HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HJEMMEHJÆLP. tid og omsorg savnes. Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen?"

Transkript

1 s undersøgelse Ældrepakken et brugerperspektiv Resume og anbefalinger HJEMMEHJÆLP tid og omsorg savnes Hvad mener 800 ældre, 300 pårørende og 200 ansatte om hjemmehjælpen? 1

2 FORORD Usynlige forbedringer I 2002 vedtog Folketinget ældrepakken, som skulle give hele ældreområdet et kraftigt og tiltrængt løft. Et milliardbeløb og mange fine ord om kvalitet, valgmuligheder og medindflydelse blev investeret i projektet. I dag mere end et år efter er det rimeligt at spørge: Hvad har de ældre indtil nu fået ud af de mange penge og ideer? Det spørgsmål har fået undersøgt gennem en lang række interview med ældre, der får hjemmehjælp, pårørende og personalet i ældreplejen. Resultaterne er ikke opløftende: De mange forbedringer og nye tiltag er stort set gået hen over hovedet på de ældre, der egentlig skulle have glæde af dem. De har foreløbig ikke mærket meget til de gode intentioner i ældrepakken. Derfor er der nu behov for at sætte farten i vejret og få høvlet knasterne ned, så de ældre kan få den hjemmehjælp, de fortjener, de pårørende kan føle sig trygge ved den, og de ansatte kan få arbejdsglæde. Andet kan vi ikke være bekendt. foreslår penge sat af til forsøg, der skal forbedre den menneskelige omsorg og kontinuiteten i plejen. Personalet skal have mere indflydelse på deres arbejde, og deres viden skal inddrages mere. Samtidig skal kommunerne arbejde med en målrettet politik for de pårørende og de frivillige. Og endelig skal der kontant information ud, så ældre og deres pårørende kender ældrepakkens muligheder. Der er stadig mange forhindringer på vejen mod en bedre ældreomsorg. Men med en målrettet og energisk indsats kan det lykkes at nå frem. Der er stadig for lidt tid til pleje og menneskelig omsorg. Og alt for mange ældre er utrygge ved, at så mange forskellige hjemmehjælpere kommer i deres hjem. Desuden viser undersøgelsen, at ældrepakkens muligheder og forbedringer er ukendte for de fleste af dem, der burde kende dem. Bjarne Hastrup Adm. direktør

3 VISIONERNE I ÆLDREPAKKEN Folketinget vedtog i 2002 ældrepakken. Dele af den trådte i kraft i 2002, det frie valg 1. januar Ældrepakken skulle på en række vigtige områder forbedre hjemmehjælpen, bl.a. ved at give ældre større valgfrihed og indflydelse på hjælpen. Folketinget afsatte 500 millioner kroner hvert år hertil, samt til erstatningshjælp og til et generelt løft af ældreområdet. Blandt de vigtigste ændringer er: En udvidelse af den fleksible hjemmehjælp. De ældre kan bytte sig til andre ydelser end de aftalte, også når det drejer sig om den personlige pleje. Det skal bare være opgaver, som hjemmehjælperen er uddannet til at løse. De ældre kan derved selv være med til at tilrettelægge hjælpen. Frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Alle, der får hjemmehjælp, skal selv kunne bestemme leverandør af hjemmehjælp, der skal være godkendt af kommunen. Som regel kan der vælges mellem den kommunale hjemmehjælp og et eller flere private hjemmehjælpsfirmaer. Det frie valg omfatter også madservice, hvor de ældre kan vælge mellem kommunal og privat madservice. En udvidelse af muligheden for at vælge en personlig hjælper. Ældre, der modtager hjemmehjælp, kan selv ansætte et familiemedlem eller en bekendt som hjælper. Den personlige hjælper skal dog have de nødvendige kvalifikationer og være godkendt af kommunen. Et retskrav på at få den hjemmehjælp, som kommunen har visiteret til, og ret til erstatningshjælp, hvis hjælpen aflyses. Hvis hjemmehjælpen udebliver, skal kommunen sørge for erstatningshjælp inden for rimelig tid. 3

4 Sammenfatning af s rapport med anbefalinger, Ældrepakken et brugerperspektiv FIGUR 1. Spørgsmål til de ældre Hvad er vigtigt for Dem i forhold til fremtidens hjemmehjælp? ÆLDRE VIL HAVE MERE TID, OMSORG Den samme hjemmehjælp 62% Mere tid til opgaverne 52% De ældre har nu gennem godt et år haft mu- Medarbejderne i hjemmeplejen ønsker også lighed for at mærke forbedringerne. Men fø- mere tid til opgaverne og til den enkelte ældre, Mere tid til samtale og hygge 42% ler de, at de har fået bedre service, flere valgmuligheder og større indflydelse? større indflydelse på arbejdet og mere ansvar for og frihed til, hvordan opgaverne løses. Ekstra hjælp til enkeltstående opgaver Fleksibilitet til opgaverne 40% 33% Det har spurgt et repræsentativt udsnit af hjemmehjælpsmodtagere, pårørende og ansatte i hjemmeplejen om. I samarbejde med analysefirmaerne Aion INGEN FORBEDRINGER Et år efter indførelsen af ældrepakken har de ApS og COWI Consult er 800 ældre, 300 pårø- ældre i undersøgelsen stort set endnu ikke Bedre rengøring 31% rende og 200 ansatte blevet interviewet om, hvad de synes der er kommet ud af de mange mærket forbedringer. Hovedparten af de ansatte angiver endog, Selv at vælge en person til at hjælpe sig 31% nye regler og de ekstra midler. at hjemmehjælpen er direkte forringet. Indflydelse på tiden 25% SAMME HJEMMEHJÆLPER FOR MANGE FORSKELLIGE HJÆLPERE De ældre blev spurgt, hvad de helst ser for- Over 40 procent af de ældre siger, at de har Bedre information om hjemmehjælpen 21% bedret i hjemmehjælpen. De vigtigste ønsker haft flere forskellige hjemmehjælpere inden fremgår af figur 1. Et meget stort ønske er, at for det sidste år end tidligere. Kun 10 procent At hjemmehjælperen møder til tiden 18% det er den samme hjemmehjælper, der kommer hos dem. Mange vil desuden gerne have, siger, at der kommer færre forskellige. (Se figur 2 side 5) Uafhængig rådgivning 16% at der bliver mere tid til opgaverne, men også til samtale og hygge (omsorgstid). Det er utrygt og usikkert for ældre at have mange forskellige mennesker til at hjælpe sig. Bedre tilsyn med kvaliteten 15% De pårørende til de ældre har mange af de Man kender ikke hinanden, og hjælpen bliver ikke så effektiv, som hvis den gives af de samme ønsker: Faste hjemmehjælpere, bedre samme hjemmehjælpere. Mere hjælp til ledsagelse 15% rengøring og mere tid til hjemmehjælpen, men også at blive mere inddraget og bedre Hjemmehjælperen får også sværere ved at opdage forandringer og ændrede behov hos Kontant beløb til selv at ansætte en hjemmehjælper 9% informeret. den ældre og dermed sætte ind med forebyggelse. 4

5 FIGUR 2. Spørgsmål til de ældre Oplever De, at der kommer flere eller færre forskellige hjemmehjælpere hos Dem i dagtimerne i forhold til for et år siden? OG KVALITET Ved ikke 1% Færre forskellige hjemmehjælpere 10% Flere forskellige hjemmehjælpere 41% Det samme 48% ÆLDRE SAGEN MENER SAMME HJEMMEHJÆLP De ældre møder alt for mange forskellige hjemmehjælpere. Antallet skal bringes ned. Der skal afsættes midler til at støtte en udvikling med færre hjælpere pr. hjem og til organisationsformer, der fremmer kontinuiteten i hjælpen. Forsøg skal stimulere samarbejdet mellem de offentlige og private leverandører og inddrage hjemmehjælpen i så høj grad som muligt. MERE TID Den seneste tendens til, at den visiterede tid pr. ældre falder, skal vendes. Der skal være mere tid til samtale og omsorg. Mere tid kan forebygge såvel sygdomme som ensomhed. Der bør afsættes midler til visitation til samtale og omsorgstid. Forsøg med omsorgstid skal fremme samarbejdet mellem offentlige og private leverandører. Ældre, der ikke magter at gøre rent, skal tilbydes ordentlig rengøring. FOR LIDT TID Knap 27 procent af de ældre, svarende til mere end , oplever, at hjemmehjælperne bruger mindre tid end før ældrepakken. Og det skyldes ikke, at de ældre er blevet fysisk bedre. (Se figur 3) Dette understøttes af medarbejderne i hjemmeplejen. De angiver, at de har fået sværere ved at opfylde de ældres behov i forhold til for et år siden. (Se figur 4). KENDER IKKE ÆLDREPAKKEN De ældre kender stort set ikke deres rettigheder og muligheder. De har ikke kendskab til politikernes initiativer. Det gælder også de pårørende, der så har svært ved at hjælpe deres ældre. Hele 64 procent af de ældre står således uden viden om deres ret til fleksibel hjem- mehjælp. Kun godt en tredjedel kender til muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Heraf har over halvdelen endda ikke forstået ordningen, eller de har kun hørt om den gennem medierne. FIGUR 3. Spørgsmål til de ældre Oplever De, at hjemmehjælperne bruger mere eller mindre tid hos Dem i dag i forhold til for et år siden? Samme tid 64% FIGUR 4. Spørgsmål til de ansatte Oplever De, at hjemmeplejen i dag opfylder de ældres behov i højere eller mindre grad end for et år siden? Højere grad 16% Mindre grad 41% Mere tid 6% Ved ikke 4% Ved ikke 3% Mindre tid 27% Det samme 39% 5

6 Jeg ville ønske, jeg ikke havde brug for hjælp. Så var jeg ikke afhængig, og så var tiden min egen. Lilly Jørgensen, 87 år, København ÆLDRE SAGEN MENER VALGMULIGHEDEN SKAL VÆRE REEL 2004 skal være året, hvor de ældre virkelig skal kunne mærke de friere valgmuligheder som en reel forbedring. Det skal være en reel forbedring, som ikke bare skal føre til mere administration De administrative omkostninger bør følges nøje. Det skal gøres let og overskueligt at skifte mellem leverandører af hjemmehjælp m.v., og de ældre skal have støtte til at vælge. Friere valgmuligheder må ikke føre til en udhuling af den offentlige service for de svageste ældre. Brugerrepræsentanter bør løbende inddrages og være med til at stille kvalitetskrav og godkende private leverandører. Det skal være et tilbud, ikke en tvang, når kommuner gennemfører forsøg med at give borgere penge i hånden til selv at købe service. Kommunen skal holde øje med, at helheden i plejen bevares, når de ældre benytter flere forskellige leverandører. Ældre skal inden for det praktisk mulige være med til selv at bestemme, hvilken person der skal udføre hjælpen. Kommunen skal løbende evaluere og føre tilsyn med de mange leverandører. Hele 72 procent ved ikke, at de har ret til erstatningshjælp. Det svarer til mere end ældre. Blandt dem, der har fået information, husker en stor andel ikke ordningen. 64 procent af de pårørende ved heller ikke, hvad ordningen går ud på. Derimod kender omkring to tredjedele eller 66 procent af de ældre begrebet frit valg af hjemmehjælp, hvor man kan vælge mellem offentlig og privat hjemmehjælp. Men hvad reglerne dækker, ved dog kun cirka 20 procent. 39 procent har blot hørt om ordningen gennem medierne. Hver tiende ældre har ganske vist fået skriftlig information, men kan ikke forklare, hvad frit valg handler om. Kun et mindretal ved faktisk, hvad det frie valg drejer sig om. 7,7 procent af de ældre, som kender til ordningen, oplyser, at de får helt eller delvis hjælp fra et privat firma. Dvs. at på landsplan er det kun 5,1 procent af samtlige ældre, der får helt eller delvis hjælp fra et privat firma. 80 procent af de ældre ved ikke, at de kan ansætte en personlig hjælper. 6

7 Man er jo nødt til at sige ja tak til den hjælp, man kan få. Agnes Pedersen, 88 år, Skive Kun 19 procent af de ældre kender til muligheden. Praktisk taget ingen har dog benyttet sig af den, selv om undersøgelsen viser, at 17 procent, eller mere end ældre, siger, at de kunne være interesseret i at have en personlig hjælper. DE ÆLDRE ER PRAGMATISKE De ældre har en pragmatisk holdning til det frie valg. 45 procent ser således ingen grænser for opgaver, der kan overlades til private virksomheder. 10 procent mener dog, at den personlige pleje ikke bør overlades til private virksomheder. Når relativt få af de ældre, der kender det frie valg, alligevel vælger et privat firma, skyldes det blandt andet tilfredshed med den kommunale hjælp. Ældre er ikke principielt imod at få hjælp fra et privat firma, men vælger det primært, når de er utilfredse med den kommunale hjælp. DE PÅRØRENDE ER POSITIVE De pårørende er overvejende positive over for ældrepakkens nye valgmuligheder: 80 procent ser positivt på muligheden for fleksibel hjemmehjælp, 66 procent på frit valg af hjemmehjælp, og 64 procent på ordningen med en personlig hjælper. PERSONALET ER PESSIMISTISK De ansatte har gennemgående et mindre positivt syn på hjemmehjælpen. 41 procent oplever, at personalet dækker de ældres behov mindre end for et år siden. (se figur 4 side 5). Tilmed forventer de, at den offentlige hjemmehjælp i fremtiden i endnu mindre grad vil opfylde de ældres behov. ÆLDRE SAGEN MENER MERE INFORMATION Der bør sættes målrettede oplysningskampagner i værk, så de ældre har tilstrækkelig information at vælge ud fra. Informationen skal både være mundtlig og skriftlig. ( har sammen med Socialministeriet bidraget med en pjece om frit valg og fleksibel hjemmehjælp). MERE FLEKSIBEL HJÆLP Hvis ældre vælger andre ydelser end dem, de er visiteret til, må kommunen ikke misbruge det som argument for at skære i hjemmehjælpen. Ældre skal kende den samlede tid, som kommunen har afsat til dem, for at kunne bytte til andre ydelser. FORBEDRINGER SKAL MÆRKES Det er nedslående, at den halve milliard i 2002 og 2003 ikke har ført til flere forbedringer, som de ældre kan mærke. Der er brug for et kvalitetsløft i ældreplejen, så en negativ udvikling ikke bider sig fast. Det er dybt alvorligt, hvis penge, der var møntet på at forbedre ældreområdet i stedet er gået til administration eller til at lukke kommunale budgethuller. Det uvildige tilsyn bør også omfatte ældre i eget hjem. 7

8 FIGUR 5. Spørgsmål til de ansatte Oplever De, at vilkårene for at arbejde i hjemmeplejen er blevet bedre eller dårligere i forhold til for et år siden? Ved ikke 3% ÆLDRE SAGEN MENER Bedre 16% STØTTE TIL PÅRØRENDE BEDRE ARBEJDSVILKÅR Dårligere 32% Det samme 49% FIGUR 6. Spørgsmål til de ansatte Hvad er det værste ved at arbejde i hjemmeplejen? At jeg mangler tid 64% Kommunerne bør indføre en pårørendepolitik. Alle lokale enheder bør udarbejde målsætninger og retningslinier for, hvordan pårørende skal informeres og inddrages. Det bør forsøges at nedsætte ældre- og pårørenderåd i lighed med pårørenderåd på plejehjem, bestående af ældre, der får hjemmehjælp, og deres pårørende. Frivillige organisationer, der vil informere og hjælpe pårørende, skal støttes. Minut-tyranniet skal afskaffes. Den detaljerede styring af plejen er ikke til gavn for hverken de ansatte eller de ældre. Hjemmehjælpsarbejdet skal tillægges mere prestige. Medarbejderne skal informeres bedre og inddrages mere både i forandringsprocesser, men også i, hvoran det daglige arbejde prioriteres. Der skal fortsat arbejdes på at forbedre arbejdsvilkårene for at nedbringe sygefraværet og forbruget af vikarer, og dermed øge kontinuiteten i plejen. At jeg har for travlt 44% At jeg oplever for mange ændringer og omstruktureringer At jeg oplever problemer med de ældre FIGUR 7. Spørgsmål til de pårørende Hvad er årsagen til, at De hjælper Deres pårørende? Hjemmehjælpen er utilstrækkelig Fordi jeg har lyst Fordi det bør jeg gøre Fordi hjemmehjælpen bad mig om det Andet 2% 1% 1% 2% 39% 46% 50% Cirka hver tredje af de interviewede i hjemmeplejen mener også, at arbejdsvilkårene i hjemmeplejen er blevet dårligere i det sidste år, kun 16 procent synes, at det er blevet bedre. (Se figur 5) Hele 46 procent forventer dårligere arbejdsvilkår i hjemmeplejen i fremtiden. Kun godt 28 procent tror, at arbejdsvilkårene bliver bedre. Bedre tid til at udføre opgaverne er et af de største ønsker blandt hjemmehjælperne. (Se figur 6) Indflydelse på arbejdstidens fordeling, omstrukturering og ændringer i arbejdet er et andet stort ønske. DE PÅRØRENDE HJÆLPER 46 procent af de pårørende hjælper deres ældre, fordi de finder hjemmehjælpen utilstrækkelig. (Se figur 7) Mange pårørende efterspørger bedre information, uafhængig rådgivning og større inddragelse i spørgsmål om hjemmehjælpen. Men der er også en stor gruppe, som slet ikke finder det vigtigt at få mere information. De pårørende er tilsyneladende delt i to grupper med meget forskellige behov. Hele undersøgelsen kan læses og hentes på s hjemmeside Her findes under emner en samlet indgang til artikler om pleje og omsorg. 8

9 Ella Jacobsen, Nakskov, 82 år: EN TIME HVER ANDEN UGE I formiddag fik jeg at vide, at jeg snart får skåret min hjemmehjælp ned fra én time om ugen til én time hver anden uge. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. I sommer, da der var visitation, som de kalder det, fik jeg at vide, at jeg fortsat kunne regne med én time om ugen. Og jeg har da ikke fået det bedre. Nu må jeg prøve selv at skaffe ekstra hjælp, sort. Men det er næsten umuligt. 82-årige Ella Jacobsen tager imod med kaffe i sin hyggelige stue. Ella Jacobsens mand døde af Alzheimers Sygdom for tre år siden og levede sin sidste tid på et lokalt plejehjem. Han kom på plejehjem, fordi jeg blev indlagt akut med dårligt hjerte. Det har jeg desværre stadig. Så sent som i sidste uge fik jeg et anfald, forklarer Ella Jacobsen, der også lider af alvorlig slidgigt. Jeg har haft hjemmehjælp, siden min mand kom på plejehjem og døde. Jeg har været heldig og haft den samme hjælp i alle årene. Det er jeg meget taknemmelig for. Vi får en lille snak hver gang. Men mere er der heller ikke tid til. Hjemmehjælpen er her kun minutter hver gang. VED INTET OM FRIT VALG Ella Jacobsen kender ikke meget til frit valg. Vi har intet fået at vide fra kommunen. Men jeg har læst, at man kan betale for ekstratimer, hvis man vælger et privat firma. Det overvejer jeg da at gøre brug af, for eksempel én gang om måneden. Jeg synes ikke, systemet fungerer godt nok. Kommunen siger intet om frit valg. Og hvorfor får jeg pludselig varslet en nedskæring i hjemmehjælpen, når jeg reelt er blevet dårligere? Selv gør jeg, hvad jeg kan og støver det af, jeg kan nå. Jeg river også blade sammen ude på fortovet siddende på min rollator. 9

10 Inger Dueholm, Amager, 83 år: HJÆLP I HUJ OG HAST Hver fjortende dag farer en stormvind gennem den lille lejlighed på Amager. Så kommer hjemmehjælpen hos den 83-årige Inger Dueholm for at gøre rent. Gulvet bliver støvsuget, køkken og badeværelse nødtørftigt gjort i stand, og så er det ud af døren i en fart videre til næste klient. Jeg ville ønske, at hjemmehjælpen havde lidt mere tid, så man ikke følte, at man bare er et nummer i rækken, siger Inger Dueholm. Med sine spinkle fingre tager hun et fast greb i rollatoren, som har været et uundværligt hjælpemiddel, siden hun i begyndelsen af november sidste år blev udskrevet fra hospitalet. Et fald i køkkenet resulterede i et brækket lårben, som hun stadig døjer med. Derfor har hun i flere måneder ikke været uden for lejligheden. Det savner hun meget. Hvor ville det være dejligt, hvis hjemmehjælpen en gang imellem kunne gå en tur med mig rundt om boligblokken. Men det har de ikke tid til og de må sikkert heller ikke. KOMMER SOM VINDEN BLÆSER Inger Dueholm lægger ikke skjul på, at hun er meget utilfreds med den kommunale hjemmepleje. En lang række små svigt i det daglige har gjort hende både vred og frustreret. For eksempel forstår hun ikke, at man aldrig ved, hvornår hjemmehjælpen kommer. Selv om der er aftalt et bestemt tidspunkt, kan der godt gå flere timer, før de dukker op. Det er frustrerende at sidde og vente, og sommetider dukker de slet ikke op. Bare de ville ringe og give besked, så var det til at leve med. Men det gør de sjældent, forklarer hun. Hun er også forvirret over de mange forskellige hjemmehjælpere, der kommer. Det er hele tiden nye ansigter, hun ser, og det giver utryghed. Det ville være dejligt, hvis det altid var en, man kendte. NEDVÆRDIGENDE Inger Dueholm har knogleskørhed og sammenfald i ryggen, så hun går foroverbøjet. Desuden har hun dårligt blodomløb og lider af inkontinens. Hun bruger derfor kateter, som hun dagligt skal have hjælp med at skifte. En dag sendte hjemmeplejen en ung mand, som skulle hjælpe hende med at skifte kateteret. Ham afviste hun, fordi hun ikke brød sig om, at en mand skulle hjælpe hende med det. Det kan godt være, jeg er gammeldags, men jeg følte det nedværdigende, at en mand skulle hjælpe mig. Det burde de tage hensyn til

11 Hjemmeplejen i Sydlangeland Kommune: Den dag madlavningen sløjfes, har jeg ikke lyst til at fortsætte. Hjemmehjælper Ulla Christensen, Sydlangeland Kommune VI ER TIL FOR KUNDERNE Vi kalder de ældre for kunder, og en kunde skal man yde god service. Det er mottoet for hjemmeplejen i Sydlangelands Kommune. Og det kommer både personalet og de ældre til gode. Vi bestræber os på at opfylde de ældres behov, siger ledende sygeplejerske i hjemmeplejen Sussi Nielsen, der aldrig har problemer med at rekruttere hjemmehjælpere. Blandt andet tilbyder kommunen som den sidste i landet at lave mad ude i hjemmene til stor tilfredshed blandt hjemmehjælpere og de ældre. Arbejdsglæden hos kommunens 27 hjemmehjælpere er høj. Det viser ikke kun medarbejderundersøgelser, det kan også læses af fraværsstatikken. Som regel er der kun brug for vikarer i sommerperioden. De ældre kender de hjemmehjælpere, der kommer hos dem, og det giver tryghed. Jeg tror, det gælder om at give hjemmehjælperne variation i deres arbejde, siger Sussi Nielsen, der derfor også lægger vægt på, at hjemmehjælperne har tid til opgaver som at gå tur, ledsage de ældre og ikke mindst lave mad. Datter til 88-årig: JEG GRUER FOR AT BLIVE GAMMEL Hvis jeg ikke var der, ville det slet ikke gå, siger Bente Madsen på 58 år fra Århus. Hver eneste dag besøger hun sin mor på 88, fordi moderen ganske enkelt ikke kan klare sig uden datterens hjælp. Moderen lider af knogleskørhed og er efter et fald blevet så dårlig, at hun nu får hjemmehjælp seks gange om dagen. Hun er også blevet udstyret med et nødkald, så hun kan kalde hjælp, hvis hun skulle falde, men også hvis hun bare skal på toilettet. Det er helt vildt, så dårlig hjemmehjælpen er blevet det sidste år. Jeg gruer for at blive gammel. Der kan gå tre kvarter, før der dukker nogen op, når min mor har kaldt. Og der kommer alt for mange forskellige mennesker hos min mor. Nogle gange er det seks forskellige på en dag, og dagen efter kommer der måske igen seks nye. Det er ikke mærkeligt, hvis gamle mennesker virker forvirrede. Ofte ved hjemmehjælperne heller ikke, hvad de skal hjælpe med. De har måske aldrig set min mor før og har intet fået at vide. Min mor kan jo slet ikke overskue det og får så heller ikke altid den hjælp, hun burde have. Bente Madsen mener, at hjemmehjælpen kunne gøres meget bedre ved at dele den op i mindre grupper, som knyttes til én ældre. Ugens højdepunkt er den private rengøringshjælp. Hun kommer til tiden. Jeg kan regne med hende, og jeg bliver aflastet, siger Bente Madsen, der også har hjem og familie at passe. Heldigvis i nærheden

12 er en 100 procent medlemsstyret forening. er uafhængig af religion og partipolitik danskere er medlemmer, og gør en frivillig indsats i s 230 lokalkomiteer landet over. Den enkelte ældre skal behandles som et ligeværdigt medmenneske med sin særlige baggrund og sit særlige behov Fra s visioner Nyropsgade Kbh. V. Tlf Fax internet: Redaktør Gerda Grønning (DJ) I redaktionen: Jes Michelsen (DJ) Indhold: politisk koordinator Olav Felbo og ældrepolitisk konsulent Sine Jensen Layout: Ann Scales Foto: Lars Svankjær, Ib Geertsen, Niels Nyholm Tryk: P. J. Schmidt Grafisk Oplag: Gengivelse kun tilladt med angivelse af kilde HJEMMEHJÆLP I TAL Godt ældre over 67 år fik i 2003 varig hjemmehjælp, i gennemsnit 5,5 time pr. uge. Mellem og er omfattet af muligheden for frit valg. Knap fik i 2003 kun praktisk hjælp, i gennemsnit 0,9 time pr. uge. Godt fik kun personlig pleje, i gennemsnit 6 timer pr. uge. Godt fik både praktisk hjælp og personlig pleje, i gennemsnit 8 timer pr. uge. Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer til ældre over 67 faldt fra 2002 til Kilde: Danmarks Statistik 2003 Hvad siger loven? Kommunerne har ifølge lov om social service pligt til at yde hjemmehjælp i form af personlig og praktisk hjælp i hjemmet. Hjemmehjælpen skal give ældre og handicappede mulighed for at blive boende i eget hjem. Hjælpen skal ydes som en supplerende hjælp til opgaver, som den ældre midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller har vanskeligt ved at udføre.

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen

Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Robotterne kommer er borgerne med? Bjarne Hastrup adm. direktør Ældre Sagen Ældre Sagens undersøgelser Brugerundersøgelse: 48 kvalitative interview om: - GPS-alarmer - Robotstøvsugere - Træning - Badekabiner

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter

Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Velkommen som medarbejder ved Oddense Ældrecenter Navn Brugernavn omsorgssystemet Adgangskode omsorgssystemet Velkommen: Vi vil med dette introduktionsprogram gerne byde dig hjertelig velkommen som medarbejder

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Vi anstrenger os for at være din favorit

Vi anstrenger os for at være din favorit Vi anstrenger os for at være din favorit Fleksible og stabile løsninger Dansktalende hjemmehjælpere Døgnpleje Gratis hovedrengøring God tid til omsorg Hjælp til tiden Fleksibel hjemmehjælp, hvor du bestemmer!

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør. Elite Miljø A/S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør Elite Miljø A/S Uanmeldt tilsyn september 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre

Forslag til folketingsbeslutning om ret til et værdigt liv for alle ældre Beslutningsforslag nr. B 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL) og Frank Aaen (EL) Folketinget pålægger regeringen inden

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din

Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje. Den Sociale Hjemmepleje. Vi støtter dig i din Hjemmehjælp, træning og hjemmesygepleje Den Sociale Hjemmepleje Vi støtter dig i din hverdag Hos Den Sociale Hjemmepleje får du: en hjælp, der leveres på dine betingelser mulighed for selv at klare opgaverne

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Håndbog for frivillige medarbejdere

Håndbog for frivillige medarbejdere Håndbog for frivillige medarbejdere Indledning. Denne lille håndbog/pjece informerer om de pligter og rettigheder, du som frivillig medarbejder har. Som frivillig medarbejder er der mange forskellige opgaver

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi

Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Boligpolitik Dansk Epilepsiforenings mål og strategi Vision: Med udgangspunkt i individuelle ønsker, behov og ressourcer skal mennesker med epilepsi tilbydes attraktive, fleksible og differentierede boliger/boformer.

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009

Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 Brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælpsområdet 2009 I perioden fra 15. oktober til 13. november 2009 gennemførte Sundhed og Ældre en brugertilfredshedsundersøgelse af de ydelser, der leveres af

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje

Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje Opsamling på kommentarer fra borgere på temamøde den 27. januar 2015 vedr. fremtidens ældrepleje 1. Genoptræning Et af de områder, der optog publikum ved debatmødet var genoptræning og behovet for at investere

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE

GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE GODE RÅD OM ENSOMHEDS- FOREBYGGELSE BLANDT ÆLDRE FORORD Mange ældre lever alene i København, og nogle er ensomme. For dem kan det være en stor udfordring at forlade hjemmet og deltage i nogle af de mange

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne

Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Seminar: Konkurrenceudsættelse på pleje- og omsorgsopgaver i kommunerne Tine Rostgaard Professor MSO, Aalborg Universitet Danske Ældreråd Ældrepolitisk konference 12 maj 2015 Hotel Nyborg Strand Dagens

Læs mere

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk

Ø-mærk din kommune. Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november. roedovre.enhedslisten.dk Ø-mærk din kommune Stem på Enhedslisten ved kommunevalget den 19. november Rød grønt engagement i Rødovre Enhedslisten er mere end landspolitik. Men vilkårene for kommunalpolitik hænger sammen med beslutningerne

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere