ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG. København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG. København"

Transkript

1 ERWIN MUNCH-PETERSEN SKIFTERETTEN G. E. C. GADS FORLAG København

2 Indhold Indledning Begrebet skifteret. Modsætningen mellem konkurs og skifte. FØRSTE AFSNIT Skifteretternes organisation og virkekreds 2. De ordinære skifteretter 5 I. Den almindelige kompetence A. Den almindelige skifteret (5-7). a. I København (5). b. Udenfor København (5-6). Fælles regler (6-7). B. Specielle skifteretter, a. Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. Dens kompetence (7-8). b. Akkordretten (8-9). II. A. Den specielle kompetence. Hjemtinget Også i internationale forhold Ikke undtagelsesværneting Dog udvidelse af værnetingsregler ved konkurs efter K. L. Værneting ved dødsboskifte Ikke værnetingsvedtagelser, bortset fra B. Subsidiært skifte 3. Ekstraordinære skifteretter I. Med dømmende myndighed. A. I dødsboer afskaffet B. i konkursboer ligeledes bortfaldet II. Indsættelse af testamentseksekutorer uden dømmende myndighed Udelukkelse af privat skifte gelser Honorar Afgifter af boet ANDET Konkurs AFSNIT 4. Nogle hovedtræk af konkursens historiske udvikling I. Den almindelige udvikling. A. Kreditorautonomien B. Handlende C. Præventivakkord II. Udviklingen specielt i Danmark Oversigt over fremmed konkursretog litteratur

3 Konkursens indtræden 5. Tilfælde, hvor konkurs kan indtræde 23 Insolvens som almindeligt grundlag for konkurs (23-24). Initiativet til konkurs ff.). I. Skyldnerens begæring (24-29). A. Retten til at begære konkurs K. L. 40. Skyldnerens person (25-27): fysiske personer (25), ansvarlige interessentskaber (25-26). aktieselskaber (26), andelsforeninger (26), stat og kommune (26-27). Insolvensbetingelsen i dette tilfælde (27). Om der kan kræves sikkerhedsstillelse af skyldneren (28). B. Pligten for handlende m. v. efter K.L. 46 (28-29). II. Kreditors begæring (29-36). A. Den almindelige regel i K. L. 42. De tre betingelser: Kravet om insolvens Beviset herfor Sikkerhedsstillelse for omkostningerne Fordringen skal være forfalden (32). Spørgsmålet om bevis for fordringen og om sikkerhedsstillelse for evt. erstatningsansvar (32-33). 3. Udelukket, hvis fordringen er sikret ved pant (33). B. Handlende (33-36). a. Betalingsstandsning, K.L. 43 (33-34). b.»beskikkelse«efter K. L. 44 (34-36). III. Bestemmelser om tredjemands begæring ved sparekasser ophævet (36). IV. Uden formelig begæring på grund af undvigelse for gæld, K.L. (36-37). 6. De nærmere regler om konkursens beslutning 37 I. A. Skyldnerens begæring, K.L. 47 (37). B. Kreditors begæa. Fremgangsmåden. Særlig om mødet ifølge K. L. 48 (37-38). b. Udsættelse af Afgørelsen efter K.L. Når rekvirent og skyldner er enige (38). Når skyldneren begærer udsættelse for at opnå tvangsakkord udenfor konkurs (38). Spørgsmålet om udsættelse for at opnå frivillig ordning (38-39). Forholdet mellem konkursbegæringen og tvangsakkordforhandlingernes åbning og stadfæstelse Skyldneren har en vis dispositionsfrihed under udsættelsen C. Konkurs efter K. L. II. Adgangen til at tage konkursbegæring tilbage (42-43). A. Forinden skifteretten har taget beslutning om konkursen (42). B. Efter at skifteretten har taget beslutning: Fordringshaveren afskåret (42). Skyldnerens stilling, K.L. 50 (42-43). III. Ophævelse ved appel (43). IV. Hvornår konkursen anses for begyndt, 50 (44-45). V. Om K.L. 48 b (46). Konkursens retsvirkninger 7. Om konkursens redige betydning i almindelighed 47 Ligelighedsprincippet (47). 2. Urådighedsprincippet (47-48). Udelukkelse fra individualforfølgning (48-49). 4. (49). Skyldneren bevarer ejendomsretten (49). Om konkurskreditorer danner juridisk person (49-50). Materiel og formel konkursret (50).

4 8. Konkursmassen I. Som hovedregel den formue, der er genstand for eksekution II. Omfatter dog hele skyldnerens formue (52-53). Reglerne om afvikling af og indtræden i skyldnerens retshandler, jfr. K.L. (52-53). III. Også skyldnerens fremtidige formue (53-57). A. Skyldnerens selverhverv (54). B. Erhvervelser iøvrigt ff.). Om afkald på arv og gave og samtykke til sidden i uskiftet bo (55-56). a. 3, b. K.L. 3, stk. (57). 9. Fallentens stilling 58 I. A. Skyldnerens urådighed (58-59). B. Stilling under processer ff.). a. mod skyldneren (59-60). b. anlagt af skyldneren II. Fallentens retsstilling i forhold til konkursboet A. Særlige pligter (62). B. Understøttelse af boets midler (62). Konkurskreditorerne 5 Den nærmere bestemmelse af dette begreb 63 I. Krav, som kan forfølges uafhængig af konkursbehandlingen A. Ejerkrav og (63-64). B. Egentlige separatister s. a. Håndpanthavere (65). b. Tilbageholdelsesret (65). c. Brugsret, servitut og grundbyrde (65). d. Retspant (65). e. Underpanthavere i fast ejendom, f. Modkrav II. Massekrav (72-76). A. Hvilke krav, der henregnes hertil (72-73). Begrebet massekreditor (73-75). B. Massekreditorernes retsstilling (75-76): a. optaget i konkursordenens første klasse (75), b. iøvrigt ikke omfattet af om konkurskreditorer (75-76), c. medmindre boet ikke kan dække massekreditorerne (76). III. De egentlige konkurskreditorer. Undersøgelse af, hvilke krav der er stiftet inden konkursen (76-79): Erstatningsansvar indenfor kontrakt, leje, regreskrav, renter og konventionalbod (77), erstatning udenfor kontrakt (77), skatter (78), underholdsbidrag (78), sagsomkostninger i borgerlige sager (78-79), i (79), bøder (79). Konkurskreditorernes retsstilling 80 I. Udelukkelse af individualforfølgning gennem eksekution, tvangsauktion og arrest Forbud II. Anmeldelse af krav og virkningen heraf. Særlig om renter III. A. Fyldestgørelsen af uforfaldne krav, om mellemrente og rabat (83-84). B. Frigørelsestidens indtræden (84). C. Omsætning af krav til penge og af fremmed mønt til dansk mønt. Det afgørende tidspunkt herved IV. Særlige regler om: A. Gensidige (85). B. Panthavere (85-88). Fyldestgørelsen a. for selve panteretten (85-86). om panthavere i fast ejen-

5 dom (85), forfalden og uforfalden fordring Fyldestgørelsen for den personlige fordring pantet erkendes tilstrækkeligt, uvist om tilstrækkeligt. Konkursordenen 88 Indledende bemærkninger (88-89). I. Massekrav (90). II. krav (90). III. Tredje klasse: A. Fortrinsret uden hensyn til stiftelsestid B. Fortrinsret bestemt efter stiftelsestid IV. Personlig privilegerede krav K. L. 33, krav mod offentlige kassebetjente m. K. L. 33, 2) lige med hinanden navnlig: 1 leje 2 skatter og afgifter (94-96), 3 0 lønkrav visse forsikringspræmier m. v. (98). K.L. apotekeres, lægers og andres krav for ydet sygehjælp V. Femte klasse VI. De simple kreditorer Særlig om gaver og bøder Afkræftelse Betingelserne for afkræftelse efter Konkursloven De almindelige synspunkter ff.). Subjektivt bestemte Pauliana«og objektivt bestemte»retsværns«- bestemmelser Gældende dansk rets (s. ff.). Inddeling i tre grupper. Forskelligheder og fællestræk I. Begunstigelser af enkelte kreditorer i strid med K. L. 24 Tidspunktet Bevisbyrden Den afkræftelige dispositions art Undtagelsen i K.L. 25, 2. stk. II. Objektivt mistænkelige dispositioner til fordel for enkelte kreditorer efter K.L De fælles grundbetingelser: tidsfristen insolvens ond tro De særlige h. t. bevisspørgsmålene De lege ferenda Den afkræftelige dispositions art: A. Betaling af gæld, K. L. 20: a) med»usædvanlige beog b) betaling af»ikke forfalden«gæld B. Stiftelse af K.L. a. indrømmet til sikkerhed for tidligere stiftet gæld Særlig om sikringsakten skal foretages inden 8 Sikkerhed for fremtidig gæld og for tredjemands gæld afkræftes ikke b. Viljesbestemte underpanterettigheder i løsøre C. Tvangsfuldbyrdelsesskridt K. L. 23: a. udlæg efter 8 ugers-reglen b. efter 3 Udpantning eller udlæg uden lovmål og dom afkræftes ikke De lege ferenda III. Dispositioner med andre end kreditorer A. Gaver i det sidste år efter K.L. 26 B. Kapital- og renteforsikringer i de sidste 3 år efter F. A. L. jfr. C. Dispositioner med nærpårørende uden hensyn ril jfr. K.L. 28

6 Afkræftelsens virkning Dispositionen eller retsakten taber sin kraft A. Forudsætter gyldig retshandel B. Kun virkning overfor boet C. Afkræftelse kræver sædvanlig en aktion fra Undtagelse gælder ved»retsværns«bestemmelserne stk. og 23, 2. stk. Formen for boets aktion D. Afkræftelsesadgangen tilkommer alene boet E. Kommer hele boet til gode. F. Boet kan vindicere tingen hos modtageren og dennes arvinger og kreditorer Derimod fortabes tilbagesøgningskravet overfor godtroende hververe ifølge K.L. 29 II. Erstatningspligt, når de modtagne ting er forbrugt eller tilintetgjort De særlige regler i K.L. 3. stk., og 23, 3. stk. Undtagelsen for gavemodtagere ifølge K.L. 26 (149). K.L. 28 III. Den pågældende skal i forhold til boet stilles, som om dispositionen ikke havde fundet sted IV. A. Afa. De almindelige regler om værneting b. Den særlige i K. L. 30 B. Også indsigelse om afkræftelse fremsættes for skifteretten inden samme frist Omstødelse udenfor Konkurslovens I. Om der består en sådan adgang til omstødelse Historisk indledning, actio fremmed ret og ældre dansk ret Nyere dansk ret Den oprindelige udformning af grundsætningen Nugældende ret: A. Dispositioner med tredjemand B. Begunstigelser af kreditorer a. Ikke uden videre omstødelse af kreditors retsforfølgningsskridt eller andre ensidige akter b. Derimod medvirken til skyldnerens retsbrud overfor øvrige kreditorer De nærmere betingelser. Strfl. 283, stk. nr. 3 Strfl. 300 nr. II. Betingelser for og virkning af omstødelsesadgangen III. A. Kunstige kreditorbegunstigelser B. Konkursregulering Konkursboets bestyrelse Den principielle ordning Om modsætningen mellem»kreditorautonomi«og autonomi«eller officialprincip Om valget af bobestyrelsen. Om fordringernes tal eller vægt eller begge dele bør være afgørende Konkursbehandlingens begyndelse I.»Begyndelsesforretning«II. Offendig konkursen III. Den»midlertidige

7 Registrering og Vurdering skyldnerens forretninger V. Eventuel fortsættelse af Konkursboets endelige bestyrelse Den almindelige organisation I. Skiftesamlingerne A. Hvornår de indkaldes Hvem der har stemmeret Stemmeflerheden B. Skifterettens særlige pligter indtil anmeldelsesfristens udløb C. Grænser for skiftesamlingens myndighed II. Kurator ff.). A. Valget af kurator Personlige betingelser m. v., afskedigelse B. Kurators retsstilling, beføjelser og pligter Særlig om realisation af boets ejendele III. Kreditorudvalg. A. Valg af kreditorudvalg B. Udvalgets opgaver IV. Skifterettens virksomhed: Når kurator er beskikket Når ingen kurator beskikkes, K. L ). Fordringernes indkaldelse og prøvelse I. Bekendtgørelsens udstedelse II. A. Fristernes længde B. Betydningen af indkaldelsesfristens oversiddelse C. Om urigtig indkaldelse III. A. Grundlaget for fordringernes prøvelse B. Prøvelsen af fordringerne og eventuel afgørelse af tvistighed herom 20. Konkursens slutning I. Boet utilstrækkeligt til dækning af omkostningerne, K. L. 97 II. Ekstradition ril fri rådighed efter K.L. 98 III. Tvangsakkord IV. Udlodning A. Privilegerede fordringer B. pantesikrede fordringer C. Foreløbige udlodninger for simple fordringer D. Endelig udlodning og slutning Udækkede krav bevares Om»efterlodning«og med ekstradition for øje TREDJE AFSNIT Foranstaltninger, der tjener til at afværge eller træder i stedet for konkurs Indledningsbemærkninger. Særlig om Tvangsakkord I. Manglerne ved konkurs A.»Privatakkord«som afslutning på konkursen og tvangsakkord indenfor konkurs B.»Præventivakkord«eller tvangsakkord udenfor konkurs. De reale grunde herfor III.»Likvidation«i stedet for konkurs IV. Begrebet»konkurssurrogater«Kommissionsforslag om et»likvidationsakkord«

8 22. Tvangsakkord i konkurs 200 A. Betingelserne herfor Særlig om krav til person B. Fremgangsmåden (202). C. Afstemningen ( ). a. Udelukkelse af for meget eller for lidt interesserede kreditorer (203). b. Kravet om kvalificeret majoritet (203). D. Begrænsninger i akkordens Indhold. Særlig om overholdelse af ligelighedsprincippet (204). E. stadfæstelse af akkorden (205). F. Konkursens ophor (205). 23. Tvangsakkord udenfor konkurs 206 I. Hvilke skyldnere, der kan begære akkord. Særlig om Akl. 4 ( ). II. De objektive betingelser ( ). stadiet ( ). Akl. ( ). Fremgangsmåden (209- Fire stadier: A. Akkordforhandlingens åbning B. Akkordforhandlingen C. Akkordens vedtagelse (afstemningen) a. Skriftlig stemme b. Panthaveres og privilegerede kreditorers stemmeret c. Den kvalificerede majoritet D. Akkordens stadfæstelse af skifteretten. Hvornår stadfæstelse skal nægtes Særlig om ligelighedsprincippets overholdelse E. Omkostninger IV. Akkordbehandlingens retsvirkninger A. Skyldneren beholder rådigheden over boet B. Adgangen til at foretage individualforfølgning eller erklære skyldneren fallit a. På b. Efter akkordforhandlingens åbning c. Efter akkordens vedtagelse Om anvendelse af konkurslovens C. Særlig om den stadfæstede akkords virkning i tilfælde af skvldnerens senere konkurs ( ). 24. Tvangsakkordens virkninger 220 I. Om tvangsakkorden er et forlig ( ). II. Tvangsakkordens retsvirkninger i det enkelte ( ). Særlig om eksekutionskraft (222) og frigørelse for (223). Spørgsmålet om akkordens ugyldighed ( ). A. Hvilke ugyldighedsgrunde, kan fremsættes ( ). Særlig om lovens angivelse af ugyldighedsgrundene er udtømmende ( ). B. Hvorledes hedsgrundene gøres gældende og deres virkning ( ). a. Appel. Kære til landsretten overfor konkursakkorden 228). Appel til Akkordretten ved Prxventivakkorden ( ). b. De særlige tilfælde i K.L. og Akl. (230). 25. De frivillige ordninger I. Frivillig akkord A. Om ligelighedsprincippet gælder B. a. Om beskyttelse mod individualforfølgning (233- og b. Overfor konkurs (234). II. Frivillig likvidation (235).

9 FJERDE AFSNIT Behandling af dødsboer 26. Behandlingsmåderne 236 Det almindelige grundprincip i dansk ret ( ). I. Betingelserne for privat skifte ( ). Alle arvinger enige ( ). 2. Ingen umyndig eller umyndiggjort ( ). 3. Ingen fraværende, medmindre særlige betingelser foreligger 4. Arvelader ikke bestemt offentligt skifte. Særlig om indsættelse af eksekutor ( ). Appel over skifterettens afgørelse om behandlingsmåden ( ). II. A. Overgang fra privat skifte til B. Ekstradition af offentligt bo til privat skifte ( ). III. Udlevering til hensidden i uskiftet bo (245). skifte 27. Den offentlige skiftebehandlings begyndelse 246 I. Udlæg for begravelsesudgifter II. Egentlig skiftebehandling (247 ff.). A. Begyndelsesforretning ( ). B. Undersøgelse om arvinger og legatarer (248). C. Registrering og vurdering (248). D. Arvingernes vedgåelse eller»fragåelse«af gælden ( ). 28. Boer, hvori gælden ikke er vedgået 250 Om behandlingsmåden forudsætter insolvens Ligheder med konkurs Forskelligheder Konkursbehandling af dødsboer (252). I. Genstanden for bobehandling. Særlig om tinglysning ( ). II. A. Udelukkelse af individualforfølgning (253). B. Anmeldelse af fordringer ( ). C. Indkaldelse af kreditorerne ( ). D. Prøvelse af fordringerne III. A. Kreditorernes stemmeret på skiftesamlinger ( ). Om realisation af boets ejendele (258). B. Skifterettens bestyrelse af boet Om inkassator (259), kurator (259) og skifterettens medhjælper IV. Arvingernes stilling V. Boets slutning: A. Efter 43 Efter ( ). 29. Boer, hvori gælden er vedgået 263 I. Individualforfølgning i boets midler og retssag mod arvingerne eller boet ( ). II. Om kreditorerne skal indkaldes ( ). III. Rådigheden over boet (265). IV. I hvilket omfang reglerne om gældsfragåelsesboer kan overføres ( ). 30. Offentlig behandling af dødsboer, hvor der er en efterlevende ægtefælle 266 Ægtefællens almindelige stilling som boslodsberettiget og som arving De særlige regler om skifte i kap. 5 (267 ff.).

10 I. Afdødes bodel og særeje ( ). II. Længstlevendes bodel ( ). Behandling ved eksekutorer Eksekutorer foretager, hvad der ellers påhviler skifteretten I. Retstvistigheder mellem arvinger og kreditorer indbyrdes afgøres under selvstændig retssag II. eller kreditorers utilfredshed med eksekutorernes behandling (272 ff.). Indbringelse for retten i første instans ( ). Om ankefristen gælder herved Klage til øvrigheden (274 ff.). III. Tilsynet med eksekutorboer efter lov 20. april (275 ff.). boers overgang til behandling ved skifteretten ( ). Privat skifte I. Behandlingsmåden i almindelighed. Særlig om (277). Om afgørelse af tvistigheder mellem arvinger efter 76 (278). II. De særlige bestemmelser, hvor betingelserne for privat skifte ikke fuldt ud er til stede ( ). III. Om indgivelse af arveanmeldelse (279). Uskiftet bo Betingelser og virkning (279). Fremgangsmåde (280). Skifterettens beslutning, appelmidler og (280). Særlig om fremgangsmåden ved skiftebegæring efter L. III FEMTE AFSNIT Behandlingen af andre boer Et»bo«som nødvendig genstand for skiftebehandling (282). I. Skifte af et fællesbo i tilfælde af bosondring, separation eller skilsmisse (282 ff.). Skifterettens kompetence ( ). skiftet skal foregå offentligt eller privat (284). A. Om den offentlige skiftebehandling efter kap. 6 ( ). B. Privat skifte (286). II. Andre boer. A. Behandling ved skifteretten efter 82 ( ). B. Privat likvidation (287 ff.). Lovordnet likvidation navnlig ved aktieselskaber og banker ( ). Særlig om vedtagelse af Konkurslovens regler (289). De nærmere regler a. behandlingsmåden ( ). b. Om udelukkelse af individualforfølgning og konkursbegæring (290). c. Om konkursordenen, K. L. og d. Anvendelse af K. L.s afkræftelsesregler eller»omstødelse udenfor konkurs«( ) og e.»konkursregulering«ved vedvarende kontraktsforhold (293).

11 SJETTE AFSNIT Skifterettens judicielle virksomhed Om skiftebehandlingens judicielle karakter i almindelighed 294 I. Det almindelige grundsynspunkt (294). A. Om administrativ rekurs er mulig ( ). B. Om anfægtelse kan ske ved sideordnet ret og om omgørelse af skifterettens afgørelser ( ). II. Administrationens kontrol med behandlingen ff.). A. Forhaling af boet B. Tilsyn med skifteforvalter som kassebetjent ( ). C. Amtmandens tilsyn (298). 36. Skifterettens kompetence 299 I. Den begrænsede påkendelsesmyndighed A. Den formelle behandlingsmåde (299). B. Krav mod boet ( ). C. Krav, der rejses af boet II. Skifteretsafgørelsers materielle retskraft III. Afgørelsernes eksekutionskraft ( ). IV. Kompetenceforholdet mellem fogedret og skifteret ( ). 37. Procedure for skifteretten 306 Behandlingen af tvistigheder (306 ff.). A. Om stævning og underretning til fordringshavere og andre ( ). B. Selve proceduren (308). C. Bevisførelsen (308). D. Udeblivelse (309). E. Udsættelser (309). F. Afgørelse ved dom eller kendelse 38. Retsmidler mod skifteretsafgørelser I. A. Det almindelige grundprincip for anke og kære og eventuelle brud på princippet B. Særlig udelukkelse af anke eller kære II. A. Til hvilke retter, der kan appelleres B. Anke- og kærefristen A. Reglerne om anke. Parterne under anke. Særlig om hvem, der kan anke og hvem, der skal indstævnes B. Reglerne om kære. Den suspensive virkning SYVENDE AFSNIT International og internordisk skifteret International skifteret 39. I. International konkursret A. Om konkursens universalitet i almindelighed Haager konventionsudkastet B. Reglerne for behandlingen. Ligestilling af indenlandske og udenlandske kreditorer (322). C. Om konkursens indflydelse på aktiver udenfor konkurslandet ( ). a. Om udenlandsk konkurs afskærer individualforfølgning i aktiver i landet ( ). Fremmed ret Dansk ret ( ). om arrest ( ). 223 a og 479 (327-

12 328). b. Om et udenlandsk konkursbo kan inddrage herværende effekter ( ). Forinden udlevering må påløbne udgifter dækkes (329). c. Konkursordenen d. Afkræftelse e. Virkningen af udenlandsk tvangsakkord 40. II. Dødsboskifte 332 De almindelige synspunkter. Haager konventionsudkastet 1928 ( ). A. Værnetinget. 87 (333). B. Skifte af herværende aktiver efter en i udlandet domicileret afdød (334). C. De øvrige spørgsmål (334). Internordisk skifteret I. Internordisk konkursret 335 I. Almindelig Konkurs A. Før Konkurskonventionen ( ). Konkurskonventionens princip om konkursens internordiske universalitet, art. ( ). B. De særlige krav om værneting efter art. ( ). C. Nærmere bestemmelse af konventionens område, art. jfr. art. 9 ( ). Brud på reglen om anvendelse af konkursstedets lovgivning, art. 4-6 ( ). D. a. kundgørelse af konkursen og underretning til fordringshaverne efter art. 2 (342). b. Om den bistand retterne i de andre lande skal yde konkursbestyrelsen efter art. 3 ( ). E. Konkursordenen, art. 7 ( ). Særlig om skatter og husleje ( ). F. Hvor en formuegenstand skal anses at befinde sig, art. 8 G. Skifteretsafgørelsers bindende kraft. Særlig om art. ( ). II. Konventionens anvendelse på dødsboer art. III. Anvendelse på likvidation efter art. ( ). IV. På tvangsakkord efter art. 42. II. Internordisk dødsboskifte I. Konventionens art. om de materielle retsregler m. h. t. retten til legal arv, hensidden i uskiftet bo, testamente og arvingers ansvar for arveladerens gæld Konventionen gælder kun. når arveladeren var statsborger i en af de nordiske stater (353). II. Den internationale kompetence m. h. t. behandlingsmåden og afgørelsen af retstvistigheder ( ). A. Behandlingsmåden, art. jfr. 20 ( ). B. Domstolskompetencen efter art. ( ). C. Bistand af retterne i de andre stater efter art. 22 (355). D. a. Udelukkelse af individualforfølgning efter art. 23 (355). b. Anvendelse af konkursordenen efter art. 24 ( ). c. Om tinglysning, art. 25 (356). E. Hvor en formuegenstand skal anses at befinde sig, art. 26 (356). III. Skifteretsafgørelsernes bindende kraft efter art. 27 og 28

13 Tilføjelser og rettelser Lovregister 374 Sagregister 382

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning

? 2. 2.3.3.1. Universalforfølgning udelukker individualforfolgning 1. Kreditorforfølgningssystemet 15 1.1. Individual- og universalforfølgning 15 1.2. Oversigt over kreditorforfølgningsformer 16 1.2.1. Individualforfølgning 16 1.2.2. Universalforfølgning 18 1.2.3. Forholdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Den Nordiske Dødsbokonvention

Den Nordiske Dødsbokonvention Den Nordiske Dødsbokonvention Som affattet ved bekendtgørelse nr. 976 af 26/08/2015 Den nye BEK 976/2015 Den gamle BEK 348/1976 Artikel 1 ændret helt Bestemmelserne i denne konvention finder anvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

Bekendtgørelse om ikrafttræden af den reviderede konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte BEK nr 976 af 26/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-773-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7.

Læs mere om udgivelsen på  Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen. Kreditorforfølgning. Materiel foged- og konkursret. 7. Bo von Eyben Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning Materiel foged- og konkursret 7. udgave Bo von Eyben & Peter Møgelvang-Hansen Kreditorforfølgning materiel foged- og konkursret 7. udgave/1. oplag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer LBK nr 1335 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0135 Senere ændringer til forskriften LOV nr 447 af 09/06/2004

Læs mere

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Afsnit I. Kapitel 1 Indledende bestemmelser Lovbekendtgørelse nr. 444 af 28. august 1984 om konkurs, som sat i kraft ved kongelig anordning nr. 183 af 15. marts 1989, og senest ændret ved anordning nr. 5 af 9. januar 2015 Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte

N O T A T om undertegnelse af en revideret konvention mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om arv og dødsboskifte Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 364 Offentligt Lovafdelingen Dato: 19. april 2012 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsbeh: Michelle Argir Simonsen Sagsnr.: 2011-773-0001 Dok.: 362819 N O T A T om undertegnelse

Læs mere

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse

Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Oversigt over bestemmelser i retsplejeloven om meddelelse af appeltilladelse Civile sager 2. instans Anke 368, stk. 2, jf. stk. 1, 2. pkt. 368, stk. 8, jf. 371 (Sø- og Handelsrettens afgørelser) Straffesager

Læs mere

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS

Familieog. Arveret. Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen. 7. udgave THOMSON REUTERS Familieog Arveret Anitta Godsk Pedersen Hans Viggo Godsk Pedersen 7. udgave THOMSON REUTERS Forord 5 I. Indledning 13 Kapitel 1. Introduktion 15 II. Formueforholdet mellem ægtefæller 17 Kapitel 2. Generelt

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET

Indholdsfortegnelse I. DEL DEN LEGALE ARVERET Indledning 1. Lidt terminologi 29 2. Kort oversigt over arverettens historie 30 3. Den arveretlige litteratur 33 I. DEL DEN LEGALE ARVERET Kap. 1. Slægtens arveret 1. Arvefølge og arvedeling 37 1.1. De

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en 18-09-2015 s2013-221 Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko

Forsikringsbetingelser. for. Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko Betingelser nr. 950901 Forsikringsbetingelser for Retshjælpsforsikring for Lystfartøjskasko KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf 77 32 50 00, CVR-nr.: 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept

Ordliste. Trojka. Dansk og international erhvervsret. Accept Accept Acceptanten Aftaleerhverver Aftaleparter Analog anvendelse Beskyttelsespræceptiv Bevisbyrde Bodel Bodeling Boslod Civilkøb Deklaratorisk Et svar på et tilbud om at ville købe, eller en accept af

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

http://infoweb.schultz-online.dk/infoweb.aspx?document=lov19690206

http://infoweb.schultz-online.dk/infoweb.aspx?document=lov19690206 Page 1 of 19 Lov om retsafgifter Lov nr. 206 af 21. maj 1969 Jf. lovbek. nr. 806 af 24. august 2000 Ændringer siden seneste lovbek. Afsnit I Afgifter for borgerlige domssager i første instans m.m. Kapitel

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

ÆNDRING AF SKIFTELOVGIVNINGEN

ÆNDRING AF SKIFTELOVGIVNINGEN BETÆNKNING OM ÆNDRING AF SKIFTELOVGIVNINGEN Afgivet af det af justitsministeriet den 30. september 1963 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 684 KØBENHAVN 1973 ISBN 87 503 1398 3 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave

Læs mere om udgivelsen på  Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen. Insolvensprocesret. 3. udgave Torben Kuld Hansen Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave Torben Kuld Hansen & Lars Lindencrone Petersen Insolvensprocesret 3. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner

Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Nye regler om arrest og forbud mv. Lars Lindencrone Petersen, videnpartner Behovet for nye regler Hvilke rettigheder kan håndhæves Handlepligter ud over accessoriske Offentlige myndigheder Opsættende virkning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion Insolvens & Rekonstruktion Nyhedsbrev august 2009 Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Konkursretlige overvejelser som følge af den midlertidige lukning af tinglysningskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen PRAKTISK 2.udgave FOGEDRET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Helle Larsen Praktisk fogedret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Praktisk fogedret 2. udgave, 1. oplag 2009 by Jurist-

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen

Dødsboskifteloven. med kommentarer. Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Mogens Kjærgaard Møller, Per Holkmann Olsen, Jytte Scharling og Finn Taksøe-Jensen Dødsboskifteloven med kommentarer 8 Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998 Forord 5 Kommentar. Dødsboskifteloven 23 Lov

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C

ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG. København 196C ERNST ANDERSEN ARV OG LEGAT LÆREBOG I ARVERET JURISTFORBUNDETS FORLAG København 196C INDHOLD Første afsnit: A rv efter loven. 1. Indledning... 5-6 2. Slægtninges arveret. 1. A rvegangsordenen... 6-14 2.

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v.

Forslag. Lov om ægtefælleskifte m.v. Til lovforslag nr. L 193 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 30. maj 2011 Forslag til Lov om ægtefælleskifte m.v. Kapitel 1 Skifterettens kompetence Saglig kompetence

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter

Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand Kapitel II Rettighedsbegreb, ejendomsrettens overgang og rettighedssubjekter Indholdsfortegnelse DEL 1: TINGSRET GRUNDLÆGGENDE PROBLEMER Kapitel I Faget ejendomsret og ejendomsrettens genstand 1. Eksempler på tingsretlige problemer... 17 1.1. Eksempel 1 Rembrandtmaleriet... 17

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

KONKURS OG TVANGSAKKORD

KONKURS OG TVANGSAKKORD KONKURS OG TVANGSAKKORD BETÆNKNING II AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET DEN 29. JANUAR 1958 NEDSATTE UDVALG BETÆNKNING NR. 606 1971 SCHULTZ BOGTRYKKERI. KØBENHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udvalgets

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958

JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 JAN KOBBERNAGEL ERHVERVSRETTEN I GRUNDTRÆK 4. UDGAVE EINAR HARCKS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLD Første afsnit: Rettens grundelementer Kap. 1. Retsordenen og dens funktion 21 I. Begrebet ret 21 A. Forskellige

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2011-0025937) Anmeldelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold

Bilag 1 - Udelukkelsesforhold Bilag 1 - Udelukkelsesforhold I henhold til Direktiv 2004/18/EF - artikel 45, stk. 1-2 opstilles følgende kriterier for kvalitativ udvælgelse. Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere