Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens årsrapport 2014"

Transkript

1 Borgerrådgiverens årsrapport

2 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først og fremmest, på baggrund af det statistiske materiale for 2014, at give Byrådet en orientering om aktiviteterne i borgerrådgiverfunktionen. Rapporten bliver også den sidste fra undertegnedes hånd, da jeg fratræder ved udgangen af januar 2015 på grund af nyt job i en jysk kommune. Årsrapporten har endvidere og ikke mindst til formål at orientere og sætte fokus på de overordnede klagepunkter, som borgerne er kommet med i relation til Odsherred Kommunes forvaltning og sagsbehandling. Efter historik og formål indleder jeg med en gennemgang af borgerrådgiverens aktiviteter og henvendelsernes indhold i Efterfølgende vil jeg forsøge at perspektivere (nye) mulige udviklingsområder for forvaltningen i Odsherred Kommune på baggrund af det statistiske materiale og ved at inddrage tidligere fokus- og indsatsområder m.m. Afslutningsvist vil jeg, med afsæt i udviklingen i borgerrådgiverfunktionen i januar 2015 og den hidtidige indretning af funktionen, tillade mig kort at sætte fokus på selve funktionens organisering i et praktisk og juridisk perspektiv. Mit ønske er, både i forhold til henvendelserne fra borgerne og i forhold til borgerrådgiverens funktion, at viderebringe de erfaringer, som jeg som borgerrådgiver i Odsherred Kommune har gjort mig de seneste næsten tre og et halvt år. Håbet er også, at de opnåede erfaringer ikke går tabt, og at overvejelserne omkring funktionen kan vise sig nyttige for Byrådet, hvis det, i en eller anden form, beslutter at videreføre en borgerrådgiverfunktion. Odsherred, januar 2015 Jette Kastrup Fontenay 2

3 INDHOLD Forord... 2 Historik og formål... 4 Aktiviteterne i borgerrådgivningen... 5 Henvendelserne til borgerrådgiveren (statistik)... 5 Henvendelsernes omfang og tyngde... 7 vejledning eller klage... 8 Opfølgning på rapporterne for 2012 og Særligt om Jobcenter Odsherred (Beskæftigelsesområdet) Fremtidige fokusområder Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune

4 HISTORIK OG FORMÅL Byrådet i Odsherred Kommune besluttede i 2010 at ansætte en borgerrådgiver. Byrådets ønske var, at etablere en slags kommunal ombudsmandsfunktion som, uafhængigt af den øvrige kommunale myndighedsudøvelse, kunne vejlede både borgerne og organisationen i forhold til kommunens forvaltning. Det overordnede formål med borgerrådgiverfunktionen har derfor været at styrke dialogen mellem den kommunale organisation og kommunens borgere/virksomheder. Det har været at medvirke til optimering, refleksion og læring med det formål at skabe bedre praksis i forbindelse med sagsbehandlingen i den kommunale organisation. Borgerrådgiverens daglige opgaver har derfor været mangesidige. For at styrke den enkelte borgers retssikkerhed har opgaven på den ene side bestået i at vejlede og rådgive om lovgivningen og forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier og klagemuligheder. På den anden side har opgaven over for den kommunale organisation bestået i formidling og samarbejde for at skabe et nødvendigt overblik til refleksion og læring i forhold til kommunens forvaltning af lovgivningen. Den 1. august 2011 tiltrådte undertegnede som borgerrådgiver i Odsherred Kommune. 4

5 AKTIVITETERNE I BORGERRÅDGIVNINGEN De udadvendte kerneaktiviteter i borgerrådgivningen har i 2014 (i lighed med tidligere år) ugentligt bestået af i alt ni timers åben rådgivning på bibliotekerne i Vig, Asnæs og Nykøbing Sj. og en telefonisk åbningstid på ugentligt 20 timer, mandag-fredag i tidsrummet kl I forhold til organisationen har jeg blandt andet ydet rådgivning og deltaget i forskellige møder med direktion, centerchefer og andre. Sideløbende har jeg deltaget i møder og konferencer i forskellige lokale (og ikke kommunale) sammenhænge, hvor kendskabet til funktionen har været særlig relevant. (Odsherreds Gældsrådgivning, ældre- og handicaporganisationer m.fl.). I overensstemmelse med min stillingsbeskrivelse har jeg endvidere deltaget i relevante netværksfora med henblik på vidensdeling og kursusvirksomhed, både som jurist og som borgerrådgiver. HENVENDELSERNE TIL BORGERRÅDGIVEREN (STATISTIK) Der har i perioden 1. januar til 31. december 2014 været i alt 577 henvendelser til borgerrådgiveren, heraf henvendte 224 sig første gang 1. Henvendelserne har ført til oprettelse af 192 sager, heraf 121 sager som jeg har fundet anledning til at gå nærmere ind i. Og de 121 sager har endvidere ført til: 41 henstillinger til centrene og kritik på to sagsområder Diagram 1. Oversigt over henvendelser til borgerrådgiveren i Førstegangshenvendelser Yderligere henvendelser kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Tabel 1. henvendelserne i 2014 i tal, fordelt på kvartaler. 1 Opdelingen i henvendelser, førstegangshenvendelser og sager er valgt for at illustrere, at den første kontakt med borgeren kan dække over flere forskellige forløb, jf. nedenfor. 5

6 Antal henvendelser Heraf førstegangshenvendelser Heraf yderligere Antal måneder Nye pr. måned 1. kvartal ,33 2. kvartal ,00 3. kvartal ,00 4. kvartal ,33 I alt ,67 Renses 2014-tallet for henvendelser i september-december, svarer det til, at der i perioden 1. januar til 31. august 2014 var 352 (129) henvendelser. 2 Til sammenligning var der i samme periode, i de forudgående år, henholdsvis: 2013: 271 henvendelser og 2012: 302 henvendelser Dette svarer til en stigning på 17 % i forhold til 2012 og 30 % i forhold til Jeg har i 2014 samtidigt haft et færre antal gengangere 3 i borgerrådgivningen. Tallene stemmer fortsat godt overens med min fornemmelse af, at funktionen gennem min funktionsperiode er blevet bedre kendt og godt indarbejdet i såvel borgernes som de kommunale medarbejderes bevidsthed. Det er fortsat min oplevelse, at borgerne altovervejende opfatter borgerrådgivningen som et sted, hvor man som borger kan søge rådgivning og støtte til udredning og afklaring af sin sag i forhold til den relevante forvaltning - også fortsat uden at borgerrådgiveren får karakter af at være sagsbehandler i sagen. I de sager jeg har gennemgået i 2014, har jeg i lighed med tidligere gjort mig meget umage med kun at fokusere på de formelle problemstillinger i en sag. Det vil sige alene at gennemgå sagen med henblik på retssikkerhed og sagsbehandlingsfejl m.v. Af diagram 2 nedenfor fremgår det, hvordan henvendelserne fordeler sig på direktørområderne. 2 Som jeg tidligere har orienteret Byrådet om, havde jeg i 2013 problemer med mit statistiske materiale, idet en del forsvandt. Jeg har derfor alene haft sammenligneligt materiale til min rådighed for denne periode. 3 Det vil sige personer med flere (samtidige) sager hos borgerrådgiveren. 6

7 Diagram 2. Henvendelser til borgerrådgiveren fordelt på direktørområde. 18% 9% 5% 3% 2% 3% 36% 24% Kommunaldirektørens områder (1. hv.) Kommunaldirektørens områder (yderligere. hv.) Direktør for vækst (1. hv.) Direktør for vækst (yderligere hv.) Direktør for velfærd (1. hv.) HENVENDELSERNES OMFANG OG TYNGDE Som nævnt overfor har der været i alt 577 (224) henvendelser til borgerrådgiveren, der tilsammen har ført til 121 undersøgelsessager og har resulteret i 41 henstillinger samt kritik på to centerområder. Samlet set illustrerer det, at der stor forskel på tyngden i den enkelte sag. Sammenhængen mellem antal henvendelser pr. sag og sagsbehandlingens tyngde illustreres af tabel 2 og 3. Heraf fremgår det for eksempel, at der i 16 % af henvendelserne (90 ud af 577) har været tale om let sagsbehandling, og at borgerrådgiveren alene har henvist sagen til en afdeling eller en anden myndighed efter en kort gennemgang. Tabel 2 og 3 viser også, at der i 48 % af henvendelserne (275 ud af 577) har været tungere sagsbehandling. Kombineres dette med, at andelen af sager med 2-5 henvendelser andrager 66 %, illustrerer dette, at borgerrådgiveren i en række sager alene fungerer som vejviser med en enkelt henvendelse fra en borger, mens borgerrådgiveren i en række andre sager har været meget involveret i et sagsforløb af længere varighed med flere eller mange kontakter mellem borgeren og borgerrådgiveren. 7

8 Tabel 2. Antal henvendelser fordelt på sager. Henvendelser i sagen Antal sager Andel af sager Henvendelser i sagen Antal sager Andel af sager % % % % % % % % % % % % % % % % % 51 U/sags.nr. 1 % % 70 Samlesag 1 % Tabel 3. Antal henvendelser fordelt på sagsbehandlingstype. Uden Let Tung Ikke Sagsforløb sagsbehandling sagsbehandling sagsbehandling angivet % Henvises ,9 % Afventer ,3 % Optages ,9 % Afvises ,1 % Ikke angivet ,7 % I alt ,0 % % 6,6 % 40,2 % 52,2 % 1,0 % VEJLEDNING ELLER KLAGE Jeg har i 2014 behandlet 121 undersøgelsessager, lavet 41 henstillinger og udtalt kritik på to sagsbehandlingsområder. I tabellerne 5 og 6 illustrerer jeg, hvad henvendelserne drejer sig om, dvs. i hvor mange tilfælde borgerrådgiveren alene fungerer som vejleder, og hvor ofte en henvendelse dækker over en klage, samt hvilke centre vejledningen og klagen refererer til. 8

9 Tabel 5. Klage eller vejledning. (Fordelt på fagcenter). Område Andet Klage Vejledning Antal Henvendelser Anden myndighed 3 3 Børn og familie Ekstern HR Job og Borgerservice Kultur og Folkesundhed Natur, Miljø og Trafik Omsorg og Sundhed Plan, Byg og Erhverv Sekretariat og Digitalisering Økonomi 8 8 Uoplyst 2 2 Hovedtotal Tabel 6. Antal henvendelser fordelt på fagcenter. Center 1. gangshenvendelser Andel (%) af 1. gang Yderligere henvendelser Andel (%) af yderligere henvendelser Borgmesteren 0 0 % 0 0 % Sekretariat og Digitalisering 9 4 % 4 1 % Økonomi 0 0 % 7 2 % HR 1 0 % 4 1 % Beredskabet 0 0 % 0 0 % Plan, Byg og Erhverv 17 8 % 13 4 % Natur, miljø og trafik 6 3 % 13 4 % Job og Borgerservice % % Børn og familie 9 4 % 12 3 % Dagtilbud og uddannelse 0 0 % 0 0 % Kultur og Folkesundhed 3 1 % 10 3 % Omsorg og Sundhed % % Ingen afdeling 14 6 % 8 2 % Ekstern 11 5 % 6 2 % Anden myndighed 1 0 % 2 1 % I lighed med de tidligere år er det Jobcentret, der tegner sig for det største antal af henvendelser som klager. 9

10 På Jobcentrets myndighedsområde har det i 2014 været markant, at borgernes utilfredshed med centerets sagsbehandling har bestået i frustration over manglende kontakt og opfølgning i forbindelse med deres sag og manglende fremdrift i den enkelte sag. Med rapportåret 2014 er det er imidlertid også blevet tydeligt, at Voksenafdelingen i årene forinden har dækket over et ikke ubetydeligt skyggetal i statistikken for Job- og Voksencentret (Voksenafdelingen var frem til ændringen af Odsherred Kommunes organisation en del af Job- og Voksencentrets myndighedsområde). Center for Omsorg og Sundhed, hvortil Voksenafdelingen overgik, er i dag igen blevet til to centre, henholdsvis Center for Omsorg og Rehabilitering og Center for Social og Sundhed. Pr. 1. januar 2015 hedder den tidligere Voksenafdeling nu Myndighedsafdelingen for voksne, ældre og handicappede. Jeg nævner Odsherred Kommunes ændrede organisationsstruktur af flere grunde: For det første fordi ændringen tilsyneladende har ført til en markant stigning i antallet af henvendelser/klager på Center for Omsorg og Sundheds myndighedsområde i 2014, og fordi jeg i 2014 udtalte kritik vedrørende centrets sagsbehandling og sagsbehandlingstider, særligt hvad angår forvaltningen i forhold til Servicelovens 100. For det andet fordi jeg i 2014 har kunnet spore et stigende antal henvendelser i Center for Plan, Byg og Erhverv. Center for Plan, Byg og Erhverv også er et af de centre, der gennemgik forandringer i forbindelse med, at Odsherred Kommune ændrede sin organisation. Det, som borgerne her klager over, er sagsbehandlingstiden og ikke mindst manglende svar fra Center for Plan, Byg og Erhverv. Sidst, men ikke mindst nævner jeg det, fordi jeg i 2014 har kunnet spore en nedgang i antallet af klager over sagsbehandlingen i Udbetalingsafdelingen og på Center for Børn og Families myndighedsområde. Det ser ud som om at de afdelinger, der ikke har været ude for så store forandringer i deres organisering får flere kræfter til at løse deres kerneopgaver. For eksempel ligger Udbetalingsafdelingen, uanset ændret centertilknytning, under samme tag som hidtil. Det samme gør sig gældende for Center for Børn og Familie, der er organisatorisk uforandret. 10

11 OPFØLGNING PÅ RAPPORTERNE FOR 2012 OG 2013 I mine rapporter for 2012 og 2013 havde jeg fokus på overholdelse af god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik, herunder på niveauet af skriftlighed. Jeg havde desuden fokus på tværfagligheden i forhold til sondringen mellem vejledning og afgørelser samt på forvaltningernes holdning til og dialog med borgerne. Herudover har også problematikkerne om de offentliggjorte sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside, udformningen af de kommunale skrivelser og om sikre mails tidligere været i fokus. Direktionen i Odsherred Kommune har blandt andet gennemført to 360 gradersanalyser på henholdsvis det specialiserede socialområde (2013) og på beskæftigelsesområdet (2014), og processen har resulteret i en række praktiske og organisatoriske forandringer, der som beskrevet også har givet afledte virkninger i borgerrådgivningen. Med hensyn til sikkerheden omkring den skriftlige kommunikation mellem kommunen og dens borgere har indførelsen af digital post (e-boks og NemID) afhjulpet en stor del af problemet. På samme vis har fokus på korrekte oplysninger på hjemmesiden og centrenes arbejde med at tilvejebringe nye standarder afhjulpet mange af de tidligere fejlkilder og højnet retssikkerheden med hensyn til for eksempel korrekt klagevejledning m.v. SÆRLIGT OM JOBCENTER ODSHERRED (BESKÆFTIGELSESOMRÅDET) Beskæftigelsesområdet er fortsat det forvaltningsområde i Odsherred Kommune, som giver anledning til flest henvendelser hos borgerrådgiveren. Klagerne vedrørende Jobcentret har i 2014 dækket bredt over de fleste af centrets lovområder. Ét overordnet kritikpunkt har fortsat været manglende fremdrift i sagerne. De lovpligtige samtaler med borgerne er ganske vist blevet gennemført, men der har manglet handling og opfølgning mellem møderne. En stor del af henvendelserne fra borgeren til borgerrådgiveren har i den sammenhæng således relateret sig til borgernes afklaringsforløb og også om sondringen mellem en borgers ret til at få sin sag behandlet og mundtlige afslag i modsætning til vejledning. Der er tale om en gråzone på kanten mellem faktisk forvaltningsvirksomhed og egentlige afgørelser. Jeg har ingen mulighed for at forholde mig til indholdet i selve sagen. Det vil sige, at jeg ingen mulighed har for at vurdere, om den pågældende borger vil være omfattet af en særlig bestemmelse i lovgivningen. Men jeg har i en række tilfælde henstillet til, at centret som minimum vurderer en sag og giver borgeren en skriftlig afgørelse, så den pågældende borger efterfølgende har mulighed for at få bedømt sin sag hos Ankestyrelsen. 11

12 Jobcentret har i 2013 og 2014, ud over at skulle forholde sig til reformerne på pensions-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet, som nævnt været igennem en række organisatoriske forandringer; inddeling i nye teams, ansættelse af en række mellemledere og opkvalificering af medarbejderne gennem et tvungent diplomuddannelsesforløb. På baggrund af blandt andet borgerrådgiverens henstillinger har centret netop igen forandret sin teamstruktur. De har nedlagt afklaringssporet og fordelt sagerne, så der i højere grad bliver en gennemgående sagsbehandler for den enkelte borger. Man kan håbe på, at tiltaget vil medvirke til, at en række af de klagesager, som jeg har gennemgået, fremover kan undgås. Det ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat er god plads til forbedringer. FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER Som det fremgår gennem rapporten, er problemstillingerne omkring Odsherred Kommunes sagsbehandling stort set de samme som tidligere. Klagerne relaterer sig fortsat til manglende svar, langvarig sagsbehandlingstid, manglende skriftlighed, manglende vejledning og manglende fremdrift for den enkeltes sag. Det er selvfølgelig meget glædeligt, at organisationen arbejder struktureret og igangsætter tiltag med henblik på at give kommunens borgere bedre og mere korrekt betjening og sagsbehandling. På vegne af kommunens borgere vil jeg ønske, at processen gik hurtigere, og jeg vil derfor gerne gentage og fremhæve følgende problemstillinger: Manglende svar (kvittering) og lang sagsbehandlingstid Klager over manglende svar (kvittering) og lang sagsbehandlingstid er fortsat den hyppigste årsag til henvendelser hos borgerrådgiveren. Ikke mindst i den store andel af sager, som vedrører Jobcentret. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på at indarbejde rutiner for eksempel standarder for autosvar, adviser og lignende. Det skal sikre, at kontakten med borgerne opretholdes og følges til dørs. Jeg skal samtidigt anbefale, at retningslinjerne for eksempel på team- eller afdelingsniveau ensrettes, således at en borger behandles efter samme gode retningslinjer, uanset hvilken medarbejder der møder den pågældende i et center Manglende skriftlighed vejledning og mundtlige afgørelser Henvendelser fra borgere, der klager over ikke at kunne få et skriftligt svar på deres forespørgsel, er også en af de oftest forekommende grunde til, at borgere 12

13 kontakter borgerrådgiveren. Problematikken hænger nøje sammen med den generelle rådgivningsforpligtelse, som den kommunale forvaltning har over for borgerne i medfør af både forvaltningslovens 7 og (på det sociale område retssikkerhedslovens 3). Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på kompetenceudvikling på det formelt juridiske område. Det skal sikre, at den enkelte medarbejder i højere grad bevidstgøres om, hvornår der er tale om vejledning og hvornår der er tale om egentlig sagsbehandling i en sag. I sidste ende skal det professionalisere kontakten med borgeren og øge tilfredsheden med sagsbehandlingen uanset afgørelsens udfald. Tværfaglighed og kontakt med flere afdelinger eller centre I en række af de sager, jeg har behandlet i 2014, har borgerens problemstilling relateret sig til flere afdelinger eller centre. Borgerne føler sig i denne sammenhæng oftest i vildrede om, hvordan de får en sammenhængende behandling af deres sag, og hvem der er deres primære kontakt. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat arbejder systematisk og målrettet med afdækning af snitfladeproblematikker, og at der sættes form på, hvornår man henviser en borger til selv at tage kontakt med en anden afdeling, og hvornår det er en medarbejder, der bærer sagen videre til en kollega i et andet område. På den måde vil borgeren føle sig velinformeret om sagen og processen heri og ved, hvem der gør hvad. Serviceniveauer. ( Skøn under regel -problematikken) Odsherred Kommune har i 2014 arbejdet hårdt på at tilvejebringe nye kvalitetsog servicestandarder på en række sagsbehandlingsområder. Jeg har tidligere anbefalet, at der blev sat fokus på etableringen af kvalitetsstandarder. Det er derfor glædeligt, at arbejdet er kommet godt i gang. I nogle af de sager jeg har behandlet i 2014, har jeg imidlertid observeret, at standarderne ikke bliver anvendt med den fornødne forsigtighed. Jeg anbefaler derfor, at der i arbejdet med og omkring kvalitetsstandarderne tages højde for, at en sådan standard alene er et politisk fastsat udgangspunkt for vurderingen i den konkrete sag. Det er dog fortsat lovgivningen og de skønsmæssige rammer i denne, der bør være bestemmende for sagens afgørelse. En kvalitetsstandard fritager ikke den kommunale forvaltning fra i sin sagsbehandling at foretage et konkret og individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers sag. 13

14 Kontakt med kommunen og datasikkerhed Jeg har både her og i de tidligere afrapporteringer til Byrådet haft fokus på datasikkerhed. Jeg har også tidligere nævnt indførelsen af digital post pr. 1. november 2014 som en markant forbedring i forhold til datasikker kontakt mellem borgerne og Odsherred Kommune. Jeg kan dog konstatere, at kommunen fortsat sender mange ikke-sikre s med personfølsomme oplysninger mellem kommunens afdelinger og borgerne. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på at løse problemet og arbejder på at tilvejebringe systemer, som sikrer kryptering af e- mailkorrespondance mellem kommunens borgere og de kommunale medarbejdere. 14

15 BORGERRÅDGIVERFUNKTIONEN I ODSHERRED KOMMUNE - I ET PRAKTISK JURIDISK PERSPEKTIV Følgende er de overordnede betragtninger og anbefalinger, jeg har til Byrådet på baggrund af de erfaringer, jeg har tilegnet mig de seneste tre og et halvt år vedrørende borgerrådgiverfunktionen i Odsherred. Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune har hidtil været etableret med hjemmel i kommunestyrelseslovens (KSL) 4 65e, som er en fravigelse af det almindelige princip i loven. 5 6 Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune var pr. 1. november 2014 én af i alt 31 kommuner med en borgerrådgiverfunktion, heraf 19 med en uafhængig status som i Odsherred Kommune. I forbindelse med oprettelsen har Byrådet tre opgaver 7. Ligeledes hører den umiddelbare formelle forvaltning af funktionen også til hos Byrådet. 8 9 Borgerrådgiverens opgaver i Odsherred Kommune har hidtil været at hjælpe borgere og virksomheder med at oversætte afgørelser, at vejvise borgeren inden for den kommunale organisation eller i klagesystemet, at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden og andet, ligesom borgerrådgiverens opgave på anden vis har været at hjælpe med afklaringen af en sag i forholdet mellem borgeren og kommune, enten på baggrund af en henvendelse eller af egen drift. 10 Borgerrådgiverens funktion er dermed en form for internt tilsyn, og borgerrådgiveren kan derfor hverken ændre en konkret afgørelse eller tage parti i en sag Senest LBK nr. 186 af 19. februar KSL 17, stk. 1, hvorefter alle kommunale anliggender sædvanligvis skal være henlagt til et udvalg. 6 I medfør af KSL 65,e stk. 3 henhører borgerrådgiveren ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration. 7 Henholdsvis at regulere borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten ved to behandlinger i Byrådet, selv at ansætte og afskedige lederen af borgerrådgiverfunktionen 7 (forbud mod delegation) og at udarbejde en funktionsbeskrivelse, som ikke må være en del af styrelsesvedtægten. 8 jf. KSL 31, stk. 3 overtager Byrådet også borgmesterens overordnede ledelsesopgaver i forhold til borgerrådgiverfunktionen. 9 Byrådet har på samme vis som borgmesteren har over for de øvrige ansatte i kommunen mulighed for at overlade ledelsesopgaven til en kommunal chef (typisk kommunaldirektøren), med den begrænsning at den pågældende, i forhold til indholdet i borgerrådgiverens arbejde, ikke har nogen instruktionsbeføjelser. 10 For en nærmere gennemgang se borgerrådgiverens folder. 11 Borgerrådgiverfunktionen kan heller ikke som lov om kommunernes styrelse for tiden ser ud tillægges denne kompetence. 15

16 Borgerrådgiverens opgaver har altså hidtil bestået af på den ene side egentlige rådgivningsopgaver over for borgerne og på den anden side af tilsyns og sparringsopgaver i forhold til den kommunale organisation. Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune har været en enkeltmandsfunktion, og borgerrådgiveren har, af hensyn til sin uafhængighed, været placeret i Biblioteker og Kulturhuses lokaler i Vig, Asnæs og Nykøbing Sj. Den overordnede udfordring som ansat borgerrådgiver har derfor været at bevare balancen, dvs. på den ene side at fremstå som reelt uafhængig af organisationen i mødet med borgeren, på den anden side at få tilstrækkeligt indblik og anerkendelse til at få lov til løbende at have indblik i organisationen indefra. I de omtrent tre og et halvt år jeg har været borgerrådgiver, har jeg to gange (i 2011 og 2014) fået en klage fra en borger, der var utilfreds med min håndtering af den pågældendes sag. Det er naturligvis ikke ofte, men de to eksempler illustrerer den ansættelsesmæssige problemstilling, som ligger i, at borgerrådgiverfunktionen er organisatorisk uafhængig af den kommunale forvaltning. Det kræver samtidig stor og synlig politisk opbakning, høj grad af åbenhed fra en direktion og fra centerchefer, og naturligvis en systematisk mødetilrettelæggelse og opfølgning, hvis borgerrådgiveren skal have en mulighed for at trænge igennem med sine observationer. Og det kan være ganske frustrerende for en fungerende borgerrådgiver, at funktionen både organisatorisk og fysisk er placeret så langt væk fra sine nærmeste samarbejdspartnere. Ved en eventuel videreførelse af funktionen vil jeg derfor bede Byrådet i Odsherred Kommune om at medtænkte mulige løsningsmodeller for disse problemstillinger. 16

Borgerrådgiverens årsrapport 2013

Borgerrådgiverens årsrapport 2013 Borgerrådgiverens årsrapport 2013 FORORD Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune åbnede dørene pr. 1. august 2011 og funktionen har således været tilgængelig for borgere, brugere og erhvervsdrivendes

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Årsrapport Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 -

Årsrapport Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 - Årsrapport 2012 Borgerrådgiver Jette Fontenay - 1 - INDHOLDSFORTEGNELSE RESUME.... 3 INDLEDNING.... 4 BORGERRÅDGIVERFUNKTIONEN.... 5 Historik og formål.... 5 Organisering.... 5 Opgaver.... 6 Aktiviteterne

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration

Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Introduktion til Lovguide Forvaltning og Administration Ved Dorthe Bjerremand Erichsen 05-12-2016 Dagsorden Baggrunden for Lovguide Forvaltning Indhold i Lovguide Forvaltning Hvordan kommer Lovguide Forvaltning

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012

Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning for 2012 Socialforvaltningen Adm. Direktør Til BR-Sekretariatet Dato Sagsnr. 2014-0011537 Status på Socialforvaltningens statistik for klagesagsregistrering i borgersager som opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

BORGERRÅDGIVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2016

BORGERRÅDGIVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2016 Borgerrådgiver BORGERRÅDGIVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2016 MARTS 2017 LOUISE HARE STIDSEN INDHOLD 1. Forord Side 3 2. Tilbageblik og formål Side 4 3. Tilgang til opgaven Side 5 3.1. Vejledning, udredning og

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet

Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Status for implementering af handleplanen på arbejdsmarkedsområdet Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. november 2014 en handleplan for arbejdsmarkedsområdet. Handleplanen omfatter 5 indsatsområder:

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012

Borgerrådgiverens årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Konklusion... 3 Anbefalinger... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser... 5 Opgørelse over henvendelser...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013.

Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgiverens årsberetning 2013. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgervejleders beretning

Borgervejleders beretning Borgervejleders beretning 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Borgervejlederens rammer og virksomhed... 3 2.1 Grundlaget for borgervejlederen... 3 2.2 Organisering af funktionen... 3 2.3 Formålet...

Læs mere

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014

RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Borgerrådgiveren RAPPORT OM HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN SAMT OVERSIGT OVER IVÆRKSATTE OG AFSLUTTEDE EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER Oktober 2014 Denne rapport indeholder en statistisk redegørelse for henvendelser

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager

Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager J.nr.: 00.00.00-K00-2-16 Bilag 2: Afrapportering af klager over centralt modtagne klager Forvaltningen giver i dette notat en oversigt over antallet og resultatet af centralt modtagne klagesager på socialområdet.

Læs mere

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune

Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune August 2015 Borgerrådgiver Gladsaxe Kommune Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved ansættelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling

Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Afrapportering 2014: Helhedsorienteret sagsbehandling Åse Brogaard, Pernille Isaksen og Erik Bager Kontrolgruppen, Borgerservice og Ydelser Thisted Kommune 0 Indhold Indledning... 2 Det økonomiske resultat

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Udbetaling Danmark og retssikkerhed

Udbetaling Danmark og retssikkerhed Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og retssikkerhed Resumé Det har været en afgørende præmis for etableringen af Udbetaling Danmark, at borgernes retssikkerhed

Læs mere

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager.

Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen med borgerne også når de klager. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23. maj 2014 Styrket dialog med borgerne - om at forebygge og håndtere klager Aarhus Kommune skal hele tiden blive bedre sammen

Læs mere

Fakta om klagesager i BIF

Fakta om klagesager i BIF Indledning I fakta om klagesager illustreres udviklingen i antallet af klager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen både i forhold til specifikke lovområder for København og en mere generel sammenligning

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016 Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli 2015 30. juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni 2014 30. september 2016 Jonas Schultz Thygesen Haderslev Kommune Borgerrådgiver Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Læs mere

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Struer Kommune 2017

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Struer Kommune 2017 Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Struer Kommune 2017 Sundhed og Omsorg Borgerbesøg på borgerens præmisser. Samvær, samtale, observation og nødvendig dokumentation Konklusion ud fra: Lovgivning

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 27..-P5-1-17 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ÅR 14-16 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET

Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Staben BIU DAGSORDEN BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Møde nr. 2 torsdag den 08.02.2007 kl. 19.00 på Erhvervscenter Espelunden Nord, Transformervej

Læs mere

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG

DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG DIGITAL SAGSBEHANDLING DEN ELEKTRONISKE SAG Kommunernes sagsbehandling digitaliseres i stigende grad. Det gælder ikke kun sagernes behandling internt, men også kommunikationen med borgere og virksomheder.

Læs mere

Notat. Formålet med analysen:

Notat. Formålet med analysen: Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Dato: J.nr.: 25. marts 2014 Br.nr.: Udfærdiget af: Steinar Eggen Kristensen Vedrørende: Kommissorium for uvildig ekstern analyse af Sygedagpengeafdelingens sagsgange,

Læs mere

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse

August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse August 2015 Udarbejdet af Helle Dueholm Kvalitetssikret af Liselotte Mammen Kruse Maj 2014 august 2015 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune

Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune Kommunalt tilsyn ved plejeboligenheder i Århus Kommune 2012 Juni 2012. Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Strategi, Sekretariat og Kommunikation Tilsynet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Grundlag

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg november 2014 Det siges,

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter

Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter Oversigt over antal sager pr. sagsbehandler i Velfærd, Jobcenter 20. november 2014 Sag 14/28855 Dok.nr. 265535-14 Kontaktperson: Henrik Juul Kjær E-mail: hejuk@assens.dk Nedenfor vises i skematisk oversigtsform

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA

FOKUS. - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA FOKUS - Løbende evaluering af indsatser for bedre sagsbehandling i Københavns Kommune SPØRGESKEMA 1 Overblik Spørgeskemaet består af 15 hovedspørgsmål. Til hvert hovedspørgsmål er der et antal underspørgsmål.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Borgerrådgiverens forord Resumé Generelt om borgerrådgiverens virksomhed Borgerrådgiverens kerneopgave...

Borgerrådgiverens forord Resumé Generelt om borgerrådgiverens virksomhed Borgerrådgiverens kerneopgave... b 0 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiverens forord... 2 Resumé... 3 1. Generelt om borgerrådgiverens virksomhed... 4 1.1. Borgerrådgiverens kerneopgave... 4 1.2. Hvordan arbejder Roskilde Kommunes Borgerrådgiver?...

Læs mere

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold:

I forlængelse af besvarelsen af samrådsspørgsmålet giver spørgsmål 56 (SOU alm. del) mig anledning til indledningsvis at understrege nogle forhold: Folketingets Socialudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 20. december 2012 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 26.

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012

Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Forbedret sagshåndtering fra 2011 til 2012 1 Ledelsestilsyn Familiecentret 2012 Familiecentret har gennem 2012 intensiveret arbejdet for at højne kvaliteten og rettidigheden i sagsbehandlingen. Derfor er der gennemført et styrket og udvidet ledelsestilsyn.

Læs mere

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015

ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 2014 OG 2015 27..-P5-2-16 - KarStr ANKESTYRELSENS AFGØRELSER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 14 OG 15 Indledning Ankestyrelsen udarbejder statistik vedrørende alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Redegørelse til Socialudvalget om forældrebetaling og konkret og individuel vurdering samt svar på spørgsmål fra Hans Halvorsen Christian Budde,

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder:

Klager, der modtages fra borgere, opdeles generelt i to hovedtyper og kategoriseres på samme måde i alle forvaltningsområder: NOTAT 30. april 2014 Sagsbehandler: zedo01 Dok.nr.: 2014/0004439-3 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Kommunalttilsyn med plejeboligenheder

Kommunalttilsyn med plejeboligenheder Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Strategi,Sekretariat og Kommunikation Tilsynet Kommunalttilsyn med plejeboligenheder iaarhus Kommune 2011 Januar 2011. Indholdsfortegnelse Indledning.2

Læs mere

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre

Vuggestue, børnehave, 0-2 klasse, 3-4 klasse, 4-6 klasse. Tilbuddets målgruppe. 3 matrikler. Afdelinger. 2 forældre. Fokusgruppe forældre Tilsyn Anmeldt tilsyn 23.4. 2013 Kernehuset-Engblommen Engbjerg 23, Snejbjerg 7400 Herning Leder: Chr. Christensen Tilsynsførende: Else Hansen Joan Dahl Nørgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere