Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden"

Transkript

1 Slotsholmsgade DK-1216 København K Strandparken I/S T F M W Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.: Dok. nr.: Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S Ved brev med bilag modtaget i det daværende Velfærdsministerium den 7. december 2007 klagede Hvidovre, Brøndby, Greve, Ishøj og Vallensbæk Kommuner over de vilkår, som Statsforvaltningen Hovedstaden ved afgørelse af 10. september 2007 fastsatte for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af det kommunale fællesskab Strandparken I/S. Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at omgøre Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 10. september 2007, hvorved statsforvaltningen fastsatte som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner skal have deres forholdsmæssige andel af nettoformuen. Det er endvidere efter ministeriets opfattelse hensigtsmæssigt, at ministeriet fastsætter nærmere vilkår om, hvorledes det økonomiske opgør efter udtræden skal gennemføres. Disse vilkår fremgår neden for under pkt. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal beklage den lange sagsbehandlingstid. Sagens baggrund Strandparken I/S, der er et kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, anmodede ved brev af 2. oktober 2006 Statsamtet København om at godkende ændringer af det kommunale fællesskabs vedtægter. Strandparken I/S havde på daværende tidspunkt ud over Frederiksberg og Københavns Kommuner også Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner samt Københavns og Roskilde Amtskommuner som deltagere. Ændringerne udsprang af kommunalreformen i 2007, der i forhold til Strandparken I/S bl.a. indebar nedlæggelse og deraf følgende udtræden af Københavns og Roskilde Amtskommuner. Ved brev af 9. november 2006 meddelte Statsamtet København Strandparken I/S, at statsamtet kunne godkende vedtægtsændringerne på bl.a. følgende vilkår: Vedtægternes 11 suppleres af en bestemmelse om tilsynsmyndighedernes godkendelse af det økonomiske opgør ved udtræden efter opsigelse og eventuelt tillige af regler herom.

2 Side 2 Ved brev af 20. november 2006 med bilag anmodede Københavns Kommune Statsamtet København om godkendelse af kommunens udtræden af Strandparken I/S med virkning fra den 31. december Frederiksberg Kommune fremsatte anmodning om godkendelse af udtræden med virkning fra samme tidspunkt ved brev af 21. november 2006 med bilag. Af brevene fremgår, at Frederiksberg Kommune som baggrund for sin anmodning om udtræden bl.a. anførte, at kommunen efter kommunalreformen mistede sin amtskommunestatus og dermed sine amtslige forpligtelser, samt at kommunen som beliggenhedskommune ikke havde en direkte interesse i Strandparken I/S. Ifølge brevene henviste Københavns Kommune som baggrund for sin anmodning om udtræden bl.a. til, at kommunen selv kunne varetage opgaven, at det ved kommunalreformen blev tillagt betydning, at opgaver placeres i hjemstedskommunen samt at kommunen efter kommunalreformen mistede sin amtskommunestatus. Statsamtet København godkendte herefter i henhold til vedtægternes 11, stk. 1, ved breve af 19. december 2006, at Frederiksberg og Københavns Kommuner udtrådte af Strandparken I/S med virkning fra den 31. december Ved e-post af 20. december 2006 med bilag anmodede Strandparken I/S Statsamtet København om at godkende reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab. Ifølge følgebrevet var de fremsendte vedtægter blevet tilrettet i overensstemmelse med statsamtets bemærkninger i brev af 9. november Det fremgår af et vedlagt referat af et møde i bestyrelsen for Strandparken I/S den 6. december 2006, at bestyrelsen godkendte tre ændringer af fællesskabets vedtægter, herunder at følgende blev tilføjet som stk. 3 til vedtægternes 11 om udtræden af interessentskabet: I mangel af enighed om de økonomiske vilkår for udtræden fastsætter Den Regionale Statsforvaltning for Hovedstaden vilkårene herfor. Ved brev af 23. marts 2007 meddelte Statsforvaltningen Hovedstaden Strandparken I/S, at statsforvaltningen godkendte de ændrede vedtægter for fællesskabet. Følgende fremgår bl.a. af de vedtægter, som Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte ved brev af 23. marts 2007: 2 Formål. 1. Interessentskabets formål er at vedligeholde og forestå driften af det inddæmmede areal mellem Avedøre Holme i nord og Olsbækkens udløb i syd. Arealet omfatter ikke havnearealer i Brøndby, Vallensbæk, Ishøj og Hundige havne, der er overdraget til beliggenhedskommunerne. 2. Arealet er og skal forblive udlagt til rekreativt område, tilgængeligt for offentligheden. Dets afgrænsning og nærmere anvendelse fastlægges i lokalplaner i overensstemmelse med reglerne herom i lovgivningen.

3 Side 3 3 Tilvejebringelse af kapital m.v. Interessenternes andele i interessentskabet er følgende: Københavns Kommune betaler 27 1/3 % Frederiksberg Kommune betaler 4 2/3 % Hvidovre Kommune betaler 14 % Brøndby Kommune betaler 14 % Vallensbæk Kommune betaler 14 % Ishøj Kommune betaler 14 % Greve Kommune betaler 12 % Mellem interessenterne fordeles nettodriftsudgifterne i samme forhold. 4 Hæftelse. For enhver forpligtelse, herunder eventuelle pensionsforpligtelser, der påhviler interessentskabet, hæfter deltagerne solidarisk. Indbyrdes hæfter deltagerne i det i 3 angivne forhold. 9 Regnskab og revision. Interessentskabets regnskabsår følger det kommunale regnskabsår. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. 11 Udtræden af interessentskabet. Enhver af interessenterne er berettiget til med ét års varsel til et regnskabsårs udløb at opsige sin deltagelse i interessentskabet, såfremt Den Regionale Statsforvaltning for Hovedstaden finder rimelig grund hertil. Den opsigende interessent hæfter uanset opsigelsen for de inden udtrædelsen optagne lån og påtagne garantiforpligtelser. I mangel af enighed om de økonomiske vilkår for udtræden, fastsætter Den Regionale Statsforvaltning for Hovedstaden vilkårene herfor. Ved brev af 31. maj 2007 med bilag anmodede bestyrelsen for Strandparken I/S Statsforvaltningen Hovedstaden om at fastsætte vilkår for Frederiksberg og

4 Side 4 Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S. Det fremgår af referatet af et bestyrelsesmøde i Strandparken I/S den 30. maj 2007, at en enig bestyrelse godkendte dette skridt. Anmodningen fremkom på baggrund af 11 i de vedtægter for det kommunale fællesskab, som Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte ved brev af 23. marts Det fremgår videre af brevet af 31. maj 2007, at bestyrelsen for Strandparken I/S den 13. marts 2007 enstemmigt besluttede at tage kommunernes udtræden til efterretning, samt at bestyrelsen med 5 stemmer for og 3 imod traf beslutning om, at kommunerne ved deres udtræden gav afkald på indskud og andel i nettoformuen. Som følge af den manglende enighed om de økonomiske vilkår for udtræden, anmodede bestyrelsen i medfør af vedtægternes 11, stk. 3, Statsforvaltningen Hovedstaden om at fastsætte de økonomiske vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S. I brevet redegøres ydermere for pdes. Frederiksberg og Københavns Kommuners og pdas. Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuners opfattelse af, hvorledes spørgsmålet om vilkårene ved kommunernes udtræden skal afgøres. Frederiksberg og Københavns Kommuner fastholder i brevet at have krav på tilbagebetaling af (indskud og) andel i nettoformuen ved udtræden af Strandparken I/S. De to kommuner henviser i den forbindelse navnlig til, at den opsigende interessent uanset opsigelsen hæfter for de inden udtrædelsen optagne lån og garantiforpligtelser, jf. vedtægternes 11, stk. 2. Efter kommunernes opfattelse må det tilsvarende gælde, at de udtrædende har ret til at få udbetalt deres andel af nettoformuen. Endelig anfører kommunerne, at de økonomiske vilkår for Københavns Amtskommunes tidligere udtræden ikke er relevante i forhold til deres udtræden. Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner gør i brevet gældende, at Frederiksberg og Københavns Kommuner skal overdrage deres ejerandele til de resterende interessenter uden vederlæggelse i form af andel af egenkapitalen. De fem kommuner anfører i den forbindelse, at dette vil medføre, at de resterende interessenter i det kommunale fællesskab overtager forpligtelsen til at udrede en forholdsmæssigt betydeligt større andel af de årlige nettodriftsudgifter. De fem kommuner henviser videre til, at de tidligere Københavns og Roskilde Amtskommuner ikke i forbindelse med deres udtræden af det kommunale fællesskab gjorde et krav gældende om en andel af fællesskabets egenkapital. Dette skete ifølge de fem kommuner bl.a. under henvisning til, at der var tale om et interessentskab med et rekreativt formål, og at det som følge heraf blev vurderet, at arealerne ikke var realiserbare. Efter disse kommuners opfattelse bør de økonomiske vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden derfor være de samme som for de tidligere amtskommuners udtræden. Ved brev af 10. september 2007 fastsatte Statsforvaltningen Hovedstaden bl.a. vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S.

5 Side 5 Statsforvaltningen Hovedstaden anførte vedrørende fastsættelsen af vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden bl.a. følgende: "Det fremgår af 11 i vedtægterne for Strandparken I/S, at den opsigende interessent uanset opsigelsen hæfter for de inden udtrædelsen optagne lån og påtagne garantiforpligtelser. Det fremgår endvidere, at i mangel af enighed om de økonomiske vilkår for udtræden, fastsætter Statsforvaltningen Hovedstaden vilkårene herfor. Det fremgår af 3 i interessentskabets vedtægter, at interessenternes andele i interessentskabet er følgende: Københavns Kommune betaler 27 1/3 % Frederiksberg Kommune betaler 4 2/3 % Hvidovre Kommune betaler 14 % Brøndby Kommune betaler 14 % Vallensbæk Kommune betaler 14 % Ishøj Kommune betaler 14 % Greve Kommune betaler 12 %, og at mellem interessenterne fordeles nettoudgifterne i samme forhold. Indledningsvis bemærkes, at statsforvaltningen ikke finder, at de økonomiske vilkår for Københavns Amts udtræden af Strandparken I/S kan gøres gældende over for Københavns eller Frederiksberg Kommuner eller danne præcedens for vilkårene for de to kommuners udtræden. Vi har herved lagt vægt på, at de to kommuner modsat amtet ikke er nedlagt, men fortsætter som myndigheder, dog uden amtskommunale opgaver. Det bemærkes hertil, at det ikke fremgår af de indsendte bilag, at grunden til, at Københavns Amt gav afkald på sin andel i nettoformuen (alene) var, at der er tale om et interessentskab med et rekreativt formål, og hvor det blev vurderet, at arealerne som følge heraf ikke er realiserbare. Kommuner har efter almindelige grundsætninger en generel forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner. Københavns og Frederiksberg Kommuner har således pligt til at varetage deres økonomiske interesser i forbindelse med deres udtræden af interessentskabet. Et kommunalt fællesskab sidestilles som udgangspunkt med en kommune med hensyn til kravet om, at driften principielt skal finansieres gennem de løbende indtægter. Dette afspejles i 3 i Strandparken I/S' vedtægter. Som udgangspunkt vil et kommunal fællesskabs nettoformue herefter bestå af den ved fællesskabets etablering indskudte kapital. Der ses ikke at foreligge generelle retningslinjer eller administrativ praksis for så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en eller flere interessenter ved udtræden af et kommunalt fællesskab skal have en andel af fællesskabets formue. Det fremgår af Selskabsret af Erik Werlauff, udgave, s. 60, at ved opløsning af et interessentskab finder en opgørelse sted i det indbyrdes forhold mellem interessen-

6 Side 6 terne. Denne opgørelse kan være reguleret af kontrakten, men i modsat fald må hver enkelt interessent have krav på, at aktivernes realværdi opgøres. Der er henvist til en dom (UfR Ø) om en udtrædende reder i et partrederi. Statsforvaltningen finder det på denne baggrund og i overensstemmelse med de to udtrædende kommuners pligt til at handle økonomisk forsvarligt mest rimeligt, at Københavns og Frederiksberg Kommuner ved deres udtræden får deres forholdsmæssige andel af interessentskabets nettoformue. Vi har herved tillige lagt vægt på, at de to kommuner efter udtrædelsen fortsat hæfter for de inden udtrædelse optagne lån og påtagne garantiforpligtelser. Vi finder ikke at kunne lægge vægt på det af de tilbageværende interessenter anførte om, at de overtager forpligtelsen til at udrede en forholdsmæssigt betydeligt større andel af de årlige nettodriftsudgifter. Vi finder således, at denne forpligtelse må siges at modsvares af de tilbageværende kommuners interesse i strandparken og i den tilsvarende større værdi af de andele, som de fem kommuner hver især ejer af interessentskabet. Det fastsættes derfor som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner skal have Deres forholdsmæssige andel af nettoformuen." Ved brev med bilag modtaget i det daværende Velfærdsministerium den 7. december 2007 klagede Brøndby, Greve, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner over de af Statsforvaltningen Hovedstaden fastsatte vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S. Det fremgår af brevet, at det er de fem kommuners opfattelse, at statsforvaltningens afgørelse bygger på forkerte præmisser, og at Frederiksberg og Københavns Kommuner i forbindelse med deres udtræden ikke har krav på en forholdsmæssig andel af en eventuel nettoformue. De fem kommuner gør gældende, at Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden bør undergives samme vilkår som Københavns og Roskilde Amtskommuners udtræden af Strandparken I/S. Det fremgår af sagens akter, at amterne overdrog deres ejerandele i Strandparken I/S til beliggenhedskommunerne, dvs. Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Som baggrund for, at Frederiksberg og Københavns Kommuner skal undergives samme vilkår som de to amtskommuner ved udtræden, henviser de fem kommuner til, at både kommunerne og amtskommunerne har begrundet deres udtræden i kommunalreformen fra 2007, samt at det ikke i den forbindelse kan tillægges betydning, om en myndighed fortsat består eller ej. Det anføres videre, at Frederiksberg og Københavns Kommuner begge deltog i behandlingen af Københavns og Roskilde Amters udtræden, herunder de økonomiske vilkår herfor, og tiltrådte disse. De tilbageværende kommuner i Strandparken I/S henviser endvidere til, at der findes administrativ praksis vedrørende lignende fællesskaber, hvor udtræden ifølge vedtægterne skal ske eller efter en konkret aftale er sket, uden at de udtrædende kommuner har haft krav på deres andel af nettoformuen i fællesskabet. Der nævnes i den forbindelse bl.a. et eksempel med Bellevue Strandpark

7 Side 7 I/S, hvor der efter det oplyste i vedtægterne skulle være en udtrykkelig bestemmelse om, at en udtrædende kommune ikke er berettiget til en andel af fællesskabets nettoformue ved udtræden. Endvidere angives, at vedtægterne for Strandparken I/S ved stiftelsen alene indeholdt bestemmelser om adgangen til at udtræden og den udtrædende interessents fortsatte hæftelse, idet det ikke blev anset for nødvendigt med yderligere bestemmelser som følge af de store lån, det kommunale fællesskab havde optaget ved etableringen, samt at arealerne ikke udgjorde en værdi. Vedtægterne blev først i efteråret 2006 på foranledning af Statsamtet København suppleret med en bestemmelse om de økonomiske vilkår for udtræden, jf. her også det oven for beskrevne forløb. De fem kommuner anfører videre, at det uanset udfaldet af sagen er de fem kommuners opfattelse, at stk. 3 i vedtægternes 11 skal præciseres, således at der indsættes en bestemmelse, der indebærer, at en udtrædende interessent giver afkald på indskud og andel af nettoformuen. Dette svarer til det vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden, som et flertal i bestyrelsen for Strandparken I/S vedtog på et bestyrelsesmøde den 13. marts Det fremgår af et med brevet medsendt referat af det pågældende bestyrelsesmøde, at bestyrelsen tog Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden til efterretning, samt at 5 medlemmer af bestyrelsen godkendte, at det blev meddelt de udtrædende kommuner, at de ved deres udtræden giver afkald på indskud og andel af nettoformuen. 2 ud af de 3 af Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune udpegede medlemmer af bestyrelsen kunne ikke godkende denne del af indstillingen, mens det sidste medlem ikke ønskede at tage stilling. Frederiksberg Kommunes medlem af bestyrelse var fraværende. De fem kommuner påpeger i den forbindelse, at hovedparten af interessenterne således er af den opfattelse, at dette er den korrekte forståelse af vedtægterne. Det bemærkes endvidere, at Strandparken I/S ikke har optaget lån eller påtaget sig garantiforpligtelser, hvorfor der ikke består en hæftelse ved udtræden. For så vidt angår statsforvaltningens henvisning til kommunernes generelle forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt i alle dispositioner anføres, at grundsætningen ikke kan tillægges nogen særlig vægt ved afgørelsen af den forhåndenværende sag, da det i sagen rejste spørgsmål ikke ligger i kerneområdet af grundsætningens anvendelsesområde, der hovedsageligt vedrører spørgsmålet om, hvordan en kommune anvender de kommunale midler. Dette spørgsmål blev allerede ved stiftelsen af Strandparken I/S reguleret i vedtægternes 3, hvorefter de deltagende kommuner forpligtede sig til at betale en forholdsmæssig andel af nettoudgifterne. Der peges videre bl.a. på, at det aldrig har været forudsat, at der skulle oparbejdes værdier i interessentskabet, hvilket heller ikke er sket, samt at indskuddene er anvendt i overensstemmelse med formålet med Strandparken I/S. For så vidt angår statsforvaltningens henvisning til opløsning af et interessentskab anføres, at dette vedrører erhvervsdrivende interessentskaber, mens Strandparken I/S som et kommunalt interessentskab er væsensforskellig fra en erhvervsvirksomhed. Der peges i den forbindelse bl.a. på, at alle kommunale fællesskaber er underlagt de almindelige offentligretlige regler, som gælder for kommunerne, og de særregler af offentligretlig karakter, som gælder for

8 Side 8 de opgaveområder, som de forskellige kommunale fællesskaber konkret varetager, samt at kommunale fællesskaber af samme årsag ikke kan etableres som anparts- eller aktieselskab. Det fremgår videre, at det problematiske i at sammenligne kommunale fællesskaber med erhvervsdrivende selskaber særligt gælder kommunale fællesskaber som Strandparken I/S, idet det er et fælleskommunalt selskab, der alene er oprettet med henblik på at fordele omkostninger forbundet med at drive de rekreative områder, som strandparken består af. Endelig anføres vedrørende arealernes værdi, at de to tidligere deltagende amtskommuner lagde til grund, at formålet med interessentskabet var rekreativt, at arealerne som sådan ikke var realiserbare, og at den samlede værdi derfor var kr. 0. Videre anføres, at dette understøttes af, at arealerne i lokalplanerne for området er udlagt til rekreativt formål og efter den offentlige ejendomsvurdering er vurderet til 0 kr. med undtagelse af et areal med en kiosk og toiletbygning. Det fremgår i den forbindelse endvidere, at de fysiske rammer for strandparken blev etableret ved inddæmning. Omkostningerne herved blev afholdt af interessenterne efter fordelingsnøglen i vedtægternes 3 samt et tilskud fra staten på 5 mio. kr. De fem kommuner anmoder på denne baggrund ministeriet om at træffe afgørelse om, at Frederiksberg og Københavns Kommuner i forbindelse med deres udtræden ikke har krav på en forholdsmæssig andel af en eventuel nettoformue. I fald ministeriet skulle stadfæste Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 10. september 2007, anmoder de fem kommuner ministeriet om samtidig at træffe afgørelse om, hvorledes nettoformuen i givet fald vil skulle opgøres. Kommunerne bemærker hertil, at den årsrapport, der udarbejdes for Strandparken I/S, er at betragte som et omkostningsfordelingsregnskab, og således ikke er udtryk for interessentskabets reelle værdi. Der peges videre på, at de indskud, som kommunerne foretog ved det kommunale fællesskabs stiftelse, ikke kan danne grundlag for en eventuel opgørelse, idet indskuddene er forbrugt i overensstemmelse med det kommunale fællesskabs formål. Videre anføres, at egenkapitalen i det kommunale fællesskabs regnskab er opgjort under forudsætning af fortsat drift (going concern), samt at egenkapitalen er påvirket af væsentlige aktiver, som reelt ikke har en realisationsværdi. Dette drejer sig f.eks. om 26 offentlige toiletbygninger, kiosker, livreddertårne og naturlegepladser. Det tilkendegives videre, at realisationsværdien vil være tæt på den kontante beholdning pr. 31. december 2006 (3,7 mio. kr.) eventuelt tillagt værdien af en materielgård (1,3 mio. kr.), samt at der foreligger en oprydningsforpligtelse, som ikke kan opgøres på nuværende tidspunkt, såfremt Strandparken I/S helt opløses. Udbetaling af en eventuel andel af nettoformuen kan derfor efter kommunernes opfattelse reelt først forfalde til betaling, hvis/når Strandparken I/S opløses. Vedlagt brevet modtaget i ministeriet den 7. december 2007 er bl.a. Strandparken I/S årsrapport for Det fremgår bl.a. heraf, at som følge af, at Strandparken I/S grundareal er udlagt til rekreative formål, betragtes grunden inklusiv de på grunden beliggende vej-, sti- og broanlæg, som et ikke-operativt

9 Side 9 aktiv, der ikke indregnes og måles i regnskabet. Strandparken I/S materielle aktiver består ifølge regnskabet af bygninger inklusiv inventar og apparatur, kørende og søgående materiel samt øvrige maskiner/værktøj samt sluser, pumpestationer, overvågningsanlæg, naturlegepladser mv. De materielle aktiver måles til kostprisen med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Ifølge den i regnskabet indeholdte balance har det kommunale fællesskab en egenkapital på kr. pr. 31. december Ved brev af 6. februar 2008 til det daværende Velfærdsministerium fremkom Statsforvaltningen Hovedstaden efter anmodning fra ministeriet med en udtalelse, hvoraf bl.a. fremgår følgende: "Statsforvaltningen kan oplyse, at vi i det hele kan henholde os til afgørelsen af 10. september Det bemærkes i den forbindelse, at vilkåret er fastsat på grundlag af de dengang foreliggende oplysninger, der fandtes tilstrækkelige til at tage stilling til det principielle spørgsmål i sagen. Statsforvaltningen finder ikke, at de nye oplysninger, herunder oplysningerne om, at der ikke længere eksisterer forpligtelser i form af optagne lån eller påtagne garantiforpligtelser, kan føre til andet resultat. Disse oplysninger kan derimod have betydning for opgørelsen af den beregnede nettokapital og dermed den beregnede nettoformues størrelse, jf. nedenfor. Til næstsidste afsnit før overskriften "2. Strandparken I/S' anmodning om statsforvaltningens godkendelse af vedtægtsændringer" på s. 6 i statsforvaltningens afgørelse skal det præciseres, at det efter vores opfattelse er interessenterne i Strandparken I/S, der må opgøre nettoformuens størrelse på tidspunktet for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af interessentskabet. Efter vores opfattelse beregnes denne ved at opgøre den bogførte egenkapital. Herefter fratrækkes den kapitaliserede værdi af Københavns og Frederiksbergs Kommuners fremtidige sparede driftsudgifter. Det bemærkes i den forbindelse, at den beregnede nettoformue kan vise sig at være positiv, 0 kr. eller negativ. Statsforvaltningen mener ikke at burde tage stilling til, hvorledes egenkapitalen skal opgøres, herunder om den skal ansættes til 0 kr. med den begrundelse, at arealerne ikke er realiserbare og derfor ikke reelt udgør nogen værdi, eller hvad den kapitaliserede værdi af Københavns og Frederiksbergs Kommuners fremtidige sparede driftsudgifter er. Denne opgørelse må efter vores opfattelse finde sted efter forhandling mellem interessenterne...." Strandparken I/S meddelte ved brev modtaget i det daværende Velfærdsministerium den 4. juli 2008, at Strandparken I/S ikke havde supplerende bemærkninger til sagen og henholdt sig til dets brev af 5. december Ved e-post af 24. marts 2011 med bilag fremsendte Indenrigs- og Sundhedsministeriet Strandparken I/S brev med bilag modtaget i ministeriet den 7. december 2007 til Frederiksberg og Københavns Kommuner med henblik på kommunernes eventuelle bemærkninger hertil.

10 Side 10 Ved e-post af 18. maj 2011 meddelte Københavns Kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at kommunen i det hele kunne henholde sig til de argumenter fra Frederiksberg og Københavns Kommuner, som er refererede i Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 10. september Københavns Kommune anførte hertil supplerende bl.a., at der efter kommunens opfattelse ikke alene som følge af, at der er tale om et kommunalt fællesskab organiseret som et interessentskab, er grundlag for at afvige fra de deklaratoriske regler, der antages at gælde for udtræden af et (erhvervsdrivende) interessentskab, at de økonomiske vilkår for Københavns Amtskommunes udtræden ikke kan gøres gældende eller finde anvendelse i forhold til Københavns Kommunes udtræden, samt at Københavns Kommune ikke har hjemmel til at overlade sine værdier til andre kommuner. Ved e-post af 26. maj 2011 med bilag meddelte Frederiksberg Kommune Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at det er kommunens opfattelse, at man skal henholde sig til statsforvaltningens afgørelse, herunder ikke mindst argumentet om, at det er kommunens pligt at varetage sine økonomiske interesser bedst muligt. Det anførtes videre, at kommunen ikke ønskede at forholde sig særskilt til, hvorledes opgørelsen af nettoformuen finder sted. Indenrigs- og Sundhedsministeriets afgørelse 1. Generelt om tilsynsmyndighedernes kompetence i forhold til kommunale fællesskaber Aftaler om samarbejde mellem kommuner, som vil medføre indskrænkning i de enkelte deltagende kommunalbestyrelsers beføjelser efter den kommunale styrelseslov, kræver, medmindre andet særligt er hjemlet i lovgivningen, godkendelse fra den eller de statsforvaltninger, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner (tilsynsmyndigheden), jf. 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr af 1. november 2010). Tilsynsmyndigheden foretager ved godkendelsen såvel et legalitets- som et hensigtsmæssighedstilsyn. Tilsynsmyndigheden sikrer herunder ved godkendelsen, at samarbejdsaftalen i fornødent omfang indeholder bestemmelser om tilsynsmyndighedens godkendelse af visse dispositioner, særligt beslutninger vedrørende ændringer eller ophævelse af aftalen, ind- og udtræden af fællesskabet og oprettelse af eller deltagelse i fællesskaber. Tilsynsmyndigheden kan således betinge godkendelsen i henhold til 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse af en aftale om indskrænkning i de enkelte kommunalbestyrelsers beføjelser ved oprettelse af et kommunalt fællesskab af, at aftalen, dvs. vedtægterne for fællesskabet, kommer til at indeholde nærmere og helt præcist angivne vedtægtsbestemmelser. Tilsynsmyndigheden kan på denne måde fastsætte vedtægtsbestemmelser for det kommunale fællesskab. Sådanne vedtægtsbestemmelser kan bl.a. vedrøre vilkårene for udtræden af fællesskabet ved opsigelse.

11 Side 11 Vedrørende udtræden efter opsigelse af et kommunalt fællesskab er det nødvendigt at sondre mellem, om opsigelsen er hjemlet i den godkendte aftale eller blot accepteres af de øvrige deltagere. Hvis der i aftalen er regler om opsigelse, vil disse regler have været undergivet tilsynsmyndighedens prøvelse i forbindelse med godkendelsen, og det har herved kunnet påses, at reglerne om opsigelse i fornødent omfang er suppleret af regler om det hermed forbundne økonomiske opgør, herunder eventuelt bestemmelse om tilsynsmyndighedens godkendelse heraf. Er opsigelsen hjemlet i den godkendte aftale, vil en deltagers opsigelse således kunne finde sted uden tilsynsmyndighedens godkendelse, idet der ikke er tale om en ophævelse af aftalen, jf. den kommunale styrelseslovs 60, stk. 2 og 3. Er opsigelsen hjemlet i den godkendte aftale, vil det herefter være overladt til deltagerkommunerne at aftale vilkår for ophævelsen i overensstemmelse med eventuelle vedtægtsbestemmelser herom. I tilfælde af uenighed om vilkårene må vilkårene for ophævelsen ligeledes fastsættes i overensstemmelse med eventuelle vedtægtsbestemmelser herom, dvs. i det omfang, dette følger af vedtægterne, af den statsforvaltning, der efter 47, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse fører tilsyn med det kommunale fællesskab, (tilsynsmyndigheden). Tilsynsmyndigheden kan endvidere efter 60, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse inden for rammerne af den almindelige ulovbestemte adgang til at ændre sin afgørelse ændre sin afgørelse om godkendelse af en aftale om oprettelse af et kommunalt fællesskab, herunder vilkårene for godkendelse, og fastsætte nye eller ændrede vedtægtsbestemmelser for det kommunale fællesskab, bl.a. vedrørende vilkårene for udtræden af fællesskabet ved opsigelse. Hvis opsigelsen ikke er hjemlet i den godkendte aftale, kan aftalen ophæves, dersom deltagerne er enige herom. Er deltagerne ikke enige om en opsigelse, og er opsigelsen ikke hjemlet i den godkendte aftale, kan ophævelse endvidere ske efter en deltagers anmodning, når den statsforvaltning, der efter den kommunale styrelseslovs 47, stk. 2, fører tilsyn med det kommunale fællesskab finder rimelig grund dertil, jf. i det hele den kommunale styrelseslovs 60, stk. 2. Uanset indholdet af eventuelle vedtægtsbestemmelser om opsigelse og ophævelse af samarbejdsaftalen kan tilsynsmyndigheden således altid ophæve aftalen efter en deltagers anmodning, når tilsynsmyndigheden finder rimelig grund dertil. Det vil herefter være overladt til deltagerkommunerne at aftale vilkårene for ophævelsen, som dog skal godkendes af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs 60, stk. 3. I tilfælde af uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynsmyndigheden, jf. den kommunale styrelseslovs 60, stk. 3. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, s. 521ff og s. 529ff. Statsforvaltningens afgørelser om samtykke eller godkendelse efter den kommunale styrelseslov eller bestemmelser fastsat i medfør af denne lov kan af vedkommende kommunalbestyrelse eller vedkommende styrelsesorgan for et

12 Side 12 kommunalt fællesskab, jf. 60 i lov om kommunernes styrelse, indbringes for indenrigs- og sundhedsministeren, medmindre afgørelsen giver kommunalbestyrelsen eller det kommunale fællesskab fuldt ud medhold, jf. lovens 52, stk. 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan i den forbindelse bl.a. stadfæste, ophæve eller ændre statsforvaltningens afgørelse, jf. 52, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om kommunernes styrelse. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tillægges hermed samme reaktionsmuligheder som statsforvaltningen i forhold til kommunen og træffer i forhold til kommunen afgørelse inden for de samme rammer som statsforvaltningen. Der henvises til Lov om kommunernes styrelse med kommentarer, 2010, s Tilsynsmyndighedens kompetence i den konkrete sag Tilsynet med det kommunale fællesskab Strandparken I/S, der har hjemsted i Ishøj Kommune, varetages pr. 1. januar 2007 af Statsforvaltningen Hovedstaden. Efter de foreliggende oplysninger lægger Indenrigs- og Sundhedsministeriet til grund, at 11, stk. 3, i vedtægterne for Strandparken I/S - som endeligt godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved brev af 23. marts 2007 finder anvendelse for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af fællesskabet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at Statsamtet København ved brev af 9. november 2006 meddelte Strandparken I/S, at statsamtet kunne godkende ændringerne af det kommunale fællesskabs vedtægter under forudsætning af, at vedtægternes 11 blev suppleret af en bestemmelse om tilsynsmyndighedernes godkendelse af det økonomiske opgør ved udtræden efter opsigelse og eventuelt tillige af regler herom, at Frederiksberg og Københavns Kommuners anmodninger om udtræden fremsættes efter dette tidspunkt, at en enig bestyrelse i Strandparken I/S på bestyrelsesmøde den 6. december 2006 ifølge referatet godkendte det oplæg til ændring af bl.a. vedtægternes 11, som Statsforvaltningen Hovedstaden godkendte ved brev af 23. marts 2007, samt at en enig bestyrelse for Strandparken I/S ved brev af 31. maj 2007 anmodede Statsforvaltningen Hovedstaden om at fastsætte de økonomiske vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S. På denne baggrund er Indenrigs- og Sundhedsministeriet enigt med Statsforvaltningen Hovedstaden i, at statsforvaltningen i den foreliggende situation, hvor to kommuner var udtrådt i medfør af vedtægternes 11, og hvor der ikke blandt de deltagende kommuner kunne opnås enighed om vilkårene for denne udtræden, som følge af vedtægternes 11, stk. 3, skulle fastsætte de økonomiske vilkår for Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S. Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse herom er af de øvrige kommunalbestyrelser i de kommuner, der deltager i selskabet, efter 52, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse påklaget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, der er

13 Side 13 kompetent til at behandle de i sagen rejste spørgsmål i samme omfang som Statsforvaltningen Hovedstaden. 3. De økonomiske vilkår for Frederiksbergs og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S 3.1. Det forhold, at vedtægterne af indholdsmæssige bestemmelser om vilkårene for udtræden ved opsigelse af fællesskabet alene indeholder en bestemmelse om, at den opsigende interessent uanset opsigelsen hæfter for de inden udtrædelsen optagne lån og garantiforpligtelser, jf. vedtægternes 11, stk. 2, kan ikke tages som udtryk for, at vedtægterne hermed udtømmende gør op med spørgsmålet om de økonomiske vilkår ved udtræden af fællesskabet. En sådan forståelse af vedtægterne ville ikke have nødvendiggjort indsættelse af stk. 3 i vedtægternes 11, som forudsætter, at der kan være uenighed om de økonomiske vilkår ved udtræden. Efter ministeriets opfattelse måtte en antagelse om, at vedtægterne gør op med spørgsmålet om en udtrædende kommunes andel i en eventuel nettoformue, således forudsætte, at spørgsmålet er direkte reguleret i vedtægterne Det forhold, at der i bestyrelsen for Strandparken I/S har været enighed om vilkårene for Københavns og Roskilde Amtskommuners udtræden af det kommunale fællesskab, kan endvidere efter ministeriets opfattelse ikke føre til den antagelse, at der blandt de deltagende kommuner skulle have været en fælles forståelse af, at vedtægterne generelt i forhold til fremtidige tilfælde af udtræden - skulle fortolkes i overensstemmelse med disse vilkår. De vilkår, som blev fastsat ved Roskilde og Københavns Amtskommuners udtræden af det kommunale fællesskab, kan efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse endvidere ikke i sig selv medføre, at Frederiksberg og Københavns Kommuner ved deres udtræden skal undergives samme vilkår. Der er tale om andre, af Frederiksberg og Københavns Kommune uafhængige, offentlige myndigheder, som blev nedlagt i forbindelse med kommunalreformen i De deltagende kommuners andele af Strandparken I/S fremgår af vedtægternes 3 om tilvejebringelse af kapital m.v. Det er i 3 ligeledes fastsat, at det kommunale fællesskabs nettodriftsudgifter fordeles mellem interessenterne i samme forhold som deres andele. Vedtægternes 4 fastsætter bl.a., at de deltagende kommuner indbyrdes hæfter i forhold til deres andele. En kommune, der deltager i Strandparken I/S, vil således dels have en forholdsmæssig andel af det kommunale fællesskab, herunder have afholdt udgifter til indskud af kapital, dels løbende have haft udgifter til kommunens forholdsmæssige andel af det kommunale fællesskabs driftsudgifter. I det omfang disse udgifter har medvirket til etablering af og/eller opretholdelse af aktiver mv. i det kommunale fællesskab, vil det efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse være hensigtsmæssigt, at en kommune ved udtræden skal være berettiget til at udtage dens forholdsmæssige andel heraf. Sådanne aktiver kan ikke ses uafhængigt af de eventuelle passiver, som det kommunale fællesskab måtte have påtaget sig, hvorfor sådanne må fradrages

14 Side 14 fællesskabets aktiver, inden en udtrædende kommunes adgang til en eventuel forholdsmæssig nettoandel kan aktualiseres. Den af Statsforvaltningen Hovedstaden omtalte grundsætning om økonomisk forsvarlighed understøtter hensigtsmæssigheden af, at en kommune, der via kommunens indskud i fællesskabet, afholdelse af fællesskabets løbende udgifter mv., har medvirket til, at der er etableret en nettoformue i det kommunale fællesskab, skal være berettiget til at udtage denne i forbindelse med kommunens udtræden. Endvidere er det efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse hensigtsmæssigt, at der er sammenhæng mellem de deltagende kommuners hæftelse, herunder ved udtræden, jf. herved vedtægternes 11, stk. 2, og en deltagende kommunes andel af et kommunalt fællesskab, herunder en deltagende kommunes berettigelse til at udtage sin forholdsmæssige andel af det kommunale fællesskabs eventuelle nettoformue ved udtræden. Ministeriet finder, at dette må ses uafhængigt af, om det kommunale fællesskab på tidspunktet for en kommunes udtræden har påtaget sig en sådan hæftelse. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse kan det forhold, at Strandparken I/S er et kommunalt fællesskab med et rekreativt formål, jf. herved vedtægternes 2, samt at der ifølge det anførte kan være tale om svært realiserbare aktiver, ikke i sig selv medføre, at en udtrædende kommune ikke principielt skal være berettiget til at udtage sin forholdsmæssige andel af det kommunale fællesskabs eventuelle nettoformue. Der kan her henvises til, at dette element er inddraget i det såkaldte Budget- og regnskabssystem for kommuner, jf. bilag 1 til bekendtgørelse nr. 86 af 17. januar 2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I afsnit i Budget- og regnskabssystemet for kommuner er der således fastsat generelle regler for indregning og måling af materielle aktiver. Det fremgår bl.a. heraf, at ikkeoperative aktiver (f.eks. arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) og infrastrukturelle aktiver ikke skal optages i anlægskartoteket og dermed ikke indgå i statusbalancen, jf. herom endvidere pkt. 4. Det forhold, at Københavns og Frederiksberg Kommuner som vilkår for udtræden skal have en forholdsmæssig del af nettoformuen, er ikke ensbetydende med, at fællesskabets aktiver skal realiseres med henblik på kontant udbetaling til de pågældende to kommuner. En anden mulighed kunne være, at de pågældende kommuner først får deres andel udbetalt, når aktivet som helhed som et led i fællesskabets fortsatte drift og eventuelt inden for visse tidsmæssige rammer skal realiseres. Der må som et led i deltagerkommunernes fortsatte drøftelser om de nærmere vilkår for fordeling og udbetaling af nettoformuen, jf. pkt. 4, tages stilling hertil. På denne baggrund finder Indenrigs- og Sundhedsministeriet ikke grundlag for at omgøre Statsforvaltningen Hovedstadens afgørelse af 10. september 2007, hvorved statsforvaltningen fastsatte som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner skal have deres forholdsmæssige andel af nettoformuen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet stadfæster derfor Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 10. september 2007 på dette punkt.

15 Side Nærmere vilkår for det økonomiske opgør i forbindelse med Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden af Strandparken I/S 4.1. Fastsættelsen af det under pkt. 3 beskrevne vilkår om, at de udtrædende kommuner, Frederiksberg og København, ved deres udtræden skal have deres forholdsmæssige andel af Strandparken I/S nettoformue, har givet Indenrigs- og Sundhedsministeriet anledning til at overveje, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at fastlægge nærmere vilkår for, hvorledes det kommunale fællesskabs nettoformue skal udfindes i forbindelse med Frederiksberg og Københavns Kommuners udtræden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder, at det vil være hensigtsmæssigt, at ministeriet fastsætter et sådant vilkår. Ministeriet har herved lagt vægt på den grundlæggende uenighed, som er opstået mellem de fortsættende og de udtrædende kommuner vedrørende de udtrædende kommuners berettigelse til at kræve deres forholdsmæssige andel af det kommunale fællesskabs nettoformue ved deres udtræden, samt de fortsættende kommuners anbringender vedrørende forskellen på værdiansættelserne i det kommunale fællesskabs regnskaber og disse aktivers realiserbare værdi. Ministeriet har endvidere lagt vægt på de fortsættende kommuners anmodning til ministeriet om ved opretholdelse af vilkåret om krav på forholdsmæssig andel af nettoformuen i det kommunale fællesskab ved udtræden at fastsætte, hvorledes fællesskabets nettoformue i givet fald vil skulle opgøres. Der er i 9 i vedtægterne for Strandparken I/S fastsat visse bestemmelser om det kommunale fællesskabs regnskab og revision. Det fremgår bl.a. heraf, at regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Som udgangspunkt finder reglerne i den kommunale styrelseslov anvendelse ved reguleringen af de interne forhold i et kommunalt fællesskab oprettet i henhold til lovens 60, hvis spørgsmålet ikke er reguleret nærmere i vedtægterne for fællesskabet. Det forhold, at visse af styrelseslovens regler er gengivet i aftalen, medfører således ikke i sig selv, at de regler i loven, der ikke er medtaget i vedtægterne, kan anses for fraveget. Dette gælder også de i styrelsesloven og i medfør heraf fastsatte regler om regnskab og revision. Der er efter det oplyste ikke i anden lovgivning bestemmelser om regnskabsaflæggelse, der gælder for Strandparken I/S regnskabsaflæggelse. Strandparken I/S regnskab skal herefter efter ministeriets opfattelse aflægges og revideres efter de for kommunale regnskaber gældende regler. Dette indebærer, at de i lov om kommunernes styrelse og de i medfør heraf fastsatte bestemmelser om kommunernes regnskabsaflæggelse og revision finder anvendelse. De nærmere regler om kommunernes regnskab er i medfør af 46, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse fastsat i bekendtgørelse nr af 25. marts 2011 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision, mv. og i det som bilag 1 til denne bekendtgørelse optagne Budget- og regnskabssystem for kommuner, der indeholder nærmere krav til og regler om udarbejdelsen af kommunernes regnskaber. Budget- og regnskabssystemet indeholder bl.a.

16 Side 16 vejledning om omkostningskalkulationer, regler om værdiansættelsen af aktiver mv. Der er endvidere i lov om kommunernes styrelse og i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision, mv. fastsat regler om revisionens opgaver og udførelsen heraf. Det følger således af lov om kommunernes styrelse og de i medfør heraf fastsatte regler samt vedtægterne for Strandparken I/S, at fællesskabets regnskab dels skal aflægges efter reglerne i lov om kommunernes styrelse, i bekendtgørelse nr. 328 af 25. marts 2011 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision, mv. og i Budget- og regnskabssystem for kommuner og dels at det skal revideres i overensstemmelse med de regler, der gælder for kommunernes revision og regnskaber. Det kan hertil særligt bemærkes, at det i årsrapporten for 2006 for Strandparken I/S er anført, at regnskabspraksis for Strandparken I/S vedrørende registrering af materielle aktiver i alt væsentligt er i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinjer for udarbejdelse af omkostningsregnskaber, som det fremgår af det dagældende Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Det fremgår videre af årsrapporten, at ikke-operative aktiver (f.eks. arealer anskaffet til rekreative, naturbeskyttelseseller genopretningsformål) og infrastrukturelle aktiver på denne baggrund ikke skal optages i anlægskartoteket og dermed ikke indgå i statusbalancen, jf. herved pkt i det nugældende Budget- og regnskabssystem for kommuner (bilag 1 til bekendtgørelse nr. 328 af 25. marts 2011 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.). Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder på denne baggrund, at det vil være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen for Strandparken I/S udarbejder et udkast til udtrædelsesopgørelse for hhv. Frederiksberg og Københavns Kommuner på grundlag af fællesskabets endeligt godkendte regnskab for regnskabsåret Opgørelserne af de udtrædende kommuners andel af nettoformuen skal endvidere efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse udarbejdes i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis i det år, med hvis udgang udtræden er sket, og i overensstemmelse med princippet om going concern. Princippet om going concern bør anvendes, fordi de øvrige deltagende kommuner har fortsat driften af Strandparken I/S efter de i sagen omhandlede kommuners udtræden. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er endvidere på grundlag af de i sagen foreliggende oplysninger opmærksomt på, at Frederiksberg og Københavns Kommuner vil kunne være uenige i den opgørelse over det kommunale fællesskabs nettoformue og på baggrund heraf de udtrædende kommuners forholdsmæssige andel af nettoformuen som udarbejdes af bestyrelsen for Strandparken I/S, herunder efter det i sagens oplyste navnlig opgørelsen af visse poster. Derfor er det ministeriets opfattelse, at det vil være hensigtsmæssigt, at fremgangsmåden for fastsættelsen af udtrædelsesopgørelserne sker efter en fremgangsmåde, der inddrager såvel Strandparken I/S og fællesskabets revisor som de to udtrædende kommuner, samt at udtrædelsesopgørelserne endeligt godkendes af tilsynsmyndigheden.

17 Side 17 Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder derfor, at bestyrelsen for Strandparken I/S forud for udarbejdelsen af opgørelserne af Frederiksberg og Københavns Kommuners andel af en eventuel nettoformue i Strandparken I/S skal drøfte indholdet af disse med de udtrædende kommuner. Når bestyrelsen for Strandparken I/S i forlængelse af disse drøftelser har vedtaget udtrædelsesopgørelserne, skal disse endvidere fremsendes til Frederiksberg og Københavns Kommuner med henblik på at give disse kommuner adgang til at fremsætte eventuelle skriftlige bemærkninger til de af bestyrelsen udarbejdede opgørelser over kommunernes andel af fællesskabets nettoformue. Udtrædelsesopgørelserne og eventuelle skriftlige bemærkninger fra de udtrædende kommuner, fremsendes herefter til fællesskabets revisor. Revisor skal forsyne udtrædelsesopgørelserne med en revisionspåtegning med en høj grad af sikkerhed om den udførte revision. Af revisionens beretning i den anledning skal fremgå revisionens kommentarer til de skriftlige bemærkninger, som de udtrædende kommuner måtte være fremkommet med. Revisionens beretning fremsendes til bestyrelsen for Strandparken I/S, der herefter godkender opgørelserne over de udtrædende kommuners andel af fællesskabets nettoformue med eventuelle ændringer som følge af de udtrædende kommuners bemærkninger eller revisionens beretning. Bestyrelsen sender herefter opgørelserne, eventuelle skriftlige bemærkninger fra de udtrædende kommuner og revisionens beretning til den kommunale tilsynsmyndighed, dvs. Statsforvaltningen Hovedstaden, der herefter i medfør af vedtægternes 11 endeligt godkender opgørelserne. De således godkendte opgørelser over Frederiksberg og Københavns Kommuners andel af nettoformuen i Strandparken I/S skal danne grundlag for de udtrædende kommuners krav på deres andel af fællesskabets nettoformue ved kommunernes udtræden. Med henblik på at sikre, at denne procedure kan afsluttes inden for rimelig tid, er det efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse formålstjenligt at fastsætte frister for de enkelte led i proceduren. Sådanne frister er derfor fastsat i nedenstående vilkår for udtræden. I tilfælde af, at Strandparken I/S revisor måtte kræve særskilt vederlæggelse for sin revision af udtrædelsesopgørelserne ud over sin almindelige vederlæggelse for revision af fællesskabets regnskaber, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at det som vilkår bør fastsættes, at de udtrædende kommuner samtidig med udbetaling af deres forholdsmæssige andel af nettoformuen skal indbetale en forholdsmæssig andel af udgiften hertil. Denne forholdsmæssige andel opgøres på grundlag af de deltagende kommuners andele i det kommunale fællesskab på tidspunktet for deres udtræden I tillæg til det af Statsforvaltningen Hovedstaden fastsatte vilkår om Frederiksberg og Københavns Kommuners krav på andel af en eventuel nettoformue ved udtræden, skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet på denne bag-

18 Side 18 grund fastsætte følgende vilkår vedrørende opgørelsen af de udtrædende kommuners andele af nettoformuen ved deres udtræden: Bestyrelsen for Strandparken I/S udarbejder efter forudgående drøftelser med kommunalbestyrelsen i den udtrædende kommune en opgørelse over den enkelte udtrædende kommunes andel af Strandparken I/S eventuelle nettoformue. Opgørelsen skal udarbejdes på grundlag af oplysningerne i fællesskabets endeligt godkendte regnskab for det år, med hvis udgang udtræden er sket. Opgørelsen skal udarbejdes i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis i det år, med hvis udgang udtræden er sket, og i overensstemmelse med princippet om going concern. Bestyrelsen skal i forbindelse med udarbejdelsen af opgørelsen ydermere tage stilling til, i hvilken form de udtrædende kommuner skal have deres andel af nettoformuen, samt på hvilket tidspunkt de udtrædende kommuners krav på deres andel af fællesskabets nettoformue skal forfalde til udbetaling. Drøftelserne mellem bestyrelsen for Strandparken I/S og den udtrædende kommune skal være afsluttet og bestyrelsen for Strandparken I/S skal have vedtaget opgørelsen inden for 3 måneder efter modtagelse af denne skrivelse. Bestyrelsen skal herefter straks fremsende opgørelsen til kommunalbestyrelsen i den pågældende udtrædende kommune, der herefter har adgang til at fremkomme med eventuelle skriftlige bemærkninger til opgørelsen. Sådanne skriftlige bemærkninger skal senest være Strandparken I/S i hænde 1 måned efter kommunens modtagelse af opgørelsen. Strandparken I/S fremsender herefter straks opgørelsen samt de eventuelt fremkomne skriftlige bemærkninger hertil til fællesskabets revisor. Revisor forsyner opgørelsen med en revisionspåtegning med en høj grad af sikkerhed om den udførte revision. Af revisionens beretning i den anledning skal fremgå revisionens kommentarer til de skriftlige bemærkninger, som de udtrædende kommuner måtte være fremkommet med. Revisor fremsender revisionsberetningen til bestyrelsen for Strandparken I/S senest en måned efter revisors modtagelse af opgørelsen og de eventuelle skriftlige bemærkninger hertil fra kommunen. Senest 2 måneder efter modtagelsen af revisionens beretning godkender bestyrelsen for Strandparken I/S opgørelsen med eventuelle ændringer som følge af den udtrædende kommunes bemærkninger eller revisionens beretning. Bestyrelsen sender efter godkendelsen opgørelsen, eventuelle skriftlige bemærkninger fra den udtrædende kommune og revisionens beretning til den kommunale tilsynsmyndighed, dvs. Statsforvaltningen Hovedstaden, der herefter i medfør af vedtægternes 11, stk. 3, endeligt træffer afgørelse vedrørende godkendelse af opgørelsen. Den godkendte opgørelse er grundlaget for de udtrædende kommuners krav på deres andel af fællesskabets nettoformue. Såfremt Strandparken I/S revisor måtte kræve særskilt vederlæggelse for sin revision af udtrædelsesopgørelsen, betaler de udtrædende kommuner samtidig med ovenstående betaling en forholdsmæssig andel af udgiften hertil til Strandparken I/S. Denne forholdsmæssige andel opgøres på grundlag af de udtrædende kommuners andel af Strandparken I/S, jf. vedtægternes 3.

19 Side 19 Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Statsforvaltningen Hovedstaden har d.d. modtaget kopi af dette brev. Med venlig hilsen Christian Vigh

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S

VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S VEDTÆGTER FOR STRANDPARKEN I/S Vedtægter som revideret 22.09.2006 1. Interessentskabet "Strandparken" består af følgende interessenter: Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Hvidovre Kommune Brøndby

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

Kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Advokatfirmaet Bech-Bruun Att. Advokat Johan Weihe Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W www.oeim.dk Dato: 22. november

Læs mere

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S BILAG 1 VEDTÆGTER SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Sydøstjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"). 1.2 Interessentskabet er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S REFA

VEDTÆGTER FOR I/S REFA Den 05. juni 2008 J.nr. 00.01.80-vedtægter VEDTÆGTER FOR I/S REFA 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S REFA - Fælleskommunal affaldsbehandling for Lolland-Falster. Interessentskabets hjemsted

Læs mere

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov

Kommunernes Landsforening KL@KL.dk. Vedrørende spørgsmålet om kommunale selvstyrehavne er omfattet af 68 i den kommunale styrelseslov Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Kommunernes Landsforening KL@KL.dk Dato: 4. juni 2010 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: HAE J.nr.: 2008-3908

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN

Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Statsforvaltningens brev af 29. august 2007 til Stevns Kommune: 29-08- 2007 TILSYNET Henvendelse om vedtægtsændring for I/S FASAN Ny Stevns Kommune henvendte sig ved brev af 11. juli 2006 (ikke oplyst

Læs mere

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1

Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER. Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S. Side 1 Dateret 27.09.2011 VEDTÆGTER Egedal og Frederikssund Hjælpemiddeldepot I/S Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED... 3 2 INTERESSENTER... 3 3 FORMÅL... 3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 5 LÅN OG HÆFTELSE...

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 7. april 2010 til en kommune 07-04- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK Middelfart Kommune har på egne og Fredericia Kommunes vegne anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S

4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR. Genanvendelse Syd I/S 4. Forslag til vedtægter (6 sider) Forslag af 6. maj 2010 til VEDTÆGTER FOR Genanvendelse Syd I/S Vedtaget på stiftelsesmøde den xx.xx.2010 1 1. Navn, hjemsted og deltagere 1.2 Selskabets navn er Genanvendelse

Læs mere

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter interessentskabet). Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015 VEDTÆGTER FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S 1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR:

UDKAST 4. december 2013 VEDTÆGTER for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 4. december 2013 VEDTÆGTER 2013 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006.

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab Vedrørende revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2006. 16-09- 2008 Statsforvaltningen har den 21. januar 2008 modtaget årsregnskab

Læs mere

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland

Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægter for Center for tandregulering Nordvestjylland Vedtægterne er gældende fra 01.04.2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG HJEMSTED...3 2 INTERESSENTER...3 3 FORMÅL...3 4 PLIGTER OG RETTIGHEDER...3 5

Læs mere

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27

Bilag til soc. udv. møde den 7 / pkt. 07_04. KB , pkt 27 Aftale om kommunalt fællesskab på tandreguleringsområdet mellem Albertslund kommune, Brøndby kommune, Glostrup kommune, Hvidovre kommune, Ishøj kommune, Tårnby kommune og Vallensbæk kommune kaldet Tandreguleringsklinikken

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for I/S XXX. 1 Selskabets navn. Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S XXX 1 Selskabets navn Interessentskabets navn er I/S XXX. XXX s hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter XXX ejes af følgende kommuner: Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og

Læs mere

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S

Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Vedtægter for Egedal og Frederikssunds Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S Nærværende vedtægter erstatter eksisterende vedtægter med ikrafttrædelse 1. februar 2012. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. juli 2016 1. NAVN,

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015

Vedtægter. for. Nordvestjyllands Brandvæsen I/S. (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København september 2015 København september 2015 Sagsnr. 021613-0031 jhw/krl/liz Vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (Fællesskabet) CVR-nr. [**] København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5

VEDTÆGTER UDKAST FOR. Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 UDKAST VEDTÆGTER FOR Foreningen SENDESAMVIRKET [INDSÆT NAVN] C V R

Læs mere

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 1 Aftalens deltagere Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner indgår med virkning fra den 1. april 2015 aftale om nedsættelse af

Læs mere

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for

Læs mere

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S

VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Udkast af 16. april 2015 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 165824 VEDTÆGTER HORSENS-HEDENSTED BEREDSKAB I/S Horten Advokatpartnerselskab

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt.

Som interessenter kan alene deltage personer og virksomheder, der til enhver tid opfylder elværkernes krav for at være med i et vindmølle projekt. VEDTÆGTER 1 NAVN Interessentskabets navn er Tirslund Vindmøllelaug I/S. 2 FORMÅL Interessentskabets formål er at skabe vedvarende energi, primært ved hjælp af vindkraft, der sælges til Forsyningsselskabet

Læs mere

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S

Aftale. ophævelse af det kommunale fællesskab, Sydjysk Affaldsvarme I/S Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11799 paa@energiogmiljo.dk

Læs mere

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8

R ØDOVRE K OMMUNE. Side 2 af 8 Side 2 af 8 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Det fælleskommunale samarbejdes navn er Vestbad. Vestbads faste ejendom er beliggende Nykær 26, 2605 Brøndby, på matr. Nr. 6 k Brøndbyøster by, Brøndbyøster og 8

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus.

Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Vedtægter for den fælleskommunale myndighed Taxinævnet i Business region Aarhus. Præampel: Formålet med disse vedtægter er at drive og understøtte et fælles taxanævn for de tilsluttede kommuner. Det forudsættes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter

Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter HJÆLPEMIDDELDEPOTET Ændringer i nye vedtægter for hjælpemiddeldepotet i fht. eksisterende vedtægter Nærværende ændringsdokument er udarbejdet med fokus på de ændringer, der har forretningsmæssig betydning

Læs mere

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab

Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab_godkendt Vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab (CVR-nr. 31352894) 1 Navn og selskabsform

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn A.m.b.a. 2007 Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS

Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets

Læs mere

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen

Niels Würgler Hansen / Lene Brøndum Jensen Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Region Sjælland E-mail: regionsjaelland@regionsjaelland.dk Faxe Kommune E-mail: kommunen@faxekommune.dk

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015

Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Erik Jensen Partner eje@holst-law.com T +45 8934 1114 J.nr. 100037/370 EJE/JGE Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S December 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af:

Vedtægter. for. Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 15.11.2006 Vedtægter for I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø (3 interessenter) Interessentskabet I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Sø består af: 1 Gladsaxe Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune og er pr. 01.01.1998

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006.

Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg. Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg 22-03- 2007 Vedrørende Deres j.nr. 8-16-16-72-2006. Midttrafik har i brev af 30. november 2006 anmodet om Statsamtet Århus godkendelse af Regler for vederlag,

Læs mere

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS

SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS VEDTÆGTER for SPUTNIKKOLLEGIET FREDERIKSBERG APS SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Sputnikkollegiet Frederiksberg ApS. Selskabets hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej

Nordsjællands Park og Vej Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 1 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22.

I en af Erhvervsankenævnet indhentet redegørelse for sagens faktiske omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. Kendelse af 27. juni 2006 (J.nr. 2005-0002442). Fond pålagt at indsende ny revideret årsrapport da den offentliggjorte årsrapport ikke indeholdt revisionspåtegning underskrevet af en statsautoriseret eller

Læs mere

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S

Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S. VEDTÆGTER for Københavns Solcellelaug I/S Referat af det stiftende interessentskabsmøde 29. november 2004 for Københavns Solcellelaug I/S 1. Valg af dirigent. Erik Christiansen blev valgt som dirigent. Indledningsvis redegjorde han for baggrunden

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens afgørelse. Statsforvaltningens brev til et kommunalt fællesskab 2 0 1 4-1 9 9 2 3 0 Dato: 29-01-2016 Afgørelse om vederlag til bestyrelsesformanden Feltengård I/S anmoder ved e-mail af 12. december 2013 Statsforvaltningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet

Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet Vedtægter for Grundejerforeningen: Østervænge Nord, Øster Lindet 1. Foreningens navn og hjemsted 1 Østervænge Nord, Øster Lindet 2. Foreningens område og medlemskreds 2 Østervænge 27 46 Øster Lindet. Lokalplan

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse.

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af 60 i lov om kommunernes styrelse. Hovedstadens Beredskab I/S Etableringsgrundlag Bilag 1 Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 166986 VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN LÆRKE-, SPURVE- OG VIBEVÆNGET 1. NAVN. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lærke-, Spurve- og Vibevænget". Foreningens hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS

Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS Vedtægter for Støttekontaktgruppens Botilbud ApS NAVN OG HJEMSTED 1 Selskabets navn er Støttekontaktgruppens Botilbud ApS. 2 Selskabet har hjemsted i Hillerød Kommune. FORMÅL 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02

N OT AT. Om organisering af kommunal tandregulering. ØU 100614 pkt.33_02 N OT AT Om organisering af kommunal tandregulering Ved brev af 30. januar 2009 med bilag har Tårnby Kommune rettet henvendelse til KL vedrørende muligheder for etablering af en fælles kommunal tandreguleringsklinik.

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S

VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S VEDTÆGTER FOR TARUP-DAVINDE I/S 1. februar 2007 2 Indholdsfortegnelse 1.0 NAVN OG HJEMSTED... 3 2.0 SELSKABETS DELTAGERE... 3 3.0 SELSKABSFORM... 3 4.0 FORMÅL OG OMRÅDETS AFGRÆNSNING... 3 5.0 OPGAVER...

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A

Vedtægter FAKS. Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Vedtægter FAKS Fyns Affalds Koordineringsselskab A.m.b.A Version 18. feb. 2014 1 Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 2. Andelshaver... 3 3. Formål... 3 4. Ejerandele og hæftelse... 3 5. Økonomi finansiering...

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel

Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015. Udkast. Præambel Samordningsaftale for Beredskab Øst 25/3-2015 Udkast Præambel Det fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2015, at de nuværende 87 kommunale

Læs mere