Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )"

Transkript

1 Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som defineret nedenfor) i at efterleve nærværende vilkår og betingelser ( Regler ) og i at være bundet af Arrangørens beslutninger mht. fortolkningen af disse Regler og på anden vis i relation til Konkurrencen. Deltagere, som ikke efterlever Reglerne, vil ikke være berettiget til at vinde Præmierne (som defineret nedenfor). Nærværende Regler gælder for Deltagere (som defineret nedenfor) fra Danmark ("Territoriet ). Læs venligst Reglerne omhyggeligt: 1. Berettigelseskrav Konkurrencen er åben for enkeltpersoner, som har bopæl i Storbritannien, New Zealand, Frankrig, Tyskland, Spanien, Belgien, Holland, Luxembourg, Norge, Sverige, Danmark eller Australien ( Territorierne ), og som er Berettigede (se definition nedenfor i stk. 15). Disse enkeltpersoner skal også have en gyldig Facebook-konto ( Deltagerne ). Konkurrencen begynder kl. 12:00 GMT d og slutter kl. 23:59 d ( Konkurrenceperioden ). 2. Sådan Deltager Man Intet køb er nødvendigt for at kunne deltage i denne Konkurrence. Deltagere kan deltage i Konkurrencen ved at: i) besøge LEGO Batman 3: Beyond Gotham ( Spillet ) Facebook-kontoen ( Kontoen ); og ii) dele seks (6) billeder af Karakterkort, som er tilgængelige på Kontoen via Facebook s delingsværktøj og iii) besvare spørgsmålet på den relevante konkurrencewebside ( Webside ), hvor en sådan Webside bliver identificeret på Kontoen af Arrangøren ( Quizzen ) og iv) indsende Quizsvarene til Websiden og Kontoen ved at vælge den tydeligt identificerede indsendelsesknap på Websiden (et Bidrag, kollektivt Bidragene ). Ingen andre former for bidrag vil blive accepteret. Bidrag er begrænset til én pr. person. Deltagerne, om hvem det findes ud af, at de har anvendt flere forskellige Facebook-konti til at kunne indsende mere end et bidrag, vil blive diskvalificeret. Inden for (7) dage fra afslutningen af Konkurrenceperioden vil de Deltagere, hvis bidrag anses for at indeholde den mest spændende og kreative indgange ( Konkurrencevinder(e) ), blive udvalgt af Arrangøren eller en af Arrangørens agenter ( Udvælgelsesprocessen ). Med forbehold af ovenstående skal beslutningen om at fastslå Konkurrencevinderen være endelig og bindende. Med forbehold af accept i overensstemmelse med stk. 8.3 vil Konkurrencevinderne modtage Præmierne. 3. Præmier Konkurrencepræmierne indeholder én (1) hovedpræmie ( Hovedpræmien ), tyve (20) andenpræmier ( Andenpræmierne ) og halvtreds (50) tredjepræmier ( Tredjepræmierne ), som kan vindes på tværs af Territorierne som helhed: a. Vinderen af Konkurrencens Hovedpræmie vil modtage følgende:

2 En syv (7) dages rejse til Orlando, Florida, inkl.: i) Flybilletter til en familie på maks. fire (4) personer og ii) Hotelophold til en familie på maks. fire (4) personer (et værelse til deling) og iii) Morgenmad på ferien og iv) Transport mellem lufthavnen og hotellet og v) Shuttletransport mellem hotellet og LEGOLAND temaparken og vi) Billetter til en familie på maks. fire (4) personer til én (1) dag i LEGOLAND temaparken og vii) Rimelig rejseforsikring. b. Vinderne af Konkurrencens Andenpræmier vil hver modtage en (1) af tyve (20) eksemplarer af Spillet på en hvilken som helst udvalgt videospilsplatform (detailsalgspris 54,99). Andenpræmierne skal ikke være tilgængelige før offentlig frigivelse af Spillet i det territorium, hvor vinderen er bosiddende. c. Vinderne af Konkurrencens Tredjepræmier vil hver modtage en (1) af halvtreds (50) plakater med Spillet (værdi ca. 1). 4. Underretning af Konkurrencevinderen Konkurrencevinderne vil blive underrettet via direkte besked gennem Facebook fra Arrangøren inden for fjorten (14) dage fra og med udgangen af Konkurrenceperioden. Konkurrencevinderne skal bekræfte, at de accepterer Præmien i en til den adresse, der er anført i beskeden fra Arrangøren senest 48 timer efter modtagelse af underretningen om, at de er berettiget til en Præmie, og give Arrangøren et kontakttelefonnummer og adresse ( Bekræftende ). Konkurrencevinderne skal i den Bekræftende anføre oplysninger om en eventuel postadresse, hvortil den relevante Præmie skal sendes. Arrangøren vil informere Konkurrencevinderne om et eventuelt arrangement mht. indløsning af deres Præmie. 5. Vinderliste Navnet på hver enkelt Konkurrencevinder vil måske blive gjort tilgængelig på Kontoen efter Konkurrencens afslutning. Navnet/navnene på Konkurrencevinderen/-vinderne kan være tilgængelige efter anmodning. Send venligst frankeret kuvert med angivelse af egen adresse til: Lego Batman 3 Facebook Competition Warner Bros., Warner House, 98 Theobald s Road, London, WC1X 8WB, Storbritannien. 6. Arrangør Konkurrencen er arrangeret af Warner Bros. Entertainment UK Limited of Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, Storbritannien. For at administrere Konkurrencen må Arrangøren benytte sig af reklame og reklamebureauer ( Arrangørens Agenter ). 7. Prisvilkår 7.1 Præmierne er med forbehold af tilgængelighed. Arrangøren tager rimelige skridt til at sikre, at Præmierne er, som de er beskrevet i disse Regler. Men der kan ske ting, som gør uddelingen af Præmien upraktisk eller uhensigtsmæssig pga. uforudsete omstændigheder eller årsager, som ligger uden for Arrangørens kontrol. I en sådan situation må Arrangøren variere eller ændre Præmien for på den måde at levere et rimeligt alternativ af tilsvarende eller større værdi, og Arrangøren eller parter med tilknytning til Arrangøren skal ikke være erstatningsansvarlige i denne situation.

3 7.2 Der er ingen tilgængelige alternativer i form af kontanter eller kredit, og Præmierne kan ikke overdrages. 7.3 Hvis en Konkurrencevinder ikke bekræfter accept af Præmien inden for den påkrævede tidsperiode med den Bekræftende eller ikke efterlever Reglerne, vil vedkommende automatisk miste sin ret til at gøre krav på Præmien, og Arrangøren forbeholder sig ret til at uddele Præmien til en anden Deltager vha. samme Udvælgelsesproces, som er anført i stk Hvor det er relevant, vil Konkurrencevinderen/Konkurrencevinderne og/eller forældrene til eller værgerne for Konkurrencevinderen/Konkurrencevinderne skulle underskrive en Præmieacceptformular senest syv (7) dage efter udstedelse deraf. Hvis Præmieacceptformularen ikke returneres inden for den anførte tidsperiode, mistes retten til Præmierne. Berettigelse til Præmier kan være med forbehold af underskrivelse af Warner Bros. Præmieacceptformular (tilgængelig efter anmodning). 8. Promovering på Sociale Netværkssider Alle Deltagerne indvilliger i at efterleve vilkårene forbundet med enhver form for social netværksside, som benyttes til at deltage i Konkurrencen (inkl., men ikke begrænset til Facebook og Twitter) og til at efterleve alle sådanne siders fortrolighedspolitik. Bemærk venligst, at en hvilken som helst Konkurrence, der er arrangeret af Arrangøren, på ingen måde er sponseret, støttet eller administreret af eller forbundet med en sådan tredjeparts sociale netværksside. 9. Kvalifikation af Bidrag 9.1 Ikke berettigede eller svigagtige Bidrag er ugyldige. Alle Deltagere vil anses for at have bemyndiget Arrangøren og Arrangørens Agenter til at tjekke fuldstændigheden og nøjagtigheden af de oplysninger, de indsender med henblik på deltagelse. En Deltager, som har indsendt ufuldstændige, unøjagtige eller svigagtige oplysninger, vil automatisk blive diskvalificeret. Et Bidrag, som gør brug af stødende eller upassende sprog, vil automatisk blive diskvalificeret. 9.2 Arrangøren og Arrangørens Agenter er ikke ansvarlige for tabte, for sene eller fejladresserede Bidrag, for nogen som helst form for tekniske fejl eller fejl på hardware/software, for mistede eller utilgængelige netværksforbindelser eller for forfejlede, ufuldstændige, forvanskede eller forsinkede transmissioner eller eventuelle menneskelige fejl, som måtte finde sted i forbindelse med modtagelse eller behandling af Bidragene. 9.3 Brug af computerprogrammer og andre automatiske midler med henblik på deltagelse i Konkurrencen er forbudt og kan resultere i diskvalifikation af Deltageren. 9.4 Konkurrencen er ikke åben for Arrangørens eller Arrangørens Agenters medarbejdere eller leverandører, inkl. deres tilknyttede selskaber, datterselskaber, divisioner, eller nogen person, som direkte eller indirekte er involveret i organiseringen eller afviklingen af Konkurrencen eller dennes direkte familiemedlemmer. 9.5 I tilfælde af en tvist om identiteten af den person, som indsender et Bidrag, vil Bidraget blive anset for indsendt af den person, i hvis navn Facebook-kontoen er registreret på datoen for indsendelsen af Bidraget. 10. Publicy Efter Konkurrencen Konkurrencevinderen/-vinderne vil måske blive inviteret og indvilliger i at tage del i publicy efter Konkurrencen, som dette måtte blive anmodet om af Arrangøren. Ved at acceptere Præmierne giver Konkurrencevinderen/-vinderne tilsagn til, at Arrangøren må anvende dennes/deres navn/navne og fotografi(er) uden yderligere kompensation eller underretning til reklame-, promoverings- og merchandising-formål over hele verden i al evighed.

4 11. Brug af Personoplysninger 11.1 Medmindre andet er angivet i nærværende Regler, vil eventuelle personoplysninger, som indsamles som et led i Konkurrencen, kun blive benyttet af Arrangøren til administration af Konkurrencen Warner Bros. Fortrolighedspolitik vil ydermere finde anvendelse på alle personoplysninger, som Deltagerne indsender. Warner Bros. Fortrolighedspolitik kan ses på 12. Begrænsning af Erstatningsansvar Intet i nærværende Regler skal begrænse vores erstatningsansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores forsømmelighed eller for bedrageri eller svigagtige anbringender. Vi vil ikke være erstatningsansvarlige for et eventuelt tab eller en eventuel skade, du måtte lide som et resultat af din brug af serviceydelser eller varer, som ikke var (i) forudsigelige af dig og os på det tidspunkt, hvor du accepterede nærværende Regler og (ii) forårsaget af et brud på nærværende Regler. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab eller skade, som finder sted som en bivirkning til hovedtabet eller -skaden, og som du ikke kan forudsige (som f.eks. tab af mulighed). Vi er heller ikke erstatningsansvarlige over for dig for et eventuelt tab eller en eventuel skade, som du måtte lide, hvor vi ikke har misligholdt nogen juridisk omsorgspligt over for dig, eller hvor tabet eller skaden er en følge af, at du har forbrudt dig mod nærværende Regler. 13. Jurisdiktion og Lovvalg Nærværende Regler, håndtering af Konkurrencen og fortolkningen og håndhævelse af nærværende Regler vil eksklusivt blive reguleret og fortolket i overensstemmelse med Territoriets love. Deltagere underlægger sig uigenkaldeligt Territoriets domstoles eksklusive jurisdiktion. 14. Vilkårenes uafhængighed Hvis en domstol eller kompetent myndighed beslutter, at en eventuel af bestemmelserne i nærværende Regler er ugyldig, ulovlig eller uden mulighed for håndhævelse i et eller andet omfang, vil Reglen, kun i det omfang, blive udskilt fra de resterende Regler, som fortsat vil være gyldige. 15. Alder og Samtykke Deltagerne skal være atten (18) år eller derover for at kunne deltage i Konkurrencen (og dermed være Kvalificerede ). Deltagere under atten (18) år, som har fået tilstrækkeligt samtykke fra deres forældre til at deltage i Konkurrencen ( Samtykke ), er også Kvalificerede. Deltagere, som behøver Samtykke, vil efter angivelse af deres alder på Websiden og/eller Kontoen og efter at være blevet bedt derom opgive en adresse med henblik på kontakt med deres forælder eller værge ( Forælder ) i forbindelse med indsendelse af deres Bidrag til Konkurrencen på Websiden. Arrangøren vil kontakte Forælderen via den adresse ( en ), der er opgivet af Deltageren, for at informere Forælderen om Bidraget. Arrangøren vil medsende et link i en, hvorigennem Reglerne er tilgængelige. en vil desuden indeholde rimelige detaljerede oplysninger om Konkurrencen. I en vil der også være mulighed for Forælderen til at trække Bidraget tilbage. Hvis Forælderen ikke trækker det relevante Bidrag tilbage senest to (2) dage efter modtagelse af en, skal en sådan Forælder anses for at have accepteret nærværende Regler på vegne af Deltageren, inkl., men uden begrænsning til stk. 4.

5 16. Generelle Betingelser Arrangøren er ikke ansvarlig for mistede, for sene, ufuldstændige, unøjagtige, stjålne, forkert adresserede, ikke leverede eller forvrængede data, s, online eller sendte bidrag eller for mistet, forstyrret eller utilgængeligt netværk, mistet, forstyrret eller utilgængelig server, Internetserviceudbyder (en ISP ), webside eller andre forbindelser, tilgængelighed eller fejlkommunikation eller fejlet computer, satellit, telefon- eller kabeltransmission, linjer, eller teknisk fejl eller rodede, forvrængede, forsinkede eller forkert adresserede transmissioner eller fejl ved eller vanskeligheder med computerhardware eller -software, eller andre fejl eller vanskeligheder af enhver form med relation til eller i forbindelse med Konkurrencen. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for: (i) (ii) (iii) eventuelle ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, uanset om disse er forårsaget af brugere på siden, uautoriseret ændring af oplysninger, hacking eller af en form for udstyr eller programmering forbundet med eller benyttet i Konkurrencen; og/eller skade på en computer med relation til eller som følge af deltagelse i denne Konkurrence eller download af materialer fra eller brug af websiden. Deltagere, som på uautoriseret vis ændrer ved eller misbruger aspekter af Konkurrencen eller websiden, eller som krænker nærværende Regler, som dette udelukkende fastsættes af Arrangøren. Sådanne Deltagere vil blive diskvalificeret, og det relevante Bidrag vil blive ugyldigt. Arrangøren forbeholder sig efter eget skøn ret til at suspendere, modificere eller ophæve Konkurrencen, skulle en hvilken som helst del af Konkurrencen efter Arrangørens mening være kompromitteret af virus, orme, bugs, uautoriseret menneskelig indblanding eller af andre årsager, som efter Arrangørens mening ødelægger eller forringer administrationen af, sikkerheden ved, retfærdigheden eller den korrekte håndtering af Konkurrencen eller indsendelse af Bidrag. Hvis Konkurrencen ophæves, vil Arrangøren udvælge den potentielle Konkurrencevinder iht. stk. 2 i nærværende Regler. Hvis der er en tvist om identiteten af et Onlinebidrag, vil eventuelle præmier blive uddelt til den autoriserede indehaver af den adresse, der blev opgivet i den Bekræftende , og han/hun skal efterleve nærværende Regler. Den autoriserede indehaver er den person, som har fået e- mail adressen tildelt af en ISP, en onlineserviceudbyder, eller anden organisation, som er ansvarlig for det tilknyttede domæne. 17. Kontakt Os Hvis du har eventuelle forespørgsler om den måde, hvorpå Konkurrencen bliver administreret, hvordan dine data benyttes af Arrangøren, og/eller skal du have os til at fjerne din adresse fra vores systemer, bedes du kontakte: European Business and Legal Affairs, Warner Bros, Warner House, 98 Theobald s Road, London WC1X 8WB, tlf.: +(0) , Warner Bros. Ent. Alle Rettigheder Forbeholdes

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation.

1.4 Først ved modtagelsen af din betaling vil vi begynde at behandle din reservation. Hvem er vi: I Danmark er vi Lowcostholidays.dk og drives af Lowcostholidays Ltd, en del af Lowcosttravelgroup, beliggende på Suite 4, Sussex House, London Road, East Grinstead, West Sussex RH19 1HH. Vor

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS

Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS Bekendtgørelse og almindelige vilkår og betingelser for unitedprint.com Danmark ApS A. Kundeoplysninger I. Information om udbyderen Unitedprint.com Danmark ApS ( UP ) Arne Jacobsens Allé 7 DK-2300 København

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en

Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en Brugerbetingelser vedr. CATSJ App en 1. Vedtagelse af betingelser 1.1. Disse betingelser (herefter benævnt "Betingelserne") for brug af CATSJs applikation (herefter benævnt "App en") regulerer forholdet

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt.

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler:

Nærværende betingelser og vilkår finder anvendelse på ethvert forhold vedrørende Gobike A/S (herefter benævnt Gobike ) udleje af by- og pendlercykler: Almindelige betingelser og vilkår gældende for Gobike A/S Banegårdspladsen 5 1570 København V CVR-nr. 34 72 76 43 E-mail: info@gobike.dk Phone: (+45) 88 82 64 98 Nærværende betingelser og vilkår finder

Læs mere

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel)

Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) Samsungs generelle købsbetingelser for forbrugere (e-handel) 2012-10-12 Disse generelle købsvilkår ( Købsbetingelser ) gælder for samtlige forbrugeraftaler om køb, som du indgår om med Samsung Electronics

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

ZIN medlemskabs- og licensaftale

ZIN medlemskabs- og licensaftale ZIN medlemskabs- og licensaftale Denne medlemsskabs- og licensaftale ("Aftale") er aftalt og indgået mellem Zumba Fitness, LLC ("Zumba") og dig ("Instruktør") og skal anses for at være trådt i kraft på

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio

NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio NORTON-LICENSAFTALE Norton Studio VIGTIGT: LÆS VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE LICENSAFTALE ("LICENSAFTALE") OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR SOFTWAREN TAGES I BRUG (SOM DEFINERET NEDENFOR). SYMANTEC CORPORATION,

Læs mere

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013

Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 Forretningsbetingelser Dansk maj 2013 1. Indledning 1.1 Formål Disse forretningsbetingelser indeholder de vilkår, som gælder for Bird & Bird Advokatpartnerselskabs levering af ydelser til klienter. Disse

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere