Officielle regler for udlodning:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Officielle regler for udlodning:"

Transkript

1 1. Denne præmieudlodning er et reklametilbud fra Ford Motor Company Limited ( Sponsoren ) og er omfattet af engelsk lovgivning. Deltagelsen er gratis og kræver ikke indskud. 2. Udlodningen er ikke betinget af køb af varer eller tjenesteydelser. 3. Deltagere skal være fyldt 18 år. 4. Deltagere i præmieudlodningen skal være indforstået med de vilkår, der fremgår af de officielle regler for udlodningen ( Officielle regler ), som kan ses nedenfor. De officielle regler omfatter ansvarsbegrænsninger og kræver, at deltageren samarbejder om udøvelsen af udlodningen. 5. Sidste frist for deltagelse er 31. december De fuldstændige oplysninger findes under Officielle Regler. 7. I tilfælde af spørgsmål Maritz (den administratoren) kan kontaktes på den adresse, der er anført i officielle regler. Officielle regler for udlodning: 1. Udlodningsperiode: Udlodning finder sted hver måned i perioden fra 1. januar 2011 kl GMT til 31. december 2015 kl GMT ( Udlodningsperioden ). Den månedlige udlodning starter kl GMT på den første dag i den pågældende måned og slutter kl GMT på månedens sidste dag ( Månedlig udlodningsperiode ). Uret på sponsorens websted er den officielle tid for udlodningen uanset formål. 2. Deltagelse: Udlodningen sker på internettets World Wide Web og er kun åben for: (a) personer, der er lovligt fastboende i Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Grækenland, Irland, Ungarn, Holland, Portugal, Slovenien, Spanien, Schweiz, Norge, Storbritannien, som er (b) mindst 18 år eller ældre (hvis myndighedsalderen i det land, de bor i, er højere) og (c) som modtager en eller bogstav fra sponsoren, hvori de inviteres til at deltage i en online-spørgeundersøgelse i udlodningsperioden. Ansatte, funktionærer, direktører og bestyrelsesmedlemmer eller repræsentanter for sponsoren og administratoren, deres respektive moderselskaber, datterselskaber, reklame-, design-, webdesign-, webhostingfirmaer, juridiske rådgivere og PR-bureauer samt enhver, der er tilknyttet produktionen eller distributionen af denne udlodning ( udlodningsenheder ), og deres nærmeste familie (ægtefælle, forældre, børn, søskende og disses ægtefæller, uanset hvor de bor) og/eller medlemmer af deres husstand, kan ikke deltage eller vinde præmier. 3. Sådan deltager du: Udlodningen sker elektronisk via internettet. Deltagere, der har modtaget en invitation fra sponsoren til at deltage i onlinespørgeundersøgelsen i udlodningsperioden, kan tilmelde sig udlodningen online via linket, der fremgår af invitationen, ved at indtaste det 11-cifrede adgangsnummer, der står på invitationen, og udfylde spørgeskemaet (og angive de ønskede kontaktoplysninger) inden udgangen af udlodningsperioden. Når man har udfyldt spørgeundersøgelsen, deltager man i udlodningen i forbindelse med spørgeundersøgelse ved at klikke på det pågældende link. Inden man kan blive godkendt som deltager, skal man læse og acceptere de officielle regler og sponsorens og administratorens politik om fortrolige oplysninger. Man kan kun deltage én gang. Deltagelse, der er i strid med de officielle regler, er ugyldig og kan

2 ikke udløse præmier. Online-tilmelding skal ske personligt fra en separat computer og kan ikke ske via fuldmagt eller andre elektroniske/automatiserede midler, såsom script, robot, makro eller tilsvarende software eller program. Sponsoren har eneret på alle tilmeldinger, og disse vil ikke blive returneret, ligesom modtagelsen af dem ikke vil blive bekræftet. Alle dobbelte tilmeldinger vil blive frasorteret. Bevis på at man har besvaret en spørgeundersøgelse eller har anvendt et link er ikke bevis på modtagelse. Vi kan ikke drages til ansvar for forsinkede eller bortkomne tilmeldinger. 4. Udtrækning af vindere: Der vil blive udtrukket én (1) "storpræmie" og 50 "førstepræmier" op til 15 dage efter hver månedlig udlodningsperiodes afslutning ved vilkårlig lodtrækning blandt alle gyldige tilmeldinger, der er modtaget i den pågældende månedlige udlodningsperiode. Vinderne af førstepræmierne vil få tilsendt deres præmie på den adresse, som de har oplyst ved tilmeldingen til præmieudlodningen inden for tre til fire uger efter lodtrækningen. Præmierne sendes med det lokale postvæsen. Den potentielle vinder af storpræmien vil få besked inden for [femten (15)] dage efter lodtrækning via til den -adresse, der er oplyst ved tilmeldingen til præmieudlodningen. Meddelelsen om storpræmien vil være vedlagt et Deltagercertifikat og en Ansvarsfritagelse, som skal udfyldes og sendes til administratoren inden for tredive (30) dage fra meddelelsesdatoen. Hvis Deltagercertifikatet og Ansvarsfritagelsen ikke returneres inden for fristen, vil det blive betragtet som en uigenkaldelig frasigelse af præmien over for sponsoren, og en ny vinder vil blive udtrukket ved vilkårlig lodtrækning. Ved at udfylde, underskrive og returnere Deltagercertifikatet og Ansvarsfritagelsen bekræfter vinderen af storpræmien, at han/hun (i) opfylder de officielle regler, (ii) fritager sponsoren, dennes associerede selskaber og datterselskaber, administratoren, dennes associerede selskaber og datterselskaber samt deres respektive reklame- og PR-bureauer for alle krav, forlangender, erstatninger og søgsmål som følge af, at han/hun har accepteret præmien, og (iii) giver tilladelse til, at sponsoren og administratoren, ifølge deres skøn, til enhver tid må offentliggøre eller på anden måde anvende globalt og i reklameøjemed præmievinderens navn, adresse, foto, såfremt et sådant er fremsendt af vinderen, stemme og kommentarer uden nogen form for kompensation, uanset om det anvendes af sponsoren eller administratoren eller disses respektive reklamebureauer, medmindre dette er forbudt i henhold til lovgivningen. Vinderen af storpræmien får tilsendt sin præmie på den adresse, han/hun har oplyst, [inden for fire til seks uger] efter at vinderen af storpræmien er fundet. Præmien sendes med det lokale postvæsen. 5. Antal, præmier, omtrentlig værdi samt vinderchancer: (1) "storpræmie": Et værdibevis på dkr. 18,500.00,- (50) "førstepræmier": Et værdibevis på dkr 370,- Værdibeviserne kan indløses i en anerkendt detailforretning, som sponsoren vælger blandt følgende: Amazon. Vinderchancer: Afhænger af det samlede antal modtagne spørgeundersøgelser i den pågældende månedlige udlodningsperiode. Sponsoren udsender cirka invitationer til at deltage i spørgeundersøgelsen i hver månedlig udlodningsperiode. 6. Generelt:

3 Udlodningen varetages af administratoren, som fungerer som uafhængig dommerkomité, og sponsoren, hvis beslutninger er endelige og juridisk bindende. En deltager eller vinder har ikke ret til at bestride sponsorens and den uafhængige dommerkomités beslutninger i forbindelse med udlodningen eller fortolkningen af de officielle regler eller afgørelsen af en deltagers ret til at deltage. Der vil ikke være nogen korrespondance undtagen med de udtrukne præmievindere. Ved at deltage i udlodningen accepterer man at være bundet af de officielle regler. Sponsoren kan på intet tidspunkt drages til ansvar for manglende adgang til internettet eller for clickthrough, der ikke virker, uanset om det skyldes tekniske problemer, problemer med hardware, software, telefon, internet, virus eller netværk, eller for forsinkelser, fejl eller fejlfunktion, uanset årsag, herunder, men ikke begrænset til, tab af eller utilgængelig netværksforbindelse, mislykkede eller ikkegennemførte overførsler eller overførsler via computer med snydekoder eller telefon, postale fejl eller strejker, typografiske fejl eller systemfejl, herunder menneskelige fejl, men ikke begrænset til fejl begået af sponsorens repræsentanter, hvis disse har indtastet ukorrekte oplysninger i sponsorens computersystemer, uanset hvilket, eller ved force majeure. Sponsoren kan ikke drages til ansvar for beskadigelse af deltagerens eller en anden persons/enheds computer eller hardware, software eller kommunikationsnet, uanset årsag. Sponsoren forbeholder sig ret til at annullere/stoppe, ændre eller suspendere udlodningen, hvis ifølge sponsorens skøn denne mener, at udlodningens integritet er blevet eller kan blive kompromitteret, eller hvis udlodningen ikke kan forløbe som planlagt, herunder force majeure eller andre hændelser, som sponsoren ikke er herre over. Vinderne vil blive udtrukket blandt alle gyldige modtagne tilmeldinger frem til annullerings-/ophørstidspunktet. Sponsoren forbeholder sig ret til at diskvalificere deltagere fra deltagelse i udlodningen, hvis han, ifølge eget skøn, vurderer, at deltageren ikke opfylder de officielle regler. Uden undtagelse vil en deltager blive diskvalificeret fra deltagelse, ifølge sponsorens skøn, hvis deltageren (i) forsøger at deltage i udlodningen på anden vis end hvad der er beskrevet i de officielle regler, eller (ii) afgiver oplysninger, der er unøjagtige eller falske, eller (iii) forstyrrer udlodningen eller omgår vilkårene og betingelserne i de officielle regler eller (iv) handler på en usportslig eller forstyrrende måde eller har til hensigt at genere, misbruge, true eller chikanere en anden person. OBS! ETHVERT FORSØG FRA EN DELTAGER PÅ MED OVERLÆG AT BESKADIGE ET WEBSTED ELLER UNDERGRAVE UDLODNINGENS LOVLIGE UDFØRELSE ER I STRID MED STRAFFERETLIGE OG CIVILRETLIGE LOVE OG VED SÅDANNE FORSØG FORBEHOLDER SPONSOREN SIG RET TIL AT KRÆVE ERSTATNING FRA DELTAGEREN I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET. Kun de præmier og de beløb, der fremgår af de officielle regler, vil blive udloddet. Retten til at modtage en præmie kan ikke overdrages, og præmien kan ikke byttes til andet eller overføres, undtagen af sponsoren, som forbeholder sig ret til at erstatte en præmie med en anden af samme eller højere værdi. Sponsoren har ret til at konvertere præmien til den valuta, der er gældende i den retskreds, hvori en vinder bor, til en omvekslingskurs, der alene fastsættes af sponsoren. Hvis en præmie eller en præmiemeddelelse returneres som følge af, at den er uanbringelig, er den potentielle vinder diskvalificeret, og en anden vinder vil blive udtrukket ved vilkårlig lodtrækning. 7. Overensstemmelse med lov Hvis en udlodningsbestemmelse skønnes at være i strid med føderale, statslige eller lokale love, regler eller forskrifter, skal den ændres til at blive i overensstemmelse med sådan lov. Alle andre bestemmelser forbliver i kraft og gyldige. Hvis sponsoren som følge af gældende føderale, statslige eller lokale love, regler og forskrifter eller fra et administrativt organ bliver pålagt at stoppe udlodningen i en retskreds, forbeholder sponsoren sig ret til at (i) stoppe udlodningen i retskredsen i sin helhed, og/eller (ii) annullere og fjerne de deltagere fra deltagelsen i udlodningen, der bor i retskredsen, uden at skulle betale bod og uden forpligtelser over for deltagerne i udlodningen.

4 Alle skatter og afgifter er vinderens ansvar. 8. Ansvarsfraskrivelse Sponsorens manglende eller for sen udøvelse af ret, mulighed eller privilegium i henhold til de officielle regler skal anses som en fraskrivelse heraf. Ansvarsfraskrivelse for så vidt angår en bestemmelse i de officielle regler eller en parts rettigheder eller forpligtelser i henhold til de officielle regler har ikke retsvirkning, medmindre det sker skriftligt og er underskrevet af den part, der giver afkald på overensstemmelse, og en sådan ansvarsfraskrivelse har kun virkning i det konkrete tilfælde og til det specifikke formål, der er angivet skriftligt. 9. Erstatning Ved sin deltagelse i udlodningen fritager en deltager udtrykkeligt udlodningsenhederne under ét for ethvert ansvar (herunder salærer og andre udgifter til advokat og ekspertbistand), og forpligter sig til at holde dem skadesløse i forbindelse med (1) deltagelse i udlodningen og (2) modtagelse og brug/misbrug af præmien, herunder uden undtagelse ethvert ansvar for tingsskade, tilskadekomst eller død ved brug/misbrug af præmien. Ved at acceptere en præmie fraskriver præmievinderen sig retten til (1) at kræve dækket eventuelle udgifter i forbindelse med gevinsten eller udgifter i forbindelse med verificering, indløsning eller transport forbundet med indløsning af præmien og (2) kræve udgifter dækket (herunder advokatsalærer og udgifter) i forbindelse med indløsning af præmien (herunder rejseudgifter). Intet i disse officielle regler begrænser eller udelukker en part fra erstatningsansvar i forbindelse med (a) død eller personskade, der skyldes den pågældende parts forsømmelighed eller (b) svindel. 10. Ansvarsbegrænsning SPONSOREN TILBYDER PRÆMIEUDLODNINGEN SOM DEN ER OG FOREFINDES. SPONSOREN ERKLÆRER ELLER GARANTERER IKKE, AT UDLODNINGEN ELLER DEN DERMED FORBUNDNE TEKNOLOGI: (I) ER SIKKER ELLER IKKE BLIVER AFBRUDT, (II) ER FRI FOR FEJL, MANGLER ELLER UNØJAGTIGHEDER ELLER (III) OPFYLDER EN DELTAGERS KRAV ELLER AT ALLE KAN DELTAGE. SPONSOREN FREMSÆTTER INGEN GARANTIER MED UNDTAGELSE AF GARANTIER, DER ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE REGLER, OG FRASKRIVER SIG HERMED ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNINGER GARANTIER OM EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHED OG IKKE-KRÆNKENDE INDHOLD. SPONSOREN KAN IKKE DRAGES TIL ANSVAR AF EN DELTAGER ELLER TREDJEPART FOR FØLGESKADER, HÆNDELIGE SKADER, INDIREKTE, PØNALE ELLER SÆRLIGE SKADER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE, MISTEDE DATA ELLER TAB AF GOODWILL), UANSET OM DET ER I KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT ELLER ANDEN JURIDISK TEKST, SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED UDLODNINGEN, UANSET HVILKET GRUNDLAG DER LÆGGES TIL GRUND, EJ HELLER HVIS MULIGHEDEN FOR AT SÅDANNE SKADER KUNNE OPSTÅ VAR OPLYST. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN SPONSORENS SAMLEDE ANSVAR SOM FØLGE AF OG I FORBINDELSE MED DISSE REGLER (HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING KRAV DER VEDRØRER NETTET) OVERSTIGE DE FAKTISKE UDGIFTER, SOM EN DELTAGER DIREKTE HAR PÅDRAGET SIG SOM FØLGE AF, AT SPONSOREN HAR HANDLET I STRID MED DISSE REGLER. NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE OVENNÆVNTE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR I FORBINDELSE MED HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENNÆVNTE KAN MULIGVIS IKKE VÆRE GÆLDENDE,

5 11. Markedsføring Ved at acceptere at modtage en præmie giver vinderen samtidig tilladelse til, at hans/hendes navn, by og land må fremgå af en liste over vindere. Udlodningsenheder kan ikke drages til ansvar for tekniske, billedmæssige, typografiske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i markedsføringsmateriale eller disse officielle regler. Dette tilbud må ikke mangfoldiggøres, genoptrykkes eller offentliggøres, uanset format, hverken helt eller delvis, uden sponsorens skriftlige tilladelse. 12. Databeskyttelse På vegne af sponsoren samler administratoren de personlige oplysninger, der oplyses i forbindelse med deltagelse i udlodningen. Administratoren optræder som databehandler og datakontrollør for og på vegne af sponsoren. De modtagne oplysninger vil udelukkende bliver brugt i forbindelse med administrationen af udlodningen og er underlagt sponsorens politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som kan læses ved at klikke på "Fortrolighedspolitik" på og administratorens fortrolighedspolitik, der kan læses ved at klikke på Fortrolighedspolitik på https://www.fordcvp.com/privacy/privacypolicy_dk.pdf. Oplysningerne om deltagerne benyttes af administratoren og sponsoren til følgende formål: (i) for at give deltagere mulighed for at deltage i udlodningen og (ii) til at informere deltagere om udlodningen (iii) og til at informere deltagere om eventuelle ændringer. Ved at deltage i udlodningen accepterer og anerkender personer bosiddende i Danmark, at deres personlige data vil blive overført og behandlet uden for EU, og at de derfor ikke vil være beskyttet af de samme databeskyttelseslove, som gælder inden for EU. Spørgsmål, kommentarer eller anmodninger vedr. beskyttelse af private oplysninger samt administratorens og sponsorens brug af personlige oplysninger kan rettes til Ford CVP Team, Maritz Research Limited, Artisan, Hillbottom Road, High Wycombe, Bucks, HP12 4HJ, United Kingdom. 13. Lovgrundlag Deltagerne er indforstået med, at enhver strid, ethvert krav og søgsmål som følge af eller i forbindelse med denne udlodning eller gevinsten samt alle spørgsmål vedrørende gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler er underlagt engelsk lov og skal løses individuelt og ikke ved kollektivt søgsmål, og udelukkende ved en kompetent domstol i England. 14. Ændringer Sponsoren/administratoren forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre disse officielle regler efter eget skøn. 15. Kontaktoplysninger Udlodningen er sponseret af Ford Motor Company Limited [Ford Motor Company Limited, Eagle Way, Brentwood, Essex, CM13 3BW, United Kingdom] og administreret af Maritz [Maritz Research Limited, Artisan, Hillbottom Road, High Wycombe, Bucks, HP12 4HJ, United Kingdom].

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA.

Sponsor: Fossil Group, Inc., dba Skagen Denmark, 901 S. Central Expressway, Richardson, Texas 75080 USA. SKAGEN Ønskeseddel Onsdagskonkurrence Officielle regler ÅBEN FOR LOVLIGE STATSBORGERE I DE 50 STATER I USA (INKLUSIVE WASHINGTON DC), TYSKLAND, STORBRITANNIEN, FRANKRIG, JAPAN, DANMARK, MEXICO, SOM ER

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK)

VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) VILKÅR OG BETINGELSER TIL PORSCHE DESIGN P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (DANMARK) NÆRVÆRENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR P 9981 HANDHELD REPARATIONSSERVICE (NÆRVÆRENDE AFTALE ) ER EN JURIDISK BINDENDE

Læs mere

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER

SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC TRUST NETWORK AFTALE FOR SIGNATURMODTAGERE VEDRØRENDE SSL-CERTIFIKATER SYMANTEC CORPORATION OG/ELLER DETTE SELSKABS DATTERSELSKABER, DERIBLANDT GEOTRUST OG THAWTE ("VIRKSOMHEDEN") ER INDFORSTÅET

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. samt deres datterselskaber og associerede selskaber ("EA"). Denne

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen )

Danmark: Vilkår og Betingelser. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort. ( Konkurrencen ) Danmark: Vilkår og Betingelser LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-konkurrence Deling af Karakterkort ( Konkurrencen ) Ved at deltage i Konkurrencen accepterer og indvilliger hver enkelt Deltager (som

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014

Brugsbetingelser. 1. Kontrakt mellem dig og os. Senest opdateret 10. juli 2014 Brugsbetingelser Senest opdateret 10. juli 2014 Disney Interactive er glad for at kunne præsentere sine websteder, software, applikationer, indhold, produkter og tjenester ( Disney Services ), der kan

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Generelle betingelser Klubregler

Generelle betingelser Klubregler Generelle betingelser Klubregler WHE/CRULES/12_DN Wyndham Home Exchange - Generelle betingelser DU KAN OPSIGE DIT MEDLEMSKAB AF WYNDHAM HOME EXCHANGE INDEN FOR 14 DAGE FRA MODTAGELSEN AF DISSE KLU- BREGLER

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE Indledning Denne juridiske meddelelse gælder for alt indhold på denne reservationsside. Læs disse vilkår og betingelser for brug ( Brugervilkår ) grundigt

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20

Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 Konkurrencebetingelser for konkurrencen Tetris med den nye 20 ARTIKEL 1 TILRETTELÆGGELSE Fra 5. februar 2015 kl. 10.00 til 31. marts 2015 kl. 23.59 afholder Den Europæiske Centralbank (herefter "ECB")

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED.

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OMHYGGELIGT IGENNEM, FØR DU ANVENDER ET DIMG-WEBSTED. Vilkår for brug Udskriv Gem PDF Opdateret: 2 november 2011 1. INDLEDNING Velkommen til Club Penguin ("webstedet"). Webstedet drives og præsenteres for brugere af Disney Online Studios Canada Inc. (tidligere

Læs mere

IBM Generelle Vilkår. Indledning

IBM Generelle Vilkår. Indledning IBM Generelle Vilkår Indledning Til vores kunder Dette hæfte indeholder IBM's Generelle Vilkår for de Maskiner, Programmer og Serviceydelser, De anskaffer fra IBM Danmark A/S (IBM). Der hører et eller

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1. Din forbindelse med imentor A/S 2. Accept af betingelserne 3. Sproget i Betingelserne 4. Levering af Tjenesteydelserne fra imentor og PARTNERE 5. Din brug af Tjenesteydelserne

Læs mere

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold

Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Nickelodeon Vi står sammen for det gode- konkurrence Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold Du indgår i denne Indsendelsesaftale ang. brugergenereret indhold ("Aftalen"), under hensyntagen til

Læs mere

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil

Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil Atchik - Vilkår og betingelser for Atchik Spil 1 Om disse vilkår 1.1 Disse vilkår udgør en juridisk aftale mellem dig ("du/dig" eller "din/dit") og Atchik- Realtime A/S, Kildegaardsvej 20, 2900 Hellerup,

Læs mere

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge.

Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. Handelsbetingelser Disse Handelsbetingelser ( Handelsbetingelser ) gælder for de følgende online-butikker: Zalando.dk, Zalando Lounge. I Handelsbetingelserne finder du Zalandos generelle vilkår, der gør

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage

Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Aftale om slutbrugerlicens og supportydelser til ActivEngage Nærværende aftale om licens og supportydelser til ActivEngage (nærværende aftale ) indgås mellem brugeren af ActivEngage-softwaren ( kunden

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt

Bookingsvilkår. 1. Din kontrakt Bookingsvilkår Lowcostholidays Limited ("Lowcostholidays") er et selskab registreret i England og Wales med virksomhedsnummer 04.371.920 med handelsadresse i Sussex House, London Road, East Grinstead,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE VED AT OVERFØRE, INSTALLERE, KOPIERE, ÅBNE ELLER BRUGE DENNE SOFTWARE ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE. HVIS DU ACCEPTERER DISSE VILKÅR PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON ELLER ET

Læs mere

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement.

1.3 Disse betingelser accepteres af Kunden ved registrering eller bestilling af Produktet eller ved fornyelsen af et abonnement. WEBCRM STANDARD LEVERINGSBETINGELSER - Kun til kommercielt brug Dette dokument er en oversat version af de oprindeligt engelsk formulerede vilkår og betingelser. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser,

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere