Maj Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maj 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af bedriftsrådgivning) Maj 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

2 Kolofon Titel: Vejledning om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (benyttelse af b edriftsrådgivning) Undertitel: Maj 2006 Denne vejledning er udarbejdet af Direktoratet for FødevareErhverv i 2006 Fotograf: istockphoto Direktoratet for FødevareErhverv Tlf Fax.: Websted: ISBN (Trykt) ISBN (Web)

3 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Formålet med tilskudsordningen... 2 Betingelser for tilsagn om tilskud til bedriftsrådgivning... 3 Hvad giver vi tilskud til?... 4 Mulighed for at klage... 4 Tilskuddets størrelse... 5 Udbetaling af tilskuddet... 5 Skat... 5 Ansøgning... 5 Ændringer... 6 Særligt om underretning, kontrol og sanktioner... 6 Persondataloven... 6 Lovgrundlaget... 7 Effektmåling... 7 Mere information... 7 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaer

4 Resumé Det overordnede formål med ordningen er at fremme landmandens anvendelse af bedriftsrådgivning, for derved at sikre overholdelsen af reglerne om krydsoverensstemmelse og forbedre naturforholdene på den enkelte bedrift. Den enkelte ejer eller bruger søger om tilsagn til tilskud og om tilskud til bedriftsrådgivningen. Det er en forudsætning, at der indgået en bindende aftale om udførelse af bedriftsrådgivning med en af Direktoratet for FødevareErhverv godkendt rådgiver, ansat i en godkendt rådgivningsvirksomhed, inden der søges om tilsagn. Støttemodtageren er den enkelte ejer eller bruger af bedriften. Støtten ydes til at nedbringe egenbetalingen ved brug af bedriftsrådgivningen. Tilskuddet udgør 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter ved rådgivning om regler om krydsoverensstemmelser, dog maksimalt kr. pr. tilskudsmodtager, og 75 pct. ved rådgivning om udarbejdelse af naturplaner, dog maksimalt kr. pr. tilskudsmodtager. Ved ansøgning om tilsagn om tilskud og udbetaling af tilskud skal der benyttes et særligt ansøgningsskema, der kan findes på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside, Formålet med tilskudsordningen Formålet med ordningen er at fremme landmændenes brug af bedriftsrådgivning. Brugen af bedriftsrådgivningen kan dels ske ved at landmanden på sin bedrift modtager rådgivning om overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse og dels ved at landmanden får udarbejdet en naturplan. Brugen af bedriftsrådgivning skal medvirke til at forbedre bl.a. miljø- og naturforholdene på bedriften. Definitioner Ved bedriftsrådgivning forstås i denne vejledning: Rådgivning om overholdelse af regler om krydsoverensstemmelse, jf. bekendtgørelse om kontrol med krydsoverensstemmelse i forbindelse med direkte støtte til landbruget. Udarbejdelse af naturplaner. 2

5 Hvem kan søge om tilskud Det er landmanden, der kan søge om tilsagn om tilskud. Ansøgningen sendes til Direktoratet for FødevareErhverv på et særligt skema, jf. bilag 1 og 2. Der kan alene benyttes godkendte rådgivere ansat i en godkendt rådgivningsvirksomhed til den tilskudsberettigede rådgivning. På direktoratets hjemmeside findes en liste over godkendte rådgivere. Der skal foreligge et tilsagn fra direktoratet, før rådgivningen kan påbegyndes. Betingelser for tilsagn om tilskud til bedriftsrådgivning Direktoratet for FødevareErhverv kan give tilsagn om tilskud til bedriftsrådgivning såfremt følgende punkter er opfyldt: Den valgte rådgivningsvirksomhed og den valgte rådgiver er godkendt til den valgte rådgivning. Udgifterne til rådgivningen skønnes at være rimelige i forhold til opgaven. Udbetalingsanmodningen skal være direktoratet i hænde senest 2 måneder efter at rådgivningen er gennemført. Der kan ikke indsendes udbetalingsanmodning efter den 15. september Det bemærkes endvidere, at der kun kan søge tilskud en gang i 2006 pr. bedrift. Der alene er tale om rådgivning om krydsoverensstemmelser eller udarbejdelse af naturplaner. Hvis der ønskes støtte til rådgivning om krydsoverensstemmelse skal ansøgeren være modtager af ydelser under enkeltbetalingsordningen (dog vil nyerhverver af bedrifter også kunne komme i betragtning). Hvis der ønskes støtte til udarbejdelse af naturplaner skal planen omfatte alle permanente arealer der tilhører bedriften. Arealer, hvor forpagtningsforholdet ophører inden for en periode på to år eller derunder og arealer forpagtede uden for hovedejendommens geografiske område, kan undlades medtaget i planen. Ansøgeren skal selv drive bedriften på ansøgningstidspunktet. Der må ikke være udarbejdet en naturplan med tilskud inden for de seneste 5 år på bedrift. Det bemærkes, at der alene kan gives tilskud til landmænd, der driver en jordbrugsbedrift. 3

6 Hvad giver vi tilskud til? Tilskudsberettiget rådgivning vedrørende overholdelse af regler om krydsoverensstemmelse skal mindst omfatte et besøg på bedriften af den rådgiver, der er ansvarlig for udarbejdelsen af besøgsrapporten. Rapporten udarbejdes på baggrund af udfyldelse af et tjekskema (bilag 3) på bedriften. Tjekskemaet underskrives af rådgiveren og den der driver bedriften. Såfremt besøgsrapporten indeholder anbefalinger, der skal følges op på, kan der endvidere være behov for et opfølgende besøg på bedriften. Tilskudsberettiget rådgivning vedrørende udarbejdelse af naturplaner. Planen skal mindst indeholde: En beskrivelse af bedriftens arealer og produktion. En beskrivelse af de offentlige udpeget eller registrerede områder for beskyttede naturtyper, beskyttelseszoner, beskyttede fortidsminder, fredninger, og udpegninger med betydning for tilskud til naturmæssige tiltag (SFL- og skovrejsningsområder) samt en beskrivelse af betydningen af disse udpegninger. Udpegningerne og registreringerne skal fremgå af kortbilag. En beskrivelse af og forslag til beskyttelse af de eksisterende naturtyper, kulturminder og vandmiljøet. Forslag til genopretning og etablering af tiltag til gavn for natur, kulturminder og vandmiljøet. En prioriteret liste over forslagne til tiltag på bedriften. En erklæring fra rådgiveren, der har udarbejdet naturplanen, om, at rådgiveren kan stå inde for det faglige niveau i naturplanen. Det kan alene ydes tilskud til udgifter forbundet med udarbejdelsen af besøgsrapporten for overholdelse af krydsoverensstemmelse, herunder opfølgningsbesøg, og udgifter forbundet med udarbejdelsen af naturplanen. Udgifterne omfatter f.eks. rådgiverens timeløn, kørsel, timeløn til medhjælp samt indhentelse af nødvendige oplysninger fra andre. Udgifterne skal specificeres. Mulighed for at klage Der kan klages over Direktoratet for FødevareErhvervs afgørelser i forbindelse med tilsagn og udbetaling af tilskud. Der kan indsendes klage over afgørelsen. Klagen skal indsendes inden 4 uger fra den dag tilskudsmodtageren har modtaget direktoratets afgørelse. Indsendes klagen for sent, vil den normalt ikke blive behandlet. 4

7 Klagen sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og fiskeri c/o Direktoratet for FødevareErhverv Nyrupsgade København V. Direktoratet kommenterer sin afgørelse og sender klagen til behandling i Fødevareministeriets departement. Tilskuddets størrelse Tilskuddet udgør 80 pct. af de tilskudsberettigede udgifter ved rådgivning om regler om krydsoverensstemmelser, dog maksimalt kr. pr. tilskudsmodtager, og 75 pct. ved rådgivning om udarbejdelse af naturplaner, dog maksimalt kr. pr. tilskudsmodtager. Udbetaling af tilskuddet Senest 2 måneder efter udarbejdelsen af endelig besøgsrapport eller naturplan skal landmanden indsende anmodning om udbetaling af tilskud til direktoratet. Anmodning om udbetaling skal ske på et særligt skema bilag y. I 2006 kan der dog kun indsendes anmodning om udbetaling frem til den 15. september. Direktoratet for FødevareErhverv træffer herefter afgørelse om udbetaling af tilskuddet. Udbetalingen sker til den anviste konto. Skat Det bemærkes at tilskuddet er skattepligtigt og derfor indberettes til Skat. Ansøgning Støttemodtageren er den enkelte ejer eller bruger af bedriften. Støtten ydes til at nedbringe egenbetalingen ved brug af bedriftsrådgivningen. Til ansøgning om tilsagn og til udbetaling af tilskud benyttes særlige skema (bilag 1 og 2) skemaerne kan findes på direktoratets hjemmeside, Der kan søges om tilsagn fra den 9. januar 2006, sagerne behandles i den rækkefølge de indkommer til direktoratet, ansøgninger der indkommer samme dato ligeligt. Ansøgning om udbetaling skal indsendes senest 2 måneder efter at besøgsrapporten eller naturplanen er udarbejdet, og senest den 15. september

8 Ændringer Såfremt særlige forhold gør sig gældende, vil direktoratet efter ansøgning kunne acceptere en mindre ændring af aftaleperioden. Særligt om underretning, kontrol og sanktioner Manglende underretning, manglende medvirken til kontrollers gennemførelse og urigtige oplysninger kan medføre, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist, eller at tilskudsmodtageren skal tilbagebetale allerede udbetalt tilskud. Tilbagebetaling kan ske med tillæg af renter, beregnet efter rentelovens 5. I særlige tilfælde kan udelukkelse eller bødestraf komme på tale. Det bemærkes, at besøgsrapporten vedrørende krydsoverensstemmelser er landmandens ejendom. Det er således landmanden der afgører om rapporten kan videregives til andre. Persondataloven Myndighedernes brug af oplysninger om tilskudsmodtagere: For at kunne administrere ordningen har Direktoratet for FødevareErhvev brug for en række oplysninger. Hvordan disse oplysninger indhentes og behandles, er beskrevet i følgende afsnit. Brug af data i ansøgningsskemaet: Oplysninger i ansøgningsskemaet vil blive brugt af Direktoratet for FødevareErhverv til sagsbehandling, administration, tilskudsudbetaling og kontrol af de meddelte tilsagn. Endvidere vil oplysningerne blive brugt af direktoratet og tredjemand til statistiske-, forsknings-, og evalueringsmæssige formål. Direktoratet for FødevareErhverv er dataansvarlig for de oplysninger, som direktoratet modtager i ansøgninger om tilskud til brug af bedriftsrådgivningen. Registrene føres og opbevares på edb-anlæg hos Direktoratet for FødevareErhverv, Nyrupsgade 30, 1780 København V. Den registreredes rettigheder: Persondataloven giver ansøgeren ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, som direktoratet har registreret om ansøgeren. Ansøgeren har også ret til at få rettet, slettet eller blokeret eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. Spørgsmål vedrørende de registrerede oplysninger kan rettes til Direktoratet for FødevareErhverv. 6

9 Lovgrundlaget De gældende regler om tilskud til brug af bedriftsrådgivningen fremgår af: Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 omstøtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for landbruget (EUGFL) og ændringer og ophævelse af visse forordninger. Lovbekendtgørelse nr. 728 af 29. juni 2004 om støtte til udvikling af landdistrikterne (Landdistriktsloven), som ændret ved lov nr. 405 af 1.juni Bekendtgørelse af 15.december 2005 om tilskud til rådgivning af landmænd om overholdelse af regler vedrørende krydsoverensstemmelse og til udarbejdelse af naturplaner (bedriftsrådgivningsbekendtgørelsen). Lovgrundlaget kan læses på direktoratets hjemmeside, Effektmåling Direktoratet for FødevareErhverv vil i 2006 foretage en effektmåling af tilskudsordningen vedrørende brug af bedriftsrådgivningen (rådgivning om overholdelse af regler om krydsoverensstemmelser). Effektmålingen vil ske ved, at det undersøges, om der har været overtrædelsessager under enkeltbetalingsordningen hos landmænd, der har modtaget tilskud til bedriftsrådgivning. Mere information Mere information om ordningen om tilskud til brug af bedriftsrådgivningen kan fås på Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside, Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kirsten Christoffersen, tlf , e- mail eller Mette Leiholt, tlf , 7

10 Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaer Bilag 1 Til ansøgning om tilsagn til tilskud til bedriftsrådgivning benyttes bilag 1. Der er landmanden der søger om tilsagn. Det skal af bilag 1 fremgå om der søges om tilsagn om tilskud til brug af rådgivning om overholdelse af reglerne om krydsoverensstemmelse eller om rådgivning til udarbejdelse af naturplaner. Der sættes et kryds under ja eller nej. Der kan først søges om tilsagn, når landmanden har indgået en bindende aftale med en godkendt rådgiver. Derfor skal rådgivningsvirksomhedens navn og navnet på den rådgiver, der er hovedansvarlig for rådgivningen, opgives. Tilsagnet gives på baggrund af den oplyste tilbudspris for ydelsen (aftalte pris). Der kan ikke ydes et højere tilskudsbeløb, end det der er anført i tilsagnet. Aftaleperiode/planperiode svarer til det tidspunkt det er aftalt at rådgivningen skal gennemføres. Påbegyndelsestidspunktet er rådgiverens første besøg på bedriften, hvor bedriften gennemgås. Afslutningstidspunktet er når der er udarbejdet besøgsrapport eller udarbejdet en naturplan. Det bemærkes, at opfølgningsbesøg ved rådgivning om krydsoverensstemmelser tæller med i beregningen af aftaleperioden/planperioden. Som dokumentation for aftalen, herunder prisen, skal rådgiveren også underskrive bilag 1. Oplysningerne om bedriften vil indgå i direktoratets vurdering af den aftalte pris. Endvidere vil de kunne bruges som statistiske oplysninger. Bilag 2 Til ansøgning om udbetaling af tilskud til bedriftsrådgivning benyttes bilag 2. Det er landmanden, der søger om at få tilskuddet udbetalt. På bilag 2 skal Direktoratet for FødevareErhvervs journal nr. angives. Nummeret fremgår af direktoratets tilsagn. Endvidere skal det støtteberettigede tilskudsbeløb opgives. Såfremt den aftalte pris svarer til de faktiske udgifter skal denne pris oplyses. Det bemærkes, at de tilskudsberettigeudgifter ikke kan overstige tilsagnsbeløbet. Påbegyndelsestidspunktet skal svare til aftaleperiodens, se ovenfor, medmindre direktoratet har givet tilladelse til ændring af tidspunktet. Det samme gælder for afslutningstidspunktet. Vedrørende rådgiverens opgørelse af udgifter i forbindelse med udarbejdelse af besøgsrapport/naturplan skal det bemærkes, at de enkelte poster skal dokumenteres. 8

11 Bilag 1 Ansøgning om tilsagn om tilskud til bedriftsrådgivning Ansøgerens navn og adresse m.v.: Navn: SE-nr.: Adresse: Postnr: By: Telefon: Fax-nr.: Der søges om tilsagn til: Nej: Rådgivning om krydsoverensstemmelser Rådgivning om udarbejdelse af naturplan JA: Aftale med rådgivningsvirksomhed om bedriftsrådgivning: Virksomhedens navn: Rådgiverens navn: Aftaleperiode (fra til): Aftalt pris for rådgivningen: Rådgiverens underskrift: Dato: Oplysninger om bedriften: Bedriftens areal i ha: Planteavl: Svin: Dyreenheder: Ansøgers underskrift: Kødkvæg: Malkekvæg: Dyreenheder: Dyreenheder: Andet: Dato: Skemaet sendes til: Direktoratet for FødevareErhverv, Nyrupsgade 30, 1780 København V. 9

12 Bilag 2 Anmodning om udbetaling af tilskud til bedriftsrådgivning Ansøgerens navn og adresse m.v. CVR-SE/nr. Ansøgningsnr. i enkeltbetalingsordningen Navn Journalnr. (fra tilsagnsbrevet) Adresse: Den ejendom, hvor rådgivningen er udført: Postnr. By: Telefonnr. Fax nr. Støttebeløbet overføres til anførte konto: Pengeinstituttets reg. nr.: konto nr.: Tilskud til rådgivning om krydsoverensstemmelser Tilskud til rådgivning om naturplaner Det tilskudsberettigede beløb: Ja Nej Starttidspunkt: Dato: Afslutningstidspunkt: Ansøgers underskrift: Der vedlægges følgende bilag: Kopi af rådgiverens udfyldte tjekskema ved rådgivning om krydsoverensstemmelser Specificerede fakturaer, som er modtaget fra rådgivningsvirksomheden over udgifterne ved udarbejdelse af besøgsrapport eller naturplan Dokumentation for betaling af udgifterne Det bemærkes, at tilskuddet er skattepligtigt. Skemaet sendes til: Direktoratet for FødevareErhverv, Nyropsgade 30,1780 København V. Anmodning om udbetaling skal være modtaget i direktoratet senest den 15. september I modsat fald bortfalder tilskuddet. 10

13 Bilag 3 Tjekskema til brug for rådgivning om krydsoverensstemmelser Bedriftsrådgivning er rådgivning til landmanden om, hvordan han bedst muligt kan overholde normer og krav vedrørende krydsoverensstemmelse, samt af konsekvenserne af manglende overholdelse. Bedriftsrådgivningen er sket sammen med og på basis af oplysninger, der er stillet til rådighed af: Ejer/driftsleder Tlf: Adresse(r) alle ejendomme: Oplysninger om rådgiverens tidsforbrug ved udarbejdelse af besøgsrapporten : Dato: Bedriftsrådgiver (Ansvarlig) Dato: Ejer/driftsleder 11

14 Ejer/driftsleder Tabel 1 Gennemgang af bedriften 1.1 Stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund. Kryds af Spildevandsslam. Slambekendtgørelse 1.2 Anvendelsen må ikke forurene søer eller grundvand. 1.3 Udbringningsperiode 1.4 Gødningsregnskab og markplaner 1.5 Dosering med kvælstof, fosfor og tørstof 1.6 Anvendelse Indretning af stalde og opbevaring og udbringning af gødning. Husdyrbekendtgørelse 1.7 Stalde, gulv og afløb 1.8 Opbevaringskapacitet for husdyrgødning 1.9 Møddingspladser, afløb 1.10 Kompost i markstak. Afstandskrav og forureningsrisiko 1.11 Ensilage. Opbevaring og afløb 12

15 1.12 Gyllebeholder, ensilagebeholder og spildevandsbeholder skal være tætte 1.13 Udbringningsperiode for gylle og fast gødning 1.14 Husdyrgødning på ubevoksede arealer skal nedbringes inden for 6 timer 1.15 Husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand må ikke strømme til vandløb Vandløb Vandløbsloven m dyrkningsfri bræmmer langs naturlige vandløb og søer Husdyrgødning harmoniregler Gødningsbekendtgørelse 1.17 Udarbejdelse af gødningsregnskab 1.18 Afsætning af husdyrgødning 1.19 Ligevægt mellem virksomhedens kvælstofforbrug og behov 1.20 Maksimale lagre af husdyrgødning, 50% reglen 1.21 Etablering af efterafgrøder 1.22 Harmoniregler 13

16 Natur 2000 områder Naturbeskyttelsesloven 1.23 Beskyttelse af naturtyper 1.24 Beskyttelse af klitfredede arealer 1.25 Beskyttelse af strandbredder 1.26 Beskyttelse af arealer i Tøndermarsken 1.27 Beskyttelse af reder og redetræer 1.28 Anvendelse af fælder 1.29 Fredsskovspligt Kapitel 2: Folkesundhed, dyresundhed og plantesundhed Øremærkning 2.1 Øremærkning af kvæg, CHR registrering og flytning Krav 2.4 og 2.5 træder i kraft fra CHR/CKR indberetning af kvæg og førelse af besætningsregister 2.3 Registrering af husdyrbrug med kvæg, svin, får og geder i CHR 2.4 Øremærkning af får og geder 2.5 CKR indberetning af får og geder og førelse af besætningsregister 14

17 Registrering af BSE, TSE og andre sygdomme Træder i kraft fra Anmeldelse af mistanke om BSE hos kreaturer 2.7 Anmeldelse af mistanke om BSE hos får og geder 2.8 Besætning under offentligt tilsyn vedr. BSE 2.9 Besætning under offentligt tilsyn vedr. TSE 2.10 Indførsel af får og geder herunder avlsmateriale fra EU-lande Tilkald af dyrlæge ved mistanke om mund og klovesyge 2.12 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om smitsom SVD hos svin 2.13 Tilkald af dyrlæge ved mistanke om bluetongue hos får, geder og kreaturer Fodersikkerhed Træder i kraft fra Forbud mod og begrænsning i anvendelse af visse hormoner m.v Foder må ikke Indeholde uønskede stoffer 15

18 2.16 Registrering ved brug af forblandinger i hjemmeblandinger 2.17 Forbud vedr. animalsk protein og fiskemel (kødog benmel) 2.18 Kun anvendelse af godkendte plantebeskyttelsesmidler 2.19 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Kapitel 3: Dyrevelfærd fra 2007 Kapitel 4: God landbrugs- og miljømæssigt stand Udtagne og udyrkede arealer 4.1 Etablering af plantedække 4.2 Vedligeholdelse. Slåning af arealet 4.3 Arealanvendelse 4.4 Arealet må ikke gødes, sprøjtes eller vandes. Permanente græs arealer 4.5 Udgået 4.6 Opretholdelse af arealer. 16

19 Direktoratet for FødevareErhverv Nyropsgade København V ISBN (Trykt) ISBN (Web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Retteblad nr. 1 af 30. marts 2009 til Vejledning om krydsoverensstemmelse 2009, december 2008 (Landmandsvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode

Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode Benchmarking Krydsoverensstemmelse og Branchekode KO krav og deres sammenhæng til branchekode krav 7.1 Miljø 1.1 Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord, undergrund 1.2 Anvendelse

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen

Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen Vejledning om ansøgning om tilskud til midlertidig oplægning af fiskerfartøjer i Østersøen 29. april 2003 Der tages forbehold for ordningens endelige godkendelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse, 2006

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2007 2777 - landbrug og fiskeri Offentligt Folketinget - Europaudvalget København, den 12. april 2007 Sagsnr.: 2153 FVM 434 Folketinget Europaudvalget har i skrivelse af 31. januar 2007

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 September 008

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Mælkereduktionsordningen

Mælkereduktionsordningen Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen opdateret version September 2016 Kolofon Mælkereduktionsordningen Vejledning om støtte til reduktion af mælkeproduktionen

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 December 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 009 Denne vejledning

Læs mere

Styr på X- overensstemmelse

Styr på X- overensstemmelse Styr på X- overensstemmelse Uffe Baller Advokat, Interlex Advokater, Århus Marlene Sparre Ibsen Ledende Svinerådgiver, Gefion, Sorø Formål med XO At skabe sammenhæng mellem overholdelse af gældende regler

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj 008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 008 Maj

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om kontrol med krydsover-ensstemmelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi

Tilsagn om tilskud for 2014 til oprettelse af den lokale aktionsgruppe og udvikling af den lokale udviklingsstrategi LAG Bornholm Jørgen Hammer, LAG Formand jh@nyker.dk C.C. hjj@lag-bornholm.dk erhverv@naturerhverv.dk Dato: 4. december 2014 Kontor: Landdistriktskontor Netværkscenteret Sagsnr.: 2014-2918 Sagsbeh.: SYKJ

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015.

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse og Vejledning om krydsoverensstemmelse 2015. Til høringsparterne på vedlagt liste Center for Kontrol Miljø- & Økologikontrol J. nr.: 14-8025-000173 og 14-570-000008 Dato: 27. november 2014 kamhal Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. December 2009 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010

Landlegatet. Vejledning om Landlegatet. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Oktober 2010 Landlegatet Vejledning om Landlegatet Oktober 2010 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= c ÇÉî~êÉbêÜîÉêî= Kolofon Landlegatet Vejledning om Landlegatet Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Naturpakke Jordfordeling

Naturpakke Jordfordeling Naturpakke Jordfordeling Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Kolofon Naturpakke Jordfordelinger Vejledning om tilskud til Naturpakke Jordfordelinger 2017 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Dyrepræmier og øremærkning

Dyrepræmier og øremærkning Plantedirektoratet Plantedirektoratet Kontrol af Dyrepræmier og øremærkning www.pdir.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2 3 Kontrolbesøg fra Plantedirektoratet Denne folder fortæller kort,

Læs mere

Vejledning til ansøgning

Vejledning til ansøgning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Januar 2001 Vejledning til ansøgning Tilskud til kollektive foranstaltninger inden for fiskerisektoren Directorate for Food,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Økologisk Jordbrugsproduktion

Økologisk Jordbrugsproduktion Økologisk Jordbrugsproduktion Vejledning om arealtilskud 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Indholdsfortegnelse Forord...3 Nye og ændrede regler for 2003...

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør

Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6. september til 31. december 2014 September 2014 Kolofon Vejledning om støtte til privat oplagring af smør Indlagret i perioden 6.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte Februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2010 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2010 Marts 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse i forbindelse med udvidelse af kvægbruget beliggende Refshøjvej 67, 7250 Hejnsvig Billund Kommune modtog den 5. februar 2014 en ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse

Vejledning om krydsoverensstemmelse Vejledning om krydsoverensstemmelse Maj 2008 Figur 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

National reserve 2011

National reserve 2011 National reserve 2011 Vejledning til ansøgning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve April 2011 Bemærk, at ansøgningsfristen er ændret til 29. april APRIL 2011 Kolofon National

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009

Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010. December 2009 Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Kolofon Vejledning om krydsoverensstemmelse 2010 December 2009 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1)

Forslag. Lov om Landdistriktsfonden 1) 2014/1 LSV 38 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 14-8132-000051 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 9. december 2014 Forslag

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Vejledning om præmie for moderfår

Vejledning om præmie for moderfår Vejledning om præmie for moderfår Marts 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv= Kolofon Vejledning om præmie for moderfår Denne vejledning er opdateret alene til udgivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning til Ø-støtteordningen

Vejledning til Ø-støtteordningen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Vejledning til Ø-støtteordningen Vejledning til ansøgning om tilskud for jordbrugere på visse småøer. Februar 2010 1 Kolofon Vejledning til

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse. Marts 2011 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Marts 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere