Pulje til uddannelsesambassadører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pulje til uddannelsesambassadører"

Transkript

1 Ansøgningsskema for Pulje til uddannelsesambassadører Finanslovskonto Projektets navn: Projekt fra ufaglært til faglært Ansøger Kommune: Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, ) Aalborg Kommune Job- og Ydelseschef Jesper Dahlgaard Sønderbro 12, 9000 Aalborg Tlf.: , Projektresumé Beskriv kort projektets formål, aktiviteter, målsætninger mv. Projektets formål er at øge antallet af etablerede forløb under puljen til uddannelsesløft samt at flere ufaglærte opkvalificeres via voksenlærlingeordningen. Jobcentret i Aalborg Kommune har hidtil etableret ganske få forløb under puljen til uddannelsesløft. Siden 2015 og frem til og med september 2018 er der kun 12 ufaglærte ledige, som har været i gang med et forløb under uddannelsesløftordningen. Det er den overordnede målsætning for projektet, at antallet af ledige fra Aalborg Kommune, som er i gang med et uddannelsesløft, som minimum kommer på niveau med landstal. Det er den konkrete målsætning for projektet, at få igangsat minimum 40 uddannelsesplaner inden for uddannelsesløft i 2019 og minimum 50 uddannelsesplaner i Samtidig skal flere ufaglærte i gang med et voksenlærlingeforløb. Det er målsætningen, at dette projektet bidrager til at yderligere 25 ufaglærte kommer i gang med et voksenlærlingeforløb. Projektets formål er endvidere at optimere samarbejdet mellem a-kasser, uddannelsesinstitutioner og jobcenter. Resultaterne skal realiseres dels gennem at sprede viden om ordningen for uddannelsesløft og andre relevante uddannelsesordninger såsom voksenlærlingeordningen i jobcentret og via et tættere samarbejde og dialog med a-kasser og uddannelsesinstitutioner herunder med AMU, som afvikler EU socialfondsprojektet Vejen til varige job gennem kompetenceløft. 1

2 Projektets målgruppe Målgruppen for projektet er: Ledige dagpengemodtagere, som er i målgruppen for uddannelsesløftet Jobcentre, som ønsker at bruge uddannelsesløftsordningen til at få flere ufaglærte opkvalificeret til faglærte. Udfyld skemaet med det forventede antal: Målgruppe Angiv det antal ledige, som forventes at være i målgruppen for uddannelsesløftet i jeres kommune i projektperioden Angiv det antal medarbejdere, der arbejder med forsikrede ledige, og som forventes at kende til puljen for uddannelsesløft Antal Ca * 86 * STAR har tidligere tilbage i december 2016 udarbejdet en oversigt over antallet i målgruppen til uddannelsesløft baseret på antallet af ufaglærte dagpengemodtagere i alderen år i perioden 4. kvartal kvartal Her var antallet for Aalborg Kommune opgjort til personer. Hertil vil komme faglærte med forældet uddannelse, hvis antal ikke er muligt at udsøge. 2

3 Projektets formål og succeskriterier Beskriv kort projektets formål. Hvilken forandring skal projektet medføre for målgruppen? Projektets formål er at øge antallet af etablerede forløb under puljen til uddannelsesløft samt at flere ufaglærte opkvalificeres via voksenlærlingeordningen. Jobcentret i Aalborg Kommune har hidtil etableret ganske få forløb under puljen til uddannelsesløft. Siden 2015 og frem til og med september 2018 er der kun 12 ufaglærte ledige, som har været i gang med et forløb under uddannelsesløftordningen, hvilket svarer til 0,9% af alle forløb i Danmark. I de første 9 måneder af 2018 er der 5 ufaglærte ledige i gang med et uddannelsesforløb, hvilket svarer til 1,2% af alle forløb. Til sammenligning udgør antallet af forsikrede ledige i Aalborg 5,2% af landsplan og ser man på ledige fra 3F er 5,0% ledige fra Aalborg Kommune. Der er således med en mere målrettet uddannelsesvejledningsindsats et godt grundlag for at hjælpe flere ufaglærte ledige i gang med en uddannelse. Det er den overordnede målsætning for projektet, at antallet af ledige fra Aalborg Kommune, som er i gang med et uddannelsesløft, som minimum kommer på niveau med landstal. Det er den konkrete målsætning for projektet, at få igangsat minimum 40 uddannelsesplaner inden for uddannelsesløft i 2019 og minimum 50 uddannelsesplaner i Samtidig skal flere ufaglærte i gang med et voksenlærlingeforløb. I Aalborg Kommune er der 2018 påbegyndt omkring 275 voksenlærlingeforløb. Det er målsætningen, at dette projektet bidrager til at yderligere 25 ufaglærte kommer i gang med et voksenlærlingeforløb, således at der i hvert af årene 2019 og 2019 er 300 ufaglærte, som påbegynder et voksenlærlingeforløb. Projektets formål er endvidere at optimere samarbejdet mellem a-kasser, uddannelsesinstitutioner og jobcenter. Dernæst at få afdækket kompetencer og potentialer via realkompetencevurdering og afprøvning af metoder til at motivere de ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser til (igen) at gå uddannelsesvejen. Resultaterne skal realiseres via et tættere samarbejde og dialog med a-kasser og uddannelsesinstitutioner herunder med AMU, som afvikler EU socialfondsprojektet Vejen til varige job gennem kompetenceløft, hvis overordnede mål er at sikre tilstedeværelsen af en kvalificeret arbejdsstyrke i form af flere faglærte i Nordjylland. Angiv projektets succeskriterier, dvs. de forventede kort- og langsigtede resultater, som kerneelementerne/projektaktiviteterne vil føre til. Der er ingen tvivl om, at forklaringen på, at der hidtil har været så få ufaglærte i gang med et uddannelsesforløb under uddannelsesløftordningen i Aalborg, er at der blandt ledere og medarbejdere har været manglende kendskab og fokus på ordningen. Beskæftigelsesreformen har medført mange ændringer i indsatsen overfor forsikrede ledige, hvilket har stillet store krav til såvel ledere som medarbejdere. Samtidig har puljen til uddannelsesløft været én blandt flere initiativer for målgruppen. Det er desværre ikke lykkes, at etablere et skarpt eller højt prioriteret fokus på anvendelse af puljen. 3

4 Med kun 12 oprettede forløb i Aalborg er det vurderingen, at ordningen vil blive anvendt i højere grad, hvis der dedikeres en medarbejder (uddannelsesambassadør) til opgaven, således at puljen netop sikres det nødvendige fokus. Det bliver et vigtigt element for Uddannelsesambassadøren, at udbrede kendskabet til såvel puljen for uddannelsesløft som voksenlærlingeordningen. Det gælder særligt for de medarbejdere i jobcentret, som arbejder med målgruppen, men også overfor samarbejdspartnere såsom A-kassen og uddannelsesinstitutioner. Det indgår derfor, som et væsentligt succeskriterie, at alle relevante medarbejdere i jobcentret får et indgående kendskab til uddannelsesløftpuljen og voksenlærlingeordningen, så de er i stand til såvel at kunne motivere som at vejlede ledige i målgruppen om mulighederne for opkvalificering til at blive faglært. Uddannelsesambassadøren vil desuden afholde samtaler med ledige, hvor opgaven består i at rådgive, vejlede og motivere ledige, som er i målgruppen for uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen, om uddannelsesmuligheder. Projektets måltal Udfyld skema med måltal: Kommunens mål for 2019 Kommunens mål for 2020 Antal ledige, som påbegynder uddannelsesløft Antal ledige, som påbegynder voksenlærling Ansøger forpligter sig ved indsendelse af ansøgning til at ville samarbejde med evaluator og deltage i de aktiviteter, der er forbundet med gennemførelse af projektets evaluering, herunder indsamling af data af bl.a. uddannelsesløft, voksenlærlinge, RKV i løbet af projektperioden m.v. Projektets indsatsmodel og kerneelementer Beskriv kort projektets indsatsmodel, herunder hvordan projektets succeskriterier opnås. Det bliver uddannelsesambassadørens ansvar, at videregive viden om puljen for uddannelsesløft, herunder om samarbejdet med VEU. Det vil ske via særlige informationsmøder for rådgivere og ledere samt løbende på afdelings- og teammøder. Uddannelsesambassadøren vil benytte sig af allerede etablerede netværk i regi af VEU-samarbejdet herunder have kontakt til VEU-koordinatoren fra STAR samt i forbindelse med Vejen til varige jobs gennem kompetenceløft, et nordjysk projekt, som er støttet af den Europæiske Socialfond og som er tilrettelagt og gennemføres i regi af blandt andet VEU-center Aalborg og med medvirken fra Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, de nordjyske kommuner samt erhvervsservicekontorerne. Udover at sprede kendskab og viden om uddannelsesmuligheder og puljen til uddannelsesløft vil uddannelsesambassadøren også skulle afholde samtaler med ledige, som er henvist af deres 4

5 rådgiver til en nærmere afklaring af om det vil være relevant at komme i gang med et uddannelsesforløb under puljen for uddannelsesløft eller som voksenlærling herunder f.eks at få udarbejdet en realkompetenceafklaring ved VEU-center Aalborg. Der er mange potentielle borgere, som er i målgruppen for et uddannelsesforløb i Aalborg Kommune, men det vil ikke være muligt for Uddannelsesambassadøren at afholde samtale med dem alle. Derfor bliver det et vigtigt element, at rådgivere og virksomhedskonsulenter klædes på til at foretage det første vurdering af borgeren, og at Uddannelsesambassadøren kobles på borgerere der, hvor det giver mest mening. Beskriv hvordan og hvornår projektets kerneelementer vil blive implementeret Kerneelement Hvordan vil kerneelementet blive implementeret? Tidspunkt Sprede viden om uddannelsesløftet i jobcentret Samarbejde med virksomhedskonsulenter/ virksomhedsservice Det vil ske dels gennem særlige initiativer såsom afholdelse af særlige info-møder, udsendelse af nyhedsbreve mv. og dels gennem den daglige sparring med leder, rådgivere og virksomhedskonsulenter samt løbende på team- og afsnitsmøder. Der skal være et tæt samarbejde med de virksomhedskonsulenter, som iværksætter virksomhedsplaceringer for de ufaglærte ledige, idet der ofte, som følge af en virksomhedsplacering, bliver en særlig opmærksomhed på behovet for et kompetenceløft. Det kan f.eks være relevant, at der afvikles trekantssamtaler med deltagelse af borger, virksomhedskonsulent og Uddannelsesambassadør. Informationskampagne afholdes i 1. kvartal af Derudover løbende information og status på projektet gennem hele projektperioden. Vil ske løbende i den 2 årige projektperiode. Rådgive, vejlede og motivere ledige til uddannelsesløft Være sparringspartner og rådgiver for jobcentrets ledelse Der skal ligeledes være et tæt samarbejde med Virksomhedscentret i jobcentret, som dels varetager den mere generelle virksomhedsservice og som står for administration af voksenlærlingeordningen. Løbende afholde samtaler med borgere, som af rådgiver eller virksomhedskonsulent vurderes at kunne komme i gang med et uddannelsesforløb enten via uddannelsesløft eller via et voksenlærlingeforløb. Der skal være en løbende og tæt sparring med ledelsen i Jobhuset. Uddannelsesambassadøren forventes at udarbejde kvartalsvise statusrapporter til ledelsen med udgangspunkt i STAR s oplysninger Vil ske løbende i den 2 årige projektperiode. Vil ske løbende i den 2 årige projektperiode. 5

6 Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, a-kasser og STAR s VEU-koordinatorer og jobcentrets egne tal og erfaringer. Statusrapporten skal indeholde overblik over fremdrift i projektet, herunder: - Overblik over aktiviteter (statusmøder, samarbejdsmøder med VEU m.fl. - Overblik over anvendelse af puljen - Synliggørelse af eventuelle udfordringer og ledelsesmæssige anbefalinger Statusrapporterne skal således medvirke til at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for at kunne agere på eventuelle udfordringer, som står i vejen for en realisering af målene. Der er i det nordjyske og i Aalborg Kommune i forvejen etableret en række samarbejdsfora, som danner en god base for vedligeholdelse af samarbejdet med VEU-centrene herunder i fht. STAR s VEU-koordinatorer. Tilsvarende er der et godt og tæt samarbejde med A-kasserne. Som led i projektet, vil Jobcenter Aalborg derfor arbejde målrettet på at udnytte de samarbejdsfora og netværk, der i forvejen er etableret til at sætte fokus og finde løsninger på udfordringer omkring brugen af puljen til uddannelsesløft og til at få flere i gang med et voksenlærlingeforløb. Herunder vil uddannelsesambassadøren have en væsentlig rolle i relation til de enkelte uddannelsesinstitutioner i forhold til vidensdeling omkring udbud og efterspørgsel. Vil ske løbende i den 2 årige projektperiode. 6

7 Ledelsesmæssige opbakning og forankring gennem hele projektet Beskriv kort, hvordan den ledelsesmæssige opbakning og forankring sikres I opstartsfasen: Opstartsfasen består i, at Uddannelsesambassadøren skaber sig et godt overblik og kendskab over dels uddannelsesmuligheder og de tilknyttede uddannelsesordninger samt får udarbejdet en procesplan for hvordan projektet skal udrulles. Ledelsesmæssigt sikres tid og grundlag i forhold til at Uddannelsesambassadøren kan foretage en indledende analyse af potentialet for at få flere ufaglærte i gang med en uddannelse. Under udrulning: Ledelsen vil have fokus på, at skabe gode rammer for Uddannelsesambassadøren i forhold til det samarbejde, der indgås med a-kasser og uddannelsesinstitutioner. Herunder vil der blive lagt op til en drøftelse af puljen på møde i LBR både i forbindelse med opstart, midtvejs og ved afslutning af projektet. Formålet er at sikre en gensidig orientering om fremdriften og få kortlagt de eventuelle udfordringer, som opstår undervejs. Teamleder vil have ansvaret for den daglige fremdrift på projektet og vil følge det tæt. Både leder af Jobhuset og temaleder indgår i styregruppen for projektet og følger det således tæt også via de kvartalsvise statusrapporter, som udarbejdes af Uddannelsesambassadøren. Efter projektafslutning: Temaleder sikrer, at der inden projektet er tilendebragt foretages en evaluering og vurdering af projektforløbet med udgangspunkt i de opstillede målsætninger med henblik på at vurdere om og hvordan indsatsen skal forankres i Jobhuset. I evalueringen ses nærmere på antal igangsatte/færdiggjorte uddannelsesløft og antallet af realkompetencevurderinger samt samarbejdsfladen med uddannelsesinstitutioner/aktører (VEU + VEU-koordinator) og a-kasserne. Styregruppe med samarbejdspartnere Beskriv kort styregruppens sammensætning og uddyb, hvad de forskellige deltagere skal bidrage med? Leder af Jobhuset Jesper Cetnie Rasmussen Bidrager med beslutningskompetencen ift. strategi og økonomi samt overblikket over sammenhænge på tværs af kommuner og i forhold til andre målgrupper. Har det styringsmæssige ansvar for implementering af projektet. Teamleder Rikke H. Hedegaard Bidrager ved at have fokus på Jobcentrets lovgivningsmæssige ramme, ressourcer, tilgang til opgaven samt med viden om virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Har det faglige ansvar for implementering af projektet. Repræsentant for AMU/VEU Aalborg 7

8 Bidrager ved at have fokus på Erhvervsskolesystemets rammer, skaber sammenhængen med det nuværende socialfondsprojekt Projekt Veje til varige job. Bidrager også med viden, der kan kvalificere arbejdsgange, kortlægge samarbejdsflader og imødegå udfordringer i disse. Repræsentant fra 3F s a-kasseleder Aalborg afdeling 3F har langt den største målgruppe blandt de ufaglærte ledige i Aalborg Kommune, og blandt andet også den gruppe af ledige, som er svagest bogligt og desuden en gruppe af ledige, som er nedslidte. 3F kan bidrage med viden om målgruppens motivation og viden om virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Fokus på at styrke samarbejdsgraden mellem a-kasse og jobcenter ift. at få flere i målgruppen i gang med uddannelsesløft. Uddannelsesambassadøren Uddannelsesambassadøren er tovholder for styregruppen og tilvejebringer statusrapporter for projektet. Det er væsentligt, at uddannelsesambassadøren påpeger eventuelle udfordringer for styregruppen. Herudover inviteres AMK s VEU Koordinator til at deltage i styregruppen. Projektets organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling (F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag). Uddannelsesambassadøren vil blive organisatorisk forankret i Jobhuset, som er det afsnit i Jobog Ydelsesafdelingen i Aalborg Kommune, der varetager den beskæftigelsesrettede indsats for de forsikrede ledige. Jobhusets er organiseret i teams, hvor der er et team, som der varetager indsatsen og har kontakten til ufaglærte og faglærte forsikrede ledige. Uddannelsesambassadøren vil blive tilknyttet dette team og vil referere direkte til lederen for teamet. Forankring og udbredelse Beskriv kort, hvordan projektet tænkes forankret finansielt og organisatorisk efter projektperiodens udløb. Skabes de forventede resultater for antallet af uddannelsesløft og voksenlærlingeforløb vil Jobhuset alt andet lige videreføre modellen med at have en videns- og ressourceperson (uddannelsesambassadøren) koblet tæt på opgaven med at tilvejebringe uddannelsesforløb for ufaglærte ledige. I så fald vil uddannelsesambassadørstillingen være en opprioriteret indsats, som der afsættes ressourcer til og dermed blive en fast del af driften i Jobhuset. Beskriv desuden hvordan den opnåede viden i projektet vil blive videreformidlet til relevante aktører. De relevante aktører vil løbende være inddraget i projektet blandt andet gennem deltagelse i den styregruppe, som nedsættes. Via kvartalsmæssige rapporter, som udarbejdes af Uddannelsesambassadøren, vil der løbende generes viden om de erfaringer, som opnås i projektet. 8

9 Økonomi Der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes et detaljeret budget, hvoraf projektets samtlige udgifter og eventuelle indtægter skal fremgå (se vedlagte budgetskema). Vær opmærksom på, at der til budgetposterne skal angives fyldestgørende noter. Angiv det ansøgte beløb kr. Tilskud udbetales bagud halvårligt på baggrund af delregnskaber og det endelige regnskab. Ved ændringer i budgettet skal der indsendes en anmodning sammen med et revideret budget. Ansøgninger skal indsendes via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilskudsportal. 9

Pulje til uddannelsesambassadører

Pulje til uddannelsesambassadører Ansøgningsskema for Pulje til uddannelsesambassadører Finanslovskonto 17.46.41.75 Projektets navn: Uddannelsesambassadør Ansøger Kommune: Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail)

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Jobcenter Randers

Læs mere

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje

Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje Ansøgningsskema for Pulje til projekt Uddannelsesambassadører Pulje 17.46.43.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via Tilskudsportalen Ansøger Kommune Rebild Navn

Læs mere

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage

Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Ansøgningsskema for Pulje til styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage Finanslovskonto 17.46.41.30 Projektets navn: Projekt Læseløft Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Seniorvikar

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Virksomheden i centrum 2.0 Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: Ansøger Kommune(r) Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon,

Læs mere

Opkvalificering på transportområdet

Opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Opkvalificering

Læs mere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere

Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Ansøgningsskema for Pulje til indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere Finanslovskonto 17.46.41.85 Projektets navn: Motivation som drivkraft til job Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn,

Læs mere

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: RekrutteringsService Fyn Platform - Opbygning af platform til koordinering

Læs mere

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder

Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Ansøgningsskema for Pulje til Fritidsjobambassadører til unge fra udsatte boligområder Finanslovskonto 17.49.24.20 Projektets navn: Fritidsjob i Skovparken / Munkebo Ansøger Kommune/Region/Organisation:

Læs mere

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år

Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Ansøgningsskema for Pulje til særlig indsats til ledige over 50 år Finanslovskonto 17.46.43.30 Projektets navn: Pulje til seniorvikar Forsøg med jobformidling gennem vikarbureau for ledige dagpengemodtagere

Læs mere

Pulje til opkvalificering på transportområdet

Pulje til opkvalificering på transportområdet Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering på transportområdet Finanslovskonto 17.46.41.65 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) RekrutteringsService

Læs mere

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse

Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering målrettet infrastrukturprojekter og flaskehalse Finanslovskonto 17.46.41.50 Projektets navn: Tværkommunale opkvalificeringstiltag til infrastrukturprojekter

Læs mere

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2

Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding. 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 Projektplan for projekt uddannelsesambassadør - Jobcenter Kolding 31. maj 2017 Indhold 1. Baggrund for deltagelse i projekt uddannelsesambassadør... 2 2. Formålet med projektplanen for projekt uddannelsesambassadør...

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Skabelon for statusrapport

Skabelon for statusrapport Skabelon for statusrapport Projekter, der modtager tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal i løbet af projektperioden sende statusrapporter til styrelsen indenfor de frister, der

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto

Ansøgningsskema for. Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto Ansøgningsskema for Pulje til opkvalificering af rehabiliteringsteams Finanslovens konto 17.59.21.10 Ansøgningen skal sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via e-mail adresse star@star.dk

Læs mere

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Ansøgningsskema for Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Finanslovskonto 17.51.05 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Fravær og

Læs mere

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Region Syddanmark KKR Syddanmark Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Den 7. oktober 2016 Forslag til initiativer, der skal bidrage til øget voksen- og efteruddannelse Diskussionsoplæg til politisk

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Albertslund Kommune Afdelingschef Jan Eriksen

Læs mere

Virksomhedsservicepulje til bedre match

Virksomhedsservicepulje til bedre match Ansøgningsskema for Virksomhedsservicepulje til bedre match Finanslovskonto 17.46.41.80 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Samarbejdspartnere

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler

ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler ANSØGNINGSSKEMA UDFORDRINGSRET - statslige og lokale regler Mere information på www.oim.dk Ansøgningen udfyldes af initiativtager til udfordringen og/eller den relevante kommune, region eller statslige

Læs mere

Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL

Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb - FL Side 1 af 6 (/da.aspx) Puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" - FL 17.46.78.30 Formålet med ansøgningspuljen er at nedbringe sagsmængden for den koordinerende sagsbehandler i jobcenteret samt at

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Pulje til Udvikling i fleksjob II

Pulje til Udvikling i fleksjob II Ansøgningsskema for Pulje til Udvikling i fleksjob II Finanslovskonto 17.46.65.20 Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Stevns Kommune David Kirkegaard Jespersen

Læs mere

Initiativer for personer med handicap Finanslovskonto

Initiativer for personer med handicap Finanslovskonto Ansøgningsskema for Initiativer for personer med handicap Finanslovskonto 17.59.21.20 Ansøgningen sendes til: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A Postboks 2000 2300 København S E-mail:

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i

Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Ansøgningsskema for Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Finanslovskonto 17.51.05 Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig: (navn, adresse, telefon, e-mail) Nedbringelse

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen

Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med beskæftigelsesreformen Oversigt over afsluttede implementeringsunderstøttende aktiviteter Juli 2017 i forbindelse med Aktivitet intention Indhold Målrettet Afsender Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Læs mere

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats Finanslovskonto

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats Finanslovskonto Ansøgningsskema for Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats Finanslovskonto 17.41.12.20 Projektets navn: Projekt tværkommunal opkvalificeringsplatform Ansøger Virksomhed/Kommune/Region/Organisation:

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Socialstyrelsen Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

EKSEMPELSAMLING MODELLER, METODER OG REDSKABER UDVIKLET I PROJEKT UDDANNELSESAMBASSADØRER

EKSEMPELSAMLING MODELLER, METODER OG REDSKABER UDVIKLET I PROJEKT UDDANNELSESAMBASSADØRER EKSEMPELSAMLING MODELLER, METODER OG REDSKABER UDVIKLET I PROJEKT UDDANNELSESAMBASSADØRER 2016-2018 BILAG TIL KVALITATIV SLUTEVALUERING JANUAR 2019 OVERBLIK: HVAD ER UDVIKLET I AMBASSADØRKOMMUNERNE 2 STYREGRUPPE

Læs mere

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje

Evaluering. Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi. Lokal vækst med social bundlinje Evaluering Handleplan - Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje 1 Socialøkonomisk strategi Kolding Kommunes socialøkonomiske strategi Lokal vækst med social bundlinje

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse

Favrskov-modellen Favrskov Kommune har siden oktober 2014 afprøvet en model for arbejdsfastholdelse NOTAT 11. maj 2017 Sammen om fastholdelse J.nr. 16/17959 Arbejdsmarkedsfastholdelse GBH/CFR Baggrund Det er omdrejningspunktet i sygedagpengereformen, at sygemeldte skal hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Sammen om fastholdelse (FL )

Sammen om fastholdelse (FL ) Side 1 af 5 (/da.aspx) Sammen om fastholdelse (FL 17.46.66.10) Formålet med ansøgningspuljen er at afprøve en model for at bevare sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen. Baggrund Det er

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen

Reform af beskæftigelsesindsatsen Reform af beskæftigelsesindsatsen Målgruppe: A-dagpengemodtagere Af Luise Riishede Intentioner og målsætninger Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel og tidlig

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Arbejdsmarkedskontor Syd

Arbejdsmarkedskontor Syd Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne Mere relevant og fleksibelt AMU-udbud Èn indgang til vejledning/tilmelding/godtgørelse Omstilling på arbejdsmarkedet RAR-model udarbejdeskoordination

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Styrelsen for International Rekruttering og Integration Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk og indsendes via ansøgningsportalen. For yderligere information om udfyldelse af ansøgningsskema se vejledningen

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Orientering om Byg i Nord.

Orientering om Byg i Nord. Punkt 5. Orientering om Byg i Nord. 2014-39861. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering om Byg i Nord Sagsbeskrivelse I en rapport udarbejdet af COWI

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Fokusområder for Arbejdsmarkedsudvalget

Fokusområder for Arbejdsmarkedsudvalget Fokusområder for Arbejdsmarkedsudvalget 2020-23 1 Fokusområder for Arbejdsmarkedsudvalget 2020-23 Vejle Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg vil fortsat arbejde for en sammenhængende, effektiv og meningsfuld

Læs mere

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt

Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt P r æ s e n t a t i o Status på implementeringen af RAR/VEU-modellen v/arbejdsmarkedsdirektør Karl Schmidt Den lokale organisering, arbejdsopgaverne og det tværgående samarbejde Nye Kompetencer hele livet

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med"

Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet Flere skal med Punkt 4. Godkendelse af ansøgning til satspuljeinitiativet "Flere skal med" 2017-010755 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Læs mere

Kommissorium for et Lokalt ArbejdsmarkedsRåd (LAR) i Rebild Kommune

Kommissorium for et Lokalt ArbejdsmarkedsRåd (LAR) i Rebild Kommune Kommissorium for et Lokalt ArbejdsmarkedsRåd (LAR) i Rebild Kommune Marts 2015 Beskæftigelsesreformen indebærer, at de lokale og regionale Beskæftigelsesråd nedlægges. De enkelte kommuner har med beskæftigelsesreformen

Læs mere

Projekt Sammen om fastholdelse

Projekt Sammen om fastholdelse Ansøgningsskema for Projekt Sammen om fastholdelse Finanslovskonto 17.46.66.10 og 17.59.21.10 Projektets navn Sammen om fastholdelse Ansøger Kommune Allerød Kommune CVR-nr. 60183112 Projekt- og tilskudsansvarlig

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder

Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Informationsmøde om ansøgningspulje til samarbejder mellem plejefamilier og døgninstitutioner og/eller opholdssteder Dagens program 1) Baggrund og formål med projektet v., Center for Børn, Unge og Familier

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Beskæftigelse. Referat. Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 5 Hedensted Rådhus Deltagere:, Per Heller, Erling Juul, Erik Kvist, Steen Christensen, Fraværende: Bemærkninger: Mødet sluttede kl. 17.45 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15.

Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK. Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsessystemet v/ Camilla Mortensen og Helle Rye, AMK Netværksmøde for jobcentre og a-kasser 15. marts 2017 March 24, 2017 3-partsaftalen og uddannelsesordningerne Pulje

Læs mere

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s

OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN. RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s OPKVALIFICERING AF LEDIGE TIL ROBOTINDUSTRIEN RAR Fyn møde d. 29. juni 2017 Niels Kristoffersen Adm. direktør mploy a/s DAGSORDEN Kort om baggrunden for opkvalificeringsforløbet Opkvalificeringsforløbets

Læs mere

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer

TUP I teksten anvendes både begreberne RKV og IKV. RKV anvendes generelt som en paraplybegreb, der i denne tekst referer TUP 2012 Det er AMU s formål at medvirke til at styrke arbejdsstyrkens kompetenceudvikling på både kort og langt sigt. Godt 1 mio. danskere mellem 20 og 64 år har ikke gennemført en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Pulje til Virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft

Pulje til Virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft Ansøgningsskema for Pulje til Virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft Finanslovskonto 17.46.41.60 Projektets navn: De sidste skal med Ansøger Lemvig Kommune Frank Rud Jensen Rådhusgade

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Gang i rotationen Projektperiode: 1.12.2011 31.12.2012 Målgruppe:

Læs mere

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Ansøgningsskema for Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen Finanslovskonto 17.51.05 Projektets navn: Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen i Egedal Kommune Ansøger Kommune Projekt- og tilskudsansvarlig:

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019

Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge. Den 30. september 2019 Informationsmøde - Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge Den 30. september 2019 Dagens program 1. Baggrund og formål med projektet 2. Hvad indebærer deltagelse i et modningsprojekt?

Læs mere

Statusrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Statusrapport GENERELLE OPLYSNINGER Styrelsen for International Rekruttering og Integration Januar 2016 Statusrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Styrelsen for

Læs mere

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden

VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden VEU-STRATEGI RAR-Hovedstaden RAR Hovedstaden Dato: 18. maj 2018 Fremme af voksen- efter- og videreuddannelse i RAR Hovedstadens område Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører forandringer

Læs mere

Ansøgning I har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning

Ansøgning I har ansøgt om midler fra ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning Eigil Jensen Lemvig Kommune Vasen 10 7620 Lemvig Tilskud fra Socialstyrelsens ansøgningspulje til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge og

Læs mere

Campus Bornholms VEU Strategi

Campus Bornholms VEU Strategi Campus Bornholms VEU Strategi 2019-2021 Bornholm skal være den bedst uddannede landsdel i Danmark i forhold til erhvervslivets krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. På Campus Bornholm forpligter vi

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Okt.2011 Maj 2013 Målgruppe : Projektansvarlig organisation

Læs mere

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4.

Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4. Pulje til udvikling af indsatser for langtidsledige, ledige i risiko herfor og seniorer Ansøgningsfristen er forlænget til 4. december Formålet med puljen på i alt ca. 26,5 mio. kr. er at gennemføre et

Læs mere

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet

NYE VEJE NYE JOB. Et EU-socialfondsprojekt. Introduktion til projektet NYE VEJE NYE JOB Et EU-socialfondsprojekt Introduktion til projektet NYE VEJE - et kompetenceløft på alle niveauer Vi kan blive endnu bedre til at udnytte eksisterende tilbud på tværs af organisatoriske

Læs mere

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse

November. Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse 2014 November Rekruttering i en situation med fuld beskæftigelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Jobcentrenes virksomhedsrettede indsats... 1 Afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft...

Læs mere

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling

Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU. - Arbejdsgange og rollefordeling Opkvalificering i Jobcentrenes Rekrutteringsservice Sjælland BLIV KLAR TIL SOSU - Arbejdsgange og rollefordeling Indholdsfortegnelse 1. Formål med opkvalificering 2. Rollefordeling omkring opkvalificering

Læs mere

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer

De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer De forskelliges reformers fælles fokus på uddannelsesinitiativer LO s arbejdsmarkeds- uddannelses- og erhvervspolitiske konference 2014 Morten Lund Dam, VEU-center Aalborg/Himmerland Reformers fokus på

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller

Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Rekrutterings- og opkvalificeringsmodeller Den fynske transportmodel - Arbejdsgivererklæringer - Individuel opkvalificeringsplan for hver enkelt virksomhed - To matchrunder: Matchdag og sikring match ved

Læs mere

Mål for Budget 2016 / Opfølgning Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse

Mål for Budget 2016 / Opfølgning Serviceområde 17: Forsørgelse og beskæftigelse Mål for Budget 2016 / Opfølgning 2016 17: Forsørgelse og beskæftigelse Mål Unge Unge under 25 år skal være i uddannelse eller arbejde Ledigheden for unge under 25 år skal ned på landsgennemsnittet 12,0

Læs mere

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet.

Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Projektansøgning til LBR Projekt UNG I JOB, juni 2010 Jobcenteret søger LBR om midler til projekt UNG I JOB - en virksomhedsrettet indsats på ungeområdet. Jobcenteret søger LBR om midler til ansættelse

Læs mere

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse

Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse Punkt 8. Godkendelse af ansøgning til puljen Job-bro til uddannelse 2017-033577 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender ansøgningen til puljen Job-bro til

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Opkvalificering og fastholdelse til uddannelse Unge-Indsats. Afklaring

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Børne- og Socialministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens

Læs mere

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med?

VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? P r æ s e n t a t i Arbejdsmarkedskontor Øst VEU-opgaven: Hvordan kan RAR spille med? Strategiseminar 13. november Jacob Løbner Pedersen, STAR Disposition RAR-VEU opgaven: Strategien en kort indflyvning!

Læs mere

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet

Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice. - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik for kvalificeret arbejdskraft og virksomhedsservice - arbejdsliv, der skaber vækst for den enkelte, virksomheder og fællesskabet Politik vision og retning I Kolding Kommune vil vi: give virksomhederne

Læs mere

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018

RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse. RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 RAR-model for koordination af aktørsamarbejde for voksen/efteruddannelse RAR Sydjylland strategiseminar november 2018 Ledige Virksomheder Styrkelse af basale færdigheder Løfte kvaliteten i AMU-kurserne

Læs mere

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben

1. & 2. kvt. Socialcentret Centerstaben Center for Familie, Social & Beskæftigelse 6. april 2016 Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2016 1. kvartal 1 Samarbejdsmodellen fra projekt Godt videre skal udbredes til også at omfatte arbejdet med alle

Læs mere

Udmelding af puljen "Flere skal med" (FL )

Udmelding af puljen Flere skal med (FL ) Side 1 af 6 (/da.aspx) Udmelding af puljen "Flere skal med" (FL 17.46.64.10) Formålet med puljen er at understøtte, at flest mulige borgere i puljens målgruppe opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet

Læs mere