OMTEGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATION OM OMTEGNING"

Transkript

1 INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis levetiden fortsat stiger. Din pensionsopsparing kan investeres mere alsidigt. Du har mulighed for at opnå et større afkast, og pensionen kan bedre bevare købekraften. Samtidig er du med en grundlagsrente på 0 pct. sikret mod negativt afkast af din pensionsopsparing. Formueafkastet i den nye ordning kan blive mindre end forudsat i prognosen. Der udbetales pensionisttillæg, hvilket der kun i meget begrænset omfang bliver i den gamle ordning. Grundpensionen er lavere, da grundlagsrenten er lavere, og den forudsatte levetid er højere end i den gamle ordning.

2 1. HVORFOR TILBUD OM OMTEGNING? Mulighederne for at sikre tilværelsen som pensionist ændrer sig i takt med tiden. Reglerne for pension ændres løbende, ligesom udviklingen i samfundsøkonomien og det forhold, at vi lever længere, har betydning for din pensionsopsparing. I lighed med andre arbejdsmarkedspensionsordninger tilbyder Lægernes Pensionskasse derfor sine medlemmer mulighed for at omtegne deres pension til en ny og mere fremtidssikret ordning. Det er også tidligere sket i 2009 og Ved omtegningerne i 2009 og 2012 blev ægtefællepension for indbetalinger før 1993 ændret til pension til dig selv, hvis du som medlem havde valgt ordningen uden ægtefællepension for indbetalinger efter Ved den igangværende omtegning bevares ægtefællepensionen. Og så er det første gang, at ægtefælle- og børnepensionister efter afdøde medlemmer får tilbudt omtegning. Vælger du at omtegne, kan vi afhænde renteforsikringerne, der beskytter garanterede pensioner mod rentefald, og give dig din andel af gevinsten. Din pensionsopsparing bliver dermed forhøjet med en omtegningsbonus, mod at du giver afkald på din nuværende garanti. I den nye ordning består pensionen af en grundpension og nogle ikke-garanterede tillæg, der tilsammen giver det beløb, som du får udbetalt, når du går på pension. Grundpensionen er garanteret, men kun så længe visse betingelser vedrørende levetid og rente er opfyldt (betinget garanti). Det betyder, at din pensionsopsparing kan investeres mere alsidigt med mulighed for at opnå et væsentligt højere afkast uden at du samtidig risikerer et fald i din pensionsopsparing også i år med negativt formueafkast Fordele og ulemper ved omtegning De vedlagte pensionsoversigter gælder for dig personligt, og du må ud fra disse og dine øvrige forhold vurdere, om den nye ordning vil være bedst for dig. For mange vil det være en fordel, men for nogle vil omtegningen medføre en så stor nedsættelse af grundpensionen, at det højere forventede afkast fremover ikke vil kunne nå at kompensere for den lavere grundpension, selvom der lægges pensionisttillæg og omtegningsbonus oveni. Generelt vil det for langt hovedparten af medlemmer med en alder under 75 år være fordelagtigt at omtegne, da fordelene ved at få omtegningsbonus, løbende udbetaling af pensionisttillæg samt et højere forventet afkast ved den nye ordning er så store, at det overskygger ulempen ved, at grundpensionen nedsættes. Det gælder for alle børnepensionister, at det altid vil kunne svare sig at omtegne, da summen af omtegningsbonus og pensionisttillæg overstiger faldet i grundpensionen Praktik om omtegningen Før du træffer dit valg, bør du sætte dig ind i det samlede udsendte informationsmateriale. I pensionsoversigterne kan du se tal for din pension før og efter omtegning. Side 2

3 Du skal være opmærksom på, at det kun er den ældste del af den gamle ordning, der er garanteret. Stigninger i pensionen siden 2000 er med betinget garanti ligesom i den nye ordning. I den gamle ordning er der som hovedregel ikke længere pensionisttillæg, mens tillægget er bevaret i den nye ordning for alle medlemmer. Pensionisttillægget er i 2014 på 13 pct., som din grundpension og det aldersafhængige tillæg forhøjes med. Bemærk, at tillæggene ikke er garanterede. Du skal også være opmærksom på eventuel forskel i alderssum (engangsbeløb) i ny og gammel ordning samt aldersafhængigt tillæg, da det kan have betydning for dit valg. Prognoserne i pensionsoversigterne for ikke-pensionerede medlemmer er beregnet på basis af samfundsforudsætningerne fra Finansrådet og Forsikring & Pension (jf. afsnit 5.5 Hvilke afkastforudsætninger er der anvendt i pensionsoversigterne ), som alle pensionsselskaber og banker som udgangspunkt skal anvende. Forudsætningerne revurderes årligt for at sikre, at de er så retvisende som muligt. Tallene er i øvrigt baseret på en foreløbig beregning af pension og pensionsopsparing pr. 1. januar Omtegningsbonussen er skønsmæssigt fastsat, men forventes ikke at afvige meget fra de endelige satser. Med udgangen af 2014 ændrer pensionskassen tegningsgrundlaget for ordninger med betinget garanti (jf. afsnit 3.1 Levetidsforudsætningerne og afsnit 3.2 Renteforudsætningerne ). Ændringerne gælder både ny ordning og den del af gammel ordning, der er med betinget garanti. Ændringerne er indregnet i de udsendte pensions- og omtegningsbonusberegninger. Der gælder specielle forhold for ægtefælle- og børnepensionister, hvis flere personer får pension efter samme medlem. Her kan omtegning til ny ordning kun finde sted, hvis alle ægtefælle- og børnepensionister hørende til samme medlem vælger at omtegne. For børnepensionister under 18 år, er det barnets værge, der skal underskrive omtegningsblanketten. Dit valg er bindende og uden fortrydelsesret. Valget skal foretages inden 8. december 2014 kl Hvis du vil vide mere Har du spørgsmål til omtegningen, er du velkommen til at kontakte pensionskassen på telefon på hverdage mellem 9-16 og fredage mellem Vi beder dig om at kontakte os telefonisk frem for pr. eller brev. På kan du desuden finde svar på en række af de spørgsmål, som medlemmer typisk stiller om omtegningen. Side 3

4 2. HVORFOR ER DET MULIGT AT GIVE OMTEGNINGSBONUS? Omtegningsbonus kan tilbydes på grund af de historisk lave renter som er en følge af finanskrisen og den europæiske gældskrise. Rentefaldet, der har medført det lave renteniveau, har betydning for dig, da det har medført ekstraordinært store gevinster på pensionskassens investeringer i renteforsikringer, som netop giver gevinst ved rentefald. Vælger du at omtegne til den nye ordning med betinget garanti, kan vi afhænde renteforsikringerne, der beskytter garanterede pensioner mod rentefald, og overføre den økonomiske værdi til den nye ordning. Det sker dels ved at forøge det kollektive bonuspotentiale, der overføres til ny ordning, dels i form af en omtegningsbonus, der tilskrives din pensionsopsparing. 10-ÅRIG STATSOBLIGATIONSRENTE OG INFLATION I DANMARK De sidste 30 år har været karakteriseret af et vedvarende rentefald, og de danske statsobligationsrenter er historisk lave. Således er den 10-årige danske statsobligationsrente i efteråret 2014 faldet til 1,2 pct. Siden 1983 er den 10-årige statsobligationsrente faldet ca. 13 pct.point. Rentefaldet har flere årsager. Den mest afgørende faktor har været faldende inflation. I starten af 1980 erne var inflationen knap 8 pct., mens den i de senere år har været omkring 2 pct. Renteniveauet er nu stort set identisk med inflationen, hvor renten tidligere lå væsentligt over inflationen. Side 4

5 10-ÅRIGE STATSRENTER I UDLANDET Hvis man vender sig mod udlandet, er der kun få eksempler på, at renten historisk har været lavere end det nuværende renteniveau i Danmark på 1,2 pct. Ovenstående graf viser den langsigtede renteudvikling for henholdsvis USA, Tyskland og Japan Gevinst ved omtegning inden rentestigning De historisk lave renter har betydet, at de garanterede pensioner har opnået meget store gevinster ved at investere i renteforsikringer, som beskytter mod rentefald. Alligevel er prognosen for din garanterede pension ikke blevet større. Det skyldes, at rentefaldet har haft den konsekvens, at pensionskassen har måttet foretage ekstra hensættelser på et lige så stort mia. beløb som gevinsten for at kunne opfylde forpligtelserne i de garanterede pensioner. Omtegner du, kan vi sælge renteforsikringerne og give dig din andel af gevinsten i form af omtegningsbonus. Du kan herunder se en illustration af, hvordan vi har beregnet pensionsopsparing og omtegningsbonus for den garanterede pension. Modeltal Pensionsopsparing (garanteret pension) 100 Omtegningsbonus 20 Pensionsopsparing inkl. omtegningsbonus 120 Pensionsopsparing er i eksemplet sat til 100 og bliver tilskrevet en årlig grundlagsrente på mellem 3-4 pct. På grund af ekstraordinære gevinster på renteforsikringer er der optjent en ekstraordinær gevinst på 20. Denne gevinst er nødvendig for at kunne forrente din pensionsopsparing med en grundlagsrente på 3-4 pct., når det aktuelle renteniveau er væsentligt lavere end grundlagsrenten. I øjeblikket er det kun muligt at opnå en langsigtet forrentning på ca. 2 pct. af den samlede værdi på 120 af pensionsopsparing inkl. omtegningsbonus. Side 5

6 ILLUSTRATION: GAMMEL ORDNING (GARANTERET PENSION) OG NY ORDNING Afkast ca. 2 pct. Forventet afkast 4,8 pct. Grundlagsrente 3-4 pct. Omtegningsbonus Opsparing Opsparing Opsparing Gammel ordning (garanteret pension) Ny ordning (betinget pension) Omtegningsbonussens størrelse er direkte afhængig af renteniveauet. Jo lavere renten er, jo større er omtegningsbonussen. Men det kan hurtigt ændre sig, hvis renten stiger. Det er blandt andet derfor, at pensionskassen gennemfører endnu en omtegningsrunde, mens renterne fortsat er historisk lave. Omtegningen til den nye ordning (med betinget pension) giver mulighed for at føre en langt mere alsidig investeringsstrategi, som forventes at give et væsentligt højere afkast end 2 pct., nemlig et forventet afkast på 4,8 pct. på langt sigt beregnet ud fra samfundsforudsætningerne. Derfor forbedres muligheden for at kunne sikre den fremtidige købekraft af din pension. 3. GARANTIERNE I GAMMEL OG NY ORDNING Pensionskassens medlemmer har som udgangspunkt to forskellige ordninger afhængig af, hvornår pensionen blev etableret. Tilbud om omtegning gives til de medlemmer og ægtefælle- og børnepensionister, der har gammel ordning, dvs. hvor pensionen er etableret før 1. juli 1999, og hvor medlemmet ikke valgte den nye ordning med betinget garanti i forbindelse med omtegning i 2009 eller I den gamle ordning gælder det typisk, at en væsentlig del af pensionen er garanteret med en grundlagsrente på mellem 3-4 pct., mens en mindre del er med betinget garanti med en grundlagsrente på 0 pct. Pensionen med betinget garanti består af forhøjelser til den oprindelige pension på grund af bonus eller af stigning i dine indbetalinger siden Side 6

7 GAMMEL ORDNING NY ORDNING Betinget pension Garanteret pension Betinget pension At pensionen har garanti betyder som udgangspunkt, at pensionen ikke kan nedsættes. Hvis pensionskassen ikke kan leve op til lovgivningens solvenskrav, kan de garanterede pensioner dog sættes ned. Den betingede garanti betyder derimod, at pensionen kun er garanteret, så længe visse betingelser vedrørende levetid (jf. afsnit 3.1 Levetidsforudsætningerne ) og rente (jf. afsnit 3.2 Renteforudsætningerne ) er opfyldt. I den nye ordning er hele pensionen med betinget garanti Levetidsforudsætningerne Med udgangen af 2014 ændrer pensionskassen tegningsgrundlaget for ordninger med betinget garanti, således at tegningsgrundlaget tager højde for stigninger i medlemmernes fremtidige gennemsnitlige levetid i en del år fremover. Det bevirker, at pensionen nedsættes både i gammel og ny ordning. Ændringen er indregnet i de udsendte pensionsberegninger. Det er vanskeligt at forudsige levetiderne. Sidste gang levetidsforudsætningerne blev ændret i den nye ordning var i Fortsætter forbedringerne af levetiden i det nuværende tempo, må det forventes, at pensionerne vil blive sat ned med 5 til 10 års mellemrum. I den nye ordning er der forudsat en længere levetid, hvilket umiddelbart giver en lavere årlig pension. Afhængig af din alder betyder det, at afkastet i den nye ordning skal være 0,5-1,5 pct.point højere end i den gamle ordning for at opnå den samme pension. Desuden må det forventes, at fremtidige levetidsforudsætninger vil lægge beslag på yderligere 0,25 pct.point af afkastet i ny ordning. Begge dele kan sammenholdes med, at det langsigtede forventede formueafkast i den nye ordning er på 4,8 pct. mod ca. 2 pct. for den garanterede pension, dvs. en forskel på ca. 2,8 pct.point (jf. afsnit 5.3 Hvad får du reelt i afkast af din garanterede pension og 5.4 Hvad får du i afkast af din betingede pension ). Dertil kommer, at du får udbetalt pensionisttillæg i den nye ordning. Side 7

8 Levetiden kan stige så meget, at pensionskassen på grund af solvenskrav kan være nødsaget til også at nedsætte de garanterede pensioner. Det skyldes, at det er ulovligt at lade den nye ordning støtte den gamle ordning Renteforudsætningerne Grundlagsrenten i ordninger med betinget garanti sættes ned fra 0,5 pct. til 0 pct. ved udgangen af Grundpensionen nedsættes derfor i både gammel og ny ordning. Nedsættelsen er indregnet i de udsendte pensionsberegninger. En grundlagsrente på 0 pct. betyder, at din pensionsopsparing ikke kan reduceres som følge af et negativt formueafkast selv i år med kraftige fald på aktiemarkedet. Pensionskassen har lov til at nedsætte grundlagsrenten, hvis tegningsgrundlaget ikke er betryggende som følge af renteudviklingen. Sandsynligheden for, at grundlagsrenten sættes yderligere ned og dermed bliver negativ, er meget lav. 4. FORSKELLE I YDELSER I GAMMEL OG NY ORDNING Nedenfor kan du se, hvordan en typisk pension er sammensat i den gamle ordning og den nye ordning. Hvis du er medlem og optaget i pensionskassen før 1. januar 1993, hvor pensionskassens ordning blev ændret, og vælger at omtegne til ny ordning, vil din ret til alderssum bortfalde. Det fremgår af de udsendte pensionsoversigter. Vær opmærksom på følgende: Obligatorisk ægtefællepension bevares Før 1993 var der obligatorisk ægtefællepension i pensionsordningen. Har du efter 1993 indbetalt til en pension uden ægtefællepension (pensionsordning 2) og vælger at omtegne, vil en uændret andel af din pension stadig være med ægtefællepension. Har du efter 1993 indbetalt til en pension med ægtefællepension (pensionsordning 1) og vælger at omtegne, vil hele din pensionsordning fortsat være med ægtefællepension. Side 8

9 Mulighed for alderssum bortfalder Hvis du har indbetalt bidrag før 1. januar 1993, har du mulighed for at konvertere en del af den løbende alderspension til et engangsbeløb (alderssum). På pensionsoversigten kan du se en prognose for din alderssum afhængig af, hvornår du går på pension. Hvis du får udbetalt alderssum, bliver den løbende alderspension tilsvarende nedsat. Den reducerede alderspension fremgår også af pensionsoversigten. Du kan få udbetalt alderssummen på ethvert tidspunkt, efter at du er fyldt 60 år, men dog senest, når du bliver alderspensioneret. Er du allerede fyldt 60 år, har du derfor mulighed for at hæve alderssummen før en eventuel omtegning. Hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed, skal du henvende dig til pensionskassen, inden at du accepterer omtegningen. Hvis du omtegner, har du ikke længere ret til alderssum. Omvendt reduceres alderspensionen ikke med et hertil svarende beløb. Pensionisttillægget er som hovedregel bortfaldet i den gamle ordning, men udbetales i den nye ordning Pensionisttillægget er en form for udlodning af andelen af pensionskassens egenkapital. Pensionisttillægget er ikke garanteret. Tidligere udbetalte pensionskassen også pensionisttillægget oven i pensioner fra den gamle ordning. Men pensionisttillægget blev fjernet, fordi den gamle ordning under finanskrisen har fået tilført store midler af pensionskassens egenkapital til at sikre garantierne. Pensionskassen kunne derfor af solvensmæssige grunde ikke fortsat udbetale pensionisttillæg i den gamle ordning med gæld til egenkapitalen. Der er dog en lille gruppe af gamle ordninger med 3 pct. i grundlagsrente, som ikke har gæld til egenkapitalen som derfor får udbetalt pensionisttillæg på samme måde som den nye ordning. Aldersafhængigt tillæg Pensionister kan få udbetalt et aldersafhængigt tillæg, som forhøjer den betingede pension til et niveau svarende til, at der er anvendt en grundlagsrente på 4,235 pct. i stedet for 0 pct. Det aldersafhængige tillæg er ikke garanteret. Det udbetalte aldersafhængige tillæg trækkes fra din pensionsopsparing. Det giver en højere pension tidligt i forløbet. Til gengæld bliver de årlige fremtidige stigninger mindre det samme gør sandsynligheden for, at købekraften kan bevares. Det aldersafhængige tillæg udbetales også i den gamle ordning, men kun til den del, der er med betinget garanti og med en grundlagsrente på 0 pct. Dog udbetales også aldersafhængigt tillæg til den garanterede del i de relativt få ordninger, hvor grundlagsrenten er 3 pct. Her er det aldersafhængige tillæg lavere end i ny ordning. På pensioneringstidspunktet bestemmer du selv, om du vil have udbetalt det aldersafhængige tillæg, og du kan derefter ændre din beslutning én gang årligt. Side 9

10 For medlemmer, herunder alders- og invalidepensionister: Det aldersafhængige tillæg er indregnet i pensionsoversigtens beløb for invalidepension og alderspension efter omtegning. Men tillægget er ikke indregnet i pensionsoversigtens beløb for børnepension eller ægtefællepension, da tillægget afhænger af alderen på det pågældende barn eller den pågældende ægtefællepensionist, hvilket er oplysninger, som pensionskassen ikke har kendskab til. Nedenfor kan du se, hvor meget børne- eller ægtefællepension fra den nye ordning forhøjes med afhængigt af alderen. Børnepensionistens fyldte alder 1. januar 2015 Procentvis forhøjelse af pensionen i ny ordning Ægtefællepensionistens fyldte alder 1. januar 2015 Procentvis forhøjelse af pensionen i ny ordning 0 49, ,8 1 46, ,3 2 44, ,8 3 41, ,3 4 39, ,8 5 36, ,3 6 34, ,0 7 31, ,0 8 29, ,0 9 26, , , , , , , , , , , , , , , ,8 17 8, ,8 18 6, ,0 19 4, ,5 20 2, , , , , , , , , , ,8 For ægtefælle- eller børnepensionister: Er du ægtefælle- eller børnepensionist, er det aldersafhængige tillæg indregnet i pensionsoversigtens beløb efter omtegning. Side 10

11 5. INVESTERINGSSTRATEGIER FOR GARANTERET PENSION OG BETINGET PENSION Pensionskassen har over en årrække udviklet to vidt forskellige investeringsstrategier. Én til garanterede pensioner og én til betingede pensioner Investeringsstrategi for garanteret pension i gammel ordning I de garanterede pensioner investeres stort set kun i obligationer og renteforsikringer, hvilket alene har til formål at sikre garantierne. Denne investeringsstrategi er meget ensidig, men nødvendig af hensyn til pensionskassens solvens. I år med store rentefald vil der være meget store formuegevinster ved denne strategi, og i år med store rentestigninger vil der omvendt være store formuetab. På grund af de rekordlave renter er der høstet meget store formuegevinster på denne investeringsstrategi de senere år. Omvendt betyder de rekordlave renter, at der ikke kan forventes yderligere gevinst, hvorimod der er risiko for rentestigninger med deraf følgende tab Investeringsstrategi for betinget pension i ny ordning (og del af gammel ordning) Investeringsstrategien for betingede pensioner er: stor andel af aktier, ejendomme og indeksobligationer for at kunne opnå højere afkast og inflationsbeskyttelse på længere sigt globalt udgangspunkt for at kunne kanalisere investeringer til de regioner, som har størst vækst- og afkastpotentiale risikospredning på flere forskellige aktivtyper for at sikre en vis stabilitet i afkastudviklingen. AKTIVFORDELING Globale aktier Virksomhedsobligationer Emerging market obligationer Stats- og realkreditobligationer Indeksobligationer Ejendomme Alternative investeringer 45 pct. 11 pct. 7 pct. 22 pct. 4 pct. 4 pct. 6 pct. 100 pct. I tabellen ovenfor kan du se, hvordan pensionsopsparingen på nuværende tidspunkt er placeret for de betingede pensioner. Investeringsstrategien bliver løbende tilpasset for at kunne give et konkurrencedygtigt afkast og for at kunne opfylde den betingede garanti Hvad får du reelt i afkast af din garanterede pension? Pensionskassen åbner mulighed for omtegning og tilbyder omtegningsbonus. Du skal derfor vurdere afkastpotentialet i den gamle og nye ordning med udgangspunkt i hele din pen- Side 11

12 sionsopsparing, inkl. omtegningsbonus uanset om du vælger omtegning eller ej. Dermed er der samme udgangspunkt for afkastsammenligningen. I den gamle ordning, som hovedsageligt består af garanteret pension, er afkastet helt forudsigeligt og skal fuldt ud anvendes til at opfylde garantierne. Afkastet af din pension inkl. omtegningsbonus er i gennemsnit ca. 2 pct. p.a. fra nu af og resten af din levetid uanset om renten stiger eller falder. Alle midler er stort set placeret i renteforsikringer, og det vil ikke være muligt at ændre investeringsstrategi til den økonomiske situation. Det betyder, at det nominelle afkast er sikkert, men det er den fremtidige købekraft til gengæld ikke, og muligheden for at sikre købekraften er meget begrænset. Hvis afkastet bliver højere end ventet, skal det anvendes til at tilbagebetale den gamle ordnings gæld til pensionskassens egenkapital. Pensionsstigninger er derfor meget usandsynlige Hvad får du i afkast af din betingede pension? I den nye ordning, som udelukkende består af betinget pension, vil din fremtidige forrentning afhænge af afkastet på en række forskellige investeringer i aktier, ejendomme og obligationer. Investeringerne foretages globalt, primært i OECD-området, men også i lande som Kina, Brasilien, Indien og andre såkaldte emerging market-lande. Det betyder, at det fremtidige afkast er afhængigt af udviklingen på en række finansielle markeder, som er bestemt af den langsigtede internationale økonomiske udvikling. Spredningen er med til at reducere den risiko for tab, som er knyttet til enhver investering. I den nye ordning vil der også være væsentligt bedre mulighed for at sikre købekraften af pensionen, da investeringsstrategien løbende kan tilpasses den økonomiske situation. Med det nuværende lave rente- og inflationsniveau må det dog forventes, at pensionen i den nye ordning løbende vil miste købekraft i samme takt som gammel ordning, hvis det aldersafhængige tillæg tilvælges. Det skyldes, at det aldersafhængige tillæg er en slags forskud på de fremtidige bonusstigninger Hvilke afkastforudsætninger er der anvendt i pensionsoversigterne (pensionsprognoserne)? Prognoserne i pensionsoversigterne for ikke-pensionerede medlemmer er beregnet på basis af følgende samfundsforudsætninger fra Finansrådet og Forsikring & Pension, der er gældende for 2015 og frem: SAMFUNDSFORUDSÆTNINGER, PCT. P.A Aktieafkast 5,5 7,0 Obligationsafkast 2,5 4,0 Ejendomsafkast 5,5 7,0 Inflation 1,0 2,0 Disse prognoseforudsætninger skal med mindre der eksplicit oplyses andet anvendes af alle pensionsselskaber til brug ved beregninger til medlemmer og kunder. Forudsætnin- Side 12

13 gerne revurderes årligt af Finansrådet og Forsikring & Pension for at sikre, at de er så retvisende som muligt. Det forventede afkast ved investeringsstrategien for den nye ordning er 4,8 pct. på langt sigt. Det er væsentligt højere end det forventede afkast for den garanterede pension, og det er overvejende sandsynligt, at afkastet for den nye ordning kommer til at være højere end for den garanterede pension. Der vil dog være situationer, hvor det ikke vil være tilfældet, f.eks. hvis hele verden oplever deflation i kombination med lave afkast på aktier og ejendomme. 6. SÆRLIGT FOR PENSIONISTER Pensionskassen har af systemmæssige grunde ikke mulighed for at tilbyde at foretage individuelle prognoseberegninger for fremtidige udbetalinger for pensionisterne. I grafen nedenfor kan du i stedet for se eksempler på en prognose for udviklingen i udbetalingen i både den gamle og den nye ordning for en typisk invalidepensionist på 40 år og 60 år, samt for en alderspensionist på 70 år. Der er anvendt samme prognoseforudsætninger som for ikke-pensionerede medlemmer, og det er forudsat, at pensionisten har valgt at få udbetalt det aldersafhængige tillæg. Faldet i udbetalingen fra den nye ordning i de første år skyldes, at der forventes et lavere afkast i end på langt sigt. Der er i beregningerne ikke taget højde for, at levetidsforudsætningerne er ændret, hvilket forventes at betyde, at der i nogle år fremover tilskrives risikobonus. Derfor giver grafen særligt i begyndelsen af perioden et lidt pessimistisk billede af den forventede udvikling i udbetalingerne fra den nye ordning. Udbetalingen fra gammel ordning vil være stort set uforandret i forhold til i dag. Side 13

14 7. KONKLUSION Informationsmaterialet beskriver nogle af de generelle forhold, som du skal have med i dine overvejelser, før du træffer et valg. Derudover kan der være individuelle forhold, som har betydning for, om den nye ordning vil være bedst for dig. For mange vil det være en fordel, men for nogle vil omtegningen medføre en så stor nedsættelse af grundpensionen, at det højere forventede afkast fremover ikke vil kunne nå at kompensere for den lavere grundpension, selvom der lægges pensionisttillæg og omtegningsbonus oveni. Generelt vil det være en fordel at omtegne for alle børnepensionisterne og de fleste medlemmer under 75 år: Det skyldes for det første, at pensionsopsparingen bliver højere efter omtegning. For det andet udbetales pensionisttillæg i den nye ordning, hvilket ikke er tilfældet i den gamle ordning. I 2014 er pensionisttillægget 13 pct. Pensionisttillægget er ikke garanteret. Den nye ordning har også bedre mulighed for at beskytte pensionens købekraft. Det forventede afkast er dobbelt så højt i den nye ordning 4,8 pct. ifølge samfundsforudsætningerne på langt sigt hvorimod afkastet i den gamle ordning kun forventes at blive omkring 2 pct. Ved at omtegne giver du afkald på den ubetingede garanti. Det giver nogle fordele, men også en større usikkerhed: Det faktiske afkast i den nye ordning kan nemlig blive både højere og lavere end det forventede afkast på 4,8 pct. alt afhængig af den økonomiske udvikling. Afkastet kan også blive mindre end i den gamle ordning, selvom sandsynligheden herfor er meget lille. Derudover betyder de forskellige levetidsforudsætninger i de to ordninger, at afkastet skal være mellem 0,75-1,75 pct.point højere i den nye ordning for at få den samme årlige pension som i den gamle ordning. Vil du vide mere om, hvorvidt omtegning er en fordel for dig, er du velkommen til at kontakte pensionskassen. Side 14

15 8. ORDLISTE Aldersafhængigt tillæg Det aldersafhængige tillæg trækkes fra din pensionsopsparing ligesom den almindelige pensionsudbetaling. Det giver en højere udbetaling tidligt i forløbet. Til gengæld bliver de årlige fremtidige stigninger mindre. Det aldersafhængige tillæg kan vælges i ordninger med betinget garanti, eller ordninger hvor grundlagsrenten er 3 pct. Det aldersafhængige tillæg er ikke garanteret. Alderspension Månedlig pension, der udbetales livsvarigt. Alderssum Du kan som medlem vælge at konvertere en del af din alderspension til en engangsudbetaling - alderssummen - som du kan få udbetalt på et tidspunkt, fra du fylder 60, og til du går på pension. Du kan kun vælge alderssum, hvis du er begyndt at indbetale til pensionskassen inden 1. januar 1993 og ikke har skiftet til den nye pensionsordning. Hvis du omtegner, har du ikke længere adgang til alderssum. Betinget pension/betinget garanti Den nye ordning og en del af den gamle ordning har betinget garanti og en grundlagsrente på 0 pct. Det betyder, at pensionens grundbeløb kun er garanteret, så længe visse forudsætninger for levetid og rente er opfyldt. Børnepension Månedlig pension, der udbetales til medlemmets børn under 21 år ved medlemmets død, alders- eller invalidepensionering. Egenkapital Den del af pensionskassens formue, som ikke er henført til medlemmerne som pensionsmæssige hensættelser. Garanteret pension En del af den gamle ordning har en garanteret grundlagsrente på 3-4 pct. Garantien betyder, at pensionens grundbeløb som udgangspunkt ikke kan sættes ned. De garanterede pensioner kan dog sættes ned, hvis pensionskassen ikke kan leve op til lovgivningens solvenskrav. Grundlagsrente Den rente, som på forhånd er indregnet i din pension. Grundpension Den pension, der er beregnet ud fra det tekniske grundlag med grundlagsrenten, det forventede medlemsbidrag, allerede tilskrevet bonus og en række forudsætninger fx om levetid og invaliditet. Side 15

16 Kollektivt bonuspotentiale Den del af pensionskassens formue, der er henført til medlemmerne kollektivt i en kontributionsgruppe og endnu ikke fordelt til det enkelte medlem. Det skal sikre en jævn bonustilskrivning fremover. Omtegningsbonus Omtegningsbonus er sammensat af din andel af gevinsten fra renteforsikringerne og af det kollektive bonuspotentiale fra den gamle ordning fratrukket din andel af det kollektive bonuspotentiale i den nye ordning. Ved beregning af omtegningsbonus er der indregnet et risikofradrag, der skal sikre, at de tilbageværende medlemmer og pensionister i den gamle ordning ikke bliver dårligere stillet som følge af, at nogle medlemmer og pensionister omtegner. Pensionisttillæg Det er en form for udlodning af andelen af pensionskassens egenkapital. Pensionisttillægget udbetales oven i den beregnede pension i den nye ordning og i den lille gruppe af gamle ordninger med en grundlagsrente på 3 pct.. For garanterede pensioner (gammel ordning) med en grundlagsrente på 4 pct. eller 3,5 pct. udbetales der ikke pensionisttillæg. Pensionisttillægget er ikke garanteret. Renteforsikring Et finansielt instrument, som beskytter mod rentefald, så pensionskassen kan opfylde garantierne. Når renten falder, opnås en gevinst. Stiger renten, tabes der på forsikringen. Solvens Pensionskassen skal til enhver tid opfylde lovgivningens krav til egenkapital (solvens) for at kunne forsætte pensionskassens virke. Tegningsgrundlag De forudsætninger og regler, som pensionerne beregnes ud fra, bl.a. grundlagsrente, dødelighed og invaliditet. Ægtefælle-/samleverpension Månedlig pension, som udbetales til medlemmets ægtefælle eller samlever ved medlemmets død. Pensionen udbetales, så længe ægtefællen/samleveren lever. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Side 16

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 7 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 8 Vision...

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere