Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv"

Transkript

1 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge- og realkreditinstitutter i form af pengepolitiske lån, lån til kontantdepoter og intradag-kredit. Långivning sker mod sikkerhed. Ultimo 2012 var der stillet sikkerheder over for Nationalbanken med en samlet belåningsværdi på 371,8 mia. kr., jf. Nationalbankens regnskab Indtil 2008 bestod Nationalbankens sikkerhedsgrundlag primært af stats- og realkreditobligationer registreret i VP Securities A/S og noteret på Nasdaq OMX København. Disse traditionelle aktivtyper er relativt værdifaste, nemme at værdiansætte og realisere samt forholdsvis enkle at håndtere. Den finansielle krise og de deraf afledte likviditetsproblemer i interbank-markedet har sammen med voksende krav om sikkerhedsstillelse for lån selv mellem store finansielle markedsdeltagere øget behovet for konvertering af ikke-likvide aktiver til likviditet 1 og dermed til inddragelse af nye typer af sikkerheder i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag. Dette behov er imødekommet, dels ved udvidelse af det permanente sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet 2, dels ved midlertidige udvidelser af sikkerhedsgrundlaget med nye typer af sikkerhed. Nationalbanken har tidligere beskrevet de hensyn, der ligger bag fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag, jf. Poffet (2010) og Pedersen (2009). Vigtige hensyn er bl.a. at minimere Nationalbankens risici og omkostninger ved håndtering af sikkerheden. Ved fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag er det ligeledes væsentligt at iagttage alle juridiske krav, der er nødvendige for at sikre Nationalbankens sikkerhed 3. 1 Det kan ske enten i form af belåning af disse aktiver eller ved medregning af aktiverne ved opgørelsen af instituttets likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed. 2 Nationalbanken har også indført andre foranstaltninger for at understøtte pengeinstitutternes likviditet, idet lånemulighederne i Nationalbanken er udvidet med 6-måneders lån og 3-årige lån. 3 Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag pantsættes på traditionel vis til Nationalbanken og kan ikke belånes under den såkaldte sikkerhedsret. De forskellige metoder til sikkerhedsstillelse er nærmere beskrevet i Andersen og Gürtler (2003).

2 94 Denne artikel beskriver kort de sikkerheder, der i dag er omfattet af Nationalbankens permanente og midlertidige sikkerhedsgrundlag. Desuden gennemgås de særlige juridiske forhold forbundet med at acceptere udlån og sektorselskabsaktier som sikkerhed for lån i danske kroner 1 samt de heraf afledte operationelle forhold. Endelig skitseres i hovedtræk sikkerhedsgrundlaget i andre centralbanker, herunder belåning af udlån i Eurosystemet. NATIONALBANKENS PERMANENTE SIKKERHEDSGRUNDLAG Nationalbankens permanente sikkerhedsgrundlag for kredit i danske kroner består i dag af: VP-registrerede aktiver i danske kroner og euro, der er optaget til handel på Nasdaq OMX København: Papirer udstedt af den danske stat, Fiskeribanken eller Hypotekbanken, Obligationer garanteret af den danske stat, Obligationer udstedt af Kommunekredit, Obligationer udstedt af Færøernes landsstyre, Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, SDO, og særligt dækkede realkreditobligationer, SDRO, udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit, Seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO, som opfylder betingelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., 15 eller lov om finansiel virksomhed, 152b, junior covered bonds, og som opfylder en række kreditvurderingskrav, som er nærmere fastsat af Nationalbanken, samt Indestående på afkastkonti i danske kroner i Nationalbanken. Aktiverne må som udgangspunkt ikke være udstedt eller garanteret af låntageren eller af en enhed, som låntageren har snævre forbindelser 2 med. De papirer, som Nationalbanken til enhver tid accepterer som sikkerhed for kredit i danske kroner, fremgår af en liste på Nationalbankens hjemmeside ( 1 Nationalbanken yder også intradag-kredit i euro mod sikkerhed, der opfylder de af Den Europæiske Centralbank, ECB, fastsatte betingelser. Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag kan alene anvendes som sikkerhed for lån i danske kroner. 2 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

3 95 Siden 2011 har pengeinstitutter med hjemsted i Danmark desuden kunnet belåne udlån i Nationalbanken. Nationalbankens håndtering af udlån som sikkerhed for lån i danske kroner er beskrevet i det følgende. UDLÅN I SIKKERHEDSGRUNDLAGET Langt den største aktivgruppe i de fleste pengeinstitutters balancer er deres udlånsporteføljer. Udlån har ikke tidligere været anset som en potentiel sikkerhed for Nationalbanken, dels fordi sikringsakten for at opnå beskyttelse over for pantsætters kreditorer var meddelelse til den enkelte debitor, jf. gældsbrevsloven, 31, stk. 2, som ville være en særdeles omkostningskrævende operation, dels fordi værdiansættelse og realisation er praktisk vanskeligt at håndtere. Tilsvarende gjorde sig også gældende i andre EU-lande. I forbindelse med Europa-Kommissionens overvejelser om eventuelle forbedringer af direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (collateral-direktivet) fremsatte Den Europæiske Centralbank, ECB, derfor ønske om, at der blev indført en særlig operationelt håndterbar procedure for sikringsakten ved pantsætning af pengeinstitutters udlån, således at det blev enklere for institutterne at pantsætte deres udlån og dermed øge mængden af belånbare aktiver. Collateral-direktivet blev ændret 1 i overensstemmelse hermed og implementeret i den danske værdipapirhandelslov i Lovens kapitel 18 a giver nu mulighed for, at en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse indgået mellem fx en centralbank og et pengeinstitut kan indeholde en bestemmelse om sikkerhed i pengeinstitutternes udlån. Sikringsakten er panthavers modtagelse af en liste, der identificerer de enkelte pantsatte udlån, og dermed ikke meddelelse til den enkelte debitor, som det i øvrigt er reglen ved pant i simple fordringer. Dette gjorde det muligt at udvide det permanente sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet. Udvidelsen blev gennemført i oktober 2011 for at forbedre pengeinstitutternes adgang til likviditet, forud for at institutternes gældsudstedelser med individuel statsgaranti udløber. Ved indførelsen af muligheden for at belåne udlån i Nationalbanken blev det yderligere sikkerhedsgrundlag anslået til en belåningsværdi på op mod 400 mia. kr. Et pengeinstitut kan endvidere forbedre sin likviditet ved opgørelsen i henhold til lov om finansiel virksomhed, 152, jf. Risbjerg og Sangill 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer. 2 Lov nr af 21. december 2010.

4 96 (2012), uden de facto-pantsætning af udlån. Det sker ved, at instituttet får godkendt udlån som sikkerhedsstillelse på grundlag af en revisorerklæring om, at de af instituttets udlån, der er anført på en låneliste, opfylder Nationalbankens krav. Ved Nationalbankens godkendelse får pengeinstituttet mulighed for at belåne de udlån, der er anført på listen. Finanstilsynet anerkender dette som et lånetilsagn fra Nationalbanken, hvorefter udlånene kan medregnes i opgørelsen af det pågældende instituts lovpligtige likviditet efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet, uanset de ikke er pantsat. I boks 1 gives et overblik over Nationalbankens krav til godkendelse af udlån som sikkerhedsstillelse. I figur 1 vises brugen af udlån som sikkerhed i Nationalbanken. En stor andel af udlånene er ikke pantsat til Nationalbanken, men godkendt dertil. I marts og september 2012 steg pantsætningen af udlån som følge af, at det blev muligt at optage 3-årige lån i Nationalbanken. Belåningsværdien af såvel pantsatte udlån som udlån, der ikke er pantsat, men godkendt dertil, har været svagt faldende siden da. Ultimo juli 2013 udgjorde udlån ca. 6 pct. af de aktiver, som var pantsat til Nationalbanken til sikkerhed for kredit i danske kroner, mod 21 pct. i ECB. BELÅNINGSVÆRDI AF UDLÅN SOM SIKKERHED I NATIONALBANKEN Figur 1 Mia. kr dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 Pantsat Ikke pantsat Anm.: "Ikke pantsat" angiver udlån, som ikke er pantsat til Nationalbanken, men som er godkendt dertil. Værdierne er efter haircut, margin og fradrag. Kilde: Danmarks Nationalbank

5 97 NATIONALBANKENS KRAV TIL GODKENDELSE AF UDLÅN SOM SIKKERHEDSSTILLELSE I HOVEDTRÆK Boks 1 Som en forudsætning for at udlån kan indgå i sikkerhedsgrundlaget, skal pengeinstituttet indsende følgende dokumentation til Nationalbanken: Anmodning om brug af udlån som sikkerhed underskrevet af bestyrelse og direktion. I anmodningen erklærer instituttets ledelse, at der er etableret de fornødne forretningsgange, procedurer og interne kontroller. Der skal årligt indsendes en opdateret erklæring fra instituttets ledelse. Erklæring fra ekstern revisor om, at instituttet har de nødvendige forretningsgange og interne kontroller, til at Nationalbankens krav til udlån, supplerende sikkerhedsstillelse mv. kan overholdes, samt at de udlån, der kan pantsættes det kommende kvartal, og som er opført på en liste, opfylder Nationalbankens krav. Instituttet skal desuden hvert kvartal indsende en opdateret revisorerklæring uden anmærkninger. Pantsætningserklæring. Udlånenes bonitet kontrolleres af et uafhængigt revisionsfirma med passende intervaller, der fastlægges af Finanstilsynet på grundlag af en risikovurdering. Krav til udlånene: Simple fordringer af god kvalitet 1. Ydet til privatkunder, offentlige institutioner og/eller ikke-finansielle virksomheder, der har bopæl eller hjemsted i Kongeriget Danmark, og som ikke har snævre forbindelser til pengeinstituttet. En debitor må højst være debitor eller meddebitor på 10 pct. af de pantsatte udlån. Må tidligst forfalde til betaling en måned efter pantsætningen. Værdiopgørelse af udlånene: Udlånenes værdi opgøres til restgælden, kassekreditter dog til 90 pct. af saldoen. Udlån i fremmed valuta fradrages 3-10 pct. i restgæld/saldo afhængig af den konkrete valuta. Derefter fradrages krav på pengeinstituttet, som debitor i henhold til udlånet kan modregne. Belåningsværdien udgør udlånets værdi med fradrag af 35 pct. Ved pantsætning af udlån skal pengeinstituttet desuden indsende følgende materiale: En liste over de udlån fra listen godkendt af revisor, der ønskes pantsat. Opdateret liste hver måned over pantsatte udlån. Udlånenes belåningsværdi indgår i opgørelsen af den samlede belåningsværdi af de sikkerheder, pengeinstituttet har stillet. Ved et fald i værdien i løbet af måneden til under 95 pct. af udlånenes værdi ved pantsætningen skal instituttet stille supplerende sikkerhed. 1 Finanstilsynets definitioner for udlån tilhørende bonitetskategori 3 eller 2 a, jf. definitionen heraf på Finanstilsynets hjemmeside.

6 98 Særlige forhold ved sikkerhed i udlån Når pengeinstitutter pantsætter udlån, er det en portefølje af udlån, de pantsætter. Porteføljen kan i princippet bestå af samtlige instituttets udlån, der opfylder Nationalbankens krav, eller en delmængde deraf. Ved pantsætning af simple fordringer på traditionel vis efter gældsbrevslovens regler tillades pantsætters fortsatte rådighed over ydelser på fordringen kun i begrænset omfang. Modtager pantsætter fortsat afdrag og indfrielser, skal de afregnes til panthaver, og denne skal føre kontrol med afregningen. Er det ikke tilfældet, er der risiko for, at pantsætningen ikke anses for reel (der er ikke sket "effektiv rådighedsberøvelse") og kan tilsidesættes i tilfælde af fx konkurs, jf. Iversen m.fl. (2012) og Rohde (2012). Anderledes forholder det sig, når udlån pantsættes i henhold til reglerne i værdipapirhandelsloven. Som anført i lovbemærkningerne er det praktiske udgangspunkt således, at pengeinstituttet fortsat modtager de løbende indbetalinger på udlånet og i det hele taget beholder den fulde kundekontakt. Pantsætning af udlån til Nationalbanken omfatter også krav på renter, afdrag og indfrielser, men det aftales, at pengeinstituttet bevarer retten til at oppebære disse betalinger indtil videre 1. Det har betydning for Nationalbankens operationelle håndtering af pant i udlån, som beskrives i det følgende. Værdiansættelse og kontrol Nationalbanken har som udgangspunkt ikke viden om en eventuel værdiforringelse af den pantsatte portefølje af udlån, hverken på enkeltlåns- eller på porteføljeniveau. Ud over afdrag og indfrielser kan værdiforringelsen bestå i, at nogle udlån ikke længere opfylder betingelserne for belåning, herunder særligt bonitetskravet, jf. boks 1. Da debitorerne i henhold til de pantsatte udlån beholder deres eventuelle ret til at modregne fx indlån i tilfælde af pengeinstituttets konkurs, kan også udsving i debitorernes modkrav medføre løbende ændringer i udlånsporteføljens værdi. For at sikre at Nationalbankens krav til sikkerhedens værdi til stadighed er opfyldt og for at imødegå risikoen for, at pantsætningen i tilfælde af pengeinstituttets konkurs kan tilsidesættes som følge af manglende kontrol fra Nationalbankens side, stiller Nationalbanken krav om, at institutterne er i stand til løbende at følge værdien af udlånene på listen. Desuden kræves en erklæring fra instituttets ledelse om, at det har etableret de nødvendige forretningsgange, procedurer og interne kon- 1 Nationalbanken er berettiget til at kræve, at betalinger fremover skal ske til en konto, der er pantsat til Nationalbanken.

7 99 troller til at kunne leve op til dette (selvcertificering). Endvidere skal instituttet indsende en ny liste over pantsatte udlån en gang om måneden. Instituttets eksterne revisor skal hvert kvartal erklære, at forretningsgange og kontroller er tilstrækkelige, og at de udlån, der er medtaget på listen over udlån, der kan pantsættes det kommende kvartal, opfylder Nationalbankens krav. Endelig er der via Finanstilsynet etableret yderligere en uafhængig kontrol af, at udlånene opfylder kravene for belåning. Denne kontrol udføres af et uafhængigt revisionsfirma, der ikke kan være pengeinstituttets egen eksterne revision, og foretages med passende intervaller. Det er aftalt mellem Nationalbanken og det enkelte pengeinstitut, at Nationalbankens panteret i udlånene også omfatter de sikkerheder, som debitor i henhold til udlånet måtte have stillet over for det pantsættende institut. For at en sådan frempantsætning af sikkerheder til Nationalbanken med sikkerhed skal være beskyttet over for instituttets aftaleparter og kreditorer, skal den type sikringsakt iagttages, der vedrører den enkelte aktivtype. En sådan sikringsakt foretages imidlertid ikke, da dette vil være operationelt uhåndterbart for Nationalbanken. Aftalen om pant i de bagvedliggende sikkerheder er bindende i forholdet mellem instituttet og Nationalbanken, men Nationalbankens pant i disse kan ikke med sikkerhed gøres gældende over for tredjemand i alle tilfælde. Bagvedliggende sikkerheder indgår derfor ikke i vurderingen af et udlåns bonitet eller ved opgørelsen af dets belåningsværdi. Supplerende sikkerhed ved pant i udlån Belåningsværdien opgøres, for så vidt angår det traditionelle sikkerhedsgrundlag, dagligt. Derimod kan belåningsværdien af udlån i de fleste tilfælde kun vanskeligt opgøres på daglig basis og kan ikke foretages af Nationalbanken. Pengeinstituttet indsender derfor en liste over de pantsatte udlån en gang om måneden. Belåningsværdien af udlånene indgår i den efterfølgende måned i den daglige opgørelse af instituttets samlede sikkerhedsstillelse. Metoden bygger på en forudsætning om, at værdien af de pantsatte udlån er uændret inden for en måned. For at sikre sig mod værdifald i løbet af måneden stiller Nationalbanken derfor krav om, at pengeinstituttet løbende og med passende intervaller skal sikre sig, at værdien af de pantsatte udlån ikke falder til under 95 pct. af værdien på pantsætningstidspunktet. Sker det, skal instituttet straks sende en supplerende liste over udlån, der pantsættes. Lånene skal være indeholdt i den liste, som revisor på forhånd har erklæret sig om. Det fremgår i øvrigt af ledelsens og revisors erklæringer, at de procedurer, systemer mv., som instituttet har indført, også sikrer, at aftalen om at stille supplerende sikkerhed kan overholdes.

8 100 Realisation af udlån Der ikke et egentligt marked for udlån. Realisation af udlån i tilfælde af pengeinstituttets misligholdelse af sine forpligtelser over for Nationalbanken vil derfor også medføre operationelle udfordringer. Nationalbanken kan ifølge pantsætningserklæringen vælge at sælge de pantsatte udlån, samlet eller i mindre porteføljer, at overtage udlånene til eje og selv inddrive dem eller en kombination af salg og inddrivelse. Vælger Nationalbanken at overtage udlånene til eje, skal det i henhold til pantsætningserklæringen og i overensstemmelse med værdipapirhandelsloven ske på grundlag af en kommercielt forsvarlig prisansættelse foretaget af tredjemand. NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG Som følge af den finansielle krise har Nationalbanken, ud over at indføre udlån i det permanente sikkerhedsgrundlag, lavet en række midlertidige foranstaltninger for at lette bankernes adgang til likviditet. Første gang var i maj 2008, hvor Nationalbanken udvidede sikkerhedsgrundlaget med de såkaldte låneobligationer, jf. Pedersen (2009). Obligationerne kunne udstedes i forbindelse med, at et pengeinstitut opnåede lån hos et andet. Sidstnævnte kunne herefter stille obligationen til sikkerhed for lån i Nationalbanken. Senere samme år gav Nationalbanken institutterne adgang til, efter ansøgning og efter bevilling af Nationalbankens direktion, at opnå lån på basis af det enkelte instituts overskydende lovmæssige solvens opgjort som forskellen mellem basiskapital og individuelle solvensbehov. Solvenslåneordningen var således nærmere baseret på en kreditvurdering end udtryk for en sikkerhedsstillelse over for Nationalbanken i ordets traditionelle forstand. Senere udvidede Nationalbanken det midlertidige sikkerhedsgrundlag med en række andre aktiver, hvoraf nogle siden hen er udfaset. De aktiver, der i dag indgår i det midlertidige sikkerhedsgrundlag, er beskrevet i det følgende. En oversigt over udviklingen i Nationalbankens midlertidige sikkerhedsgrundlag fra 2008 til i dag fremgår af boks 2. SEKTORSELSKABSAKTIER I SIKKERHEDSGRUNDLAGET I september 2008 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med bl.a. noterede og unoterede aktier udstedt af selskaber i Kongeriget Danmark, i danske kroner eller euro, jf. boks 2. Ordningen udløb i februar 2011, men blev delvist genindført i august 2011, hvor det midlertidige sikkerhedsgrundlag blev udvidet med aktier udstedt af selskaber,

9 101 NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG SIDEN 2008 Boks 2 Ophørte foranstaltninger: Maj 2008: Låneobligationer (ophørt februar 2011). September 2008: Solvenslåneordningen (ophørt februar 2011). September 2008: Noterede og VP-registrerede aktier, investeringsforeningsbeviser og seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds) af foreninger eller selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophørt februar 2011). September 2008: Unoterede aktier efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse, udstedt af selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophørt feb. 2011). Juni 2009: Noteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (ophørt september 2010). Juli 2009: Unoteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (ophørt september 2010). Eksisterende foranstaltninger: Juni 2009: Noteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabilitet, 16a) ikke-efterstillet usikret gæld samt noteret, VP-registreret og statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds). Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013). Juli 2009: Unoteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabilitet 16a) ikke-efterstillet usikret gæld og unoteret, VP-registreret og statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds). Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013). Februar 2010: VP-registrerede SPV-obligationer (udløber december 2013). August 2011: Sektorselskabsaktier (skal opsiges med 30 dages varsel). Maj 2012: Noteret og unoteret VP-registreret egen statsgaranteret ikkeefterstillet usikret gæld udstedt af pengeinstitutter i danske kroner eller euro (ophører december 2016). Maj 2012: Sektorselskabsobligationer efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse (skal opsiges med 30 dages varsel). der fortrinsvis ejes af en række finansielle virksomheder i fællesskab (de såkaldte sektorselskabsaktier). Stort set alle pengeinstitutter ejer andele i ét eller flere af disse selskaber, hvorfor aktierne har betydning for en bred kreds af Nationalbankens kontohavere. Det er en medvirkende årsag til, at Nationalbanken belåner netop disse aktier. Ultimo juli 2013 havde institutterne pantsat sektorselskabsaktier til en belåningsværdi på 559 mio. kr. De sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Nationalbanken, fremgår af en liste på Nationalbankens hjemmeside 1. Lån- 1 De sektorselskaber, hvis udstedelser pr er godkendt til belåning i Nationalbanken, er: DLR Kredit A/S, BI Holding A/S, PRAS A/S, Sparinvest Holding A/S, Garanti Invest A/S, Letpension AS, Multidata Holding A/S, Nets Holding A/S, Skandinavisk Data Center A/S og VP Securities A/S.

10 102 tager må ikke belåne aktier, der er egne udstedelser eller udstedt af et selskab med snævre forbindelser til låntager 1. Der er visse praktiske og juridiske forhold omkring sektorselskabsaktier, der gør dem mere komplicererede at håndtere som sikkerhed end fx stats- og realkreditobligationer. I maj 2012 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med obligationer udstedt af disse sektorselskaber. Der er p.t. ingen belånbare sektorselskabsobligationer, og de behandles derfor ikke nærmere. Belåning af sektorselskabsaktier Hvis der er tale om VP-registrerede aktier (fondsaktiver) 2, er sikringsakten registrering i en værdipapircentral, jf. værdipapirhandelsloven, 66. VP-registrerede sektorselskabsaktier overføres ved pantsætningen til et spærret VP-depot. I depotet er tillige registreret eventuelle øvrige sikkerheder omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag, som instituttet måtte have pantsat til Nationalbanken. Sikringsakten ved papirløse aktier, der ikke er VP-registrerede, er meddelelse til selskabet eller en eventuel ejerbogsfører, jf. selskabsloven, 65. Aktien kan først belånes, når Nationalbanken har modtaget bekræftelse fra selskabet henholdsvis ejerbogsføreren om, at Nationalbankens panteret er registreret, og at der ikke er noteret andre rettighedshavere. Ingen af de sektorselskaber, der i dag figurerer på Nationalbankens liste over belånbare aktier, har udstedt fysiske aktiebreve. Sikkerhed i sektorselskabsaktier omfatter afkast, herunder udbytte. Stemmeretten udøves fortsat af pantsætter. Sektorselskabsaktier, der kan belånes i Nationalbanken, kan medregnes i pengeinstitutternes likviditetsopgørelse i medfør af 152 i lov om finansiel virksomhed under visse forudsætninger, der er fastsat af Finanstilsynet og gengivet på Nationalbankens hjemmeside. Særlige forhold ved pant i sektorselskabsaktier Sektorselskaberne er, som nævnt ovenfor, etableret og ejet af finansielle virksomheder, der har en fælles interesse i at drive selskabet, idet selskabet leverer en række ydelser til ejerne, som det er fordelagtigt for ejerne at samarbejde om. Det betyder, at der ofte er vedtægtsmæssige bestemmelser eller ejeraftaler, der regulerer bl.a. adgangen til pantsætning af aktien og/eller forkøbsrettigheder. 1 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut. 2 Følgende sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Nationalbanken, er VP-registrerede: DLR Kredit A/S, Sparinvest Holding A/S og VP Securities A/S.

11 103 Adgang til pantsætning Ved godkendelse af sektorselskabsaktier til belåning indhenter Nationalbanken erklæringer fra sektorselskaberne om, at der ikke i selskabets vedtægter eller ejeraftaler er forhold, som forhindrer, at aktierne gyldigt kan pantsættes til Nationalbanken. Indeholder vedtægter eller ejeraftaler forbud mod pantsætning af aktierne uden bestyrelsens samtykke, indhenter Nationalbanken samtykke fra selskabets bestyrelse til, at aktierne kan pantsættes til Nationalbanken. Pantsætningen indebærer, at pantsætter ikke kan disponere over aktierne ved salg eller lignende uden Nationalbankens samtykke. Værdiansættelse og realisation Administrationen af ordningen i Nationalbanken er manuel, og som udgangspunkt opdateres belåningsværdien af pantsatte sektorselskabsaktier én gang om ugen. De sektorselskabsaktier, der i dag belånes i Nationalbanken, er ikke børsnoterede. Derfor er der etableret en procedure, hvor foreningen Lokale Pengeinstitutter, som de institutter, der har pantsat sektorselskabsaktier, typisk er medlemmer af, leverer de relevante oplysninger til brug for Nationalbankens værdiansættelse. Belåningsværdien beregnes af Nationalbanken bl.a. under hensyntagen til eventuelle kursaftaler i forbindelse med forkøbsrettigheder og efter fradrag af et haircut på 20 pct. De fleste vedtægter indeholder regler om forkøbsrettigheder for de øvrige aktionærer. Disse regler vil Nationalbanken skulle iagttage ved en eventuel realisation af aktierne som følge af pantsætters misligholdelse af sine forpligtelser. Udnyttes en forkøbsret ikke, vil salg kunne ske til tredjemand, der ofte vil skulle godkendes af selskabets bestyrelse. I nogle tilfælde indeholder vedtægter og/eller ejeraftaler begrænsninger for, hvem aktien kan sælges til. Fx kan aktionærerne i nogle selskaber alene være pengeinstitutter. ANDRE AKTIVER I DET MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG Nationalbankens midlertidige sikkerhedsgrundlag indeholder i dag, ud over sektorselskabsaktier, også en række øvrige aktiver, som imidlertid ikke er forbundet med særlige juridiske problemstillinger. Aktiverne nævnes kort nedenfor. Usikret gæld og junior covered bonds med statsgaranti Indtil til 30. december 2016 kan der stilles sikkerhed for kredit i danske kroner i form af gældsudstedelser, herunder beholdninger af egne ud-

12 104 stedte obligationer 1, med status som ikke-efterstillet usikret gæld med statsgaranti. Ultimo juli 2013 udgjorde belåningsværdien af denne type obligationer pantsat til Nationalbanken 5,1 mia. kr. Indtil 30. december 2013 kan der tillige stilles sikkerhed i form af statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds), der ikke lever op til Nationalbankens kreditvurderingskrav. Der er p.t. ikke pantsat sådanne aktiver. Junior covered bonds, der opfylder Nationalbankens kreditvurderingskrav, indgår i det permanente sikkerhedsgrundlag. For at være belånbar skal udstedelsen fremgå af den til enhver tid offentliggjorte liste over garanterede udstedelser på Finansiel Stabilitets hjemmeside samt opfylde Nationalbankens øvrige krav, herunder at udstedelsen er VP-registreret og udstedt i danske kroner eller euro. SPV-obligationer Indtil 30. december 2013 kan der endvidere stilles sikkerhed i form af såkaldte SPV-obligationer. Formålet med SPV-modellen er at give mindre pengeinstitutter mulighed for i fællesskab at skabe obligationsudstedelser, der har en større volumen end institutternes individuelle udstedelser og dermed er mere attraktive for investorerne. SPVobligationer er udstedt af et selskab (et SPV), hvis eneste formål er at yde statsgaranterede lån til danske pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt realkreditinstitutter. SPV-obligationerne skal opfylde en række standardbetingelser fastsat af Nationalbanken. Obligationerne skal være i danske kroner eller euro og udstedt i Danmark eller et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS. Ligeledes skal udsteder være hjemmehørende i Danmark eller et andet land inden for EØS, og obligationerne skal være undergivet dansk ret eller et andet EØS-lands ret. Et krav om dansk ret ville kunne svække interessen hos udenlandske investorer. SPV-obligationer skal være VP-registrerede. SPVobligationerne er på linje med sektorselskabsaktier belånbare efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse. Der foreligger indtil nu ingen konkrete anmodninger om belåning af SPV-obligationer. 1 Muligheden for at belåne egne udstedte obligationer blev indført i forbindelse med aktstykke 51 af 14. februar 2012, hvor det er forudsat, at nye statsgaranterede udstedelser ikke skal kunne omsættes, men belånes direkte i Nationalbanken.

13 105 PERMANENT SIKKERHEDSGRUNDLAG Tabel 1 ECB Fed (OMO) 1 Fed (SF) 1 BoE BoE Riksbanken 4 Norges Standard 2 Udvidet 2 SNB 3 Bank Nationalbanken Statspapirer mv X X X X X X X X X Dækkede obligationer 6. X - X - X X X X X Bankobligationer 7... X - X - X Erhvervsobligationer 8... X - X - X X X X - Asset-backed securities X X X - X - - X - Bankudlån... X - X - X X Udenlandske obligationer... X - X X X X X X - Multilaterale institutioners obligationer... X X X X X X X - Anden valuta (antal ) Kilde: Centralbankernes hjemmesider. 1 Federal Reserve, FED, accepterer alene treasury securities og mortgage-backed securities fra Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae og Federal Home Loan Banks som sikkerhed for deres open market operations, OMO, men et langt bredere udvalg af aktivtyper udstedt i et bredere udvalg af valutaer som sikkerhed for lån ydet i forbindelse med "the Discount Window" (stående facilitet) og for intradag-kredit. 2 Bank of Englands, BoE's, standard sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med de ordinære markedsoperationer og intradag-kredit. Det udvidede sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med "the Discount Window Facility" og udvidede ordinære markedsoperationer med lang løbetid. 3 Schweizerische Nationalbank. 4 For så vidt angår de ordinære markedsoperationer omfatter sikkerhedsgrundlaget kun værdipapirer i svenske kroner. Sveriges Riksbank har besluttet, at ABS'er fra og med 1. januar 2014 ikke længere er belånbare. 5 Omfatter ligeledes statsgaranterede papirer samt regionale og lokale myndigheders udstedelser. 6 Ved dækkede obligationer (covered bonds) har investor fortrinsstilling til en bagvedliggende cover pool af finansielle aktiver. 7 I BoE og Riksbanken er kun statsgaranterede bankobligationer belånbare. 8 I BoE kan enkeltstående erhvervsobligationer ikke belånes, men skal være del af en diversificeret portefølje af obligationer udstedt af forskellige virksomheder. SIKKERHEDSGRUNDLAGET I EUROSYSTEMET OG VISSE ANDRE LANDE Andre centralbanker anvender i dag også andre typer af sikkerheder end de traditionelle, jf. tabel 1, der indeholder en skematisk oversigt over sikkerhedsgrundlaget i en række lande samt ECB. I ingen af disse lande belånes aktier 1. Belåning af udlån i Eurosystemet Eurosystemets kreditgivning skal være baseret på passende sikkerhed. Udlån er blandt de aktiver, der kan anvendes, forudsat at udlånene og den operationelle håndtering af sikkerheden opfylder en række betingelser fastsat af ECB 2, jf. nærmere i boks 3, som overordnet angiver Eurosystemets rammer for belåning af udlån. 1 Tidligere accepterede ECB også aktier som sikkerhed, men denne mulighed ophørte i Jf. ECB's retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer af 20. september 2011, bilag I, kapitel 6 "Belånbare aktiver", ændret ved ECB's retningslinje ECB/2012/25 af 26. november 2012.

14 106 BELÅNING AF UDLÅN I EUROSYSTEMET I HOVEDTRÆK Boks 3 ECB har fastsat rammebestemmelser for belåning af gældsfordringer (udlån) i Eurosystemet, inden for hvilke de nationale centralbanker i euroområdet kan fastsætte betingelserne for eventuel belåning af gældsfordringer. De overordnede regler er: Udlån, der anvendes på tværs af landegrænser, skal have en minimumsstørrelse på euro. De enkelte centralbanker kan selv fastsætte mindstebeløbet for indenlandske udlån. Debitorer på udlånene kan være offentlige myndigheder og ikke-finansielle selskaber etableret i euroområdet samt internationale og overnationale institutioner. Udlånene skal være i euro. Udlånet og aftalen mellem instituttet og centralbanken om sikkerhed i udlånet skal være underlagt lovgivningen i en medlemsstat. Udlånene skal være af god kreditkvalitet. Der kan anvendes fire forskellige kreditvurderingsmetoder: Rating fra kreditvurderingsbureauer, interne kreditvurderingssystemer i de nationale centralbanker, låntagende instituts eget interne ratingbaserede kreditvurderingssystem, IRB, eller tredjemands kreditvurderingsværktøjer. Der skal ske årlig performanceovervågning af kreditvurderingssystemerne i overensstemmelse med ECB's nærmere fastsatte regler. Haircut tages på enkeltlånsniveau afhængigt af restløbetid, rente (fast/variabel), kreditkvalitetskategori og vurderingsmetode. Haircut kan være på op til 64,5 pct. for visse lån med lav kreditvurdering. Instituttet skal verificere udlånenes eksistens over for den långivende centralbank efter nærmere regler. Centralbanken, de nationale tilsynsmyndigheder eller eksterne revisorer skal verificere de procedurer, som instituttet anvender i den sammenhæng. Udlånene må ikke være underlagt nogen restriktioner med hensyn til pantsætning og realisation, og alle forhold, der er nødvendige for at sikre panteretten over for tredjemand i overensstemmelse med nationale regler, skal iagttages. Udlån som sikkerhed kan anvendes på tværs af landegrænser, ligesom debitor og kreditor i henhold til udlånet kan være hjemmehørende i forskellige lande. Ved pantsætning af udlån i Eurosystemet må højst to forskellige landes lovgivninger være involveret. Som en midlertidig foranstaltning besluttede ECB's styrelsesråd i december 2011, at yderligere udlån kan accepteres, forudsat at de opfylder specifikke kriterier, som er godkendt af ECB's styrelsesråd, og som kan variere for de enkelte lande. Styrelsesrådet godkendte i februar 2012 syv nationale centralbankers 1 egne kriterier. ECB's retningslinjer gælder også for sikkerhed stillet i forbindelse med Nationalbankens kreditgivning i euro. Nationalbanken vælger selv, hvilke aktivtyper den anerkender som sikkerhed for kredit i euro, under 1 Centralbankerne i Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Østrig og Portugal.

15 107 forudsætning af at aktiverne opfylder de kvalitetskrav, som ECB stiller, og at ECB's principper for risikostyring overholdes. Nationalbanken accepterer ikke udlån som sikkerhed for kredit i euro i Nationalbanken. Den administrative håndtering af belåning af udlån i de enkelte centralbanker i euroområdet, herunder de juridiske forhold, varierer og afhænger af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Den kan derfor være meget anderledes end i Danmark. De enkelte centralbankers regler fremgår af deres hjemmeside. LITTERATUR Andersen, Niels C. og Kirsten Gürtler (2003), Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal. Iversen, Bent, Lars H. Kristensen og Lars H. G. Madsen (2012), Panteret, 4. udgave, Karnov Group. Pedersen, Anders M. (2009), Sikkerhedsstillelse ved lån i centralbanker, Finans/Invest nr. 2. Poffet, Astrid H. (2010), Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal. Risbjerg, Lars og Thomas Sangill (2012), Nationalbanken og pengeinstitutternes likviditet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal. Rohde, Claus (2012), Pantsætter af simple fordringers oppebørsel af renter og afdrag, Ugeskrift for Retsvæsen.

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler

Bekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut BEK nr 1513 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0030 Senere ændringer til

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Valutareserven og styring af risiko under krisen

Valutareserven og styring af risiko under krisen Valutareserven og styring af risiko under krisen Præsentation til Den Danske Finansanalytikerforening 25. april 2012 Søren Schrøder, Kapitalmarkedsafdelingen Agenda Udviklingen i valutareserven Resultatet

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tinglysning Styrkelse af markedet

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 17.12.2016 L 344/117 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/2299 af 2. november 2016 om ændring af retningslinje (EU) 2016/65 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 6 i i lov nr. 1613 af 26. december

Læs mere

Finanstilsynet. 4. juli J.nr

Finanstilsynet. 4. juli J.nr Finanstilsynet 4. juli 2012 J.nr. 525-0001 Finanstilsynets fortolkning af 7, stk. 1, og stk. 3, 3. pkt., og 334 i lov om finansiel virksomhed i forbindelse med modtagelse af andre tilbagebetalingspligtige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding)

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer, fælles funding) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 122 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsminister (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed (Særligt dækkede obligationer,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1)

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre. love 1) Side 1 af 177 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSF 199 Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2007 af økonomi- og

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Finanstilsynets interne retningslinjer

Finanstilsynets interne retningslinjer Finanstilsynets interne retningslinjer Interne retningslinjer for økonomiske dispositioner, inhabilitet, de ansattes mulighed for at bijob og selvstændig erhvervsvirksomhed m.v. samt indberetning og godkendelse

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2009 Torsdag den 23. april 2009 Ingeniørforeningens Mødecenter 2 HOVEDDISPOSITION DEL 1.: FINANSKRISENS ANATOMI DEL 2.: DANSK REALKREDIT I DET FINANSIELLE STORMVEJR DEL 3.: DET

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26.

Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr af 26. Finanstilsynet 23. maj 2014 JURA J.nr.1068-0031 /BYA Resume af anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed - lov nr. 1613 af 26. december 2013 1. Indledning

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12. Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 43 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. februar 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 51

Læs mere

Nationalbankens 3-årige udlån. Præsentation i Den Danske Finansanalytikerforening, 25. april 2012 Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling

Nationalbankens 3-årige udlån. Præsentation i Den Danske Finansanalytikerforening, 25. april 2012 Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling Nationalbankens 3-årige udlån Præsentation i Den Danske Finansanalytikerforening, 25. april 212 Lars Risbjerg, Økonomisk Afdeling Agenda Seneste tiltag Baggrund ECB s 3-årige LTRO Vilkår for Nationalbankens

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K

Danmarks Nationalbank. Tabeltillæg D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K Danmarks Nationalbank Tabeltillæg 2007 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 7 2 NATIONALBANKENS STATUS OG MÅNEDSBALANCER Tabel Aktiver Mio.kr. Guld på udlandet Fordringer Fordringer på Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.

Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v. VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro

Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Kvartalsoversigt - 3. kvartal 29 51 Danske realkreditobligationer under den finansielle uro Carsten Andersen, Handelsafdelingen og Claus Johansen, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING I

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Internationale stresstest

Internationale stresstest 147 Internationale stresstest INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den 23. juli 2010 offentliggjorde Det Europæiske Banktilsynsudvalg, CEBS, resultaterne af en stresstest af den europæiske banksektor. Testen omfattede

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber og firmapensionskasser 1) BEK nr 1359 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0025 Senere ændringer til

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at:

Når du forholder dig til risikomærkningen af de enkelte typer af investeringsprodukter, er det vigtigt, at du er opmærksom på at: Risikomærkning af investeringsprodukter Fanø Sparekasse har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt typer af investeringsprodukter i grønne, gule

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1)

Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. 1) BEK nr 1035 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0016 Senere ændringer til

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 26. januar 2016 Sag 208/2014 (1. afdeling) Sydbank A/S (advokat Søren Halling-Overgaard) mod Maren Holding ApS (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010. til Til lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 2. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF EUROSYSTEMETS RAMMER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE

FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF EUROSYSTEMETS RAMMER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE 15. januar 2004 FORANSTALTNINGER TIL FORBEDRING AF EUROSYSTEMETS RAMMER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENFATNING AF DE INDKOMNE SVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING Den 11. juni 2003 iværksatte Eurosystemet

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv. Kapitel 3 Sikkerheder, værdiansættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande

Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 45 Offentligt Oversigt over finansielle hjælpepakker i EU og andre lande JANUAR 2009 2009 TIL DET POLITISK ØKONOMISKE UDVALG OG FINANSUDVALGET Den 14.

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit.

Ændring af balanceprincip til det overordnede balanceprincip vil også gælde øvrige realkreditobligationer udstedt af Nykredit. Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 16. august 2007 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Juni 2016 Finansiel styringspolitik

Juni 2016 Finansiel styringspolitik Juni 2016 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik BO-VEST Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 1.4. Risiko-felter 1 2. Intern bemyndigelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere