Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel"

Transkript

1 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag B - Informationsmodel MBBL-REF: Version:.2 af 3. februar 204 Status: Godkendt af styregruppen Dato: 30. oktober 203 Fil: GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_B_Informationsmodel_v.2.doc

2 Dokument historie Version Dato Beskrivelse Initialer Oprettet SD-KFC Tilføjet informationsmodel efter internt arbejdsmøde d. 6. september 203. Tilrettet til intern udsendelse i MBBL som første udkast Husnummerbetegnelse fjernet som begreb og indsat som afledt attribut på Adgangspunkt. + div. uddybninger Klargøring til internt review Beskrivelse af nøjagtighedsklasse, kilde og teknisk standard. Beskrivelse af eksterne begreber. Ny relation: Navngiven vej ansvarlig Kommune Nye attributter fra afsluttende kommunereview Tilretning efter internt review. Diagrammet med informationsarkitekturen er indsat sidst i dokumentet i A3-format. SD-KFC SD-KFC SD-KFC SD-KFC 0.9a Rettelser efter review d SD-KFC 0.9b Rettelser mht konsistens i termer og definitioner MLI-MBBL Versionsnummer ændret samt bemærkninger om konvertering til adresseregistret tilføjet. KSK-MBBL Drøftet og godkendt af Projektforum THJ-MBBL Godkendt af styregruppen THJ-MBBL Afklaringer indskrevet KSK-MBBL Tilrettet efter konsulent review KSK MBBL Husnummer indført som begreb UML diagram fig 2 ført ajour ift begrebsbeskrivelserne i teksten (.). Vejnavneområde udskilt som begreb/geoobjekt. Gadepostnummer præciseret jf. løsningsnotat. Livsforløb for Adgangspunkt tegnet. Kardinalitet for Vejpunkt-Adgangspunkt fejlrettet. GD relation fra Enhed markeret som udestående. Rettelser efter intern MBBL kommentarrunde feb 204 SD-PHU - 2 af 36 - MBBL-REF:

3 Indholdsfortegnelse. INDLEDNING DOKUMENTETS FORMÅL DOKUMENTETS SAMMENHÆNG TIL ØVRIGE DOKUMENTER PROCES LÆSEVEJLEDNING OVERBLIK INFORMATIONSMODELLER Versionering INFORMATIONSMODEL - ADRESSER BESKRIVELSE AF BEGREBER Adgangspunkt Husnummer Adresse Dørpunkt Kommunedel af navngiven vej Navngiven vej Vejnavneområde Reserveret vejnavn Vejpunkt Gadepostnummertilhør Eksterne begreber BESKRIVELSE AF RELATIONER Vejnavnerelationer Adresserelationer Eksterne relationer til adressebegreber Afledte relationer INFORMATIONSMODEL - SAGSREFERENCE OVERBLIK Sagsreference eksempel BESKRIVELSE AF BEGREBER Sagsreference begreber af 36 - MBBL-REF:

4 . Indledning. Dokumentets formål Dokumentet tjener to hovedformål: For at sikre at Adressedataprogrammet forretningsmæssigt og arkitekturmæssigt hænger sammen på løsningsniveau inden større udviklingsprojekter igangsættes udarbejdes der en løsningsarkitektur, som kvalitetssikres i sammenhæng med resten af grunddataprogrammet. Dokumentet her beskriver løsningsarkitektur for Adresseregisteret til brug for denne tværgående kvalitetssikring. Derudover danner løsningsarkitekturen rammerne for kravspecificering og udvikling af Adresseregisteret til Adressedataprogrammet..2 Dokumentets sammenhæng til øvrige dokumenter Figur. Løsningsarkitekturens sammenhæng til andre dokumenter. Løsningsarkitekturen er opbygget af et hoveddokument og tre underbilag. Dokumentet her udgør løsningsarkitekturens underbilag B Informationsmodel. Rammerne omkring løsningsarkitekturen kommer primært fra fire kilder: Grunddataprogrammet, som har udstukket rammerne for den overordnede løsningsarkitektur herunder krav om udstilling af grunddata via Datafordeleren. Grunddataprogrammet har også udstukket rammer ift. en fællesoffentlig datamodel og dertil hørende standarder. Adressedataprogrammet, som gennem en målarkitektur og tilhørende bilag har udstukket rammerne for adressedata som grunddata. BBR-adresse eksisterende dokumentation hvorfra viden om de eksisterende datastrukturer er hentet. Adressebekendtgørelsen og lovgivning omkring vejnavne og adresser. - 4 af 36 - MBBL-REF:

5 .3 Proces Dokumentet er en detaljering af begrebsmodellen udarbejdet i forbindelse med målarkitekturen. Gennem en række interne arbejdsmøder i projektgruppen, er begrebsmodellen blevet detaljeret med alle væsentlige forretningsmæssige attributter, samt udvidet med sagsreferencebegrebet..4 Læsevejledning Udover dette indledende kapitel indeholder dokumentet følgende kapitler: Kapitel 2 Overblik Indeholder en beskrivelse af sammenhængen til målarkitekturen. Kapitel 3 Informationsmodel - Adresser Indeholder et diagram der viser Adresseregisterets informationsmodels begreber og relationer. Desuden indeholder kapitlet en detaljeret beskrivelse af hvert begreb, med informationsindhold samt en detaljeret beskrivelse af modellens relationer. Kapitel 4 Informationsmodel Sagsreferencer Indeholder et diagram der viser Adresseregisterets informationsmodel for sagsreferencer med tilhørende beskrivelse af begreber og relationer. Desuden indeholder kapitlet en detaljeret beskrivelse af hvert begreb, med informationsindhold samt en detaljeret beskrivelse af modellens relationer. Bilag Sidst i dokumentet er diagram med informationsmodellen indsat i A3-format for at øge læsevenligheden ved udskrift. - 5 af 36 - MBBL-REF:

6 2. Overblik 2. Informationsmodeller I dette dokument detaljeres målarkitekturens begrebsmodel for adresser. Informationsmodellen indeholder elementer, som detaljeret beskriver de enkelte forretningsbegreber, disses informationsindhold og relationer mellem begreber. Der er fokus på detaljer og på at opnå en samlet beskrivelse ud fra en forretningsmæssig vinkel. Inden for den givne kontekst er alle forretningsbegreber medtaget og dokumenteret med en uddybende og fyldestgørende beskrivelse inkl. alt væsentligt forretningsmæssigt informationsindhold. Informationsmodellen i dette dokument er en ajourføringsmodel og beskriver de informationer, der er tilgængelige gennem adresseregisterets ajourføringsservices. Informationsmodellen er, for at gøre det mere overskueligt, delt i to perspektiver: et perspektiv, der viser adresseinformationsbehov og et, der viser informationsbehov i forbindelse med håndtering af sagsreferencer. 2.. Versionering På tværs af grunddata er der behov for at implementere dobbelthistorik, for at kunne understøtte et samlet krav om revisionsspor. Objekter skal med andre ord kunne fremfindes i en versioneret form, hvor der er styr på, hvilken status en given version af objektet havde på det tidspunkt. Formålet hermed er bl.a. at dokumentere det konkrete historiske beslutningsgrundlag i forbindelse med fx sagsbehandling. Dobbelthistorik modelleres ved hjælp af bitemporale egenskaber. Det dobbelte består i, at to tidsaspekter virkningstid og registreringstid håndteres i sammenhæng. Den bitemporale styring af adresseregisteret betyder, at der på alle entiteter i informationsmodellen, udover selve tilstanden på objektet registreres to tidsmæssige egenskaber: stid Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres Virkningstid Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. Dobbelthistorik-modellen betyder bl.a. at et gældende objekt (fx en adresse eller en navngiven vej) kan eksistere side om side med en ny, endnu ikke gældende version af det samme objekt fx en version hvor adressen har et andet husnummer eller vejen har et andet vejnavn. Når den nye version af objektet sættes i kraft (dvs. når dets virkningstid fra er lig nu ) erstattes den gamle version (dvs. at dennes virkningstid til sættes lig nu ). - 6 af 36 - MBBL-REF:

7 3. Informationsmodel - Adresser reserveret af Navneområde Reserveret navn Status Reservationsudløbsdato Retskrivningskontrol Virkning * Reserveret vejnavn har Vejnavneområde Vejnavnelinje [0..] Vejtilslutningspunkt [0..] Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Vejnavneområde Kommune Kommunekode Navn ansvarlig *..* Vejnavn [0..] Vejnavneforslag [] Status Vejadresseringsnavn Beskrivelse Retskrivningskontrol Virkning er tilknyttet * Navngiven vej 0....* kardinalitet mod adresse skal afstemmes med GD. Fx klubværelser er * Kommunedel af navngiven vej Vejkode Reserveret ulige husnnr interval [] Ulige husnummerreservation notat [] Reserveret lige husnr interval [] Lige husnummerreservation notat [] Enhed - Adresse..* identificeres ved Status Etagebetegnelse [0..] Dørbetegnelse [0..] /Adressebetegnelse Virkning er tilknyttet Husnummer GD har 0.. Stormodtager postnummer Dørpunkt Position Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard defineret af FOT-vejmidtelinie - ligger på 0.. er tilknyttet /Status Husnummerbetegnelse [0..] /Adgangsadressebetegnelse / /Virkning 0.. er tilknyttet Adgangspunkt Gadepostnummertilhør Lige husnnummerinterval [] Ulige husnummerinterval [] Jordstykke 0.. Vejpunkt /Status Position Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard har tilknyttet /knyttet til Status Position Adgangspunktsretning Husnummerretning [0..] Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Virkning Gadepostnummer er beliggende i anden /ligger i Postnummer Teknisk anlæg 0..? 0.. giver adgang til 0.. /giver adgang til /ligger i Supplerende bynavn /ligger i Kommuneinddeling??? Bygning Klassifikation 0..? giver adgang til 0.. /giver adgang til /ligger i /ligger i Afstemningsområde Sogneinddeling 0..? FOT-bygningskrop 0..???? I udstillingssammenhæng vil de øvrige DAGI-temaer også blive tilgængelige. /ligger i Menighedsrådsafstemningsområde Figur 2 Informationsmodel for adresseregisteret - 7 af 36 - MBBL-REF:

8 3. Beskrivelse af begreber 3.. Adgangspunkt Foreslået Start Godkendt Henlagt Ændring/ korrektion Tidsstyret med virkningstid Gældende Nedlagt Stop Figur 3 Livsforløb for Adgangspunkt Ændring/ korrektion Adgangspunkt Synonymer: Et geografisk punkt i terrænplan, som udpeger en særskilt adgang fra en navngiven vej og ind på et areal eller ind i en BBR-bygning. - 8 af 36 - MBBL-REF:

9 Beskrivelse: Objektet Adgangspunkt udpeger en bestemt adgang fra færdselsnettet ind på et areal eller ind i en BBR-bygning/teknisk anlæg. På en byggegrund udpeger adgangspunktet således beliggenheden af indkørsel, låge e.l. På en bygning udpeger adgangspunktet en bestemt indgangsdør e.l. som fører ind i BBR-bygningen. For et teknisk anlæg i BBR, fx en vindmølle, et regnvandsbassin eller en bolværksplads, placeres adgangspunktet efter samme principper som for en BBR-bygning. Adgangspunktet registreres således at det er beliggende inde på det pågældende areal eller inde i den pågældende BBR-bygning, efter samme principper som det hidtidige adressepunkt. Oplysningen om adgangspunkter vil ofte skulle tilvejebringes af ejer eller dennes repræsentant. For enfamiliehuse, sommerhuse o.l. beregnes oplysningen automatisk på basis af matrikel- hhv. FOT-bygningsomrids. Ved forslag til udstykning af jordstykker som skal bebygges, angiver landinspektøren adgangspunktets beliggenhed. Nogle arealer og bygninger har flere adgangspunkter som kan have adgang fra forskellige navngivne veje. I disse tilfælde vil oplysningen om adgangspunkternes antal, beliggenhed og evt. funktion (hovedindgang, personaleindgang o.l.) udgøre et udgangspunkt for adressemyndighedens beslutning om hvilke adresser der skal fastsættes og hvordan de skal betegnes. Enhver adresse fastsættes med udgangspunkt i netop ét adgangspunkt. I en bygning kan flere adresser (med forskellig etage og dørbetegnelse) dele det samme adgangspunkt. Der er ikke krav om at adgangspunkter som ikke anvendes til adresser, skal registreres. I visse tilfælde kan et adgangspunkt give adgang til adresser, som er beliggende i en anden BBR-bygning end den som adgangspunktet ligger i. Når et fælles indgangsparti giver adgang til flere selvstændige BBR-bygninger, kan adgangen til hver af disse bygninger betragtes som et selvstændigt adgangspunkt hvortil der knyttes adresser i den pågældende BBR-bygning. Forretningsmæssig Adgangspunkt har altid et Vejpunkt med samme status. Når adressedelen af BBR.6 skal konverteres til Adresseregisteret skal adgangspunktet have ny id. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID adgangspunktet. Arves fra den gamle adgangsadresse i BBR.6. Status Angiver om adgangspunktet er foreslået, godkendt, gældende, henlagt eller nedlagt jf. livsforløb. Position Geografisk punkt (2D/3D) som angiver adgangspunktets beliggenhed ISO point - 9 af 36 - MBBL-REF:

10 Beskrevet af: Adgangspunktretning Husnummerretning Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Virkning Punkt der anvendes til at angive retningen (som en vektor) når et adgangspunkt skal vises som en pil der peger ind i bygningen/jordstykket. Punkt der anvendes til at angive retningen (som en vektor) for et husnummer når det skal vises på et kort. Kan evt. beregnes automatisk. Kode som angiver om placeringen af adgangspunktet er beregnet eller fastsat manuelt. Kode som angiver hvilken part eller system,der er kilde til placeringen af adgangspunktet. Kode som angiver den tekniske standard der er anvendt ved placeringen af adgangspunktet Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. ISO point ISO point stype VirkningsType SD-KFC , SD-PHU , SD-PHU Adgangsadresse flyttet til begrebet Husnummer nedenfor Husnummer Husnummer Synonymer: Betegnelse som indgår i den samlede adressebetegnelse idet den identificerer det adgangspunkt, som giver adgang til den eller de pågældende adresser. - 0 af 36 - MBBL-REF:

11 Beskrivelse: Husnummerbetegnelsen består af et tal -999 som evt. kan være efterfulgt af et stort bogstav A..Z. Når et adgangspunkt giver adgang til en eller flere adresser, indgår husnummeret i den samlede og fuldstændige adressebetegnelse for hver af disse. Forretningsmæssig Adresebekendtgørelsen indeholder nærmere regler for tildeling af husnumre, herunder for brug af lige og ulige tal og for rækkefølgen af disse. Når adressedelen af BBR.6 skal konverteres til Adresseregisteret overføres den unikke id for adgangsadressen og anvendes som unik id for husnummeret, som forsat udstilles som Adgangsadresse.. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID husnummerobjektet. Benyttes som unik id ved udstilling af Adgangsadresser /Status Følger status på de tilhørende Adresser. Skal uddybes i kravspec som regler. Husnummerbetegnelse /Adgangsadressebetegnelse / /Virkning Beskrevet af: SD-PHU , MLI Husnummeret til adressen inkl. evt. bogstav Den del af adressebetegnelsen, der består af vejnavn, husnummer, evt. supplerende bynavn og postnummer og navn via Adgangspunktet. Følger de tilhørende Adresser. Skal uddybes i kravspec som regler. Følger de tilhørende Adresser. Skal uddybes i kravspec som regler. Tekst Tekst stype VirkningsType - af 36 - MBBL-REF:

12 3..3 Adresse Foreløbig Start Til kommende adresse hvor man ikke kender andet end "prikken". Adressen er dermed også reserveret - UUID Foreslået Komplet adresse med alle tilhørende egenskaber. Bygning, vej etc kan dog stadig godt være på tegnebrættet. Anvendes også til partshøring. Vejnavn skal være kendt. Godkendt Henlagt Ændring/ korrektion Tidsstyret med virkningstid Gældende Nedlagt Stop Ændring/ korrektion Figur 4 Adresselivsforløb Adresse Synonymer: Beskrivelse: En struktureret betegnelse som angiver en særskilt adgang til et areal, en bygning eller en del af en bygning, efter reglerne i adressebekendtgørelsen. En adresse fastsættes for at angive en bestemt adgang til et areal, fx. en byggegrund, et grønt område eller en sportsplads en bygning, herunder et andet bygværk, f.eks. et teknisk anlæg en del af en bygning, fx en etage eller en bolig- eller erhvervsenhed i en bygning En adresse kan endvidere fastsættes til et teknisk anlæg, fx vindmølle, transformerstation, regnvandsbassin eller bolværksplads, efter samme principper som for en bygning. Det adresserbare objekt (dvs. areal, bygning eller del af en bygning), som adressen angiver adgangen til, kan være eksisterende, planlagt eller under opførelse. En adresse skal altid knyttes til det adgangspunkt, som repræsenterer den adgang til arealet eller bygningen, som adressen benytter. I visse tilfælde kan det tilknyttede adgangspunkt være beliggende i en anden - 2 af 36 - MBBL-REF:

13 Forretningsmæssig BBR-bygning end adressen. Reglerne for kommunernes fastsættelse af adresser findes i adressebekendtgørelsen. En gyldig adresse består bl.a. af en læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne vejnavn, husnummer, evt. etage- og dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn samt postnummer. Vejnavn og husnummer fastsættes med udgangspunkt i den navngivne vej, som adressens adgangspunkt er knyttet til. Evt. etage- og dørbetegnelse fastsættes med udgangspunkt i den pågældende bygning. Evt. supplerende bynavn og postnummer afledes af adgangspunktets geografiske beliggenhed. Når adressedelen af BBR.6 skal konverteres til Adresseregisteret overføres den unikke id for Enhedsadressen til unik id for adressen. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID adressen. For nuværende adresser arves den fra den tidl. enhedsadresse. Regler for hvornår en adresse kan skifte UUID, skal fastlægges i adressebekendtgørelsen. Status Status på adressen (se livsforløb for Adresse ovenfor, for nærmere beskrivelse) Etagebetegnelse Dørbetegnelse /Adressebetegnelse Virkning Evt. etagebetegnelse til adressen. Evt. dørbetegnelse for adressen. En læsbar struktur, som er sammensat af betegnelserne vejnavn via Husnummer, husnummerbetegnelse fra Husnummer, evt. etage- og dørbetegnelse, evt. supplerende bynavn samt postnummer og navn via Adgangspunktet. Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. Tekst Tekst Tekst stype VirkningsType Beskrevet af: SD-KFC , MLI-MBBL , SD-PHU af 36 - MBBL-REF:

14 (Husnummer flyttet ud i separat begreb) 3..4 Dørpunkt Dørpunkt Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig Et geografisk punkt i 3D, der udpeger beliggenheden af den adgang som adressen hører til. af dørpunkter er kun relevant for større bygningskomplekser, hvor der er en betydelig afstand mellem adgangspunktet og den del af bygningen som adressen hører til. Eksempler på sådanne bebyggelser er butikscentre, større institutioner o.l. I sådanne situationer vil dørpunkterne kunne anvendes til indendørs lokalisering og navigation frem til den rigtige adresse (dvs. butik e.l.) Der vil være tale om en frivillig oplysning som i alle tilfælde vil skulle tilvejebringes og berigtiges af bygningens eller ejendommens ejer på eget ansvar. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID dørpunktet. Position Geografisk punkt (3D) som angiver dørpunktets beliggenhed ISO point Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Kode som angiver om placeringen af dørpunktet er beregnet eller fastsat manuelt. Kode som angiver hvilken part eller system,der er kilde til placeringen af dørpunktet. Kode som angiver den tekniske standard der er anvendt ved placeringen af dørpunktet Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. stype Beskrevet af: SD-KFC , MLI-MBBL , SD-PHU Kommunedel af navngiven vej Kommunedel af navngiven vej Synonymer: Vejkode for den del af den navngivne vej der ligger indenfor en kommune. - 4 af 36 - MBBL-REF:

15 Beskrivelse: Forretningsmæssig Af hensyn til den eksisterende systemmasse er det nødvendigt at bibeholde vejkoder. Da navngivne veje kan gå på tværs af kommuner, vil en navngiven vej kunne være opdelt i flere vejkoder. Kommuner kan ligeledes reservere husnumre på kommunedelen af en navngiven vej. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Vejkode Reserveret ulige husnr interval Ulige husnummerreservation notat Reserveret lige husnr interval Lige husnummerreservation notat entifikation i overensstemmelse med CPR s hidtidige regler for vejkoder ( ) Et eller flere intervaller af reserverede ulige husnummerintervaller på kommunedelen af en navngiven vej. Tekst der kort beskriver hvad reservationen skal bruges til. Et eller flere intervaller af reserverede lige husnummerintervaller på kommunedel af navngiven vej. Tekst der kort beskriver hvad reservationen skal bruges til Beskrevet af: SD-KFC , MLI-MBBL Tekst Tekst (liste) Tekst (liste) Tekst (liste) Tekst (liste) - 5 af 36 - MBBL-REF:

16 3..6 Navngiven vej Foreslået Start Godkendt Henlagt Ændring/ korrektion Tidsstyret med virkningstid Gældende Nedlagt Stop Ændring/ korrektion Figur 5 Livsforløb Navngiven vej Navngiven vej Synonymer: Beskrivelse: Vejnavn Et færdselsareal for hvilket der er fastsat et vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen. En navngiven vej repræsenterer en del af færdselsnettet (dvs. vej, torv, sti e.l.) som er tildelt et særskilt vejnavn efter reglerne i adressebekendtgørelsen, uanset om vejen ligger inden for en kommune eller krydser en eller flere kommunegrænser. Navngiven vej omfatter hele livsforløbet, dvs. uanset om vejnavnet kun er foreløbigt eller foreslået og uanset om det pågældende færdselsareal endnu kun er planlagt eller om det er anlagt. Det tilhørende vejnavns stavemåde skal være entydig og korrekt, dvs. i overensstemmelse med dansk retskrivning. En navngiven vej danner udgangspunkt for fastsættelsen af adresser. For de adresser der fastsættes skal husnummerrækkefølgen være stigende i én retning med lige og ulige husnumre i hver sin side af vejen. For enhver navngiven vej angiver et vejnavneområde (separat geoobjekt) beliggenheden af den navngivne vej, ved hjælp af en polygon der omskriver vejen med en nøjagtighed, der er egnet til at: lokalisere den omtrentlige beliggenhed på et kort, herunder vejens forbindelse til det øvrige vejnet danne en reference til de administrative inddelinger, som den navngivne vej er beliggende indenfor sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed Vejnavneområdet beregnes automatisk på basis af FOT s vejmidtetema og de adresser der hører til den navngivne vej. - 6 af 36 - MBBL-REF:

17 Forretningsmæssig Når en ny navngiven vej endnu ikke er registreret med en vejmidte i FOT e.l., registreres vejnavneområdet manuelt inkl. oplysning om hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet, i form af et tilslutningspunkt. Hvis vejens forventede forløb kendes kan dette angives med en vejnavnelinje. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID en navngiven vej. Regler for hvornår en navngiven vej kan skifte UUID, skal fastlægges i adressebekendtgørelsen. Vejnavn Det fulde vejnavn med korrekt stavemåde. Tekst Vejnavneforslag Status Vejadresseringsnavn Beskrivelse Retskrivningskontrol Et eller flere forslag til navngivning af vejen. Status på den navngivne vej (se livsforløb for Navngiven vej, for nærmere beskrivelse) Forkortet udgave af vejnavnet (max. 20 tegn). Hvis vejnavnet er under eller lig 20 tegn, så er vejadresseringsnavnet lig med vejnavnet. Kort beskrivelse af vejnavnets oprindelse eller betydning fx ved anvendelse af navne på historiske steder eller personer Angiver om der er gjort indsigelse mod stavemåde for vejnavnet eller alternativt om stavemåden eksplicit er kontrolleret og godkendt. Hvis feltet er tomt gælder standard karensperioden. (se herom i Bilag C) Værdier: Indsigelse Kontrolleret Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tekst (liste med forslag) Tekst Tekst stype Virkning Tidsrummet, hvor en VirkningsType - 7 af 36 - MBBL-REF:

18 Beskrevet af: given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. SD-KFC , MLI-MBBL , SD-PHU (Geodataegenskaber flyttet til Vejnavnområde begrebet, se nedenfor) 3..7 Vejnavneområde Vejnavneområde Synonymer: Beskrivelse: Geografisk omrids som angiver den navngivne vejs beliggenhed således at den kan lokaliseres i forhold til andre navngivne veje i området. Vejnavneområdet angiver den navngivne vejs beliggenhed med en nøjagtighed som er egnet til - at lokalisere den på et kortudsnit i forhold til andre navngivne veje - at danne en reference til de administrative inddelinger som den er beliggende i - sikre overholdelse af reglerne om vejnavnes entydighed. Hører der til den navngivne vej adresser og/eller FOT vejmidter, vil Vejnavneområet være beregnet på basis af disses geografiske beliggenhed. I modsat fald angives vejnavneområdet manuelt. Forretningsmæssig Hvis den navngivne vej ikke er repræsenteret som vejmidte i FOT vil vejnavneområdet tillige indeholde et Vejtilslutningspunkt, der angiver hvor vejen tilsluttes det eksisterende FOT-vejnet. I så fald kan vejnavneområdet tillige indeholde en Vejnavnelinje, der omtrentligt angiver den navngivne vejs forløb. Hvis den navngivne vej ikke er repræsenteret korrekt i FOT kan vejnavneområdet rettes således at omridset beskriver den faktiske beliggenhed. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID vejnavneområdet. Vejnavneområde Vejnavnelinje Vejtilslutningspunkt Nøjagtighedsklasse Vejnavnets omtrentlige geografiske beliggenhed. Tegnet eller beregnet. Angiver vejens forventede forløb før der findes FOT-vejmidter for den. Angiver hvor vejen tilsluttes det øvrige vejnet før der findes FOTvejmidter for den. Kode som angiver om vejnavneområde/-linje er beregnet eller fastsat manuelt. Geometri (polygon) Geometri (polylinje) ISO point - 8 af 36 - MBBL-REF:

19 Kilde Teknisk standard Beskrevet af: SD-PHU , MLI Kode som angiver hvilken part eller system der er kilde til vejnavneområde/-linje. Kode som angiver den tekniske standard der er anvendt ved placeringen af vejnavneområde/-linje Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. stype 3..8 Reserveret vejnavn Reserveret vejnavn Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig Reservation af et vejnavn til fremtidig brug. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID det reserverede vejnavn Navneområde Det reserverede vejnavns omskrevne geografiske beliggenhed. Multigeometri Reserveret vejnavn Det reserverede vejnavn. Tekst Status Reservationsudløbsdato Retskrivningskontrol Angiver om reservationen er aktiv eller nedlagt Dato for udløb af reservationen. Angiver om der er gjort indsigelse mod stavemåde for vejnavnet eller alternativt om stavemåden eksplicit er kontrolleret og godkendt. Hvis feltet er tomt gælder standard karensperioden. (se herom i Bilag C) Værdier: Indsigelse Kontrolleret Date - 9 af 36 - MBBL-REF:

20 Virkning Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. Beskrevet af: SD-KFC , SD-PHU stype VirkningsType 3..9 Vejpunkt Vejpunkt Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig Et geografisk punkt på færdselsnettet som repræsenterer start-punktet af den rute, der fører til et bestemt adgangspunkt. Et vejpunkt repræsenterer det sted på FOT s vej- eller -stinet e.l., hvorfra adgangsvejen hen imod et adgangspunkt til et areal eller en bygning starter. Ofte vil vejpunktet således angive det sted hvor man forlader vejnettet, for at begive sig det sidste stykke hen imod adgangspunktet (fx indgangen til bygningen) og dermed den adresse, som er turens mål. Vejpunktet repræsenterer således det sted, som et nutidigt bilnavigationssystem typisk vil regne som turens destination eller ankomstpunkt. For et bilnavigationssystem vil vejruten mellem to adresser blive beregnet mellem de to adressers respektive vejpunkter. Vejpunktet vil som hovedregel være beliggende et sted på den navngivne vej, som adgangspunktets adresser refererer til. Når en ny navngiven vej ikke er registreret med en vejmidte i FOT vil vejpunktet blive udstillet som værende placeret i den navngivne vejstilslutningspunkt. Vejpunktet vil blive tilvejebragt automatisk ved konvertering af data fra BBR.6 til det nye adresseregister ved hjælp af en beregning på basis af adgangspunktets beliggenhed, oplysning om navngiven vej og vejnet (dvs. FOT s vejmidte), suppleret af andre kortdata. Adressemyndigheden kan dog redigere dvs. flytte vejpunktet. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID vejpunktet. /Status Følger status for det tilhørende Adgangspunkt. Angiver om vejpunktet er foreslået, godkendt, gældende (dvs. knyttet til FOT af 36 - MBBL-REF:

21 Position Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Virkning vejmidten) henlagt eller nedlagt Geografisk punkt (2D/3D) som angiver vejpunktets beliggenhed Kode som angiver om vejpunktet er beregnet eller fastsat manuelt. Kode som angiver hvilken part eller system, der er kilde til vejpunktet. Kode som angiver den tekniske standard der er anvendt ved placeringen af vejpunktet Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. ISO point stype VirkningsType Beskrevet af: SD-KFC , MLI-MBBL , SD-PHU Gadepostnummertilhør Husnummer Synonymer: Angivelse af at en navngiven vej og de tilknyttede adresser helt eller delvist tilhører et bestemt gadepostnummer i København K, V eller Frederiksberg C. - 2 af 36 - MBBL-REF:

22 Beskrivelse: Den navngivne vejs tilhørsforhold til gadepostnummeret kan omfatte alle eller en bestemt del af adresserne på den navngivne vej, angivet ved hjælp af et eller flere husnummerintervaller i vejens ulige hhv. live vejside. Oplysningerne vedligeholdes af Post Danmark i samråd med Københavns og Frederiksberg kommuner. For adresser der er omfattet af Gadepostnummertilhør, beregnes postnummeret herudfra. For øvrige adresser beregnes postnummeret ved geografisk forespørgsel (knappenålsmetoden) i DAGI. Forretningsmæssig Hvis er uoverensstemmelse mellem oplysningen om en adresses Gadepostnummertilhør og det postnummer som fremkommer ved en geografisk forespørgsel i DAGI, rettes DAGI's afgrænsning af det pågældende gadepostnummer automatisk. Regler og processer er beskrevet nærmere i notatet "Løsning for håndtering af gadepostnumre i København K, V + Frederiksberg C" Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Lige husnummerinterval Et eller flere intervaller Tekst (liste) af reserverede ulige husnummerintervaller på en navngiven vej der definerer Gadepostnummeret Uige husnummerinterval Et eller flere intervaller af reserverede ulige husnummerintervaller på en navngiven vej der definerer Gadepostnummeret Tekst (liste) Beskrevet af: SD-PHU , MLI af 36 - MBBL-REF:

23 3.. Eksterne begreber Informationsmodellen relaterer til en række eksterne begreber som ikke beskrives i detaljer i dette dokument. Interesserede læsere henvises til detaljeret information i løsningsarkitekturen for BBR og Matriklen. Adresseregisterets informationsbehov i forhold til attributter på eksterne begreber, er beskrevet i bilag A i forbindelse med beskrivelse af serviceoperationer. BEGREB BESKRIVELSE EJER FOT-vejmidtelinje Beliggenheden og forløbet af en vej eller en del af en vej, repræsenteret ved hjælp af en linje som tillige angiver vejens forbindelse til det øvrige vejnet. Objektet Vejmidte repræsenterer den geografiske linjeføring og sammen-hæng i et færdselsareal af permanent karakter forbeholdt motoriseret, cyklende, ridende eller gående færdsel. Registreres ved angivelse af det pågældende objekts vejmidte (eller stimidte). Se FOT og digitalt vejnet. Kommune Danmarks kommuner angivet ved en entydig kode. Enhed Et sammenhængende areal i en BBR-bygning med selvstændig GD adgang. Enheden skal være afgrænset og skal være fysisk adskilt fra andre enheder. En Enhed kan være opdelt i Rum, som fysisk befinder sig inde i enheden. En Enhed kan være et kælderrum eller et loftsrum. For ejerlejlighed samles enhed under begrebet Brugsenhed, der udgør ejerlejligheden faktiske fysiske forhold, og har en relation mod Matriklens ejerlejligheds begreb og dermed BFE. (se GD). Jordstykke Areal på jordoverfladen som er afgrænset af matrikelskel. GD Jordstykket/jordstykkerne udgør SFE og angives med e BFE-nr (se GD). Teknisk anlæg En stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et GD bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en BBR-bygning. En stedfast, klart afgrænset konstruktion, der er opført til et bestemt formål, og som ikke karakteriseres som en BBR-bygning. Bygning En bygning består af en eller flere konstruktioner, der udgør en GD rumlig helhed, og som skærmer mod vejliget. En BBR-bygning består som minimum af en overdækning (et tag). For bygninger på lejet grund bliver det også referencen til BFE-nr (se GD). FOT-bygningskrop FOT-objekt, der beskriver bygningens omrids på grunden. GD4 Supplerende bynavn Et lokalt stednavn som indgår i adressebetegnelsen for at præcisere DAGI den geografiske beliggenhed af en gruppe adresser. Objektet Supplerende bynavn fastsættes for at præcisere den geografiske beliggenhed af en gruppe adresser indenfor postnummeret. Som stednavn anvendes ofte navnet på den pågældende landsby eller bebyggelse. Et supplerende bynavn indgår i den fuldstændige adressebetegnelse for de pågældende adresser. Reglerne for kommunernes fastsættelse af supplerende bynavne findes i adressebekendtgørelsens 9. Supplerende bynavne lagres og ajourføres som et tema i DAGI. GST - 23 af 36 - MBBL-REF:

24 Gadepostnummer Postnummer De særligt fastsatte postnumre i København K, V og Frederiksberg C, som kun omfatter adresser der hører til en enkelt eller nogle få veje. I de tre områder København K, V og Frederiksberg C har Post Danmark fastsat knap 500 postnumre der hver for sig kun omfatter et enkelt eller nogle få vejnavne. Det betyder at adresseres tilknytning til et postnummer her er afledt af den navngivne vej, som adressen hører til. I enkelte tilfælde omfatter gadepostnummeret kun den ene side af vejen (lige eller ulige husnumre) eller en del af vejen (beskrevet som et interval af husnumre). Gadepostnumre lagres og ajourføres i DAGI s postnummertema. Område som i det offentlige postnummersystem betegnes ved hjælp af et postnummer. Objektet Postnummer repræsenterer det afgrænsede område som i det offentlige postnummersystem er betegnet med et postnummer (dvs. fire cifre) og et tilhørende navn som typisk betegner den by eller bydel hvorfra brevposten distribueres. Det offentlige postnummersystem vedligeholdes af Post Danmark efter bestemmelserne i Postlovens 2 til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser. Efter BBR-lovens 3 f påhviler det ministeren for by, bolig og landdistrikter at sikre at oplysningerne om postnumrenes geografiske afgrænsning er til rådighed for brugerne i form af et kort e.l. I København K, København V og Frederiksberg C omfatter hvert postnummer typisk en enkelt gade med tilhørende adresser. Disse gadepostnumre har således en væsentligt mindre geografisk udstrækning end øvrige postnumre. Postnumre lagres og ajourføres som et tema i DAGI. DAGI DAGI Kommuneinddeling Danmarks inddeling i 98 kommuner som fastlagt i lovgivningen herom. Objektet Kommune repræsenterer kommunegrænsen som fastlagt af Indenrigsministeriet i Lov om landets inddeling i kommuner og regioner. Kommunerne er pr. lovdefinition en aggregering af matrikler og følger derfor i juridisk forstand matrikelskellene. GST og FOT Danmark foretager dog en topografisk tilpasning af kommunegrænserne, så de følger de geografiske forhold, og i mange tilfælde administrerer kommunerne ud fra den tilpassede grænse. Kommuneinddelingen lagres og ajourføres som et tema i DAGI. DAGI - 24 af 36 - MBBL-REF:

25 Afstemningsområde Del af en kommune, hvor alle vælgere stemmer på et afstemningssted (bortset fra brevstemmer). Objektet Afstemningsområde er fastlagt i Lov om valg til Folketinget: hver kommune eller del af en kommune i en opstillingskreds skal være inddelt i afstemningsområder. En kommune eller del af en kommune kan dog også udgøre ét afstemningsområde. Det er kommunalbestyrelsen som træffer beslutning herom. Da stemmerne optælles for hvert afstemningsområde, udgør afstemningsområdet den mindste enhed i opgørelsen af valgets resultat. Fortegnelse over afstemningsområder kan ses på kmdvalg.dk Afstemningsområder lagres og ajourføres som et tema i DAGI. DAGI Sogneinddeling Menighedsrådsafstemningsområde Danmarks inddeling i cirka 2000 sogne som fastlagt i lovgivningen herom. Sognene er ordnet i cirka 00 provstier og 0 stifter. Sognene er ud over den kirkelige funktion en vigtig forvaltningsmæssig inddeling, og den mindste i Danmark i statistisk henseende. I disse år sker der mange ændringer, fx sammenlægninger af sogne. Sogneinddelingen lagres og ajourføres som et tema i DAGI. Danmarks inddeling i cirka xx som fastlagt i lovgivningen herom. Sognene er i nogle tilfælde opdelt i flere afstemningssteder Menighedsområdeafstemningsområder lagres og ajourføres som et tema i DAGI. DAGI DAGI - 25 af 36 - MBBL-REF:

26 3.2 Beskrivelse af relationer 3.2. Vejnavnerelationer Reserveret vejnavn reserveret af Kommune Relationsansvar: Beskrevet af: SD-KFC Udpeger den kommune der har reserveret vejnavnet. Reserveret vejnavn har ansvaret for relationen. Reservation slettes efter to år, men varigheden af reservationen kan konfigureres af kommunen Reservation kan fornys med yderligere to år. Navngiven vej ansvarlig Kommune Relationsansvar: Beskrevet af: SD-KFC Udpeger den kommune der er ansvarlig for den navngivne vej. Navngiven vej har ansvaret for relationen. Hvis en navngiven vej går gennem flere kommuner, skal det aftales parterne imellem hvilken kommune der har ansvaret for den navngivne vej Adresserelationer Husnummer er tilknyttet Navngiven vej Relationsansvar: Relationen angiver den navngivne vej, hvis vejnavn indgår i adressen. Enhver adresse skal efter adressebekendtgørelsen være knyttet til en navngiven vej, således at det pågældende vejnavn kan indgå som en del af adressebetegnelsen. Relationen vil i de fleste tilfælde kunne dannes ved (på et kort) at udpege den FOT-vejmidte der giver adgang til adressens adgangspunkt. Hvis FOTvejmidten ikke findes kan det den navngivne vejs vejnavneområde anvendes i stedet. Husnummer har ansvaret for relationen. En adresse, som er beliggende i en kommune kan via Husnummer være tilknyttet en navngiven vej som er beliggende i en anden kommune (eller andre kommuner). Det følger heraf, at et adgangspunkt kan være beliggende i en anden kommune, end den kommune, som det tilhørende vejpunkt er beliggende i. Beskrevet af: SD-KFC / MLI / SD-PHU af 36 - MBBL-REF:

27 Adresse er tilknyttet Husnummer Relationen angiver det husnummer indgår i adressen. Relationsansvar: Adresse har ansvaret for relationen. En adresse kan være tilknyttet et adgangspunkt som er beliggende i (og oprettet af) en anden kommune. Beskrevet af: SD-KFC / MLI /SD-PHU Husnummer er tilknyttet Adgangspunkt Relationsansvar: Beskrevet af: SD-PHU Relationen angiver det adgangspunkt som adresser med dette husnummer har adgang fra. For enfamiliehuse, sommerhuse o.l. repræsenterer adgangspunktet bygningens hoveddør som er fastsat en enkelt adresse til. I så fald er relationen mellem adresse simpel. For etageejendomme o.l., hvor flere indgangsdøre hver for sig giver adgang til et antal boliger eller erhvervsenheder med hver sin adresse, angiver relationen hvilken indgangsdør (dvs. adgangspunkt) hver adresse hører til. Husnummer har ansvaret for relationen. En adresse kan være tilknyttet et adgangspunkt som er beliggende i (og oprettet af) en anden kommune. Adresse har Dørpunkt Relationsansvar: I tilfælde hvor adressens beliggenhed inden i bygningen er registreret særskilt, udpeger relationen det dørpunkt der hører til adressen. Adresse har ansvaret for relationen. Beskrevet af: SD-KFC af 36 - MBBL-REF:

28 Adresse er beliggende i anden Bygning Relationen angiver den bygning eller del af bygning, som adressen angiver en særskilt adgang til. Når en adresse angiver adgangen til en del af en bygning, fx en bolig- eller erhvervsenhed, angiver relationen den bygning eller bygningsdel som boligen eller erhvervsenheden ligger i. Som overvejende hovedregel vil relationen kunne afledes automatisk af relationen adgangspunkt ligger i bygning. Der findes dog tilfælde hvor adgangspunktet ligger i en anden bygning end den bygning eller bygningsdel som adressen peger på. Dette er eksempelvis tilfældet, når et fælles indgangsparti i en bygning giver adgang til en eller flere andre BBR-bygninger. I så fald skal relationen skabes og vedligeholdes særskilt af adresse-myndigheden. Relationsansvar: Bemærk, at bygningen skal være beliggende i samme distrikter (fx sogneinddeling, kommuneinddeling, afstemningsområde, menighedsafstemningsområde) som adgangspunktet. Adresse har ansvaret for relationen. Den bygning som adressen ligger i, kan jf. ovenfor være beliggende i en anden kommune end den kommune, som bygningen med dørpunktet ligger i. Beskrevet af: SD-KFC / MLI Adgangspunkt giver adgang til Teknisk anlæg Relationsansvar: Relationen angiver det tekniske anlæg i BBR som adgangspunktet er beliggende i. Det udpeges af adressemyndigheden i de tilfælde hvor de ikke kan ske automatisk vha knappenålsmetoden. Ellers skabes afledt relation (med samme navn) automatisk. Når et adgangspunkt angiver en særskilt adgang til et teknisk anlæg, dvs. en låge, indgangsdør e.l., udpeger relationen det tekniske anlæg som indgangsdøren fører til. Adgangspunkt har ansvaret for relationen. Et adgangspunkt kan oprettes og vedligeholdes af en anden kommune end den kommune som det tekniske anlæg er beliggende i Beskrevet af: SD-KFC / MLI / SD-PHU Adgangspunkt giver adgang til Bygning Relationen angiver den bygning som adgangspunktet er beliggende i. Når et adgangspunkt angiver en særskilt adgang ind i en BBR-bygning, dvs. en indgangsdør, udpeger relationen den BBR-bygning som indgangsdøren fører ind i. Det udpeges af adressemyndigheden i de tilfælde hvor de ikke kan ske automatisk vha knappenålsmetoden. Ellers skabes afledt relationen (med samme navn) automatisk. Når et adgangspunkt alene angiver en særskilt adgangsvej ind på et (ubebygget) areal, findes relationen ikke. Relationsansvar: Adgangspunkt har ansvaret for relationen af 36 - MBBL-REF:

29 Et adgangspunkt kan oprettes og vedligeholdes af en anden kommune end den kommune som bygningen er beliggende i Beskrevet af: SD-KFC / MLI / SD-PHU Vejpunkt ligger på FOT-vejmidtelinje Relationen angiver den FOT-vejmidtelinje, som et vejpunkt er beliggende på. FOT-vejmidten identificeres ved hjælp af en FOT objekt-. Såfremt et vejpunkt ikke er beliggende på en FOT vejmidte, findes relationen ikke. Relationsansvar: Vejpunkt har ansvaret for relationen. Et vejpunkt kan oprettes og vedligeholdes af en anden kommune end den kommune som FOT-vejmidtelinjen er beliggende i. Beskrevet af: MLI Relationen kan dannes manuelt, ved at placere vvejpunkt på den pågældende vejmidtelinje, eller atomatisk ved "snap" til nærmeste vejmidtelinje, idet en FOT-vejmidte med samme Vejkode som adressens, prioriteres. Bemærk: de to - relationer mellem Adgangspunkt og Vejpunkt hhv mellem Navngiven vej og Vejnavneområde er ikke beskrevet da de altid eksisterer og mere er en modelteknisk konstruktion for udskille geoobjekterne med egen id, som foreskrevet i referencearkitekturen for geodata Eksterne relationer til adressebegreber Enhed identificeres ved Adresse En enhed i BBR identificeres ved en adresse i adresseregisteret. For nærmere beskrivelse henvises til BBR løsningsarkitekturen. FOT-vejmidtelinje er tilknyttet Navngiven vej En FOT-Vejmidtelinje er tilknyttet en Navngiven vej. FOT Vejmidtelinjen har ansvaret for relationen, der pt. dannes ved at knytte den pågældende kommunekode og vejkode til FOT-objektet Afledte relationer Informationsmodellen indeholder en række afledte relationer. Det er relationer der kan beregnes ud fra adgangspunktets geografiske placering - også kaldet knappenålsprincippet. Det drejer sig om relationer til følgende begreber: Jordstykke Teknisk anlæg (BBR, relationen findes igennem FOT, hvis relationen imellem FOT og bygningen er etableret) Bygning (BBR, relationen findes igennem FOT, hvis relationen imellem FOT og bygningen er etableret) Postnummer herunder Gadepostnummer Kommuneinddeling Afstemningsområde - 29 af 36 - MBBL-REF:

30 Sogneinddeling Supplerende bynavn Menighedsrådsafstemningsområde For alle afledte relationer gælder det, at det skal sikres, at alle adresserelevante administrative inddelinger er tilgængelige på et hvert tidspunkt. Det skal således teknisk sikres at de afledte relationer til andre registre (spatial søgning) til en hver tid kan udstilles (evt. vha. en cache-mekanisme) af 36 - MBBL-REF:

31 4. Informationsmodel - Sagsreference 4. Overblik 0..2 Vejnavneområde Samlesagsreference 0..2 Navngiven vej Status Virkning Adresse 0..2 Adgangspunkt..* Sagsreference Status Sagsreference [..*] Bemærkninger fra indmelder [0..] Virkning * Sagsrolle Procesdatoer [] * Sagsreferencegenstand Adgangspunktanvendelse Funktion [0..] Etageadgang 0..2 Vejpunkt 0..2 Supplerende bynavn 0..2 Dørpunkt Figur 6 Informationsmodel - Sagsreference I forbindelse med ajourføring af adressedata, er det ofte nødvendigt at samle ændringerne, eller hæfte dem på eksisterende sager. Sagsreferencebegrebet anvendes til dette formål. Til en sagsreference kan der knyttes sagsreferencegenstande, som er versioner af adresseobjekter der skal ajourføres. Ved opret og nedlæg, vil sagsreferencegenstanden kun kunne tilknyttes et enkelt adresseregisterobjekt, hvorimod der ved ændringer kan tilknyttes to adresseregisterobjekter af samme type; den oprindelige version og den nye udgave af adresseregisterobjektet. Modellen afspejler den viden der har været tilgængelig på tidspunktet for udarbejdelse af løsningsarkitekturen. Håndteringen af sagsreferencer er sandsynligvis ikke fuldt ud dækkende og må derfor forventes, at skulle afdækkes yderligere i forbindelse med kravspecificeringen. - 3 af 36 - MBBL-REF:

32 4.. Sagsreference eksempel Figur 7 Eksempel på anvendelse af sagsreference Eksemplet viser en udstykning af en grund på en eksisterende grund. I dette eksempel vil sagsreferencen indeholde følgende sagsreferencegenstande: Nyt adgangspunkt under oprettelse o Sagsrolle = Oprettelse Ny adresse hertil under oprettelse o Sagsrolle = Oprettelse Nyt vejpunkt under oprettelse o Sagsrolle = Oprettelse Eksisterende adresse i nye versioner o Sagsrolle = Ændring Sagsreferencegenstanden vil i forbindelse med ændringer af eksisterende adresser indeholde en reference til både den eksisterende version af genstanden og den nye version. Således bliver det muligt at skabe et sagsoverblik der viser både nuværende og fremtidig situation af 36 - MBBL-REF:

33 4.2 Beskrivelse af begreber 4.2. Sagsreference begreber Sagsreference Synonymer: Beskrivelse: En samling af adresseobjekter der berøres af den samme opdatering af adresseregisteret. En sagsreference giver et samlet overblik over de adresseobjekter der indgår i en opdatering af adressedata. Sagsreference giver mulighed for at se adresseobjekterne før og efter ændringen. Derudover giver sagsreference mulighed for at registrere forskellige oplysninger om baggrund og vigtige hændelser (fx dato for politisk behandling, godkendelse mv.). Sagsreferencen kan også bruges til at referere til andre sager fx byggesager. Forretningsmæssig Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID sagsreferencen. Status Angiver om sagsreferencen Enumeration er aktivt eller ned- lagt Sagsreference En liste med reference til Tekst (liste) sagsnumre (andre sager, fx byggesager) ændringen i adressedata vedrører. Bemærkninger fra indmelder Angiver bemærkninger fra indmelder, fx landinspektørs forslag til adresser. Eller hvis det drejer sig om en fejlindmelding, fejlmelders beskrivelse af fejlen. Tekst Beskrevet af: Virkning Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. stype VirkningsType - 33 af 36 - MBBL-REF:

34 Samlesagsreference Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig En samling af flere sagsreferencer. Anvendes fx ved flere forslag til adressefastsættelse Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Entydig identifikation af UUID sagsreferencen. Status Angiver om samlesagsreferencen Enumeration er aktivt eller nedlagt Tidsrummet fra versionen registreres i databasen, indtil den enten erstattes af en nyere version eller afregistreres. stype Beskrevet af: Virkning Tidsrummet, hvor en given version af data svarer til de forhold i virkeligheden, som versionen afbilder. VirkningsType Sagsreferencegenstand Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig En genstand som sagsreferencen omhandler En sagsgenstand kan være enten en navngiven vej, vejnavneområde, adresse, adgangspunkt, vejpunkt, supplerende bynavn eller et dørpunkt. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Angiver en entydig identifikation UUID af en sagsrefe- rencegenstand Sagsrolle Angiver hvorvidt genstanden der indgår i sagsreferencen er under oprettelse, ændring, nedlæggelse eller henlæggelse. Tekst - 34 af 36 - MBBL-REF:

35 Beskrevet af: Procesdatoer Angiver datoer for forskellige stadier i processen, fx dato for politisk godkendelse og høringsdato. Tekst (liste) Adgangspunktanvendelse Synonymer: Beskrivelse: Forretningsmæssig Angiver adgangspunktets funktion og adgang. Adgangspunktets anvendelse beskriver funktion og evt. etageadgang for den adgang som adgangspunktet giver adgang til. Attributter: Attributnavn Kort beskrivelse Datatype Funktion Angiver funktionen af den adgang som adgangspunktet angiver (fx hovedindgang, vareindlevering, nødudgang). (ikke fastlagt endnu) Beskrevet af: Etageadgang Angiver de etager i bygningen som adgangspunktet giver adgang til. Tekst - 35 af 36 - MBBL-REF:

36 BILAG: Figur 2 Informationsmodel for adresseregisteret i A3-format reserveret af Navneområde Reserveret navn Status Reservationsudløbsdato Retskrivningskontrol Virkning * Reserveret vejnavn har Vejnavneområde Vejnavnelinje [0..] Vejtilslutningspunkt [0..] Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Vejnavneområde Kommune Kommunekode Navn ansvarlig *..* er tilknyttet * Navngiven vej Vejnavn [0..] Vejnavneforslag [] Status Vejadresseringsnavn Beskrivelse Retskrivningskontrol Virkning 0....* kardinalitet mod adresse skal afstemmes med GD. Fx klubværelser er * Kommunedel af navngiven vej Vejkode Reserveret ulige husnnr interval [] Ulige husnummerreservation notat [] Reserveret lige husnr interval [] Lige husnummerreservation notat [] Enhed - Adresse..* identificeres ved Status Etagebetegnelse [0..] Dørbetegnelse [0..] /Adressebetegnelse Virkning er tilknyttet Husnummer GD har 0.. Stormodtager postnummer Dørpunkt Position Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard defineret af FOT-vejmidtelinie - ligger på 0.. er tilknyttet /Status Husnummerbetegnelse [0..] /Adgangsadressebetegnelse / /Virkning 0.. er tilknyttet Adgangspunkt Gadepostnummertilhør Lige husnnummerinterval [] Ulige husnummerinterval [] Jordstykke 0.. Vejpunkt /Status Position Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard har tilknyttet /knyttet til Status Position Adgangspunktsretning Husnummerretning [0..] Nøjagtighedsklasse Kilde Teknisk standard Virkning Gadepostnummer er beliggende i anden /ligger i Postnummer Teknisk anlæg 0..? 0.. giver adgang til 0.. /giver adgang til /ligger i Supplerende bynavn /ligger i Kommuneinddeling??? Bygning Klassifikation 0..? giver adgang til 0.. /giver adgang til /ligger i /ligger i Afstemningsområde Sogneinddeling 0..? FOT-bygningskrop 0..???? I udstillingssammenhæng vil de øvrige DAGI-temaer også blive tilgængelige. /ligger i Menighedsrådsafstemningsområde Fil: GD2c_AdrReg_Løsningsarkitektur_Bilag_B_Informationsmodel_v.2.doc

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister Løsningsarkitektur

Adresseregister Løsningsarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister Løsningsarkitektur

Læs mere

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer

Adresseregister - løsningsarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseregister - løsningsarkitektur

Læs mere

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services

Løsningsarkitektur - Bilag A 1 Sammenstillede services Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 14 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 1: Effektiv

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering

Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering 28. oktober 2009 Rev. 6./11. november 2009 Svar på spørgsmål om Nyt BBRs adresser og adressekonvertering Sag 07/ mli 1. Indledning Dette notat skal søge at svare på en række spørgsmål som KL har modtaget,

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag B Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c og 3f i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 12. september 2002, som ændret ved 1 i lov nr. 601 af 24. juni 2005

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag C - Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014

Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 forår 2014 Plan for grunddataforbedringer efterår 2013 - forår GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer efterår 2013

Læs mere

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne?

Adresser. nu med meget mere geo. Hvad er der i det for brugerne? Adresser nu med meget mere geo Hvad er der i det for brugerne? Morten Lind, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter mli@mbbl.dk adresser@mbbl.dk Adresseprogrammet - en del af grunddataprogrammet Adresser

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer

DAGI Løsningsarkitektur Bilag A - Servicebeskrivelser og integrationer Bilag 9 Fælles arkitekturramme for GD1GD2GD7 Grunddataprogrammets delaftale 2 om effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne DAGI Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser Bekendtgørelse om vejnavne og adresser I medfør af 3c, stk. 3, 3f og 4, stk. 1 i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 1080 af 5. september 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen

Grunddataprogrammet. Side 1 af 11. Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Grunddataprogrammet Side 1 af 11 Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Side 1 af 11 11. oktober 2013 SAR Aftale om styringsrammer for grunddatamodellen Formål Formålet med aftalen er at sikre

Læs mere

Strategi og plan for grunddataforbedringer

Strategi og plan for grunddataforbedringer GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Strategi og plan for grunddataforbedringer Version: 1.0 Status: Godkendt Oprettet: 04-07-2013

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

DAR OIO vejledning Version 1.2

DAR OIO vejledning Version 1.2 DAR OIO vejledning Version 1.2 Indhold 1 Ændringer i forhold til forrige version... 2 2 Introduktion... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Læsevejledning... 3 3 Beskrivelse... 3 3.1 Fælles elementer og strukturer...

Læs mere

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata.

Fokus er nu rettet på kvalitetssikring af de eksisterende adresse- og vejdata. Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister juli 2016 1. Indledning I forbindelse med adresseprogrammet er det aftalt, at kvaliteten af de nuværende adresse-data skal forbedres

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015

ADR Adresseklient version 0.9.2. Kom godt i gang. Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Kom godt i gang Adresseklient ADK Version 0.9.2 Maj 2015 Side 1 af 69 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 5 Begreber... 6 Adgangspunkter, husnumre og adresser... 6 Status af

Læs mere

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser BEK nr 436 af 02/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-754 Senere

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag C Processer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata

Grunddataprogrammet. Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Grunddataprogrammet Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata 1 Ibrugtagningsplan for modelregler for grunddata Version: 0.5 Status: Godkendt 2 Versionshistorik Version Dato Status Bemærkninger 0.1

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 3 - Processer ift. BBRregistrering

Læs mere

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk

Vejdirektoratet. forprojekt Digitalt Vejnet. Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk 15. december 2011 Vejdirektoratet Forprojekt Digitalt Vejnet Att. Maria Pallisgaard mlp@vd.dk ERHVERVS- OG BYGGESTYRELSEN Sag 09/02655 /mli - mli@ebst.dk NB pr. 20-12-2011 ny adresse: mli@mbbl.dk Erhvervs-

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Fastsættelse af vejnavne og adresser. Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning til ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.1 Kapitel 1-4 (FORELØBIGT TRYK) 13. maj 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning

Læs mere

Høringssvar adressebekendtgørelse

Høringssvar adressebekendtgørelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K. adresser@mbbl.dk Høringssvar adressebekendtgørelse KL s sekretariat har med interesse læst ministeriets udkast til ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejnavne og adresser i kommunalreformen

Vejnavne og adresser i kommunalreformen ORIENTERING Til sammenlægningsudvalgene 3. januar 2006 Sag: D-4236-4 /lgl/mli Vejnavne og adresser i kommunalreformen Orientering om kommunernes opgaver som adressemyndighed forud for kommunesammenlægningen

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 1.2 (Kapitel 1-5) 11. august 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning )

Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) 8. marts 2004 Vejledning om indholdet af Adressecirkulæret ( læsevejledning ) Baggrund Cirkulære nr. 137 af 11. december 2002 om adresser (Adressecirkulæret) er en følge af den seneste ændring af lov om

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper

Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og regler for særlige områdetyper Version 2.0 11. december 2014 Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning i ny bekendtgørelse og

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Fremsat den 9. november 2016 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til

Læs mere

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark

Nordisk Adressemøde juni 2009 Island Landerapport Danmark Nordisk Adressemøde 10.-11. juni 2009 Island Landerapport Danmark af Katrine Langballe Erhvervs- og Byggestyrelsen kla@ebst.dk Siden sidst Status på entydige vejnavne og erfaringer Adressevejledning, eksempelsamling

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt

OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt OIOXML dokumentationsguide Adressepunkt . Ejerskab Økonomi- og Erhvervsministeriet, Erhvervs- og Byggestyrelsen i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven 2016/1 LSF 66 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Side 1 af 91 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål og definitioner Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) vedligeholdelse og udvikling af det landsdækkende system af vejnavne og adresser, som

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 5 - Infrastruktur Version: 1.0 Status: Tiltrådt

Læs mere

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser

GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 11 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 GD1/GD2 - Model for supplerende forretningsbeskrivelser Udbudsoption vedrørende supplerende forretningsbeskrivelser.

Læs mere

Bilag A - Milepælsplan for GD1

Bilag A - Milepælsplan for GD1 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Bilag A - Milepælsplan for GD1 Dette bilag indeholder

Læs mere

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013

Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo. Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Adresser, stednavne og landinddelinger meget, meget mere geo Jysk-Fynsk GIS-konference, Skanderborg 13. juni 2013 Overblik Indhold: Hvad er aftalt? Mål: Hvilke forbedringer? Midler: Hvordan er det muligt?

Læs mere

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog.

Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. MBBL 27. august 2013 Bilag 5: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD2 s risikolog. GD2/Adresseprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets projekter.

Læs mere

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013

Implementeringsplan produktflows. 25. April 2013 Implementeringsplan produktflows 25. April 2013 Produktflow - Fællesprodukter # 1.1 Afklar GD2 projekters aflevering af geometri til FOT # 1.2 Afklar placering af bygningsnavne # 1.3 Afklar løsning for

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Erhvervs- og Boligstyrelsen Erhvervs- og Boligstyrelsen Analyse af vejnavnesammenfald Undersøgelse af problemer mht. flere forekomster af samme vejnavn i kommunen - efter en kommunesammenlægning Februar 2004 www.carlbro.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 Kvalitetssikring af ESR data ift. GD1 og GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 22. juni 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning

Læs mere

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver

Endnu bedre adresser. kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Endnu bedre adresser kommunernes ansvar som adressemyndighed de nærmest forestående opgaver Adresseprogrammets mål grundlag for en effektiv, sammenhængende digital forvaltning bidrage til konkurrencedygtighed,

Læs mere

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014

Plan for grunddataforbedringer februar-april 2014 Plan for grunddataforbedringer februar-april GD2 - Adresseprogrammet: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Plan for grunddataforbedringer februar-april Version:

Læs mere

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort

Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort Postnummerkort.dk, version 1.0 officielt postnummerkort 1. december 2006 Sag D-4236-6 /mli Version 1.0a 1. Indledning I forbindelse med forberedelsen af kommunalreformen vedtog folketinget i juni 2005

Læs mere

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement

Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Bilag 4 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Krav til beskedfordeler, dannelse og abonnement Version: 0.4 Status: udkast Oprettet: 2. juni 2014

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur - Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012-2015 3. Begrebsmodel 3.1 Begrebsmodel Fast ejendom Nedenstående begrebsmodel illustrerer de væsentligste begreber inden for scope af Fast ejendom med de vigtigste relationer mellem disse begreber: Brugsenhed

Læs mere

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog.

Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. MBBL 26. august 2013 Bilag 4: Cover til håndtering af aktuelle emner fra GD1 s risikolog. GD1/Ejendomsdataprogrammet identificerer løbende en række risici, som har tværgående betydning for delprogrammets

Læs mere

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016

Adresseprogrammet. Dialogmøde 23. maj 2016 Adresseprogrammet Dialogmøde 23. maj 2016 Side 1 Program for GD2-dialogmødet Velkomst og dagens program Louise Nordskov 11.15-11.20 Præsentation af Adresseprogrammet Louise Nordskov 11.20- DAR Henrik Ravn

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 23-06-2014 MST Oprettelse af integrationskrav 0.2 25-06-2014 HAH Review for forståelighed og stringens.

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for ny ejendomsvurdering

Læs mere

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet.

Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ GD1, Ejendomsdataprogrammet Denne FAQ giver svar på de oftest stillede spørgsmål angående GD1, Ejendomsdataprogrammet. FAQ en er inddelt i fire dele: først spørgsmål/svar om række generelle emner,

Læs mere

Bilag B - Produktbeskrivelser

Bilag B - Produktbeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark

Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense. Country Report Denmark Nordic Address Forum 3.-4. June 2010 Odense Country Report Denmark by Katrine Langballe Danish Enterprise and Construction Authority (EBST) kla@ebst.dk Ændringer i lovgivningen Since last meeting Nem Oplysning

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag A Systemer og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Notat om metadata om grunddata

Notat om metadata om grunddata Bilag 16 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Notat om metadata om grunddata 6. december 2013 SAR & PLACE Indledning Metadata data om data betegner ikke en entydig klasse af data. Anvendelsen af betegnelsen

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser

Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - BBR Løsningsarkitektur

Læs mere

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling

Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling Kontor Forvaltningsdata Dato 16. februar 2016 Databeskrivelse: DAGI Kommuneinddeling 1. Indledning Dette datasæt repræsenterer Danmarks inddeling i 98 kommuner, således som de blev fastlagt i forbindelse

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer

Adresseprogrammet - Målarkitektur Bilag D - Arkitekturrammer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 66 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 66 Bilag 1 Offentligt Høringsnotat vedrørende forslag til Adresseloven Kontor Forvaltningsdata Dato 25. oktober 2016 J nr. KMS-660-00004 Et udkast til forslag

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010

Nyt BBR En ny platform for adresserne. Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Nyt BBR En ny platform for adresserne Jysk-Fynsk GIS Konference Skanderborg Kulturhus 10. juni 2010 Overblik Nyt BBR og adresserne: Baggrund og vision Lovgivning og myndighed 2001-2010- Nyt BBR: Aftaler,

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Forord... 4 1.2. Baggrund... 4 1.3. Adgang... 5 1.4. Opbygning af vejledningen... 5 2. Definitioner...6 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016

BBR. Bygnings- og Boligregisteret. - Version 2.0, marts Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 BBR Bygnings- og Boligregisteret - Version 2.0, marts 2017 - Morten Lind, SKAT / Ejendomsdatakontoret August 2016 Parterne bag BBR 05-09-2016 2 Baggrunden for BBR 2.0 Grunddataprogrammet og planerne for

Læs mere

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case

10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2b Genbrug af adressedata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18099 SPOR: 1 Arbejdspakke 1 - Processer ift. dannelse af vejnavne og adresser

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing

Landerapport Danmark: Adresser Country report, Denmark: Addressing 17. maj 2013 MBBL/kla Nordisk Adressemøde 2013 Landerapport Danmark: Adresser 2012-2013 Country report, Denmark: Addressing 2012-2013 For English version see pages X XX Begivenheder, aktiviteter og nyheder

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser

Bilag A - Arbejdspakkebeskrivelser Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Implementeringsplan Bilag

Læs mere

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015

BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER. KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 BBR - BYGNINGS- OG BOLIGREGISTRET DAR - DANMARKS ADRESSEREGISTER KOMBITs projekter på grunddataområdet februar 2015 Overordnet tidslinje for BBR & DAR Nyt BBR i produktion Flere nye versioner Udbud BBR

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur - Bilag B Informationsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Matriklen Løsningsarkitektur

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi

Adresseprogrammet - Fælles teststrategi Delprogram 2: Effektivt genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Fælles teststrategi MBBL-REF: 2012-3566 Version: 1.0 Status: Godkendt af styregruppen

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen

STEDBEVIDST UDVIKLING. Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen STEDBEVIDST UDVIKLING Jes Ryttersgaard Kort og Matrikeldtyrelsen - bevidst om at bruge stedet som indgang til digital forvaltning - bevidst om hvordan vi sikrer, at det giver mening at bruge stedet - bevidst

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet (GD1)

Ejendomsdataprogrammet (GD1) Ejendomsdataprogrammet (GD1) skaber sammenhæng på tværs af siloerne Peter Lindbo Larsen chefkonsulent, MBBL Ejendomsdataprogrammets centrale udfordringer TINGBOG Ident Adkomst Byrder Pant 4a NN - NoCredit

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7

Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Ejendomsdataprogrammet (GD1) Adresseprogrammet (GD2) Cover til Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 - kravbilag til brug for GD1-GD2 s kravspecificering Version:

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B: Begrebsmodel Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag B:

Læs mere