VISUEL HF: PROJEKTBESKRIVELSE AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISUEL HF: PROJEKTBESKRIVELSE AF"

Transkript

1 VISUEL HF: PROJEKTBESKRIVELSE AF FØLGEFORSKNING Indledning Visuel hf er en treårig hf-uddannelse, hvis første gennemløb begynder i august Uddannelsen præsenteres på uddannelsens hjemmeside Uddannelsen er godkendt af Undervisningsministeriet. Ansvarlige for uddannelsen er: Lone Eibye Mikkelsen, rektor for Viborg Gymnasium & HF (VGHF), Gry Lindebjerg, leder af The Drawing Academy (TDA), The Animation Workshop (TAW) og Hanne Pedersen, leder af Center for Animationspædagogik (CAP), TAW Til uddannelsen er knyttet følgeforskning, som hører hjemme på IFPR, SDU. Følgeforskningen foregår i samarbejde med VGHF og TAW. I denne projektbeskrivelse vil baggrunden for og målet med Visuel hf-uddannelsen først blive beskrevet kort. Dernæst beskrives følgeforskningens design. Om Visuel hf Historik Visuel hf begyndte som et udviklingsarbejde igangsat i 2007 i samarbejde mellem VGHF og TAW. Ønsket var at udvikle et 3-årigt hf-forløb med det visuelle som omdrejningspunkt. I udviklingsarbejdet har The Drawing Academy (TDA) og Center for Animationspædagogik (CAP) været inddraget fra TAW. Udviklingsarbejdet har ført til uddannelsen Visuel hf. Mål og indhold Målet med Visuel hf er at udbyde en hf-uddannelse med særlig vægt på det visuelt anvendelsesorienterede. Uddannelsen retter sig mod unge, der ønsker at kombinere den boglige, almene hf-uddannelse med undervisning inden for det kreative område. Fokus for det kreative område er visuelle grundkompetencer. Formålet med uddannelsen er således, at kursisterne tilegner sig visuelle kompetencer, at de er i stand til at kunne orientere sig og kommunikere i visuelle kulturer, og at de kan arbejde med det visuelles betydning praktisk og teoretisk. Uddannelsen ønsker at skabe rum for læring, som kombinerer det logisk-begrebslige og det æstetisk-symbolske. 1

2 Uddannelsens form Rammen er en 3-årig hf-uddannelse, hvori der indlægges projekt- og procesorienterede uger på TDA. På TDA vil der i alt være undervisning 1 år (40 uger). Tværæstetiske og interdisciplinære arbejdsformer og tankegange er grundlaget for forløbenes aktiviteter. En vigtig pointe er sammenkædningen af de to uddannelsesinstitutioner. Der sigtes på et samarbejde, hvor undervisningen på de to institutioner læner sig op af hinanden i forskellige temaer og projekter. Gæsteundervisere fra relevante institutioner, organisationer og erhvervsliv inddrages løbende. Følgeforskningens design Der er følgeforskning knyttet til uddannelsen. Følgeforskningen er hjemmehørende på IFPR, SDU. Projektansvarlig for følgeforskningen er Nikolaj Frydensbjerg Elf, ph.d. og adjunkt ved IFPR. Derudover er tilknyttet Aase Ebbensgaard, ph.d. og gæsteforsker ved IFPR, samt forskningsassistenterne Sia Søndergaard, som er lærerseminarieuddannet og masterstuderende ved Børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier, SDU, og Tobias Boje, cand. mag., Aarhus Universitet (AU), meritlæreruddannet og forhenværende lærer i Odense kommune. Ebbensgaard, Elf, Søndergaard og Boje omtales som forskningsgruppen i det følgende. Projektbeskrivelsen af følgeforskning nedenfor vil være disponeret således: Mål, forskningsspørgsmål, empiri, teorigrundlag, forskningsaktiviteter, forskningsbevilling og tidsplan. Mål Det overordnede mål for følgeforskningen er at undersøge Visuel hf s anvendelsesorientering. For at opfylde dette overordnede mål opstilles følgende delmål: 1) I et samarbejde mellem forskere, lærere og ledere at videreudvikle uddannelsen, med særlig fokus på udvikling af undervisningsegnede værktøj som lærere og kursister kan bruge til evaluering af og metarefleksion over læringsprocessen. 2) At indsamle, systematisere og rapportere de erfaringer, som man kan iagttage i uddannelsen hos kursister. 3) At fokusere på de udfordringer og mulige værdier der kan ligge i at to forskellige institutioner arbejder sammen om en gymnasial ungdomsuddannelse. 4) At diskutere om denne type tonede uddannelse kan bidrage til at gøre hf-uddannelsen generelt mere anvendelsesorienteret og om indholdselementerne har overførselsværdi for andre typer uddannelse og undervisning. Forskningsspørgsmål Det overordnede forskningsspørgsmål lyder: På hvilken måde opfylder Visuel hf-uddannelsen i sit første gennemløb hf-uddannelsens generelle formål om at være anvendelsesorienteret? For at kunne besvare dette forskningsspørgsmål er følgeforskningen delt op i tre perspektiver: 2

3 Tese 1) Elevens perspektiv: Hvorledes motiverer og ruster den treårige visuelle hf-uddannelse kursisterne til at udvikle alment faglige og visuelt kreative kompetencer? 2) Lærernes perspektiv: Hvorledes bidrager elementer fra henholdsvis TAW og hf-uddannelsen til en nytænkning af fagligheden, særligt hvad angår udviklingen af anvendelsesorienteret undervisning? 3) Institutionernes perspektiv: Hvordan bidrager uddannelsen til nye samarbejdsformer mellem forskellige ungdomsuddannelser og til visioner på ungdomsuddannelsesområdet? Projektet er eksplorativt, derfor rummer det en stor grad af undersøgende tilgang. Ikke desto mindre rummer forskningsprojektet, som det allerede fremgår af forskningsspørgsmålene, en overordnet tese og nogle underteser. Den overordnede tese er: Visuel hf-uddannelsen vil være en værdifuld anvendelsesorienteret uddannelse for en gruppe af unge med særlige evner og interesser for det visuelt-kreative. Underteserne er at: a) Det er en præmis for opfyldelsen af uddannelsens målsætninger, at den gennemføres som en pædagogisk eksperimenterende uddannelse, hvori indgår almindelige hf-fag og praktiskkreative undervisningselementer fra TAW integreret på en anvendelsesorienteret måde. b) Da det ikke på begyndelsestidspunktet for første gennemløb er fuldt ud planlagt hvordan uddannelsen skal gennemføres herunder hvordan hf-fag og undervisningselementer fra TAW skal integreres vil det være værdifuldt for uddannelsen at alle involverede parter (kursister, lærere, ledere og forskere) løbende reflekterer over uddannelsens gennemførelse, og at disse refleksioner løbende bruges til at forbedre og videreudvikle uddannelsen. c) Anvendelsesorientering kan forstås ud fra tre synsvinkler: 1) brugsværdi, 2) faglig kompetence og 3) professionskvalificering. Med brugsværdi menes at undervisning kan bruges konkret og aktuelt, fx ved at man laver et produkt i et undervisningsforløb, der kan anvendes i en virkelig sammenhæng uden for skolen. Med faglig kompetence menes, at man kan opfylde faglige mål knyttet til læreplaner. Med professionskvalificering menes, at uddannelsen kan bidrage til at kvalificere kursister til en professionsansættelse eller optagelse ved en professionsrettet videregående uddannelse. Empiri Følgeforskningen vil hente empiri fra følgende fem undersøgelsesniveauer: I. Det tværinstitutionelle niveau Her arbejdes med at klarlægge institutionsmæssige mål, læreplansmål, samarbejdsformer mellem lærerne og institutioner, koordination og planlægning af projektets indhold. Forskningsgruppen vil, hvis institutionerne tillader det, dels følge arbejdet gennem tilgængelige arbejdspapirer/referater, studieplaner, afleveringsopgaver etc. tilgængelige i papirform og på elektroniske læringsplatforme og hvis det er muligt dels gennem deltagelse i møder med teams på skolerne. Målet er at undersøge, hvad der er muligt eller svært i et tværinstitutionelt samarbejde, 3

4 og hvilke overførselsværdier, projektet kan have i forhold til andre institutionelle organisationsformer. II. Det pædagogiske og didaktiske niveau Her arbejdes med at følge den konkrete undervisning, hvad angår fagligt indhold, undervisningsformer, produkt-/formidlingsformer og forhold på skolen der påvirker undervisningen. Samspillet mellem det klassiske hf-indhold og TDA/TAW observeres dels udefra, det vil sige som observation af undervisning og evaluering af skolehverdagen, og dels indefra som interviews med eleverne om deres oplevelse af undervisningen og sammenhængen i uddannelsen, mens de befinder sig i forløbet. Derudover udveksles der ideer mellem forskere og lærere om det pædagogiske og didaktiske arbejde med henblik på udvikling af undervisning (der føres logbog over dette). III. Elev-/kursistniveauet Forskningsgruppen vil samtale med eleverne i grupper og enkeltvis om deres tidligere skoleoplevelser, indsigt i læreprocesser og erkendelse af udviklingen af egne kompetencer. Vi vil også bruge spørgeskemaer til at få kendskab til elevgruppen. Målet er blandt andet at få indsigt i, om elevernes hverdagskompetencer med hensyn til medieerfaring og særligt visuel erfaring kan udnyttes i en sådan uddannelse. Der vil både være samtaler, når kursisterne begynder deres hfuddannelse, midtvejs og i slutningen af deres uddannelsesforløb. IV. Lærerniveauet På lærerniveauet vil vi hvis muligt følge forskellige teamsamarbejder som deltagende observatør. Der vil indgå interviews med initiativtagere og lærere under forløbet, koordineret med rektor og leder(e) af TAW. Målet er her at kortlægge lærernes refleksioner over fagdidaktik, herunder særligt samarbejdsformer og projektets specielle værdi med hensyn til elevudbytte/- kompetencer. V. Bedømmelses-/evalueringsniveauet Hvad angår bedømmelse og evaluering, har Visuel hf-uddannelsen, som alle andre hf-uddannelser, fortløbende evaluering og afsluttende eksamenskarakter på tredje år, men ikke standpunkts- /årskarakter. Følgeforskerne vil undervejs undersøge evalueringsformerne på Visuel hf og sammen med lærerne diskutere og give ideer til, hvordan man kan give kursisterne anvendelig og fortløbende feedback. Teorigrundlag Følgeforskningen bygger på et teorigrundlag, som vil være under fortsat udvikling. 1 Vi skelner mellem, hvordan vi vil undersøge (metodologi), og hvad vi vil undersøge (teori). Hvordan? Undersøgelsen planlægges som aktionsforskning. Aktionsforskning er en blanding af sparring og observation. Mere præcist forstår vi aktionsforskning som det at forskere, lærere, ledere og kursister sammen reflekterer over udviklingen og læringsudbyttet af undervisningens organisering og faglige indhold. Forskningsprojektet lægger vægt på at forskningen er til gavn for hf-uddannelsens lokale udvikling. Aktionsforskningsprojektet er imidlertid også forpligtet på og eneansvarlig for at 1 Se bilag: Referencer til teori og metodologi. 4

5 analysere indsamlede erfaringer (data) i dialog med eksisterende teori og med henblik på at udvikle ny teori som kan inspirere både lokalt og i bredere sammenhænge. Hvad? Der vil i undersøgelsen blive inddraget teori om visuel kompetence, multimodalitet (det at flere udtryksformer optræder sammen) og æstetisk læring samt teorier om organisatoriske forandringsprocesser. Denne teori er valgt for at kunne forstå de forandringsprocesser, som ønskes undersøgt. De teoretiske perspektiver er endnu ikke endeligt fastlagt, de afhænger delvist af den dynamiske forskningsproces og perspektiver, der viser sig i praksis. Forskningsaktiviteter og forskningsbevilling Projektet løber over tre år. Forskningsaktiviteterne vil derfor også være fordelt over tre år, idet man følger gennemløbet af første årgang fra Forskningsaktiviteterne fordeler sig på følgende aktivitetstyper: a) forskningsplanlægning og - samarbejde, b) feltarbejde, c) databehandling, analyse og teoriudvikling og d) rapportering. Forskningsaktiviteterne er planlagt under hensyntagen til forskningsbevillingen, som er på i alt kr. Heraf afsættes kr. til transportudgifter. Det samlede budget til forskningsgruppens arbejde er altså kroner. Der er aftalt en fordelingsnøgle i forskergruppen. Fordelingsnøglen for de projektansvarlige videnskabelige forskere er 35% for Aase Ebbensgaard, 30% for Nikolaj Frydensbjerg Elf. Det svarer til kr. til Ebbensgaard og kroner til Elf. Fordelingsnøglen for forskningsassistenterne er følgende: Tobias Boje tildeles 20%, hvilket svarer til kr. Sia Søndergaard tildeles 15%, det svarer til kr. For de to projektansvarlige videnskabelige forskere er det taksten for videnskabeligt arbejde ved IFPR, der bestemmer deres timeløn. Den er pt. 442 kroner. Timelønnen for Søndergaard og Boje aftales med Viborg Gymnasium & HF, som lønner dem; timelønnen for dem vil formentlig ligge mellem 250 og 300 kroner. I arbejdstimer betyder dette følgende: Ebbensgaard har 127 finansierede forskningstimer til rådighed, Elf har 109 timer til rådighed. Hvis der kalkuleres med en timepris for Boje og Søndergaard på 275 kr., betyder det at Boje har 116 timer til rådighed, Søndergaard har 87 arbejdstimer til rådighed. Herudover rummer forskningsprojektet følgende arbejdsressourcer: Søndergaard vil skrive masterafhandling om Visuel hf og vil derfor bruge en del af sin studietid på forskningsprojektet. Elf har som adjunkt forskningstid, og han vil bruge 203 timer af sin forskningstid på projektet fordelt over tre år (med mindre de kan finansieres eksternt eller noget kan tilskrives undervisning), således at han altså samlet har 312 timer til rådighed fordelt over tre år. Der udarbejdes kontrakt mellem VGHF og IFPR, hvad angår Nikolaj Frydensbjerg Elf og Aase Ebbensgaard. Der udarbejdes kontrakt mellem Viborg Gymnasium og Sia Søndergaard og Tobias Boje. 5

6 Arbejds- og tidsplan Forskningsaktiviteterne er planlagt ud fra følgende tids- og arbejdsplan (med forbehold for ændringer): Forskningsplanlægning og -samarbejde omfatter bl.a. udarbejdelse af projektbeskrivelse i begyndelsen af projektet og løbende møder i forskergruppen og med de involverede parter, bl.a. med henblik på udvikling af værktøjer og refleksioner. Projektbeskrivelsen godkendes af rektor på VGHF, lederne af TDA og CAP og institutlederen på IFPR. Feltarbejde er planlagt som afgrænsede besøgs- og observationsblokke, forskergruppen vil individuelt eller i grupper være på feltarbejde: Det første skoleår fokuseres på elev-/kursistgruppen, deres baggrund, deltagelse i undervisningen og oplevelse af udbytte. For at få et generelt indtryk af projektet vil Søndergaard i efteråret 2009 observere undervisningen tæt i begyndelsen og udarbejde feltnoter. Søndergaard og Boje vil i samarbejde med Ebbensgaard og Elf tidligt i efteråret 2009 udvikle og gennemføre en spørgeskemaundersøgelse om kursisternes baggrund, som de afrapporterer til forskergruppen og lærere og ledere. Ebbensgaard og Elf vil besøge skolen fire dage i efteråret 2009, og to dage i foråret med særlig fokus på observation af undervisning og samtaleinterview med kursister og lærere. Præcise besøgsdatoer aftales lokalt med ledere. Forskergruppen vil, hvis det tillades, løbende observere uddannelsen virtuelt. Det andet skoleår vil fokus være på lærer- og lederniveauet. Elf vil besøge skolen et antal dage fordelt på efterår og forår og foretage deltagende observation og/eller foretage interview. Tilsvarende vil Søndergaard og Boje foretage observation og/eller interview. Nærmere plan for besøg aftales efter revidering af tidsplan ved udgangen af første år. Samme mønster gentager sig på tredje år, hvor der vil være et samlende fokus på kursist-, lærer- og lederniveauerne. Databehandling, analyse og teoriudvikling vil primært ske i tre faser: Ved afslutningen af førsteåret, andetåret og tredjeåret forbereder og afholder forskergruppen internt møde om dataindsamling med henblik på rapportering. Rapportering: Der udarbejdes en delrapport over første år i efteråret 2010 ledsaget af et oplæg til lærere og ledere på VGHF og TAW. Efter afslutningen af det treårige forløb udarbejdes en længere publikation, som enten publiceres i IFPRs skriftserie Gymnasiepædagogik eller som bog (hvis der kan fremskaffes eksterne finansieringsmidler til dette). Den afsluttende publikation rummer som minimum en præsentation af uddannelsen ved rektor for VGHF og en involveret leder ved TAW, forskerbidrag fra deltagende forskere og eventuelt bidrag i forskellige genrer fra andre involverede parter. 6

7 Underskrift eller samtykke via for involverede parter: Nikolaj Frydensbjerg Elf, (projektansvarlig) Aase Ebbensgaard, (projektansvarlig) Sia Søndergaard, (forskningsassistent) Tobias Boje, (forskningsassistent) Kontaktperson på IFPR: Anne Jensen, institutleder, (samtykke givet pr. personlig kontakt) Kontaktperson på Viborg Gymnasium & HF: Lone Mikkelsen, rektor, (samtykke givet pr. ) Kontaktperson på The Animation Workshop: Gry Lindebjerg, underviser og koordinator, 7

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard

At tegne en tanke. Første rapport om Visuel hf i Viborg. Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Indhold 1 At tegne en tanke Første rapport om Visuel hf i Viborg Redaktion: Aase H.B. Ebbensgaard, Nikolaj Frydensbjerg Elf og Sia Søndergaard Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Det virtuelle gymnasium

Det virtuelle gymnasium Det virtuelle gymnasium - et følgeforskningsprojekt 2002-2004 2. rapport om et udviklingsprojekt af Claus Gregersen og Helle Mathiasen Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. INDLEDNING...6 1.1 Rapportens fokus...

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Mangfoldighed og fællesskab

Mangfoldighed og fællesskab Indhold 1 Mangfoldighed og fællesskab en etnodidaktisk analyse af kursisttilgange og klasserumskultur på HF og VUC Steen Beck og Michael Paulsen Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Evalueringsrapport Projektet har været en klar grobund for, at der overhovedet eksisterer et kvalitativt samarbejde på skolen. Det har været med til

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov

Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov Projekt Eksemplariske undervisningsforløb med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov 1. Baggrund En af de mest markante udfordringer, som lærere møder i deres respektive klasser,

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål

Fælles Mål i folkeskolen. En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål i folkeskolen En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål Fælles Mål En undersøgelse af lærernes brug af Fælles Mål 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fælles Mål 2012 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR

Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udviklingsgruppen Fællesskaber, Fastholdelse og Personlig Udvikling, afsluttende afrapportering, DUR Udarbejdet af Lektor Jo Krøjer Phd., Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC Evalueringens

Læs mere