Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme"

Transkript

1 Til Ministeriet for By-. Bolig og Landdistrikter 8. maj 2015 Ref: TOC/PHU Administrende direktør Torben Christensen Telefon Høring over bekendtgørelse om rullende vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomme Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har sendt udkast til bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner for private udlejningsejendomrne i høring, som Ejendomsforeningen Damnark hermed skal give sine bemærkninger til. Det skal indledningsvis understreges, at det er positivt, at forslaget til bekendtgørelse om vedligeholdelsesplaner kommer i så god tid, før de første planer skal foreligge inden 30. juni 2016, at det er muligt for parterne at indrette sig på reglerne. Til de enkelte bestemmelser skal Ejendomsforeningen Damnark bemærke følgende (henvisning til lovbestemmelserne er i den formulering, de har pr. 1. juli 2015): Anvendelsesområde - 1 Det er iuce hensigtsmæssigt, at man i udkastet til bekendtgørelsens l definerer de omfattede ejendornme med en beskrivelse, der er forskellig fra den, der bruges i boligreguleringslovens 4 og 4 a om hvilke ejendomrne, der er omfattet af lovens kapitel II-IV. Det kan give fortolkningstvivl, når den satnrne gmppe ejendornme forsøges defineret og beskrevet på to forskellige måder. Det vil efter Ejendomsforeningen Danrnarks opfattelse være langt mere hensigtsnæssigt og medføre færre misforståelser, hvis definitionen af de omfattede ejendomrne er ens i loven og bekendtgørelsen. Man kunne fx formulere 1 således: EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Nøne Voldgade 2i København Kl i CVR-nr l 4

2 ?Bekendtgørelsen gælder for de ejendornrne, der i henhold til boligreguleringslovens 4 og 4 a er omfattet af lovens kapitel III om vedli peboldelse. Stk. 2 Undtaget fra stk. 1 er ejendomme opdelt i ejerlejligheder, hvor ejeren ikke har bestemmende indflydelse i ejerforeningen." Procedure I F 18 a er der givet udlejer pligt til at indkalde beboerrepræsentationen til et møde med henblik på udarbejdelse og revision af vedligeholdelsesplanen. I udkastet til bekendtgørelsens 3 er dette blevet til, at vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes?i sarnarbejde med ejendornmens beboerrepræsentation? samt en pligt til at indkalde beboerrepræsentationen til en gennemgang af ejendommens bygninger m.v. og et efterfølgende møde om drøftelse af planen. I forhold til kravet om samarbejde så frygter Ejendomsforeningen Danmark, at et så vidt begreb, der i øvrigt ikke er nævnt i 18 a, kan risikere at få meget voldsomme følger for udlejerne, hvis beboerrepræsentationen modsætter sig et samarbejde. Udlejer kan risikere at miste op til 50-60% af sin lejeindtægt i nogle ejendornrne, hvis samarbejdskravet komrner til at betyde, at huslejenævnet med henvisning til et manglende sarnarbejde kan afvise, at en vedligeholdelsesplan er udarbejdet. Det er og vil altid være udlejers/ejers ejendom jf. gmndlovens 73. Lejerne må ikke kunne blande sig i ejerens ejendomsret i et sådant omfang, at det påvirker ejeren, ejendomrnens drift og ejendommens vedligeholdelse i negativ retning, så længe udlejer/ejer sørger for, at ejendornmen vedligeholdes i overensstemmelse med lejelovens 19 og i øvrigl sørger for at overholde lovens krav. I forhold til kravet om en gennemgang af ejendommen, er det Ejendomsforeningen Damnarks opfattelse, at der ikke i 18 a, eller i lejelovgivningen i øvrigt, er hjemrnel til at pålægge udlejer at gennemgå ejendommen sammen med beboerrepræsentationen. Der er alene hjemmel til at kræve, at udlejer indkalder beboerrepræsentationen til et rnøde om drøftelse af planen. En pligt til at gennemgå ejendommen med beboerrepræsentationen vil være langt mere tidskrævende. Det vil derfor også medføre en kraftig forøgelse af ornkostningerne til at udarbejde vedligeholdelsesplanen, da det vil tage længere tid at gennemføre processen med beboerrepræsentationen, hemnder til ekstra betaling af en professionel byggetekniker, som udlejer er nødt til at hyre ind til at lave planen, hvis udlejer ikke mener at have de nødvendige forudsætninger for at udarbejde planen selv. En gennemgang af ejendornrnen med deltagelse af beboerrepræsentationen vil ikke gøre vedligeholdelsesplanen bedre og har derfor ikke nogen reel værdi for lejerne. Til gengæld vil det 2

3 betyde en forøgelse af ornkostningerne, hvilket ikke kan være i lejernes interesse, da det er dem, der kommer til at betale via den omkostningsbestemte leje, se nedenfor om de økonomiske konsekvenser. Vedligeholdelsesplanen I 5 og 6 i bekendtgørelsesudkastet er angivet formålet med og det overordnede indhold af vedligeholdelsesplanen. I 5 indføres en beskrivelse af vedligeholdelsespligten, hvorefter det kræves, at bygningen og dennes installationer er i forsvarlig byggeteknisk tilstand. I 6 henvises til, at vedligeholdelsesplanen skal indeholde de arbejder, der er nødvendige for at sikre, at udlejer opfylder lejelovens 19, stk. 1. Begrebet?forsvarlig byggeteknisk tilstand? genfindes ikke nogen steder i relation til lejelovens regler om vedligeholdelse, særligt lejelovens 19. Vedligeholdelse defineres norrnalt som?...alle foranstaltninger, der bevirker, at sporene efter slid, ældre og skader på ejendommen, hemnder også udskiftning af bygningsdele og installationer, udbedres, og at ejendommen og dens installationer holdes i god og bnigbar stand.? (Citat Hans Henrik Edlund i Festskrift til Dansk Selskab for Boligret, Vedligeholdelse og forbedring, 1996, GadJura, København). Det er Ejendomsforeningen Damnarks opfattelse, at der således ikke i praksis er overensstemmelse mellem indholdet af udkastet til bekendtgørelsens 5 og lejelovens 19, stk. 1 og 2, som definerer udlejers pligt til ubetinget vedligeholdelse, og at vedlipeholdelse skal foretages så ofte, det er påkrævet af hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Ejendomsforeningen Danrnark frygter, at der kan opstå tvivl og forvirring hos både lejere, udlejere og huslejenævn, når man skal til at vurdere begrebet "forsvarlig byggeteknisk tilstand? i forhold til, hvornår vedli 7eholdelsen er?nødvendig af hensyn til ejendommens og det lejedes karakter?. Et eksempel kan illustrere problemstillingen: Maling af en trappeopgang er et vedligeholdelsesarbejde, som huslejenævnene ind i mellem giver pålæg om at udføre. Pålægget gives fordi udlejer ikke har sørget for at opfylde sin vedligeholdelsespligt på det nødvendige tidspunkt i forhold til lejelovens 19. Smntidig er det svært at se, at trappeopgangen ikke er i forsvarlig byggeteknisk tilstand, selvom den måtte trænge til maling. 3

4 Det er fornuftigt med en henvisning i bekendtgørelsen til lejelovens 19 om den lovmæssige pligt til vedligeholdelse. I den forbindelse bør der dog henvises både til 19, stk. 1 og stk. 2, da det er disse bestemmelser, der tilsammen giver rammerne for udlejers vedligeholdelsespligt. Der tages i udkastet til bekendtgørelsen ikke stilling til, hvordan man skal forholde sig til vedligeholdelsesarbejder, der uløseligt hænger sammen med forbedringsarbejder. Det er i flere tilfæ:?de sådan, at vedligeholdelsesarbejder også kan have større eller mindre andele af forbedringer. Eksempelvis må det nok formodes, at en vinduesudskiftning vil være et større vedligeholdelsesarbejde, som skal medtages i vedlipeboldelsesplanen. Samtidig er det helt fast og anerkendt praksis, at vinduesudskiftninger også indeholder en vis andel af forbedring, da de nye vinduer ofte kan bedre i forhold til varme-, lyd- og betjeningskomfort end de garnle vinduer. Det er uklart, om og eventuelt hvordan man skal forholde sig særligt til denne slags arbejder. Det er vigtigt for Ejendomsforeningen Danmark at understrege, at man under ingen omstændigheder må kornme i den situation, at en lejer kan få medhold i den påstand, at der ikke kan varsles huslejeforhøjelse efter reglerne om forbedringer af lej emålet, alene med den begrundelse, at et projekt har været anført på en mllende vedli7eholdelsesplan. I 7 beskrives de arbejder, der skal med i vedligeholdelsesplanen, til at være?planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse?, og dette saettes i forhold til "vedligeholdelsesarbejder, som udføres akut eller løbende, når der konstateres svigt eller skader?. I boligreguleringslovens 18 a står der, at der skal være tale om?større vedligeholdelsesarbejder?, som i bemærkningerne er sat i forhold til?mindre, løbende vedligeholdelsesarbejder". De to forskellige beskrivelser i henholdsvis udkastet til bekendtgørelsen og i loven rarnrner forskelligt og kan derfor efter Ejendomsforeningen Damnarks opfattelse føre til fortolkningstvivl om, hvad det egentlig er, vedligeholdelsesplanen skal indeholde. For så vidt synes udkastet til bekendtgørelsens beskrivelse nok at være mere bmgbar i forhold til kategorisering af vedligeholdelsesarbejder, end den der er angivet i loven. Derfor ville det være ønskeligt med en mere præcis henvisning i bekendtgørelsen til, at man her definerer lovens ord. Det skal derfor bemærkes, at det må anses for en udvidelse af bekendtgørelsens krav til indholdet af vedligeholdelsesplanen, af den skal indeholde alle planlagte tiltag, der skal tages for at vedligeholde en ejendom, mens det af den netop vedtagne lejelov fremgår, at planen skal omfatte?vedligeholdelsestiltag. I 8 forsøges det præciseret, hvilke konkrete oplysninger der skal fremgå af planen. 4

5 1. Det første punkt om den byggetekniske tilstand er overensstemrnende med 5, der henvises derfor til bemærkningerne her til. 2. Det andet punkt om tidspunkter giver sig selv, da det må være hele essensen i at lave planen, at der gives et estimat af, hvornår arbejdet, på tidspunktet for planen, forrnodes udført. 3. Det tredje punkt om økonomiske ressourcer skaber noget mere uklarhed. Det 3. punkt synes måske af lidt, men vil i realiteten fylde rigli7 mepet Hvilke økonomiske ressourcer er der tale om? Er det de samlede omkostninger til et projekt, uanset at der både er vedligeholdelse og forbedringstiltag i det? Hvem skal vurdere beløbenes størrelse? Skal der indhentes tilbud på de pågældende arbejder? Hvordan stiller man sig i givet fald til tilbud på arbejder, der skal udføres i år 8, men som naturligvis ikke er og ikke kan være synderlig retvisende i forhold til de omkostninger, det pågældende arbejde får, når det skal gennemføres? Hvis ikke der skal indhentes tilbud, men det bedste skøn, som udlejer eller den professionelle rådgiver har givet, ikke viser sig at holde stik, hvad skal man så bmge tallene til? Det er tvivlsomt, hvilken værdi oplysningerne om de økonomiske ressourcer vil bibringe vedligeholdelsesplanen, særligt for så vidt angår udgifter til de arbejder, der lægges ind i de sidste år af planen, da situation, arbejder, priser mv. kan se meget anderledes ud, når arbejdet rent faktisk når til at være nødvendigt at gennemføre. Det skal hertil understreges, at hvis der skal indhentes tilbud på arbejderne, som et led i udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanen, så vil dette betyde op mod en fordobling af udgifterne til udarbejdelse af planerne, som lejerne så i øvrigl kommer til at betale over lejen, se nedenfor om de økonomiske konsekvenser. Tvistebehandling og sanktion Rent principielt giver 18 a, stk. 3 efter Ejendomsforeningen Danmarks opfattelse alene hjernmel til at fastsætte nærmere regler om udarbejdelsen af vedligeholdelsesplanerne, hvilket ikke synes at være i overensstemmelse med bekendtgørelsesudkastets 9, som omhandler uenighed. 9 er i øvrigt en gengivelse af boligreguleringslovens 22 om, at huslejenævnet afgør uenighed om udarbejdelse og gennemførelsen af planerne og er derfor i realiteten unødvendig. 10 i bekendtgørelsesudkastet er også en gengivelse af boligreguleringslovens 18 a, stk. 2 og er ligeledes i realiteten unødvendig. Hvis bekendtgørelsen, uanset den manglende hjemmel, alligevel skal indeholde nærrnere regler om tvistebehandlingen, vil det være ønskværdigt, at det samtidig understreges, som det 5

6 også er nævnt flere steder i bemærkningerne til lovændringerne, at gennemførclsc af vedligeholdelsesarbejder er underlagt lejelovens 19, herunder stk. 2, hvorefter vedligeholdelse skal ske så ofte, det er påkrævet iu'ider hensyn til ejendommens og det lejedes karakter. Af hensyn til en fornuftig ressourceanvendelse og til opfyldelse af lovens formål og ønske med de rullende vedligeholdelsesplaner, nemlig at sikre en fornuftig vedligeholdelse af ejendommene, må der ikke være tvivl om, at udlejer ikke skal tvinges til at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, hvis ikke de er nødvendige. Heller ikke selvom de tidligere har været formodet nødvendige inden for en 1 0-årig periode og dermed angivet i en vedligeholdelsesplan. Om de økonomiske konsekvenser af bekendtgørelsesudkastet Ejendomsforeningen Danmark har tidligere beregnet, at den seneste ændring af lejeloven vil fa betydelige økonomiske konsekvenser for udlejerne og lejerne i de private boligudlejningsejendomrne. Vi har i forbindelse med dette bekendtgørelsesudkast gennemregnet de økonomiske konsekvenser af de nye regler om mllende vedligeholdelsesplaner, idet der i denne beregning dog ikke kan skelnes mellem de meromkostninger, der er en følge af den vedtagne lov og de økonomiske konsekvenser, der er en følge af dette bekendtgørelsesudkast. I det følgende vil vi derfor behandle spørgsmålet under et. Da der er tale om et nyt krav i lovgivningen, findes der ikke statistik for ornkostningerne herved, hvorfor Ejendomsforeningen Danrnark har måtte foretage nogle skøn. Skønnene er foretaget i satnarbejde med to af Ejendomsforeningens store ejendomsadministratormedlernrner, der administrerer ca ejendomme med ca lejemål. Hvis man læser det fremlagte bekendtgørelsesudkast, så indeholder det 4 krav: Der skal udarbejdes en ny vedligeholdelsesplan for alle ejendomme med mere end 7 lej emål Der skal ske en prisfastsættelse af de enkelte elementer i vedligeholdelsesplanen Vedligeholdelsesplanen skal udarbejdes samrnen med beboerrepræsentationen, hvis en sådan findes, og beboerorganisationen skal inviteres til en fysisk gennemgang af ej endommen Der skal ske en årlig ajourføring af planen Om de enkelte elementer kan der oplyses følgende: 1. Der er ca boligudlejningsejendornme, der har mere end 7 boliger. Nogle af disse er mindre, og nogle er ret store. Det må forventes, at hovedparten af udlejerne vil bede en rådgivende ingeniørvirksornhed om at udarbejde en vedligeholdelsesplan 6

7 for hver ejendom. Hvis man overfører erfaringerne med at udarbejde tilstandsrapporter i forbindelse med salg, så bliver den gennemsnitlige pris kr. for udarbejdelse af en mllende vedligeholdelsesplan i en gennemsnitlig ejendom. Der er tale om en engangsudgift. 2. Arbejdet med prisfastsaettelsen af de enkelte elementer i vedligeholdelsesplanen afhænger af de konkrete krav til den metode, der skal anvendes. Under pkt. 1 er indregnet udgiften til, at den rådgivende ingeniørvirksomhed giver et skøn over omkostningerne. Imidlertid beskriver bekendtgørelsesudkastet ikke dette element. Man kan forestille sig, at man skal overføre den løsning, som er valgt i forhold til gennemførelsen af energiinvesteringer, hvor kravet er, at der skal indhentes tilbud fra to leverandører, hvoraf lejerne skal pege på den ene. Er det tilfældet, må det forsigtigt skønnes, at der oven i prisen på kr. pr. ejendom for udarbejdelse af en vedliheholdelsesplan, skal lægges yderligere kr. 3. Det vurderes, at inddragelse af beboerrepræsentationen i udarbejdelsen af den første vedligeholdelsesplan og gennemførelse af en fysisk gennemgang af ejendommen vil koste 7-8 timer i gennemsnit pr. ejendom. Det skønnes, at ca. halvdelen af ejendommene har beboerrepræsentation. Den beregnede timepris for dette arbejde er 700 kr. 4. Den årlige ajourføring af vedligeholdelsesplanen indeholder de samme elementer som beskrevet i punkterne l-3. Det skønnes, at en ajourføring af den udarbejdede vedligeholdelsesplan i gennemsnit vil koste kr. Igen afhængigt af den konkrete løsning af pkt. 2 kan prisfastsættelsen af vedligeholdelsesplanens elementer fordoble udgiften til den årlige ajourføring. Det må forventes, at pkt. 3 vil slå fuldt ud igennem hvert år. Skal der således sættes totaltal på, ser det således ud: mio. kr. som en engangsudgift 2. Op til 120 mio. kr. som en engangsudgift afhængigt af den konkrete løsning 3. Ca. 10 mio. kr. som en engangsudgift mio. kr. åmgl til ajourføring af selve planen plus 10 mio. kr. til den årlige inddragelse af beboerrepræsentationen plus eventuelt en merudgift på op til 40 mio. kr. til at indhente a5omførte pristilbud 7

8 Det skal bemærkes, at den sarnlede udgift til udarbejdelse og ajourføring af vedligeholdelsesplaneren kan p?åagges lejerne via en lejeforhøjelse. Venlig hilsen T'om!hr?sen 8

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer.

Loven indeholder en række ændringer, der skal skabe større incitamenter hos såvel udlejere som lejere til at gennemføre energiforbedringer. Til lejere, udlejere og huslejenævn m.fl. NOTAT Dato: 1. juli 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-3841 Sagsbehandler: NH Dok id: Orientering om mulighederne for anvendelse af de nye bestemmelser

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Udkast. til. Forslag. til. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (Udvidelse af sælgerens oplysningsforpligtelse, oplysningspligt for finansielle virksomheder, karensperiode

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger

J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsboliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Sendt til boliglov@mbbl.dk, mih@mbbl.dk og pml@mbbl.dk J.nr. 2013-3184 Høring over udkast til bekendtgørelse om oplysningspligt

Læs mere

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b

Udgifter. på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Udgifter på vedligeholdelseskontoen efter boligreguleringslovens 18 og 18 b Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning 3 2. Nogle begreber

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

Opgavesamling med afleveringsoversigt

Opgavesamling med afleveringsoversigt 22.01.2015 Opgavesamling med afleveringsoversigt Erhvervslejeret Forår 2015 EA06 - Århus 1 Afleveringsoversigt På Erhvervslejeret, hold EA06 Århus, afleveres fire opgavesæt i løbet af semesteret efter

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk

Danske IT- advokater. Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K. Att: Direktør Marianne Rønnebæk Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling Bredgade 43 1260 København K Att: Direktør Marianne Rønnebæk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 93 17 55 DATO: 29. august 2003

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere