Konkursretten i Danmark og i Italien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursretten i Danmark og i Italien"

Transkript

1 Konkursretten i Danmark og i Italien Udvalgte emner. Et dansk italiensk terminologispeciale. Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia. Elementi selezionati della procedura fallimentare. Una tesi di laurea sui termini danesi e italiani. Hvad den romerske Ret angaar, saa er det en overdreven patriotisme, når Kofod Ancher og, efter ham, adskillige Lovkyndige have villet nedsætte eller saa godt, som ganske fornægte denne Rets Indflydelse på vor Lovgivning. (Anders Sandøe Ørsted (1822). Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, bind I, s. 459) Juni 2006 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Vejledere: Carina Graversen og Bodil Nistrup Madsen Institut for fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk (First) Copenhagen Business School

2 ......

3 Kapitel 0: Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia Riassunto in italiano Descrizione del diritto fallimentare Comparazione del diritto fallimentare Metodo didattico Banca dati... 2 Kapitel 1: Indledning Formål Disposition Emneafgrænsning Metode og metodekritik i-term i-model Kilder og Kildekritik Danske kilder Italienske kilder Kapitel 2: Fremstilling af konkursretten Indledende begreber Konkurs Formålet med konkurs Konkurssagers forløb Omstødelse Formålet med omstødelse Konkursordenen Formålet med konkursordenen Ligelighedsprincippet Formålet med ligelighedsprincippet Konkursret i Danmark Lovregulering Den danske konkurslov... 17

4 Hvem kan erklæres konkurs? Opbygning og gennemgang af loven Grundlæggende begreber Fristdagen KL Fristdagsfundament Nærstående KL Insolvens KL 17 stk Urådighed KL Omstødelse Konkursordenen Konkursret i Italien Lovregulering Den italienske konkurslov Hvem kan erklæres konkurs? Opbygning og gennemgang af loven Grundlæggende begreber Dichiarazione di fallimento, art.6 L.F Stato d insolvenza, art.5 L.F Spossessamento, art. 42 L.F Revocatoria fallimentare Ordine di distribuzione delle somme Kapitel 3: Sammenligning mellem dansk og italiensk konkursret Baggrund for det danske og det italienske retssystem Konkursretten Specifikke forskelle Kapitel 4: Oversigter over konkursret i Danmark og i Italien Kommentarer til oversigterne Sådan læses oversigterne Den danske og den italienske Konkurslovs dele vedrørende konkurs, oversigt nr. 1 og Vigtige begreber i dansk og italiensk konkursret, oversigt

5 Omstødelse og konkursordenen i dansk og italiensk konkursret, oversigt Oversigterne i grafisk form Kapitel 5: Kapitel 5: Begrebssystemer Term? begreb, definitioner og kommentarer Begrebssystemer Teori Inddelingskriterier og karakteristiske træk Notationer Kommentarer til begrebssystemerne KONKURS, BEGREBSSYSTEM FALLIMENTO, BEGREBSSYSTEM KONKURSLOV, BEGREBSSYSTEM LEGGE FALLIMENTARE, BEGREBSSYSTEM KONKURSDEKRETS AFSIGELSE, BEGREBSSYSTEM DICHIARAZIONE DI FALLIMNETO, BEGREBSSYSTEM OMSTØDELSE, BEGREBSSYSTEM REVOCATORIA FALLIMENTARE, BEGREBSSYSTEM KONKURSORDEN, BEGREBSSYSTEM ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME, BEGREBSSYSTEM Begrebssystemerne i grafisk form med systematisk begrebsliste vedhæftet Kapitel 6: Terminologisk del Kommentarer til de terminologiske artikler Ækvivalens, definitioner og kommentarer Indhold og opbygning af de terminologiske enheder med kommentarer Terminologiske artikler i alfabetisk orden Dansk til italiensk Italiensk til dansk... 66

6 Kapitel 7: Afslutning 67 Systematisk liste for 1-KONKURS Systematisk liste for 2-FALLIMENTO Systematisk liste for 3-KONKURSLOV Systematisk liste for 4-LEGGE FALLIMENTARE Systematisk liste for 5-KONKURSDEKRET Systematisk liste for 6-DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Systematisk liste for 7-OMSTØDELSE Systematisk liste for 8-REVOCATORIA FALLIMENTARE Systematisk liste for 9-KONKURSORDEN Systematisk liste for 10-ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

7 Alfabetisk liste: dansk-italiensk Alfabetisk liste: italiensk-dansk 6.2 Terminologiske artikler i alfabetisk orden Dansk til italiensk Italiensk til dansk

8 Kapitel 0: Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia 0.1 Riassunto in italiano La presente tesi, intitolata Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia (Konkursretten i Danmark og i Italien udvalgte emner), descrive elementi selezionati della disciplina fallimentare. All Università commerciale di Copenaghen il corso di linguaggio giuridico italiano si svolge attualmente senza un vero e proprio dizionario bilingue. La tesi mira dunque a gettare le basi per l elaborazione di un dizionario giuridico danese-italiano, italiano-danese, opera che l autrice intende portare a termine in un futuro prossimo. 0.2 Descrizione del diritto fallimentare Nella tesi si descrivono i termini e i concetti principali del diritto fallimentare danese e italiano, tentando di delineare una cornice dell istituto fallimentare. La tesi contiene inoltre un esposizione parziale delle leggi fallimentari e pone l accento su alcuni elementi degli ordinamenti che trattano la procedura fallimentare. Le parti selezionate sono, oltre ai concetti principali, la disciplina sulla revocatoria fallimentare e sull ordine di distribuzione delle somme. 0.3 Comparazione del diritto fallimentare A conclusione della descrizione del diritto, viene effettuata una comparazione tra le due materie giuridiche per dedurre uguaglianze e differenze. La stesura della tesi ha rivelato, tra l altro e in maniera inaspettata, che le equivalenze 1

9 prevalgono sulle differenze, fatto dovuto probabilmente all influenza del diritto romano sia sulla giurisprudenza italiana sia su quella danese. 0.4 Metodo didattico Nell elaborazione della tesi, si è dato peso al metodo didattico, essendo esso anche lo strumento per la futura redazione del dizionario giuridico, e per tale motivo si dà una descrizione su come si possa interpretare il concetto di equivalenza. 0.5 Banca dati La banca dati è stata creata utilizzando il sistema i-term e contiene i termini giuridici più frequenti nell ambito fallimentare. Per illustrare la relazione tra i termini è stato adottato il sistema i-model legato al sistema i-term. 2

10 Kapitel 1: Indledning Da jeg for næsten et år siden skulle vælge specialeemne, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville skrive om et juridisk emne, fordi det med min baggrund som jurist er et område, som interesserer mig. Samtidig så jeg det som en mulighed for at spore mig ind på mit fremtidige arbejdsområde som cand.ling.merc. i italiensk. 1.1 Formål Formålet med specialet er overordnet, at det skal fremstå som en hjørnesten til mit videre arbejde med juridisk terminologi på dansk og italiensk efter afslutningen af cand.ling.merc. studiet. I løbet af den tid, som jeg har studeret på CLM-studiet italiensk, er det blevet stadig mere klart, at der er behov for en systematisk og analytisk beskrivelse af terminologien på dansk og italiensk inden for det juridiske område. Der findes ganske vist nogle kompendier og glosarer, som behandler nogle afgrænsede emner, men de er langt fra tilstrækkelige til oversættelse mellem dansk og italiensk juridisk sprog. Specialet kan, set i et større perspektiv, munde ud i en egentlig juridisk ordbog, sådan som det findes på flere andre sprog. Som antydet ovenfor er formålet med specialet af meget praktisk karakter, idet jeg ønsker at bidrage til en lettere og mere korrekt adgang for italienskstuderende og oversættere i deres arbejde med juridiske oversættelser. Mine medstuderende og jeg har ofte, når vi skulle oversætte eller beskrive juridiske tekster, været i den situation, at det både har været svært, og også nogle gange umuligt, at forstå endsige at finde paralleltekster til emnet. Sam- 3

11 tidig har jeg erfaret, at professionelle oversættere inden for det italienske sprogområde mangler det vigtige oversættelsesværktøj som en dansk/italiensk, italiensk/dansk ordbog eller en fælles sprogdatabase kan udgøre. Juridisk sprogbrug er karakteriseret ved store forskelle i udtryksform fra det ene sprog til det andet. Det juridiske sprogs udtryksform i forskellige lande har sin oprindelse i det pågældende lands traditioner og kultur. Selvom også juridisk sprog udvikler sig med tiden, vil man ofte erfare, at udviklingen ikke følger nutidens talte og skrevne sprog. Det er blandt andet derfor, at oversættelse af dette fagsprog er så svært, og det er derfor, at der er behov for at undersøge, hvori forskellene består. I det følgende vil jeg forsøge at komme disse forskelle lidt nærmere. 1.2 Disposition Specialet er, som det fremgår af indholdsfortegnelsen, opdelt i 7 kapitler, som behandler følgende emneområder: Kapitel 1 beskriver de indledende faser, der er nødvendige for at indføre læseren i specialeskriverens tanker vedrørende specialets formål, disposition og emneafgrænsning samt metode - metodekritik og kilder - kildekritik. Kapitel 2 beskriver den materielle konkursret i Danmark og Italien. Konkursretten vil blive beskrevet i 3 hovedafsnit: Indledende begreber, konkursret i Danmark og konkursret i Italien med vægt på de udvalgte emneområder, som fremgår af afsnittet om emneafgrænsning. I kapitel 3 vil jeg sammenligne den danske og den italienske konkursret inden for emneafgrænsningen med henblik på at uddrage forskelle og ligheder. Det er blandt andet ud fra sammenligningen, at man finder frem til de materielle og terminologiske forskelle, som fører specialet videre til den sproglige behandling. 4

12 I kapitel 4 er indsat fire skematiske oversigter, som beskrives. De to første illustrerer opbygningen af henholdsvis den danske og den italienske konkurslov, og de to sidste sammenholder begreber og termer, som behandles i kapitel 5 og 6. Kapitel 5 behandler begrebssystemer og indledes med en definition af term og begreb. Herefter behandles begreberne, først i et teoretisk afsnit, hvorefter følger et afsnit med kommentarer til sammenhængen i hvert enkelt begrebssystem og til de valgte relationer i de grafiske fremstillinger, som følger umiddelbart efter. Kapitlet 6 udgør specialets terminologiske del, som indledes med et afsnit om ækvivalens for derefter at gå over til opbygning af databasen med kommentarer. Herefter følger de terminologiske artikler, først fra dansk til italiensk og derefter fra italiensk til dansk. Kapitel 7 afslutter specialet. 1.3 Emneafgrænsning Da det ikke ligger inden for rammerne af et CLM-speciale at beskrive det meget store område, som juraen udgør, har jeg i denne sammenhæng valgt at beskæftige mig med en begrænset del, nemlig med konkursretten, men også indenfor dette område vil jeg begrænse mig, da konkursretten indholdsmæssigt er meget omfangsrig. Emnevalget er faldet på de områder, som er nævnt nedenfor, fordi de giver indblik i en meget praktisk del af den materielle konkursret, og fordi de set ud fra en terminologisk synsvinkel viser nogle interessante forskelle og ligheder, som oversættere kan få gavn af. Konkursretten indeholder mange andre emner, men jeg har vurderet, at enten ville selve fremstillingen af områderne blive for kompliceret til et terminologispeciale eller, at emnerne ikke ville give anledning til en sammenhængende beskrivelse. 5

13 Jeg har været usikker på, om jeg skulle lægge vægten på omstødelse eller på konkursordenen men er kommet til den konklusion, at det er formålstjenligt at inddrage begge områder i mit speciale. Begrundelsen for mit valg vil fremgå af det følgende. Derudover har jeg valgt at beskrive nogle grundlæggende begreber: Fra den danske konkurslov beskrives begrberne: fristdag, nærstående, insolvens og urådighed. De nævnte begreber siger dels noget om den lovtekniske opbygning i dansk konkursret og udgør samtidig hjørnestenene i det danske konkursinstitut. Fra den italienske konkurslov beskrives begreberne: dichiarazione di fallimento, stato d insolvenza og spossessamento, som ligeledes er centrale i det italienske konkursinstitut. De tre begreber vil blive sammenholdt med de danske for at undersøge, hvordan italiensk ret har valgt at beskrive og anvende begreberne. Omstødelse har jeg valgt, fordi området hænger godt sammen med begreberne i dansk konkursret: fristdag og nærstående, se ovenfor, som begge er med til at definere og fastslå: Fra hvilket tidspunkt kan omstødelse finde sted? Overfor hvilken personkreds kan dispositioner omstødes? Jeg vil give en overordnet beskrivelse af omstødelsesområdet uden at gå i detaljer, fordi omstødelse kun vil blive inddraget i det omfang det er nødvendigt for at illustrere og give eksempler på, hvordan de to lovtekniske begreber anvendes i loven. Herefter vil de tilsvarende italienske omstødelsesregler blive undersøgt og beskrevet, og jeg vil forsøge at uddrage nogle paralleller og forskelle mellem de to regelsæt. Endvidere har jeg valgt at beskrive konkursordenen i dansk og italiensk ret, fordi den betragtes som omdrejningspunktet for hele konkursinstituttet, som varetager kreditorernes interesser med henblik på udlodning ved et konkursbos afslutning. Også her vil der blive uddraget paralleller og forskelle mellem reglerne. 6

14 I forbindelse med sammenligningen mellem dansk og italiensk konkursret vil der opstå spørgsmål om ækvivalens, som vil give anledning til nærmere undersøgelse og eventuelle oversættelsesforslag. 1.4 Metode og metodekritik Specialet er opbygget omkring den terminologiske del med vægt på metode og med henblik på, at det skal være let tilgængeligt for brugeren. Undersøgelsesmetoden er valgt på baggrund af emnet, som bevæger sig inden for det juridiske område. Jeg har forsøgt at finde frem til en metode, som kan anvendes til udformning og opbygning af en dansk/italiensk, italiensk/dansk juridisk ordbog. Et juridisk terminologispeciale vil naturligt anvende loven som udgangspunkt for oversættelse af begreber og termer. Men for at forstå lovens ord er det desuden nødvendigt at undersøge den faglitteratur, som er knyttet dertil. Specialets emne er udvalgte områder af konkursretten, se afsnittet om emneafgrænsning. Jeg har tilegnet mig viden om disse områder dels ved at læse om emnet på dansk og på italiensk men også ved at tale med og lytte til jurister om forståelsen af begreber. Som jurist har jeg et godt kendskab til dansk juridisk sprogbrug, hvorimod jeg ikke havde tilsvarende erfaring inden for italiensk juridisk sprogbrug, som jeg har undersøgt nærmere. Undersøgelsen har jeg blandt andet foretaget under et ophold på Det Danske Institut i Rom, hvor jeg har arbejdet med specialet i to måneder. Ved den lejlighed har jeg fulgt forelæsninger i konkursret på Roms universitet La Sapienza. Forelæsningerne har været nyttige for min tilegnelse af terminologi, fordi den har givet mig et indblik i den nutidige juridiske udtryksform i Italien. Francesco Vassalli 1, som underviste i faget, tegnede konkursrettens store linier op i et meget klart sprog, hvilket foruden at give et godt overblik over stoffet også har givet indsigt i juridiske 1. Francesco Vassalli er professor i civilret ved Roms universitet, La Sapienza 7

15 udtryksmåder og tankegang. Af disse grunde vil der i specialet forekomme gengivelser af professorens vendinger og tanker, som de er nedskrevet i mine notater. Jeg har uddraget begreber og termer fra den danske og den italienske konkurslov samt almindelige fagudtryk fra litteraturen. Nogle af begreberne har en fælles betydning på dansk og italiensk og derfor indledes fremstillingen af konkursretten med at gøre rede for deres indhold. Under beskrivelsen af de to konkurslove indledes afsnittene med at indkredse den personkreds, der kan erklæres konkurs, fordi det sætter i perspektiv, hvem en konkurs kan ramme i henholdsvis Danmark og i Italien. Herefter gennemgås de to love med vægt på de udvalgte emneområder, se afsnittet om emneafgrænsning. På basis af beskrivelserne har jeg udvalgt begreber og termer, som fremgår af kapitlerne 5 og 6 om begrebssystemer og terminologi, hvor jeg blandt andet har undersøgt begrebernes ækvivalens. Se afsnittet om ækvivalens. Metode til sammenligning af begreber i de to lovsystemer Begreber og termer er udvalgt således, at læseren vil kunne se, at de i nogle tilfælde frembyder problemer i forbindelse med oversættelse, fordi der er store ækvivalensforskelle. Forslagene tager hovedsageligt udgangspunkt i lovens ord, hvilket vil sige, at jeg ved oversættelse fra udgangssprog til målsprog i videst muligt omfang anvender termer fra målsproget til oversættelsen. Da det i flere tilfælde har vist sig, at lovens ord ikke slår til, har det ofte været nødvendigt at anvende min viden om begrebers indhold til at komme med oversættelsesforslag. Forslagene forsøger at ramme den gængse sprogbrug i en faglig sammenhæng. Efter udvælgelsen af begreber og termer har jeg udarbejdet to oversigter i grafisk form, som illustrerer strukturen i såvel den danske som i den italienske konkurslov. Herefter har jeg udarbejdet to oversigter, som samler de juridiske begreber, således at læseren hurtigt kan danne sig et overblik over konteksten 8

16 og samtidig kan se, hvilke termer, der er beskrevet i specialets terminologidel. Oversigterne er udarbejdet i Microsoft Words tegningsprogram i-term Som redigeringsværktøj har jeg anvendt databasen i-term, version Databasen er udviklet i 2004 af DANTERMcentret (Institut for Datalingvistisk) på Handelshøjskolen i København. Databasen vil være tilgængelig på Internettet i version i tre måneder fra aflevering af specialet. Jeg er den første CLM-studerende, der anvender i-term i et speciale. Bodil Nistrup Madsen 1, der er IT-vejleder på specialet, er forfatter til bogen Terminologi 1, Principper og Metoder fra 1999, og jeg har derfor anvendt nogle af de teorier og metoder, som er beskrevet i bogen. i-term er logisk opbygget, således at man begynder med at oprette en emneklassifikation, som for specialet er konkurs, og hvilke sprog, man ønsker at indlæse oplysninger for. i-term gør det muligt at opstille termer og definitioner med eksempler, kommentarer og kildehenvisninger. I venstre bjælke er der forskellige valgmuligheder f.eks. kan man vælge indtast begreb for at komme ind til den side, hvor et begreb kan oprettes. Det er muligt selv at bestemme, hvilke felter man ønsker vist, hvilket gør systemet meget fleksibelt. Når artiklen er oprettet, relateres begrebet til en artikel på et andet sprog ved at vælge nyt sprog i bjælken foroven. Når de ønskede begreber er indtastet, anvendes søg knappen i venstre bjælke, hvorved der fremkommer en resultatoversigt, som viser alle begreberne, hvorefter de kan redigeres enkeltvis. Ønsker man at se artiklerne samlet på begge sprog, vælges artiklerne ude til venstre, og der klikkes på vis udvalgte i øverste bjælke. I øvrigt anbefales det at anvende databasens hjælpefunktion, som vises i venstre bjælke. Vedrørende indholdet af artiklerne henvises til afsnittet om databasens indhold i terminologiafsnittet i kapitel Bodil Nistrup Madsen er professor i datalingvistik ved HHK og tilknyttet instituttet. 9

17 Arbejdet med at oprette en database er meget tidskrævende, hvilket jeg tror, det altid vil være, uanset hvor god databasen er, fordi arbejdet med begreber kræver mange refleksioner og overvejelser. Da det er første gang jeg har stiftet bekendtskab med metoden, overraskede det mig, at der er så meget arbejde forbundet dermed. På den anden side er det som oversætter af stor værdi at være i stand til at anvende en termdatabase, hvilket jeg er sikker på vil gøre arbejdet lettere ved fremtidige oversættelser i-model i-model er i-terms begrebssystemmodul, som anvender begreber fra i-term. Nederst på den side, hvor begrebet indtastes i i-term, kan man tilføje eller se, hvilket begrebssystem det pågældende begreb hører til. For at se et begrebssystem vælges begrebssystemer i venstre bjælke, hvorved der fremkommer en liste, der kan vælges fra. Opbygningen af begrebssystemer er en vekselvirkning mellem begreb, definition og begrebssystem, det vil sige, at det er nødvendigt at forstå og tilpasse begrebet til systemet. Samme tilpasning og vekselvirkning skal foretages mellem de to sprogs begreber og begrebssystemer. Som nævnt ovenfor gælder det også for opbygningen af begrebssystemer, at det tager tid og er en vanskelig opgave. 1.5 Kilder og Kildekritik Udvælgelse af de rette kilder er en vanskelig opgave, fordi man skal være sikker på, at de er lødige og passer til niveau og emnevalg. Da specialet behandler emner inden for det juridiske område, har det været nærliggende at tage udgangspunkt i lovgivningen, det vil sige konkursloven af 1977 og legge fallimentare af Lovgivningen er således den grundlæggende og primære kilde for specialet. Hertil knytter sig faglitteratur, som også er en vigtig del af kildematerialet. Jeg har valgt ikke at anvende Internettet som kilde, fordi nettet ofte giver usikre resultater på grund af de mange juridiske områder med hver deres terminologi. 10

18 Da vægten i et terminologisk speciale ligger på den sproglige formulering i modsætning til det juridiske indhold, har jeg valgt at anvende nogle enkle og klare kilder, men også flere kilder for at få en vis brede i mulighederne for oversættelse, og kun i mindre grad at citere mere detaljerede beskrivelser. Udover de nedenfor nævnte kilder har jeg i enkelte tilfælde anvendt andre kilder, som ikke nævnes i det følgende, fordi de er af mindre betydning og fremgår af fodnoter. Se i øvrigt listen over litteratur og kilder sidst i specialet Danske kilder Til fremstilling af dansk konkursret har jeg først og fremmest valgt at anvende Anders Ørgaards Konkursret, da den er nemt tilgængelig og samtidig behandler konkursretten på en anerkendt og professionel måde. Heroverfor står Mogens Munchs Konkursloven med kommentarer, som ud fra et juridisk synspunkt er yderst dækkende for emnet, men som er meget detaljeret og derfor ikke i sin helhed egner sig til et terminologispeciale. Jeg har dog valgt at anvende enkelte dele af bogens udlægninger i forbindelse med beskrivelsen af konkursretten. Endvidere har jeg til sammenligning af dansk og italiensk konkursret anvendt Ditlev Tamm & Jens Ulf Jørgensens Dansk retshistorie i hovedpunkter I og II, som blandt andet indeholder en beskrivelse af romerrettens betydning for dansk ret. I den terminologiske del har jeg, når det var muligt, først og fremmest anvendt lovens ord som primær kilde. Men love indeholder langt fra altid de fagudtryk, som anvendes i den juridiske verden, og brugeren vil derfor kunne se, at de ovenfor nævnte kilder også er anvendt til oversættelser. Hertil kommer Bo von Eybens Juridisk ordbog, hvor de beskrevne begreber ofte ikke lever op til reglerne om udformning af definitioner, og derfor har jeg i flere tilfælde har måttet tilpasse definitionerne i databasen. Udover de juridiske kilder har jeg anvendt Bodil Nistrup Madsens bog, Terminologi, principper og metoder 1, til at forstå den teoretiske og praktiske del af opbygning og udformning af begrebssystemer, termer og definitioner. Bogen er skrevet på et let forståeligt sprog og indeholder værdifulde oplysninger om terminologisk arbejde. Som 11

19 inspiration til specialets udformning har jeg anvendt Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensens bog, Den gode opgave Italienske kilder Fremstillingen af den italienske konkursret er hovedsagelig baseret på L. Bobbio, E. Gliozzi og L. Lentis bog Diritto commerciale, der er overskuelig og let at forstå. Bogen anvendes i undervisningen i juridisk sprog på CLM-studiet, og jeg har derfor vurderet, at kilden også er anvendelig til et speciale. Derudover har jeg anvendt Francesco Vassallis bøger Diritto Fallimentare II.1. og 2., som anvendes på jurastudiet på Roms universitet La Sapienza. Diritto Fallimentare er meget detaljeret, og jeg har derfor valgt kun at anvende dele af bogen. Under mit ophold i Rom fra 1. februar til 31. marts 2006 fulgte jeg, som tidligere nævnt i metodeafsnittet 1.4, en forelæsningsrække i konkursret på Roms universitet La Sapienza, som blev forestået af professor Francesco Vassalli. Jeg har i flere sammenhænge anvendt mundtlige udsagn fra forelæsningerne. I den terminologiske del har jeg udover de ovenfor nævnte kilder anvendt Dizionario dei termini giuridici af Angelo Favata, Nuovo dizionario giuridico af Federico Giudice og Dizionario giuridico romano af Settimio di Salvo. Italienske juridiske ordbøger er meget omfangsrige og grundige, og beskrivelsen af begreber kan sjældent anvendes direkte som definitioner. Det har derfor ofte været nødvendigt at udfærdige egne definitioner, som bygger på ordbogsopslag. 12

20 Kapitel 2: Fremstilling af konkursretten I det følgende kapitel vil jeg indledningsvis gøre rede for begreberne: Konkurs, omstødelse, konkursordenen og ligelighedsprincippet, som alle har en fælles betydning i dansk og italiensk konkursret. Jeg har valgt at anvende denne fremgangsmåde, fordi det vil skabe overblik over specialet og begrænse gentagelser. Selvom begreberne har en fælles betydning, er det ikke altid ensbetydende med, at de også har samme værdi. Se afsnittet om ækvivalens i kapitel 6 om terminologi. Herefter vil jeg hver for sig beskrive den danske og den italienske konkursret og foretage en sammenligning. Se disposition, afsnit 1.2. I afsnit om opbygning og gennemgang af den italienske konkurslov har jeg valgt ikke at oversætte men bibeholde de italienske titler. Titlerne til lovens dele indgår ikke i den terminologiske del af specialet, og jeg har derfor vurderet, at det er mere præcist at referere til originalbetegnelserne og derved gøre opslag i loven lettere for brugeren. Ud fra fremstillingen i det følgende har jeg udvalgt termer og begreber, som skrives i kursiv første gang de optræder i et afsnit, og som vil blive beskrevet i kapitlet 5 og 6 om begrebssystemer og terminologi. De kursiverede termer og begreber anvendes med den grammatiske bøjning, som passer til sætningsopbygningen, selvom termerne i artikelvisningerne alle står i ubestemt singularis. 13

21 2.1 Indledende begreber Konkurs Konkurs er den ultimative løsning på en skyldners økonomiske vanskeligheder, fordi den betyder, at skyldnerens situation er uoprettelig, irreversibile (Vassalli, forelæsning 2006). Konkurs kan defineres som en form for retsforfølgning, som betyder, at en insolvent skyldners bo tages under konkursbehandling af skifteretten. I italiensk ret kan konkurs beskrives således: Il fallimento è uno speciale processo di esecuzione collettiva di natura pubblicista (Dizionario giuridico s. 192) Konkurs er et underbegreb af tvangsfuldbyrdelse, der traditionelt inddeles i begreberne: individualforfølgning og universalforfølgning. Konkurs udgør en del af begrebet universalforfølgning, der desuden omfatter tvangsakkord og gældssanering i dansk ret og tvangsakkord i italiensk ret. For at opnå den bedst mulige fyldestgørelse for kreditorerne fratages skyldneren rådigheden over sin formue. Se afsnittene om urådighed. Formuen administreres og opgøres herefter af et bostyre ledet af en kurator i samarbejde med skifteretten og et eventuelt kreditorudvalg, tutela efficace dei creditori (Vassalli,forelæsning 2006) Formålet med konkurs Formålet med konkurs er at skaffe skyldnerens kreditorer den bedst mulige fyldestgørelse. For at opnå dette formål inddrages hele skyldnerens formue, undtaget hvad der er nødvendigt til livets opretholdelse, i bobehandlingen til fyldestgørelse af samtlige hans kreditorer Konkurssagers forløb En typisk konkurssags forløb kan kort skitseres som følgende: 14

22 Almindeligvis er konkurs en proces, som følger efter en betalingsstandsning, hvor skyldneren forgæves har forsøgt at redde sig ud af sine økonomiske vanskeligheder. Efter indgivelse af konkursbegæring på begæring af skyldneren selv, kreditorerne eller en offentlig myndighed afsiges ofte konkursdekret, som bevirker konkursbehandling af skyldnerens bo, hvorved aktiverne sikres ved rådighedsfratagelse, og kreditorernes krav bliver prøvet f.eks. via reglerne om omstødelse. Herefter realiseres skyldnerens formue, hvorefter boet udloddes til kreditorerne i henhold til konkursordenen Omstødelse Omstødelsesreglerne fastlægger i såvel tidsmæssig som person/selskabsmæssig henseende grænserne for, hvornår en disposition kan omstødes. Da en økonomisk vanskelig situation kan få skyldneren eller andre til at foretage dispositioner, som enten begunstiger en enkelt kreditor på bekostning af de øvrige eller som generelt forringer formuemassen, er det såvel i den danske som i den italienske lovgivning bestemt, at visse retshandlinger, som under almindelige forhold ville være gyldige, Un atto nato in una situazione in cui non doveva nascere (Vassalli, forelæsning 2006), kan annulleres overfor modtageren. Omstødelse kan defineres som tilsidesættelse af dispositioner og andre retsskridt, foretaget af eller imod en skyldner, som senere går konkurs, og hvorved boets aktiver forringes, eller forholdet mellem konkurskreditorerne forrykkes (Juridisk ordbog s. 257). I italiensk ret kan omstødelige dispositioner defineres som: atti che pregiudicano la massa dei creditori o la parità di trattamento tra creditori (Bobbio, Diritto commerciale s. 417) Formålet med omstødelse Formålet med omstødelse er dels, at skyldnerens kreditorer får fyldestgørelse i hele formuen og dels, at formuen fordeles ligeligt blandt kreditorerne i henhold til konkursordenen, jfr. ovenstående om formålet med konkurs. 15

Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog

Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog Projektbeskrivelse Juridisk ordbog Dansk/italiensk, italiensk/dansk Terminologisk fagordbog 12. juni 2008 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Når jura og sprog går op i en helhed ......

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee

Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee Kuratorinhabilitet Disqualification of trustee af SIMON BREINING Specialet gennemgår overordnet hensynene bag reglerne om kurators habilitet. Dette gøres med udgangspunkt i først en gennemgang af reglerne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. juli 2005. (j.nr. 04-231.071) Tiltrådt, at fremgangsmåden i 11, stk. 1, i bekendtgørelse om registrering mv. af fondsaktiver i en værdipapircentral ikke kunne benyttes. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. marts 2014 Sag 136/2012 (1. afdeling) Lasse Vognmand A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod Totalbanken A/S (advokat Hans Vestergaard) I tidligere

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1

CAND.MERC. STUDIET. Vintereksamen 2005/06. Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret. Varighed: 4 timer. Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2005/06 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle OPGAVE 1 Jens Jensen (JJ), der oprindeligt var uddannet møbelsnedker,

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555

Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Betænkning nr. 1555 Ansattes retsstilling under insolvensbehandling Betænkning nr. 1555 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0

*jodtag. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere KROMAN N REUMERT 1 DEC. 2008. Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 Piesner Svane Grønborg Advokatfirma Amerika Plads 37 2100 København 0 *jodtag 1 DEC. 2008 15. december 2008 241238 BLB/boh IBB BYG A/S UNDER KONKURS (BINAVNE: BB BYGGEINDUSTRI A/S, IBCO A/S SAMT IBCO NÆSTVED

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER KL-Huset den 12. august 2015 Specialistadvokat Martin Stæhr KONKURSER JURAEN side 2 FOKUSPUNKTER Hvad kan man udbudsretligt gøre for at minimere risikoen for konkurser?

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Cristine Ussing og Nicolas Mikkelsen Aalborg Universitet 15. maj 2013

Cristine Ussing og Nicolas Mikkelsen Aalborg Universitet 15. maj 2013 [År]! Kandidatafhandling!! Miniprojekt! Afkræftelse!af!næringsformodningen!ved! ejendomsavancebeskatning!! [Skriv!et!resume!af!dokumentet!her.!Resumeet!er!normalt!en!kort!beskrivelse!af! dokumentets!indhold.!skriv!et!resume!af!dokumentet!her.!resumeet!er!normalt!

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love

Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige. andre love Side 1 af 24 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 LSV 199 Den fulde tekst Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger

Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JENS PAULSEN, HANS ENGBERG & ALLAN DAM SØRENSEN Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion Landbrugsordninger JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Brugeligt pant frivillig ordning/akkord rekonstruktion

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o ---

UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og ikke betaler, som aftalt? --- o0o --- JURA OM HESTE Hillerød d. 10. november 2014 Artikel til Tølt, december 2014 OVERSKRIFT; Salg på kredit/afdrag er det en god idé? UNDEROVERSKRIFT; Hvad kan du gøre, hvis køber misligholder kontrakten og

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006

FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 FINANSIERINGSRET Sommereksamen 2006 Begge opgaver skal besvares. Opgave 1 vægtes med 1/3 og opgave 2 med 2/3. Opgave 1 Der anmodes om en redegørelse for retsvirkningerne af en såkaldt»tilbagetrædelseserklæring«.

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 29. september 2015 Sag 116/2014 (1. afdeling) Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Kredit Realkreditaktieselskab på vegne af Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011

Fjordbank Mors A/S under konkurs. Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent. 19. december 2011 Fjordbank Mors A/S under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent 19. december 2011 Forord Nærværende resumé er et uddrag af opgørelse af korrigeret dividendeprocent i Fjordbank Mors

Læs mere

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE

OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE OVERDRAGELSE AF OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE I. OMSÆTNINGSGÆLDSBREVE 1. Indledning Gældsbrevslovens kapitel II indeholder særregler for omsætningsgældsbreve. For- målet med disse regler er at gøre disse gældsbreve

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Stockholmsgade 45 Postboks 869 DK-2100 København Ø T 35 27 11 00 F 35 27 11 01 www.grantthornton.dk CVR-nr. 12 52 32 46 Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Resumé af opgørelse af korrigeret dividendeprocent

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT

Inddrivelse af gæld til det offentlige. v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Inddrivelse af gæld til det offentlige v/ Cand.jur. Lars Bach Pedersen - SKAT Indhold af oplægget Generelt om SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed Eftergivelse af gæld Henstand med gæld Forældelse af

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere