Konkursretten i Danmark og i Italien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konkursretten i Danmark og i Italien"

Transkript

1 Konkursretten i Danmark og i Italien Udvalgte emner. Et dansk italiensk terminologispeciale. Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia. Elementi selezionati della procedura fallimentare. Una tesi di laurea sui termini danesi e italiani. Hvad den romerske Ret angaar, saa er det en overdreven patriotisme, når Kofod Ancher og, efter ham, adskillige Lovkyndige have villet nedsætte eller saa godt, som ganske fornægte denne Rets Indflydelse på vor Lovgivning. (Anders Sandøe Ørsted (1822). Haandbog over den danske og norske Lovkyndighed, bind I, s. 459) Juni 2006 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Vejledere: Carina Graversen og Bodil Nistrup Madsen Institut for fransk, italiensk, russisk, spansk og tysk (First) Copenhagen Business School

2 ......

3 Kapitel 0: Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia Riassunto in italiano Descrizione del diritto fallimentare Comparazione del diritto fallimentare Metodo didattico Banca dati... 2 Kapitel 1: Indledning Formål Disposition Emneafgrænsning Metode og metodekritik i-term i-model Kilder og Kildekritik Danske kilder Italienske kilder Kapitel 2: Fremstilling af konkursretten Indledende begreber Konkurs Formålet med konkurs Konkurssagers forløb Omstødelse Formålet med omstødelse Konkursordenen Formålet med konkursordenen Ligelighedsprincippet Formålet med ligelighedsprincippet Konkursret i Danmark Lovregulering Den danske konkurslov... 17

4 Hvem kan erklæres konkurs? Opbygning og gennemgang af loven Grundlæggende begreber Fristdagen KL Fristdagsfundament Nærstående KL Insolvens KL 17 stk Urådighed KL Omstødelse Konkursordenen Konkursret i Italien Lovregulering Den italienske konkurslov Hvem kan erklæres konkurs? Opbygning og gennemgang af loven Grundlæggende begreber Dichiarazione di fallimento, art.6 L.F Stato d insolvenza, art.5 L.F Spossessamento, art. 42 L.F Revocatoria fallimentare Ordine di distribuzione delle somme Kapitel 3: Sammenligning mellem dansk og italiensk konkursret Baggrund for det danske og det italienske retssystem Konkursretten Specifikke forskelle Kapitel 4: Oversigter over konkursret i Danmark og i Italien Kommentarer til oversigterne Sådan læses oversigterne Den danske og den italienske Konkurslovs dele vedrørende konkurs, oversigt nr. 1 og Vigtige begreber i dansk og italiensk konkursret, oversigt

5 Omstødelse og konkursordenen i dansk og italiensk konkursret, oversigt Oversigterne i grafisk form Kapitel 5: Kapitel 5: Begrebssystemer Term? begreb, definitioner og kommentarer Begrebssystemer Teori Inddelingskriterier og karakteristiske træk Notationer Kommentarer til begrebssystemerne KONKURS, BEGREBSSYSTEM FALLIMENTO, BEGREBSSYSTEM KONKURSLOV, BEGREBSSYSTEM LEGGE FALLIMENTARE, BEGREBSSYSTEM KONKURSDEKRETS AFSIGELSE, BEGREBSSYSTEM DICHIARAZIONE DI FALLIMNETO, BEGREBSSYSTEM OMSTØDELSE, BEGREBSSYSTEM REVOCATORIA FALLIMENTARE, BEGREBSSYSTEM KONKURSORDEN, BEGREBSSYSTEM ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME, BEGREBSSYSTEM Begrebssystemerne i grafisk form med systematisk begrebsliste vedhæftet Kapitel 6: Terminologisk del Kommentarer til de terminologiske artikler Ækvivalens, definitioner og kommentarer Indhold og opbygning af de terminologiske enheder med kommentarer Terminologiske artikler i alfabetisk orden Dansk til italiensk Italiensk til dansk... 66

6 Kapitel 7: Afslutning 67 Systematisk liste for 1-KONKURS Systematisk liste for 2-FALLIMENTO Systematisk liste for 3-KONKURSLOV Systematisk liste for 4-LEGGE FALLIMENTARE Systematisk liste for 5-KONKURSDEKRET Systematisk liste for 6-DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO Systematisk liste for 7-OMSTØDELSE Systematisk liste for 8-REVOCATORIA FALLIMENTARE Systematisk liste for 9-KONKURSORDEN Systematisk liste for 10-ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME

7 Alfabetisk liste: dansk-italiensk Alfabetisk liste: italiensk-dansk 6.2 Terminologiske artikler i alfabetisk orden Dansk til italiensk Italiensk til dansk

8 Kapitel 0: Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia 0.1 Riassunto in italiano La presente tesi, intitolata Il diritto fallimentare in Danimarca e in Italia (Konkursretten i Danmark og i Italien udvalgte emner), descrive elementi selezionati della disciplina fallimentare. All Università commerciale di Copenaghen il corso di linguaggio giuridico italiano si svolge attualmente senza un vero e proprio dizionario bilingue. La tesi mira dunque a gettare le basi per l elaborazione di un dizionario giuridico danese-italiano, italiano-danese, opera che l autrice intende portare a termine in un futuro prossimo. 0.2 Descrizione del diritto fallimentare Nella tesi si descrivono i termini e i concetti principali del diritto fallimentare danese e italiano, tentando di delineare una cornice dell istituto fallimentare. La tesi contiene inoltre un esposizione parziale delle leggi fallimentari e pone l accento su alcuni elementi degli ordinamenti che trattano la procedura fallimentare. Le parti selezionate sono, oltre ai concetti principali, la disciplina sulla revocatoria fallimentare e sull ordine di distribuzione delle somme. 0.3 Comparazione del diritto fallimentare A conclusione della descrizione del diritto, viene effettuata una comparazione tra le due materie giuridiche per dedurre uguaglianze e differenze. La stesura della tesi ha rivelato, tra l altro e in maniera inaspettata, che le equivalenze 1

9 prevalgono sulle differenze, fatto dovuto probabilmente all influenza del diritto romano sia sulla giurisprudenza italiana sia su quella danese. 0.4 Metodo didattico Nell elaborazione della tesi, si è dato peso al metodo didattico, essendo esso anche lo strumento per la futura redazione del dizionario giuridico, e per tale motivo si dà una descrizione su come si possa interpretare il concetto di equivalenza. 0.5 Banca dati La banca dati è stata creata utilizzando il sistema i-term e contiene i termini giuridici più frequenti nell ambito fallimentare. Per illustrare la relazione tra i termini è stato adottato il sistema i-model legato al sistema i-term. 2

10 Kapitel 1: Indledning Da jeg for næsten et år siden skulle vælge specialeemne, var jeg ikke i tvivl om, at jeg ville skrive om et juridisk emne, fordi det med min baggrund som jurist er et område, som interesserer mig. Samtidig så jeg det som en mulighed for at spore mig ind på mit fremtidige arbejdsområde som cand.ling.merc. i italiensk. 1.1 Formål Formålet med specialet er overordnet, at det skal fremstå som en hjørnesten til mit videre arbejde med juridisk terminologi på dansk og italiensk efter afslutningen af cand.ling.merc. studiet. I løbet af den tid, som jeg har studeret på CLM-studiet italiensk, er det blevet stadig mere klart, at der er behov for en systematisk og analytisk beskrivelse af terminologien på dansk og italiensk inden for det juridiske område. Der findes ganske vist nogle kompendier og glosarer, som behandler nogle afgrænsede emner, men de er langt fra tilstrækkelige til oversættelse mellem dansk og italiensk juridisk sprog. Specialet kan, set i et større perspektiv, munde ud i en egentlig juridisk ordbog, sådan som det findes på flere andre sprog. Som antydet ovenfor er formålet med specialet af meget praktisk karakter, idet jeg ønsker at bidrage til en lettere og mere korrekt adgang for italienskstuderende og oversættere i deres arbejde med juridiske oversættelser. Mine medstuderende og jeg har ofte, når vi skulle oversætte eller beskrive juridiske tekster, været i den situation, at det både har været svært, og også nogle gange umuligt, at forstå endsige at finde paralleltekster til emnet. Sam- 3

11 tidig har jeg erfaret, at professionelle oversættere inden for det italienske sprogområde mangler det vigtige oversættelsesværktøj som en dansk/italiensk, italiensk/dansk ordbog eller en fælles sprogdatabase kan udgøre. Juridisk sprogbrug er karakteriseret ved store forskelle i udtryksform fra det ene sprog til det andet. Det juridiske sprogs udtryksform i forskellige lande har sin oprindelse i det pågældende lands traditioner og kultur. Selvom også juridisk sprog udvikler sig med tiden, vil man ofte erfare, at udviklingen ikke følger nutidens talte og skrevne sprog. Det er blandt andet derfor, at oversættelse af dette fagsprog er så svært, og det er derfor, at der er behov for at undersøge, hvori forskellene består. I det følgende vil jeg forsøge at komme disse forskelle lidt nærmere. 1.2 Disposition Specialet er, som det fremgår af indholdsfortegnelsen, opdelt i 7 kapitler, som behandler følgende emneområder: Kapitel 1 beskriver de indledende faser, der er nødvendige for at indføre læseren i specialeskriverens tanker vedrørende specialets formål, disposition og emneafgrænsning samt metode - metodekritik og kilder - kildekritik. Kapitel 2 beskriver den materielle konkursret i Danmark og Italien. Konkursretten vil blive beskrevet i 3 hovedafsnit: Indledende begreber, konkursret i Danmark og konkursret i Italien med vægt på de udvalgte emneområder, som fremgår af afsnittet om emneafgrænsning. I kapitel 3 vil jeg sammenligne den danske og den italienske konkursret inden for emneafgrænsningen med henblik på at uddrage forskelle og ligheder. Det er blandt andet ud fra sammenligningen, at man finder frem til de materielle og terminologiske forskelle, som fører specialet videre til den sproglige behandling. 4

12 I kapitel 4 er indsat fire skematiske oversigter, som beskrives. De to første illustrerer opbygningen af henholdsvis den danske og den italienske konkurslov, og de to sidste sammenholder begreber og termer, som behandles i kapitel 5 og 6. Kapitel 5 behandler begrebssystemer og indledes med en definition af term og begreb. Herefter behandles begreberne, først i et teoretisk afsnit, hvorefter følger et afsnit med kommentarer til sammenhængen i hvert enkelt begrebssystem og til de valgte relationer i de grafiske fremstillinger, som følger umiddelbart efter. Kapitlet 6 udgør specialets terminologiske del, som indledes med et afsnit om ækvivalens for derefter at gå over til opbygning af databasen med kommentarer. Herefter følger de terminologiske artikler, først fra dansk til italiensk og derefter fra italiensk til dansk. Kapitel 7 afslutter specialet. 1.3 Emneafgrænsning Da det ikke ligger inden for rammerne af et CLM-speciale at beskrive det meget store område, som juraen udgør, har jeg i denne sammenhæng valgt at beskæftige mig med en begrænset del, nemlig med konkursretten, men også indenfor dette område vil jeg begrænse mig, da konkursretten indholdsmæssigt er meget omfangsrig. Emnevalget er faldet på de områder, som er nævnt nedenfor, fordi de giver indblik i en meget praktisk del af den materielle konkursret, og fordi de set ud fra en terminologisk synsvinkel viser nogle interessante forskelle og ligheder, som oversættere kan få gavn af. Konkursretten indeholder mange andre emner, men jeg har vurderet, at enten ville selve fremstillingen af områderne blive for kompliceret til et terminologispeciale eller, at emnerne ikke ville give anledning til en sammenhængende beskrivelse. 5

13 Jeg har været usikker på, om jeg skulle lægge vægten på omstødelse eller på konkursordenen men er kommet til den konklusion, at det er formålstjenligt at inddrage begge områder i mit speciale. Begrundelsen for mit valg vil fremgå af det følgende. Derudover har jeg valgt at beskrive nogle grundlæggende begreber: Fra den danske konkurslov beskrives begrberne: fristdag, nærstående, insolvens og urådighed. De nævnte begreber siger dels noget om den lovtekniske opbygning i dansk konkursret og udgør samtidig hjørnestenene i det danske konkursinstitut. Fra den italienske konkurslov beskrives begreberne: dichiarazione di fallimento, stato d insolvenza og spossessamento, som ligeledes er centrale i det italienske konkursinstitut. De tre begreber vil blive sammenholdt med de danske for at undersøge, hvordan italiensk ret har valgt at beskrive og anvende begreberne. Omstødelse har jeg valgt, fordi området hænger godt sammen med begreberne i dansk konkursret: fristdag og nærstående, se ovenfor, som begge er med til at definere og fastslå: Fra hvilket tidspunkt kan omstødelse finde sted? Overfor hvilken personkreds kan dispositioner omstødes? Jeg vil give en overordnet beskrivelse af omstødelsesområdet uden at gå i detaljer, fordi omstødelse kun vil blive inddraget i det omfang det er nødvendigt for at illustrere og give eksempler på, hvordan de to lovtekniske begreber anvendes i loven. Herefter vil de tilsvarende italienske omstødelsesregler blive undersøgt og beskrevet, og jeg vil forsøge at uddrage nogle paralleller og forskelle mellem de to regelsæt. Endvidere har jeg valgt at beskrive konkursordenen i dansk og italiensk ret, fordi den betragtes som omdrejningspunktet for hele konkursinstituttet, som varetager kreditorernes interesser med henblik på udlodning ved et konkursbos afslutning. Også her vil der blive uddraget paralleller og forskelle mellem reglerne. 6

14 I forbindelse med sammenligningen mellem dansk og italiensk konkursret vil der opstå spørgsmål om ækvivalens, som vil give anledning til nærmere undersøgelse og eventuelle oversættelsesforslag. 1.4 Metode og metodekritik Specialet er opbygget omkring den terminologiske del med vægt på metode og med henblik på, at det skal være let tilgængeligt for brugeren. Undersøgelsesmetoden er valgt på baggrund af emnet, som bevæger sig inden for det juridiske område. Jeg har forsøgt at finde frem til en metode, som kan anvendes til udformning og opbygning af en dansk/italiensk, italiensk/dansk juridisk ordbog. Et juridisk terminologispeciale vil naturligt anvende loven som udgangspunkt for oversættelse af begreber og termer. Men for at forstå lovens ord er det desuden nødvendigt at undersøge den faglitteratur, som er knyttet dertil. Specialets emne er udvalgte områder af konkursretten, se afsnittet om emneafgrænsning. Jeg har tilegnet mig viden om disse områder dels ved at læse om emnet på dansk og på italiensk men også ved at tale med og lytte til jurister om forståelsen af begreber. Som jurist har jeg et godt kendskab til dansk juridisk sprogbrug, hvorimod jeg ikke havde tilsvarende erfaring inden for italiensk juridisk sprogbrug, som jeg har undersøgt nærmere. Undersøgelsen har jeg blandt andet foretaget under et ophold på Det Danske Institut i Rom, hvor jeg har arbejdet med specialet i to måneder. Ved den lejlighed har jeg fulgt forelæsninger i konkursret på Roms universitet La Sapienza. Forelæsningerne har været nyttige for min tilegnelse af terminologi, fordi den har givet mig et indblik i den nutidige juridiske udtryksform i Italien. Francesco Vassalli 1, som underviste i faget, tegnede konkursrettens store linier op i et meget klart sprog, hvilket foruden at give et godt overblik over stoffet også har givet indsigt i juridiske 1. Francesco Vassalli er professor i civilret ved Roms universitet, La Sapienza 7

15 udtryksmåder og tankegang. Af disse grunde vil der i specialet forekomme gengivelser af professorens vendinger og tanker, som de er nedskrevet i mine notater. Jeg har uddraget begreber og termer fra den danske og den italienske konkurslov samt almindelige fagudtryk fra litteraturen. Nogle af begreberne har en fælles betydning på dansk og italiensk og derfor indledes fremstillingen af konkursretten med at gøre rede for deres indhold. Under beskrivelsen af de to konkurslove indledes afsnittene med at indkredse den personkreds, der kan erklæres konkurs, fordi det sætter i perspektiv, hvem en konkurs kan ramme i henholdsvis Danmark og i Italien. Herefter gennemgås de to love med vægt på de udvalgte emneområder, se afsnittet om emneafgrænsning. På basis af beskrivelserne har jeg udvalgt begreber og termer, som fremgår af kapitlerne 5 og 6 om begrebssystemer og terminologi, hvor jeg blandt andet har undersøgt begrebernes ækvivalens. Se afsnittet om ækvivalens. Metode til sammenligning af begreber i de to lovsystemer Begreber og termer er udvalgt således, at læseren vil kunne se, at de i nogle tilfælde frembyder problemer i forbindelse med oversættelse, fordi der er store ækvivalensforskelle. Forslagene tager hovedsageligt udgangspunkt i lovens ord, hvilket vil sige, at jeg ved oversættelse fra udgangssprog til målsprog i videst muligt omfang anvender termer fra målsproget til oversættelsen. Da det i flere tilfælde har vist sig, at lovens ord ikke slår til, har det ofte været nødvendigt at anvende min viden om begrebers indhold til at komme med oversættelsesforslag. Forslagene forsøger at ramme den gængse sprogbrug i en faglig sammenhæng. Efter udvælgelsen af begreber og termer har jeg udarbejdet to oversigter i grafisk form, som illustrerer strukturen i såvel den danske som i den italienske konkurslov. Herefter har jeg udarbejdet to oversigter, som samler de juridiske begreber, således at læseren hurtigt kan danne sig et overblik over konteksten 8

16 og samtidig kan se, hvilke termer, der er beskrevet i specialets terminologidel. Oversigterne er udarbejdet i Microsoft Words tegningsprogram i-term Som redigeringsværktøj har jeg anvendt databasen i-term, version Databasen er udviklet i 2004 af DANTERMcentret (Institut for Datalingvistisk) på Handelshøjskolen i København. Databasen vil være tilgængelig på Internettet i version i tre måneder fra aflevering af specialet. Jeg er den første CLM-studerende, der anvender i-term i et speciale. Bodil Nistrup Madsen 1, der er IT-vejleder på specialet, er forfatter til bogen Terminologi 1, Principper og Metoder fra 1999, og jeg har derfor anvendt nogle af de teorier og metoder, som er beskrevet i bogen. i-term er logisk opbygget, således at man begynder med at oprette en emneklassifikation, som for specialet er konkurs, og hvilke sprog, man ønsker at indlæse oplysninger for. i-term gør det muligt at opstille termer og definitioner med eksempler, kommentarer og kildehenvisninger. I venstre bjælke er der forskellige valgmuligheder f.eks. kan man vælge indtast begreb for at komme ind til den side, hvor et begreb kan oprettes. Det er muligt selv at bestemme, hvilke felter man ønsker vist, hvilket gør systemet meget fleksibelt. Når artiklen er oprettet, relateres begrebet til en artikel på et andet sprog ved at vælge nyt sprog i bjælken foroven. Når de ønskede begreber er indtastet, anvendes søg knappen i venstre bjælke, hvorved der fremkommer en resultatoversigt, som viser alle begreberne, hvorefter de kan redigeres enkeltvis. Ønsker man at se artiklerne samlet på begge sprog, vælges artiklerne ude til venstre, og der klikkes på vis udvalgte i øverste bjælke. I øvrigt anbefales det at anvende databasens hjælpefunktion, som vises i venstre bjælke. Vedrørende indholdet af artiklerne henvises til afsnittet om databasens indhold i terminologiafsnittet i kapitel Bodil Nistrup Madsen er professor i datalingvistik ved HHK og tilknyttet instituttet. 9

17 Arbejdet med at oprette en database er meget tidskrævende, hvilket jeg tror, det altid vil være, uanset hvor god databasen er, fordi arbejdet med begreber kræver mange refleksioner og overvejelser. Da det er første gang jeg har stiftet bekendtskab med metoden, overraskede det mig, at der er så meget arbejde forbundet dermed. På den anden side er det som oversætter af stor værdi at være i stand til at anvende en termdatabase, hvilket jeg er sikker på vil gøre arbejdet lettere ved fremtidige oversættelser i-model i-model er i-terms begrebssystemmodul, som anvender begreber fra i-term. Nederst på den side, hvor begrebet indtastes i i-term, kan man tilføje eller se, hvilket begrebssystem det pågældende begreb hører til. For at se et begrebssystem vælges begrebssystemer i venstre bjælke, hvorved der fremkommer en liste, der kan vælges fra. Opbygningen af begrebssystemer er en vekselvirkning mellem begreb, definition og begrebssystem, det vil sige, at det er nødvendigt at forstå og tilpasse begrebet til systemet. Samme tilpasning og vekselvirkning skal foretages mellem de to sprogs begreber og begrebssystemer. Som nævnt ovenfor gælder det også for opbygningen af begrebssystemer, at det tager tid og er en vanskelig opgave. 1.5 Kilder og Kildekritik Udvælgelse af de rette kilder er en vanskelig opgave, fordi man skal være sikker på, at de er lødige og passer til niveau og emnevalg. Da specialet behandler emner inden for det juridiske område, har det været nærliggende at tage udgangspunkt i lovgivningen, det vil sige konkursloven af 1977 og legge fallimentare af Lovgivningen er således den grundlæggende og primære kilde for specialet. Hertil knytter sig faglitteratur, som også er en vigtig del af kildematerialet. Jeg har valgt ikke at anvende Internettet som kilde, fordi nettet ofte giver usikre resultater på grund af de mange juridiske områder med hver deres terminologi. 10

18 Da vægten i et terminologisk speciale ligger på den sproglige formulering i modsætning til det juridiske indhold, har jeg valgt at anvende nogle enkle og klare kilder, men også flere kilder for at få en vis brede i mulighederne for oversættelse, og kun i mindre grad at citere mere detaljerede beskrivelser. Udover de nedenfor nævnte kilder har jeg i enkelte tilfælde anvendt andre kilder, som ikke nævnes i det følgende, fordi de er af mindre betydning og fremgår af fodnoter. Se i øvrigt listen over litteratur og kilder sidst i specialet Danske kilder Til fremstilling af dansk konkursret har jeg først og fremmest valgt at anvende Anders Ørgaards Konkursret, da den er nemt tilgængelig og samtidig behandler konkursretten på en anerkendt og professionel måde. Heroverfor står Mogens Munchs Konkursloven med kommentarer, som ud fra et juridisk synspunkt er yderst dækkende for emnet, men som er meget detaljeret og derfor ikke i sin helhed egner sig til et terminologispeciale. Jeg har dog valgt at anvende enkelte dele af bogens udlægninger i forbindelse med beskrivelsen af konkursretten. Endvidere har jeg til sammenligning af dansk og italiensk konkursret anvendt Ditlev Tamm & Jens Ulf Jørgensens Dansk retshistorie i hovedpunkter I og II, som blandt andet indeholder en beskrivelse af romerrettens betydning for dansk ret. I den terminologiske del har jeg, når det var muligt, først og fremmest anvendt lovens ord som primær kilde. Men love indeholder langt fra altid de fagudtryk, som anvendes i den juridiske verden, og brugeren vil derfor kunne se, at de ovenfor nævnte kilder også er anvendt til oversættelser. Hertil kommer Bo von Eybens Juridisk ordbog, hvor de beskrevne begreber ofte ikke lever op til reglerne om udformning af definitioner, og derfor har jeg i flere tilfælde har måttet tilpasse definitionerne i databasen. Udover de juridiske kilder har jeg anvendt Bodil Nistrup Madsens bog, Terminologi, principper og metoder 1, til at forstå den teoretiske og praktiske del af opbygning og udformning af begrebssystemer, termer og definitioner. Bogen er skrevet på et let forståeligt sprog og indeholder værdifulde oplysninger om terminologisk arbejde. Som 11

19 inspiration til specialets udformning har jeg anvendt Lotte Rienecker & Peter Stray Jørgensens bog, Den gode opgave Italienske kilder Fremstillingen af den italienske konkursret er hovedsagelig baseret på L. Bobbio, E. Gliozzi og L. Lentis bog Diritto commerciale, der er overskuelig og let at forstå. Bogen anvendes i undervisningen i juridisk sprog på CLM-studiet, og jeg har derfor vurderet, at kilden også er anvendelig til et speciale. Derudover har jeg anvendt Francesco Vassallis bøger Diritto Fallimentare II.1. og 2., som anvendes på jurastudiet på Roms universitet La Sapienza. Diritto Fallimentare er meget detaljeret, og jeg har derfor valgt kun at anvende dele af bogen. Under mit ophold i Rom fra 1. februar til 31. marts 2006 fulgte jeg, som tidligere nævnt i metodeafsnittet 1.4, en forelæsningsrække i konkursret på Roms universitet La Sapienza, som blev forestået af professor Francesco Vassalli. Jeg har i flere sammenhænge anvendt mundtlige udsagn fra forelæsningerne. I den terminologiske del har jeg udover de ovenfor nævnte kilder anvendt Dizionario dei termini giuridici af Angelo Favata, Nuovo dizionario giuridico af Federico Giudice og Dizionario giuridico romano af Settimio di Salvo. Italienske juridiske ordbøger er meget omfangsrige og grundige, og beskrivelsen af begreber kan sjældent anvendes direkte som definitioner. Det har derfor ofte været nødvendigt at udfærdige egne definitioner, som bygger på ordbogsopslag. 12

20 Kapitel 2: Fremstilling af konkursretten I det følgende kapitel vil jeg indledningsvis gøre rede for begreberne: Konkurs, omstødelse, konkursordenen og ligelighedsprincippet, som alle har en fælles betydning i dansk og italiensk konkursret. Jeg har valgt at anvende denne fremgangsmåde, fordi det vil skabe overblik over specialet og begrænse gentagelser. Selvom begreberne har en fælles betydning, er det ikke altid ensbetydende med, at de også har samme værdi. Se afsnittet om ækvivalens i kapitel 6 om terminologi. Herefter vil jeg hver for sig beskrive den danske og den italienske konkursret og foretage en sammenligning. Se disposition, afsnit 1.2. I afsnit om opbygning og gennemgang af den italienske konkurslov har jeg valgt ikke at oversætte men bibeholde de italienske titler. Titlerne til lovens dele indgår ikke i den terminologiske del af specialet, og jeg har derfor vurderet, at det er mere præcist at referere til originalbetegnelserne og derved gøre opslag i loven lettere for brugeren. Ud fra fremstillingen i det følgende har jeg udvalgt termer og begreber, som skrives i kursiv første gang de optræder i et afsnit, og som vil blive beskrevet i kapitlet 5 og 6 om begrebssystemer og terminologi. De kursiverede termer og begreber anvendes med den grammatiske bøjning, som passer til sætningsopbygningen, selvom termerne i artikelvisningerne alle står i ubestemt singularis. 13

21 2.1 Indledende begreber Konkurs Konkurs er den ultimative løsning på en skyldners økonomiske vanskeligheder, fordi den betyder, at skyldnerens situation er uoprettelig, irreversibile (Vassalli, forelæsning 2006). Konkurs kan defineres som en form for retsforfølgning, som betyder, at en insolvent skyldners bo tages under konkursbehandling af skifteretten. I italiensk ret kan konkurs beskrives således: Il fallimento è uno speciale processo di esecuzione collettiva di natura pubblicista (Dizionario giuridico s. 192) Konkurs er et underbegreb af tvangsfuldbyrdelse, der traditionelt inddeles i begreberne: individualforfølgning og universalforfølgning. Konkurs udgør en del af begrebet universalforfølgning, der desuden omfatter tvangsakkord og gældssanering i dansk ret og tvangsakkord i italiensk ret. For at opnå den bedst mulige fyldestgørelse for kreditorerne fratages skyldneren rådigheden over sin formue. Se afsnittene om urådighed. Formuen administreres og opgøres herefter af et bostyre ledet af en kurator i samarbejde med skifteretten og et eventuelt kreditorudvalg, tutela efficace dei creditori (Vassalli,forelæsning 2006) Formålet med konkurs Formålet med konkurs er at skaffe skyldnerens kreditorer den bedst mulige fyldestgørelse. For at opnå dette formål inddrages hele skyldnerens formue, undtaget hvad der er nødvendigt til livets opretholdelse, i bobehandlingen til fyldestgørelse af samtlige hans kreditorer Konkurssagers forløb En typisk konkurssags forløb kan kort skitseres som følgende: 14

22 Almindeligvis er konkurs en proces, som følger efter en betalingsstandsning, hvor skyldneren forgæves har forsøgt at redde sig ud af sine økonomiske vanskeligheder. Efter indgivelse af konkursbegæring på begæring af skyldneren selv, kreditorerne eller en offentlig myndighed afsiges ofte konkursdekret, som bevirker konkursbehandling af skyldnerens bo, hvorved aktiverne sikres ved rådighedsfratagelse, og kreditorernes krav bliver prøvet f.eks. via reglerne om omstødelse. Herefter realiseres skyldnerens formue, hvorefter boet udloddes til kreditorerne i henhold til konkursordenen Omstødelse Omstødelsesreglerne fastlægger i såvel tidsmæssig som person/selskabsmæssig henseende grænserne for, hvornår en disposition kan omstødes. Da en økonomisk vanskelig situation kan få skyldneren eller andre til at foretage dispositioner, som enten begunstiger en enkelt kreditor på bekostning af de øvrige eller som generelt forringer formuemassen, er det såvel i den danske som i den italienske lovgivning bestemt, at visse retshandlinger, som under almindelige forhold ville være gyldige, Un atto nato in una situazione in cui non doveva nascere (Vassalli, forelæsning 2006), kan annulleres overfor modtageren. Omstødelse kan defineres som tilsidesættelse af dispositioner og andre retsskridt, foretaget af eller imod en skyldner, som senere går konkurs, og hvorved boets aktiver forringes, eller forholdet mellem konkurskreditorerne forrykkes (Juridisk ordbog s. 257). I italiensk ret kan omstødelige dispositioner defineres som: atti che pregiudicano la massa dei creditori o la parità di trattamento tra creditori (Bobbio, Diritto commerciale s. 417) Formålet med omstødelse Formålet med omstødelse er dels, at skyldnerens kreditorer får fyldestgørelse i hele formuen og dels, at formuen fordeles ligeligt blandt kreditorerne i henhold til konkursordenen, jfr. ovenstående om formålet med konkurs. 15

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog

Juridisk ordbog. Dansk/italiensk, italiensk/dansk. Terminologisk fagordbog Projektbeskrivelse Juridisk ordbog Dansk/italiensk, italiensk/dansk Terminologisk fagordbog 12. juni 2008 Cand.ling.merc. i italiensk, Eva Christine Sinding Når jura og sprog går op i en helhed ......

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer

BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES. Summer examination 2007. Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs. Duration: 3 timer HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS BACHELOR OF SCIENCE ELECTIVES Summer examination 2007 Written test: 15970 Virksomhedsophør og konkurs Duration: 3 timer Supplementary material allowed at the examination: All Sebastian

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 724 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 724 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 724 Offentligt Lovafdelingen Udkast Dato: 1. september 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40634 Forslag til lov om ændring af konkursloven

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014

Konkurs. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Konkurs Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer Jensen Konkurs Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Lasse Højlund Christensen og Kim Sommer

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 12. AUGUST2013 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 li Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

International factoring

International factoring International factoring 333 International factoring Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale handel, da det har vist sig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven

Forslag. Lov om ændring af konkursloven Lovforslag nr. L 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af konkursloven (Behandlingen i konkurs af indeståender på fritvalgsordninger)

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG. København

ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG. København ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG København Indhold Indledning Begrebet skifteret. Modsætningen mellem konkurs og skifte. FØRSTE AFSNIT Skifteretternes organisation og virkekreds 2.

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp

VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp VEJLEDNING TIL KOMMUNER: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private leverandører af hjemmehjælp Titel: Vejledning til kommuner: Reglerne om virksomhedsoverdragelse og konkurser hos private

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 J.nr.: 8915067 CWZ Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Max Bank A/S under konkurs Skifteretten i Næstved - SKS 888-778/20 Il Jeg skal herved som kurator i ovennævnte konkursbo fremkomme med

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0618 Bilag 5 Offentligt Lovafdelingen Dato: 17. april 2007 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Jakob Kamby Sagsnr.: 2006-748/21-0259 Dok.: JKA40459 Høringssvar fra den danske

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. november 2016 i sag nr. BS 44-1264/2015: HK/Danmark Weidekampsgade 8 0900 København C og som mandatar for Marian Skaalum Lundebjerggårdsvej 238,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.

Kurators ansvar. 2. Kurators forpligtigelser. 2.1 Udpegelsen af kurator. 2.2 Kurators opgave ET20160079-01. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016. Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.79 Kurators ansvar Resume: Denne artikel giver et praktisk indblik i, hvilket ansvar en kurator er underlagt. Artiklen beskriver hvilke forpligtelser en kurator har, herunder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4.

ANDERSEN PARTNERS KREDITORINFORMATION NR. 4 BRUUN & HJEJLE. Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. ANDERSEN I PARTNERS BRUUN & HJEJLE J.nr. 310645-JLS KREDITORINFORMATION NR. 4 Redegørelse i henhold til konkurslovens 125, stk. 4. Skifterettens j.nr.: Navn: Hjemstedsadresse : CVR-nr. : Fristdag: Dekretdag:

Læs mere

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2.

BOOPGØRELSE SKS 31-379/2009. VICH 4265 ApS. under konkurs. Bygmestervej 1 9370 Hals. CVR nr. 18 62 49 74. Fristdag den 2. Henrik Christian Strand Advokat hcs@holst-law.com T +45 8934 1144 J.nr. K5720-0001 HCS/BLJ August 2013 BOOPGØRELSE i SKS 31-379/2009 VICH 4265 ApS under konkurs Bygmestervej 1 9370 Hals CVR nr. 18 62 49

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010

Cirkulæreskrivelse nr januar 2010 Jørgen Holst Partner jho@holst-law.com T +45 8934 1155 J.nr. 039560-0002 JHO/JGE Cirkulæreskrivelse nr. 7 6. januar 2010 SKS 21-354/2009 Selskabet af 1. september 2008 A/S under konkurs CVR nr. 50020010

Læs mere

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70

Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011. CV Ejendomme ApS under konkurs CVR-nr. 28 27 79 70 Claus Hedegaard Eriksen Advokat che@holst-law.com T +45 8934 1157 J.nr. K5932-0001 CHE/AKR 12. august 2014 Boopgørelse i medfør af konkurslovens 148 i SKS nr. 43-20855/2011 CV Ejendomme ApS under konkurs

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer LBK nr 1335 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0135 Senere ændringer til forskriften LOV nr 447 af 09/06/2004

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Omstødelse af modregninger ved skyldners konkurs Reversal of offsets in bankruptcy

Omstødelse af modregninger ved skyldners konkurs Reversal of offsets in bankruptcy Omstødelse af modregninger ved skyldners konkurs Reversal of offsets in bankruptcy af DITTE SIMONSEN Afhandlingen belyser betydningen af tidspunktet for modregningserklæringens fremkomst til skyldner i

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring:

Udkast. I lov nr. 560 af 24. juni 2005 om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love (Virksomhedspant) foretages følgende ændring: Civilafdelingen Udkast Dato: Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2013-4006-0006 Dok.: 1227481 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven for Færøerne og lov nr. 560 af 24. juni

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen

Forord. I ønskes en god læselyst! Viborg, januar 2012. Anja Pedersen Rekonstruktion af kriseramte virksomheder En kandidatafhandling om de nye regler i konkursloven om rekonstruktion af virksomheder Aalborg Universitet Cand. merc. aud.-studiet Forfatter: Anja Pedersen Studienummer:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere