Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv"

Transkript

1 93 Nationalbankens sikkerhedsgrundlag nye aktivtyper set i retligt perspektiv Kirsten Elisabeth Gürtler og Marianne Rosenbeck, Administrationsafdelingen-Jura INDLEDNING Nationalbanken yder kredit til penge- og realkreditinstitutter i form af pengepolitiske lån, lån til kontantdepoter og intradag-kredit. Långivning sker mod sikkerhed. Ultimo 2012 var der stillet sikkerheder over for Nationalbanken med en samlet belåningsværdi på 371,8 mia. kr., jf. Nationalbankens regnskab Indtil 2008 bestod Nationalbankens sikkerhedsgrundlag primært af stats- og realkreditobligationer registreret i VP Securities A/S og noteret på Nasdaq OMX København. Disse traditionelle aktivtyper er relativt værdifaste, nemme at værdiansætte og realisere samt forholdsvis enkle at håndtere. Den finansielle krise og de deraf afledte likviditetsproblemer i interbank-markedet har sammen med voksende krav om sikkerhedsstillelse for lån selv mellem store finansielle markedsdeltagere øget behovet for konvertering af ikke-likvide aktiver til likviditet 1 og dermed til inddragelse af nye typer af sikkerheder i Nationalbankens sikkerhedsgrundlag. Dette behov er imødekommet, dels ved udvidelse af det permanente sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet 2, dels ved midlertidige udvidelser af sikkerhedsgrundlaget med nye typer af sikkerhed. Nationalbanken har tidligere beskrevet de hensyn, der ligger bag fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag, jf. Poffet (2010) og Pedersen (2009). Vigtige hensyn er bl.a. at minimere Nationalbankens risici og omkostninger ved håndtering af sikkerheden. Ved fastlæggelsen af Nationalbankens sikkerhedsgrundlag er det ligeledes væsentligt at iagttage alle juridiske krav, der er nødvendige for at sikre Nationalbankens sikkerhed 3. 1 Det kan ske enten i form af belåning af disse aktiver eller ved medregning af aktiverne ved opgørelsen af instituttets likviditet i henhold til lov om finansiel virksomhed. 2 Nationalbanken har også indført andre foranstaltninger for at understøtte pengeinstitutternes likviditet, idet lånemulighederne i Nationalbanken er udvidet med 6-måneders lån og 3-årige lån. 3 Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag pantsættes på traditionel vis til Nationalbanken og kan ikke belånes under den såkaldte sikkerhedsret. De forskellige metoder til sikkerhedsstillelse er nærmere beskrevet i Andersen og Gürtler (2003).

2 94 Denne artikel beskriver kort de sikkerheder, der i dag er omfattet af Nationalbankens permanente og midlertidige sikkerhedsgrundlag. Desuden gennemgås de særlige juridiske forhold forbundet med at acceptere udlån og sektorselskabsaktier som sikkerhed for lån i danske kroner 1 samt de heraf afledte operationelle forhold. Endelig skitseres i hovedtræk sikkerhedsgrundlaget i andre centralbanker, herunder belåning af udlån i Eurosystemet. NATIONALBANKENS PERMANENTE SIKKERHEDSGRUNDLAG Nationalbankens permanente sikkerhedsgrundlag for kredit i danske kroner består i dag af: VP-registrerede aktiver i danske kroner og euro, der er optaget til handel på Nasdaq OMX København: Papirer udstedt af den danske stat, Fiskeribanken eller Hypotekbanken, Obligationer garanteret af den danske stat, Obligationer udstedt af Kommunekredit, Obligationer udstedt af Færøernes landsstyre, Realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer, SDO, og særligt dækkede realkreditobligationer, SDRO, udstedt af institutter omfattet af lov om finansiel virksomhed, Obligationer udstedt af Danmarks Skibskredit, Seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO, som opfylder betingelserne i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv., 15 eller lov om finansiel virksomhed, 152b, junior covered bonds, og som opfylder en række kreditvurderingskrav, som er nærmere fastsat af Nationalbanken, samt Indestående på afkastkonti i danske kroner i Nationalbanken. Aktiverne må som udgangspunkt ikke være udstedt eller garanteret af låntageren eller af en enhed, som låntageren har snævre forbindelser 2 med. De papirer, som Nationalbanken til enhver tid accepterer som sikkerhed for kredit i danske kroner, fremgår af en liste på Nationalbankens hjemmeside (www.nationalbanken.dk). 1 Nationalbanken yder også intradag-kredit i euro mod sikkerhed, der opfylder de af Den Europæiske Centralbank, ECB, fastsatte betingelser. Udlån og aktiver omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag kan alene anvendes som sikkerhed for lån i danske kroner. 2 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut.

3 95 Siden 2011 har pengeinstitutter med hjemsted i Danmark desuden kunnet belåne udlån i Nationalbanken. Nationalbankens håndtering af udlån som sikkerhed for lån i danske kroner er beskrevet i det følgende. UDLÅN I SIKKERHEDSGRUNDLAGET Langt den største aktivgruppe i de fleste pengeinstitutters balancer er deres udlånsporteføljer. Udlån har ikke tidligere været anset som en potentiel sikkerhed for Nationalbanken, dels fordi sikringsakten for at opnå beskyttelse over for pantsætters kreditorer var meddelelse til den enkelte debitor, jf. gældsbrevsloven, 31, stk. 2, som ville være en særdeles omkostningskrævende operation, dels fordi værdiansættelse og realisation er praktisk vanskeligt at håndtere. Tilsvarende gjorde sig også gældende i andre EU-lande. I forbindelse med Europa-Kommissionens overvejelser om eventuelle forbedringer af direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (collateral-direktivet) fremsatte Den Europæiske Centralbank, ECB, derfor ønske om, at der blev indført en særlig operationelt håndterbar procedure for sikringsakten ved pantsætning af pengeinstitutters udlån, således at det blev enklere for institutterne at pantsætte deres udlån og dermed øge mængden af belånbare aktiver. Collateral-direktivet blev ændret 1 i overensstemmelse hermed og implementeret i den danske værdipapirhandelslov i Lovens kapitel 18 a giver nu mulighed for, at en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse indgået mellem fx en centralbank og et pengeinstitut kan indeholde en bestemmelse om sikkerhed i pengeinstitutternes udlån. Sikringsakten er panthavers modtagelse af en liste, der identificerer de enkelte pantsatte udlån, og dermed ikke meddelelse til den enkelte debitor, som det i øvrigt er reglen ved pant i simple fordringer. Dette gjorde det muligt at udvide det permanente sikkerhedsgrundlag med pengeinstitutternes udlån af god bonitet. Udvidelsen blev gennemført i oktober 2011 for at forbedre pengeinstitutternes adgang til likviditet, forud for at institutternes gældsudstedelser med individuel statsgaranti udløber. Ved indførelsen af muligheden for at belåne udlån i Nationalbanken blev det yderligere sikkerhedsgrundlag anslået til en belåningsværdi på op mod 400 mia. kr. Et pengeinstitut kan endvidere forbedre sin likviditet ved opgørelsen i henhold til lov om finansiel virksomhed, 152, jf. Risbjerg og Sangill 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/44/EF af 6. maj 2009 om ændring af direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer og direktiv 2002/47/EF om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, for så vidt angår forbundne systemer og gældsfordringer. 2 Lov nr af 21. december 2010.

4 96 (2012), uden de facto-pantsætning af udlån. Det sker ved, at instituttet får godkendt udlån som sikkerhedsstillelse på grundlag af en revisorerklæring om, at de af instituttets udlån, der er anført på en låneliste, opfylder Nationalbankens krav. Ved Nationalbankens godkendelse får pengeinstituttet mulighed for at belåne de udlån, der er anført på listen. Finanstilsynet anerkender dette som et lånetilsagn fra Nationalbanken, hvorefter udlånene kan medregnes i opgørelsen af det pågældende instituts lovpligtige likviditet efter nærmere regler fastsat af Finanstilsynet, uanset de ikke er pantsat. I boks 1 gives et overblik over Nationalbankens krav til godkendelse af udlån som sikkerhedsstillelse. I figur 1 vises brugen af udlån som sikkerhed i Nationalbanken. En stor andel af udlånene er ikke pantsat til Nationalbanken, men godkendt dertil. I marts og september 2012 steg pantsætningen af udlån som følge af, at det blev muligt at optage 3-årige lån i Nationalbanken. Belåningsværdien af såvel pantsatte udlån som udlån, der ikke er pantsat, men godkendt dertil, har været svagt faldende siden da. Ultimo juli 2013 udgjorde udlån ca. 6 pct. af de aktiver, som var pantsat til Nationalbanken til sikkerhed for kredit i danske kroner, mod 21 pct. i ECB. BELÅNINGSVÆRDI AF UDLÅN SOM SIKKERHED I NATIONALBANKEN Figur 1 Mia. kr dec 11 jan 12 feb 12 mar 12 apr 12 maj 12 jun 12 jul 12 aug 12 sep 12 okt 12 nov 12 dec 12 jan 13 feb 13 mar 13 apr 13 maj 13 jun 13 jul 13 aug 13 Pantsat Ikke pantsat Anm.: "Ikke pantsat" angiver udlån, som ikke er pantsat til Nationalbanken, men som er godkendt dertil. Værdierne er efter haircut, margin og fradrag. Kilde: Danmarks Nationalbank

5 97 NATIONALBANKENS KRAV TIL GODKENDELSE AF UDLÅN SOM SIKKERHEDSSTILLELSE I HOVEDTRÆK Boks 1 Som en forudsætning for at udlån kan indgå i sikkerhedsgrundlaget, skal pengeinstituttet indsende følgende dokumentation til Nationalbanken: Anmodning om brug af udlån som sikkerhed underskrevet af bestyrelse og direktion. I anmodningen erklærer instituttets ledelse, at der er etableret de fornødne forretningsgange, procedurer og interne kontroller. Der skal årligt indsendes en opdateret erklæring fra instituttets ledelse. Erklæring fra ekstern revisor om, at instituttet har de nødvendige forretningsgange og interne kontroller, til at Nationalbankens krav til udlån, supplerende sikkerhedsstillelse mv. kan overholdes, samt at de udlån, der kan pantsættes det kommende kvartal, og som er opført på en liste, opfylder Nationalbankens krav. Instituttet skal desuden hvert kvartal indsende en opdateret revisorerklæring uden anmærkninger. Pantsætningserklæring. Udlånenes bonitet kontrolleres af et uafhængigt revisionsfirma med passende intervaller, der fastlægges af Finanstilsynet på grundlag af en risikovurdering. Krav til udlånene: Simple fordringer af god kvalitet 1. Ydet til privatkunder, offentlige institutioner og/eller ikke-finansielle virksomheder, der har bopæl eller hjemsted i Kongeriget Danmark, og som ikke har snævre forbindelser til pengeinstituttet. En debitor må højst være debitor eller meddebitor på 10 pct. af de pantsatte udlån. Må tidligst forfalde til betaling en måned efter pantsætningen. Værdiopgørelse af udlånene: Udlånenes værdi opgøres til restgælden, kassekreditter dog til 90 pct. af saldoen. Udlån i fremmed valuta fradrages 3-10 pct. i restgæld/saldo afhængig af den konkrete valuta. Derefter fradrages krav på pengeinstituttet, som debitor i henhold til udlånet kan modregne. Belåningsværdien udgør udlånets værdi med fradrag af 35 pct. Ved pantsætning af udlån skal pengeinstituttet desuden indsende følgende materiale: En liste over de udlån fra listen godkendt af revisor, der ønskes pantsat. Opdateret liste hver måned over pantsatte udlån. Udlånenes belåningsværdi indgår i opgørelsen af den samlede belåningsværdi af de sikkerheder, pengeinstituttet har stillet. Ved et fald i værdien i løbet af måneden til under 95 pct. af udlånenes værdi ved pantsætningen skal instituttet stille supplerende sikkerhed. 1 Finanstilsynets definitioner for udlån tilhørende bonitetskategori 3 eller 2 a, jf. definitionen heraf på Finanstilsynets hjemmeside.

6 98 Særlige forhold ved sikkerhed i udlån Når pengeinstitutter pantsætter udlån, er det en portefølje af udlån, de pantsætter. Porteføljen kan i princippet bestå af samtlige instituttets udlån, der opfylder Nationalbankens krav, eller en delmængde deraf. Ved pantsætning af simple fordringer på traditionel vis efter gældsbrevslovens regler tillades pantsætters fortsatte rådighed over ydelser på fordringen kun i begrænset omfang. Modtager pantsætter fortsat afdrag og indfrielser, skal de afregnes til panthaver, og denne skal føre kontrol med afregningen. Er det ikke tilfældet, er der risiko for, at pantsætningen ikke anses for reel (der er ikke sket "effektiv rådighedsberøvelse") og kan tilsidesættes i tilfælde af fx konkurs, jf. Iversen m.fl. (2012) og Rohde (2012). Anderledes forholder det sig, når udlån pantsættes i henhold til reglerne i værdipapirhandelsloven. Som anført i lovbemærkningerne er det praktiske udgangspunkt således, at pengeinstituttet fortsat modtager de løbende indbetalinger på udlånet og i det hele taget beholder den fulde kundekontakt. Pantsætning af udlån til Nationalbanken omfatter også krav på renter, afdrag og indfrielser, men det aftales, at pengeinstituttet bevarer retten til at oppebære disse betalinger indtil videre 1. Det har betydning for Nationalbankens operationelle håndtering af pant i udlån, som beskrives i det følgende. Værdiansættelse og kontrol Nationalbanken har som udgangspunkt ikke viden om en eventuel værdiforringelse af den pantsatte portefølje af udlån, hverken på enkeltlåns- eller på porteføljeniveau. Ud over afdrag og indfrielser kan værdiforringelsen bestå i, at nogle udlån ikke længere opfylder betingelserne for belåning, herunder særligt bonitetskravet, jf. boks 1. Da debitorerne i henhold til de pantsatte udlån beholder deres eventuelle ret til at modregne fx indlån i tilfælde af pengeinstituttets konkurs, kan også udsving i debitorernes modkrav medføre løbende ændringer i udlånsporteføljens værdi. For at sikre at Nationalbankens krav til sikkerhedens værdi til stadighed er opfyldt og for at imødegå risikoen for, at pantsætningen i tilfælde af pengeinstituttets konkurs kan tilsidesættes som følge af manglende kontrol fra Nationalbankens side, stiller Nationalbanken krav om, at institutterne er i stand til løbende at følge værdien af udlånene på listen. Desuden kræves en erklæring fra instituttets ledelse om, at det har etableret de nødvendige forretningsgange, procedurer og interne kon- 1 Nationalbanken er berettiget til at kræve, at betalinger fremover skal ske til en konto, der er pantsat til Nationalbanken.

7 99 troller til at kunne leve op til dette (selvcertificering). Endvidere skal instituttet indsende en ny liste over pantsatte udlån en gang om måneden. Instituttets eksterne revisor skal hvert kvartal erklære, at forretningsgange og kontroller er tilstrækkelige, og at de udlån, der er medtaget på listen over udlån, der kan pantsættes det kommende kvartal, opfylder Nationalbankens krav. Endelig er der via Finanstilsynet etableret yderligere en uafhængig kontrol af, at udlånene opfylder kravene for belåning. Denne kontrol udføres af et uafhængigt revisionsfirma, der ikke kan være pengeinstituttets egen eksterne revision, og foretages med passende intervaller. Det er aftalt mellem Nationalbanken og det enkelte pengeinstitut, at Nationalbankens panteret i udlånene også omfatter de sikkerheder, som debitor i henhold til udlånet måtte have stillet over for det pantsættende institut. For at en sådan frempantsætning af sikkerheder til Nationalbanken med sikkerhed skal være beskyttet over for instituttets aftaleparter og kreditorer, skal den type sikringsakt iagttages, der vedrører den enkelte aktivtype. En sådan sikringsakt foretages imidlertid ikke, da dette vil være operationelt uhåndterbart for Nationalbanken. Aftalen om pant i de bagvedliggende sikkerheder er bindende i forholdet mellem instituttet og Nationalbanken, men Nationalbankens pant i disse kan ikke med sikkerhed gøres gældende over for tredjemand i alle tilfælde. Bagvedliggende sikkerheder indgår derfor ikke i vurderingen af et udlåns bonitet eller ved opgørelsen af dets belåningsværdi. Supplerende sikkerhed ved pant i udlån Belåningsværdien opgøres, for så vidt angår det traditionelle sikkerhedsgrundlag, dagligt. Derimod kan belåningsværdien af udlån i de fleste tilfælde kun vanskeligt opgøres på daglig basis og kan ikke foretages af Nationalbanken. Pengeinstituttet indsender derfor en liste over de pantsatte udlån en gang om måneden. Belåningsværdien af udlånene indgår i den efterfølgende måned i den daglige opgørelse af instituttets samlede sikkerhedsstillelse. Metoden bygger på en forudsætning om, at værdien af de pantsatte udlån er uændret inden for en måned. For at sikre sig mod værdifald i løbet af måneden stiller Nationalbanken derfor krav om, at pengeinstituttet løbende og med passende intervaller skal sikre sig, at værdien af de pantsatte udlån ikke falder til under 95 pct. af værdien på pantsætningstidspunktet. Sker det, skal instituttet straks sende en supplerende liste over udlån, der pantsættes. Lånene skal være indeholdt i den liste, som revisor på forhånd har erklæret sig om. Det fremgår i øvrigt af ledelsens og revisors erklæringer, at de procedurer, systemer mv., som instituttet har indført, også sikrer, at aftalen om at stille supplerende sikkerhed kan overholdes.

8 100 Realisation af udlån Der ikke et egentligt marked for udlån. Realisation af udlån i tilfælde af pengeinstituttets misligholdelse af sine forpligtelser over for Nationalbanken vil derfor også medføre operationelle udfordringer. Nationalbanken kan ifølge pantsætningserklæringen vælge at sælge de pantsatte udlån, samlet eller i mindre porteføljer, at overtage udlånene til eje og selv inddrive dem eller en kombination af salg og inddrivelse. Vælger Nationalbanken at overtage udlånene til eje, skal det i henhold til pantsætningserklæringen og i overensstemmelse med værdipapirhandelsloven ske på grundlag af en kommercielt forsvarlig prisansættelse foretaget af tredjemand. NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG Som følge af den finansielle krise har Nationalbanken, ud over at indføre udlån i det permanente sikkerhedsgrundlag, lavet en række midlertidige foranstaltninger for at lette bankernes adgang til likviditet. Første gang var i maj 2008, hvor Nationalbanken udvidede sikkerhedsgrundlaget med de såkaldte låneobligationer, jf. Pedersen (2009). Obligationerne kunne udstedes i forbindelse med, at et pengeinstitut opnåede lån hos et andet. Sidstnævnte kunne herefter stille obligationen til sikkerhed for lån i Nationalbanken. Senere samme år gav Nationalbanken institutterne adgang til, efter ansøgning og efter bevilling af Nationalbankens direktion, at opnå lån på basis af det enkelte instituts overskydende lovmæssige solvens opgjort som forskellen mellem basiskapital og individuelle solvensbehov. Solvenslåneordningen var således nærmere baseret på en kreditvurdering end udtryk for en sikkerhedsstillelse over for Nationalbanken i ordets traditionelle forstand. Senere udvidede Nationalbanken det midlertidige sikkerhedsgrundlag med en række andre aktiver, hvoraf nogle siden hen er udfaset. De aktiver, der i dag indgår i det midlertidige sikkerhedsgrundlag, er beskrevet i det følgende. En oversigt over udviklingen i Nationalbankens midlertidige sikkerhedsgrundlag fra 2008 til i dag fremgår af boks 2. SEKTORSELSKABSAKTIER I SIKKERHEDSGRUNDLAGET I september 2008 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med bl.a. noterede og unoterede aktier udstedt af selskaber i Kongeriget Danmark, i danske kroner eller euro, jf. boks 2. Ordningen udløb i februar 2011, men blev delvist genindført i august 2011, hvor det midlertidige sikkerhedsgrundlag blev udvidet med aktier udstedt af selskaber,

9 101 NATIONALBANKENS MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG SIDEN 2008 Boks 2 Ophørte foranstaltninger: Maj 2008: Låneobligationer (ophørt februar 2011). September 2008: Solvenslåneordningen (ophørt februar 2011). September 2008: Noterede og VP-registrerede aktier, investeringsforeningsbeviser og seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds) af foreninger eller selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophørt februar 2011). September 2008: Unoterede aktier efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse, udstedt af selskaber i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophørt feb. 2011). Juni 2009: Noteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (ophørt september 2010). Juli 2009: Unoteret og VP-registreret usikret gæld med generel statsgaranti (ophørt september 2010). Eksisterende foranstaltninger: Juni 2009: Noteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabilitet, 16a) ikke-efterstillet usikret gæld samt noteret, VP-registreret og statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds). Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013). Juli 2009: Unoteret, VP-registreret og statsgaranteret (jf. lov om finansiel stabilitet 16a) ikke-efterstillet usikret gæld og unoteret, VP-registreret og statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds). Papirerne skal være udstedt af penge- eller realkreditinstitutter i Kongeriget Danmark i danske kroner eller euro (ophører december 2013). Februar 2010: VP-registrerede SPV-obligationer (udløber december 2013). August 2011: Sektorselskabsaktier (skal opsiges med 30 dages varsel). Maj 2012: Noteret og unoteret VP-registreret egen statsgaranteret ikkeefterstillet usikret gæld udstedt af pengeinstitutter i danske kroner eller euro (ophører december 2016). Maj 2012: Sektorselskabsobligationer efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse (skal opsiges med 30 dages varsel). der fortrinsvis ejes af en række finansielle virksomheder i fællesskab (de såkaldte sektorselskabsaktier). Stort set alle pengeinstitutter ejer andele i ét eller flere af disse selskaber, hvorfor aktierne har betydning for en bred kreds af Nationalbankens kontohavere. Det er en medvirkende årsag til, at Nationalbanken belåner netop disse aktier. Ultimo juli 2013 havde institutterne pantsat sektorselskabsaktier til en belåningsværdi på 559 mio. kr. De sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Nationalbanken, fremgår af en liste på Nationalbankens hjemmeside 1. Lån- 1 De sektorselskaber, hvis udstedelser pr er godkendt til belåning i Nationalbanken, er: DLR Kredit A/S, BI Holding A/S, PRAS A/S, Sparinvest Holding A/S, Garanti Invest A/S, Letpension AS, Multidata Holding A/S, Nets Holding A/S, Skandinavisk Data Center A/S og VP Securities A/S.

10 102 tager må ikke belåne aktier, der er egne udstedelser eller udstedt af et selskab med snævre forbindelser til låntager 1. Der er visse praktiske og juridiske forhold omkring sektorselskabsaktier, der gør dem mere komplicererede at håndtere som sikkerhed end fx stats- og realkreditobligationer. I maj 2012 blev det midlertidige sikkerhedsgrundlag udvidet med obligationer udstedt af disse sektorselskaber. Der er p.t. ingen belånbare sektorselskabsobligationer, og de behandles derfor ikke nærmere. Belåning af sektorselskabsaktier Hvis der er tale om VP-registrerede aktier (fondsaktiver) 2, er sikringsakten registrering i en værdipapircentral, jf. værdipapirhandelsloven, 66. VP-registrerede sektorselskabsaktier overføres ved pantsætningen til et spærret VP-depot. I depotet er tillige registreret eventuelle øvrige sikkerheder omfattet af det midlertidige sikkerhedsgrundlag, som instituttet måtte have pantsat til Nationalbanken. Sikringsakten ved papirløse aktier, der ikke er VP-registrerede, er meddelelse til selskabet eller en eventuel ejerbogsfører, jf. selskabsloven, 65. Aktien kan først belånes, når Nationalbanken har modtaget bekræftelse fra selskabet henholdsvis ejerbogsføreren om, at Nationalbankens panteret er registreret, og at der ikke er noteret andre rettighedshavere. Ingen af de sektorselskaber, der i dag figurerer på Nationalbankens liste over belånbare aktier, har udstedt fysiske aktiebreve. Sikkerhed i sektorselskabsaktier omfatter afkast, herunder udbytte. Stemmeretten udøves fortsat af pantsætter. Sektorselskabsaktier, der kan belånes i Nationalbanken, kan medregnes i pengeinstitutternes likviditetsopgørelse i medfør af 152 i lov om finansiel virksomhed under visse forudsætninger, der er fastsat af Finanstilsynet og gengivet på Nationalbankens hjemmeside. Særlige forhold ved pant i sektorselskabsaktier Sektorselskaberne er, som nævnt ovenfor, etableret og ejet af finansielle virksomheder, der har en fælles interesse i at drive selskabet, idet selskabet leverer en række ydelser til ejerne, som det er fordelagtigt for ejerne at samarbejde om. Det betyder, at der ofte er vedtægtsmæssige bestemmelser eller ejeraftaler, der regulerer bl.a. adgangen til pantsætning af aktien og/eller forkøbsrettigheder. 1 Som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/48/EF af 14. juni 2006 om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut. 2 Følgende sektorselskabsaktier, der er godkendt til belåning i Nationalbanken, er VP-registrerede: DLR Kredit A/S, Sparinvest Holding A/S og VP Securities A/S.

11 103 Adgang til pantsætning Ved godkendelse af sektorselskabsaktier til belåning indhenter Nationalbanken erklæringer fra sektorselskaberne om, at der ikke i selskabets vedtægter eller ejeraftaler er forhold, som forhindrer, at aktierne gyldigt kan pantsættes til Nationalbanken. Indeholder vedtægter eller ejeraftaler forbud mod pantsætning af aktierne uden bestyrelsens samtykke, indhenter Nationalbanken samtykke fra selskabets bestyrelse til, at aktierne kan pantsættes til Nationalbanken. Pantsætningen indebærer, at pantsætter ikke kan disponere over aktierne ved salg eller lignende uden Nationalbankens samtykke. Værdiansættelse og realisation Administrationen af ordningen i Nationalbanken er manuel, og som udgangspunkt opdateres belåningsværdien af pantsatte sektorselskabsaktier én gang om ugen. De sektorselskabsaktier, der i dag belånes i Nationalbanken, er ikke børsnoterede. Derfor er der etableret en procedure, hvor foreningen Lokale Pengeinstitutter, som de institutter, der har pantsat sektorselskabsaktier, typisk er medlemmer af, leverer de relevante oplysninger til brug for Nationalbankens værdiansættelse. Belåningsværdien beregnes af Nationalbanken bl.a. under hensyntagen til eventuelle kursaftaler i forbindelse med forkøbsrettigheder og efter fradrag af et haircut på 20 pct. De fleste vedtægter indeholder regler om forkøbsrettigheder for de øvrige aktionærer. Disse regler vil Nationalbanken skulle iagttage ved en eventuel realisation af aktierne som følge af pantsætters misligholdelse af sine forpligtelser. Udnyttes en forkøbsret ikke, vil salg kunne ske til tredjemand, der ofte vil skulle godkendes af selskabets bestyrelse. I nogle tilfælde indeholder vedtægter og/eller ejeraftaler begrænsninger for, hvem aktien kan sælges til. Fx kan aktionærerne i nogle selskaber alene være pengeinstitutter. ANDRE AKTIVER I DET MIDLERTIDIGE SIKKERHEDSGRUNDLAG Nationalbankens midlertidige sikkerhedsgrundlag indeholder i dag, ud over sektorselskabsaktier, også en række øvrige aktiver, som imidlertid ikke er forbundet med særlige juridiske problemstillinger. Aktiverne nævnes kort nedenfor. Usikret gæld og junior covered bonds med statsgaranti Indtil til 30. december 2016 kan der stilles sikkerhed for kredit i danske kroner i form af gældsudstedelser, herunder beholdninger af egne ud-

12 104 stedte obligationer 1, med status som ikke-efterstillet usikret gæld med statsgaranti. Ultimo juli 2013 udgjorde belåningsværdien af denne type obligationer pantsat til Nationalbanken 5,1 mia. kr. Indtil 30. december 2013 kan der tillige stilles sikkerhed i form af statsgaranteret seniorgæld udstedt i tilknytning til SDO eller SDRO (junior covered bonds), der ikke lever op til Nationalbankens kreditvurderingskrav. Der er p.t. ikke pantsat sådanne aktiver. Junior covered bonds, der opfylder Nationalbankens kreditvurderingskrav, indgår i det permanente sikkerhedsgrundlag. For at være belånbar skal udstedelsen fremgå af den til enhver tid offentliggjorte liste over garanterede udstedelser på Finansiel Stabilitets hjemmeside samt opfylde Nationalbankens øvrige krav, herunder at udstedelsen er VP-registreret og udstedt i danske kroner eller euro. SPV-obligationer Indtil 30. december 2013 kan der endvidere stilles sikkerhed i form af såkaldte SPV-obligationer. Formålet med SPV-modellen er at give mindre pengeinstitutter mulighed for i fællesskab at skabe obligationsudstedelser, der har en større volumen end institutternes individuelle udstedelser og dermed er mere attraktive for investorerne. SPVobligationer er udstedt af et selskab (et SPV), hvis eneste formål er at yde statsgaranterede lån til danske pengeinstitutter, datterselskaber i Danmark af udenlandske pengeinstitutter samt realkreditinstitutter. SPV-obligationerne skal opfylde en række standardbetingelser fastsat af Nationalbanken. Obligationerne skal være i danske kroner eller euro og udstedt i Danmark eller et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, EØS. Ligeledes skal udsteder være hjemmehørende i Danmark eller et andet land inden for EØS, og obligationerne skal være undergivet dansk ret eller et andet EØS-lands ret. Et krav om dansk ret ville kunne svække interessen hos udenlandske investorer. SPV-obligationer skal være VP-registrerede. SPVobligationerne er på linje med sektorselskabsaktier belånbare efter anmodning og efter Nationalbankens godkendelse. Der foreligger indtil nu ingen konkrete anmodninger om belåning af SPV-obligationer. 1 Muligheden for at belåne egne udstedte obligationer blev indført i forbindelse med aktstykke 51 af 14. februar 2012, hvor det er forudsat, at nye statsgaranterede udstedelser ikke skal kunne omsættes, men belånes direkte i Nationalbanken.

13 105 PERMANENT SIKKERHEDSGRUNDLAG Tabel 1 ECB Fed (OMO) 1 Fed (SF) 1 BoE BoE Riksbanken 4 Norges Standard 2 Udvidet 2 SNB 3 Bank Nationalbanken Statspapirer mv X X X X X X X X X Dækkede obligationer 6. X - X - X X X X X Bankobligationer 7... X - X - X Erhvervsobligationer 8... X - X - X X X X - Asset-backed securities X X X - X - - X - Bankudlån... X - X - X X Udenlandske obligationer... X - X X X X X X - Multilaterale institutioners obligationer... X X X X X X X - Anden valuta (antal ) Kilde: Centralbankernes hjemmesider. 1 Federal Reserve, FED, accepterer alene treasury securities og mortgage-backed securities fra Freddie Mac, Fannie Mae, Ginnie Mae og Federal Home Loan Banks som sikkerhed for deres open market operations, OMO, men et langt bredere udvalg af aktivtyper udstedt i et bredere udvalg af valutaer som sikkerhed for lån ydet i forbindelse med "the Discount Window" (stående facilitet) og for intradag-kredit. 2 Bank of Englands, BoE's, standard sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med de ordinære markedsoperationer og intradag-kredit. Det udvidede sikkerhedsgrundlag kan anvendes i forbindelse med "the Discount Window Facility" og udvidede ordinære markedsoperationer med lang løbetid. 3 Schweizerische Nationalbank. 4 For så vidt angår de ordinære markedsoperationer omfatter sikkerhedsgrundlaget kun værdipapirer i svenske kroner. Sveriges Riksbank har besluttet, at ABS'er fra og med 1. januar 2014 ikke længere er belånbare. 5 Omfatter ligeledes statsgaranterede papirer samt regionale og lokale myndigheders udstedelser. 6 Ved dækkede obligationer (covered bonds) har investor fortrinsstilling til en bagvedliggende cover pool af finansielle aktiver. 7 I BoE og Riksbanken er kun statsgaranterede bankobligationer belånbare. 8 I BoE kan enkeltstående erhvervsobligationer ikke belånes, men skal være del af en diversificeret portefølje af obligationer udstedt af forskellige virksomheder. SIKKERHEDSGRUNDLAGET I EUROSYSTEMET OG VISSE ANDRE LANDE Andre centralbanker anvender i dag også andre typer af sikkerheder end de traditionelle, jf. tabel 1, der indeholder en skematisk oversigt over sikkerhedsgrundlaget i en række lande samt ECB. I ingen af disse lande belånes aktier 1. Belåning af udlån i Eurosystemet Eurosystemets kreditgivning skal være baseret på passende sikkerhed. Udlån er blandt de aktiver, der kan anvendes, forudsat at udlånene og den operationelle håndtering af sikkerheden opfylder en række betingelser fastsat af ECB 2, jf. nærmere i boks 3, som overordnet angiver Eurosystemets rammer for belåning af udlån. 1 Tidligere accepterede ECB også aktier som sikkerhed, men denne mulighed ophørte i Jf. ECB's retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer af 20. september 2011, bilag I, kapitel 6 "Belånbare aktiver", ændret ved ECB's retningslinje ECB/2012/25 af 26. november 2012.

14 106 BELÅNING AF UDLÅN I EUROSYSTEMET I HOVEDTRÆK Boks 3 ECB har fastsat rammebestemmelser for belåning af gældsfordringer (udlån) i Eurosystemet, inden for hvilke de nationale centralbanker i euroområdet kan fastsætte betingelserne for eventuel belåning af gældsfordringer. De overordnede regler er: Udlån, der anvendes på tværs af landegrænser, skal have en minimumsstørrelse på euro. De enkelte centralbanker kan selv fastsætte mindstebeløbet for indenlandske udlån. Debitorer på udlånene kan være offentlige myndigheder og ikke-finansielle selskaber etableret i euroområdet samt internationale og overnationale institutioner. Udlånene skal være i euro. Udlånet og aftalen mellem instituttet og centralbanken om sikkerhed i udlånet skal være underlagt lovgivningen i en medlemsstat. Udlånene skal være af god kreditkvalitet. Der kan anvendes fire forskellige kreditvurderingsmetoder: Rating fra kreditvurderingsbureauer, interne kreditvurderingssystemer i de nationale centralbanker, låntagende instituts eget interne ratingbaserede kreditvurderingssystem, IRB, eller tredjemands kreditvurderingsværktøjer. Der skal ske årlig performanceovervågning af kreditvurderingssystemerne i overensstemmelse med ECB's nærmere fastsatte regler. Haircut tages på enkeltlånsniveau afhængigt af restløbetid, rente (fast/variabel), kreditkvalitetskategori og vurderingsmetode. Haircut kan være på op til 64,5 pct. for visse lån med lav kreditvurdering. Instituttet skal verificere udlånenes eksistens over for den långivende centralbank efter nærmere regler. Centralbanken, de nationale tilsynsmyndigheder eller eksterne revisorer skal verificere de procedurer, som instituttet anvender i den sammenhæng. Udlånene må ikke være underlagt nogen restriktioner med hensyn til pantsætning og realisation, og alle forhold, der er nødvendige for at sikre panteretten over for tredjemand i overensstemmelse med nationale regler, skal iagttages. Udlån som sikkerhed kan anvendes på tværs af landegrænser, ligesom debitor og kreditor i henhold til udlånet kan være hjemmehørende i forskellige lande. Ved pantsætning af udlån i Eurosystemet må højst to forskellige landes lovgivninger være involveret. Som en midlertidig foranstaltning besluttede ECB's styrelsesråd i december 2011, at yderligere udlån kan accepteres, forudsat at de opfylder specifikke kriterier, som er godkendt af ECB's styrelsesråd, og som kan variere for de enkelte lande. Styrelsesrådet godkendte i februar 2012 syv nationale centralbankers 1 egne kriterier. ECB's retningslinjer gælder også for sikkerhed stillet i forbindelse med Nationalbankens kreditgivning i euro. Nationalbanken vælger selv, hvilke aktivtyper den anerkender som sikkerhed for kredit i euro, under 1 Centralbankerne i Irland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Østrig og Portugal.

15 107 forudsætning af at aktiverne opfylder de kvalitetskrav, som ECB stiller, og at ECB's principper for risikostyring overholdes. Nationalbanken accepterer ikke udlån som sikkerhed for kredit i euro i Nationalbanken. Den administrative håndtering af belåning af udlån i de enkelte centralbanker i euroområdet, herunder de juridiske forhold, varierer og afhænger af lovgivningen i den pågældende medlemsstat. Den kan derfor være meget anderledes end i Danmark. De enkelte centralbankers regler fremgår af deres hjemmeside. LITTERATUR Andersen, Niels C. og Kirsten Gürtler (2003), Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken set i et retligt perspektiv, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal. Iversen, Bent, Lars H. Kristensen og Lars H. G. Madsen (2012), Panteret, 4. udgave, Karnov Group. Pedersen, Anders M. (2009), Sikkerhedsstillelse ved lån i centralbanker, Finans/Invest nr. 2. Poffet, Astrid H. (2010), Sikkerhedsstillelse i Nationalbanken, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 2. kvartal. Risbjerg, Lars og Thomas Sangill (2012), Nationalbanken og pengeinstitutternes likviditet, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal. Rohde, Claus (2012), Pantsætter af simple fordringers oppebørsel af renter og afdrag, Ugeskrift for Retsvæsen.

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK

BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK BESTEMMELSER FOR SIKKERHEDSSTILLELSE FOR KREDIT I DANSKE KRONER I DANMARKS NATIONALBANK Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013

L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 L 301/6 Den Europæiske Unions Tidende 12.11.2013 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 26. september 2013 om yderligere foranstaltninger vedrørende Eurosystemets refinansieringstransaktioner og belånbar

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007

Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 Til OMX Københavns Fondsbørs 25. oktober 2007 Meddelelse nr. 46/2007 5 sider i alt Tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt BRFkredit offentliggør hermed tillæg nr. 6 til BRFkredits prospekt for realkreditobligationer,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 27. marts 2009 26. marts 2009. Nr. 231. Bekendtgørelse om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet I medfør af 16 b, stk. 3, 16 c, stk. 4 og

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer

Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer Bekendtgørelse om indberetning af supplerende sikkerhed for særligt dækkede obligationer og særligt dækkede realkreditobligationer I medfør af 152 h, nr. 7, og 373, stk. 4 og 5, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008

Den finansielle situation set fra Nationalbanken. Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 Den finansielle situation set fra Nationalbanken Anders Møller Christensen Ejendomsøkonomisk Forum 13. november 2008 De finansielle markeder 14-11-2008 DANMARKS NATIONALBANK 2 Dansk Økonomi, Maj 2008 Finansrådets

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet

Udkast til lovforslag om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel stabilitet Økonomi- og Erhvervsministeriet, Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen - ibj@oem.dk Økonomi- og Erhvervsministeriet Att: Fuldmægtig Ida Bo Jørgensen Sendt pr. mail til ibj@oem.dk Udkast til lovforslag om statsligt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015

HEDGEFORENINGEN HP HEDGE DANSKE OBLIGATIONER ULTIMO JULI 2015 ULTIMO JULI 2015 Foreningens formål Foreningens formål er fra offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om absolut afkast anbringes i danske stats og realkreditobligationer,

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen

AKTIONÆRLÅN. v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen AKTIONÆRLÅN v/ Jan-Christian Nilsen - chefkonsulent i Erhvervsstyrelsen Historisk tilbageblik Skiftende holdninger til aktionærlån Lovligt til 1982 mod betryggende sikkerhed Forbud fra 1982 Kontrol af

Læs mere

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test)

Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) Finanstilsynet 26. oktober 2014 Redegørelse om inspektion i Danske Bank (Vurdering af aktivkvalitet og stress test) 1. Indledning Finanstilsynet har efter anbefaling fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S

Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 6 Executive summary af Obligationsejermøde. Landic Property Bonds VIII (Sverige II) A/S 1 Offentliggjort til NASDAQ OMX Copenhagen via Company News Service den 29. april 2009 Executive Summary af obligationsejermødet

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Merkur A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 21. maj 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1)

2015 Udgivet den 31. marts 2015. 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 31. marts 2015 28. marts 2015. Nr. 308. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 1) (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber

Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i Nyt i forhold til økonomisk-statistiske begreber DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling 25. oktober 2013 Stat-ordbog Præcisering af den anvendte sprogbrug i "Nyt" i forhold til økonomisk-statistiske begreber Ordbogens formål er at forklare fagudtryk

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1

Investering. Investpleje Pension. Investpleje Pension 1 Investering Investpleje Pension Investpleje Pension 1 Investpleje Pension For at tilbyde dig den bedste og mest enkle investering af dine pensionsmidler samarbejder Danske Andelskassers Bank A/S med Investeringsforeningen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober.

pengemængdemålets mest likvide komponenter, idet den årlige vækst i det snævre pengemængdemål (M1) var på 6,2 pct. i oktober. LEDER På baggrund af dets regelmæssige økonomiske og monetære analyser og i overensstemmelse med dets forward guidance (vejledning om den fremtidige pengepolitik) besluttede Styrelsesrådet på mødet den

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894

AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg. December 2012 Pantnr. 2034.8894 AB NAVERPARKEN V/ANNI BROWN Navervej 11 F 8600 Silkeborg Realkredit Danmark Finanscenter Trekantområdet Havneparken 3 7100 Vejle Telefon 70 15 15 21 www.rd.dk December 2012 Pantnr. 2034.8894 Ejendom :

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere