Borgerrådgiverens årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens årsrapport 2014"

Transkript

1 Borgerrådgiverens årsrapport

2 FORORD Dette er den tredje skriftlige årsrapport siden borgerrådgivningen i Odsherred Kommune den 1. august 2011 åbnede for henvendelser. Formålet med rapporten er først og fremmest, på baggrund af det statistiske materiale for 2014, at give Byrådet en orientering om aktiviteterne i borgerrådgiverfunktionen. Rapporten bliver også den sidste fra undertegnedes hånd, da jeg fratræder ved udgangen af januar 2015 på grund af nyt job i en jysk kommune. Årsrapporten har endvidere og ikke mindst til formål at orientere og sætte fokus på de overordnede klagepunkter, som borgerne er kommet med i relation til Odsherred Kommunes forvaltning og sagsbehandling. Efter historik og formål indleder jeg med en gennemgang af borgerrådgiverens aktiviteter og henvendelsernes indhold i Efterfølgende vil jeg forsøge at perspektivere (nye) mulige udviklingsområder for forvaltningen i Odsherred Kommune på baggrund af det statistiske materiale og ved at inddrage tidligere fokus- og indsatsområder m.m. Afslutningsvist vil jeg, med afsæt i udviklingen i borgerrådgiverfunktionen i januar 2015 og den hidtidige indretning af funktionen, tillade mig kort at sætte fokus på selve funktionens organisering i et praktisk og juridisk perspektiv. Mit ønske er, både i forhold til henvendelserne fra borgerne og i forhold til borgerrådgiverens funktion, at viderebringe de erfaringer, som jeg som borgerrådgiver i Odsherred Kommune har gjort mig de seneste næsten tre og et halvt år. Håbet er også, at de opnåede erfaringer ikke går tabt, og at overvejelserne omkring funktionen kan vise sig nyttige for Byrådet, hvis det, i en eller anden form, beslutter at videreføre en borgerrådgiverfunktion. Odsherred, januar 2015 Jette Kastrup Fontenay 2

3 INDHOLD Forord... 2 Historik og formål... 4 Aktiviteterne i borgerrådgivningen... 5 Henvendelserne til borgerrådgiveren (statistik)... 5 Henvendelsernes omfang og tyngde... 7 vejledning eller klage... 8 Opfølgning på rapporterne for 2012 og Særligt om Jobcenter Odsherred (Beskæftigelsesområdet) Fremtidige fokusområder Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune

4 HISTORIK OG FORMÅL Byrådet i Odsherred Kommune besluttede i 2010 at ansætte en borgerrådgiver. Byrådets ønske var, at etablere en slags kommunal ombudsmandsfunktion som, uafhængigt af den øvrige kommunale myndighedsudøvelse, kunne vejlede både borgerne og organisationen i forhold til kommunens forvaltning. Det overordnede formål med borgerrådgiverfunktionen har derfor været at styrke dialogen mellem den kommunale organisation og kommunens borgere/virksomheder. Det har været at medvirke til optimering, refleksion og læring med det formål at skabe bedre praksis i forbindelse med sagsbehandlingen i den kommunale organisation. Borgerrådgiverens daglige opgaver har derfor været mangesidige. For at styrke den enkelte borgers retssikkerhed har opgaven på den ene side bestået i at vejlede og rådgive om lovgivningen og forvaltningsretlige retssikkerhedsgarantier og klagemuligheder. På den anden side har opgaven over for den kommunale organisation bestået i formidling og samarbejde for at skabe et nødvendigt overblik til refleksion og læring i forhold til kommunens forvaltning af lovgivningen. Den 1. august 2011 tiltrådte undertegnede som borgerrådgiver i Odsherred Kommune. 4

5 AKTIVITETERNE I BORGERRÅDGIVNINGEN De udadvendte kerneaktiviteter i borgerrådgivningen har i 2014 (i lighed med tidligere år) ugentligt bestået af i alt ni timers åben rådgivning på bibliotekerne i Vig, Asnæs og Nykøbing Sj. og en telefonisk åbningstid på ugentligt 20 timer, mandag-fredag i tidsrummet kl I forhold til organisationen har jeg blandt andet ydet rådgivning og deltaget i forskellige møder med direktion, centerchefer og andre. Sideløbende har jeg deltaget i møder og konferencer i forskellige lokale (og ikke kommunale) sammenhænge, hvor kendskabet til funktionen har været særlig relevant. (Odsherreds Gældsrådgivning, ældre- og handicaporganisationer m.fl.). I overensstemmelse med min stillingsbeskrivelse har jeg endvidere deltaget i relevante netværksfora med henblik på vidensdeling og kursusvirksomhed, både som jurist og som borgerrådgiver. HENVENDELSERNE TIL BORGERRÅDGIVEREN (STATISTIK) Der har i perioden 1. januar til 31. december 2014 været i alt 577 henvendelser til borgerrådgiveren, heraf henvendte 224 sig første gang 1. Henvendelserne har ført til oprettelse af 192 sager, heraf 121 sager som jeg har fundet anledning til at gå nærmere ind i. Og de 121 sager har endvidere ført til: 41 henstillinger til centrene og kritik på to sagsområder Diagram 1. Oversigt over henvendelser til borgerrådgiveren i Førstegangshenvendelser Yderligere henvendelser kvartal kvartal kvartal kvartal 2014 Tabel 1. henvendelserne i 2014 i tal, fordelt på kvartaler. 1 Opdelingen i henvendelser, førstegangshenvendelser og sager er valgt for at illustrere, at den første kontakt med borgeren kan dække over flere forskellige forløb, jf. nedenfor. 5

6 Antal henvendelser Heraf førstegangshenvendelser Heraf yderligere Antal måneder Nye pr. måned 1. kvartal ,33 2. kvartal ,00 3. kvartal ,00 4. kvartal ,33 I alt ,67 Renses 2014-tallet for henvendelser i september-december, svarer det til, at der i perioden 1. januar til 31. august 2014 var 352 (129) henvendelser. 2 Til sammenligning var der i samme periode, i de forudgående år, henholdsvis: 2013: 271 henvendelser og 2012: 302 henvendelser Dette svarer til en stigning på 17 % i forhold til 2012 og 30 % i forhold til Jeg har i 2014 samtidigt haft et færre antal gengangere 3 i borgerrådgivningen. Tallene stemmer fortsat godt overens med min fornemmelse af, at funktionen gennem min funktionsperiode er blevet bedre kendt og godt indarbejdet i såvel borgernes som de kommunale medarbejderes bevidsthed. Det er fortsat min oplevelse, at borgerne altovervejende opfatter borgerrådgivningen som et sted, hvor man som borger kan søge rådgivning og støtte til udredning og afklaring af sin sag i forhold til den relevante forvaltning - også fortsat uden at borgerrådgiveren får karakter af at være sagsbehandler i sagen. I de sager jeg har gennemgået i 2014, har jeg i lighed med tidligere gjort mig meget umage med kun at fokusere på de formelle problemstillinger i en sag. Det vil sige alene at gennemgå sagen med henblik på retssikkerhed og sagsbehandlingsfejl m.v. Af diagram 2 nedenfor fremgår det, hvordan henvendelserne fordeler sig på direktørområderne. 2 Som jeg tidligere har orienteret Byrådet om, havde jeg i 2013 problemer med mit statistiske materiale, idet en del forsvandt. Jeg har derfor alene haft sammenligneligt materiale til min rådighed for denne periode. 3 Det vil sige personer med flere (samtidige) sager hos borgerrådgiveren. 6

7 Diagram 2. Henvendelser til borgerrådgiveren fordelt på direktørområde. 18% 9% 5% 3% 2% 3% 36% 24% Kommunaldirektørens områder (1. hv.) Kommunaldirektørens områder (yderligere. hv.) Direktør for vækst (1. hv.) Direktør for vækst (yderligere hv.) Direktør for velfærd (1. hv.) HENVENDELSERNES OMFANG OG TYNGDE Som nævnt overfor har der været i alt 577 (224) henvendelser til borgerrådgiveren, der tilsammen har ført til 121 undersøgelsessager og har resulteret i 41 henstillinger samt kritik på to centerområder. Samlet set illustrerer det, at der stor forskel på tyngden i den enkelte sag. Sammenhængen mellem antal henvendelser pr. sag og sagsbehandlingens tyngde illustreres af tabel 2 og 3. Heraf fremgår det for eksempel, at der i 16 % af henvendelserne (90 ud af 577) har været tale om let sagsbehandling, og at borgerrådgiveren alene har henvist sagen til en afdeling eller en anden myndighed efter en kort gennemgang. Tabel 2 og 3 viser også, at der i 48 % af henvendelserne (275 ud af 577) har været tungere sagsbehandling. Kombineres dette med, at andelen af sager med 2-5 henvendelser andrager 66 %, illustrerer dette, at borgerrådgiveren i en række sager alene fungerer som vejviser med en enkelt henvendelse fra en borger, mens borgerrådgiveren i en række andre sager har været meget involveret i et sagsforløb af længere varighed med flere eller mange kontakter mellem borgeren og borgerrådgiveren. 7

8 Tabel 2. Antal henvendelser fordelt på sager. Henvendelser i sagen Antal sager Andel af sager Henvendelser i sagen Antal sager Andel af sager % % % % % % % % % % % % % % % % % 51 U/sags.nr. 1 % % 70 Samlesag 1 % Tabel 3. Antal henvendelser fordelt på sagsbehandlingstype. Uden Let Tung Ikke Sagsforløb sagsbehandling sagsbehandling sagsbehandling angivet % Henvises ,9 % Afventer ,3 % Optages ,9 % Afvises ,1 % Ikke angivet ,7 % I alt ,0 % % 6,6 % 40,2 % 52,2 % 1,0 % VEJLEDNING ELLER KLAGE Jeg har i 2014 behandlet 121 undersøgelsessager, lavet 41 henstillinger og udtalt kritik på to sagsbehandlingsområder. I tabellerne 5 og 6 illustrerer jeg, hvad henvendelserne drejer sig om, dvs. i hvor mange tilfælde borgerrådgiveren alene fungerer som vejleder, og hvor ofte en henvendelse dækker over en klage, samt hvilke centre vejledningen og klagen refererer til. 8

9 Tabel 5. Klage eller vejledning. (Fordelt på fagcenter). Område Andet Klage Vejledning Antal Henvendelser Anden myndighed 3 3 Børn og familie Ekstern HR Job og Borgerservice Kultur og Folkesundhed Natur, Miljø og Trafik Omsorg og Sundhed Plan, Byg og Erhverv Sekretariat og Digitalisering Økonomi 8 8 Uoplyst 2 2 Hovedtotal Tabel 6. Antal henvendelser fordelt på fagcenter. Center 1. gangshenvendelser Andel (%) af 1. gang Yderligere henvendelser Andel (%) af yderligere henvendelser Borgmesteren 0 0 % 0 0 % Sekretariat og Digitalisering 9 4 % 4 1 % Økonomi 0 0 % 7 2 % HR 1 0 % 4 1 % Beredskabet 0 0 % 0 0 % Plan, Byg og Erhverv 17 8 % 13 4 % Natur, miljø og trafik 6 3 % 13 4 % Job og Borgerservice % % Børn og familie 9 4 % 12 3 % Dagtilbud og uddannelse 0 0 % 0 0 % Kultur og Folkesundhed 3 1 % 10 3 % Omsorg og Sundhed % % Ingen afdeling 14 6 % 8 2 % Ekstern 11 5 % 6 2 % Anden myndighed 1 0 % 2 1 % I lighed med de tidligere år er det Jobcentret, der tegner sig for det største antal af henvendelser som klager. 9

10 På Jobcentrets myndighedsområde har det i 2014 været markant, at borgernes utilfredshed med centerets sagsbehandling har bestået i frustration over manglende kontakt og opfølgning i forbindelse med deres sag og manglende fremdrift i den enkelte sag. Med rapportåret 2014 er det er imidlertid også blevet tydeligt, at Voksenafdelingen i årene forinden har dækket over et ikke ubetydeligt skyggetal i statistikken for Job- og Voksencentret (Voksenafdelingen var frem til ændringen af Odsherred Kommunes organisation en del af Job- og Voksencentrets myndighedsområde). Center for Omsorg og Sundhed, hvortil Voksenafdelingen overgik, er i dag igen blevet til to centre, henholdsvis Center for Omsorg og Rehabilitering og Center for Social og Sundhed. Pr. 1. januar 2015 hedder den tidligere Voksenafdeling nu Myndighedsafdelingen for voksne, ældre og handicappede. Jeg nævner Odsherred Kommunes ændrede organisationsstruktur af flere grunde: For det første fordi ændringen tilsyneladende har ført til en markant stigning i antallet af henvendelser/klager på Center for Omsorg og Sundheds myndighedsområde i 2014, og fordi jeg i 2014 udtalte kritik vedrørende centrets sagsbehandling og sagsbehandlingstider, særligt hvad angår forvaltningen i forhold til Servicelovens 100. For det andet fordi jeg i 2014 har kunnet spore et stigende antal henvendelser i Center for Plan, Byg og Erhverv. Center for Plan, Byg og Erhverv også er et af de centre, der gennemgik forandringer i forbindelse med, at Odsherred Kommune ændrede sin organisation. Det, som borgerne her klager over, er sagsbehandlingstiden og ikke mindst manglende svar fra Center for Plan, Byg og Erhverv. Sidst, men ikke mindst nævner jeg det, fordi jeg i 2014 har kunnet spore en nedgang i antallet af klager over sagsbehandlingen i Udbetalingsafdelingen og på Center for Børn og Families myndighedsområde. Det ser ud som om at de afdelinger, der ikke har været ude for så store forandringer i deres organisering får flere kræfter til at løse deres kerneopgaver. For eksempel ligger Udbetalingsafdelingen, uanset ændret centertilknytning, under samme tag som hidtil. Det samme gør sig gældende for Center for Børn og Familie, der er organisatorisk uforandret. 10

11 OPFØLGNING PÅ RAPPORTERNE FOR 2012 OG 2013 I mine rapporter for 2012 og 2013 havde jeg fokus på overholdelse af god forvaltnings- og sagsbehandlingsskik, herunder på niveauet af skriftlighed. Jeg havde desuden fokus på tværfagligheden i forhold til sondringen mellem vejledning og afgørelser samt på forvaltningernes holdning til og dialog med borgerne. Herudover har også problematikkerne om de offentliggjorte sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside, udformningen af de kommunale skrivelser og om sikre mails tidligere været i fokus. Direktionen i Odsherred Kommune har blandt andet gennemført to 360 gradersanalyser på henholdsvis det specialiserede socialområde (2013) og på beskæftigelsesområdet (2014), og processen har resulteret i en række praktiske og organisatoriske forandringer, der som beskrevet også har givet afledte virkninger i borgerrådgivningen. Med hensyn til sikkerheden omkring den skriftlige kommunikation mellem kommunen og dens borgere har indførelsen af digital post (e-boks og NemID) afhjulpet en stor del af problemet. På samme vis har fokus på korrekte oplysninger på hjemmesiden og centrenes arbejde med at tilvejebringe nye standarder afhjulpet mange af de tidligere fejlkilder og højnet retssikkerheden med hensyn til for eksempel korrekt klagevejledning m.v. SÆRLIGT OM JOBCENTER ODSHERRED (BESKÆFTIGELSESOMRÅDET) Beskæftigelsesområdet er fortsat det forvaltningsområde i Odsherred Kommune, som giver anledning til flest henvendelser hos borgerrådgiveren. Klagerne vedrørende Jobcentret har i 2014 dækket bredt over de fleste af centrets lovområder. Ét overordnet kritikpunkt har fortsat været manglende fremdrift i sagerne. De lovpligtige samtaler med borgerne er ganske vist blevet gennemført, men der har manglet handling og opfølgning mellem møderne. En stor del af henvendelserne fra borgeren til borgerrådgiveren har i den sammenhæng således relateret sig til borgernes afklaringsforløb og også om sondringen mellem en borgers ret til at få sin sag behandlet og mundtlige afslag i modsætning til vejledning. Der er tale om en gråzone på kanten mellem faktisk forvaltningsvirksomhed og egentlige afgørelser. Jeg har ingen mulighed for at forholde mig til indholdet i selve sagen. Det vil sige, at jeg ingen mulighed har for at vurdere, om den pågældende borger vil være omfattet af en særlig bestemmelse i lovgivningen. Men jeg har i en række tilfælde henstillet til, at centret som minimum vurderer en sag og giver borgeren en skriftlig afgørelse, så den pågældende borger efterfølgende har mulighed for at få bedømt sin sag hos Ankestyrelsen. 11

12 Jobcentret har i 2013 og 2014, ud over at skulle forholde sig til reformerne på pensions-, sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet, som nævnt været igennem en række organisatoriske forandringer; inddeling i nye teams, ansættelse af en række mellemledere og opkvalificering af medarbejderne gennem et tvungent diplomuddannelsesforløb. På baggrund af blandt andet borgerrådgiverens henstillinger har centret netop igen forandret sin teamstruktur. De har nedlagt afklaringssporet og fordelt sagerne, så der i højere grad bliver en gennemgående sagsbehandler for den enkelte borger. Man kan håbe på, at tiltaget vil medvirke til, at en række af de klagesager, som jeg har gennemgået, fremover kan undgås. Det ændrer imidlertid ikke på, at der fortsat er god plads til forbedringer. FREMTIDIGE FOKUSOMRÅDER Som det fremgår gennem rapporten, er problemstillingerne omkring Odsherred Kommunes sagsbehandling stort set de samme som tidligere. Klagerne relaterer sig fortsat til manglende svar, langvarig sagsbehandlingstid, manglende skriftlighed, manglende vejledning og manglende fremdrift for den enkeltes sag. Det er selvfølgelig meget glædeligt, at organisationen arbejder struktureret og igangsætter tiltag med henblik på at give kommunens borgere bedre og mere korrekt betjening og sagsbehandling. På vegne af kommunens borgere vil jeg ønske, at processen gik hurtigere, og jeg vil derfor gerne gentage og fremhæve følgende problemstillinger: Manglende svar (kvittering) og lang sagsbehandlingstid Klager over manglende svar (kvittering) og lang sagsbehandlingstid er fortsat den hyppigste årsag til henvendelser hos borgerrådgiveren. Ikke mindst i den store andel af sager, som vedrører Jobcentret. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på at indarbejde rutiner for eksempel standarder for autosvar, adviser og lignende. Det skal sikre, at kontakten med borgerne opretholdes og følges til dørs. Jeg skal samtidigt anbefale, at retningslinjerne for eksempel på team- eller afdelingsniveau ensrettes, således at en borger behandles efter samme gode retningslinjer, uanset hvilken medarbejder der møder den pågældende i et center Manglende skriftlighed vejledning og mundtlige afgørelser Henvendelser fra borgere, der klager over ikke at kunne få et skriftligt svar på deres forespørgsel, er også en af de oftest forekommende grunde til, at borgere 12

13 kontakter borgerrådgiveren. Problematikken hænger nøje sammen med den generelle rådgivningsforpligtelse, som den kommunale forvaltning har over for borgerne i medfør af både forvaltningslovens 7 og (på det sociale område retssikkerhedslovens 3). Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på kompetenceudvikling på det formelt juridiske område. Det skal sikre, at den enkelte medarbejder i højere grad bevidstgøres om, hvornår der er tale om vejledning og hvornår der er tale om egentlig sagsbehandling i en sag. I sidste ende skal det professionalisere kontakten med borgeren og øge tilfredsheden med sagsbehandlingen uanset afgørelsens udfald. Tværfaglighed og kontakt med flere afdelinger eller centre I en række af de sager, jeg har behandlet i 2014, har borgerens problemstilling relateret sig til flere afdelinger eller centre. Borgerne føler sig i denne sammenhæng oftest i vildrede om, hvordan de får en sammenhængende behandling af deres sag, og hvem der er deres primære kontakt. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat arbejder systematisk og målrettet med afdækning af snitfladeproblematikker, og at der sættes form på, hvornår man henviser en borger til selv at tage kontakt med en anden afdeling, og hvornår det er en medarbejder, der bærer sagen videre til en kollega i et andet område. På den måde vil borgeren føle sig velinformeret om sagen og processen heri og ved, hvem der gør hvad. Serviceniveauer. ( Skøn under regel -problematikken) Odsherred Kommune har i 2014 arbejdet hårdt på at tilvejebringe nye kvalitetsog servicestandarder på en række sagsbehandlingsområder. Jeg har tidligere anbefalet, at der blev sat fokus på etableringen af kvalitetsstandarder. Det er derfor glædeligt, at arbejdet er kommet godt i gang. I nogle af de sager jeg har behandlet i 2014, har jeg imidlertid observeret, at standarderne ikke bliver anvendt med den fornødne forsigtighed. Jeg anbefaler derfor, at der i arbejdet med og omkring kvalitetsstandarderne tages højde for, at en sådan standard alene er et politisk fastsat udgangspunkt for vurderingen i den konkrete sag. Det er dog fortsat lovgivningen og de skønsmæssige rammer i denne, der bør være bestemmende for sagens afgørelse. En kvalitetsstandard fritager ikke den kommunale forvaltning fra i sin sagsbehandling at foretage et konkret og individuelt skøn i forhold til den enkelte borgers sag. 13

14 Kontakt med kommunen og datasikkerhed Jeg har både her og i de tidligere afrapporteringer til Byrådet haft fokus på datasikkerhed. Jeg har også tidligere nævnt indførelsen af digital post pr. 1. november 2014 som en markant forbedring i forhold til datasikker kontakt mellem borgerne og Odsherred Kommune. Jeg kan dog konstatere, at kommunen fortsat sender mange ikke-sikre s med personfølsomme oplysninger mellem kommunens afdelinger og borgerne. Jeg anbefaler derfor, at Odsherred Kommune fortsat har fokus på at løse problemet og arbejder på at tilvejebringe systemer, som sikrer kryptering af e- mailkorrespondance mellem kommunens borgere og de kommunale medarbejdere. 14

15 BORGERRÅDGIVERFUNKTIONEN I ODSHERRED KOMMUNE - I ET PRAKTISK JURIDISK PERSPEKTIV Følgende er de overordnede betragtninger og anbefalinger, jeg har til Byrådet på baggrund af de erfaringer, jeg har tilegnet mig de seneste tre og et halvt år vedrørende borgerrådgiverfunktionen i Odsherred. Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune har hidtil været etableret med hjemmel i kommunestyrelseslovens (KSL) 4 65e, som er en fravigelse af det almindelige princip i loven. 5 6 Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune var pr. 1. november 2014 én af i alt 31 kommuner med en borgerrådgiverfunktion, heraf 19 med en uafhængig status som i Odsherred Kommune. I forbindelse med oprettelsen har Byrådet tre opgaver 7. Ligeledes hører den umiddelbare formelle forvaltning af funktionen også til hos Byrådet. 8 9 Borgerrådgiverens opgaver i Odsherred Kommune har hidtil været at hjælpe borgere og virksomheder med at oversætte afgørelser, at vejvise borgeren inden for den kommunale organisation eller i klagesystemet, at behandle klager over kommunens sagsbehandlingstid, personalets optræden og andet, ligesom borgerrådgiverens opgave på anden vis har været at hjælpe med afklaringen af en sag i forholdet mellem borgeren og kommune, enten på baggrund af en henvendelse eller af egen drift. 10 Borgerrådgiverens funktion er dermed en form for internt tilsyn, og borgerrådgiveren kan derfor hverken ændre en konkret afgørelse eller tage parti i en sag Senest LBK nr. 186 af 19. februar KSL 17, stk. 1, hvorefter alle kommunale anliggender sædvanligvis skal være henlagt til et udvalg. 6 I medfør af KSL 65,e stk. 3 henhører borgerrådgiveren ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration. 7 Henholdsvis at regulere borgerrådgiverfunktionen i styrelsesvedtægten ved to behandlinger i Byrådet, selv at ansætte og afskedige lederen af borgerrådgiverfunktionen 7 (forbud mod delegation) og at udarbejde en funktionsbeskrivelse, som ikke må være en del af styrelsesvedtægten. 8 jf. KSL 31, stk. 3 overtager Byrådet også borgmesterens overordnede ledelsesopgaver i forhold til borgerrådgiverfunktionen. 9 Byrådet har på samme vis som borgmesteren har over for de øvrige ansatte i kommunen mulighed for at overlade ledelsesopgaven til en kommunal chef (typisk kommunaldirektøren), med den begrænsning at den pågældende, i forhold til indholdet i borgerrådgiverens arbejde, ikke har nogen instruktionsbeføjelser. 10 For en nærmere gennemgang se borgerrådgiverens folder. 11 Borgerrådgiverfunktionen kan heller ikke som lov om kommunernes styrelse for tiden ser ud tillægges denne kompetence. 15

16 Borgerrådgiverens opgaver har altså hidtil bestået af på den ene side egentlige rådgivningsopgaver over for borgerne og på den anden side af tilsyns og sparringsopgaver i forhold til den kommunale organisation. Borgerrådgiverfunktionen i Odsherred Kommune har været en enkeltmandsfunktion, og borgerrådgiveren har, af hensyn til sin uafhængighed, været placeret i Biblioteker og Kulturhuses lokaler i Vig, Asnæs og Nykøbing Sj. Den overordnede udfordring som ansat borgerrådgiver har derfor været at bevare balancen, dvs. på den ene side at fremstå som reelt uafhængig af organisationen i mødet med borgeren, på den anden side at få tilstrækkeligt indblik og anerkendelse til at få lov til løbende at have indblik i organisationen indefra. I de omtrent tre og et halvt år jeg har været borgerrådgiver, har jeg to gange (i 2011 og 2014) fået en klage fra en borger, der var utilfreds med min håndtering af den pågældendes sag. Det er naturligvis ikke ofte, men de to eksempler illustrerer den ansættelsesmæssige problemstilling, som ligger i, at borgerrådgiverfunktionen er organisatorisk uafhængig af den kommunale forvaltning. Det kræver samtidig stor og synlig politisk opbakning, høj grad af åbenhed fra en direktion og fra centerchefer, og naturligvis en systematisk mødetilrettelæggelse og opfølgning, hvis borgerrådgiveren skal have en mulighed for at trænge igennem med sine observationer. Og det kan være ganske frustrerende for en fungerende borgerrådgiver, at funktionen både organisatorisk og fysisk er placeret så langt væk fra sine nærmeste samarbejdspartnere. Ved en eventuel videreførelse af funktionen vil jeg derfor bede Byrådet i Odsherred Kommune om at medtænkte mulige løsningsmodeller for disse problemstillinger. 16

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december) 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 2. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i anden halvdel

Læs mere

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje!

Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Teksten kan ikke spænde over mere end en linje! Borgerrådgiverens beretning 2014 Forord Borgerrådgiveren forelægger hvert år en kort beretning for Byrådet, hvor der redegøres for årets aktiviteter, herunder

Læs mere

Sådan klager du over ulovlig praksis

Sådan klager du over ulovlig praksis Sådan klager du over ulovlig praksis - hvilke muligheder har du? Hvis man som socialrådgiver bliver direkte eller indirekte pålagt at arbejde i modstrid med loven eller på kanten af denne, vil det være

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009

Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune. Afrapportering juli kvartal 2009 Borgervejlederfunktionen i Holbæk Kommune i det gamle Rådhus, Rådhusvej 1, 1. sal tv. - 4300 Holbæk Afrapportering juli kvartal 2009 Hermed borgervejledningens 3. kvartalsrapport til Byrådet. Borgervejledningens

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24:

Uafhængigheden fremgår blandt andet af styrelsesvedtægtens 24: Borgerrådgiveren NOTAT Dato 18-02-2011 Journalnr. 2011-4842 Notat om Borgerrådgiverens uafhængighed Generelt - formål og hensyn Borgerrådgiverens uafhængighed er en grundsten i Borgerrådgiverens virke

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014

Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014. Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 Borgerrådgiverens årsberetning 2013/2014 Borgerrådgiver Peter Korsgaard 2014 august Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver 2.1 Borgerrådgiverfunktionen 2.2 Formål med

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE BILAG BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG 1 BORGERRÅDGIVERENS OBSERVATIONER OG VURDERINGER

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009

Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 Generel rapportering om klager fra kunder i 2009 PenSam Holding A/S CVR-nr. 12 62 95 32 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 PenSam

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014

Borgerrådgiverens. årsberetning. September 2013 august 2014 - Borgerrådgiverens årsberetning September 2013 august 2014 Indholdsfortegnelse FORORD 2013/2014:... 6 RESUME:... 8 FORMÅLET MED ÅRSBERETNINGEN... 12 1. STATISTIK... 12 1.1 Opmærksomhedspunkter ved læsning

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune

civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune civilsamfundets gyldne nøgle frivilligrådets årsmøde november 2013 jesper thyrring møller hedensted kommune Kan civilsamfundet udgøre the missing link mellem reformer og kommunal virkelighed? Bliver der

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015

Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015 Borgerrådgiverens halvårsstatus for perioden 1. september 2014-28. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Etablering af en borgerrådgiverfunktion... 3 2.1 Formålet med borgerrådgiverfunktionen...

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt

Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Aalborg Kommunes styrelsesvedtægt Kapitel I Byrådet 1 Aalborg Byråd består af 31 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester efter reglerne i Styrelseslovens 65,

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014.

Udtalelse. Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager. 2. Indhold. Aarhus Byråd via Magistraten. Den 30. september 2014. Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Den 30. september 2014 Hurtigere og mere effektiv sagsgang i byggesager 1. Konklusion Venstres, Dansk Folkepartis, Det Konservative Folkepartis samt Liberalt

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider ved omstruktureringen af statsforvaltningerne November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!

Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan! Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING

BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING BYRÅDSSEKRETARIAT OG UDVIKLING Helhedsorienteret erhvervsservice 1 Indhold Kære virksomhed 3 De fem servicemål: 1. Udvidet åbningstid og svar inden for 24 timer 4 2. Tovholder inden for fem hverdage 5

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering.

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Forældrebetaling for anbragte børn og unge. Orientering. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Forældrebetaling for anbragte børn og unge Nærværende orientering er udarbejdet på grund af den store opmærksomhed der i den seneste tid har været

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Strategisk ledelse i HTK

Strategisk ledelse i HTK Strategisk ledelse i HTK 10 1 Indledning I denne folder kan du læse, hvordan god ledelse understøttes i Høje-Taastrup Kommune, hvorfor god ledelse er vigtig og hvilke formelle fora, der understøtter en

Læs mere

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst!

Den udgave, du sidder med nu, er drøftet i centrets MED-regi i uge 7 og vil være centrets strategiplan for 2013. God læselyst! 1 Indledning I skrivende stund er vi i starten af 2013. Arbejdet med strategiplanen er i år gennemført i en komprimeret proces, da arbejdet med kommuneplanen, revision af tekster til ny hjemmeside samte

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse.

Egedal Kommune. Som en del af sagsbehandlingen afgiver Falck Hjælpemidler A/S en indstilling til kommunen om sagens afgørelse. Egedal Kommune 09-10- 2009 Det Sociale Nævn har den 4. august 2008 rettet henvendelse til tilsynsmyndigheden i Statsforvaltningen Hovedstaden om, at Egedal Kommune har overladt sagsbehandlingen af ansøgninger

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber

Digital strategi, indsatsområde 1, delprojekt 1, Generiske sagsbehandlingsbegreber HØRINGSDOKUMENT Fra: Til: Resumé: David Rosendahl Høringsparter Arbejdsgruppen har identificeret de overordnede og tværgående begreber i sagsbehandlingsprocessen og struktureret og defineret disse generiske

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +!

Århus Kommune *!% % %+!% $ $, % + #! -./, & 0 + /+!-1,-2 * '/% /!% $$% &', (% )3 + %! +! 4 # 3 # 5 + & 7 3! #*, 0/ +% $*! 8$%!!-2 * * 9!$, / -2! +! " #$% &'(% )%* * % % %+ % $ $, % + # -./, & 0 + /+-1,-2 * '/% / % $$% &', (% )3 + % + 4 # 34 3 # 5 + & 3%$ 6+ 7 3 #+ #*, + 0/ +% $* 8$%-2 * * 9$, / -2 +0 :3 + ' ;, %* (% ):/))/93 / -1 :

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere