Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation"

Transkript

1 Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen Sociolog og evalueringskonsulent Særlig interesse for at bidrage til at skabe en meningsfuld evalueringskultur Fokus på evalueringsdesign, kvalitetsudvikling og implementering af resultater fra evalueringer

2 Hvem er EVA? Uafhængigt statsligt evalueringsinsititut på uddannelsesområdet. Gennemfører opgaver på eget initiativ og løser opgaver på konsulentbasis. Arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling fra dagtilbud til videregående uddannelse og voksen og efteruddannelse. Cirka 100 medarbejdere. Hvad er programmet i dag? Hvad er evaluering? Typer af evaluering Hvorfor evaluere? Erfaringsudveksling Evalueringseksempler & evalueringsredskaber Implementering af en evalueringskultur

3 1) Hvad er evaluering? Hvad er evaluering? (1) En kvalificeret vurdering af noget der er hændt, det vil sige: er bagudrettet, men med fremadrettet perspektiv indeholder en vurdering er kvalificeret i betydningen baseret på dokumentation som er indsamlet og bearbejdet på en systematisk måde. Inspireret af Evert Vedung (1998), Utvärdering i politik og förvaltning: Lund; Studentlitteratur

4 Hvad er evaluering? (2) Evalueringer rummer både et empirisk aspekt og et normativt aspekt Det er det normative træk der adskiller evaluering fra andre former for undersøgelser (som fx forskning, klinisk epidemiologi, undersøgende journalistik og meningsmålinger). (Kilde: Encyclopedia of Evaluation (Fournier 2005: 140) Kvalitetshjulet Revision/ ændring Målsætning Analyse/ evaluering Praksis

5 Evalueringskultur Der kommer sjældent noget nyt frem i evalueringerne. Det, tror jeg, er den almindelige opfattelse hos lærerne (underviser) Behøver vi sætte hele dette apparat i gang for at finde katastroferne. Dem kender vi godt. Og det synes jeg er enormt spild af tid og en latterliggørelse af det hele (underviser) (EVA 2003: Undervisningsevaluering, Fem spørgsmål, Fem råd, Fem metoder) Tid til refleksion

6 Summeøvelse med sidemanden Hvad forbinder du med begrebet evalueringskultur? Hvad kendetegner en positiv evalueringskultur? Evalueringskultur handler om de måder hvorpå man tænker på, taler om og handler i forhold til evaluering og rummer både uformelle vaner og formelle procedurer.

7 2) Typer af evaluering Evaluering af undervisning vs. evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Hvorfor er det vigtigt at skelne klart mellem disse to evalueringsopgaver? Hvorfor blandes de ofte sammen?

8 De to klassiske evalueringsformål Summativ og formativ evaluering Oversættes tit med kontrol og læring Suppe eksemplet Når kokken smager på suppen er det formativ evaluering Når gæsten smager på suppen er det summativ evaluering

9 Spørgsmål i fokus når der er et summativt evalueringsformål Lever denne uddannelse op til de krav vi som politikere stiller til uddannelseskvalitet i Danmark? Skal vi genudbyde dette kursus? Er underviseren god til at undervise? Giver indsatsen value for money? Er denne indsats så virkningsfuld at vi bør udbrede den til alle VUC er/hele undervisningssektoren? Spørgsmål i fokus når der er et formativt evalueringsformål Hvordan kan vi forbedre undervisningen? Hvordan kan vi styrke læringen?

10 Mere om skelnen formativ/summativ I praksis blandes formative og summative evalueringsformål tit. Der er imidlertid god grund til at være opmærksom på at de er forskellige. Tit tider kan de konflikte f.eks. kontrol læring. Evalueringsgenstande Undervisningen Kursisternes læring Spørgsmål af typen: Hvordan oplever og vurderer kursisterne undervisningen /arbejdsformerne? Hvad kan kursisterne? Hvad har de lært? Den faglige progression Evalueringstype Formativ Summativ Formativ Summativ Evalueringsredskaber, fx Spørgeskema, observation, logbøger, skriftlige/mundtlige evalueringer Tests, oplæg, samtaler Portfolio Prøver /eksamen

11 3) Hvorfor evaluere? Hvorfor evaluere? Kontrol af målopfyldelse Styrke læring og fremme refleksion Justere og udvikle kvaliteten af undervisningen Kvalificere grundlaget for dialog og vurdering

12 Hvorfor evaluere? Fremme dialog og involvering af deltagerne Metabudskab, fx til eleverne om at her tager vi jeres meninger alvorligt Skabe synlighed og viden om undervisningen, fx som grundlag for valg og fravalg Hvad siger avu-lovgivningen? Løbende evaluering både af: 1. Undervisningen 2. Kursistens progression

13 Hvad siger avu-lovgivningen? Intern evaluering Undervisningen skal løbende evalueres for at sikre, at planlægningen og gennemførslen af undervisningen lever op til de mål, der er for uddannelsen og for de enkelte fag (Lov nr. 311 af , Kap. 5) Løbende evaluering Den løbende evaluering skal sikre, at den enkelte kursist får et klart billede af egne styrker og svagheder med hensyn til fremskridt og progression inden for faglige og læringsmæssige kompetencer og skal give grundlag for at justere undervisningen (Bekendtgørelsen nr. 292, kap 6, 18)

14 Faglig dokumentation Som afslutning på basisniveau og på niveau F og E skal kursisten i uddannelsestiden udarbejde et produkt, der er egnet som faglig dokumentation. Produktet fremlægges af kursisten og evalueres af kursistens lærer (Bekendtgørelsen nr. 292, kap 6, 21) Faglig dokumentation Kravet til den faglige dokumentation fremgår af det pågældende fags læreplan Produktet skal være egnet til vurdering intern evaluering af den enkelte kursists læring Udarbejdelse af faglig dokumentation har ikke betydning for om kursisten har afsluttet faget eller ej.

15 4) Erfaringsudveksling Hvordan bruger I løbende evaluering? Sæt jer sammen i grupper af fire-fem og diskuter følgende spørgsmål: 1. Kort præsentation 2. Hvilke erfaringer har du med undervisningsevaluering (formativ/summativ) 3. Hvilke konkrete evalueringsredskaber har du har haft størst gavn af at anvende? Hvad gjorde udslaget? 4. Hvilke erfaringer har du gjort i forhold til faglig dokumentation Form og indhold, evalueringen, læringsperspektivet

16 Hvordan bruger I løbende evaluering? Udarbejd en liste over evalueringsredskaber I har haft gavn af at anvende Knyt nogle ord til hvert redskab der beskriver formål og hvorfor det fungerede godt. Listerne afleveres til mig så laver jeg en samlet liste I har i alt 30. min! PAUSE

17 Eksempler og konkrete redskaber Evalueringsmetoder Valg af metode/-r afhænger bl.a. af: hvad der evalueres (fag, indsats, forløb, uddannelse) på hvilket niveau Formålet med evaluering (intern/ekstern formativ/summativ) hvem der involveres (interne, eksterne interessenter) hvornår det foregår (undervejs, efter afsluttede moduler, i slutningen ) formaliseringskrav (mundtligt eller skriftlig rapportering, referencer )

18 Eksempler på formativ evaluering (avu) Når læreren løbende påpeger konkrete fremskridt hos kursisten Procedure med samtale (seks uger efter start) mellem lærer og kursist om kursistens læringsproces ud fra på forhånd fastlagte spørgsmål (Eva 2006: Improving Teaching and Learning for Adults with basic Skill Needs through Formative Assessment) Eksempler på formativ evaluering (avu) Systematiske afbrud i kursistoplæg hvor læreren giver konkrete, evaluerende kommentarer relateret til faglige mål Brug af prøver af helt eller delvist samme form og indhold som de afsluttende (summative) prøver hvor der gives konkret tilbagemelding på hvilke indsatser der er påkrævet af den enkelte for at nå de faglige mål (Eva 2006: Improving Teaching and Learning for Adults with basic Skill Needs through Formative Assessment)

19 Eksempler på formativ evaluering (FVU) Brug af portfolio i form af rettede og kommenterede opgaver på pc som der refereres til og som anvendes løbende (Eva 2006: Improving Teaching and Learning for Adults with basic Skill Needs through Formative Assessment) Evalueringsmetoder Kontrakt / forventningsafstemning Samtaler til mundtlig evaluering/løbende dialog Logbog Portefølje Spørgeskema Interview eller fokusgrupper Delphi-metoden Kollegial vejledning / peer review Undervisermøder Dialog med tidligere kursister

20 Delphi-metoden Deltagerne får udleveret et skema, hvor de individuelt skriver tre positive ting og tre ting der skal gennemtænkes. De udfyldte skemaer cirkulerer rundt og alle deltagerne forholder sig til hinandens udsagn ved at sætte streger der hvor de er enige. Nævn tre positive ting ved workshoppen i dag 1. Sæt kryds hvis du er enig Nævn tre ting som fungerede mindre godt Sæt kryds hvis du er enig Evaluering af undervisningen 2 ord Deltagerne skriver 2 ord ned, som opsummerer hvad de har oplevet i dag. Derefter tager vi en mundtlig runde

21 Ressourcer til beskrivelse af metoder Evalueringskatalog: Ressourcer til beskrivelse af metoder Evaluering.uvm.dk

22 Implementering af en evalueringspraksis Fem indledende spørgsmål 1. Hvilke forventninger er der til evalueringen? 2. Hvorfor evaluere? 3. Hvad skal evalueringen afdække 4. Hvordan og af hvem skal resultaterne tolkes 5. Hvilke konsekvenser kan man forvente? (EVA 2003: Undervisningsevaluering, Fem spørgsmål, Fem råd, Fem metoder)

23 Fem råd til processen 1. Afstem formål, tidspunkt og metode 2. Fokuser og begræns dataindsamlingen 3. Forpligt aktørerne 4. Følg op på evaluering 5. Evaluér evalueringen (EVA 2003: Undervisningsevaluering, Fem spørgsmål, Fem råd, Fem metoder) Hvordan implementeres en ny praksis? Implementering fordrer: at processen skubbes i gang at de medarbejdere, som skal gennemføre forandringerne, tager den nye praksis til sig Sarah Fraser (2007): Fremskynde spredning af god praksis

24 Hvordan implementeres en ny praksis? Herudover er det vigtig med fokus på: Timing Relevans Ledelsesopbakning Kommunikation I den rette form og på rette tid Fordi du sidder med masterplanen, kender andre den ikke! Hvornår lykkes implementering? Når forandringerne: er relativt fordelagtige en forbedring af tidligere praksis er forenelige med den øvrige praksis er enkle og lette at iværksætte er enkle at afprøve giver mulighed for at observere forandringen og dens indvirkning på praksis og organisationen Rogers (1995): The Diffussion of Innovations

25 den typiske måde at standardisere processer på Planlægge Planlægge Planlægge Planlægge Godkende Ved skrivebordet Den virkelige verden Implementere Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008) Oversættelse: Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland tilpasning af forandringer til den lokale kontekst Planlægge Godkende Hvis nødvendigt Ved skrivebordet Den virkelige verden Teste og modificere Teste og modificere Teste Teste og og modificere modificere Implementere Reinertsen, Bisognano & Pugh (2008) Oversættelse: Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

26 Nyttige links

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Elevens egen vurdering /evaluering

Elevens egen vurdering /evaluering Elevens egen vurdering /evaluering Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter

Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter Evaluering af forebyggelsesog sundhedsfremmeprojekter 2 0 0 7 Evaluering af forebyggelses- og sundhedsfremmeprojekter Manuskript: Andreas Christensen, Line-by-Line Redaktion: Mette Lolk Hanak, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater

EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater 2005 25. oktober kl. 17-20 EVALUERING evaluering af evalueringskulturen Fælles drøftelse i storteamene Fællesgørelse af aftenens drøftelser på møder og referater H. C. ANDERSEN SKOLEN Evalueringskultur

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler

Skriftlighed. Hvad er god evalueringskultur? 6. virkemidler og gode eksempler Evalueringspraksis Vester Mariendal skole v. skoleleder Grethe Andersen Vi gennemfører årligt trivselsundersøgelser (termometeret) og følger op med klassekonferencer. Nationale test anvendes som pædagogisk

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Undervisningsevaluering anno 2007 som karikatur eller vision?

Undervisningsevaluering anno 2007 som karikatur eller vision? Torben Spanget Christensen. Oplæg til konferencer for undervisningsministeriet om formativ evaluering d. 25. april (Århus) og d. 27. april (Slagelse) 2007. Indledning 2005-reformen af de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere