Evaluering på Mulernes Legatskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering på Mulernes Legatskole"

Transkript

1 Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af disse evalueringer er skriftlig. Evalueringen anvendes til at justere undervisningens niveau, form m.v. i forhold til elevernes faglige formåen og læringsstile. 2. Den første formative undervisningsevaluering skal være afholdt senest november. Den anden undervisningsevaluering skal være afholdt senest marts. 3. Konklusionerne på evalueringerne skal i skriftlig form deles mellem læreren og klassen. Faglæreren opbevarer resultaterne af evalueringerne gennem hele holdets forløb. 4. Teamet informerer eleverne om retningslinjerne for undervisningsevaluering og holder sig løbende orienteret om denne. Derudover oprettes der på lærerkonferencen et skema hvor lærerne angiver afholdt evaluering. 5. Større projekter, tværfaglige forløb og lignende evalueres særskilt. Elevevaluering i STX og HF 1. På A- og B-niveauhold afholdes i 1.g en obligatorisk formativ samtale med alle elever senest d. 1. februar. I 2. og 3.g tilbydes eleverne en sådan samtale. På C-niveauhold skal alle elever tilbydes en formativ samtale i forbindelse med første karakter. Læreren har pligt til at udtage relevante elever til samtale. Ved karaktergivninger anbefales det at benytte kommentarfeltet. 2. Ved anden karaktergivning tilbydes eleverne en formativ samtale. Denne samtale afholdes senest en måned efter anden karaktergivning. 3. Eleverne tilbydes i 1.g udover elevsamtalerne ligeledes en forældrekonsultation, der kan træde i stedet for den første karaktersamtale, hvis eleverne ønsker dette. 4. Eleverne kan efter ønske få en formativ samtale udenfor de nævnte perioder. 5. Alle elevsamtaler foregår med udgangspunkt i et evalueringsskema eleven forlods har besvaret. Eleverne er forpligtede på at udfylde evalueringsskemaet inden samtalernes afholdelse. 1

2 Evalueringsmetoder 1. Undervisningsevaluering a. Tænk Team Del. Bilag 1 b. Spørgeskema som er skrevet ind i Lectio og klar til brug. Bilag 2 c. Den hurtige tavle. Bilag 3 d. Delphi, evt vha Google-docs. Bilag 4 e. Links til flere metoder. Bilag 5 2. Elevevaluering. Formative elevsamtale a. Dartskive / Elevens skydeskive. Bilag 6 b. Forventning og resultat. Bilag 7 c. Spørgeskema om egen indsats med efterfølgende elevsamtale. Bilag Evaluering af gruppens samarbejdet benyttes kun ved længere gruppearbejde. Bilag 9 2

3 BILAG Bilag 1 1-a. Tænk Team Del Eleverne sættes i 4 mandsgrupper (det kan blive nødvendigt med 3 eller 5) Gerne med nogle, de har arbejdet sammen med under forløbet/projektet. Hver gruppe udstyres med et A3-ark, der er inddelt som nedenfor: 1. I en afsat tidsperiode tænker eleverne hver isæt over forløbet og skriver kommentarer og udsagn ned i sit eget felt i kanten af papiret. Man kan enten uddele spørgsmål, man vil have besvaret eller give det fri. 2. Når tiden er gået, skal eleverne snakke udsagnene igennem. Efter tur nævner eleverne et af deres udsagn. Hvis alle er enige, skrives det i koncensus-feltet i midten. Igen sætter der en afgrænset tidsperiode til arbejdet. 3. Alle grupper rejser sig og nævner efter tur et af punkterne fra koncensus-feltet. Man sætter et mærke, hvis en af de andre grupper har nævner noget, man selv har på sit papir, så man undgår gentagelser. Når alle udsagn på ens ark er nævnt, sætter gruppen sig ned. Man fortsætter, til alle grupper er færdige. Efterfølgende samler læreren arkene sammen, og skriver tingene fra koncensusfelterne sammen i et dokument, der deles med eleverne. Der er også ekstra bonusinformationer til læreren i form af de kommentarer, som ikke nåede koncensusfeltet. 3

4 Bilag 2 1-b. Spørgeskema Nedenstående spørgeskema ligger i Lectio og kan rettes til, som ønsket af den enkelte bruger. Spørgeskemaet ligger under skabeloner med titlen Evaluering af forløb 1 Evaluering af forløbet i... Du skal nu evaluere vores forløb i Progression i undervisningen Hvordan vurderer du tempoet i underviserens gennemgang af lektien? for hurtigt hurtigt acceptabelt langsomt for langsomt 1.2 Lektiegennemgang Hvordan synes du underviseren forklarer lektien? for dårligt lidt for overfladisk godt for grundigt 4

5 1.3 Nyt spørgsmål Hvordan vurderer du generelt set lektiernes omfang? meget omfattende omfattende acceptabel i underkanten alt for lidt 1.4 Lektiens sværhedsgrad Hvordan vurderer du lektiens sværhedsgrad? meget svært svært acceptabelt let meget let 1.5 Lektier Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på lektier om ugen i dette fag (eksklusiv afleveringer)? 0-1 time 1-2 timer 2-3 timer Mere end 3 timer 5

6 1.6 Undervisningens sværhedsgrad Hvordan vurderer du undervisningens sværhedsgrad? Alt for let Lidt for let Passende Lidt for svært Alt for svært 1.7 Arbejdsformer Blev arbejdsformerne varieret tilstrækkeligt? Ja Nogenlunde Nej 1.8 Arbejdsformer Hvilke arbejdsformer foretrækker du? Tavleundervisning Individuelt arbejde Pararbejde 6

7 Gruppearbejde Projektarbejde Andet (forklar under sidste spørgsmål) 1.9 Fagligt udbytte Hvordan vurderer du dit personlige faglige udbytte af undervisningen? meget godt godt acceptabelt dårligt meget dårligt 1.10 Egen indsats Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Meget lille indsats Lille indsats Middel indsats Stor indsats Meget stor indsats 7

8 1.11 Hvordan vurderer du læringsmiljøet i klassen? Overvej, om der er ro nok i klassen? Er det fysiske miljø OK? Er det sociale klima OK? 1.12 Afleveringsopgaver Hvor lang tid bruger du på afleveringsopgaverne i forhold til den tildelte elevtid? Meget mindre end elevtiden Mindre end elevtiden Ca det elevtiden angiver Mere end elevtiden Meget mere end elevtiden 1.13 Skriftlige afleveringer Hvordan vurderer du den skriftlige tilbagemelding, underviseren giver til dine skriftlige afleveringer? meget god god acceptabel dårlig meget dårlig 1.14 Skriftlige afleveringer Benytter du underviserens skriftlige tilbagemeldinger, når du laver den efterfølgende skriftlige 8

9 aflevering? altid ofte af og til sjældent aldrig 1.15 Øvrige kommentarer Har du øvrige kommentarer til undervisningen, kan du skrive dem her. Bilag 3 1-c. Den hurtige tavle Tavlen inddeles i to dele. Den ene del har overskriften Hvad var godt ved det forløb som netop er afsluttet, det andet felt har overskriften hvad var mindre godt ved det netop afsluttede forløb. Tavlen kan eventuelt deles i et tredje flet med overskriften Hvad kunne der ønskes i fremtidige forløb. Læreren forlader lokalet. Eleverne skriver sætninger på tavlen og bliver enige om det relevante i det der står på tavlen. Læreren vender tilbage og får eventuelt afklaret punkter som er uklare. Bilag 4 1-d. Delphi 9

10 Fagets faglige mål Alle får et skema, hvor de skriver tre gode ting, samt tre ting, der kan forbedres ved det undervisningsforløb, der ønskes evalueret. Skemaerne cirkulerer simultant på holdet i samme retning (eventuelt kan læreren give signal, når arkene skal sendes videre), og alle tager stilling til hinandens udsagn ved at sætte en streg ud for de udsagn, de er enige i. Den skriftlige del af evalueringen stopper, når eleverne sidder med deres eget skema igen. Herefter optæller eleverne stregerne og resultaterne diskuteres. Denne debat kan foregå på forskellig vis. En mulighed er, at læreren beder om alle udsagn, der har fået mere end xx streger. Læreren noterer disse udsagn på tavlen. Det drøftes, hvordan de gode ting kan fastholdes i de kommende forløb og hvordan de mindre gode ting kan forbedres. Alternativt kan alle elever skrive ind i det samme dokument ved hjælp af Google-docs Bilag 5 1-e. Links til flere evalueringsmetoder Bilag 6 Evalueringsskydeskiven Hvordan opfylder du - ifølge dig selv - følgende udsagn? 10

11 FAGLIGE MÅL 1: Udfyldes inden arket uddeles FAGLIGE MÅL 2: Udfyldes inden arket uddeles FAGLIGE MÅL 3: Udfyldes inden arket uddeles Beskrivelse: 11

12 Denne evalueringsform lægger op til, at eleven selv giver en vurdering af i hvor høj grad hun/han lever op til faglige og/eller andre mål, som er formuleret af læreren. I denne udgave opereres der med 4 forskellige faglige mål. Dette antal kan selvsagt ændres blot man ændrer figuren. Meningen med evalueringsformen er, at den skal fungere som afsæt for en samtale i forbindelse med karaktergivning eller i andre sammenhænge hvor der gennemføres elevsamtaler. Sociale og personlige kompetencer kan også evalueres vha. denne evalueringsform og dette vil ofte ske tidligt i elevens uddannelsesforløb. Det er et hurtigt og overskueligt redskab i forbindelse med elevsamtaler, der kan give basis for en samtale om elevens opfyldelse af og forståelse for de kompetencemål, der arbejdes med, og underviserens opfattelse af samme. Bilag 7 2-b. Forventning og resultat Eleven bruger 5-10 min på at skrive forventninger til næste karaktergivning ned. Disse forventninger kan f.eks. være inspireret af: - Vil du række hånden mere op i timerne? - Vil du fremlægge oftere? - Hvad vil du stræbe efter af karakter næste gang? - Vil du involvere dig mere i gruppearbejde - Vil du være mindre på Facebook (eller andet) i timerne? - Vil du forberede dig til hver time? Læreren får disse papirer. Kort tid efter næste karaktergivning får eleverne deres papirer tilbage, og skal nu bruge 5-10 min til at sammenligne forventningerne med resultaterne. Dernæst skrives nye forventninger ned. Og processen gentages. Såfremt forventninger og resultater ikke stemmer overens, kan eleven opsøge læreren til en samtale, til det formål i samarbejde at sætte nye og mere realistiske mål for eleven. Bilag 8 2- c. Spørgeskema om egen indsats med efterfølgende elevsamtale 12

13 Nedenstående spørgeskema ligger i Lectio og kan rettes til, som ønsket af den enkelte bruger. Spørgeskemaet ligger under skabeloner med titlen Evaluering af egen indsats med efterfølgende elevsamtale Evaluering af et undervisningsforløb Formålet med dette skema er at evaluere undervisningen, og få jeres tilkendegivelser af, hvad der fungerer godt/mindre godt og hvilke justeringer, der er nødvendige for at gøre undervisningen bedre. Timerne Hvordan synes du helt generelt, timerne har været? Meget gode Gode OK Mindre gode Dårlige Fagligt niveau Hvordan vurderer du generelt det faglige niveau i timerne? Alt for let Lidt for let Passende Lidt for svært Alt for svært 13

14 Fagligt niveau Kommentarer til det faglige niveau Forløb, indhold, materialer Hvordan vurderer du generelt undervisningen og de forløb, vi har arbejdet med? (sæt gerne flere x) svære lette relevante spændende kedelige mærklige sjove interessante Forløb, indhold, materialer Kommentarer til emner og materialer, vi har arbejdet med Lektier Hvor lang tid bruger du i gennemsnit på lektier til hver gang? Under 15 minutter 14

15 15-30 minutter minutter minutter Mere end 1 time Jeg laver aldrig lektier i faget Lektier Beskriv hvor tilfreds du er med din egen forberedelse til timerne - og hvad du evt. kan gøre bedre Egen indsats Hvordan vurderer du din egen indsats i undervisningen? Meget lille indsats Lille indsats Middel indsats Stor indsats Meget stor indsats Hvordan vurderer du læringsmiljøet i klassen i timerne? Overvej, om der er ro nok i undervisningen? Er det fysiske miljø OK? Er det sociale klima OK? Er der nogle forhold, læreren kan påvirke i positiv retning? Øvrige kommentarer 15

16 Har du øvrige kommentarer til undervisningen, kan du skrive dem her: Bilag 9 3. Evaluering af gruppens samarbejdet benyttes kun ved længere gruppearbejde Eleverne sidder i grupperne og giver hinanden positiv feedback omkring den enkelte elevs kompetencer i forbindelse med gruppearbejdet. Dette kan for eksempel gøre ved at alle siger 2 gode ting til sidemanden til højre for en. Inspiration til nyttige kompetencer, der kan nævnes her: ud Kreativitet evnen til at fortolke en opgave selvstændigt, udvikle på ideer og vælge de bedste Samarbejdskompetence evnen til at arbejde sammen med mennesker, være rummelig og bevidst påtage sig forskellige roller i samarbejdet opgave Navigationskompetence evnen til at se, hvilken viden der skal indsamles for at løse en Handlekompetence evnen til at få ting til at ske og modet til at løbe en risiko 16

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 3 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere